Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014

2 Jaarstukken 2014

3

4 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Economische Stimulering 24 Kernthema Economische Speerpunten 26 Kernthema Arbeidsmarkt 29 Kernthema Onderwijs 35 Kernthema Cultuur Sociale Infrastructuur 45 Kernthema Armoedebestrijding 46 Kernthema Integraal Jeugdbeleid 53 Kernthema Meedoen & Zorg 55 Kernthema Integraal Ouderenbeleid 60 Kernthema Integraal Sportbeleid 61 Kernthema Buurtgericht Werken Leefomgeving 65 Kernthema Schoon & Heel 66 Kernthema Veiligheid 68 Kernthema Mobiliteit & Parkeren Ruimtelijke Ontwikkeling 79 Kernthema Duurzaamheid & Milieu 80 Kernthema Fysieke Leefomgeving Bestuur en Dienstverlening 85 Kernthema Bestuurskracht 86 Kernthema Financiering, Belastingen & Dividenden 88 Kernthema Dienstverlening 90 Kernthema Professionaliteit 93 Kernthema Transparantie Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Demografische ontwikkelingen Stadsregio Parkstad Limburg Subsidies IBA (Internationale BauAusstellung) Bestuur en organisatie Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Organogram Jaarrekening Balans per 31 december Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Toelichtingen EMU-saldo Financiële status en weerbaarheid Single Information Single Audit 221 3

5 6. Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Gemeentefonds Dividenden Onvoorzien 232 Controleverklaring Bijlagen Effectmonitor Financiën per programma/kernthema/product Restant-investeringsbudgetten per programma 2014 naar Begrippen en afkortingen 251 4

6 Raadsvoorstel Onderwerp Het vaststellen van de jaarstukken 2014 en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Voorstel en besluit: De Raad voor te stellen: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; t.b.v. cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van Serious Request. p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. 5

7 Voorstel gemeenteraad Heerlen, Onderwerp Het vaststellen van de jaarstukken 2014 en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Inleiding/aanleiding Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de Raad over het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De informatie die deze verantwoording oplevert heeft zijn weerslag op het lopende begrotingsjaar, maar ook op toekomstige begrotingen. De inhoud van het document vormt daarom een belangrijk onderdeel bij de bespreking van de zomernota 2015 en de kaderbrief die opgesteld wordt als voorbereiding op de begroting In dit raadsvoorstel zijn, naast het vaststellen van de jaarrekening, een aantal beslispunten opgenomen. In het kader van transparantie hebben wij evenals vorig jaar de beslispunten die worden voorgelegd nog niet verwerkt in het boekwerk. Het gaat om financiële boekingen die voortvloeien uit eerdere besluiten van de gemeenteraad. Het gaat ofwel om verplichtingen die al zijn aangegaan die nog moeten worden betaald, of, het doorschuiven van middelen voor projecten die over meerdere jaren gelijkmatig worden gefinancierd maar waarvan de uitvoering(kosten) begrijpelijkerwijs niet datzelfde gelijkmatig verloop hebben, of, boekingen die niet zijn begroot maar wel plaats moeten vinden gezien het vastgesteld beleid c.q. uitgangspunten van de gemeenteraad. Kernthema: Bestuurskracht Bevoegdheid De Raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast conform artikel 198 van de gemeentewet. 6

8 Voorstel 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck*. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; ten behoeve van cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van Serious Request. p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. Argumenten 1. In de jaarverantwoording wordt door het college verantwoording afgelegd over de prestaties in De in 2014 behaalde prestaties zijn in de programmaverantwoording opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen een dwarsdoorsnede gegeven van een aantal onderwerpen die een regulier karakter hebben en betrekking hebben op meerdere programma s zoals bedrijfsvoering, treasury en onderhoud kapitaalgoederen. 7

9 Voorzieningen: In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen, waar niet voor wordt gespaard, of uitbreidingsinvesteringen, voor zover niet gedekt uit de grondexploitatie, wordt de onderbesteding op kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening middelen derden riool. Dit volgens art. 44, lid 2 BBV. Naar aanleiding van de aangepaste BBV-regels (nieuwe Notitie riolering 2014) was het noodzakelijk deze voorziening te treffen. Bij de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland is dit bedrag op grond van lopende garanties aan Waterland- voorlopig niet aan de gemeente Heerlen uitgekeerd. Deze zogenaamde Escrow is als activa onder aandelen Escrow Attero verantwoord, met als tegenhanger de Voorziening Escrow verkoop Attero. Wordt de Escrow in de toekomst (planning is 2015 en 2019) alsnog aan de gemeente uitbetaald -garanties zijn dan vervallen- dan valt ook de voorziening vrij. In de jaarrekening worden de financiële resultaten over 2014 gepresenteerd. Het jaarrekeningresultaat wordt in de jaarverantwoording uiteengezet en nader geanalyseerd. 2. In het resultaat na bestemming zijn een aantal zaken nog niet verwerkt die in de lijn van eerdere besluiten wel verwerkt hadden kunnen worden maar waarvan wij vinden dat een expliciet raadsbesluit nodig is. a. In de begroting 2015 was al het besluit genomen om dit bedrag uit de rekening 2014 te reserveren ten behoeve van het saldo van de begroting b. Dit bedrag werd in 2014 niet besteed. Besteding zal plaatsvinden in Daarom storting in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. c. Dit bedrag werd in 2014 niet besteed. Besteding zal plaatsvinden in Daarom storting in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. d. Omdat wij ons samen met de provincie gecommitteerd hebben aan de rol van financier van IBA Parkstad bestemmen wij dit bedrag ten behoeve van de IBA kosten e. De aanbesteding in 2014 voor afsluiting Heerlen Centrum en Hoensbroek middels automatische afsluitingspalen viel hoger uit dan voorzien; f. Bijdrage aan de gemeente Kerkrade voor doorstroming bevorderende maatregelen op de Euregioweg Zuid (rotondes). g. Ter verbetering van de bereikbaarheid van het Arcuscollege willen we de twee ontbrekende stukken voetpad aan Nieuw Eyckholt en de Valkenburgerweg aanleggen. h. Betreft de aanpassing van de automaten voor betaling met pinpas. In 2014 is de vervanging van parkeerapparatuur uitgesteld in afwachting van de invoering van digitaal betalen. Bij invoering van digitaal betalen is het geld nodig om de apparatuur geschikt te maken voor digitaal betalen. Indien digitaal betalen niet ingevoerd wordt is het geld nodig om de apparatuur die in 2014 niet vervangen is alsnog te vervangen. i. Herstructurering: Nu de bosplantsoenen grotendeels zijn opgeschoond en met beperkte middelen worden heringericht, willen we op tien andere locaties in Vrieheide in overleg met bewoners aan de slag om ook die locaties aan te pakken. Daarbij wordt de parkeerproblematiek zoals die bekend is op de Italielaan, Unescostraat/Plantsoen ook opgelost. Door uitvoering te geven aan ons Beeldkwaliteitsplan voor Vrieheide worden op de meest opvallende en overlast gevende locaties, grenzend aan het openbare gebied, hagen geplaatst op gemeentegrondtegen de erfgrens van de particuliere woningen/tuinen om zo in één keer een positieve impuls te geven aan de uitstraling van Vrieheide. In het sportpark Varenbeuk wordt het jeugdhonk nu gerealiseerd. Vanwege veiligheidsmaatregelen willen we het openbare verlichtingsniveau aanpassen, de overlast gevende elementen verwijderen (zoals b.v. de voormalige tennisvelden die inmiddels geheel overgroeid zijn) en de parkeerproblematiek aanpakken. Een van de speerpunten in de herstructureringsaanpak is de herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum. Deze herinrichting vordert gestaag. Met de middelen willen we het laatste gedeelte (noordzijde van het centrum) van de Amstenraderweg conform de stadsdeelvisie Òs Gebrook uitvoeren in combinatie met de rioolrenovatie die al gepland is. Voor het project Gebrookerbos is eind in co-productie met Open Universiteit en Neimedeen IBA-aanvraag ingediend. We zijn hard bezig om de totale financiering rond te krijgen middels externe financiering, zowel bij IBA als bij Europese subsidieverstrekkers. De gevraagde middelen willen we inzetten voor de IBA uitvoering Gebrookerbos, tevens kunnen de middelen ingezet worden als extra cofinanciering voor het binnenhalen van externe financiering. 8

10 j. In het MBP hebben wij in 3 fasen een noodzakelijk proces van doorontwikkeling handhaving en toezicht openbaar gebied geschetst. Naast de doorloop van fase 1 en 2 willen we in 2015 starten met fase 3. Het traject van professionalisering brengt aanzienlijke kosten met zich mee zoals kosten voor competentie-onderzoek, bij- en nascholing en waar nodig herplaatsing. k. Er wordt een projectleider aangesteld voor het uitwerken van het organisatieplan, formatieplannen en plaatsingsplannen ten behoeve van het herinrichten van de staf. Daarnaast is er ondersteuning nodig met specifieke personeels-know-how (opstellen functieprofielen, functiebeschrijvingen etc.). Naast het herinrichten van de staf is het belangrijk een aantal zaken op korte termijn op te pakken. We hebben extra capaciteit nodig op het gebied van processen, informatievoorziening en financiën. Verder is het nodig de kaders op het gebied van personeel en organisatie op orde te brengen en cruciale applicaties versneld te optimaliseren. l. Dit extra budget van bestaat enerzijds uit een bedrag ( ) waarmee we het budget van het Jaar van de Mijnen aanvullen nadat eerder hetzelfde bedrag uit dit budget was gehaald ten behoeve van Serious Request. Anderzijds betreft het een bedrag ( ) dat we nodig hebben omdat de organisatiekosten oorspronkelijk te laag waren ingeschat. m. In de afgelopen jaren hebben wij extra middelen ingezet ten behoeve van de leegstandsaanpak. Vanaf 2016 zijn die extra middelen ook weer beschikbaar. Om te voorkomen dat er in 2015 een trendbreuk ontstaat en de continuïteit in de aanpak verloren gaat zijn deze middelen nodig voor het jaar n. We hebben dit budget nodig omdat we vooraf de kosten voor projectmanagement onvoldoende hebben ingeschat. o. Ten behoeve van Serious Request zijn extra middelen nodig met name op het gebied van productiekosten. Hierdoor kunnen we de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uitvoeren in p. In 2014 is er een incidentele meevaller bij de participatiegelden wegens een teruggave van de omzetbelasting waarmee de extra personeelskosten die verband houden met de in- en uitvoering in 2015 van de nieuwe participatiewet kunnen worden afgedekt. We stellen voor het ontstane voordeel hiervoor te reserveren en over te hevelen naar q. In 2014 heeft Wozl een bedrag ontvangen uit de failliete boedel van Licom. Wozl heeft voor dit bedrag een verplichting opgenomen in de richting van de deelnemende gemeenten. Het gaat om een totaalbedrag van waarvan voor ons De invoering van de drie decentralisaties (participatie, jeugdzorg en AWBZ) per 1 januari 2015 gaat een groot deel van onze aandacht opeisen. Deze decentralisaties vergen het uiterste van ons als gemeente op het gebied van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, samenwerking en bestuurskracht. De belangrijkste vaststelling op dit moment is dat de invoering van de decentralisaties gepaard gaat met ingrijpende rijksbezuinigingen en in het verlengde daarvan met de nodige financiële onzekerheden voor zowel burgers als de gemeente. Op basis van deze argumenten willen we deze bestemmingsreserve vormen. r. Ingaande 2015 geldt bij de financiering van de bijstand, een nieuw verdeelmodel (CPB) én een nieuwe methode om een eventueel aanvullende uitkering vast te stellen. Of het nieuwe verdeelmodel gunstig of ongunstig voor onze gemeente uitpakt is nog onduidelijk. Bij toekomstige tekorten wordt echter nu ook gekeken naar het verleden. Heeft een gemeente in een recent verleden (waarschijnlijk 3 jaar voorafgaand aan het jaar met een tekort) geld over gehouden (dus een voordeel genoten), dan dient de gemeente het tekort eerst te verlagen met het behaalde voordeel. M.a.w. ons voordeel over 2014 en mogelijk zelfs 2013 wordt op ons eventuele toekomstige tekort in mindering gebracht. Dat deel van het tekort wordt derhalve niet gecompenseerd met aanvullende financiering van het Rijk. s. We geven hiermee uitvoering aan het raadsbesluit 2013/ Het positieve jaarrekeningresultaat ten bate van de algemene reserve te brengen. Tegenargumenten 2e. Alternatief is niet alle stadsdelen voorzien van deze palen. Kosten en dekking N.v.t. 9

11 Communicatie Persvoorlichting Evaluatie N.v.t. Planning, procedure en uitvoering Behandeling in de collegevergadering van 9 april 2015 Behandeling in commissies Behandeling door de Raad in de raadsvergadering van 12 mei 2015 Bijlagen Jaarverslag en jaarrekening 2014 Bijlagen ter inzage Bijlagenboek jaarrekening 2014 Burgemeester en wethouders van Heerlen, de secretaris, de waarnemend burgemeester, mw. C.L.A.F.M. Bruls mr. drs. F.H.H. Weekers 10

12 Raadsbesluit De Raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2015 Registratienummer BWV gegeven de agendering door het Presidium; gehoord het advies van de raadscommissie voor; besluit: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; t.b.v. cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van ondersteuning van initiatieven in de stad inzake Serious Request. 11

13 p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. Aldus besloten tijdens de vergadering van de Raad der gemeente Heerlen van 12 mei 2015 de griffier, de voorzitter, mr. J.H.M. Martens mr. drs. F.H.H. Weekers 12

14 Leeswijzer Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in Het verslag is in eerste instantie bedoeld voor de gemeenteraad en daarnaast is het een middel om alle andere belangstellenden te informeren over het afgelopen jaar. Na deze leeswijzer volgen de kerncijfers en vervolgens de bestuurssamenvatting en de rapportage bestuurlijke prioriteiten. Vervolgens geven we in de programmaverantwoording op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten, zoals deze in 2014, binnen de 5 programma s van het Meerjarig Bestuurlijk Programma zijn bereikt. Deze verantwoording is volgens een vast stramien opgebouwd rond de diverse kernthema s binnen elk programma. Binnen de afgesproken en wettelijke kaders is er voor gekozen om de opbouw van de inhoud aan te passen aan het uitvoerende dan wel ondersteunende karakter van het kernthema. De kaders, die gehanteerd zijn bij het realiseren van onze doelen, zijn opgenomen in de paragrafen. Hier lichten we toe hoe de bedrijfsvoering gefunctioneerd heeft, maar ook op welke manier invulling gegeven is aan de kaders zoals bijvoorbeeld rondom grondbeleid en lokale heffingen. Daarnaast maken weerstandsvermogen (inclusief een actueel overzicht van de risico s), onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen deel uit van de door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht op te nemen paragrafen. Vervolgens heeft de Raad verzocht om een aantal vrije paragrafen op te nemen, te weten: Demografische Ontwikkelingen, Stadsregio Parkstad Limburg, Subsidies en IBA. Hierna volgt informatie over het bestuur en de organisatie om een globale indruk te krijgen van de opbouw en de structuur van onze gemeente. De financiële gegevens zijn opgenomen in het onderdeel jaarrekening. Hier leggen we verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Alle cijfers in dit onderdeel presenteren we in een veelvoud van Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke. Vervolgens is het onderdeel algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In aansluiting op voorgaande jaren zijn in dit jaarverslag en in deze jaarrekening wederom de adviezen van de Werkgroep Financial Audit verwerkt. We ontvingen deze adviezen naar aanleiding van de beoordeling van de jaarverantwoording 2013 alsmede het MBP en de begroting In het kader van de kwaliteitsverbetering van de beleidspresentatie is met het opstellen van het MBP gestart met het versmarten van de programma s. Dit met als doel om te komen tot duidelijke, beknopte, overzichtelijke, meetbare en in een logische onderlinge samenhang gepresenteerde informatie over het te voeren gemeentelijke beleid, de daaraan verbonden activiteiten, de maatschappelijke effecten en de kosten. 13

15 14

16 Kerncijfers Kerngegevens per 31 december omschrijving A. Sociale structuur Aantal inwoners: waarvan: 0 t/m 14 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Aantal uitkeringsdossiers WWB Bron: Kerncijfers Heerlen ; Bureau Onderzoek en Statistiek Kerngegevens per 31 december omschrijving B. Fysieke structuur Aantal woningen * Oppervlakte gemeente x m waarvan -binnenwater Oppervlakte van wegen x m 2 : waarvan (per van jaar n): - wegen en straten in verkeers-gebieden en verblijfsgebieden fietspaden trottoirs Aantal x m 2 openbaar groen Bron: Grootschalige basiskaart gemeente Heerlen De cijfers van de fysieke structuur zijn overgenomen uit de zogenaamde grootschalige basiskaart die in de gemeente Heerlen wordt gebruikt. De grootschalige basiskaart is ingevoerd om binnen de gemeente uniforme informatie te presenteren. Het is echter mogelijk dat het systeem informatie bevat die niet geheel actueel is waardoor er verschillen ontstaan met voorgaande jaren. Deze verschillen ontstaan als bijvoorbeeld een project in een bepaald jaar wel is uitgevoerd maar nog niet is overgedragen aan de afdeling Beheer en Onderhoud. Een ander voorbeeld is dat er grootschalige projecten plaatsvinden waarbij wél het aantal m² wegen toenemen maar het aantal m² fietspaden daalt omdat het fietspad plaats heeft moeten maken voor een fietsstrook. Ook is het mogelijk dat er correcties moeten plaatsvinden nadat een project gereed is. * Woningen: Met ingang van het statistiekjaar 2012 is de woningvoorraad gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De definities in de BAG verschillen van de definities die eerder voor de woningvoorraadstatistieken werden gehanteerd. Gevolg is dat er een trendbreuk ontstaat. Omdat het nieuwe woningvoorraadcijfer afwijkt van de voorgaande jaren wordt alleen de woningvoorraad vanaf 2012 weergegeven. 15

17 Kerngegevens per 31 december omschrijving C. Financiële structuur (x 1.000) Gewone uitgaven Opbrengsten belastingen totaal, waarvan -niet gebonden heffingen gebonden heffingen overige heffingen en leges ) Gemeentefonds ) Vaste schuld: ) waarvan voor woningbouw Aantal inwoners Per inwoner: Gewone uitgaven 4,47 4,46 4,24 4,04 4,03 Opbrengsten belastingen totaal, 0,50 0,52 0,52 0,51 0,51 waarvan -niet gebonden heffingen 0,23 0,25 0,24 0,25 0,26 -gebonden heffingen 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 -overige heffingen en leges 0,04 0,05 0,06 0,04 0,03 Gemeentefonds 1,66 1,56 1,46 1,42 1,46 Vaste schuld: 0,90 1,14 1,01 1,25 1,58 waarvan voor woningbouw 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 1) Mutatie 2014 ten opzichte van 2013 is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. 2) Mutatie 2014 ten opzichte van 2013 is toegelicht in de paragraaf gemeentefonds. 3) Mutatie vaste schuld is toegelicht in de paragraaf financiering, onderdeel lening portefeuilles lange termijn. 16

18 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten In de begroting 2014 schreven we:.het is crisis in Nederland en de vraag is of we het dieptepunt van deze economische crisis al hebben bereikt.. Dit pessimisme werd nog versterkt doordat de impact van de drie decentralisaties, met de daaraan verbonden nieuwe gemeentelijke taken en bezuinigingen, steeds meer duidelijk werd én daarnaast ontkwamen wij er niet aan om wederom een bezuinigingsoperatie in gang te zetten die 4 miljoen moest opbrengen. De verwachting was dat het een heel zwaar jaar zou worden. Terugkijkend op 2014 was het in ieder geval een intensief jaar. De voorbereidingen op de drie decentralisaties vroegen veel van het ambtelijk apparaat, van onszelf als college maar zeker ook van u als raad. Tal van beleidsstukken en verordeningen moesten vastgesteld worden, inkoop- en aanbestedingsprocessen moesten in gang gezet worden en de communicatie met partners en klanten vroeg veel van onze energie. Uiteindelijk lukte het ons om de klus te klaren. Natuurlijk blijft de vraag hoe de decentralisaties in de dagelijkse praktijk zullen uitpakken voor ons als gemeente en zeker ook voor onze burgers, maar we mogen tevreden terugkijken op al het werk dat verzet is tijdens het voorbereidingsjaar. Zeker als je bedenkt dat 2014 ook het jaar was van gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college. Ondanks enkele belangrijke bestuurlijke wijzigingen die het gevolg waren van deze verkiezingen is het ons gelukt om de vaart, de ambitie en de zorgvuldigheid in cruciale dossiers, als bijvoorbeeld de drie decentralisaties, te houden. Het pessimisme, de vraag of het dieptepunt van de crisis al bereikt was, maakte gedurende het jaar 2014 plaats voor optimisme. We zagen de economie langzaam uit het dal kruipen. Het consumentenvertrouwen (en dus de bestedingen) nam voor het eerst in jaren weer toe, de woningmarkt trok weer een beetje aan en bedrijven gingen weer investeren. De effecten van deze economische opleving op onze gemeentefinanciën zullen pas op termijn merkbaar zijn, maar maatschappelijk (lees: voor onze burgers) zullen de effecten naar verwachting en hopelijk sneller zichtbaar zijn (meer werkgelegenheid, grotere koopkracht, minder bezuinigingen etc.). Ook in financieel opzicht leek 2014 een moeilijk jaar te worden. Met name doordat de algemene uitkering van het Rijk fors naar beneden werd bijgesteld moesten wij in de begroting 2014 een bedrag van 4 miljoen bezuinigen. Uiteindelijk blijkt het allemaal behoorlijk mee te vallen en is het resultaat over het jaar 2014 ruimschoots positief. Oorzaken moeten we zoeken in ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan. Het blijkt dat we veel minder bijstandsuitkeringen, minimaregelingen, specifieke bijstand en participatiemiddelen nodig hebben gehad dan geraamd. Daarnaast zien we onder andere een voordeel op het leerlingenvervoer, bleken er minder buurtsubsidies nodig te zijn en vielen afrekeningen van de Algemene Uitkering uit vorige jaren van het Rijk positief uit. De volledige analyse van het rekeningresultaat vindt u terug in de onderstaande tabel. Rekeningresultaat voor bestemming /- = negatief Jaarrekening Novembernota Zomernota afwikkeling faillissement Licom vrijval van reserveringsregeleling participatiebudget lagere bijdrage WOZL voordeel leerlingenvervoer 246 lagere kosten culturele activiteiten Schunck* 75 lagere lasten raadhuiskwartier fase1 100 economische stimulering: doorschuiven div. projecten 180 armoedebestrijding: reguliere bijstand daling volume uitkeringsgerechtigden + integrale toepassing fraudewetgeving voordeel Minimabeleid 755 voordeel integratiebeleid + specifieke bijstand 322 voordeel algemeen Participatiebeleid 336 buurtgericht werken: minder uitgaven subsidie buurten subsidie bereikbaarheid ontvangen van Provincie voor project dat reeds afgerond was 557 reguliere bijdrage parkstad AU afrekening voorgaande jaren 464 AU vrijval decentralisaties uitkeringen en taakmutaties

19 -/- = negatief Jaarrekening Novembernota Zomernota diverse posten apparaatskosten concerntaakstelling -79 Totaal resultaat bedragen x Waar het Sociale Domein volledig in het teken stond van de voorbereidingen op de decentralisaties zaten we zeker niet stil in de andere domeinen. In het Fysieke Domein zagen we dat de MSP Allee voor het grootste deel werd gerealiseerd, en ging de bouw van de BMV s Molenberg en Aldenhof van start. In het centrum kwam er groen licht voor de ontwikkeling in het Schinkel kwadrant en werd de grondexploitatie van het Maankwartier geactualiseerd. Een belangrijke economische impuls was het ontstaan van plannen voor een derde Zuid- Limburgse campus: de Smart Service Campus. Op de valreep hebben we in 2014 ook nog het Jaar van de Mijnen 2015 geopend met onder andere een indrukwekkende speech van Frans Timmermans en een spectaculaire vuurwerkvoorstelling. De regionale samenwerking Parkstad Limburg veranderde in De acht gemeenten van Parkstad Limburg kozen voor een nieuwe samenwerkingsconstructie waarbij beleid en uitvoering werden gescheiden. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsregio Parkstad Limburg werd gewijzigd van een regeling van raden in een regeling van colleges. Met deze wijziging is er geen Parkstadraad meer en ligt de verantwoordelijkheid in de vernieuwde GR bij de wethouders van de gemeenten. Iedere wethouder heeft een thema in zijn of haar portefeuille en vertegenwoordigt dat thema in een bestuurscommissie. Op het gebied van veiligheid zijn we met een pilot gestart die de gemeentelijke cannabisaanpak kan verbeteren: vergroten pakkans, snellere berechting, aanpak criminele netwerken etc. En om vorm te geven aan de bezuinigingen op ons personeel in 2015 zijn we in 2014 al begonnen met een traject waarmee we als organisatie ons totale takenpakket in kaart gaan brengen. Terugkijkend mogen we concluderen dat 2014 een belangrijk jaar was waarin pessimisme plaats maakte voor optimisme, waarin het takenpakket van onze gemeente in een klap 25% groter werd, waarin verkiezingen en bestuurswisselingen niet tot vertragingen in beleid en uitvoering leidde en waarin we uiteindelijk werden geconfronteerd met een financiële meevaller. Bestuurlijke prioriteiten Participatie 2014 was, zoals aangegeven, hét jaar van de voorbereidingen op de 3 decentralisaties in het Sociaal Domein. Ondanks het feit dat we met de voorbereidingen al in 2012 zijn gestart, is er lang onduidelijkheid geweest over onder andere landelijke wetgeving, de beschikbare budgetten en de exacte doelgroepen. Medio 2014 kwam deze duidelijkheid pas, waardoor onder grote tijdsdruk nog veel zaken geregeld moesten worden, zoals de inkoop van producten voor de Wmo (inclusief Beschermd Wonen en opvang) en Jeugdzorg bij tientallen instellingen, het inrichten van de zogenaamde Toegang tot ondersteuning in de vorm van 13 sociale buurtteams en twee Expertiseteams, het opstellen van beleid en uitwerken in verordeningen en beleidsregels op de terreinen Jeugd, Participatie en Wmo, het ontwikkelen van diverse participatie-instrumenten, het inrichten van onze bedrijfsvoering, etc.. Daar waar samenwerking in de regio meerwaarde had, hebben we zaken regionaal opgepakt, daar waar aansluiting op onze lokale situatie de voorkeur had hebben we zaken lokaal geregeld. Mede dankzij goede afspraken met onze partners hebben we zorgcontinuïteit kunnen realiseren voor mensen die al ondersteuning kregen vanuit de Jeugdzorg of de Awbz. Ook hebben we via gerichte communicatie, ondanks veel negatieve landelijke aandacht voor deze decentralisaties, grote onrust bij onze burgers kunnen voorkomen. Dankzij forse tariefkortingen hebben we nieuwe taken budgettair neutraal in onze begroting 2015 kunnen verwerken. Er zijn echter nog wel veel onzekerheden over de exacte omvang van de doelgroep, de omvang van de zorg die mensen kregen en de nieuwe instroom waardoor we niet weten of de budgetten voldoende zijn. Dat wordt pas gedurende 2015 meer helder. 18

20 Ten aanzien van onze bestaande taken in het Sociaal Domein, de huishoudelijke hulp en de sociale werkvoorziening hebben we in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten ruimte in onze gemeentebegroting gemaakt om de dienstverlening aan onze burgers te continueren. Al met al kunnen we zeggen dat het dankzij een forse eigen inspanning én de inzet van de vele partners in het Sociaal Domein gelukt is om klaar te zijn voor onze nieuwe taken. Alhoewel er komende jaren nog hard gewerkt moet worden om het Sociaal Domein zodanig in te richten dat we voorkómen dat burgers ondersteuning nodig hebben, dat de daadwerkelijke ondersteuning aan onze burgers verbetert én dat deze ondersteuning goedkoper is, is er in 2014 een belangrijke basis gelegd voor deze transformatie. Herstructurering In 2014 zijn binnen de herstructurering Hoensbroek-Passart de vorderingen met betrekking tot de realisatie van onder andere de BMV-Aldenhof en de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied duidelijk zichtbaar geworden. Daarnaast is de aanpak sociaal-veilig Hart voor Hoensbroek volledig in uitvoering en is de methodiek Gebrookerbos, samen met de Open Universiteit en Neimed, vertaald in een IBA-aanvraag. Binnen de herstructurering MSP is in 2014 het grootste gedeelte van de MSP Allee aangelegd, het Glasmijterrein en pocketpark Palemig zijn in gebruik genomen en het Limburgiapark is aangelegd. Met betrekking tot de herstructurering Vrieheide is 2014 benut om (vanuit het vastgestelde masterplan Buurtbusiness Energie voor Vrieheide ) te komen tot een uitvoeringsprogramma voor Er is een concreet plan voor herbestemming van de Chr. Koningkerk tot regionaal archief ontwikkeld en op haalbaarheid getoetst, het theoretisch model voor de schuifoperatie aanpak particulier woningbezit is verder ontwikkeld en de sociale veiligheidsaanpak Passart is uitgerold naar Vrieheide-De Stack. Hoensbroek/Passart. Begin 2014 is het uitvoeringsprogramma 2014 vastgesteld. Onderdelen van dat uitvoeringsprogramma 2014 zijn: Aldenhofpark en de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). In 2014 zijn de bestekken voor het park gereed gemaakt en is de aanbestedingsprocedure opgestart. De gunning heeft plaatsgevonden in februari De saneringswerkzaamheden ten behoeve van de bodemvervuiling zijn uitgevoerd. De sloop van de flats van Woonpunt is afgerond. Het grondwerk is uitgevoerd, waardoor de contouren van het park inmiddels zichtbaar zijn. Nadat begin 2014 het bestemmingsplan ten behoeve van de BMV-Aldenhof is vastgesteld en de benodigde omgevingsvergunning verstrekt is, is in april de bouw van start gegaan. Door de aangetroffen bodemverontreiniging en langdurige regenval is het bouwproces vertraagd. Met de partners in de BMV is afgesproken de BMV in de meivakantie van 2015 in gebruik te nemen. Centrum-kernwinkelgebied. Nadat in 2013 de openbare ruimte van de Kouvenderstraat opnieuw ingericht is, is in 2014 gestart met de herinrichting van de Markt-Hoofdstraat. Oplevering vindt plaats in april Hierna zal het Gebrookerplein aangepakt worden, hetgeen al in 2014 voorbereid is. Met betrekking tot de verbouw van de Lidl aan de Hoofdstraat is in 2014 de anterieure overeenkomst getekend, waarna de verbouwing gestart is. De opening heeft plaatsgevonden op 11 februari Noordknoop. Ten behoeve van de herontwikkeling van het gebied tussen het Gebrookerplein en het voormalige Mijnspoor (voormalige antiekhal/heemestate, Broeklandterrein, locatie Plus/Hema/Etos) is in samenwerking met de betrokken eigenaren en potentiële investeerders een integrale visie opgesteld. Eind 2014 kon het strategische pand Heemestate verworven worden. Begin 2015 is dit pand gesloopt. Gebrookerbos. In 2014 is het businessplan Gebrookerbos vastgesteld. In een hechte samenwerking met Open Universiteit en Neimed is deze methodiek voor gebiedsontwikkeling vertaald in een projectplan in het kader van de IBA. In 2014 zijn reeds diverse particuliere initiatieven ingediend, zoals een paardenaccommodatie, stadsboerderij, stadslandbouw, dierenpark/kinderboerderij en hondenschool. Einde 2014 is gestart met de uitvoering van het project CorioGlana Stadsmoeras. 19

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Kredietaanvraag Verbeterplan Voorste Heistraat/Heikant Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Financien projectorganisatie 3 Decentralisaties

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr.

MliVJUUT. Gemeente Delft b. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. MliVJUUT I V V V Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. : college van B&W : 26-04-2016 : A. Mekker : L. van Ledden-Vredenbregt

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel:

Raadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/019 Datum voorstel : 31 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : Jaap de Gruijter 078 69 21 316 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00139* GR16.00139 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 12 oktober 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 25 oktober 2016 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht 1 Grondexploitatie najaar 2012 In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten van het afgelopen jaar venverkt. Deze zogenaamde najaarsrapportage richt zich

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie