Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014

2 Jaarstukken 2014

3

4 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Economische Stimulering 24 Kernthema Economische Speerpunten 26 Kernthema Arbeidsmarkt 29 Kernthema Onderwijs 35 Kernthema Cultuur Sociale Infrastructuur 45 Kernthema Armoedebestrijding 46 Kernthema Integraal Jeugdbeleid 53 Kernthema Meedoen & Zorg 55 Kernthema Integraal Ouderenbeleid 60 Kernthema Integraal Sportbeleid 61 Kernthema Buurtgericht Werken Leefomgeving 65 Kernthema Schoon & Heel 66 Kernthema Veiligheid 68 Kernthema Mobiliteit & Parkeren Ruimtelijke Ontwikkeling 79 Kernthema Duurzaamheid & Milieu 80 Kernthema Fysieke Leefomgeving Bestuur en Dienstverlening 85 Kernthema Bestuurskracht 86 Kernthema Financiering, Belastingen & Dividenden 88 Kernthema Dienstverlening 90 Kernthema Professionaliteit 93 Kernthema Transparantie Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Demografische ontwikkelingen Stadsregio Parkstad Limburg Subsidies IBA (Internationale BauAusstellung) Bestuur en organisatie Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Organogram Jaarrekening Balans per 31 december Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Toelichtingen EMU-saldo Financiële status en weerbaarheid Single Information Single Audit 221 3

5 6. Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Gemeentefonds Dividenden Onvoorzien 232 Controleverklaring Bijlagen Effectmonitor Financiën per programma/kernthema/product Restant-investeringsbudgetten per programma 2014 naar Begrippen en afkortingen 251 4

6 Raadsvoorstel Onderwerp Het vaststellen van de jaarstukken 2014 en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Voorstel en besluit: De Raad voor te stellen: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; t.b.v. cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van Serious Request. p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. 5

7 Voorstel gemeenteraad Heerlen, Onderwerp Het vaststellen van de jaarstukken 2014 en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Inleiding/aanleiding Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de Raad over het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De informatie die deze verantwoording oplevert heeft zijn weerslag op het lopende begrotingsjaar, maar ook op toekomstige begrotingen. De inhoud van het document vormt daarom een belangrijk onderdeel bij de bespreking van de zomernota 2015 en de kaderbrief die opgesteld wordt als voorbereiding op de begroting In dit raadsvoorstel zijn, naast het vaststellen van de jaarrekening, een aantal beslispunten opgenomen. In het kader van transparantie hebben wij evenals vorig jaar de beslispunten die worden voorgelegd nog niet verwerkt in het boekwerk. Het gaat om financiële boekingen die voortvloeien uit eerdere besluiten van de gemeenteraad. Het gaat ofwel om verplichtingen die al zijn aangegaan die nog moeten worden betaald, of, het doorschuiven van middelen voor projecten die over meerdere jaren gelijkmatig worden gefinancierd maar waarvan de uitvoering(kosten) begrijpelijkerwijs niet datzelfde gelijkmatig verloop hebben, of, boekingen die niet zijn begroot maar wel plaats moeten vinden gezien het vastgesteld beleid c.q. uitgangspunten van de gemeenteraad. Kernthema: Bestuurskracht Bevoegdheid De Raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast conform artikel 198 van de gemeentewet. 6

8 Voorstel 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck*. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; ten behoeve van cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van Serious Request. p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. Argumenten 1. In de jaarverantwoording wordt door het college verantwoording afgelegd over de prestaties in De in 2014 behaalde prestaties zijn in de programmaverantwoording opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen een dwarsdoorsnede gegeven van een aantal onderwerpen die een regulier karakter hebben en betrekking hebben op meerdere programma s zoals bedrijfsvoering, treasury en onderhoud kapitaalgoederen. 7

9 Voorzieningen: In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen, waar niet voor wordt gespaard, of uitbreidingsinvesteringen, voor zover niet gedekt uit de grondexploitatie, wordt de onderbesteding op kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening middelen derden riool. Dit volgens art. 44, lid 2 BBV. Naar aanleiding van de aangepaste BBV-regels (nieuwe Notitie riolering 2014) was het noodzakelijk deze voorziening te treffen. Bij de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland is dit bedrag op grond van lopende garanties aan Waterland- voorlopig niet aan de gemeente Heerlen uitgekeerd. Deze zogenaamde Escrow is als activa onder aandelen Escrow Attero verantwoord, met als tegenhanger de Voorziening Escrow verkoop Attero. Wordt de Escrow in de toekomst (planning is 2015 en 2019) alsnog aan de gemeente uitbetaald -garanties zijn dan vervallen- dan valt ook de voorziening vrij. In de jaarrekening worden de financiële resultaten over 2014 gepresenteerd. Het jaarrekeningresultaat wordt in de jaarverantwoording uiteengezet en nader geanalyseerd. 2. In het resultaat na bestemming zijn een aantal zaken nog niet verwerkt die in de lijn van eerdere besluiten wel verwerkt hadden kunnen worden maar waarvan wij vinden dat een expliciet raadsbesluit nodig is. a. In de begroting 2015 was al het besluit genomen om dit bedrag uit de rekening 2014 te reserveren ten behoeve van het saldo van de begroting b. Dit bedrag werd in 2014 niet besteed. Besteding zal plaatsvinden in Daarom storting in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. c. Dit bedrag werd in 2014 niet besteed. Besteding zal plaatsvinden in Daarom storting in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. d. Omdat wij ons samen met de provincie gecommitteerd hebben aan de rol van financier van IBA Parkstad bestemmen wij dit bedrag ten behoeve van de IBA kosten e. De aanbesteding in 2014 voor afsluiting Heerlen Centrum en Hoensbroek middels automatische afsluitingspalen viel hoger uit dan voorzien; f. Bijdrage aan de gemeente Kerkrade voor doorstroming bevorderende maatregelen op de Euregioweg Zuid (rotondes). g. Ter verbetering van de bereikbaarheid van het Arcuscollege willen we de twee ontbrekende stukken voetpad aan Nieuw Eyckholt en de Valkenburgerweg aanleggen. h. Betreft de aanpassing van de automaten voor betaling met pinpas. In 2014 is de vervanging van parkeerapparatuur uitgesteld in afwachting van de invoering van digitaal betalen. Bij invoering van digitaal betalen is het geld nodig om de apparatuur geschikt te maken voor digitaal betalen. Indien digitaal betalen niet ingevoerd wordt is het geld nodig om de apparatuur die in 2014 niet vervangen is alsnog te vervangen. i. Herstructurering: Nu de bosplantsoenen grotendeels zijn opgeschoond en met beperkte middelen worden heringericht, willen we op tien andere locaties in Vrieheide in overleg met bewoners aan de slag om ook die locaties aan te pakken. Daarbij wordt de parkeerproblematiek zoals die bekend is op de Italielaan, Unescostraat/Plantsoen ook opgelost. Door uitvoering te geven aan ons Beeldkwaliteitsplan voor Vrieheide worden op de meest opvallende en overlast gevende locaties, grenzend aan het openbare gebied, hagen geplaatst op gemeentegrondtegen de erfgrens van de particuliere woningen/tuinen om zo in één keer een positieve impuls te geven aan de uitstraling van Vrieheide. In het sportpark Varenbeuk wordt het jeugdhonk nu gerealiseerd. Vanwege veiligheidsmaatregelen willen we het openbare verlichtingsniveau aanpassen, de overlast gevende elementen verwijderen (zoals b.v. de voormalige tennisvelden die inmiddels geheel overgroeid zijn) en de parkeerproblematiek aanpakken. Een van de speerpunten in de herstructureringsaanpak is de herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum. Deze herinrichting vordert gestaag. Met de middelen willen we het laatste gedeelte (noordzijde van het centrum) van de Amstenraderweg conform de stadsdeelvisie Òs Gebrook uitvoeren in combinatie met de rioolrenovatie die al gepland is. Voor het project Gebrookerbos is eind in co-productie met Open Universiteit en Neimedeen IBA-aanvraag ingediend. We zijn hard bezig om de totale financiering rond te krijgen middels externe financiering, zowel bij IBA als bij Europese subsidieverstrekkers. De gevraagde middelen willen we inzetten voor de IBA uitvoering Gebrookerbos, tevens kunnen de middelen ingezet worden als extra cofinanciering voor het binnenhalen van externe financiering. 8

10 j. In het MBP hebben wij in 3 fasen een noodzakelijk proces van doorontwikkeling handhaving en toezicht openbaar gebied geschetst. Naast de doorloop van fase 1 en 2 willen we in 2015 starten met fase 3. Het traject van professionalisering brengt aanzienlijke kosten met zich mee zoals kosten voor competentie-onderzoek, bij- en nascholing en waar nodig herplaatsing. k. Er wordt een projectleider aangesteld voor het uitwerken van het organisatieplan, formatieplannen en plaatsingsplannen ten behoeve van het herinrichten van de staf. Daarnaast is er ondersteuning nodig met specifieke personeels-know-how (opstellen functieprofielen, functiebeschrijvingen etc.). Naast het herinrichten van de staf is het belangrijk een aantal zaken op korte termijn op te pakken. We hebben extra capaciteit nodig op het gebied van processen, informatievoorziening en financiën. Verder is het nodig de kaders op het gebied van personeel en organisatie op orde te brengen en cruciale applicaties versneld te optimaliseren. l. Dit extra budget van bestaat enerzijds uit een bedrag ( ) waarmee we het budget van het Jaar van de Mijnen aanvullen nadat eerder hetzelfde bedrag uit dit budget was gehaald ten behoeve van Serious Request. Anderzijds betreft het een bedrag ( ) dat we nodig hebben omdat de organisatiekosten oorspronkelijk te laag waren ingeschat. m. In de afgelopen jaren hebben wij extra middelen ingezet ten behoeve van de leegstandsaanpak. Vanaf 2016 zijn die extra middelen ook weer beschikbaar. Om te voorkomen dat er in 2015 een trendbreuk ontstaat en de continuïteit in de aanpak verloren gaat zijn deze middelen nodig voor het jaar n. We hebben dit budget nodig omdat we vooraf de kosten voor projectmanagement onvoldoende hebben ingeschat. o. Ten behoeve van Serious Request zijn extra middelen nodig met name op het gebied van productiekosten. Hierdoor kunnen we de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uitvoeren in p. In 2014 is er een incidentele meevaller bij de participatiegelden wegens een teruggave van de omzetbelasting waarmee de extra personeelskosten die verband houden met de in- en uitvoering in 2015 van de nieuwe participatiewet kunnen worden afgedekt. We stellen voor het ontstane voordeel hiervoor te reserveren en over te hevelen naar q. In 2014 heeft Wozl een bedrag ontvangen uit de failliete boedel van Licom. Wozl heeft voor dit bedrag een verplichting opgenomen in de richting van de deelnemende gemeenten. Het gaat om een totaalbedrag van waarvan voor ons De invoering van de drie decentralisaties (participatie, jeugdzorg en AWBZ) per 1 januari 2015 gaat een groot deel van onze aandacht opeisen. Deze decentralisaties vergen het uiterste van ons als gemeente op het gebied van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, samenwerking en bestuurskracht. De belangrijkste vaststelling op dit moment is dat de invoering van de decentralisaties gepaard gaat met ingrijpende rijksbezuinigingen en in het verlengde daarvan met de nodige financiële onzekerheden voor zowel burgers als de gemeente. Op basis van deze argumenten willen we deze bestemmingsreserve vormen. r. Ingaande 2015 geldt bij de financiering van de bijstand, een nieuw verdeelmodel (CPB) én een nieuwe methode om een eventueel aanvullende uitkering vast te stellen. Of het nieuwe verdeelmodel gunstig of ongunstig voor onze gemeente uitpakt is nog onduidelijk. Bij toekomstige tekorten wordt echter nu ook gekeken naar het verleden. Heeft een gemeente in een recent verleden (waarschijnlijk 3 jaar voorafgaand aan het jaar met een tekort) geld over gehouden (dus een voordeel genoten), dan dient de gemeente het tekort eerst te verlagen met het behaalde voordeel. M.a.w. ons voordeel over 2014 en mogelijk zelfs 2013 wordt op ons eventuele toekomstige tekort in mindering gebracht. Dat deel van het tekort wordt derhalve niet gecompenseerd met aanvullende financiering van het Rijk. s. We geven hiermee uitvoering aan het raadsbesluit 2013/ Het positieve jaarrekeningresultaat ten bate van de algemene reserve te brengen. Tegenargumenten 2e. Alternatief is niet alle stadsdelen voorzien van deze palen. Kosten en dekking N.v.t. 9

11 Communicatie Persvoorlichting Evaluatie N.v.t. Planning, procedure en uitvoering Behandeling in de collegevergadering van 9 april 2015 Behandeling in commissies Behandeling door de Raad in de raadsvergadering van 12 mei 2015 Bijlagen Jaarverslag en jaarrekening 2014 Bijlagen ter inzage Bijlagenboek jaarrekening 2014 Burgemeester en wethouders van Heerlen, de secretaris, de waarnemend burgemeester, mw. C.L.A.F.M. Bruls mr. drs. F.H.H. Weekers 10

12 Raadsbesluit De Raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2015 Registratienummer BWV gegeven de agendering door het Presidium; gehoord het advies van de raadscommissie voor; besluit: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2014 vast te stellen, de volgende voorzieningen in te stellen: Een voorziening middelen derden riool ad Een voorziening afval ad Een verplichtingenvoorziening Attero ad en akkoord gaan met een resultaat van Een bedrag ad van het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a te storten in de reserve reeds genomen besluiten ten behoeve van de dekking van de begroting b. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van een regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. c. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzelfstandiging Schunck. d. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de dekking van de IBA projectkosten e. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten van centra. f. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van rotondes. g. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van voetpaden. h. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van digitaliseren parkeerapparatuur. i. Ten behoeve van Herstructurering storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden: parkeerproblematiek; beeldkwaliteit Vrieheide; Varenbeuk Vrieheide; herinrichting openbare ruimte; t.b.v. cofinanciering project IBA Gebrooker bos. j. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van doorontwikkeling en toezicht openbaar gebied. k. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van herinrichting staf en verbeteren financiën en personele informatievoorziening. l. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het jaar van de Mijnen. m. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van leegstandbestrijding. n. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van consolidatie Thermen. o. Een bedrag van te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van ondersteuning van initiatieven in de stad inzake Serious Request. 11

13 p. Uitruil autonoom geld ad voor participatiegeld. q. Een bestemmingsreserve 3D risico te vormen en hierin te storten. r. Een bestemmingsreserve Buig te vormen en hierin te storten. s. Een bedrag van te storten in de algemene reserve conform besluit 2013/ maatwerkactie en bijdrage GBRD inzake overgenomen medewerkers. 3. Het uiteindelijk positieve resultaat van te storten in de algemene reserve. Aldus besloten tijdens de vergadering van de Raad der gemeente Heerlen van 12 mei 2015 de griffier, de voorzitter, mr. J.H.M. Martens mr. drs. F.H.H. Weekers 12

14 Leeswijzer Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in Het verslag is in eerste instantie bedoeld voor de gemeenteraad en daarnaast is het een middel om alle andere belangstellenden te informeren over het afgelopen jaar. Na deze leeswijzer volgen de kerncijfers en vervolgens de bestuurssamenvatting en de rapportage bestuurlijke prioriteiten. Vervolgens geven we in de programmaverantwoording op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten, zoals deze in 2014, binnen de 5 programma s van het Meerjarig Bestuurlijk Programma zijn bereikt. Deze verantwoording is volgens een vast stramien opgebouwd rond de diverse kernthema s binnen elk programma. Binnen de afgesproken en wettelijke kaders is er voor gekozen om de opbouw van de inhoud aan te passen aan het uitvoerende dan wel ondersteunende karakter van het kernthema. De kaders, die gehanteerd zijn bij het realiseren van onze doelen, zijn opgenomen in de paragrafen. Hier lichten we toe hoe de bedrijfsvoering gefunctioneerd heeft, maar ook op welke manier invulling gegeven is aan de kaders zoals bijvoorbeeld rondom grondbeleid en lokale heffingen. Daarnaast maken weerstandsvermogen (inclusief een actueel overzicht van de risico s), onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen deel uit van de door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht op te nemen paragrafen. Vervolgens heeft de Raad verzocht om een aantal vrije paragrafen op te nemen, te weten: Demografische Ontwikkelingen, Stadsregio Parkstad Limburg, Subsidies en IBA. Hierna volgt informatie over het bestuur en de organisatie om een globale indruk te krijgen van de opbouw en de structuur van onze gemeente. De financiële gegevens zijn opgenomen in het onderdeel jaarrekening. Hier leggen we verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Alle cijfers in dit onderdeel presenteren we in een veelvoud van Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke. Vervolgens is het onderdeel algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In aansluiting op voorgaande jaren zijn in dit jaarverslag en in deze jaarrekening wederom de adviezen van de Werkgroep Financial Audit verwerkt. We ontvingen deze adviezen naar aanleiding van de beoordeling van de jaarverantwoording 2013 alsmede het MBP en de begroting In het kader van de kwaliteitsverbetering van de beleidspresentatie is met het opstellen van het MBP gestart met het versmarten van de programma s. Dit met als doel om te komen tot duidelijke, beknopte, overzichtelijke, meetbare en in een logische onderlinge samenhang gepresenteerde informatie over het te voeren gemeentelijke beleid, de daaraan verbonden activiteiten, de maatschappelijke effecten en de kosten. 13

15 14

16 Kerncijfers Kerngegevens per 31 december omschrijving A. Sociale structuur Aantal inwoners: waarvan: 0 t/m 14 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Aantal uitkeringsdossiers WWB Bron: Kerncijfers Heerlen ; Bureau Onderzoek en Statistiek Kerngegevens per 31 december omschrijving B. Fysieke structuur Aantal woningen * Oppervlakte gemeente x m waarvan -binnenwater Oppervlakte van wegen x m 2 : waarvan (per van jaar n): - wegen en straten in verkeers-gebieden en verblijfsgebieden fietspaden trottoirs Aantal x m 2 openbaar groen Bron: Grootschalige basiskaart gemeente Heerlen De cijfers van de fysieke structuur zijn overgenomen uit de zogenaamde grootschalige basiskaart die in de gemeente Heerlen wordt gebruikt. De grootschalige basiskaart is ingevoerd om binnen de gemeente uniforme informatie te presenteren. Het is echter mogelijk dat het systeem informatie bevat die niet geheel actueel is waardoor er verschillen ontstaan met voorgaande jaren. Deze verschillen ontstaan als bijvoorbeeld een project in een bepaald jaar wel is uitgevoerd maar nog niet is overgedragen aan de afdeling Beheer en Onderhoud. Een ander voorbeeld is dat er grootschalige projecten plaatsvinden waarbij wél het aantal m² wegen toenemen maar het aantal m² fietspaden daalt omdat het fietspad plaats heeft moeten maken voor een fietsstrook. Ook is het mogelijk dat er correcties moeten plaatsvinden nadat een project gereed is. * Woningen: Met ingang van het statistiekjaar 2012 is de woningvoorraad gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De definities in de BAG verschillen van de definities die eerder voor de woningvoorraadstatistieken werden gehanteerd. Gevolg is dat er een trendbreuk ontstaat. Omdat het nieuwe woningvoorraadcijfer afwijkt van de voorgaande jaren wordt alleen de woningvoorraad vanaf 2012 weergegeven. 15

17 Kerngegevens per 31 december omschrijving C. Financiële structuur (x 1.000) Gewone uitgaven Opbrengsten belastingen totaal, waarvan -niet gebonden heffingen gebonden heffingen overige heffingen en leges ) Gemeentefonds ) Vaste schuld: ) waarvan voor woningbouw Aantal inwoners Per inwoner: Gewone uitgaven 4,47 4,46 4,24 4,04 4,03 Opbrengsten belastingen totaal, 0,50 0,52 0,52 0,51 0,51 waarvan -niet gebonden heffingen 0,23 0,25 0,24 0,25 0,26 -gebonden heffingen 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 -overige heffingen en leges 0,04 0,05 0,06 0,04 0,03 Gemeentefonds 1,66 1,56 1,46 1,42 1,46 Vaste schuld: 0,90 1,14 1,01 1,25 1,58 waarvan voor woningbouw 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 1) Mutatie 2014 ten opzichte van 2013 is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. 2) Mutatie 2014 ten opzichte van 2013 is toegelicht in de paragraaf gemeentefonds. 3) Mutatie vaste schuld is toegelicht in de paragraaf financiering, onderdeel lening portefeuilles lange termijn. 16

18 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten In de begroting 2014 schreven we:.het is crisis in Nederland en de vraag is of we het dieptepunt van deze economische crisis al hebben bereikt.. Dit pessimisme werd nog versterkt doordat de impact van de drie decentralisaties, met de daaraan verbonden nieuwe gemeentelijke taken en bezuinigingen, steeds meer duidelijk werd én daarnaast ontkwamen wij er niet aan om wederom een bezuinigingsoperatie in gang te zetten die 4 miljoen moest opbrengen. De verwachting was dat het een heel zwaar jaar zou worden. Terugkijkend op 2014 was het in ieder geval een intensief jaar. De voorbereidingen op de drie decentralisaties vroegen veel van het ambtelijk apparaat, van onszelf als college maar zeker ook van u als raad. Tal van beleidsstukken en verordeningen moesten vastgesteld worden, inkoop- en aanbestedingsprocessen moesten in gang gezet worden en de communicatie met partners en klanten vroeg veel van onze energie. Uiteindelijk lukte het ons om de klus te klaren. Natuurlijk blijft de vraag hoe de decentralisaties in de dagelijkse praktijk zullen uitpakken voor ons als gemeente en zeker ook voor onze burgers, maar we mogen tevreden terugkijken op al het werk dat verzet is tijdens het voorbereidingsjaar. Zeker als je bedenkt dat 2014 ook het jaar was van gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college. Ondanks enkele belangrijke bestuurlijke wijzigingen die het gevolg waren van deze verkiezingen is het ons gelukt om de vaart, de ambitie en de zorgvuldigheid in cruciale dossiers, als bijvoorbeeld de drie decentralisaties, te houden. Het pessimisme, de vraag of het dieptepunt van de crisis al bereikt was, maakte gedurende het jaar 2014 plaats voor optimisme. We zagen de economie langzaam uit het dal kruipen. Het consumentenvertrouwen (en dus de bestedingen) nam voor het eerst in jaren weer toe, de woningmarkt trok weer een beetje aan en bedrijven gingen weer investeren. De effecten van deze economische opleving op onze gemeentefinanciën zullen pas op termijn merkbaar zijn, maar maatschappelijk (lees: voor onze burgers) zullen de effecten naar verwachting en hopelijk sneller zichtbaar zijn (meer werkgelegenheid, grotere koopkracht, minder bezuinigingen etc.). Ook in financieel opzicht leek 2014 een moeilijk jaar te worden. Met name doordat de algemene uitkering van het Rijk fors naar beneden werd bijgesteld moesten wij in de begroting 2014 een bedrag van 4 miljoen bezuinigen. Uiteindelijk blijkt het allemaal behoorlijk mee te vallen en is het resultaat over het jaar 2014 ruimschoots positief. Oorzaken moeten we zoeken in ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan. Het blijkt dat we veel minder bijstandsuitkeringen, minimaregelingen, specifieke bijstand en participatiemiddelen nodig hebben gehad dan geraamd. Daarnaast zien we onder andere een voordeel op het leerlingenvervoer, bleken er minder buurtsubsidies nodig te zijn en vielen afrekeningen van de Algemene Uitkering uit vorige jaren van het Rijk positief uit. De volledige analyse van het rekeningresultaat vindt u terug in de onderstaande tabel. Rekeningresultaat voor bestemming /- = negatief Jaarrekening Novembernota Zomernota afwikkeling faillissement Licom vrijval van reserveringsregeleling participatiebudget lagere bijdrage WOZL voordeel leerlingenvervoer 246 lagere kosten culturele activiteiten Schunck* 75 lagere lasten raadhuiskwartier fase1 100 economische stimulering: doorschuiven div. projecten 180 armoedebestrijding: reguliere bijstand daling volume uitkeringsgerechtigden + integrale toepassing fraudewetgeving voordeel Minimabeleid 755 voordeel integratiebeleid + specifieke bijstand 322 voordeel algemeen Participatiebeleid 336 buurtgericht werken: minder uitgaven subsidie buurten subsidie bereikbaarheid ontvangen van Provincie voor project dat reeds afgerond was 557 reguliere bijdrage parkstad AU afrekening voorgaande jaren 464 AU vrijval decentralisaties uitkeringen en taakmutaties

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

K Kerngegevens 5. V voorwoord 7. 1 Inleiding 11 1.1 Verantwoording 11 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 11 1.

K Kerngegevens 5. V voorwoord 7. 1 Inleiding 11 1.1 Verantwoording 11 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 11 1. JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE K Kerngegevens 5 V voorwoord 7 I 1 Inleiding 11 1.1 Verantwoording 11 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 11 1.3 Leeswijzer 11 2 Ontwikkelingen in 2013

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Jaarrekening 23-05-2014 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied... 11 Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19

Nadere informatie

Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009 Boek 1 Jaarverslag 2009 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag 90 4. Financiering 103 5. Grondbeleid

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Eindredactie: Concernstaf, Concerncontrol Opmaak en drukwerk: Media bureau Haarlem Cover foto: bloemencorso Adres: Postbus 511 2003 PB Haarlem Oplage:

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 April 2012

JAARSTUKKEN 2011 April 2012 JAARSTUKKEN 2011 April 2012 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 11 Samenstelling van het Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie