Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103"

Transcriptie

1 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu horen! Lisette Kuyper, John de Wit, Philippe Adm, Liesbeth Woertmn, Willy vn Berlo Rutgers Nisso Groep; Universiteit Utrecht; Ntionl Centre in HIV Socil Reserch, Sydney, Austrlië; Institute for Prevention nd Socil Reserch, Utrecht Smenvtting Om meer inzicht te krijgen in de diversiteit in grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren en de specifieke risico- en beschermingsfctoren voor diverse vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen, hebben de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep een grootschlig onderzoek onder jongeren (N = 1350, jr) uitgevoerd nr de rd en chtergronden vn grensoverschrijdende seks. Dit rtikel geeft een overzicht vn de belngrijkste bevindingen. Er wordt ingegn op de diverse vormen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg die jongeren meemken en vertonen (bijvoorbeeld verble mnipultie of seksuele dwng). Ook worden verschillende individuele en socile risicoen beschermingsfctoren in krt gebrcht. De lgemene conclusie uit het onderzoek is dt zowel jonge vrouwen ls jonge mnnen een scl n grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen rpporteren. De risicofctoren voor de verschillende vormen vn grensoverschrijdende seks lopen uiteen, mr er zijn ook een ntl meer lgemene risicofctoren. Voor het meemken vn grensoverschrijdende seksuele ervringen zijn dit, nst het zijn vn een vrouw, het hebben vn een groter ntl seksuele prtners, mbigue communictie over seks en een minder goede bnd met de ouders. Voor het vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg zijn, nst het zijn vn een mn, een positievere ttitude ten nzien vn grensoverschrijdend seksueel gedrg, seksueel senstie zoeken en symbolisch verzet (nee zeggen tegen gewenste seks) lgemenere risicofctoren. De reltie tussen seksuele en reltionele vrdigheden en het meemken en vertonen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onderstreept de noodzk tot een smenhngend nbod op het gebied vn effectieve seksuele en reltionele vorming voor jongeren, wrin preventie vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen en dequte communictie over seks belngrijke onderdelen zijn. Drs. L. Kuyper, onderzoeker Rutgers Nisso Groep en Universiteit Utrecht Prof. dr. J. de Wit, ZonMw hooglerr Universiteit Utrecht; hooglerr-directeur Ntionl Centre in HIV Socil Reserch, Sydney, Austrlië Dr. P. Adm, senior onderzoeker Ntionl Centre in HIV Socil Reserch, Sydney, Austrlië; lgemeen directeur Institute for Prevention nd Socil Reserch, Utrecht Prof. dr. L. Woertmn, hooglerr Universiteit Utrecht Drs. W. vn Berlo, progrmmcoördintor Rutgers Nisso Groep Correspondentie: Lisette Kuyper, Rutgers Nisso Groep, Postbus 9022, 3506 GA Utrecht. T: ; E: Ontvngen: 12 jnuri 2010; Geccepteerd: 9 mei Grensoverschrijdende seks omvt een scl n seksuele ervringen en gedrgingen die over de grens vn een vn de betrokkenen gn en wrbij een prtner die op dt moment geen seks wil wordt overgehld, beïnvloed, gemnipuleerd, gechnteerd of gedwongen (Crown & Roberts, 2007; Frris, Tret, Viken & McFll, 2008; Krhé, Wizenhöfer & Möller, 2003; LCsse & Mendelson, 2007). Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen vriëren vn ongewenste seksuele opmerkingen tot gedwongen penetrtie door wie, op welke mnier en in welke situtie dn ook. Een eenduidig prevlentiecijfer voor grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen vlt, mede door de diversiteit in ervringen en gedrgingen, niet te geven. Spitzberg (1999) constteerde in een bespreking vn 120 interntionle studies dt ongeveer 13% vn de vrouwen en 3% vn de mnnen ooit is verkrcht. Nog eens 18% vn de vrouwen en 6% vn de mnnen hd een poging tot verkrchting meegemkt. Deze ervringen lten echter slechts een deel vn het verhl zien, wrbij grensoverschrijdende ervringen zonder fysiek contct (zols seksueel getinte opmerkingen of ongewenst ms-

2 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, turberen in iemnds bijzijn) of minder eenduidige vormen vn beïnvloeding (bijvoorbeeld zeuren om seks), buiten beschouwing zijn gelten. In Nederlnd is recent een ntl onderzoeken nr grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren uitgevoerd die inzicht geven in de prevlentie vn grensoverschrijdende seks. Het meest brede overzicht is gebseerd op het onderzoek Seks onder je 25 ste (De Grf, Meijer, Poelmn & Vnwesenbeeck, 2005). Uit deze grootschlige, representtieve zelfrpportge studie kwm nr voren dt een nzienlijk percentge vn de Nederlndse jongeren te mken krijgt met seksuele dwng. Ruim 4% vn de mnnen en bijn 18% vn de vrouwen gf n ooit gedwongen te zijn tot seks. Drnst rpporteerde ruim 4% vn de mnnen en 1% vn de vrouwen dt zij zelf ooit iemnd hdden gedwongen tot seks. Als het gt om grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen in specifieke contexten, of specifieke vormen vn grensoverschrijdende ervringen, lt een studie vn Timmermns (2005) zien dt 18% vn de 14- en 15-jrigen in het fgelopen jr op school te mken te heeft gekregen met grensoverschrijdende seksuele ervringen. Hierbij ging het in 53% vn de gevllen om ervringen zonder fysiek contct (zols het mken vn seksueel getinte opmerkingen). Bij een op de vijf ervringen ws er wel sprke vn fysiek contct (zols ongewenste nrkingen). Een studie vn De Grf en Vnwesenbeeck (2006) onder ctief Internettende jongeren liet zien dt 12% vn de mnnen en 35% vn de vrouwen in het fgelopen jr op Internet iets vervelends meemkte op seksueel gebied. Risico- en beschermingsfctoren Voor een effectieve preventie vn de verschillende vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen is het belngrijk om, nst betrouwbre cijfers over de prevlentie, inzicht te genereren in de risico- en beschermingsfctoren voor het l dn niet meemken of vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg. Een groot ntl interntionle studies, ngevuld met enkele Nederlndse onderzoeken (zie onder ndere De Bruijn, Burrie & Vn Wel, 2006; De Grf et l., 2005) geeft inzicht in de mogelijke fctoren. In dit rtikel worden de risico- en beschermingsfctoren voor het meemken en vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg in krt gebrcht op bsis vn de socil-ecologische bendering (WHO, 2002). Deze bendering veronderstelt dt het meemken of vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg niet vnuit één of enkele individuele fctoren kn worden verklrd, mr dt er sprke is vn een smenspel tussen diverse individuele en socile fctoren. Er kunnen verschillende ctegorieën vn individuele fctoren worden onderscheiden. De eerste ctegorie vn individuele fctoren zijn de socil-demogrfische kenmerken. De kns op grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen verschilt tussen socil-demogrfische groepen: vrouwen, lger opgeleide jongeren, niet-westerse jongeren en homoseksuele jongeren lopen een groter risico om grensoverschrijdende seksuele ervringen mee te mken (De Bruijn et l., 2006; De Grf et l., 2005; De Grf & Vnwesenbeeck, 2006; Timmermn, 2005), terwijl mnnen vker grensoverschrijdend seksueel gedrg vertonen (De Grf et l., 2005; Timmermn, 2005). Drnst bleken mnnen met een niet-westerse chtergrond hun ltste prtner vker tot seks te hebben gedwongen (De Grf et l., 2005). In een recent onderzoek vn Hendriks, Slotboom en Verbrugge (2010) komt een lger opleidingsniveu ook ls risicofctor nr voren voor het vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg. Een ndere ctegorie vn individuele fctoren bestt uit iemnds chtergrond en gedrg. Hieronder vlt onder ndere de invloed vn iemnds seksuele en reltionele geschiedenis. Zo vergroten het hebben vn meer seksuele prtners (Abbey & McAusln, 2004), het strten met seks op jonge leeftijd (Krhé, 1998) en het hebben vn seks met losse prtners (Test & Dermen, 1999) de kns op het meemken of vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg. Nst het seksuele gedrg zijn ook ndere gedrgingen vn belng. Jongeren die meer lcohol en/of drugs gebruiken lopen een verhoogd risico op zowel het meemken ls vertonen vn grensoverschrijdende seks (Abbey & McAusln, 2004; Borowski, Hogn & Irelnd, 1997; George & Stoner, 2000; Moore et l., 2008). Een derde, veel bediscussieerde, potentiële gedrgsfctor die mogelijk vn invloed is op grensoverschrijdend seksueel gedrg, zijn medi- en pornoconsumptie. Overzichtsrtikelen vn Wrd (2003) en Kingston, Mlmuth, Fedoroff en Mrschll (2009) lten zien dt medi- en pornogebruik inderdd invloed kunnen hebben op (grensoverschrijdende) seksuele gedrgingen. Kingston et l. (2009) concludeerden dt pornogebruik een risicofctor kn zijn voor grensoverschrijdend seksueel gedrg, mr voornmelijk voor mnnen die ook l hoger scoren op ndere risicofctoren. Seksuele ttitudes en motieven vormen een derde ctegorie vn individuele fctoren die gerelteerd zijn n het wel of niet meemken vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. Jongeren met een positieve ttitude ten opzichte vn seksuele

3 92 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, dwng blijken vker grensoverschrijdend seksueel gedrg te vertonen én mee te mken (Forbes, Adm- Curtis & White, 2004; Foshee, Benefield, Ennett, Bumn & Bngdiwl, 2001; Hines, 2007). Mr ook ttitudes en motieven die niet direct op seksuele dwng betrekking hebben beúnvloeden de kns om dit gedrg wel of niet mee te mken of te vertonen. Zo worden jongeren met een lgere eigenwrde vker het slchtoffer vn seksuele dwng (Test & Dermen, 1999) en gn jongeren met dominntie of hedonistische motieven voor seks vker zelf over ndermns grens (White et l., 2008). Tot slot vormen seksuele en reltionele vrdigheden ook een ctegorie vn individuele fctoren die mogelijk een rol spelen bij grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. Een voorbeeld vn een vrdigheid uit deze ctegorie is het kunnen ngeven wt ongewenst is op seksueel gebied: jongeren die ongewenste seks kunnen weigeren, lopen minder kns om grensoverschrijdende seks mee te mken (Morokoff et l., 1997; Test & Dermen, 1999; Test et l., 2007). Drnst blijkt ook duidelijke communictie vn belng. Ambigue communictie over het wel of niet willen vn seks is zowel een risicofctor voor het meemken ls voor het vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg (Krhé, Scheinberger- Olwig & Koplin, 2000; Krhé et l., 2003). Nst individuele invloeden spelen ook socile fctoren een belngrijke rol in het verklren vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. De socile fctoren kunnen worden ondergebrcht in twee ctegorieën: de invloed vn ouders en vn vrienden en leeftijdsgenoten. Een goede bnd tussen jongeren en hun ouders beschermt tegen zowel het meemken ls het vertonen vn grensover-schrijdende seks (De Bruijn et l., 2006; De Grf et l., 2005; Slter et l., 2003). Nst de invloed vn ouders zijn het zich conformeren n vrienden of het ervren vn groepsdruk (De Bruijn et l., 2006; Krhé et l., 2003) en het rondhngen bij of lid zijn vn beplde jongerengroepen (Borowsky et l., 1997; Murner & Kohlmn, 2007) gerelteerd n het meemken en vertonen vn grensoverschrijdende seks. De huidige studie Ondnks het nzienlijke ntl (interntionle) studies nr grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen vn jongeren is er een ntl hiten in de kennis te onderscheiden. Zo richten bestnde studies zich veell op een specifieke vorm vn grensover-schrijdende seks (bijvoorbeeld het meemken vn seksueel geweld of ongewenste intimiteiten op het Internet) of mken zij gebruik vn een smengestelde, dichotome mt, wrbij de verschillende vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen of gedrgingen worden smengevt. Door het smenvoegen vn diverse ervringen en gedrgingen in een dichotome mt, of door de focus op een specifieke vorm vn grensoverschrijding, kn geen inzicht worden verkregen in de risico- en beschermingsfctoren voor de verschillende gedrgingen en ervringen. Anvullende problemen met de bestnde (interntionle) litertuur zijn dt er in studies vk gebruik wordt gemkt vn homogene steekproeven vn respondenten (bijvoorbeeld studenten) die niet, of nuwelijks, verschillen nr opleidingsniveu, seksuele voorkeur of etniciteit. Ook worden mnnen nog vk lleen ls plegers en vrouwen lleen ls slchtoffers geúncludeerd. Om meer inzicht te krijgen in het scl n grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren en de mogelijke risico- en beschermingsfctoren voor diverse vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen, hebben de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep in de loop vn 2008/2009 een onderzoek uitgevoerd onder een grote groep seksueel ctieve jongeren die verschillen in termen vn geslcht, opleidingsniveu, etniciteit en seksuele oriënttie. In dit rtikel wordt verslg gedn vn de belngrijkste bevindingen en wordt ntwoord gegeven op de volgende vrgen: 1) Welke vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen mken jongeren mee en vertonen zij zelf en 2) Welke risico- en beschermingsfctoren hngen smen met de diverse vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. Het onderzoeksrpport wrop dit rtikel mede gebseerd is (Kuyper, De Wit, Adm, Woertmn & vn Berlo, 2010), en wrin ook ndcht wordt besteed n dditionele onderzoeksvrgen, kn worden opgevrgd bij de eerste uteur. Methode Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd vi het Internet en gegevens zijn verzmeld middels digitle zelfrpportgevrgenlijsten op de website Nst de digitle vrgenlijsten bevtte de site ook informtie over het onderzoek, de contctgegevens vn het onderzoekstem en een lijst met hulpverleners wr jongeren terecht konden met vrgen over grensoverschrijdende ervringen en gedrgingen. Het onderzoek is vi oproepen in jongerenmedi 1 en door middel vn berichten op de intrnetpgin s vn verschillende ROC s 2 onder de ndcht vn de doelgroep gebrcht. Om zo min mogelijk vertekening in de werving te creëren is in de oproepen niet expliciet verwezen nr

4 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. Wel is in deze oproep expliciet vermeld dt het onderzoek betrekking hd op zowel leuke ls vervelende ervringen met seksuliteit. Om prktische redenen is de dtverzmeling verdeeld over meerdere vrgenlijsten. De eerste vrgenlijst konden de deelnemers geheel noniem vi de website invullen. Alle jongeren die de eerste vrgenlijst hdden ingevuld is gevrgd of zij ook de vrgen vn de tweede lijst wilden bentwoorden. Jongeren die ook de vervolgvrgenlijst wilden invullen is om een e-mildres gevrgd, zodt zij n ongeveer een mnd een link nr de tweede vrgenlijst toegestuurd konden krijgen. De emildressen vn de jongeren zijn prt vn hun ntwoorden opgeslgen. Alle dt zijn bewrd op een beveiligde server vn de Universiteit Utrecht en zijn lleen toegnkelijk voor de betrokken onderzoekers. Onder de deelnemers werden 10 ipod s en 8 cdeubonnen ter wrde vn 100 euro verloot. Het onderzoeksprotocol is beoordeeld door de dviescommissie vn de Fculteit Socile Wetenschppen vn de Universiteit Utrecht en niet toetsingsplichtig bevonden in de zin vn de Wet Mensgebonden Onderzoek. Meetinstrumenten Met de eerste vrgenlijst werden mogelijke risico- en beschermingsfctoren gemeten wrvn uit een voorfgnde litertuurstudie bleek dt deze vn invloed kunnen zijn op grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. In dit onderzoek is specifiek gekeken nr de rol vn socil-demogrfische kenmerken (geslcht, leeftijd, opleiding, etniciteit, religie en seksuele oriënttie), specten vn chtergrond en gedrg (stedelijkheid woonplts, eenoudergezin, het hebben vn een vste prtner, lcoholgebruik, drugsgebruik, ntl seksuele prtners, leeftijd eerste keer seks, ervring met ruilseks (het geven of ontvngen vn geld of ndere dingen in ruil voor seks), ervring met seks met iemnd die men vi Internet kent, muzikle voorkeur, tv-gebruik, Internetgebruik en pornogebruik), specifieke seksuele ttitudes en motieven (ttitude ten opzichte vn seksuele dwng, seksuele eigenwrde, seksueel senstie zoeken, motieven voor seks en reltiegerichtheid), componenten vn seksuele en reltionele vrdigheden (seks kunnen weigeren en initiëren en mbigue communictie (symbolisch verzet tegen seks terwijl de seks wel degelijk gewenst is, of instemmen met seks die ongewenst is) en specten vn de socile context (socile integrtie, jongerencultuur, vrijetijdsbesteding en bnd met de ouders). Nst enkelvoudige vrgen voor socil-demogrfische kenmerken, chtergrond en gedrg (zols vrgen nr geslcht, hoeveelheid seksuele prtners of de frequentie wrmee deelnemers TV kijken), is gebruik gemkt vn bestnde (deels gevlideerde) instrumenten die door het onderzoekstem zijn vertld en voorgelegd n de begeleidingscommissie bij het onderzoek, een expert op het gebied vn jongerencommunictie, lsmede n een testpnel vn vijf jongeren met wie lle vrgenlijsten zijn doorgesproken. Voor meer informtie over deze instrumenten ngnde de herkomst, hoeveelheid items en betrouwbrheid verwijzen wij de lezer nr Bijlge 1. De tweede vrgenlijst inventriseerde grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. An de hnd vn een, op onze jonge, Nederlndse en deels lgeropgeleide steekproef, ngepste versie 3 vn de Sexul Experiences Survey (SES) (Koss et l., 2007) is onderzocht of jongeren diverse vormen vn grensoverschrijdende ervringen of gedrgingen hdden meegemkt of vertoond sinds hun veertiende verjrdg. Jongeren zijn cht items over grensoverschrijdende seks voorgelegd die betrekking hdden op situties wrbij er sprke is vn fysiek contct. De fysieke contcten zijn verder onderverdeeld in drie vormen vn 1 De volgende jongerenmedi zetten een link op hun website: Girlz!, FunX, Rdio 538, Sugbbes/Superdudes, CosmoGirl!, ZijnZij, Femfusion, Gyboy Support, Hindoe Studenten Forum Nederlnd, Menr, Mrokko Medi, Expreszo en PrtyPeeps2000. De volgende jongerenmedi/instellingen nmen de wervingsoproep op in hun digitle nieuwsbrief: Rdio 538, CosmoGirl!, Stichting Pnn, Jong&Out (vn COC Nederlnd), Present Promotions, Studentennet, FunX en PrtyFlock. Puze Mgzine pltste een oproep in de gedrukte versie vn het bld en TMF besteedde ndcht n het onderzoek in het tv-progrmm Kijk dit nou!. Het jongerenproject Let me know verspreidde een oproep onder hr deelnemers en er stond een oproep op het jongerendeel vn de website seksuliteit.nl. 2 De volgende ROC s pltsten een oproep op hun intrnet: Albed College, D Vinci College, Frieslnd College, Grfschp College, Koning Willem 1 College, ROC Lndstede, Leeuwenborgh Opleidingen, Rijn IJssel College, Arcus College, ROC De Leijgrf, ROC Eindhoven, ROC Flevolnd, ROC Leiden, ROC Mondrin, ROC Nijmegen, ROC Nov College, ROC Amsterdm, ROC Westerschelde, ROC Zeelnd en ROC Zdkine. 3 De oorspronkelijk items vn de SES zijn op een ntl mnieren ngepst om de vrgenlijst meer geschikt te mken voor ons onderzoek en de doelgroep. De korte versie vn de SES is gebruikt, mr er zijn een ntl items uit de lnge versie vn de SES toegevoegd. Ook is een vn de items in twee items onderverdeeld, om de leesbrheid te bevorderen. De items over pogingen tot grensoverschrijding zijn chterwege gelten. Tot slot zijn de oorspronkelijke ntwoordctegoriën 0/1/2/3/3+ omgezet in de ntwoordctegoriën nooit / een keer / meer dn een keer, zols door Price en Byers (1999) is gesuggereerd voor onderzoek onder jongeren. De ndere npssingen zijn gemkt op bsis vn suggesties vn experts en vn de jongeren uit het testpnel. De vernderingen zijn in overleg met de uteur vn de oorspronkelijke schl doorgevoerd (Koss, persoonlijke communictie, 19 november 2008; 24 november 2008; 5 jnuri 2009).

5 94 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, grensoverschrijding nr de gebruikte strtegie: verble mnipultie (overhlen, zeuren, roddelen of boos worden), situtiegebonden misbruik (misbruik mken vn dronkenschp) en seksuele dwng (drogeren, grensoverschrijding door met meerdere personen smen te werken, bedreigingen of geweld). Voor het meten vn grensoverschrijdende seks zonder fysiek contct zijn 11 items gebruikt, op bsis wrvn twee vormen zijn onderscheiden: directe ervringen en gedrgingen wrbij de betrokkenen lijfelijk nwezig zijn (bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen mken of in iemnds nwezigheid msturberen), en medigerelteerde ervringen en gedrgingen, wrbij grensoverschrijding vi een medium pltsvindt (bijvoorbeeld seksueel getinte telefoontjes plegen of voor de webcm msturberen). Alle vijf de vormen vn grensoverschrijdende seks zijn smengesteld voor zowel het meemken ls het uitoefenen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg (0 = geen ervring mee; 1 = minstens 1 keer meegemkt of vertoond). Deelnemers In het onderzoek is gestreefd nr het smenstellen vn een steekproef vn seksueel ctieve jongeren (15-25 jr) wrin subgroepen jongeren (vrouwen en mnnen, lger en hoger opgeleide jongeren, niet-westerse en westerse jongeren, homo-en bi- en heteroseksuele jongeren) voldoende vertegenwoordigd zijn. In totl vulden 4562 seksueel ctieve jongeren vn 15 tot en met 25 jr de eerste vrgenlijst in. Hiervn kwmen 2936 jongeren in nmerking voor deelnme n het verdere onderzoek 4. Vn deze jongeren is 56.8% (n = 1627) begonnen met het invullen vn de tweede vrgenlijst en 82.1% (n = 1375) vn hen mkte deze vrgenlijst ook f. De socil-demogrfische kenmerken vn de jongeren die de twee vrgenlijsten serieus en volledig invulden en tot de doelgroep behoren zijn weergegeven in Tbel 1. De socil-demogrfische kenmerken vn de deelnemers die ook vrgenlijst 2 invulden verschilden in een ntl opzichten vn de deelnemers die vrgenlijst 1 invulden. Anlyses Voor het in krt brengen vn de diversiteit n grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren is gebruik gemkt vn descriptieve sttistieken (percentges). Verschillen tussen mnnen en vrouwen in het meemken en vertonen vn de verschillende grensoverschrijdende seksuele ervringen Tbel 1. Socil-demogrfische kenmerken vn deelnemers (in procenten en gemiddelden) Vrgenlijst 1 Vrgenlijst 2 (n = 4562) (n = 1334) Geslcht mn *** vrouw *** Opleiding 1 lger opgeleid *** hoger opgeleid *** Etniciteit utochtoon/westers *** Turks/Mrokkns *** Surinms/Antillins overig niet-westers Religie geen christendom *** islm *** overige religies Seksuele oriënttie 2 Bi- of homoseksueel *** heteroseksueel *** Leeftijd (gemiddelde) Stedelijkheid woonplts (gemiddelde) Noot. Getoetst is of de kenmerken vn de deelnemers n vrgenlijst 2 verschillen vn de kenmerken vn de deelnemers n vrgenlijst 1 1 Hoger opgeleide jongeren zijn jongeren die nog bezig zijn met een opleiding vn minstens HAVO-niveu (HAVO, VWO, HBO of universiteit) of jongeren geen opleiding meer volgen en minstens HBO of universiteit hebben fgemkt. Lgeropgeleide jongeren zijn jongeren die hun opleiding l hebben fgerond en geen HBO of universitire opleiding hebben gevolgd, of n hun middelbre school geen vervolgopleiding hebben gedn. 2 Heteroseksuele jongeren zijn jongeren die zich voornmelijk of uitsluitend ngetrokken voelen tot mensen vn het ndere geslcht. Homo- en biseksuele jongeren zijn jongeren die zich tot beide geslchten ngetrokken voelen, of voornmelijk of uitsluitend tot hun eigen geslcht. *** p <.001; ** p <.01; * p <.05

6 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, en gedrgingen zijn onderzocht door middel vn Chikwdrt toetsen. Hiervoor is een significntieniveu vn p <.05 ngehouden. Risico- en beschermingsfctoren zijn genlyseerd met behulp vn stpsgewijze logistische regressienlyses. Deze nlyses zijn prt uitgevoerd voor de vijf verschillende grensoverschrijdende seksuele ervringen (verble mnipultie, situtioneel misbruik, seksuele dwng, directe grensoverschrijding zonder fysiek contct en medigerelteerde grensoverschrijding) en voor de vijf verschillende gedrgingen. De nlyses zijn gestructureerd nr het socil-ecologische model. De eerste stp bevtte de socil-demogrfische vribelen. In de tweede stp zijn de chtergrond en gedrgsvribelen n dit model toegevoegd. Voor deze vribelen is gekeken welk vn de vribelen een unieke bijdrge n het model leverden. De vribelen die een unieke bijdrge leverden zijn meegenomen nr de volgende stp in de nlyse. In deze derde stp zijn de vribelen die betrekking hdden op seksuele ttitudes en motieven toegevoegd n het model (dt verder de demogrfische kenmerken en de significnte chtergrond en gedrgsvribelen uit stp 2 bevtte). De vribelen uit deze derde stp die (nst de l eerder geúncludeerde vribelen) een significnte bijdrge n het model leverden, zijn wederom meegenomen nr de volgende stp. In stp 4 en 5 zijn respectievelijk de vribelen met betrekking tot seksuele en reltionele vrdigheden en socile context toegevoegd. Hierbij is dezelfde werkwijze ls in de stppen 2 en 3 gebruikt. Het eindmodel voor het verklren vn de desbetreffende grensoverschrijdende ervring of gedrging bestond uit lle socil-demogrfische kenmerken en de vribelen die in de stppen 2 tot en met 5 een significnte bijdrge leverden n het model. Omdt de stppen 2 tot en met 5 een explortief krkter hdden, is een significntie op trendniveu gehnteerd (p <.10) voor het toevoegen vn vribelen n de volgende stp. In de uiteindelijke modellen zijn lleen vribelen die op p <.05 niveu significnt wren beschouwd ls unieke voorspellers. Om de rpportge beknopt te houden, worden in dit rtikel lleen de eindmodellen voor de verschillende ervringen en gedrgingen weergegeven. Resultten Grensoverschrijdende ervringen en gedrgingen In Tbel 2 is te zien in welke mte de respondenten ervringen rpporteren met het meemken of vertonen vn diverse subvormen vn grensoverschrijdende seks. In totl rpporteerde 83.9% vn de deelnemende vrouwen en 66.3% vn de mnnen sinds hun veertiende verjrdg iets te hebben meegemkt op seksueel gebied wt voor hen over een grens ging. Deze ervringen vrieerden onderling sterk. Het meemken vn directe grensoverschrijding zonder fysiek contct (bijv. ngestrd worden, opmerkingen krijgen) werd het meest gerpporteerd en seksuele dwng het minst. Echter, 15.8% vn de vrouwen en 7.5% vn de mnnen hd ervring met seksuele dwng. Als nr lle vormen vn grensoverschrijdende seksuele gedrgingen wordt gekeken, dn gf 48.2% vn de vrouwen en 74.7% vn de mnnen n wel eens een vorm vn grensoverschrijdend seksueel gedrg te hebben vertoond. De rngorde vn de prevlentie vn de verschillende subvormen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg ws gelijk n die voor het meemken vn grensoverschrijdende seksuele ervringen. Risico- en beschermingsfctoren In Tbel 3 en Tbel 4 worden de eindmodellen vn de nlyses vn risico- en beschermingsfctoren voor het meemken en vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg weergegeven. In het lgemeen kn worden gesteld dt bij het meemken vn grensoverschrijdende seksuele ervringen voorl chtergrond, gedrg en seksuele en reltionele vrdigheden een rol speelden, evenls enkele specten vn de socile omgeving vn jongeren. Bij het vertonen vn grensoverschrijdende seksuele gedrgingen speelden voorl seksuele ttitudes en motieven een belngrijke rol, terwijl de socile context een minder prominente rol speelde. Verder komt uit de nlyses nr voren dt voor diverse vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen uiteenlopende fctoren vn belng zijn. Sommige risico- en beschermingsfctoren spelen bij de meerderheid vn de ervringen en gedrgingen een rol, terwijl ndere fctoren gerelteerd zijn n specifieke ervringen en gedrgingen. Zowel het meemken ls het vertonen vn diverse vormen vn grensoverschrijdende seks ws gerelteerd n geslcht. Vrouwen mkten vker diverse vormen vn grensoverschrijdende gedrgingen mee en mnnen vertoonden vker grensoverschrijdend seksueel gedrg. Een ntl fctoren speelde bij de meer % gf n dt zij verder niet n het onderzoek wilden meedoen (n = 1474), 3.8% vn de jongeren zei wel mee te willen doen, mr gf vervolgens geen e-mildres op (n = 175), zodt zij niet benderd konden worden en 1.6% (n = 72) gf een ongeldig e-mil dres op.

7 96 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, derheid vn de grensoverschrijdende seksuele ervringen een rol. Jongeren met een groter ntl verschillende seksuele prtners in hun leven mkten vker grensoverschrijdende seksuele ervringen mee. Jongeren die mbigue communiceerden over seks, in de vorm vn symbolisch verzet ( nee zeggen tegen seks die iemnd wel wil en vn pln is te gn hebben) en instemming met ongewilde seks ( j zeggen tegen seks die iemnd eigenlijk zelf niet wil), liepen eveneens een verhoogd risico op diverse grensoverschrijdende seksuele ervringen. Een beschermende fctor die bij de meeste typen grensoverschrij-dende seksuele ervringen een rol speelde ws een goede bnd met ouder(s) of opvoeder(s). Met betrekking tot het vertonen vn grensoverschrijdende seksuele gedrgingen bleek ook een ntl fctoren voor meerdere vormen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg vn belng. Jongeren die meer op zoek wren nr seksuele senstie oefenden vker grensoverschrijdend seksueel gedrg uit. Drnst bleken jongeren die positiever stonden ten opzichte vn seksuele dwng ook meer grensoverschrijdend seksueel gedrg te vertonen. Symbolisch verzet tegen seks speelde ook een rol ls risicofctor voor het vertonen vn verschillende vormen vn grensoverschrijdende seksuele gedrgingen: jongeren die zelf wel eens nee zeiden terwijl ze wel seks wilden, vertoonden meer grensoverschrijdend gedrg. Tbel 2. Meemken en vertonen vn grensoverschrijdende seks sinds de 14de verjrdg (vrouw n = 1000; mn n = 350) Meemken Vertonen vrouwen mnnen p vrouwen mnnen p % % % % Grensoverschrijdend seksueel gedrg met fysiek contct ndringen *** *** boos worden *** ** Liegen * totl verble mnipultie *** *** gebruik mken vn dronkenschp * *** totl situtiegebonden misbruik * *** opzettelijk drogeren in groepje werken met geweld dreigen ** geweld gebruiken *** totl seksuele dwng *** * Grensoverschrijdend seksueel gedrg zonder fysiek contct 1 seksueel stren *** *** seksuele opmerkingen *** *** kijken nr seks/nktheid *** nder lt seksuele lichmsdelen zien *** ** seksuele bewegingen mken *** *** msturberen in bijzijn *** totl direct *** *** seksuele fbeeldingen sturen *** porno lten zien *** seksueel getinte telefoontjes ** seksueel getinte video/foto mken * *** voor webcm msturberen *** ** totl medigerelteerd ** *** Grensoverschrijdend seksueel gedrg *** *** met fysiek contct totl Grensoverschrijdend seksueel gedrg *** *** zonder fysiek contct totl Grensoverschrijdende seks totl *** *** 1 Noot. Het gt hierbij om ervringen die de deelnemer of de prtner vn de deelnemer niet wilde, of wrvn iemnd op stoppen ndrong of voor het gedrg géén toestemming gf. verschil kn niet worden getoetst wegens te lge Miniml Expected Count (MEC > 5) *** p <.001; ** p <.01; * p <.05

8 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, Nst deze fctoren die smenhngen met een meerderheid vn de ervringen of gedrgingen, is er ook een groot ntl fctoren dt een rol speelt bij het l dn niet meemken of vertonen vn specifieke vormen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg. Wegens de noodzkelijk beperkte ruimte lichten we hieronder drie voorbeelden vn deze bevindingen toe. Uit de nlyses komt nr voren dt de chtergrond en het gedrg vn jongeren hen met nme kwetsbr mkt voor het meemken en vertonen vn situtioneel misbruik. Meerdere specten vn het seksuele gedrg vn jongeren beúnvloeden de kns of iemnd wel of niet te mken heeft gekregen met misbruik vn dronkenschp (hetzij dt zij zelf misbruikt werden, hetzij dt zij een dronken prtner misbruikten). Andere vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen vertonen minder smenhng met deze ctegorie vn fctoren. Ook blijkt uit de nlyses dt seksuele en reltionele vrdigheden weliswr een belngrijke fctor zijn in Tbel 3. Risico en beschermingsfctoren voor het meemken vn grensoverschrijdende seks sinds de 14 e verjrdg (Odds Rtio) (n = 1350) Meemken verbl situtie dwng direct medi Socil- demogrfische kenmerken vrouw zijn 2.52*** *** *** ouder zijn *** hoger opleidingsniveu hebben vn niet-westerse fkomst zijn meer wrde n religie hechten * homo, lesbisch of biseksueel zijn * * 1.31 Achtergrond en gedrg stedelijker wonen fkomstig zijn uit eenoudergezin * meer lcoholgebruik 1.23*** 1.05 fgelopen jr drugs hebben gebruikt 1.58** rockmuziek goed vinden 1.20* 1.08 urbn muziek goed vinden.90 volwssen muziek goed vinden.81*** meer tv kijken * meer Internetten 1.26*.86* vker porno kijken.80** geweldddige porno kijken * 1.87 vste prtner hebben meer seksuele prtners hebben gehd 1.25*** 1.21*** 1.28*** 1.16*** 1.27*** jonger zijn bij eerste keer seks.87*** ooit onenightstnd gehd 2.01*** ooit betld of iets nders gegeven voor seks.23**.18* 1.54 ooit geld of iets nders gekregen voor seks 1.57 ooit seks met iemnd vi Internet leren kennen.67* 1.62* 1.52** Seksuele ttitudes en motieven positievere ttitude ten opzichte vn dwng 1.16 hogere seksuele eigenwrde.72* meer seksueel senstie zoeken vker seks vnwege goedkeuring vrienden *** vker seks vnwege coping vker seks vnwege zelfbevestiging.11 vker seks vnwege opwinding.87 vker seks vnwege intimiteit vker seks vnwege goedkeuring prtner 1.36* op relties gericht seksueel zelfbeeld 1.34* Seksuele en reltionele vrdigheden beter in stt zijn om seks te initiëren beter in stt zijn om seks te weigeren.70***.85.83* vker symbolisch verzet 1.35*** 1.24* *** 1.15 vker instemmen met ongewilde seks 1.61*** 1.23* 1.42*** 1.18 Socile context betere socile integrtie.74*.70* bij urbn jongerencultuur horen bij lterntieve jongerencultuur horen meer vrije tijd met vrienden doorbrengen 1.17 betere bnd met ouders.80***.78**.81*** percentge verklrde vrintie (Ngelkerke R 2 ) 23% 24% 15% 20% 16% De fctor mkt geen deel uit vn het uiteindelijke eindmodel voor de desbetreffende ervring of gedrging *** p <.001; ** p <.01; * p <.05

9 98 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, het voorspellen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg, mr dt zij niet smengn met het meemken (of vertonen) vn seksuele dwng. Het kunnen weigeren vn seks en duidelijk communiceren over wt iemnd zelf niet, of juist wel, wil verkleint de kns op het meemken vn met nme verble mnipultie, en in mindere mte vn situtioneel misbruik en directe vormen vn grensoverschrijding zonder fysiek contct. Mr wnneer een prtner gebruik mkt vn seksuele dwng (bijvoorbeeld opzettelijk drogeren, smenwerking met een groepje of geweld gebruiken), hebben verble weerbrheid en duidelijke communictie over seks geen invloed. Tot slot speelt het kijken nr gewelddige porno een rol bij het vertonen vn situtioneel misbruik of seksuele dwng. Opvllend is dt niet het kijken nr porno in het lgemeen de kns op het wel of niet vertonen vn deze grensoveroverschrijdende gedrgingen beinvloed, mr dt lleen het kijken nr gewelddige porno deze kns vergroot. Tbel 4. Risico en beschermingsfctoren voor het vertonen vn grensoverschrijdende seks sinds de 14 e verjrdg (Odds Rtio) (n = 1350) Vertonen verbl situtie dwng direct medi Socil- demogrfische kenmerken vrouw zijn.53***.45***.88.46***.65* ouder zijn 1.09** *** 1.01 hoger opleidingsniveu hebben ***.53*** vn niet-westerse fkomst zijn *** meer wrde n religie hechten homo, lesbisch of biseksueel zijn *.98 Achtergrond en gedrg stedelijker wonen fkomstig zijn uit eenoudergezin meer lcoholgebruik 1.22*** * fgelopen jr drugs hebben gebruikt rockmuziek goed vinden urbn muziek goed vinden.85* volwssen muziek goed vinden * meer tv kijken 1.25*** 1.37*** meer Internetten.75**.73*** vker porno kijken geweldddige porno kijken 2.25* 3.90*** 1.01 vste prtner hebben meer seksuele prtners hebben gehd 1.13*** jonger zijn bij eerste keer seks.84*** ooit onenightstnd gehd 2.48*** ooit betld of iets nders gegeven voor seks ooit geld of iets nders gekregen voor seks ooit seks met iemnd vi Internet leren kennen 1.58 Seksuele ttitudes en motieven positievere ttitude ten opzichte vn dwng 1.61** 1.97*** 1.60*** hogere seksuele eigenwrde.75.34** meer seksueel senstie zoeken 1.76*** 3.79*** 1.37** 1.40* vker seks vnwege goedkeuring vrienden 1.79** vker seks vnwege coping 1.24* vker seks vnwege zelfbevestiging 1.26* vker seks vnwege opwinding vker seks vnwege intimiteit vker seks vnwege goedkeuring prtner op relties gericht seksueel zelfbeeld Seksuele en reltionle vrdigheden beter in stt zijn om seks te initiëren 1.30**.81 beter in stt zijn om seks te weigeren.79** vker symbolisch verzet 1.24** 1.40** 1.20* vker instemmen met ongewilde seks Socile context betere socile integrtie bij urbn jongerencultuur horen bij lterntieve jongerencultuur horen meer vrije tijd met vrienden doorbrengen betere bnd met ouders.87* percentge verklrde vrintie (Ngelkerke R 2 ) 19% 22% 17% 21% 18% De fctor mkt geen deel uit vn het uiteindelijke eindmodel voor de desbetreffende ervring of gedrging *** p <.001; ** p <.01; * p <.05

10 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, Discussie De bevindingen vn dit onderzoek lten zien dt grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgen zowel onder jonge vrouwen ls onder jonge mnnen zeer divers zijn. Het meemken vn directe grensoverschrijding zonder fysiek contct (bijv. ngestrd worden, opmerkingen krijgen) werd het meest gerpporteerd door de deelnemers n het huidige onderzoek. Seksuele dwng werd het minst gerpporteerd. Deze rngorde ging ook op voor het vertonen vn diverse grensoverschrijdende seksuele gedrgingen. Het socilecologische model lijkt, door het brede spectrum vn zowel individuele ls socile invloeden, een geschikt model te zijn voor het verklren vn het meemken en vertonen vn grensoverschrijdend seksueel. Op het individuele niveu spelen chtergrond, gedrgingen en seksuele en reltionele vrdigheden met nme een rol bij het l dn niet meemken vn grensoverschrijdende gedrgingen, terwijl het vertonen vn grensoverschrijdend sekseel gedrg meer smengt met ttitudes en motieven. Enkele specten vn de socile context spelen ook een rol bij het het meemken vn grensoverschrijdende seks, mr de socile context lijkt niet smen te hngen met het vertonen vn grensoverschrijdend gedrg. Over lle gedrgingen en ervringen heen verklren de modellen grofweg zo n twintig procent vn de vrintie. Deze percentges kunnen worden verhoogd door bijvoorbeeld ndere, reeds bekende, specten vn de chtergrond (bijvoorbeeld het in de jeugd hebben meegemkt vn seksueel misbruik, zie onder ndere Hendriks et l., 2010) of gedrgingen (bijvoorbeeld nder deliquent gedrg vertonen of meemken) ook in het model op te nemen. Een verdere bevinding vn dit onderzoek is dt de socil-ecologische risico- en beschermingsfctoren deels verschillen voor de diverse grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen. Zo blijken chtergrond en gedrg kwetsbr te mken voor het l dn niet meemken of vertonen vn situtioneel misbruik, mr deze fctoren hebben op ndere vormen vn grensoverschrijdend gedrg minder invloed. Enkele fctoren, met nme de hoeveelheid seksuele prtners en mbigue communictie over seks (in het bijzonder symbolisch verzet) spelen een rol bij zowel het meemken ls uitoefenen vn de meerderheid vn de verschillende grensoverschrijdende gedrgingen en ervringen. Een verklring voor de invloed vn de hoeveelheid seksuele prtners kn zijn dt dit jongeren n meer risicovolle situties blootstelt; ls iemnd meer prtners heeft, is de kns dt het mis gt groter. Deze bevinding is in lijn met het werk vn Finkelhor en Asdigin (1996) die het meemken vn grensoverschrijdende seksuele ervringen deels verklren vnuit de routine/ctiviteiten theorie: door een beplde levenswijze of door beplde ctiviteiten komt iemnd in situties terecht wrin deze persoon meer of minder risico loopt op beplde gebeurtenissen. Het hebben vn meer prtners is een voorbeeld vn een dergelijke ctiviteit, net lshet hebben vn ervring met one-nightstnds. De bevindingen met betrekking tot de specifieke risicofctoren voor het meemken of vertonen vn situtioneel misbruik (te weten gedrg en chtergrond) zijn hiermee ook in lijn. Een lterntieve verklring voor de invloed vn de hoeveelheid seksuele prtners en ervring hebben met one-night-stnds kn simpelweg zijn dt degenen die ervring hebben met het meemken of vertonen vn grensoverschrijdend seksueel gedrg meer seksuele prtners hebben omdt overhlen (of overgehld worden) in een hoger ntl prtners en ervring met one-night-stnds resulteert. Symbolisch verzet kn de kns op het meemken vn grensoverschrijdend seksueel gedrg vergroten omdt drmee tegenstrijdige en mbigue signlen worden uitgezonden (Krhé et l., 2003; Krhé, Scheinberger-Olwig & Kolpin, 2000); prtners worden geconfronteerd met een nee terwijl iemnd wel degelijk seks wil. Als iemnd symbolisch verzet (vker) ls strtegie gebruikt, kn deze strtegie iemnds vrdigheden ondermijnen om duidelijk en overtuigend nee te zeggen bij een oprechte weigering. Prtners die vker met symbolisch verzet worden geconfronteerd, leren in feite dt nee wel degelijk (soms) j betekent. Jongeren die zelf nee zeggen terwijl ze wel seks willen, gn er wellicht vnuit dt ls hun eigen nee eigenlijk geen nee is, ook een nee vn een prtner niet serieus genomen hoeft te worden. Zij zullen hierdoor eerder geneigd zijn om seks te hebben met een prtner die ngeeft dit niet te willen. Een ndere vorm vn mbigue communictie is instemming met ongewenste seks. Volgens Krhé et l. (2000) kn instemmen ertoe leiden dt prtners het idee krijgen dt jongeren die (vker) instemmen het blijkbr heleml niet zo erg vinden om seks te hebben zonder dt ze dt zelf willen. Een lterntieve verklring voor de smenhng tussen instemmen en grensoverschrijdende seks, is dt het om een en dezelfde gebeurtenis gt (Krhé et l., 2000) wrbij de jongere instemt met de grensoverschrijdende seks. In de huidige studie zijn instemmen met ongewenste seks en grensoverschrijdende seksuele ervringen echter niet hoog gecorreleerd (vriërend vn.11 tot.26), wt deze lterntieve verklring tegenspreekt. Nst de hoeveelheid seksuele prtners en mbigue

11 100 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, communictie over seks, speelt ook een goede bnd met de ouders bij de meerderheid vn de ervringen een rol. Jongeren met een goede bnd met ouder(s) of opvoeder(s) mken minder vk grensoverschrijdende seksuele ervringen mee. Er zijn tl vn verklringen voor deze beschermende invloed. Zo kn een goede bnd met ouders het ontwikkelen vn gezonde relties, het leren communiceren, het leren nemen vn beslissingen en het overdrgen vn beplde normen en wrden bevorderen (Coley, Medeiros & Schindler, 2008). Een ndere verklring is dt ouders vn invloed zijn omdt zij beinvloeden welke vrienden jongeren kiezen, of dt een goede bnd met de ouders bescherming kn bieden tegen de eventuele negtieve invloed vn leeftijdsgenoten (zie onder ndere Bend & DiBlsio, 1994; Metzler, Noell, Bigln, Ary & Smolkowski, 1994). Het op zoek zijn nr seksuele senstie en een positieve ttitude ten opzichte vn seksuele dwng gn smen met een meerderheid vn grensoverschrijdende seksuele gedrgingen. De invloed vn een positieve ttitude ten opzichte vn seksuele dwng is niet verrssend, en ook in eerdere onderzoeken l ngetoond (zie onder ndere Forbes et l., 2004; Foshee et l., 2001; Hines, 2007). Er is minder onderzoek voorhnden nr het verbnd tussen seksueel senstie zoeken en grensoverschrijdende gedrgingen. Wel komt uit onderzoek nr seksueel risicogedrg met betrekking tot hiv/ids seksueel senstie zoeken ook ls risicofctor nr voren (zie bijvoorbeeld Klichmn & Romp, 1995). Het op zoek zijn nr seksuele senstie lijkt dus een belngrijke fctor te zijn voor een breed scl n seksueel risicovolle gedrgingen. Beperkingen Het onderzoek kent een ntl beperkingen. Ten eerste is een ntl knttekeningen te pltsen bij de steekproef. Er is geen gebruik gemkt vn een representtieve steekproef, wrdoor er geen betrouwbre uitsprken kunnen worden gedn over de prevlentie vn de verschillende grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen in de popultie. Ook kozen jongeren er zelf voor om wel of niet mee te doen n het onderzoek en is de respons vn de tweede meting n de lge knt. Beide beperkingen kunnen de resultten hebben vertekend (Ctni, Gibson, Chitwood & Cotes, 1990; Dunne et l., 1997). Zo kn de hogere deelnme vn hoger-opgeleiden en westerse deelnemers de schtting vn de prevlentie hebben beinvloed, omdt bijvoorbeeld uit eerdere onderzoeken blijkt dt lger opgeleide jongeren meer ervring hebben met het meemken en vertonen vn grensoverschrijdend gedrg (zie onder ndere De Grf et l., 2005; Hendriks et l., 2010). Voor een betrouwbre schtting vn de prevlentie vn de verschillende grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen zullen de vrgen dus in een grootschlige, representtieve bevolkingsstudie moeten worden opgenomen. Er zijn ook enkele knttekeningen te pltsen bij de onderzoeksopzet. Allereerst is het door de correltionele rd vn het onderzoek niet mogelijk om oorzkgevolg relties vst te stellen. Verder zijn de gebruikte instrumenten veell uit de Engelstlige litertuur fkomstig en de door ons geconstrueerde Nederlndstlige versies zijn (nog) niet gevlideerd. Tevens is er gebruik gemkt zelfrpportge instrumenten. Hoewel dit een gebruikelijke mnier is om onderzoek te doen nr gedrg onder jongeren, kunnen de ndelen zijn dt deelnemers beplde ervringen of gedrgingen niet rpporteren omdt het socil onwenselijke gedrgingen betreft, of omdt zij bijvoorbeeld de ervringen privé vinden. Tot slot worden er vk vrgtekens gezet bij de betrouwbrheid vn het fnemen vn vrgenlijsten vi Internet. Recent onderzoek lt echter zien dt digitle vrgenlijsten een goede onderzoeksmethode zijn ls het gt om jongeren (en seks): er zijn geen verschillen gevonden in uitkomsten tussen digitle en ppieren zelfrpportges, jongeren beschouwen de digitle vrgenlijsten ls net zo betrouwbr en privé ls ppieren vrgenlijsten en vinden het invullen vn digitle vrgenlijsten ook prettiger dn het invullen op ppier (Gosling, Vzire, Srivstv & John, 2004; vn de Looij-Jnsen & De Wilde, 2008; Mngunkusumo, 2006). Anbevelingen Ondnks de beperkingen levert dit onderzoek een bijdrge n de kennis over grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen in Nederlnd. Gezien de brede invloed vn mbigue communictie in het bijzonder, en seksuele en reltionele vrdigheden in het lgemeen, lijkt dit een belngrijk nknopingspunt te zijn voor het ontwikkelen vn nieuwe, of het npssen vn bestnde, interventies. De bevindingen onderstrepen ook de noodzk voor een smenhngend nbod op het gebied vn effectieve seksuele en reltionele vorming voor jongeren wrin de preventie vn de diverse vormen vn grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen belngrijke onderdelen zijn. Inhoudelijk dient deze vorming de seksuele en reltionele vrdigheden vn jongeren te stimuleren, met inbegrip vn dequte communictie over seks met (mogelijke) prtners.

12 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, Litertuur Abbey, A., & McAusln, P. (2004). A longitudinl exmintion of mle college students perpetrtion of sexul ssult. Journl of Consulting nd Clinicl Psychology, 72, Bend, B. B., & DiBlsio, F. A. (1994). An integrtion of theory: Adolescents sexul contcts. Journl of Youth nd Adolescence, 23, Borowsky, I. W., Hogn, M., & Irelnd, M. (1997). Adolescents sexul ggression: Risk nd protective fctors. Peditrics, 100, 7. Breemn, L. D., de Wit, J. B. F., & Woertmn, L. (2006). Development of n dolescents sexul self-concept scle: Accounting for differences in gender nd ethnicity. Unpublished mnuscript, Utrecht University. Ctni, J. A., Gibson, D. R., Chitwood, D. D., & Cotes, T. J. (1990). Methodologicl problems in AIDS behviourl reserch: Influences on mesurement error nd prticiption bis in studies of sexul behvior. Psychologicl Bulletin, 108, Coley, R. L., Medeiros, B. L., & Schindler, H. S. (2008). Using sibling differences to estimte effects of prenting on dolescent sexul risk behvior. Journl of Adolescent Helth, 43, Cooper, M. L., Shpiro, C. M., & Powers, A. M. (1999). Motivtions for sex nd risky sexul behvior mong dolescents nd young dults: A functionl perspective. Journl of Personlity nd Socil Psychology, 75, Crown, L., & Roberts, L. (2007). Aginst their will: Young women s nongentic sexul experiences. Journl of Socil nd Personl Reltionships, 24, de Bruijn, P., Burrie, I., & vn Wel, F. (2006). A risky boundry: Unwnted sexul behviour mong youth. Journl of Sexul Aggression, 12, de Grf, H., Meijer, S., Poelmn, J., & Vnwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid vn jongeren in Nederlnd nno Delft: Eburon. de Grf, H., & Vnwesenbeeck, I. (2006). Seks is een gme. Gewenst en ongewenst seksueel gedrg vn jongeren op Internet. Utrecht: Rutgers Nisso Groep. Delsing, M. J. M. H., ter Bogt, T. F. M., Engels, R. C. M. E., & Meeuws, W. H. J. (2007). Adolescents peer crowd identifiction in the Netherlnds: Structure nd ssocitions with problem behviors. Journl of Reserch on Adolescence, 17, Dunne, M. P., Mrtin, N. G., Biley, J. M., Heth, A. C., Bucholz, K. K., Mdden, P. A. F., & Stthm, D. J. (1997). Prticiption bis in sexulity survey: Psychologicl nd behviourl chrcteristics of responders nd nonresponders. Interntionl Journl of Epidemiology, 26, Frris, C., Tret, T. A., Viken, R. J., & McFll, R. M. (2008). Sexul coercion nd the misinterprettion of sexul intent. Clinicl Psychology Review, 28, Finkelhor, D., & Asdigin, N. L. (1996). Risk fctors for youth victimiztion: Beyond lifestyles/routine ctivities theory pproch. Violence nd Victims, 11, Forbes, G. B., Adms-Curtis, L. E., & White, K. B. (2004). First- nd second-genertion mesures of sexism, rpe myths nd relted beliefs, nd hostility towrd women. Their interreltionships nd ssocition with college students experiences with dting ggression nd sexul coercion. Violence Aginst Women, 10, Foshee, V. A., Benefield, T. S., Ennett, S. T., Bumn, K. E., & Suchindrn, C. (2004). Longitudinl predictors of serious physicl nd sexul dting violence victimiztion during dolescence. Preventive Medicine, 39, George, W. H., & Stoner, S. (2000). Understnding cute lcohol effects on sexul behviour. Annul Review of Sex Reserch, 11, Gerrits, L. A. W., Dekovic, M., Groenendl, J. H. A., & Noom, M. J. (1996). Opvoedingsgedrg. In J. Ripens, J. M. A. Hermnns, & W. H. J. Meeus (Red.), Opvoeden in Nederlnd (pp ). Assen: Vn Gorcum. Gosling, S. D., Vzire, S., Srivstv, S., & John, O. P. (2004). Should we trust web-bsed studies? A comprtive nlysis of sic preconceptions bout Internet questionnires. Americn Psychologist, 59, Hendriks, J., Slotboom, A., & Verbruggen, J. (2010). Zelfgerpporteerde seksuele dwng onder dolescenten. Tijdschrift voor Seksuologie, 34, Hines, D. A. (2007). Predictors of sexul coercion ginst women nd men: A multilevel, multintionl study of university students. Archives of Sexul Behvior, 36, Klichmn, S. C., & Romp, D. (1995). Sexul senstion seeking nd sexul compulsivity scles: Relibility, vlidity, nd predicting HIV risk behvior. Journl of Personlity Assessment, 65, Kingston, D. A., Mlmuth, N. M., Fedoroff, P., & Mrshll, W. L. (2009). The importnce of individul differences in pornogrphy use: Theoreticl perspectives nd implictions for treting sexul offenders. Journl of Sex Reserch, 46, Koss, M. P., Abbey, A., Cmpbell, R., Cook, S., Norris, J., Test, M., Ullmn, S., West, C., & White, J. (2007). Revising the SES: A collbortive process to improve ssessment of sexul ggression nd victimiztion. Psychology of Women Qurterly, 31, Krhé, B. (1998). Sexul ggression mong dolescents. Prevlence nd predictors in Germn smple. Psychology of Women Qurterly, 22, Krhé, B., Scheinberger-Olwig, R., & Kolpin, S. (2000). Ambiguous communiction of sexul intentions s risk mrker of sexul ggression. Sex Roles, 42, Krhé, B., Wizenhöfer, E., & Möller, I. (2003). Women s sexul ggression ginst men: Prevlence en predictors. Sex Roles, 49, Kuyper, L., de Wit, J., Adm, P., Woertmn, L. & vn Berlo, W. (2010). Lt je nu horen! Een onderzoek nr grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht / Rutgers Nisso Groep. Lcsse, A., & Mendelson, M. J. (2007). Sexul coercion mong dolescents. Victims nd perpetrtors. Journl of Interpersonl Violence, 22,

13 102 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, L Engle, K. L., Brown, J. D., & Kennevy, K. (2006). The mss medi re n importnt context for dolescents sexul behvior. Journl of Adolescent Helth, 38, Mngunkusumo, R. T., Duisterhout, J. S., de Grff, N., Mrsingh, E. J., de Koning, H. J., & Rt, H. (2006). Internet versus pper mode of helth nd helth behvior questionnires in elementry schools: Asthm nd fruit s exmples. Journl of School Helth, 76, Moore, T. M., Sturt, G. L., Meehn, J. C., Rhtign, D. L., Hellmuth, J. C., & Keen, S. M. (2008). Drug buse nd ggression between intimte prtners: A met-nlytic review. Clinicl Psychology Review, 28, Metzler, C. W., Noell, J., Bigln, A., Ary, D., & Smolkowski, K. (1994). The socil context for risky sexul behviour mong dolescents. Journl of Behviorl Medicine, 17, Morokoff, P. J., Quin, K., Hrlow, L., Whitmire, L., Grimley, D. M., Gibson, P. R., & Burkholder, G. J. (1997). Sexul ssertiveness scle (SAS) for women: Development nd vlidtion. Journl of Personlity nd Socil Psychology, 73, Mulder, J. (2008). Use it or loose it. Music preferences nd uses relted to psychosocil functioning mong dolescents nd young dults. Utrecht: Universiteit Utrecht. Murnen, S. K., & Kohlmn, M. H. (2007). Athletic prticiption, frternity membership, nd sexul ggression mong college men: A met-nlytic review. Sex Roles, 57, O Sullivn, L. F., Meyer-Bhlburg, H. F. L., & McKegue, I. W. (2006). The development of the sexul self-concept inventory for erly dolescent girls. Psychology of Women Qurterly, 30, Price, E. L., & Byers, E. S. (1999). The ttitudes towrds dting violence scles: Development nd initil vlidtion. Journl of Fmily Violence, 14, Slter, D., McMilln, D., Richrds, M., Tlbot, T., Hodges, J., Bentovim, A., Hstings, R., Steveson, J., & Skuse, D. (2003). Development of sexully busive behviour in sexully victimized mles: A longitudinl study. Lncet, 361, Spitzberg, B. H. (1999). An nlysis of empiricl estimtes of sexul ggression victimiztion nd perpetrtion. Violence nd Victims, 14, Sprecher, S., Htfield, E., Cortese, A., Potpov, E., & Levitsky, A. (1994). Token resistnce to sexul intercourse nd consent to unwnted sexul intercourse: College students dting experiences in three countries. The Journl of Sex Reserch, 32, Test, M., & Dermen, K. H. (1999). The differentil correltes of sexul coercion nd rpe. Journl of Interpersonl Violence, 14, Test, M., VnZile-Tmsen, C., & Livingston, J. A. (2007). Prospective prediction of women s sexul victimiztion by intimte nd nonintimte mle perpetrtors. Journl of Consulting nd Clinicl Psychology, 75, Timmermn, G. (2005). A comprison between girls nd boys experiences of unwnted sexul behviour in secondry school. Eductionl Reserch, 47, vn de Looij-Jnsen, P. M., & de Wilde, E. J.. (2008). Comprison of web-bsed versus pper-nd-pencil selfdministrted questionnire: Effects on helth indictors in Dutch Adolescents. Helth Services Reserch, 43, Wrd, L. M. (2003). Understnding the role of entertinment medi in the sexul sociliztion of Americn Youth: A review of empiricl evidence. Developmentl Review, 23, White, J. W., McMullin, D., Swrtout, K., Sechrist, S., & Gollehon, A. (2008). Violence in intimte reltionships: A conceptul nd empiricl exmintion of sexul nd psychicl ggression. Children nd Youth Services Review, 30, WHO (2002). World report on violence nd helth: Summry. Genev: WHO. Summry Unwnted sexul experiences nd behviours mong young people. Key findings from the youth survey Spek up now! To gin more insight in the diversity of unwnted sexul experiences nd behviours nd the different risk nd protective fctors of vrious unwnted experiences nd behviours lrge-scle youth survey (N = 1350, yers old) ws crried out by Utrecht University nd the Rutgers Nisso Group. This pper provides summry of the key findings. We discuss the vrious forms of unwnted sexul experiences nd behviours tht young people reported (e.g., verbl mnipultion nd situtionl buse). We lso discuss vrious individul nd socil risk nd protective fctors for unwnted sex. The generl conclusion of the study is tht both young women nd young men report wide rnge of unwnted sexul experiences nd engge in diversity of unwnted sexul behviours. These vrious kinds of experiences nd behviours ech hve their own specific protective nd risk fctors. At the sme time, some protective nd risk fctors were found to influence the mjority of unwnted sexul experiences nd behviours. For unwnted sexul experiences, these risk fctors, in ddition to being women, re hving more sexul prtners, mbiguous communiction bout sex nd hving less good reltionship with one s prent(s). The risk fctors for unwnted sexul behviours, in ddition to being mn, were hving more positive ttitude towrds unwnted sexul behviour, sexul senstion seeking nd token resistnce to wnted sex. The reltionship between mbiguous communictions nd vrious unwnted sexul experiences nd behviours points to the importnce of effective sexulity eduction for young people in which the diversity of unwnted sexul experiences nd behviours is ddressed, s well s focus on cler communiction bout sex.

14 Kuyper e.., Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren. TvS (2010) 34-2, Bijlge 1. Meetinstrumenten Vribele Herkomst Items Antwoordopties α Achtergrond en gedrg muzieksmk: rock Mulder (2008) 4 1-5: hogere score: meer wrdering rockmuziek.81 (bv hrdrock) muzieksmk: urbn Mulder (2008) 2 1-5: hogere score: meer wrdering urbn muziek.82 (bv hiphop) muzieksmk: volwssen Mulder (2008) 3 1-5: hogere score: meer wrdering volwssen.68 muziek (bv klssiek) Seksuele ttitudes en motieven 1 ttitude ten opzichte vn Price & Byers (1999) : hogere score: positievere ttitude ten nzien.84 seksuele dwng vn seksuele dwng (bv druk uitoefenen op prtner om te zoenen) seksuele eigenwrde O Sullivn, 7 1-5: hogere score: meer seksuele eigenwrde (bv.83 Meyer-Bhlburg & je goed voelen bij je seksuele gedrg) McKegue (2006) seksueel senstiezoeken Klichmn & Romp 8 1-5: hogere score: meer seksueel senstiezoeken.75 (1995) (bv houden vn wilde en ongeremde seks) motief voor seks: Cooper, Shpiro & 5 1-5: hogere score: vker seks vnwege.94 goedkeuring vrienden Powers (1999) goedkeuring vrienden (bv omdt ze je nders nr beneden hlen) motief voor seks: coping Cooper et l. (1999) 5 1-5: hogere score: vker seks vnwege coping (bv.93 omdt je je down voelt) motief voor seks: zelfbevestiging Cooper et l. (1999) 5 1-5: hogere score: vker seks vnwege.91 zelfbevestiging (bv om te bewijzen dt je nog ntrekkelijk bent) motief voor seks: opwinding Cooper et l. (1999) 5 1-5: hogere score: vker seks vnwege opwinding.89 (bv omdt je opgewonden bent) motief voor seks: intimiteit Cooper et l. (1999) 5 1-5: hogere score: vker seks vnwege intimiteit.88 (bv om dichter bij prtner te zijn) motief voor seks: goedkeuring prtner Cooper et l. (1999) 4 1-5: hogere score: vker seks vnwege goedkeuring.88 prtner (bv omdt je bng bent dt prtner nders weggt) seksueel zelfbeeld Breemn, de Wit & 3 1-5: hogere score: meer gericht op relties (bv.67 Woertmn (2006) jezelf ls romntisch en intiem zien) Seksuele en reltionele vrdigheden 1 seks kunnen initieren Morokoff et l. (1997) 5 1-5: hogere score: seks beter kunnen initieren (bv je.75 prtner lten weten dt je ngerkt wilt worden) seks kunnen weigeren Morokoff et l. (1997) 6 1-5: hogere score: seks beter kunnen weigeren (bv.82 geen seks hebben ook ls prtner blijft ndringen) symbolisch verzet Sprechner, Htfield, 1 1-5: hogere score: vker zeggen dt je geen seks Cortese, Potpov & wil terwijl je wel seks wilt Levetsky (1994) Instemming Sprechner et l : hogere score: vker zeggen dt je seks wil (1994) terwijl je geen seks wilt Socile context 1 socile integrtie De Grf et l. (2006) 8 1-5: hogere score: meer socile integrtie (bv het.76 en L Engle, Brown idee hebben dt je belngrijk bent voor je vrienden) & Kennevy (2006) urbn jongerencultuur Delsing, ter Bogt, 2 1-5: hogere score: meer pssen bij urbn.68 Engels & Meeuws jongerencultuur (bv rst s) (2007) lterntieve jongerencultuur Delsing et l. (2007) 3 1-5: hogere score: meer pssen bij lterntieve.77 jongerencultuur (bv punkers) vrije tijd met vrienden eigen constructie 3 1-6: hogere score: meer tijd met vrienden.65 doorbrengen (bv bij vrienden thuis) bnd met ouders Gerrits, Dekovic, 8 1-5: hogere score: meer ffectieve en responsieve.93 Groenendl & Noom bnd met ouders (bv goed kunnen prten over (1996) llerlei zken) 1 De schlen zijn enigszins ngepst voor het fnemen bij (onder ndere lgopgeleide) Nederlndse jongeren in overleg met experts en jongeren zelf

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren

SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Hoogbegaafde jongeren beter in hun vel door een goed sociaal netwerk?

Hoogbegaafde jongeren beter in hun vel door een goed sociaal netwerk? Hoogbegaafde jongeren beter in hun vel door een goed sociaal netwerk? Onderzoek naar het verband tussen de kwaliteit, dichtheid en contactfrequentie van het sociale netwerk en het welbevinden van hoogbegaafde

Nadere informatie

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers

Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers Seksuele oriëntatie en werk Seksuele oriëntatie en werk Ervaringen van lesbische, homoseksuele,

Nadere informatie

Wel trouwen, niet zoenen

Wel trouwen, niet zoenen Wel trouwen, niet zoenen De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen 2015 Lisette Kuyper Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, mei

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid

GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid GAAT HET OOK OVER MIJ? de behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom

Nadere informatie

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten Een onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM, instituut voor Multiculturele Vraagstukken S. Bouma en L. de

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Wmo Kenniscahier Wmo Instrumenten. Wmo Essay12. partnergeweld. De pedagogische opdracht van het jongerenwerk. Essay

Wmo Kenniscahier Wmo Instrumenten. Wmo Essay12. partnergeweld. De pedagogische opdracht van het jongerenwerk. Essay Wmo Kenniscahier Wmo Instrumenten Wmo Essay12 07 Moeders Van faciliteren en hun naar kinderen verbinden over partnergeweld De pedagogische opdracht van het jongerenwerk Essay Jodi Susan MakKetner Majone

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via het internet: achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites

Opvoedingsondersteuning via het internet: achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites achtergrondkenmerken van de gebruikers en de beoordeling van de websites Masterscriptie Opvoedingsondersteuning Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen Universiteit van Amsterdam E.E.A. Koks Begeleiding:

Nadere informatie

ONLINE VIDEO GAMEVERSLAVING: VERKENNING VAN EEN NIEUW FENOMEEN

ONLINE VIDEO GAMEVERSLAVING: VERKENNING VAN EEN NIEUW FENOMEEN ONLINE VIDEO GAMEVERSLAVING: VERKENNING VAN EEN NIEUW FENOMEEN Verkorte titel: ONLINE VIDEO GAME VERSLAVING Juni 2011 Auteurs Antonius J. van Rooij 1, 2 Tim M. Schoenmakers 1, 2 Regina J.J.M. van den Eijnden

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Biefstuk komt niet van de kip

Biefstuk komt niet van de kip Biefstuk komt niet van de kip De rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen L.C. Jager M.A. de Winter G.M.L. Tacken S.M.A. van der Kroon-Horpestad Projectcode 31246 April 2008 Rapport

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Edwin A.J. van Hooft Marise Ph. Born Toon W. Taris Henk van der Flier Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.

Nadere informatie

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar

Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Masterscriptie Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam A.M. Blokland, 6339743 / 10082328

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie