Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016"

Transcriptie

1 Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 VOORZANG: Aria 52 1.Luku fa na musudei ala fowru wiki (2x) Yere fa den singi krin,tru den wini den pikin. Pôti yesi, pôti min (aandacht) na da moy musiki. 2.Ala fowru de kaba, ka! Wan heri hipi! (2x) Fa den dyompo, fa den prei,den no sabi sarikei; Breiti nomo, so den de. Den no frede wipi. 3.Odi mi mama, papa, brada, sisa, mati! (2X) Odi wi de taki yu,leki fa den fowru du Singi la- la trari-ra, singi, te a lati. 4.Wi tu ab` wan bun Tata, disi de na tapu ( 2X) En de sorgu fu wi tu.en de sorgu mi èn yu. Gado lobi wi fu tru,en nen wi mu opo. 5. Mi pikin, yu sabi tu,san En buku taki (2x) No wan fowru kan fadon,sondro Gado te na gron. Tru A de wan bun patron, bribi En,mi mati Orgelspel.Aansteken van de paaskaars Samenzang Sb. 598 Kon meki wi alamal (W:O, dat toch een ieder ) 1.Kon meki wi alamal pèise èn singi Wi Masra, wi Gadolam, nanga prisiri Èn meki somenitron ati de naki, Fu lobi èn tangi nomo wi mu taki. 2.Te Yeises de gi wi pardon nanga gnade, dan lobi èn tangi kon furu wi ati Wi libi èn waka so srefi de sori, Fa ati kon frander; wi kon nyungebore. 3.Da Lam di ben bai wi tu nanga En brudu, Da Vriend di ben dede fu wi na kroisudu, En wi mu opo,en gran nen èn tranga! Ya Amèn, fu têgo grantangi na Masra! Begroeting en dagteksten Samenzang Sb 250 Switi Hèlpiman, Yu gnade (W: Ik vertrouw op U Heer Jezus )

2 Switi Hèlpiman! Yu gnade Bigi, te a moro mi; Dusundtron wi du pikado, Ma Yu gi wi ati fri. Wi kon si, wi firi dati, Gado musu fluku wi; Wi de dyeme, krei, wi suku, No wan yepi de fu si. Ma na wantron so wi firi Yeises de wi Yepiman! Fa wi sili kon prisiri, Fa wi ati lobi En! Tru, wan pôti lasi suma, Disi firi bigi syen, Disi krei fu en pikado, Yeises brudu wasi en. Te wi si den wonden-olo, Ala sari wi kaba Èn na so wan srefi yuru Gado tron wi bun Tata. Deiwortu Samenzang:Sb 416 Gi abra ala sari Looft God getroost met zingen 1.Gi abra ala sari èn ala hebi tu Na Masra, disi tyari den star èn wolku tu; En tiri nanga glori den heimel nanga gron; Gi yu tu A sa sori da pasi, disi bun. 2.Na Gado Masra srefi yu mu fertrow krin krin. Dan yu no afu beifi,en gnade yu sa si Alwasi fa yu feti,yu no man dwingi En; Ma begi, begi reti!en no sa gi yu syen. 3.Sonten so esi esi da nowtu no sa wai, Yu Gado kibri fesi,da yepi fu En drai; Ma te yu ori doro,fu wakti, begi En, Yu sa si moro moro,en sabi reti ten. ******* Sb. 418 En de getrow.. (God is getrouw, Zijn vriend`lijk Vaderhart..)

3 1.En de getrow! Wi Gado de getrow! A no sa meki tesi moro unu; Alwasi sil èn sil fu wi kon flaw En switi trowstu puru ala dungru. We, yere now, A piki yu so krin: Kon mi pikin. 2.A lobi yu! Ke, fa En ati krin ; A taki:mi mu sari fu yu pôti! Kon na mi sei,tok` yu de mi pikin, Mi brudu puru ala sondudoti; Te na kaba mi yepi yu tru tru, Mi lobi yu. Wi wani begi L.Masra Gado!Yu abi sari-ati nanga bun-ati. Da pasensi nanga da genade fu Yu bigi. Yu no de luku na den ogridu fu wi. No wan suma, no de bun na Yu fesi. Luku, fa Yu tyari wi makandra, lek` wàn famiri wi tenap`na Yu fesi. Grantangi wi de taki Yu fu ala Yu bun! G.Grantangi Masra, saka yesi gi wi èn yere wi, te wi e begi Yu, gi alasuma tu,winsi pe den de. L.Bika na Yu tapu wi e poti wi fertrow, fu di wi sabi tak`un eigi geregtighèid no kan du noti sondro Yu saf` ati nanga lobi. G.Yepi wi, wi Masra,sori da pasi èn fasi fu tan libi nanga makandra èn tan prèise den wroko fu Yu. L. Masra, wi lobi Yu èn wi sa gi Yu da grani di fiti Yu, na ini wi singi.grantangi, kon na wi mindri èn Yepi wi! Amèn Samenzang: Fu strei da strei,te ogri Ik bouw op U, mijn Schild 1.Fu strei da strei, te ogri kon in` libi Mi begi Yu, mi Masra: yepi mi Fu meki kofu, mi wawan no man Yu krakti nomo mek` m` e ori stan Fu meki kofu, mi wawan no man

4 Yu krakti nomo mek` m` e ori sta. 2.Mi swatyi skin, kon moksi nanga bribi Nanga Yu krakti di wan wiki mi Mi fir` sref` srefi Yu sa mek` mi wini So nanga Yu me` go fu strei da strei Mi fir` sref` srefi Yu sa mek ` mi wini So nanga Yu m`e go fu strei da strei 3.Mi sabi suma mi de gi mi libi Mi sabi suma na mi Fesiman Mi Masra Gado fiti f` kis` da grani Fu ala strei te mi sa kisi bro Mi Masra Gado fiti f` kis` da grani Fu strei da strei te mi sa kisi bro. ******* Aria: 41We da gnadeson fu Yeises Koor-sopranen Gemeente K.We, da gnadeson fu Yeises Leti ala En pikin Luku si fa den de brenki Na grontapu moy èn krin. G. Un mu tron pikin fu leti Skèin na kondre alape Meki furu pôti sili Sabi pe da yepi de K.Blaka neti tapu pasi Gi den sondar alape, Èn den pôtiwan de suku Pe da leti owpu de G.Un mu tro pikin.. K. Teki lampu poti oli Leki wan krin lobiflam We, da leti musu trowstu Furu poti lasiwan G.Un mu tron pikin fu leti ***** Als een hert dat verlangt naar water.. 1.Masra,lek` dia ` e lon f` mit` watra So mi sil e angri f` Yu Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu

5 Yu, mi krakti, mi kibripe M` e gi mi libi tu, Masra, ke, Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu 2.Gowtu, sorfu, tru, den no warti Moro gudu Yu de gi Yu wawan e gi tru prisiri Te wi ati miti fri Yu, mi krakti, mi kibripe M` e gi mi libi tu, Masra, ke, Yu wawan, Yu kan fur` mi ati Mi gran begi de fu Yu. GadowortuPsalm 27: Een psalm van David De Heer is mijn licht, mijn behoud,wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig,voor wie zou ik bang zijn? Al trok een leger tegen mij op,mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij,nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding,het enige wat ik verlang: Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent,ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep,wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na: Zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest,verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij mijn vader en moeder,de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,ja! Wacht op de Heer. Samenzang:Sb 439..Da suma disi bribi.. Breng mij d` aloude tijding 1.Da suma disi bribi te a de tapu bro, Da en sa feni libi na heimel yandaso; alwasi hebi sani sa kon fu miti en,

6 da bribi de da sani di wini alaten Da bribi de da sani (3x) di wini alaten. 2.A de wan grani sani, fu ori bribi tru; Bika wi ati wani, fu kori wi nomo; Ma te wi ori doro,fu poti wi fertrow Na Yeises, wi bun Borgu, wi no sa ab berow. Na Yeises, wi bun Borgu(3x) wi no sa ab berow. 3.We waka so te doro,dan yu sa wini tru, Èn so yu sa kan doro na ini heimel tu, Fu nyan da switi libi, di de tan luku den Di ori reti bribi na Yeises Kristus nen. Di- ori reti bribi(3x)na Yeises Kristus nen. ***** Sb 24 A switi tru mi Herder Ken ik de weg ook niet/ik loop langs steile paân.. 1.A switi tru mi herder teki tyari Mi na En `an. A gi mi En nyanyan, Dati da wort` di trowstu mi na sari, Di tyari mi go na mi Hèlpiman. 2. Da wort` fu Yu, mi Masra, a de dresi Wi soro tru, so leki oli du; wi feni towst,wi feni switi blesi èn ala bun te wi de kon na Yu. 3.Yu de da owp fu ala pôti sondar, Da Santa Buku sori dati krin; Fu sondar Yu ben tron wan libisuma, Fu Yu kan yepi èn ferlusu den. Gadowortu Johannes 6: 1 t/m 10 Samenzang: Aria 104: A de da Yepiman: Gado fu wi( 2x) Nowtu, tru sari, krei, brok` ede alasei Wins` pe a siki de, drape A de. A de da Trangaman:Gado fu wi (2x) Feyanti musu drai, te Gadopeiri lai Te ala kruktudu lontu wi tu. A de da Sorguman ; Gado fu wi (2x) Te mofo begi En, A no sa wèigri den. En ai de alasei, neti èn dei.

7 Johannes 6: 11 t/m 14 Samenzang : Aria 104 A de da Krutuman:Gado fu wi(2x) Kon na En fesi,kon, tru a sa gi pardon (2X) Te yu sa èrkèn den ogri fu yu. A de da Sabiman: Gado fu wi(2x) Kibri gi En, no kan, A sabi yu ferstan Sowan hei sabi e dangra sote. A de da Winiman:Gado fu wi (2x) Srefi na Golgota, tru libi A ben tya Libi fu wi kan tan tru bribiman Yepiman, Trangaman, odi gi Yu Sorguman, Krutuman, tangi gi Yu Sabiman, Winiman, Edeman,Yu sa tan Opo èn singi dan: Glori fu En. Fersteri Gadof u hei, fu gron, tan krosibei Te netidungru kon, tan krosibei Meki wi ati krin leki nyunyun pikin Dresi wi sil, wi skin, tan krosibei Te wi no firi bun, tan krosibei Te sorgu dangra un, tan krosibei Efu prisiri de, furu watr`ai kande Sar` nanga lafu, ke, tan krosibei. Ofrandi/Samenzang Sb 352; Wilt gij weten wat ik weet.. 1.We, un wani sabi now na osuma mi fertrow? Suma eigendom mi de? Suma gi mi ati prei Yeises, mi Immanuel.2x) 2.Suma ben kon pai fu mi? Suma wani gi mi fri? Suma wani gi mi `an, Fu na dede mi no tan? Yeises, mi Immanuel(2x)

8 3.Suma gi mi trowstu dan? Te na sari mi de tan. Suma drei mi watra-ai? Suma meki nowtu wai? Yeises, mi Immanuel.(2x) 4.We, da so un sabi now, Na osuma mi fertrow, Èn fu osuma wawan Te fu têgo mi de tan Yeises, mi Immanuel (2x) Voorbeden Samenzang; Tussen leliën en rozen 1.Nanga pen èn dyompo- ati Mi de hâsti, Masra, fu mi kon na Yu Luku fa mi ati pori, soso kori Fu grontapu ogridu. ZEGEN Yu da pasi, Warhèit, libi Yu n` e sribi èn Yu wan` ferlusu mi Di Yu si mi wani waka na Yu baka Yu sa mek` mi ai kon krin. Tangi, Gado, Yu bun ati Sori dati, doro mi kan feni Yu Tru, mi Masra, eri libi mi sa bribi Têgo mi sa prèise Yu. Slotlied Heer, uw licht en Uw liefde schijnen Wan dei kerki sa kruderi Fu A moksi Gadoleri Ondrosuku, nono dat` no kan Sortu bribi de da retiwan We, luku dan: Wàn Yepiman! W` ala de kari te nowtu e bari Te wan yepi no de, nowan enkri pe. Nowan prakseri tra sani n` e teri Soso wàn Edeman wi e suku dan. Te wi ala moksi bribi

9 Wi sa fir` leki wan famiri Prisiri nanga eri ati di wi tron tru bribimati We, luku dan:wàn Yepiman Now wi de begi èn singi makandra Aleluya, wi ala ab` wan Tata Weti èn dyeri, èn blaka èn redi Wani lobi èn prèise En sondro k` ba. TAN PRÈISE MASRA NANGA SINGI INI KERKI, NA PASI ÈN NA OSO ALELUYA

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN Welkomstwoord - 2 - Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de Vorst der engelen hier

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti.

ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. KRUTU OSO FU HEI INSTANTIE FU CAYENNE KRAGI KRUTU OSO FU CAYENNE WET PAPIRA ONTSLAG Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. Economisch ontslag

Nadere informatie

DANKDIENST 45 JAAR EBGU

DANKDIENST 45 JAAR EBGU Voorzang: Prijs de Heer met blijde galmen! (JdH 446) 1. Prijst de Heer met blijde galmen, Gij mijn ziel, hebt rijke stof; k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen / vrolijk wijden aan Zijn lof; k zal, zo lang

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari 2017 1 e Zondag na Epifanië Voorzang Allen, die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Rom. 8:14 Aria

Nadere informatie

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den skowtu hori yu fasi, bikasi den verdenki yu, dati yu du wan strafu-sani. Wan sortu skowtu,leki skowtu tjari go na lontu-oso. A skowtu aksi yu

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

nanga a Wortu fu Gado

nanga a Wortu fu Gado Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Suma mi abi na ini heimel boiti Yu? No wan de disi mi wani na grontapu boiti Yu. Mi skin nanga mi ati de swaki; ma Gado de a tranga fu mi ati nanga mi Gudu fu têgo.

Nadere informatie

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom

Nadere informatie

Ondrofeni sa leri ju: Tori's

Ondrofeni sa leri ju: Tori's Samengesteld door A.H.P. de Groot en A. Donicie bron A.H.P. de Groot en A. Donicie,. N.V. Varekamp & Co, Paramaribo [ca. 1950] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo050ondr01_01/colofon.htm

Nadere informatie

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved.

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved. Vragenlijstnombroe Suriname 2014, Version # 15.2.4.4 IRB Approval: 110627 University of the West Indies, Mona, Jamaica LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University 2012. All rights reserved. PAIS. Kondre:

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek)

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek) Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag Welkom Aansteken van de kaarsen gezang 99 (sur Liedboek) 2. Mi toe, Masra Jezus, mi de jeri, fa Joe kali zondaar kom. Fa Joe lobbi dem, di ben fadom. Ja mi srefi ondervindi

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Programmaboekje [4 MEI MEI 2017]

Programmaboekje [4 MEI MEI 2017] 2017 Programmaboekje [4 MEI 1947 4 MEI 2017] 70 jarige jubileum Zeventig jaar NAKS: een mijlpaal een prestatie! Ja, wij zijn trots dat de organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk na 70 jaar nog

Nadere informatie

Sranan odo buku. Guno Hoen. bron Guno Hoen, Sranan odo buku. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) 2016 dbnl / erven Guno Hoen

Sranan odo buku. Guno Hoen. bron Guno Hoen, Sranan odo buku. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) 2016 dbnl / erven Guno Hoen Sranan odo buku Guno Hoen bron. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hoen042sran01_01/colofon.php 2016 dbnl / erven Guno Hoen binnenkant voorplat DE HERE

Nadere informatie

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman (Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman Kedyaman nanga Kedyanpo We suku bribi ho We bedy Anana he We un pityin pe un de Un kon bedy Anana he Hoi Hoi ba a toob a Di wi kon dya fu tatya

Nadere informatie

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 maart 2016 PALMZONDAG De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven bezit Johannes

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel Inhoud pagina Voorwoord 4 Inleiding 6 Opzet handleiding Keti Koti Tafel 6 Doel Keti Koti Tafel 6 Deelnemers Keti Koti Tafel 7 Benodigdheden 8 Voor de maaltijd

Nadere informatie

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo Het libretto is samengesteld uit en van pupillen van het Jeugdopvoedingsgestiht (JOG) in de Penitentiaire Inrihting Santo

Nadere informatie

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang?

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Eddy van der Hilst bron, in: De Ware Tijd Literair 75, 13 mei 1995 en 376, 20 mei 1995. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003albe01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel. NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi

Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel. NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi 5e jaargang 1e en 2e kwartaal 2015 Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi NAKS OPO YARI VIERING, 21 FEBRUARI 2015 De erfenis

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober / November 2016/ NR. 6

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober / November 2016/ NR. 6 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober / November 2016/ NR. 6 VAN OOGSTFEEST OP 2 OKTOBER NAAR 1 E ADVENT OVERDENKING: Woord voor de maand oktober: Waar de Geest van de Heer is, daar is

Nadere informatie

Wortubuku fu Sranan Tongo

Wortubuku fu Sranan Tongo Wortubuku fu Sranan Tongo Sranan Tongo Nederlands Woordenboek Redaktie: John Wilner Medewerkers: Ronald Pinas, Lucien Donk, Hertoch Linger Arnie Lo-Ning-Hing, Tieneke MacBean, Celita Zebeda-Bendt, Chiquita

Nadere informatie

TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp.

TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp. TOELICHTING: Het thema licht & duister - in de vorm van Psalm 27 - staat centraal in het volgende ontwerp. Mijn vertrekpunt, tevens de rode draad, is de 2 e zin uit het Taizélied De noche: Enkel de dorst

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT J. W. GONGGRYP & C. DUBELAAR DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT Een onzer heeft in de eerste aflevering van de Meuuv /«discae Girfs ^ een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Djoeka-schrift

Nadere informatie

Kerst 2004-55e jaargang no. 51

Kerst 2004-55e jaargang no. 51 Kerst 2004-55e jaargang no. 51 2 Elk jaar wordt op 25 december Kerst gevierd, een feest dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeaus en

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1 Kerst Week van Gebed 15 22 januari 2017. Thema: 2 OVERDENKING: Woord voor de maand december: Mijn ziel wacht op de Here,

Nadere informatie

Recepten. om ritueel te baden.

Recepten. om ritueel te baden. Recepten om ritueel te baden. WINTI - OBIA 1 Inhoud. ALAKONDRE KRA TAFRA....3 KASERI WATRA FOE WASI ANOE TE JOE DE GO NA KRA TAFRA....3 Wan toe sani foe sabi foe kra tafra....3 DE ALAKONDRE PRE...4 1.

Nadere informatie

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson 2e jaargang no. 8 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Aan deze editie hebben gewerkt: Liesbeth Peroti Journy Trotman Henry Bel Darell Geldorp Renate Galdey

Nadere informatie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie KRA TAFRA AKRA en de ZIEL In de Winti religie Inhoud. Inhoud....2 Definitie van de KRA AKRA en de ZIEL in de Winti cultuur....3 Inleiding....3 KRA of ZIEL....3 ZIEL of JEJE....3 KRA of AKRA....3 DEFINITIE

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 Wereldgebedsdag 6 maart Samen bidden, wereldwijd Thema: Begrijp je mijn liefde? M e e r i n f o r m a t i e o v e r d e z e

Nadere informatie

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO VISIE HANOVER/MAWAKABO (NA BIGI DREN FU DEN ANOFRU SMA) Na ini Para Anofru/Mawakabo de a moro prisiri pranasi fu tan, wroko nanga libi gi den sebi bigi famiri nanga ala den baka pikin; a de wan pranasi

Nadere informatie

Noot 19 Gedichten bij de thema s

Noot 19 Gedichten bij de thema s Noot 19 Gedichten bij de thema s Dit is een aangroei-document. Het kan worden aangevuld met verhalen en gedichten uit alle windstreken. Inzendingen kunt u mailen naar w.werner@bsl.nl. Hoofdthema: Familie

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5 Wapen je met vrede Vredesweek 20 t/m 28 September OVERDENKING Zing voor de HEER, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag

Nadere informatie

Naar U zijn wij genoemd

Naar U zijn wij genoemd Protestants Kralingen Naar U zijn wij genoemd Gedachteniszondag Zondag 23 november 2014, Hoflaankerk GEDACHTENISZONDAG Naar U zijn wij genoemd orgelspel J.S. Bach. Prelude en fuga in G groot BWV 541 welkom

Nadere informatie

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Michaël Slory Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen bron. In de Knipscheer, Amsterdam 1991 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/slor001ikza01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Regel voor regel door tante Jo's Winti

Regel voor regel door tante Jo's Winti Regel voor regel door tante Jo's Winti Eddy van der Hilst bron, in: Jan Bongers et al., Tussen droom en werkelijkheid. Okopipi, Paramaribo 2001, p. 96-103. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003rege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra Roy Wong Swie San 2 juli 1947-25 maart 2011 Programma: 14:00-15:00 Afscheid en condoleances 15:00-15:05 Welkom en gebed door de Master of ceremonie

Nadere informatie

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Antoon Donicie bron, in: De West-Indische Gids 33 (1952), p. 153-173. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/doni001iets01_01/colofon.htm 2008

Nadere informatie

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 7 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 1 Fotocollage 65 jaar NAKS De dankdienst werd voorgeleid door mw. Willemzorg. Voorzitter Staphorst, geflankeerd

Nadere informatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie V. A kaba? A kaba? A kaba, a kaba, a kaba ( het is voorbij ) zingen de dragers wanneer ze de lijkkist definitief sluiten. Deze handeling is aanleiding

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 OVERDENKING Woord voor de maand april: Hij was werkelijk Gods Zoon. Mattheüs 27:54 Het is opmerkelijk. Uit de mond van een buitenstaander

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 Welkom en mededelingen Aansteken van de kaars moment van stilte en inkeer Wij zingen: TT 120 vs. 1 en 2 Onze

Nadere informatie

Zondag Werelddiaconaat

Zondag Werelddiaconaat Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie 8 februari 2015 Zondag Werelddiaconaat Voorganger Ouderling Diaken Organiste Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie Tijink : Hennie Canrinus

Nadere informatie

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015 Dokteren in SURINAME 6, 7 en 8 februari 2015 6, 7 en 8 februari 2015 Bedoeld voor o.a. Surinaamse en Nederlandse huisartsen, psychiaters, zaalartsen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME.

POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME. POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME. Hoewel het regeeringsreglement van Suriname over de Boschnegers en de Indianen in het binnenland dier kolonie niet rept, en zij ook bij de totstandbrenging

Nadere informatie

Orde van dienst 11 oktober 2015, uur kerkschooldienst. Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel

Orde van dienst 11 oktober 2015, uur kerkschooldienst. Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel Orde van dienst 11 oktober 2015, 17.00 uur kerkschooldienst Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel Welkom en drempelgebed We gaan staan Zingen Samen stil (Zitten of

Nadere informatie

Hallelujah, salvation and glory Jesus promised

Hallelujah, salvation and glory Jesus promised 27 september 10.00 uur AA Kramer Het koor zingt enkele liederen. Welkom Stil gebed Votum en zegengroet van Sela Zingen van de wet: LB 310 Eén is de Heer. Gebed Kindermoment: Ster op het strand. GK psalm

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 AUGUSTUSMAAND - HERNHUTTERMAAND VREDESWEEK: 21-29 SEPTEMBER Verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente

Nadere informatie

NAKS TORI. Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. Redactioneel. Ode aan Desmond Apai

NAKS TORI. Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. Redactioneel. Ode aan Desmond Apai C O L O F O N NAKS TORI Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. V Inhoudsopgave 31 maart 2011-1 e jaargang no. 3 Redactiemewerkers: Darrel Geldorp Cheryl Dijksteel

Nadere informatie

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden WORTU NA FESI/ VOORWOORD van de redactie PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allegro Allexandre Pierre Francois Boëly Allen gaan staan

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allegro Allexandre Pierre Francois Boëly Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 5 juni 2016 Voorganger: Drs. Sandra Hermanus-Schröder Ambtsdrager: Fred van Knobelsdorff Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Jan Meurs Muziek: Bewerkingen over psalm 30 Dick Sanderman

Nadere informatie

Orde van Dienst voor zondag 13 november uur in de Grote Kerk te Wageningen

Orde van Dienst voor zondag 13 november uur in de Grote Kerk te Wageningen Orde van Dienst voor zondag 13 november 2016 9.30 uur in de Grote Kerk te Wageningen Voorganger: ds. W.J. van Schaik Organist: Simon Marbus 1 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 46: 1 en 3

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws

Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Maandnieuws februari - maart 2016 Adressen: Kerkgebouw Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag 070-2.15.05.65 Postbus :18565 2502 EN Den Haag Homepage www.ebg-haaglanden.nl

Nadere informatie

Een laku-pree. H.C. van Renselaar. Zie voor verantwoording:

Een laku-pree. H.C. van Renselaar. Zie voor verantwoording: Een laku-pree H.C. van Renselaar bron, in: Tongoni 2 (Vox Guyanae, 3 (1959), nr. 6, oktober), p. 37-47. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rens013laku01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven

Nadere informatie

O kom, Gij wortel Isaï verlos ons van de tyrannie van alle goden dezer eeuw o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël

O kom, Gij wortel Isaï verlos ons van de tyrannie van alle goden dezer eeuw o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël Lied 01 Titel: Heft op, uw hoofden, poorten wijd Arrangement: M den Toom Eerste componist: Traditional Uitvoering: Samenzang Heft op uw hoofden, poorten wijd Wie is het, die hier binnenrijdt Begroet Hem,

Nadere informatie

8 januari uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos

8 januari uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos 8 januari 17.00 uur ET van de Kamp orgel: Geert Burgler Schriftlezing: Jurrina de Vos stilte toewijding en groet zingen Psalm 33:1,2,6 nieuwe psalmberijming gebed: Zingen LB 371 = Opw. 436 lezen Joh.3:22-36

Nadere informatie

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Orde van dienst: Kerk en Schooldienst zondag 30 oktober 2016 Predikant: Organist: Met medewerking van: ds. Bram Verduijn Margriet Withaar alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Intrede De Kerkenraad

Nadere informatie

Wat zijn de meest cruciale inzichten van de Van Der Hilst spelling en wat zijn de gevolgen voor zijn theorie?

Wat zijn de meest cruciale inzichten van de Van Der Hilst spelling en wat zijn de gevolgen voor zijn theorie? W O R K I N G P A P E R (Werkdocument) Gesproken en geschreven Sranan; het spanningsveld tussen spreken en schrijven. Een kritische beschouwing van de Eddy van der Hilst spelling. (Afgeleid van Coding

Nadere informatie

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan?

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan? Liturgie scholenzondag 29 januari 2017 Dorpskerk Bodegraven Wat is Gods plan? Voorganger: Ds. M. J. van Oordt Koster: Dirk Bouwman Organist: Arjen van Vliet Pianist: Wilbert Baelde Vragen 1. Waarom zou

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie 9 april Morgendienst. Psalm 100

Liturgie 9 april Morgendienst. Psalm 100 Liturgie 9 april Morgendienst Psalm 100 1. Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 3. Gaat tot Zijn

Nadere informatie

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? "

Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark. Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband. Thema: Waarom zou ik komen? Zingen voor de dienst om 16.45: Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn Opwekkingsdienst 10 april 2016 om 16.45 in de Ark Voorganger: Ds. Stam M.m.v.: de opwekkingsband Thema: Waarom zou ik komen? " Laat het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Schriftlezing: Ezechiël 34 vers 11 t/m 16 Johannes 10 vers 11 t/m 16 Lied 884 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Johannes de Heer) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Wortoe d'e tan abra. Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie vanaf Samengesteld en ingeleid door Shrinivāsi

Wortoe d'e tan abra. Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie vanaf Samengesteld en ingeleid door Shrinivāsi Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie vanaf 1957 Samengesteld en ingeleid door Shrinivāsi bron Shrinivāsi (red.),. Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie vanaf 1957. Bureau Volkslektuur, Paramaribo 1970 Zie

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis Thema Wat is mijn waarheid? Organist Peter de Rijke Lectrice Natasja Bezemer-Poort Liturgische kleur Groen Ouderling van dienst Thea den

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

De 4U band speelt Mag ik dan bij je zijn. We bereiden ons voor op de dienst.

De 4U band speelt Mag ik dan bij je zijn. We bereiden ons voor op de dienst. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 30 oktober 2016 4U - dienst Ouderling van dienst is Aletta Keizer Diaken is Bea ten Kate In deze dienst wordt Brianna Dakota Con gedoopt. Hartelijk

Nadere informatie

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Liturgie voor 1 e kerstdag 25 december 2016 Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek

Nadere informatie

Leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal Leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal Maandag Genesis 30: 25-43 Abraham, Izak en Jakob waren herders. Lees vers 31. Hoe lijkt Jakob hier op God? Dinsdag Psalm 23 Schrijf eens voor jezelf

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Palmzondag 1 april 2012 DIENST VAN DE VOORBEREIDING De kinderen trekken met Palmpasenstokken door de

Nadere informatie

Orde van de doopdienst zondag 27 november 2016 waarin Celine en Milan Dik worden gedoopt.

Orde van de doopdienst zondag 27 november 2016 waarin Celine en Milan Dik worden gedoopt. Orde van de doopdienst zondag 27 november 2016 waarin Celine en Milan Dik worden gedoopt. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 121: 1 en (staand) Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Het Witte Kerkje Huis ter Heide 25 december 2016 Voorganger: ds. Els van der Wal Organist: Miep Bakker Lector: Corrie Poelakker-Voogd 1 De Paaskaars brandt VOORBEREIDING

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

ik zat en dacht is het waar of is het slechts een droom ik boog en bad maak het waar wat ik van jou verwacht

ik zat en dacht is het waar of is het slechts een droom ik boog en bad maak het waar wat ik van jou verwacht In de loop van 2016 is er een project van start gegaan om een boek te maken over Wilgo Baarn. Chandra van Binnendijk en Marieke Visser zijn op verzoek van NAKS-voorzitter Siegmien Staphorst begonnen met

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

hoe zou t mij dan vergaan!

hoe zou t mij dan vergaan! hoe zou t mij dan vergaan! hoe zou t mij dan vergaan! Meditaties over Psalm 27 Louis Wüllschleger Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het

Nadere informatie

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang INHOUD Grote belangstelling filmportret Elfriede Baarn-Dijksteel NAKS lezing over trefu succesvol Gezellige sfeer tijden NAKS Opo Yari 2011 Mario Hiwat overhandigt boek Trowstu Singi aan NAKS NAKS Nederland

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk Zondag 19-1-2014 Gezamenlijke dienst - Kruiskerk OPENING Woord van welkom. Openingslied: Psalm 84 vers 1 en 3. (NLB Lied 84) Votum en groet. Zingen: - Zanggroep zingt: lied 297 vers 1 (Evangelische liedbundel).

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 276 : 1 en 2 Nieuwe LiedBoek

Wij zingen voor de dienst: Lied 276 : 1 en 2 Nieuwe LiedBoek Wij zingen voor de dienst: Lied 276 : 1 en 2 Nieuwe LiedBoek NLB Lied 276 : 1a b 2a b NLB Lied 276 : 1a b 2a b NLB Lied 276 : 1a b 2a b NLB Lied 276 : 1a b 2a b Binnenkomst kerkenraad en voorganger We

Nadere informatie

Lezen : Jeremia 2-3 : 5 Tekst : Jeremia 3 : 1-5. Gezang 171 : 1 en 2 Psalm 27 : 3 en 4 Psalm 106 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 31 : 13 en 14 Gezang 156

Lezen : Jeremia 2-3 : 5 Tekst : Jeremia 3 : 1-5. Gezang 171 : 1 en 2 Psalm 27 : 3 en 4 Psalm 106 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 31 : 13 en 14 Gezang 156 Lezen : Jeremia 2-3 : 5 Tekst : Jeremia 3 : 1-5 Gezang 171 : 1 en 2 Psalm 27 : 3 en 4 Psalm 106 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 31 : 13 en 14 Gezang 156 Lied 293 : 1 en 2 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014

Liturgie voor de afscheidsdienst van. Ds. M.B. Visser. in kerkgebouw Open Poort te Boskoop. op zondagmiddag 16 november 2014 Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. M.B. Visser in kerkgebouw Open Poort te Boskoop op zondagmiddag 16 november 2014 Voorganger: ds. M.B. Visser Organist: Arjen de Pagter Naast de organist wordt voor

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie