Inleiding De programma s 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. 1. De programma s 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s Bestuur en organisatie Veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Educatie Sport, cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en sociaal beleid Gezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kostenplaatsen Reserves en voorzieningen Investeringen Wijzigingen voor Financieel resultaat 2009 en voorstel 28 Raadsbesluit 29 Verklaring afkortingen 30 1

2 2

3 Inleiding In de decemberrapportage wordt per programma een rapportage gegeven van de stand van de budgetten en niet op beleid, zoals in de bestuursrapportages gebeurt. Er staan dus geen verantwoordingen in van speerpunten en investeringen. Gelijk aan de najaarsnota heeft aanpassing van de budgetten ook gevolgen voor de begroting van Dit heeft te maken met werkzaamheden (dan wel beleid) die in 2009 zijn begroot, maar (gedeeltelijk) worden uitgevoerd in Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die bij de jaarrekening alsnog leiden tot afwijkingen. Voor belangrijke ontwikkelingen die na de decemberrapportage gebeuren, kan de begroting 2009 niet meer aangepast worden. De raad wordt hierover zoveel mogelijk met memo s geïnformeerd. In de decemberrapportage zijn de bijstellingen van de lonen en inhuur verwerkt. Dit had een beperkt effect. Omdat de CAO onderhandelingen zijn vastgelopen kunnen mogelijke effecten hiervan niet worden meegenomen. Verder zijn in hoofdstuk 5 van de decemberrapportage de financiële gevolgen uit de verkoop van Essent uiteen gezet. Een aantal mutaties hadden al bij de najaarsnota meegenomen kunnen worden, wel blijft lastig om te voorzien hoe verschillende zaken zich in het laatste kwartaal van het jaar gaan ontwikkelen. De decemberrapportage heeft een incidenteel overschot van Daarnaast worden bedragen doorgeschoven naar 2010 (totaal ). Deze worden toegevoegd aan de Reserve jaarovergang. De grootste posten hebben betrekking op: - privatisering van accommodaties voor sport en de afkoopsom voor het dorpshuis Usquert ( ). De bijbehorende werkzaamheden zullen plaatsvinden in investeringen die ineens worden afgeschreven, maar waarvan uit uitvoering gaat plaatsvinden in 2010 ( ). 3

4 1 De programma s 1.1 Bestuur en organisatie Voor het programma Bestuur en Organisatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Dit jaar is veel werk verricht op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. De begrote lasten nemen hierdoor toe met ; - Op basis van een prognose van de salariskosten is een verhoging van het budget binnen dit programma nodig van (saldo van toename van lasten en afname lasten 2.200); - Grotere advertenties (gemeentenieuws) en hogere tarieven leiden tot een toename van het budget met Het budget voor voormalig personeel kan naar beneden worden bijgesteld met Dit heeft te maken met het abusievelijk ramen van kosten voor ex-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; - Het project Verbeteren uitstraling gemeente wordt grotendeels in 2010 uitgevoerd. Hiervoor krijgt de afdeling Communicatie tijdelijk ondersteuning. We stellen voor om het restantbudget ( ) over te hevelen naar 2010; - De representatiekosten gaan onderschrijden met , waardoor het budget verlaagd kan worden. Dit heeft te maken met onder andere een andere vermelding in de telefoongids en overheveling van de sponsorkosten naar een afzonderlijk budget; - De ontwikkeling van intranet vindt deels ook in 2010 plaats. We stellen dan ook voor om een deel van het automatiseringsbudget ( ) over te hevelen naar 2010; - De kosten voor rechtskundige adviezen lijken lager uit te vallen dan geraamd. Een verlaging van het budget met vinden we gerechtvaardigd; - Diversen: De baten nemen per saldo incidenteel af met Diversen: Er is sprake van minder inkomsten uit huwelijken en uittreksels ( 8.000). 4

5 1.2 Veiligheid Voor het programma Veiligheid stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Het college heeft in november een advies ontvangen om geen camera s te plaatsen op de stations. Het budget van kan komen te vervallen; - Het krediet voor aanpassing/nieuwbouw van de brandweerkazernes is in 2009 (nog) niet aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten met ; - Diversen:

6 1.3 Verkeer en vervoer Voor het programma Verkeer en vervoer stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met Afname - De voorbereiding voor het opruimen van gronddepots neemt meer tijd in beslag dan verwacht. We stellen voor het geraamde bedrag van over te hevelen naar 2010; - In verband met een verschuiving van de uitvoering van groot onderhoud aan de bruggen wordt voorgesteld de raming van 2009, groot , over te hevelen naar 2010; - De kredieten Vervanging graskeien Maarvlietweg, Fietspadenplan en Duurzaam veilig zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten met De investering Vervanging graskeien Maarvlietweg wordt in één keer afgeschreven. Wij stellen u voor om het restantbedrag van de kapitaallasten van over te hevelen naar 2010; - Diversen: Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Diversen

7 1.4 Economische zaken Voor het programma Economische zaken stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel toe met De verkoop van Essent heeft voor de gemeente een aantal financiële gevolgen. Dit is nader omschreven in hoofdstuk 5 Investeringen. Het bedrag van de Escrow overeenkomst tussen Essent en RWE ( ) wordt via het product Economische zaken toegevoegd aan de nieuw in te stellen voorziening Essent. - De kosten voor Energy Village vallen fors lager uit dan begroot. Zo is sprake van minder inzet van de projectleider voor Energy Village dan begroot ( ). Verder drukken de kosten van de ruimtelijke procedures voor Energy Village op het regulier product. Het budget van dat hiervoor bedoeld was valt hierdoor vrij. Ook hebben we minimale kosten gemaakt voor automatisering en voorlichting, waardoor respectievelijk en vrijvallen; - In 2009 was incidenteel budget geraamd voor opvolging van de manager strategische projecten (tijdelijk twee medewerkers op MSP). Deze vacature is niet ingevuld in Voorgesteld wordt het budget van over te hevelen naar 2010 om de nieuwe organisatorische situatie goed in te kunnen vullen; - In 2009 zijn toezeggingen gedaan voor bijdragen (cofinanciering) van diverse projecten. Een deel hiervan ( ) betalen we uit in 2010 in plaats van in We stellen dan ook voor dit bedrag over te hevelen naar 2010; - Het krediet Centrumvoorziening Uithuizen is in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van Omdat dit krediet in één keer wordt afgeschreven, stellen wij u voor om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Diversen De baten nemen per saldo incidenteel toe met In 2009 zijn extra middelen ontvangen uit de verkoop van Essent. Dit is bij de najaarsnota begroot. Abusievelijk is hier niet de terugontvangst van de dividendbelasting van in meegenomen. Dit wordt hier alsnog opgevoerd. - Als gevolg van de verkoop van Essent is het bedrag van de Escrow overeenkomst ( ), zie hoofdstuk 5, toegevoegd aan het product Economische Zaken. Dit bedrag wordt weer toegevoegd aan de nieuw in te stellen voorziening Essent. - Net als bij het bedrag van de Escrow overeenkomst, wordt ook het bedrag van de overdracht van de bruglening van Enexis ( ), zie hoofdstuk 5, toegevoegd aan het product Economische Zaken. Reserves en voorzieningen: 7

8 Naar aanleiding van de verkoop Essent, wordt voorgesteld om de voorziening Essent in te stellen en hieraan het bedrag van de Escrow overeenkomst tussen Essent en RWE ( ) toe te voegen (zie hoofdstuk 5). Verder wordt voorgesteld om het bedrag van de overdracht van de bruglening Enexis ( ) toe te voegen aan de reserve Essent. In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt gecorrigeerd. Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Verder wordt het verwachte budgetoverschot Strategische Projecten toegevoegd aan de reserve Economische zaken ( 5.000). 8

9 1.5 Educatie Voor het programma Educatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met De kredieten Huisvestingsprogramma openbaar basisonderwijs en Huisvesting HHC zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van ; - De jaarlijks geraamde bijdrage voor het speciaal onderwijs in Appingedam blijkt niet benodigd in 2009, dit geeft een voordeel van In de begroting 2010 is deze post structureel verlaagd naar 0. - Diversen Door het nieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer zijn de kosten in het 2 e half jaar gestegen ( ); - De bijdrage van interne zorgcoördinatie en begeleiding voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is in 2009 niet begroot (wel in 2010), hierdoor dient er te worden bijgeraamd; - Diversen

10 1.6 Sport, cultuur en recreatie Voor het programma Sport, cultuur en recreatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met Voor het uitbaggeren van de vaargeul Noordpolderzijl is een bijdrage ontvangen van (50% van de kosten) van het waterschap, dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening, waardoor dit geheel budgetneutraal is voor programma 6. - Diversen Het wegwerken van de wachtlijsten voor de muziekschool zal plaatsvinden in 2010, wordt overgeheveld; - Door een latere inzet van combinatiefunctionarissen en minder dure activiteiten zijn de kosten voor de NASB lager; - Het restantbedrag voor de privatisering van de sportvelden (en gebouwen) in Uithuizen en Uithuizermeeden wordt overgeheveld naar 2010 (in verband met vordering van de uitvoering van de bouw) ; - De kredieten Renovatie sportvoorzieningen en Nieuwbouw Sporthal Uithuizen zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een afname van de kapitaallasten met (waarvan voor Nieuwbouw Sporthal Uithuizen). De kredieten Renovatie sportvoorzieningen (2008) en (2009) worden in één keer afgeschreven. Wij stellen u voor om het restantbedrag van ten behoeve van de Renovatie sportvoorzieningen over te hevelen naar 2010; - De afkoopsom voor de privatisering van de kleedaccommodatie in Warffum wordt overgeheveld naar 2010 ( ); - De middelen die in 2008 zijn ingebracht door de Culturele Raad worden wachtende op het onderzoek naar de Culturele Raad overgeheveld naar 2010 ( ); - Er zijn minder aanvragen voor incidentele subsidies kunstbeoefening c.q. bevordering geweest dan geraamd ( ), dit bedrag zal worden overgeheveld naar 2010 om aan de dan benodigde vraag te voldoen; - Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Toelichting zie toename lasten vaargeul ; - Diversen 519. Reserves en voorzieningen: Voor het uitbaggeren van de vaargeul is een bijdrage ont vangen van (50% van de kosten) van het waterschap. Dit bedrag is toegevoegd aan de Voorziening vaargeul Noordpolderzijl. 10

11 1.7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid Voor het programma Sociale voorzieningen en sociaal beleid stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met De uitvoering van de AWBZ maatregel zal plaatsvinden in Dit bedrag zal worden overgeheveld ( ); - Het product inburgering nieuwkomers is overgegaan naar het participatiebudget, de eerder geraamde lasten vervallen ( ); - Er zijn minder aanvragen PGB bij huishoudelijk verzorging ( ); - De uitvoering van het mulitiveld en de aankoop van diverse goederen vanuit het Uitvoeringsplan Jongerenvoorzieningen gebeurt in Wij stellen u voor om het bedrag van over te hevelen naar 2010; - De geplande investering in Jap s en Jops s zal plaatsvinden in De kapitaalslasten zullen worden overgeheveld (afschrijving ineens) naar 2010 ( ); - De verbouwing c.q. de nieuwbouw van het dorpshuis in Usquert zal begin 2010 starten, hierdoor de bijdrage van overgeheveld. - Diversen Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo af met Diversen Voor overige inkomsten is al drie jaren achtereen een bedrag geraamd van Dit bedrag ontvangen we niet; - Diversen

12 1.8 Gezondheid en milieu Voor het programma Gezondheid en milieu stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo toe met Vrijval van de voorziening Afkoopsom graven , zie toelichting reserves en voorzieningen; - Diversen Het restant van de raming voor milieu-uitvoering zal worden overgeheveld naar 2010 ( ), hierbij is er geoormerkt voor het fietsproject; - Het restant van de SLOK-gelden ( ) wordt overgeheveld naar 2010; - Het bedrag wat gereserveerd is voor de wereldtentoonstelling energie (WTE) zal worden overgeheveld naar 2010 ( ); - De kredieten GRP rioleringen, GRP elektrische delen en Iba s worden in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van ; - Het geraamde budget voor communicatie in het kader van het project afvalinzameling zal in 2009 gedeeltelijk worden gebruikt. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar 2010; - Het budget voor het opstellen GRP wordt in 2009 gedeeltelijk gebruikt. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Het budget voor afkoppeling regenwater wordt in 2009 gedeeltelijk gebruikt. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Vrijval van de voorziening Afkoopsom graven , zie toelichting reserves en voorzieningen; - Lagere rijksbijdrage uitkering jeugdgezondheid, oorspronkelijk te hoog geraamd ( ); - Diversen Reserves en voorzieningen: De accountant heeft bij de jaarrekening geconstateerd dat er geen actueel onderhoudsplan ten grondslag ligt aan de voorziening Afkoopsom graven. Dit betekent dat deze voorziening niet voldoet aan de voorschriften. In 2010 wordt een onderhoudsplan opgesteld. In afwachting hiervan stellen wij u voor een bedrag van uit de voorziening, via het product Begraafplaatsen, vrij te laten vallen ten gunste de reserve afkoopsom graven. Op deze manier wordt voldaan aan de voorschriften. In 2010 wordt bekeken of eventueel weer een voorziening voor 12

13 onderhoud graven moet worden opgesteld, of dat er jaarlijks een bedrag aan de begroting zal worden toegevoegd. Het resterende bedrag ( ) van de voorziening Afkoopsom begraafplaatsen wordt aangewend voor de loonkosten van de medewerker die wordt ingezet om de papieren begraafplaatsenadministratie (kaartenbakken) over te zetten naar het geautomatiseerde systeem. 13

14 1.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voor het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo toe met De claim op de algemene reserve t.b.v. de voorziening Tekorten exploitaties ( ) wordt in de begroting opgenomen (geen kavels verkocht in 2009); - Diversen Verlaging van de rente van starterleningen in verband met minder verstrekte leningen ( ); - Diversen Incidenteel nemen de baten toe met Op basis van de stand van de werkelijk ontvangen leges bouwvergunningen per begin november is het realistisch de raming voor het resterende gedeelte van 2009 te verhogen met Reserves en voorzieningen: Bij de rekening 2008 is een claim op de Algemene reserve gelegd van voor eventuele tekorten op de exploitatieopzetten. Hierbij is uitgegaan van het meest negatieve scenario. Gezien het uitgiftetempo van kavels lijken deze tekorten reëel te worden in Er vindt een onttrekking plaats aan de algemene reserve. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan de Voorziening tekorten exploitaties. 14

15 2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voor de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel toe met Omdat verschillende kredieten maar gedeeltelijk zijn aangewend in 2009, nemen de kapitaallasten op de betreffende producten af (zie ook hoofdstuk 5 Investeringen). De kapitaallasten bestaan uit de rente en de afschrijving. Deze worden geboekt op de kostenplaats Kapitaallasten. Het gevolg is dat de post rente kasgeldleningen afneemt. In de najaarsnota hebben we deze post op 0 gezet, omdat er wordt verwacht dat er in 2009 geen kasgeldleningen worden afgesloten. Om de post rente kasgeldleningen niet negatief uit te laten komen, vindt er een correctie op deze rente plaats van In de begroting is rekening gehouden met dubieuze debiteuren uit faillissementen. Dit valt echter lager uit, waardoor de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren met kan worden verlaagd; - De stelpost vrije beleidsruimte wordt grotendeels ( ) overgeheveld naar 2010, valt vrij. De baten nemen per saldo incidenteel af met Het ministerie heeft een correctie doorgevoerd in de algemene uitkering van 2008, wat ook doorwerkt naar Het gaat om een verlaging van het aantal lage inkomens. Dit leidt tot een lagere algemene uitkering van zowel 2008 als 2009 van respectievelijk en De gegevens zijn afkomstig van het Regionaal Indicatie Orgaan. Voor 2010 zijn er nog geen gegevens bekend; - Diversen: Bestemming van het resultaat 15

16 Voor de bestemming van het resultaat (reserves) stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten (toevoegingen aan reserves) nemen per saldo incidenteel toe met In deze rapportage wordt voorgesteld om diverse budgetten over te hevelen naar Het gaat hierbij om een totaalbedrag van Dit budget wordt bij akkoord in 2009 toegevoegd aan de Reserve jaarovergang; - Aan de reserve Afkoopsom graven wordt toegevoegd. Onder programma 8 Gezondheid en Milieu is dit uitgebreid toegelicht; - Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve personeelsbeleid. - Het gemeentebedrijf kent een jaarbudget voor de vervanging van materieel en machines. We ramen de werkelijke verwachte uitgaven en het verschil met het jaarbudget als toevoeging of onttrekking aan de reserve; In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven te doen dan gepland. Dit leidt tot een hogere toevoeging van aan de Reserve vervanging machines; - Aan de reserve Automatisering wordt toegevoegd, dit omdat de kosten van de aanschaf van het postregistratiesysteem zijn doorgeschoven naar 2010; - Op het budget voor strategische projecten wordt een overschot van verwacht. Een overschot op dit budget wordt toegevoegd aan de Reserve economische aangelegenheden. De begroting passen we hiervoor aan; - Als gevolg van de verkoop van Essent wordt het bedrag van de overdracht van de bruglening Enexis ( ) toegevoegd aan de reserve Essent. Zie hiervoor de toelichtingen bij programma 3 en hoofdstuk 5 Investeringen. - Bij de najaarsnota heeft een correctie plaatsgevonden op de weerstandscapaciteit van de algemene reserve. Deze werd hoger ten laste van het vrije besteedbare deel van de algemene reserve. Abusievelijk is bij de najaarsnota een onjuiste begrotingsmutatie opgesteld, die in de decemberrapportage wordt teruggedraaid. De baten (onttrekkingen aan reserves) nemen incidenteel toe met Bij de rekening 2008 is een claim op de Algemene reserve gelegd van voor eventuele tekorten op de exploitatieopzetten. Hierbij is uitgegaan van het meest negatieve scenario. Gezien het uitgiftetempo van kavels lijken deze tekorten reëel te worden in Er vindt een onttrekking plaats aan de algemene reserve. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan de Voorziening tekorten exploitaties; - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden; 16

17 - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Algemene reserve; - Op de balans worden zowel de ontvangen BOS-gelden als de uitgaven in dit kader geboekt. We verwachten meer uit te geven dan we van het ministerie ontvangen. Deze meerkosten worden op een product verantwoord. We stellen voor dit bedrag aan de Algemene reserve te onttrekken. Hiervoor is in het verleden een claim gelegd. - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. De onttrekking aan de Algemene reserve wordt hier gecorrigeerd; - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt hier gecorrigeerd. 17

18 3 Kostenplaatsen Voor de kostenplaatsen stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Een prognose van de salariskosten op de kostenplaatsen laat zien dat het salarisbudget op een aantal kostenplaatsen met verhoogd moet worden. Dit heeft met name te maken met extra gewerkte uren die niet gepland zijn en over de gehele linie iets hogere salariskosten dan bij de begroting is berekend. Samen met een verlaging van het salarisbudget op een aantal andere kostenplaatsen (zie onder Afname) is per saldo sprake van een afname van het salarisbudget met ; - Een prognose van de lasten van inhuur laat zien dat het inhuurbudget op een aantal kostenplaatsen met verhoogd moet worden. Dit heeft met name te maken met uitvoering van werkzaamheden die door openstaande vacatures anders geen doorgang vinden en hogere kosten projectbureau Elo. Samen met een verlaging van het inhuurbudget op een aantal andere kostenplaatsen (zie onder Afname) is per saldo sprake van een toename van het inhuurbudget met ; - We ramen bij doordat de energiekosten hoger uitvallen; - Diversen: Een prognose van de salariskosten op de kostenplaatsen laat zien dat het salarisbudget op een aantal kostenplaatsen met verlaagd kan worden. Dit heeft met name te maken met niet ingevulde vacatures, lagere inschaling van nieuwe medewerkers en het abusievelijk ramen van kosten voor ex-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; - Een prognose van de lasten van inhuur op de kostenplaatsen laat zien dat het inhuurbudget op een aantal kostenplaatsen met verlaagd kan worden. Dit heeft met name te maken met overheveling van het budget bestemd voor inhuur van de interim-secretaris naar het betreffende product, met een lager uurtarief dat aan ons is doorberekend dan voorheen was aangenomen en met het vervallen van het restantbudget va n de centrale post voor inhuur; - In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven voor machines en materieel te doen dan gepland. Het budget wordt daarom met verlaagd. (Deze verlaging wordt toegevoegd aan de Reserve vervanging machines; zie ook hoofdstuk 2); - Uitvoering van het personeelsbeleid zal in 2010 plaatsvinden. In 2010 is hier budget voor geraamd, waardoor het budget va n 2009 ( ) kan vervallen; - De kredieten Noodstroomvoorziening, Verwerving Rabobank en het krediet Verbetering keuken, kantine en boderuimte zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van Een onderschrijding van op het automatiseringsbudget. Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt het bedrag toegevoegd aan de reserve automatisering (zie ook hoofdstuk 2 onder Bestemming van het resultaat ). In 2010 zal een rationeel investeringsplan opgesteld, waaruit mogelijk een bijstelling van het jaarbudget voortvloeit; - Diversen:

19 De baten nemen per saldo incidenteel toe met Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van Diversen: Er is door het gemeentebedrijf minder werk voor derden verricht, onder andere door de hoge stortkosten. Hierdoor dienen we de geraamde opbrengsten met te verlagen. Reserves en voorzieningen: Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve pers oneelsbeleid. Het gemeentebedrijf kent een jaarbudget voor de vervanging van materieel en machines. We ramen de werkelijke verwachte uitgaven en het verschil met het jaarbudget ramen we als toevoeging of onttrekking aan de reserve. In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven te doen dan gepland. Dit leidt tot een hogere toevoeging van aan de Reserve vervanging machines. De verwachte onderschrijding op het automatiseringsbudget is Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Automatisering, zoals is aangegeven in de nota Reserves en Voorzieningen. 19

20 4. Reserves en voorzieningen Wijzigingen op reserves en voorzieningen 2009 Voor de reserves stellen we de volgende begrotings wijzigingen voor: lasten baten toename afname toename afname Incidenteel Structureel De wijzigingen in de reserves hebben betrekking op: Toename lasten: - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden; - De claim op de Algemene reserve ten behoeve van de voorziening tekorten exploitaties wordt in de begroting opgenomen (in verband met het uitgiftetempo van kavels in 2009) ; - Op de balans worden zowel de ontvangen BOS-gelden als de uitgaven in dit kader geboekt. We verwachten meer uit te geven dan we van het ministerie ontvangen. Deze meerkosten worden op een product verantwoord. We stellen voor dit bedrag aan de Algemene reserve te onttrekken. Hiervoor is in het verleden een claim gelegd; - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Algemene reserve. Afname lasten: - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt hier gecorrigeerd. - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. De onttrekking aan de Algemene reserve wordt hier gecorrigeerd; Toename baten: Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve personeelsbeleid. - Een onderschrijding van op het automatiseringsbudget. Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt het bedrag toegevoegd aan de reserve automatisering (zie ook hoofdstuk 2 20

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie