Inleiding De programma s 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. 1. De programma s 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s Bestuur en organisatie Veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Educatie Sport, cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en sociaal beleid Gezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kostenplaatsen Reserves en voorzieningen Investeringen Wijzigingen voor Financieel resultaat 2009 en voorstel 28 Raadsbesluit 29 Verklaring afkortingen 30 1

2 2

3 Inleiding In de decemberrapportage wordt per programma een rapportage gegeven van de stand van de budgetten en niet op beleid, zoals in de bestuursrapportages gebeurt. Er staan dus geen verantwoordingen in van speerpunten en investeringen. Gelijk aan de najaarsnota heeft aanpassing van de budgetten ook gevolgen voor de begroting van Dit heeft te maken met werkzaamheden (dan wel beleid) die in 2009 zijn begroot, maar (gedeeltelijk) worden uitgevoerd in Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die bij de jaarrekening alsnog leiden tot afwijkingen. Voor belangrijke ontwikkelingen die na de decemberrapportage gebeuren, kan de begroting 2009 niet meer aangepast worden. De raad wordt hierover zoveel mogelijk met memo s geïnformeerd. In de decemberrapportage zijn de bijstellingen van de lonen en inhuur verwerkt. Dit had een beperkt effect. Omdat de CAO onderhandelingen zijn vastgelopen kunnen mogelijke effecten hiervan niet worden meegenomen. Verder zijn in hoofdstuk 5 van de decemberrapportage de financiële gevolgen uit de verkoop van Essent uiteen gezet. Een aantal mutaties hadden al bij de najaarsnota meegenomen kunnen worden, wel blijft lastig om te voorzien hoe verschillende zaken zich in het laatste kwartaal van het jaar gaan ontwikkelen. De decemberrapportage heeft een incidenteel overschot van Daarnaast worden bedragen doorgeschoven naar 2010 (totaal ). Deze worden toegevoegd aan de Reserve jaarovergang. De grootste posten hebben betrekking op: - privatisering van accommodaties voor sport en de afkoopsom voor het dorpshuis Usquert ( ). De bijbehorende werkzaamheden zullen plaatsvinden in investeringen die ineens worden afgeschreven, maar waarvan uit uitvoering gaat plaatsvinden in 2010 ( ). 3

4 1 De programma s 1.1 Bestuur en organisatie Voor het programma Bestuur en Organisatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Dit jaar is veel werk verricht op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. De begrote lasten nemen hierdoor toe met ; - Op basis van een prognose van de salariskosten is een verhoging van het budget binnen dit programma nodig van (saldo van toename van lasten en afname lasten 2.200); - Grotere advertenties (gemeentenieuws) en hogere tarieven leiden tot een toename van het budget met Het budget voor voormalig personeel kan naar beneden worden bijgesteld met Dit heeft te maken met het abusievelijk ramen van kosten voor ex-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; - Het project Verbeteren uitstraling gemeente wordt grotendeels in 2010 uitgevoerd. Hiervoor krijgt de afdeling Communicatie tijdelijk ondersteuning. We stellen voor om het restantbudget ( ) over te hevelen naar 2010; - De representatiekosten gaan onderschrijden met , waardoor het budget verlaagd kan worden. Dit heeft te maken met onder andere een andere vermelding in de telefoongids en overheveling van de sponsorkosten naar een afzonderlijk budget; - De ontwikkeling van intranet vindt deels ook in 2010 plaats. We stellen dan ook voor om een deel van het automatiseringsbudget ( ) over te hevelen naar 2010; - De kosten voor rechtskundige adviezen lijken lager uit te vallen dan geraamd. Een verlaging van het budget met vinden we gerechtvaardigd; - Diversen: De baten nemen per saldo incidenteel af met Diversen: Er is sprake van minder inkomsten uit huwelijken en uittreksels ( 8.000). 4

5 1.2 Veiligheid Voor het programma Veiligheid stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Het college heeft in november een advies ontvangen om geen camera s te plaatsen op de stations. Het budget van kan komen te vervallen; - Het krediet voor aanpassing/nieuwbouw van de brandweerkazernes is in 2009 (nog) niet aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten met ; - Diversen:

6 1.3 Verkeer en vervoer Voor het programma Verkeer en vervoer stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met Afname - De voorbereiding voor het opruimen van gronddepots neemt meer tijd in beslag dan verwacht. We stellen voor het geraamde bedrag van over te hevelen naar 2010; - In verband met een verschuiving van de uitvoering van groot onderhoud aan de bruggen wordt voorgesteld de raming van 2009, groot , over te hevelen naar 2010; - De kredieten Vervanging graskeien Maarvlietweg, Fietspadenplan en Duurzaam veilig zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten met De investering Vervanging graskeien Maarvlietweg wordt in één keer afgeschreven. Wij stellen u voor om het restantbedrag van de kapitaallasten van over te hevelen naar 2010; - Diversen: Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Diversen

7 1.4 Economische zaken Voor het programma Economische zaken stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel toe met De verkoop van Essent heeft voor de gemeente een aantal financiële gevolgen. Dit is nader omschreven in hoofdstuk 5 Investeringen. Het bedrag van de Escrow overeenkomst tussen Essent en RWE ( ) wordt via het product Economische zaken toegevoegd aan de nieuw in te stellen voorziening Essent. - De kosten voor Energy Village vallen fors lager uit dan begroot. Zo is sprake van minder inzet van de projectleider voor Energy Village dan begroot ( ). Verder drukken de kosten van de ruimtelijke procedures voor Energy Village op het regulier product. Het budget van dat hiervoor bedoeld was valt hierdoor vrij. Ook hebben we minimale kosten gemaakt voor automatisering en voorlichting, waardoor respectievelijk en vrijvallen; - In 2009 was incidenteel budget geraamd voor opvolging van de manager strategische projecten (tijdelijk twee medewerkers op MSP). Deze vacature is niet ingevuld in Voorgesteld wordt het budget van over te hevelen naar 2010 om de nieuwe organisatorische situatie goed in te kunnen vullen; - In 2009 zijn toezeggingen gedaan voor bijdragen (cofinanciering) van diverse projecten. Een deel hiervan ( ) betalen we uit in 2010 in plaats van in We stellen dan ook voor dit bedrag over te hevelen naar 2010; - Het krediet Centrumvoorziening Uithuizen is in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van Omdat dit krediet in één keer wordt afgeschreven, stellen wij u voor om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Diversen De baten nemen per saldo incidenteel toe met In 2009 zijn extra middelen ontvangen uit de verkoop van Essent. Dit is bij de najaarsnota begroot. Abusievelijk is hier niet de terugontvangst van de dividendbelasting van in meegenomen. Dit wordt hier alsnog opgevoerd. - Als gevolg van de verkoop van Essent is het bedrag van de Escrow overeenkomst ( ), zie hoofdstuk 5, toegevoegd aan het product Economische Zaken. Dit bedrag wordt weer toegevoegd aan de nieuw in te stellen voorziening Essent. - Net als bij het bedrag van de Escrow overeenkomst, wordt ook het bedrag van de overdracht van de bruglening van Enexis ( ), zie hoofdstuk 5, toegevoegd aan het product Economische Zaken. Reserves en voorzieningen: 7

8 Naar aanleiding van de verkoop Essent, wordt voorgesteld om de voorziening Essent in te stellen en hieraan het bedrag van de Escrow overeenkomst tussen Essent en RWE ( ) toe te voegen (zie hoofdstuk 5). Verder wordt voorgesteld om het bedrag van de overdracht van de bruglening Enexis ( ) toe te voegen aan de reserve Essent. In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt gecorrigeerd. Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Verder wordt het verwachte budgetoverschot Strategische Projecten toegevoegd aan de reserve Economische zaken ( 5.000). 8

9 1.5 Educatie Voor het programma Educatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met De kredieten Huisvestingsprogramma openbaar basisonderwijs en Huisvesting HHC zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van ; - De jaarlijks geraamde bijdrage voor het speciaal onderwijs in Appingedam blijkt niet benodigd in 2009, dit geeft een voordeel van In de begroting 2010 is deze post structureel verlaagd naar 0. - Diversen Door het nieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer zijn de kosten in het 2 e half jaar gestegen ( ); - De bijdrage van interne zorgcoördinatie en begeleiding voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is in 2009 niet begroot (wel in 2010), hierdoor dient er te worden bijgeraamd; - Diversen

10 1.6 Sport, cultuur en recreatie Voor het programma Sport, cultuur en recreatie stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met Voor het uitbaggeren van de vaargeul Noordpolderzijl is een bijdrage ontvangen van (50% van de kosten) van het waterschap, dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening, waardoor dit geheel budgetneutraal is voor programma 6. - Diversen Het wegwerken van de wachtlijsten voor de muziekschool zal plaatsvinden in 2010, wordt overgeheveld; - Door een latere inzet van combinatiefunctionarissen en minder dure activiteiten zijn de kosten voor de NASB lager; - Het restantbedrag voor de privatisering van de sportvelden (en gebouwen) in Uithuizen en Uithuizermeeden wordt overgeheveld naar 2010 (in verband met vordering van de uitvoering van de bouw) ; - De kredieten Renovatie sportvoorzieningen en Nieuwbouw Sporthal Uithuizen zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een afname van de kapitaallasten met (waarvan voor Nieuwbouw Sporthal Uithuizen). De kredieten Renovatie sportvoorzieningen (2008) en (2009) worden in één keer afgeschreven. Wij stellen u voor om het restantbedrag van ten behoeve van de Renovatie sportvoorzieningen over te hevelen naar 2010; - De afkoopsom voor de privatisering van de kleedaccommodatie in Warffum wordt overgeheveld naar 2010 ( ); - De middelen die in 2008 zijn ingebracht door de Culturele Raad worden wachtende op het onderzoek naar de Culturele Raad overgeheveld naar 2010 ( ); - Er zijn minder aanvragen voor incidentele subsidies kunstbeoefening c.q. bevordering geweest dan geraamd ( ), dit bedrag zal worden overgeheveld naar 2010 om aan de dan benodigde vraag te voldoen; - Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Toelichting zie toename lasten vaargeul ; - Diversen 519. Reserves en voorzieningen: Voor het uitbaggeren van de vaargeul is een bijdrage ont vangen van (50% van de kosten) van het waterschap. Dit bedrag is toegevoegd aan de Voorziening vaargeul Noordpolderzijl. 10

11 1.7 Sociale voorzieningen en sociaal beleid Voor het programma Sociale voorzieningen en sociaal beleid stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo af met De uitvoering van de AWBZ maatregel zal plaatsvinden in Dit bedrag zal worden overgeheveld ( ); - Het product inburgering nieuwkomers is overgegaan naar het participatiebudget, de eerder geraamde lasten vervallen ( ); - Er zijn minder aanvragen PGB bij huishoudelijk verzorging ( ); - De uitvoering van het mulitiveld en de aankoop van diverse goederen vanuit het Uitvoeringsplan Jongerenvoorzieningen gebeurt in Wij stellen u voor om het bedrag van over te hevelen naar 2010; - De geplande investering in Jap s en Jops s zal plaatsvinden in De kapitaalslasten zullen worden overgeheveld (afschrijving ineens) naar 2010 ( ); - De verbouwing c.q. de nieuwbouw van het dorpshuis in Usquert zal begin 2010 starten, hierdoor de bijdrage van overgeheveld. - Diversen Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo af met Diversen Voor overige inkomsten is al drie jaren achtereen een bedrag geraamd van Dit bedrag ontvangen we niet; - Diversen

12 1.8 Gezondheid en milieu Voor het programma Gezondheid en milieu stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo toe met Vrijval van de voorziening Afkoopsom graven , zie toelichting reserves en voorzieningen; - Diversen Het restant van de raming voor milieu-uitvoering zal worden overgeheveld naar 2010 ( ), hierbij is er geoormerkt voor het fietsproject; - Het restant van de SLOK-gelden ( ) wordt overgeheveld naar 2010; - Het bedrag wat gereserveerd is voor de wereldtentoonstelling energie (WTE) zal worden overgeheveld naar 2010 ( ); - De kredieten GRP rioleringen, GRP elektrische delen en Iba s worden in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van ; - Het geraamde budget voor communicatie in het kader van het project afvalinzameling zal in 2009 gedeeltelijk worden gebruikt. Voorgesteld wordt een bedrag van over te hevelen naar 2010; - Het budget voor het opstellen GRP wordt in 2009 gedeeltelijk gebruikt. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Het budget voor afkoppeling regenwater wordt in 2009 gedeeltelijk gebruikt. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van over te hevelen naar 2010; - Diversen Incidenteel nemen de baten per saldo toe met Vrijval van de voorziening Afkoopsom graven , zie toelichting reserves en voorzieningen; - Lagere rijksbijdrage uitkering jeugdgezondheid, oorspronkelijk te hoog geraamd ( ); - Diversen Reserves en voorzieningen: De accountant heeft bij de jaarrekening geconstateerd dat er geen actueel onderhoudsplan ten grondslag ligt aan de voorziening Afkoopsom graven. Dit betekent dat deze voorziening niet voldoet aan de voorschriften. In 2010 wordt een onderhoudsplan opgesteld. In afwachting hiervan stellen wij u voor een bedrag van uit de voorziening, via het product Begraafplaatsen, vrij te laten vallen ten gunste de reserve afkoopsom graven. Op deze manier wordt voldaan aan de voorschriften. In 2010 wordt bekeken of eventueel weer een voorziening voor 12

13 onderhoud graven moet worden opgesteld, of dat er jaarlijks een bedrag aan de begroting zal worden toegevoegd. Het resterende bedrag ( ) van de voorziening Afkoopsom begraafplaatsen wordt aangewend voor de loonkosten van de medewerker die wordt ingezet om de papieren begraafplaatsenadministratie (kaartenbakken) over te zetten naar het geautomatiseerde systeem. 13

14 1.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voor het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel Incidenteel nemen de lasten per saldo toe met De claim op de algemene reserve t.b.v. de voorziening Tekorten exploitaties ( ) wordt in de begroting opgenomen (geen kavels verkocht in 2009); - Diversen Verlaging van de rente van starterleningen in verband met minder verstrekte leningen ( ); - Diversen Incidenteel nemen de baten toe met Op basis van de stand van de werkelijk ontvangen leges bouwvergunningen per begin november is het realistisch de raming voor het resterende gedeelte van 2009 te verhogen met Reserves en voorzieningen: Bij de rekening 2008 is een claim op de Algemene reserve gelegd van voor eventuele tekorten op de exploitatieopzetten. Hierbij is uitgegaan van het meest negatieve scenario. Gezien het uitgiftetempo van kavels lijken deze tekorten reëel te worden in Er vindt een onttrekking plaats aan de algemene reserve. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan de Voorziening tekorten exploitaties. 14

15 2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voor de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel toe met Omdat verschillende kredieten maar gedeeltelijk zijn aangewend in 2009, nemen de kapitaallasten op de betreffende producten af (zie ook hoofdstuk 5 Investeringen). De kapitaallasten bestaan uit de rente en de afschrijving. Deze worden geboekt op de kostenplaats Kapitaallasten. Het gevolg is dat de post rente kasgeldleningen afneemt. In de najaarsnota hebben we deze post op 0 gezet, omdat er wordt verwacht dat er in 2009 geen kasgeldleningen worden afgesloten. Om de post rente kasgeldleningen niet negatief uit te laten komen, vindt er een correctie op deze rente plaats van In de begroting is rekening gehouden met dubieuze debiteuren uit faillissementen. Dit valt echter lager uit, waardoor de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren met kan worden verlaagd; - De stelpost vrije beleidsruimte wordt grotendeels ( ) overgeheveld naar 2010, valt vrij. De baten nemen per saldo incidenteel af met Het ministerie heeft een correctie doorgevoerd in de algemene uitkering van 2008, wat ook doorwerkt naar Het gaat om een verlaging van het aantal lage inkomens. Dit leidt tot een lagere algemene uitkering van zowel 2008 als 2009 van respectievelijk en De gegevens zijn afkomstig van het Regionaal Indicatie Orgaan. Voor 2010 zijn er nog geen gegevens bekend; - Diversen: Bestemming van het resultaat 15

16 Voor de bestemming van het resultaat (reserves) stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten (toevoegingen aan reserves) nemen per saldo incidenteel toe met In deze rapportage wordt voorgesteld om diverse budgetten over te hevelen naar Het gaat hierbij om een totaalbedrag van Dit budget wordt bij akkoord in 2009 toegevoegd aan de Reserve jaarovergang; - Aan de reserve Afkoopsom graven wordt toegevoegd. Onder programma 8 Gezondheid en Milieu is dit uitgebreid toegelicht; - Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve personeelsbeleid. - Het gemeentebedrijf kent een jaarbudget voor de vervanging van materieel en machines. We ramen de werkelijke verwachte uitgaven en het verschil met het jaarbudget als toevoeging of onttrekking aan de reserve; In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven te doen dan gepland. Dit leidt tot een hogere toevoeging van aan de Reserve vervanging machines; - Aan de reserve Automatisering wordt toegevoegd, dit omdat de kosten van de aanschaf van het postregistratiesysteem zijn doorgeschoven naar 2010; - Op het budget voor strategische projecten wordt een overschot van verwacht. Een overschot op dit budget wordt toegevoegd aan de Reserve economische aangelegenheden. De begroting passen we hiervoor aan; - Als gevolg van de verkoop van Essent wordt het bedrag van de overdracht van de bruglening Enexis ( ) toegevoegd aan de reserve Essent. Zie hiervoor de toelichtingen bij programma 3 en hoofdstuk 5 Investeringen. - Bij de najaarsnota heeft een correctie plaatsgevonden op de weerstandscapaciteit van de algemene reserve. Deze werd hoger ten laste van het vrije besteedbare deel van de algemene reserve. Abusievelijk is bij de najaarsnota een onjuiste begrotingsmutatie opgesteld, die in de decemberrapportage wordt teruggedraaid. De baten (onttrekkingen aan reserves) nemen incidenteel toe met Bij de rekening 2008 is een claim op de Algemene reserve gelegd van voor eventuele tekorten op de exploitatieopzetten. Hierbij is uitgegaan van het meest negatieve scenario. Gezien het uitgiftetempo van kavels lijken deze tekorten reëel te worden in Er vindt een onttrekking plaats aan de algemene reserve. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan de Voorziening tekorten exploitaties; - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden; 16

17 - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Algemene reserve; - Op de balans worden zowel de ontvangen BOS-gelden als de uitgaven in dit kader geboekt. We verwachten meer uit te geven dan we van het ministerie ontvangen. Deze meerkosten worden op een product verantwoord. We stellen voor dit bedrag aan de Algemene reserve te onttrekken. Hiervoor is in het verleden een claim gelegd. - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. De onttrekking aan de Algemene reserve wordt hier gecorrigeerd; - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt hier gecorrigeerd. 17

18 3 Kostenplaatsen Voor de kostenplaatsen stellen wij de volgende wijzigingen voor: lasten Baten toename afname toename Afname Incidenteel Structureel De lasten nemen per saldo incidenteel af met Een prognose van de salariskosten op de kostenplaatsen laat zien dat het salarisbudget op een aantal kostenplaatsen met verhoogd moet worden. Dit heeft met name te maken met extra gewerkte uren die niet gepland zijn en over de gehele linie iets hogere salariskosten dan bij de begroting is berekend. Samen met een verlaging van het salarisbudget op een aantal andere kostenplaatsen (zie onder Afname) is per saldo sprake van een afname van het salarisbudget met ; - Een prognose van de lasten van inhuur laat zien dat het inhuurbudget op een aantal kostenplaatsen met verhoogd moet worden. Dit heeft met name te maken met uitvoering van werkzaamheden die door openstaande vacatures anders geen doorgang vinden en hogere kosten projectbureau Elo. Samen met een verlaging van het inhuurbudget op een aantal andere kostenplaatsen (zie onder Afname) is per saldo sprake van een toename van het inhuurbudget met ; - We ramen bij doordat de energiekosten hoger uitvallen; - Diversen: Een prognose van de salariskosten op de kostenplaatsen laat zien dat het salarisbudget op een aantal kostenplaatsen met verlaagd kan worden. Dit heeft met name te maken met niet ingevulde vacatures, lagere inschaling van nieuwe medewerkers en het abusievelijk ramen van kosten voor ex-medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; - Een prognose van de lasten van inhuur op de kostenplaatsen laat zien dat het inhuurbudget op een aantal kostenplaatsen met verlaagd kan worden. Dit heeft met name te maken met overheveling van het budget bestemd voor inhuur van de interim-secretaris naar het betreffende product, met een lager uurtarief dat aan ons is doorberekend dan voorheen was aangenomen en met het vervallen van het restantbudget va n de centrale post voor inhuur; - In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven voor machines en materieel te doen dan gepland. Het budget wordt daarom met verlaagd. (Deze verlaging wordt toegevoegd aan de Reserve vervanging machines; zie ook hoofdstuk 2); - Uitvoering van het personeelsbeleid zal in 2010 plaatsvinden. In 2010 is hier budget voor geraamd, waardoor het budget va n 2009 ( ) kan vervallen; - De kredieten Noodstroomvoorziening, Verwerving Rabobank en het krediet Verbetering keuken, kantine en boderuimte zijn in 2009 gedeeltelijk aangewend. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van Een onderschrijding van op het automatiseringsbudget. Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt het bedrag toegevoegd aan de reserve automatisering (zie ook hoofdstuk 2 onder Bestemming van het resultaat ). In 2010 zal een rationeel investeringsplan opgesteld, waaruit mogelijk een bijstelling van het jaarbudget voortvloeit; - Diversen:

19 De baten nemen per saldo incidenteel toe met Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van Diversen: Er is door het gemeentebedrijf minder werk voor derden verricht, onder andere door de hoge stortkosten. Hierdoor dienen we de geraamde opbrengsten met te verlagen. Reserves en voorzieningen: Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve pers oneelsbeleid. Het gemeentebedrijf kent een jaarbudget voor de vervanging van materieel en machines. We ramen de werkelijke verwachte uitgaven en het verschil met het jaarbudget ramen we als toevoeging of onttrekking aan de reserve. In 2009 verwachten we voor minder vervangingsuitgaven te doen dan gepland. Dit leidt tot een hogere toevoeging van aan de Reserve vervanging machines. De verwachte onderschrijding op het automatiseringsbudget is Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Automatisering, zoals is aangegeven in de nota Reserves en Voorzieningen. 19

20 4. Reserves en voorzieningen Wijzigingen op reserves en voorzieningen 2009 Voor de reserves stellen we de volgende begrotings wijzigingen voor: lasten baten toename afname toename afname Incidenteel Structureel De wijzigingen in de reserves hebben betrekking op: Toename lasten: - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden; - De claim op de Algemene reserve ten behoeve van de voorziening tekorten exploitaties wordt in de begroting opgenomen (in verband met het uitgiftetempo van kavels in 2009) ; - Op de balans worden zowel de ontvangen BOS-gelden als de uitgaven in dit kader geboekt. We verwachten meer uit te geven dan we van het ministerie ontvangen. Deze meerkosten worden op een product verantwoord. We stellen voor dit bedrag aan de Algemene reserve te onttrekken. Hiervoor is in het verleden een claim gelegd; - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. Het budget wordt hier alsnog onttrokken aan de Algemene reserve. Afname lasten: - In 2008 is onttrokken aan de Reserve economische aangelegenheden. Het advies gaf echter aan dat dit aan de Algemene reserve onttrokken moest worden. De onttrekking aan de Reserve economische aangelegenheden wordt hier gecorrigeerd. - Voor uitgaven voor glastuinbouw is abusievelijk onttrokken aan de Algemene reserve in plaats van aan de Reserve economische aangelegenheden. De onttrekking aan de Algemene reserve wordt hier gecorrigeerd; Toename baten: Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling per 1 januari Aan de gemeente is in 2009 uit de liquidatie een bijdrage uitgekeerd van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor eventuele personeelsuitgaven door de ontvangen middelen toe te voegen aan de Reserve personeelsbeleid. - Een onderschrijding van op het automatiseringsbudget. Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt het bedrag toegevoegd aan de reserve automatisering (zie ook hoofdstuk 2 20

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

REIMERSWAAL. Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11

REIMERSWAAL. Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11 REIMERSWAAL Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11 Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2012. De raad

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Nummer : 07-4.2011. : Herziening exploitatie opzetten. Korte inhoud : Herziening exploitatie opzetten. Uithuizen, 14 april 2011. AAN DE RAAD.

Nummer : 07-4.2011. : Herziening exploitatie opzetten. Korte inhoud : Herziening exploitatie opzetten. Uithuizen, 14 april 2011. AAN DE RAAD. Nummer : 07-4.2011 Onderwerp : Herziening exploitatie opzetten Korte inhoud : Herziening exploitatie opzetten Uithuizen, 14 april 2011. AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp

*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp Raadsvoorstel/Raadsbesluit Ons kenmerk G.09.00717 *G.09.00717* Nummer: ID/102 Datum: 15 februari 2010 Afdeling: ID / financiën Portefeuillehouder: drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen: 1 Onderwerp Afrekening

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 14 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014

Bestuursrapportage 2014 Bestuursrapportage 2014 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie