Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016"

Transcriptie

1 Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 VOORZANG: Aria 52 1.Luku fa na musudei ala fowru wiki (2x) Yere fa den singi krin,tru den wini den pikin. Pôti yesi, pôti min (aandacht) na da moy musiki. 2.Ala fowru de kaba, ka! Wan heri hipi! (2x) Fa den dyompo, fa den prei,den no sabi sarikei; Breiti nomo, so den de. Den no frede wipi. 3.Odi mi mama, papa, brada, sisa, mati! (2X) Odi wi de taki yu,leki fa den fowru du Singi la- la trari-ra, singi, te a lati. 4.Wi tu ab` wan bun Tata, disi de na tapu ( 2X) En de sorgu fu wi tu.en de sorgu mi èn yu. Gado lobi wi fu tru,en nen wi mu opo. 5. Mi pikin, yu sabi tu,san En buku taki (2x) No wan fowru kan fadon,sondro Gado te na gron. Tru A de wan bun patron, bribi En,mi mati Orgelspel.Aansteken van de paaskaars Samenzang Sb. 598 Kon meki wi alamal (W:O, dat toch een ieder ) 1.Kon meki wi alamal pèise èn singi Wi Masra, wi Gadolam, nanga prisiri Èn meki somenitron ati de naki, Fu lobi èn tangi nomo wi mu taki. 2.Te Yeises de gi wi pardon nanga gnade, dan lobi èn tangi kon furu wi ati Wi libi èn waka so srefi de sori, Fa ati kon frander; wi kon nyungebore. 3.Da Lam di ben bai wi tu nanga En brudu, Da Vriend di ben dede fu wi na kroisudu, En wi mu opo,en gran nen èn tranga! Ya Amèn, fu têgo grantangi na Masra! Begroeting en dagteksten Samenzang Sb 250 Switi Hèlpiman, Yu gnade (W: Ik vertrouw op U Heer Jezus )

2 Switi Hèlpiman! Yu gnade Bigi, te a moro mi; Dusundtron wi du pikado, Ma Yu gi wi ati fri. Wi kon si, wi firi dati, Gado musu fluku wi; Wi de dyeme, krei, wi suku, No wan yepi de fu si. Ma na wantron so wi firi Yeises de wi Yepiman! Fa wi sili kon prisiri, Fa wi ati lobi En! Tru, wan pôti lasi suma, Disi firi bigi syen, Disi krei fu en pikado, Yeises brudu wasi en. Te wi si den wonden-olo, Ala sari wi kaba Èn na so wan srefi yuru Gado tron wi bun Tata. Deiwortu Samenzang:Sb 416 Gi abra ala sari Looft God getroost met zingen 1.Gi abra ala sari èn ala hebi tu Na Masra, disi tyari den star èn wolku tu; En tiri nanga glori den heimel nanga gron; Gi yu tu A sa sori da pasi, disi bun. 2.Na Gado Masra srefi yu mu fertrow krin krin. Dan yu no afu beifi,en gnade yu sa si Alwasi fa yu feti,yu no man dwingi En; Ma begi, begi reti!en no sa gi yu syen. 3.Sonten so esi esi da nowtu no sa wai, Yu Gado kibri fesi,da yepi fu En drai; Ma te yu ori doro,fu wakti, begi En, Yu sa si moro moro,en sabi reti ten. ******* Sb. 418 En de getrow.. (God is getrouw, Zijn vriend`lijk Vaderhart..)

3 1.En de getrow! Wi Gado de getrow! A no sa meki tesi moro unu; Alwasi sil èn sil fu wi kon flaw En switi trowstu puru ala dungru. We, yere now, A piki yu so krin: Kon mi pikin. 2.A lobi yu! Ke, fa En ati krin ; A taki:mi mu sari fu yu pôti! Kon na mi sei,tok` yu de mi pikin, Mi brudu puru ala sondudoti; Te na kaba mi yepi yu tru tru, Mi lobi yu. Wi wani begi L.Masra Gado!Yu abi sari-ati nanga bun-ati. Da pasensi nanga da genade fu Yu bigi. Yu no de luku na den ogridu fu wi. No wan suma, no de bun na Yu fesi. Luku, fa Yu tyari wi makandra, lek` wàn famiri wi tenap`na Yu fesi. Grantangi wi de taki Yu fu ala Yu bun! G.Grantangi Masra, saka yesi gi wi èn yere wi, te wi e begi Yu, gi alasuma tu,winsi pe den de. L.Bika na Yu tapu wi e poti wi fertrow, fu di wi sabi tak`un eigi geregtighèid no kan du noti sondro Yu saf` ati nanga lobi. G.Yepi wi, wi Masra,sori da pasi èn fasi fu tan libi nanga makandra èn tan prèise den wroko fu Yu. L. Masra, wi lobi Yu èn wi sa gi Yu da grani di fiti Yu, na ini wi singi.grantangi, kon na wi mindri èn Yepi wi! Amèn Samenzang: Fu strei da strei,te ogri Ik bouw op U, mijn Schild 1.Fu strei da strei, te ogri kon in` libi Mi begi Yu, mi Masra: yepi mi Fu meki kofu, mi wawan no man Yu krakti nomo mek` m` e ori stan Fu meki kofu, mi wawan no man

4 Yu krakti nomo mek` m` e ori sta. 2.Mi swatyi skin, kon moksi nanga bribi Nanga Yu krakti di wan wiki mi Mi fir` sref` srefi Yu sa mek` mi wini So nanga Yu me` go fu strei da strei Mi fir` sref` srefi Yu sa mek ` mi wini So nanga Yu m`e go fu strei da strei 3.Mi sabi suma mi de gi mi libi Mi sabi suma na mi Fesiman Mi Masra Gado fiti f` kis` da grani Fu ala strei te mi sa kisi bro Mi Masra Gado fiti f` kis` da grani Fu strei da strei te mi sa kisi bro. ******* Aria: 41We da gnadeson fu Yeises Koor-sopranen Gemeente K.We, da gnadeson fu Yeises Leti ala En pikin Luku si fa den de brenki Na grontapu moy èn krin. G. Un mu tron pikin fu leti Skèin na kondre alape Meki furu pôti sili Sabi pe da yepi de K.Blaka neti tapu pasi Gi den sondar alape, Èn den pôtiwan de suku Pe da leti owpu de G.Un mu tro pikin.. K. Teki lampu poti oli Leki wan krin lobiflam We, da leti musu trowstu Furu poti lasiwan G.Un mu tron pikin fu leti ***** Als een hert dat verlangt naar water.. 1.Masra,lek` dia ` e lon f` mit` watra So mi sil e angri f` Yu Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu

5 Yu, mi krakti, mi kibripe M` e gi mi libi tu, Masra, ke, Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu 2.Gowtu, sorfu, tru, den no warti Moro gudu Yu de gi Yu wawan e gi tru prisiri Te wi ati miti fri Yu, mi krakti, mi kibripe M` e gi mi libi tu, Masra, ke, Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu. GadowortuPsalm 27: Een psalm van David De Heer is mijn licht, mijn behoud,wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig,voor wie zou ik bang zijn? Al trok een leger tegen mij op,mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij,nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding,het enige wat ik verlang: Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent,ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep,wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na: Zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest,verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij mijn vader en moeder,de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,ja! Wacht op de Heer. Samenzang:Sb 439..Da suma disi bribi.. Breng mij d` aloude tijding 1.Da suma disi bribi te a de tapu bro, Da en sa feni libi na heimel yandaso; alwasi hebi sani sa kon fu miti en,

6 da bribi de da sani di wini alaten Da bribi de da sani (3x) di wini alaten. 2.A de wan grani sani, fu ori bribi tru; Bika wi ati wani, fu kori wi nomo; Ma te wi ori doro,fu poti wi fertrow Na Yeises, wi bun Borgu, wi no sa ab berow. Na Yeises, wi bun Borgu(3x) wi no sa ab berow. 3.We waka so te doro,dan yu sa wini tru, Èn so yu sa kan doro na ini heimel tu, Fu nyan da switi libi, di de tan luku den Di ori reti bribi na Yeises Kristus nen. Di- ori reti bribi(3x)na Yeises Kristus nen. ***** Sb 24 A switi tru mi Herder Ken ik de weg ook niet/ik loop langs steile paân.. 1.A switi tru mi herder teki tyari Mi na En `an. A gi mi En nyanyan, Dati da wort` di trowstu mi na sari, Di tyari mi go na mi Hèlpiman. 2. Da wort` fu Yu, mi Masra, a de dresi Wi soro tru, so leki oli du; wi feni towst,wi feni switi blesi èn ala bun te wi de kon na Yu. 3.Yu de da owp fu ala pôti sondar, Da Santa Buku sori dati krin; Fu sondar Yu ben tron wan libisuma, Fu Yu kan yepi èn ferlusu den. Gadowortu Johannes 6: 1 t/m 10 Samenzang: Aria 104: A de da Yepiman: Gado fu wi( 2x) Nowtu, tru sari, krei, brok` ede alasei Wins` pe a siki de, drape A de. A de da Trangaman:Gado fu wi (2x) Feyanti musu drai, te Gadopeiri lai Te ala kruktudu lontu wi tu. A de da Sorguman ; Gado fu wi (2x) Te mofo begi En, A no sa wèigri den. En ai de alasei, neti èn dei.

7 Johannes 6: 11 t/m 14 Samenzang : Aria 104 A de da Krutuman:Gado fu wi(2x) Kon na En fesi,kon, tru a sa gi pardon (2X) Te yu sa èrkèn den ogri fu yu. A de da Sabiman: Gado fu wi(2x) Kibri gi En, no kan, A sabi yu ferstan Sowan hei sabi e dangra sote. A de da Winiman:Gado fu wi (2x) Srefi na Golgota, tru libi A ben tya Libi fu wi kan tan tru bribiman Yepiman, Trangaman, odi gi Yu Sorguman, Krutuman, tangi gi Yu Sabiman, Winiman, Edeman,Yu sa tan Opo èn singi dan: Glori fu En. Fersteri Gadof u hei, fu gron, tan krosibei Te netidungru kon, tan krosibei Meki wi ati krin leki nyunyun pikin Dresi wi sil, wi skin, tan krosibei Te wi no firi bun, tan krosibei Te sorgu dangra un, tan krosibei Efu prisiri de, furu watr`ai kande Sar` nanga lafu, ke, tan krosibei. Ofrandi/Samenzang Sb 352; Wilt gij weten wat ik weet.. 1.We, un wani sabi now na osuma mi fertrow? Suma eigendom mi de? Suma gi mi ati prei Yeises, mi Immanuel.2x) 2.Suma ben kon pai fu mi? Suma wani gi mi fri? Suma wani gi mi `an, Fu na dede mi no tan? Yeises, mi Immanuel(2x)

8 3.Suma gi mi trowstu dan? Te na sari mi de tan. Suma drei mi watra-ai? Suma meki nowtu wai? Yeises, mi Immanuel.(2x) 4.We, da so un sabi now, Na osuma mi fertrow, Èn fu osuma wawan Te fu têgo mi de tan Yeises, mi Immanuel (2x) Voorbeden Samenzang; Tussen leliën en rozen 1.Nanga pen èn dyompo- ati Mi de hâsti, Masra, fu mi kon na Yu Luku fa mi ati pori, soso kori Fu grontapu ogridu. ZEGEN Yu da pasi, Warhèit, libi Yu n` e sribi èn Yu wan` ferlusu mi Di Yu si mi wani waka na Yu baka Yu sa mek` mi ai kon krin. Tangi, Gado, Yu bun ati Sori dati, doro mi kan feni Yu Tru, mi Masra, eri libi mi sa bribi Têgo mi sa prèise Yu. Slotlied Heer, uw licht en Uw liefde schijnen Wan dei kerki sa kruderi Fu A moksi Gadoleri Ondrosuku, nono dat` no kan Sortu bribi de da retiwan We, luku dan: Wàn Yepiman! W` ala de kari te nowtu e bari Te wan yepi no de, nowan enkri pe. Nowan prakseri tra sani n` e teri Soso wàn Edeman wi e suku dan. Te wi ala moksi bribi

9 Wi sa fir` leki wan famiri Prisiri nanga eri ati di wi tron tru bribimati We, luku dan:wàn Yepiman Now wi de begi èn singi makandra Aleluya, wi ala ab` wan Tata Weti èn dyeri, èn blaka èn redi Wani lobi èn prèise En sondro k` ba. TAN PRÈISE MASRA NANGA SINGI INI KERKI, NA PASI ÈN NA OSO ALELUYA

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman (Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman Kedyaman nanga Kedyanpo We suku bribi ho We bedy Anana he We un pityin pe un de Un kon bedy Anana he Hoi Hoi ba a toob a Di wi kon dya fu tatya

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel Inhoud pagina Voorwoord 4 Inleiding 6 Opzet handleiding Keti Koti Tafel 6 Doel Keti Koti Tafel 6 Deelnemers Keti Koti Tafel 7 Benodigdheden 8 Voor de maaltijd

Nadere informatie

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo Het libretto is samengesteld uit en van pupillen van het Jeugdopvoedingsgestiht (JOG) in de Penitentiaire Inrihting Santo

Nadere informatie

Wortubuku fu Sranan Tongo

Wortubuku fu Sranan Tongo Wortubuku fu Sranan Tongo Sranan Tongo Nederlands Woordenboek Redaktie: John Wilner Medewerkers: Ronald Pinas, Lucien Donk, Hertoch Linger Arnie Lo-Ning-Hing, Tieneke MacBean, Celita Zebeda-Bendt, Chiquita

Nadere informatie

TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp.

TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp. TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp. Mijn vertrekpunt, tevens de rode draad, is de 2 e zin uit het Taizélied De noche: Enkel de dorst

Nadere informatie

Kerst 2004-55e jaargang no. 51

Kerst 2004-55e jaargang no. 51 Kerst 2004-55e jaargang no. 51 2 Elk jaar wordt op 25 december Kerst gevierd, een feest dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeaus en

Nadere informatie

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT J. W. GONGGRYP & C. DUBELAAR DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT Een onzer heeft in de eerste aflevering van de Meuuv /«discae Girfs ^ een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Djoeka-schrift

Nadere informatie

Recepten. om ritueel te baden.

Recepten. om ritueel te baden. Recepten om ritueel te baden. WINTI - OBIA 1 Inhoud. ALAKONDRE KRA TAFRA....3 KASERI WATRA FOE WASI ANOE TE JOE DE GO NA KRA TAFRA....3 Wan toe sani foe sabi foe kra tafra....3 DE ALAKONDRE PRE...4 1.

Nadere informatie

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson 2e jaargang no. 8 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Aan deze editie hebben gewerkt: Liesbeth Peroti Journy Trotman Henry Bel Darell Geldorp Renate Galdey

Nadere informatie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie KRA TAFRA AKRA en de ZIEL In de Winti religie Inhoud. Inhoud....2 Definitie van de KRA AKRA en de ZIEL in de Winti cultuur....3 Inleiding....3 KRA of ZIEL....3 ZIEL of JEJE....3 KRA of AKRA....3 DEFINITIE

Nadere informatie

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO VISIE HANOVER/MAWAKABO (NA BIGI DREN FU DEN ANOFRU SMA) Na ini Para Anofru/Mawakabo de a moro prisiri pranasi fu tan, wroko nanga libi gi den sebi bigi famiri nanga ala den baka pikin; a de wan pranasi

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 Wereldgebedsdag 6 maart Samen bidden, wereldwijd Thema: Begrijp je mijn liefde? M e e r i n f o r m a t i e o v e r d e z e

Nadere informatie

Noot 19 Gedichten bij de thema s

Noot 19 Gedichten bij de thema s Noot 19 Gedichten bij de thema s Dit is een aangroei-document. Het kan worden aangevuld met verhalen en gedichten uit alle windstreken. Inzendingen kunt u mailen naar w.werner@bsl.nl. Hoofdthema: Familie

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5 Wapen je met vrede Vredesweek 20 t/m 28 September OVERDENKING Zing voor de HEER, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag

Nadere informatie

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Michaël Slory Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen bron. In de Knipscheer, Amsterdam 1991 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/slor001ikza01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Regel voor regel door tante Jo's Winti

Regel voor regel door tante Jo's Winti Regel voor regel door tante Jo's Winti Eddy van der Hilst bron, in: Jan Bongers et al., Tussen droom en werkelijkheid. Okopipi, Paramaribo 2001, p. 96-103. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003rege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra Roy Wong Swie San 2 juli 1947-25 maart 2011 Programma: 14:00-15:00 Afscheid en condoleances 15:00-15:05 Welkom en gebed door de Master of ceremonie

Nadere informatie

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 Welkom en mededelingen Aansteken van de kaars moment van stilte en inkeer Wij zingen: TT 120 vs. 1 en 2 Onze

Nadere informatie

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 7 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 1 Fotocollage 65 jaar NAKS De dankdienst werd voorgeleid door mw. Willemzorg. Voorzitter Staphorst, geflankeerd

Nadere informatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie V. A kaba? A kaba? A kaba, a kaba, a kaba ( het is voorbij ) zingen de dragers wanneer ze de lijkkist definitief sluiten. Deze handeling is aanleiding

Nadere informatie

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Antoon Donicie bron, in: De West-Indische Gids 33 (1952), p. 153-173. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/doni001iets01_01/colofon.htm 2008

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 OVERDENKING Woord voor de maand april: Hij was werkelijk Gods Zoon. Mattheüs 27:54 Het is opmerkelijk. Uit de mond van een buitenstaander

Nadere informatie

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015 Dokteren in SURINAME 6, 7 en 8 februari 2015 6, 7 en 8 februari 2015 Bedoeld voor o.a. Surinaamse en Nederlandse huisartsen, psychiaters, zaalartsen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 AUGUSTUSMAAND - HERNHUTTERMAAND VREDESWEEK: 21-29 SEPTEMBER Verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente

Nadere informatie

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden WORTU NA FESI/ VOORWOORD van de redactie PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang INHOUD Grote belangstelling filmportret Elfriede Baarn-Dijksteel NAKS lezing over trefu succesvol Gezellige sfeer tijden NAKS Opo Yari 2011 Mario Hiwat overhandigt boek Trowstu Singi aan NAKS NAKS Nederland

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis Thema Wat is mijn waarheid? Organist Peter de Rijke Lectrice Natasja Bezemer-Poort Liturgische kleur Groen Ouderling van dienst Thea den

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Stilte vooraf. Inleiding Uitleg vooraf. Symboliek bij de bloemen Kaars aansteken

Stilte vooraf. Inleiding Uitleg vooraf. Symboliek bij de bloemen Kaars aansteken Stilte vooraf. Stil moment 20 februari 2015 -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn.- Inleiding Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor : Open je handen. Want we geloven dat God onze

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

WELKOM. Door Samaria gaan

WELKOM. Door Samaria gaan WELKOM Door Samaria gaan Zingen Liedboek v. d. Kerken 427:1 Beveel gerust uw wegen, al wat u t harte deert, der trouwe hoed en zegen van Hem, die t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014 Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. M.B. Visser in kerkgebouw Open Poort te Boskoop op zondagmiddag 16 november 2014 Voorganger: ds. M.B. Visser Organist: Arjen de Pagter Naast de organist wordt voor

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Erik Hazeleger. Heidi Schut

Erik Hazeleger. Heidi Schut Orde voor trouwdienst van Erik Hazeleger & Heidi Schut In de Koepelkerk te Renswoude Op19 juni 2015 om 12.30 uur Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. Jaap Hansum Mw. Herma Vlastuin-van Rhee

Nadere informatie

Je steentjebijdragen. Diensttijdens de Pompdagen Hof van Rakhorst, 24 augustus 2014

Je steentjebijdragen. Diensttijdens de Pompdagen Hof van Rakhorst, 24 augustus 2014 Je steentjebijdragen Diensttijdens de Pompdagen Hof van Rakhorst, 24 augustus 2014 Voorganger: Voorbereiding: m.m.v. Muziekvereniging ds Lieke van Houte Evelien Kappert, Lot Herder, Marit Kruisdijk, Iris

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WIJKGEMEENTE ALMERE STADSPOORT

ZONDAGSBRIEF WIJKGEMEENTE ALMERE STADSPOORT 01052014/JAV ZONDAGSBRIEF WIJKGEMEENTE ALMERE STADSPOORT Datum : 26 april 2015 Voorganger Organist Ambtsdrager van dienst Lector/Lectrix Kleur : Pieter ter Veen : Joop van Oordt : Ard Stoffer : Jan Kees

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014

Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014 Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014 Jezus is de Goede Herder 1. De kinderen komen zingend binnen De sterren blonken in die nacht, de herders hielden trouw de wacht, daar klonk opeens een

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Oogstdankdienst 8e zondag van de herfst 9 november 2014 Voorganger Ouderling Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : René van Dijken : Jilles Eindhoven

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Gaan in afhankelijkheid (preek ivm veertigdagenproject Thuis in Gods huis week 5)

Gaan in afhankelijkheid (preek ivm veertigdagenproject Thuis in Gods huis week 5) Gaan in afhankelijkheid (preek ivm veertigdagenproject Thuis in Gods huis week 5) 1 Liturgie zondagmorgen 25 september 2011 te Hardinxveld-Giessendam: Themalied couplet 1 t/m 5 Belijdenis van afhankelijkheid

Nadere informatie

Negersprookjes uit Suriname

Negersprookjes uit Suriname Negersprookjes uit Suriname C.N. Dubelaar bron, speciale aflevering van Neerlands Volksleven, jaargang XXII (1972), aflevering 3/4. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dube002nege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Liedjes 2015. Juli 2015 versie 1.0

Liedjes 2015. Juli 2015 versie 1.0 Liedjes 2015 Juli 2015 versie 1.0 Themalied 2015 Zoek dan die schat! (Wijs: Als je bidt zal Hij je geven) : Ik heb lief, die Mij ook lief heeft. Zoek Mij vroeg, want je vindt n Schat die eeuwig leeft.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Welkom in De Regenboog zondag 15 november 2015

Welkom in De Regenboog zondag 15 november 2015 Welkom in De Regenboog zondag 15 november 2015 Voorganger: ds. R. Houtman uit Epe Ouderling van dienst: Fenny Kollenstaart Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jan Verhoek Koster: Dirk Slooijer Zingen voor de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Psalm 27 Doop Dolga Paulo en zegen Laura: Veilig bij God.

Psalm 27 Doop Dolga Paulo en zegen Laura: Veilig bij God. Psalm 27 Doop Dolga Paulo en zegen Laura: Veilig bij God. Welkom Stil gebed Votum en zegengroet van Sela Wet: Nieuw Liedboek 310 Eén is de Heer. Gebed Kindermoment: Ster op het strand. Psalm 21: 7 Lezen:

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

NAKS TORI. Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking en ondersteuning van. Namens het bestuur en het redactieteam, Siegmien Staphorst-Voorzitter NAKS

NAKS TORI. Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking en ondersteuning van. Namens het bestuur en het redactieteam, Siegmien Staphorst-Voorzitter NAKS INHOUD Clubactie 100, 50, 25 fundraising Stichting NAKS Nederland op bezoek Leermiddelenactie NAKS Akuba wederom succesvol Vraaggesprek Vanessa Brunst: Ex-voorzitter NKP Filmportret Elfriede Baarn- Dijksteel:

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 4 vers 1 t/m 15 Lied 45 (Op Toonhoogte) Lied 445 (Opwekking) Psalm 68 vers 2 (Schoolpsalm) Psalm 25 vers 2 Lied 398 vers 1, 2,

Nadere informatie

De voorganger opent met het kruisteken. Daarna volgt het welkomstwoord.

De voorganger opent met het kruisteken. Daarna volgt het welkomstwoord. CHRISTUS LICHT ZAL OVER U STRALEN GEBEDSWAKE VOOR DE OVERLEDENEN Deze gebedsviering is bedoeld voor de gedachtenis van de overledenen, in de namiddag of avond van 1 november, of op een ander tijdstip.

Nadere informatie

VIJFDE ZONDAG NA PASEN 18 mei 2014. in deze dienst wordt gedoopt !!! David Lozeman Lieke Lilly Henny van der Velde

VIJFDE ZONDAG NA PASEN 18 mei 2014. in deze dienst wordt gedoopt !!! David Lozeman Lieke Lilly Henny van der Velde VIJFDE ZONDAG NA PASEN 18 mei 2014 in deze dienst wordt gedoopt David Lozeman Lieke Lilly Henny van der Velde kleur: wit voorganger: ds. Hans van Solkema orgel: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard)

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard) de Surinoemergratis 12 FEBRUARI 2008 1e jaargang/no. 2 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk nieuwsblad dat onregelmatig zal verschijnen.

Nadere informatie

TITEL: UMASMA NA LIP BANA

TITEL: UMASMA NA LIP BANA Fred Gilds TITEL: UMASMA NA LIP BANA De beeldvorming van Afro Surinaamse Creoolse mannen over vrouwen Inleiding Ik Fred, heb mezelf deze inleiding aangemeten, over Creoolse vrouwen, omdat ik als sociaal

Nadere informatie

Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria

Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria Goedenavond. Aan de hand van enkele Bijbelpassages waarin Maria centraal staat, gaan we met haar op weg. De opbouw van deze gebedsviering is helder: na

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde DANKDIENST voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde Heerde, 20 mei 2016 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente Voorganger:

Nadere informatie

Albert Helman, de eenzame jager

Albert Helman, de eenzame jager Albert Helman, de eenzame jager Frank Martinus Arion bron, in: Cahier van het Instituut voor de Opleiding van Leraren 1. Instituut voor de opleiding van leraren, Paramaribo 1977 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

ACHTERGROND & ACTUALITEIT

ACHTERGROND & ACTUALITEIT H7 ACHTERGROND & ACTUALITEIT Da dei kaba, da neti kon Da dei kaba, da neti kon. Na busi, son go sribi. Wan bigi dungru now fadon, na tapu den di libi [De dag is voorbij, de nacht gekomen. Het bos, de zon

Nadere informatie

watra tyari udu dribi

watra tyari udu dribi watra tyari udu dribi water draagt hout drijft bonuseditie met vijfentwintig surinaamse gedichten, op 24 februari 2012 verschenen ter gelegenheid van de voorstelling crimmp_07 in ocw, podium voor kleinschaligheden,

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Liturgie voor Eredienst zondag 29 Mei 2016, V.E.G. Nieuwvliet

Liturgie voor Eredienst zondag 29 Mei 2016, V.E.G. Nieuwvliet Voor de dienst zingen. Psalm 18: 1,2,5 Vers 1: Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal

Nadere informatie

Welkom in de Pauluskerk

Welkom in de Pauluskerk Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Ds. H. Reinders Organiste: Anja v/d Ploeg Combo: Anja v/d ploeg(piano), Trijni v/d weijde(fluit), Annet Hoeke(zang) Kosters: Wim en Willy Buitenhuis Zingen: Evangelische

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor de tweede dienst van 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger ouderling organist : ds. Jacqueline

Nadere informatie

- Gemeenschappelijke -

- Gemeenschappelijke - - Gemeenschappelijke - - Ziekenzalving - Welkom Beste mensen, wij zijn hier bij elkaar gekomen om de Ziekenzalving te ontvangen. Wij zullen nu samen bidden en daarna zal de priester U de handen opleggen

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Liturgie voor kerkdienst in de Ichthuskerk eerste paasdag 2014

Liturgie voor kerkdienst in de Ichthuskerk eerste paasdag 2014 Liturgie voor kerkdienst in de Ichthuskerk eerste paasdag 2014 Nu breekt het nieuwe leven aan, omdat de Heer is opgestaan, die alle macht in handen heeft: omdat Hij leeft! Nu dienen wij met diep ontzag,

Nadere informatie

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Lied 130 C uit proefbundel 2. Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag

Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013. God valt mee. De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 24 november 2013 God valt mee De protestantse gemeente van Jubbega en Hoornsterzwaag Voorganger: Organist: ds. Piet Hulshof Jan Heins Welkom en het aansteken

Nadere informatie

Thema: DE BOUWPLAATS. Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen!

Thema: DE BOUWPLAATS. Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen! Liturgie voor de afsluiting van de Bijbelweek op 23 augustus 2015 in de Oude Kerk te Veenendaal Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen! *Orgelspel Thema: DE BOUWPLAATS *Afkondiging

Nadere informatie

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Voorganger: Ds. H.L. Versluis Organist: William de Jong Pianist: Violaure van Prooijen Koster: Jan van Mourik

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil.

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil. Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 19 april 2015 om 9:30 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Cor van Kooten Derde zondag van Pasen Zingen: Evangelische Liedbundel 228

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie