VanDoorne. Advocaten» Notarissen * Fiscalisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VanDoorne. Advocaten» Notarissen * Fiscalisten"

Transcriptie

1 VanDoorne Advocaten» Notarissen * Fiscalisten Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus Rechtbank Amsterdam AG Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus P. R. W. Schaink 1080 BN AMSTERDAM curator Tevens per T F maart 2010 Uw ref. Surséancenummer: 09/60 S Faillissementsnummer: 09/706 F On^e ref. PS/ss/ Intake Faillissement Van der Moolen Holding N.V. Edelachtbare Vrouwe, Hierbij gelieve u aan te treffen onze bevindingen tot heden, gebaseerd op aangereikte informatie en niet bedoeld teneinde rechten of verplichtingen vast te leggen. In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt dit aangeduid met "ongewijzigd", onder verwijzing naar het verslag waarin het onderwerp het laatst besproken is. Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met "afgerond", eveneens onder verwijzing naar het verslag met de laatste bespreking. Openbaar verslag nr. 2 ex art. 73a Faillissementswet Gegevens onderneming : Naamloze Vennootschap Van der Moolen Holding N.V. ("VDMH"), statutair gevestigd te Amsterdam. Kantooradres: Evert van de Beekstraat 386,1118 CZ Schiphol. Opgericht: 1 juli 1892, van oorsprong hoekmansbedrijf aan de Amsterdamse Effectenbeurs. Faillissementsnummer Surséancenummer : 09/706 F : 09/60 S AMSTERDAM «ARUBA BONAIRE * CURACAO Van Doprne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Van Doome N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op en worden op verzoek toegezonden. Van Doome N. V. bas its registered offices in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number Van Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect ofall commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Terms of Van Doorne N. V. and its subsidiaries which include a limitation of liability. These Terms, which have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at www. van-doorne. com and will be forwarded upon request.

2 VanDoorne Advocaten» Notarissen «Fiscalisten pagina 2 uitspraak Curatoren Rechter-commissaris Afkoelingsperiode Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode : Surséanceverlening: 10 augustus 2009 faillietverklaring: 10 september : drs. J.O. Gelderloos, mr. P.R.W. Schaink en, sedert 2 november 2009 mr. H. De Coninck-Smolders : mevrouw mr. W.A.H. Melissen : voorbij : zie verslag 1 : zie verslag 1 : zie verslag 1 : 1 oktober 2009 tot en met heden Bestede uren in verslagperiode : 1262 uur in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 Bestede uren totaal : 1755,7 uur tot en met 31 december 2009 (bijlage 5) Saldo faillissementsrekening : EUR ,18, afschrift Kas Bank N.V. (bijlage 6) Algemene opmerking vooraf Evenals het eerste verslag beperkt dit verslag zich niet uitsluitend tot VDMH als top-holding in de VDM groep, maar beoogt het tevens een (beknopt) beeld te geven van feiten en gebeurtenissen binnen de gehele VDM groep, vanuit de doelstelling dat uiteindelijk de gehele groep wordt geliquideerd. De openbare verslagen zowel in het faillissement van VDMH als in die van dochtervennootschappen worden gepubliceerd op De verslagen van VDMH zelf zijn ook te vinden op in pdf-format (via zoekopdracht "Moolen"). 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Commissarissen zie verslag 1.

3 VanDoorne Advocaten» Notarissen» Directie pagina Mr. P.R. Zwart en mr. A.V. Paardekooper zijn, na de informele aandeelhoudersbijeenkomst van 9 oktober 2009, met instemming van curatoren aangebleven als (onbezoldigde) bestuurders. In het kader van de beoogde liquidatie van een aantal groepsvennootschappen buiten faillissement zijn de curatoren Gelderloos en Schaink tijdelijk als bestuurder in diverse vennootschappen aangetreden, in geval van ontstentenis van bestuurders wegens beëindiging van hun dienstverband met Van der Moolen. Het gaat om de vennootschappen: Curvalue Beheer B.V., Curvalue II GmbH, VDM Securities Ltd, VDM Derivatives Ltd, alsmede de Amerikaanse Delaware vennootschappen VDM USA Inc., VDM Seat Lease Inc. en Mill Bridge V Inc. Curvalue Beheer B.V. is thans enig directeur van de failliete vennootschappen Curvalue B.V., Curvalue II B.V. en Curvalue III B.V Organisatie ongewijzigd (verslag 1) Extern toezicht Het in het eerste verslag gemelde onderzoek dat op 3 juli 2009 door AFM/DNB was aangekondigd is, voor zover curatoren hebben kunnen waarnemen, nog niet afgerond. Het betreft een onderzoek naar verschillende onderdelen van de VDM groep, "teneinde na te gaan of deze ondernemingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving". Op 3 december 2009 heeft de AFM nadere informatie verzocht in de vorm van de elektronische correspondentie over een periode van bijna drie jaar gericht aan of afkomstig van een elftal bij VDM betrokken personen. Vooralsnog hebben curatoren aan dit verzoek geen gevolg gegeven, en vragen gesteld omtrent, kort gezegd, noodzaak en redelijkheid van het verzoek. Separaat heeft de AFM onderzoek verricht naar de financiële verslaggeving van VDMH over het boekjaar Dit is na uitvoerige correspondentie uitgemond in een afsluitende brief van de AFM d.d. 11 januari 2010 aan de Raad van Bestuur en de curatoren, waarin een groot aantal kritiekpunten op de verslaglegging is gehandhaafd. Curatoren achten de resterende kritiekpunten niet van grote relevantie en beschouwen deze aangelegenheid als afgehandeld. Voor het overige: ongewijzigd (verslag 1).

4 VanDoorne Advocaten Notarissen pagina Aandeelhouders Ten aanzien van Stichting Van der Moolen Holding, gemeld in het eerste verslag, zie Voor het overige: ongewijzigd (verslag 1) Gelieerde vennootschappen In het faillissement van Van der Moolen Effecten Specialist ("VDMES") is een eerste separaat openbaar verslag uitgebracht op 27 januari 2010; hetzelfde geschiedde ten aanzien van de faillissementen Cyber Trading BV. en Elnam BV., beide op 26 januari Ten aanzien van Curvalue II en III is een eerste, gecombineerd verslag uitgebracht op 17 februari Op 23 februari 2010 is het faillissement uitgesproken van Curvalue BV., een vennootschap waarin tenminste de laatste drie jaar geen economische activiteit is uitgeoefend. De rechtbank te Parijs heeft een verzoek tot faillietverklaring in behandeling van de vennootschap Van der Moolen Financial Services SAS, gevestigd te Frankrijk. Het was de verwachting dat het faillissement uitgesproken zou worden op 18 februari De behandeling is helaas opnieuw aangehouden om administratieve redenen tot 1 april Voor het overige: ongewijzigd. 1.2 Winst en verlies (geconsolideerd) Zie verslag Balanstotaal (geconsolideerd) Zie verslag Lopende procedures De in het eerste verslag gemelde nasleep van een ontbmdingsbeschikking in een arbeidszaak van een voormalig leidinggevende werknemer van VDM Financial Services B.V. ("VDMFS") bevindt zich thans in de finaliseringsfase van een, met uw toestemming bereikte schikking. Daarin worden tevens de nog te verwachten bonusaanspraken van betrokkene geregeld. De eveneens in het eerste verslag gemelde procedure van een voormalig werknemer van Curvalue II bij het Gerechtshof Amsterdam is op 22 december 2009 geëindigd in een arrest van dat hof, waarbij de uitspraak van de kantonrechter werd bekrachtigd. De betrokken

5 VanDoorne Advocaten Notarissen «Fiscalisten pagina werknemer heeft recht op een bonus van ruim EUR 22k, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf maart Met betrekking tot de gemelde procedures in Frankrijk van ex werknemers c.q. oud cliënten tegen VDMFS SAS France werden inmiddels een aantal vonnissen gewezen, ten gunste van werknemers en ten laste van de vennootschap, ad ca. EUR 200k. Er is met Franse advocaten overleg gevoerd over eventueel hoger beroep in de lopende arbeidszaken; vooralsnog wordt daarvan afgezien. De spoedig te benoemen Franse curator in VDMFS SAS France zal ter zake knopen moeten doorhakken. In Frankrijk zijn voorts nog twee andere procedures aanhangig. Eén procedure waarbij VDMFS SAS als eiser optreedt. Het betreft de incasso van een vordering op een voormalig handelaar. De vordering bedraagt ca. EUR 35 k. Er zijn schikkingonderhandelingen gaande. Bij een andere procedure is VDMFS SAS gedaagde. De Franse advocaten van VDMFS SAS trachten deze zaak thans te schikken. CalPERS Met betrekking tot de in het eerste verslag gemelde class action van CalPERS, in het kader waarvan een Nederlandse advocaat namens CalPERS als lead plaintiff hï) de boedel van VDMH een claim van USD 50 miljoen heeft ingediend, valt het volgende te melden. Genoemde class action, waarmee in 2006 een aanvang is gemaakt, is een uitvloeisel van een eerder ingrijpen van de zijde van beurstoezichthouder SEC, wegens improper trading door, ondermeer, VDM Specialists USA, LLC, aan de New Yorkse effectenbeurs. Dit heeft ertoe geleid dat VDM Specialists USA per saldo aan de SEC een bedrag van USD 57,6 miljoen heeft betaald, dat voor het grootste deel in een fonds is gegaan bestemd voor benadeelde beleggers. Naar curatoren begrijpen hebben er uitdelingen aan benadeelden plaatsgehad, en is het fonds thans gesloten, maar er is nog geld over. Dat "dreigt" naar de Amerikaanse schatkist te gaan. Inmiddels loopt, parallel hieraan maar los ervan, de class action van CalPERS (namens honderdduizenden mensen die in hun pensioenaanspraken zouden zijn gedupeerd) tegen VDM Specialists USA, maar dat niet alleen: CalPERS heeft, anders dan SEC, ook VDM Holding erbij betrokken. Drie constateringen zijn thans te maken. Ten eerste: de kans van slagen tegen VDM Holding komt curatoren bijzonder klein voor; de Amerikaanse advocaten van VDM USA hebben bericht dat CalPERS op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt heeft dat er sprake is van piercing the corporate veil (doorbraak van aansprakelijkheid), waartoe zelfs geen pogingen zijn genomen. Ten tweede: de plaintiffs en de defendants in de class action proberen gezamenlijk het nog resterende fonds onder de SEC aan de. plaintiffs te laten uitbetalen, op basis waarvan ook in Amerika de zaak wellicht geschikt zou kunnen worden. Ten derde: indien dat niet het geval is dreigt voor VDM Specialist USA, LLC, een serieuze claim. Deze vennootschap zal zodanige claim niet kunnen betalen.

6 VanDoorne Advocaten * Notarissen Fiscalisten 1.5 Verzekeringen pagina Huur Bedrijfsmatige verzekeringen zijn voor zover nodig gehandhaafd. Met betrekking tot de collectieve ziektekostenverzekering vond een beperkte premierestitutie plaats. Dat is, per saldo, niet het geval geweest ten aanzien van de lopende bestourders/commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Met betrekking tot de in het vorige verslag gemelde stand-alone D&O Run-off polis (gesloten terzake van eventuele aansprakelijkheden samenhangend met beëindiging van de beursnotering in de VS) is het alsnog gelukt de polis te royeren zonder premiebetaling. Voor het overige: ongewijzigd. Huur Evert van der Beekstraat, Schiphol De huurovereenkomst is nog steeds niet opgezegd, noch door curatoren, noch door de verhuurder. Curatoren hebben nog enige tijd, in verband met de huurvrije periode van 14 maanden, als in het eerste verslag gemeld. Bij een en ander speelt een belangrijke rol de terugbouwverplichting bij beëindiging, die in geval van opzegging door curatoren een boedelschuld oplevert. Over de hoogte van de hiermee gemoeide kosten bestaat tussen curatoren en de verhuurder verschil van mening. De verhuurder heeft belangstelling getoond om een aantal scheidingswanden over te nemen. De verhuurder heeft inmiddels de door VDM bij aanvang van de huurovereenkomst gestelde bankgarantie ad EUR 495 k getrokken. Ook hierover bestaat verschil van opvatting. Ofschoon verschillende potentiële nieuwe huurders zijn langs geweest bestaat op dit moment nog geen concreet vooruitzicht op een nieuwe huurder voor de Schiphol locatie. De besprekingen met de verhuurder worden voortgezet. Huur Keizersgracht Met Wallich & Matthes BV, onderhuurder van een gedeelte van de voormalige locatie van VDM aan de Keizersgracht te Amsterdam, is overeenstemming bereikt over de eindafrekening. Wallich & Matthes BV is een bedrag van ca 27 k verschuldigd. Na betaling verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting. Parrée CS, verhuurder van de voormalige locatie van VDM aan de Keizersgracht te Amsterdam, heeft (onder meer) een vordering ingediend van EUR ,06. VDM huurde aldaar drie panden: Keizersgracht , 311 en 313. De vordering betreft de volgende onderdelen. Parrée CS had aan VDM een bepaalde huurkorting verleend. Parrée CS vordert betaling van de kwijtgescholden huurpenningen nu niet de gehele huurtermijn is uitgediend. Daarnaast wordt vergoeding van opleveringsschade gevorderd omdat de panden niet in oorspronkelijke staat zouden zijn teruggebracht. VDM had voor elke huurovereenkomst

7 VanDoome Advocaten > Notarissen > Fiscalisten pagina een bankgarantie verstrekt ter hoogte van in totaal EUR ,28. Parrée CS heeft de drie bankgaranties getrokken en op haar vordering op VDM al in mindering gebracht. De hiervoor genoemde vorderingen worden nader door curatoren bekeken, alvorens zij een definitieve beslissing nemen over erkenning. In dit onderzoek wordt mede bekeken of Parrée op juiste gronden de genoemde bankgaranties heeft getrokken. Vooralsnog staat Parrée uitsluitend vermeld op de lijst van voorlopig erkende crediteuren met vorderingen vanwege afrekeningen service kosten. 1.7 Oorzaak surséance/faillissement, aanloop In het eerste verslag is melding gemaakt van een verslechtering van de liquiditeitspositie over het jaar 2008 met een bedrag van EUR 193,8 min. Als een van de oorzaken werd genoemd het in 2008 uitgevoerde inkoopprogramma met betrekking tot eigen aandelen, ter hoogte van circa EUR 29 min. Een andere factor, niet genoemd, die tot de verslechtering van de liquiditeit heeft bijgedragen betreft de beloning van de medewerkers, in het bijzonder de handelaren. In 2008 is circa EUR 17 min. aan salariskosten betaald en circa EUR 37 min. aan bonussen. De bonusvorderingen over 2009 die thans door het vertrokken personeel bij curatoren worden ingediend zijn wederom zeer aanzienlijk. Gemeld werd voorts dat curatoren zich - in ieder geval vooralsnog - onthouden van een oordeel over de teloorgang van Van der Moolen. Dat geldt in het bijzonder met betrekking tot het gevoerde beleid. Deze lijn wordt voor de komende maanden nog gecontinueerd, met name nu bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een verzoek tot een enquête bij Van der Moolen Holding NV. is ingediend, op 10 december 2009, door de Vereniging van Effectenbezitters VEB, alsmede door de houdster van preferente aandelen: ASR Nederland NV. Het tempo van behandeling door de OK (er zijn geen voorlopige voorzieningen gevraagd) is traag: het verzoekschrift wordt behandeld op 25 maart a.s. Curatoren zijn voornemens zich te refereren aan het oordeel van de OK aangaande het honoreren van het verzoek tot het houden van een enquête. Vernomen werd dat bestuurder Den Drijver verweer zal voeren. Zie met betrekking tot (eventuele) verdere actie: 7.5 van dit verslag. Voor het overige: ongewijzigd. 2 Personeel De afvloeiing van het personeel, zowel bij VDMH als bij groepsvennootschappen, is voltooid, met dien verstande dat in Nederland nog één facilitair manager tot eind februari 2010 aanblijft, dat in Duitsland nog één personeelslid verbonden is aan de vennootschap Curvalue II GmbH in verband met lopende en nog in te dienen belastingteruggaveclaims, terwijl in de Verenigde Staten nog vier medewerkers (vanaf maart 2010: één) op de loonlijst staan in verband met afwikkeling van de zaken aldaar.

8 VanDoorne Advocaten Notarissen «Fiscalisten pagina Het UWV heeft alle aanvragen om toepassing van de Loongarantieregeling in behandeling genomen en naar behoren verwerkt. De belangrijkste nasleep waarmee curatoren ten aanzien van werknemers zullen worden geconfronteerd zijn de (aanzienlijke) bonusvorderingen. 3 Activa VDMH Onroerende zaken Afgerond: geen. Bedrijfsmiddelen 3.1 Beschrijving Inventaris en rollend materieel Nadat een aantal leveranciers met eigendomsvoorbehoud diverse goederen heeft teruggenomen, en nadat onder meer uit Duitsland dataverwerkingsapparatuur naar Amsterdam was verscheept, is door Troostwijk een internetveiling gehouden van zowel inventaris als een zestal company cars, welke op 20 januari jl. is afgerond. De opbrengst is boven verwachting geweest: EUR Daarnaast hebben twee leveranciers met eigendomsvoorbehoud hun goederen laten meeveilen, die circa EUR 66 k opbrachten. Op de in totaal 622 kavels werden biedingen uitgebracht door 643 bieders uit binnen- en buitenland. Uiteindelijk zijn er 195 kopers geweest. Met bovengenoemde opbrengst is nog geen rekening gehouden met eventuele naverkopen (er gaan nog onverkochte goederen met een andere veiling in februari mee), creditnota's / no shows en BTW. Inmiddels werd van de veilingopbrengst door de boedel EUR 3 ton cash ontvangen liquide middelen, kas, bank, giro (betreft uitsluitend VDMH) Ongewijzigd (verslag 1). 3.2 Verkoopopbrengst activa Vooralsnog ontvangen EUR 300 k uit internetveiling Troostwijk. 3.3 Boedelbijdrage Niet aan de orde.

9 VanDoorne Advocaten Notarissen» Fiscalisten 3.4 Bodemvoorrecht fiscus pagina Als gemeld in het eerste verslag is er van uitoefening van een bodemvoorrecht geen sprake nu VDM geen schuld aan maar een vordering op de fiscus heeft. De ter zake op 7 oktober 2009 gesloten vaststellingsovereenkomst moet de boedel circa EUR 7 ton opleveren. Daarvan is inmiddels ontvangen EUR 143 k. Vootraden/ onderhanden werk Afgerond (verslag 1). Andere activa 3.5 Beschrijving Beurszetel in USA Voortbordurend op het eerste verslag: VDM Chicago Holdings LLC (een 50% deelneming van Mill Bridge IV LLC, met CBONP als andere 50% joint venture partner) heeft een belang van 19,4% in de vennootschap CBSX, een met een effectenbeurs te vergelijken handelsplatform met een tiental medewerkers. De curatoren Gelderloos en De Coninck hebben tijdens een werkbezoek aan New York onder meer gesproken met CBOE, een vennootschap die 50% in CBSX heeft. Deze partij kan een mogelijke kandidaat zijn voor overname van de 19,4% van Chicago Holdings. De waarde daarvan wordt, met de nodige slagen om de arm, geschat op circa USD 1 min. Bij realisering van een en ander is Chicago Holdings evenwel in hoge mate afhankelijk van de medewerking van CBONP. (Voor andere aangelegenheden in de USA: zie en van dit verslag) Auteursrecht op "Clickstation II" In het eerste verslag werd reeds melding gemaakt van de software met de bovengenoemde naam. De rechten bevinden zich in de Zwitserse vennootschap Curvalue AG. Bij nader onderzoek blijkt deze software niet behoorlijk verhandelbaar te zijn zonder dat daarbij de Oekraïense ontwikkelaars opnieuw worden betrokken. Curatoren beschouwen "Clickstation II" niet als zelfstandig verkoopbaar; zij zullen trachten de aandelen in Curvalue AG van de hand te doen of, zo dat niet lukt, de vennootschap te liquideren Overwaarde pensioenplan Over deze kwestie, genoemd in het eerste verslag (naar aanleiding van een actief post in de balans van circa EUR 3,5 min. wegens "pensioenplan") is contact geweest met Aegon, een

10 VaiiDootne Advocaten» Notarissen Fiscalisten pagina van de twee pensioenverzekeraars (de andere is Nationale Nederlanden). De eerste berichten over uitkering/teruggave leken positief, maar sedert enige tijd is het van de zijde van Aegon stil gebleven. Wordt vervolgd Rekening-courantvordering directie Zoals uit het eerste verslag bleek heeft, bij de huidige stand van zaken, bestuurder Den Drijver geen schuld aan maar een vordering op VDMH. Die situatie is ongewijzigd (verslag 1). De vordering van Den Drijver is nog niet geverifieerd. 3.6 Verkoopopbrengst Vooralsnog geen. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Avalon het eerste verslag werd ten aanzien van VDMH een bestand aan externe debiteuren gemeld ad circa EUR 7,2 min., met als grootste daarvan Avalon Media Groep, terzake van een lening van EUR 6 min., welke in juni 2010 moet worden terugbetaald, vermeerderd met 10% rente. Uit een gesprek en vervolgcorrespondentie met Avalon c.q. haar advocaat wordt het beeld bevestigd dat in het eerste verslag gegeven is: Avalon wil c.q. kan niet terugbetalen. Enerzijds wordt thans gesteld dat de lening niet opeisbaar is wegens wanprestatie aan de zijde van VDM (gelegen in het niet opzetten van een afgesproken handelspktform, Tradex geheten); anderzijds stelt Avalon dat, in geval van opeisbaarheid van de lening, zij schade heeft geleden ad EUR 10,4 min. Curatoren zullen op korte termijn contact met u opnemen teneinde het vervolg in deze zaak te bespreken. Continental claim In het eerste verslag werd nog geen melding gemaakt van een claim van VDM jegens KBC Clearing wegens een fout die KBC naar het oordeel van VDM in september / oktober 2008 had gemaakt ter zake van de uitvoering van een gegeven transactieopdracht met betrekking tot bepaalde effecten (Continental). VDM had de door haar becijferde schade gesteld op EUR 177 k. In de daarop volgende discussie, die circa een jaar heeft geduurd, heeft KBC de haar verweten fout 'doorgeschoven' naar Kasbank, die ter zake (in Duitsland) als effectenbewaarder voor KBC is opgetreden. Kasbank heeft op haar beurt VDM verweten tenminste medeschuld te hebben. In goed overleg is tenslotte (i) de door VDM c.q. haar betrokken groepsvennootschappen geleden schade nader vastgesteld op circa EUR 120 k, en (ii) een schuldverdeling gehanteerd als volgt: Kasbank 50%, KBC en VDM ieder 25%. U In

11 VanDoorne Advocaten * Notarissen «Fiscalisten pagina hebt in deze oplossing bewilligd; het resultaat is geweest dat de boedel circa EUR 90 k heeft ontvangen. Belastingteruggaveclaims In het eerste verslag werd melding gemaakt van de zeer aanzienlijke vorderingen, op groepsniveau, ter zake van dividendbelastingvordering over 2008, ad in totaal EUR 43,2 min. (via Curvalue II GmbH: EUR 32,8 min; via Effecten Specialist Zug, Zwitserland, EUR 5,7 min, het resterende bedrag verspreid, onder meer via Curvalue Beheer jegens de Nederlandse fiscus). De voortgang van de realisering van de claims in het buitenland verloopt traag en onzeker. Met betrekking tot het via Curvalue II GmbH (voorlopig) ontvangen bedrag werd door de Duitse fiscus een Nachpritfung ingesteld. Hangende de uitkomst daarvan heeft de directie van Curvalue II GmbH (thans gevormd door Gelderloos en Schaink) zich op het standpunt gesteld geen crediteuren van deze vennootschap te zullen voldoen, waaronder, als belangrijkste: Curvalue III B.V. en GSFS Asset Management B.V. Onder uw leiding is hieromtrent een bemiddelend gesprek gevoerd met GSFS. Ten aanzien van het in Zwitserland gedane verzoek tot teruggave is ook een onderzoek lopende, en kon nog geen zichtbaar resultaat worden geboekt. Ter zijdelingse informatie: de daadwerkelijke realisatie van genoemde belastingvorderingen kwalificeert bij een aantal voormalige medewerkers voor aanzienlijke bonussen. Overige Met betrekking tot de post "overige vorderingen" ad circa EUR 426 k kan, in aansluiting op het eerste verslag en de daarbij gevoegde bijlage 6, het volgende worden gemeld: Parree Makelaardij, nog nader vast te stellen, zoals vermeld onder Wallich en Matthes, ad EUR 27k Aegon, ad EUR 90 k: wordt betrokken bij "overwaarde pensioenplan" (zie 3.5.3) Stichting Van der Moolen Holding, ad EUR 211 k. Na liquidatie van deze stichting (zie ook eerste verslag sub 6.3.1) komt van genoemd bedrag EUR 150 k beschikbaar voor de boedel van VDMH. Dit bedrag werd inmiddels ontvangen. Interxion Safedeposit, ad EUR 44 k: moest worden prijsgegeven in verband met door Interxion geleden huurschade en door VDMH gewenste vrijgave van data computers. Digital Media Power, ad EUR 31 k: oninbaar wegens faillissement van DIMP.

12 VanDoorne m Advocaten» Notarissen Fiscalisten 5 Bank/zekerheden pagina Vordering van bank(en) KBG Bank NV te Brussel De vordering van KBC Bank ad EUR 10,1 min. is ongewijzigd Kas Bank NV Middels de in het eerste verslag genoemde compensatieovereenkomst zijn alle bij Kasbank lopende leningen vereffend en op nul gesteld. Afgerond KBC Clearing NV. te Amsterdam Verwezen wordt naar de uitvoerige toelichting in het eerste verslag aangaande de "netliq" (voluit: global net liquidating balance), die na de afwikkeling van het geheel van effectenposities van de VDM groep (door overdracht aan Alphabay, zie 6.2.2) thans nog beschikbaar is voor Curvalue III, waarbij een bedrag genoemd is van EUR 3,8 min. Door diverse na-ijleffecten van afwikkelingen van transacties is genoemd bedrag iets verlaagd tot ruim EUR 3,7 min. De vrijgave van dit bedrag door KBC Clearing aan Curvalue III is echter nog steeds een probleem, om de reden die in het eerste verslag reeds is genoemd: de Zwitserse evenknie van de AFM, de Finma, heeft bezwaar tegen die vrijgave, om redenen die curatoren overigens niet bereid zijn te honoreren. Kort gezegd gaat het om het volgende. KBC Clearing heeft gebruik gemaakt van haar recht (dat door Finma overigens niet wordt betwist) om positieve en negatieve netliq saldi die de verschillende aan de beurzen opererende VDM entiteiten aanhielden met elkaar te verrekenen. KBC Clearing heeft daarbij, naar het oordeel van curatoren terecht, eerst per juridische entiteit (dat wil zeggen: per vennootschap) het netliq saldo vastgesteld. Zo evenwel redeneert de Finma niet. Als in het eerste verslag uiteengezet sub heeft de Finma met betrekking tot de Zwitserse vestiging van Effecten Specialist te Zug in september 2009 een maatregel genomen die in feite neerkomt op een voorlopig faillissement en daarbij een Zwitserse advocaat als bewindvoerder aangesteld. Opmerkelijk genoeg neemt Finma, tegen het schriftelijke advies (d.d. 10 december 2009) van deze bewindvoerder in, het standpunt in dat binnen de ene rechtspersoon die Effecten Specialist is, gekeken moet worden naar de netliq saldi van de - geen rechtspersoonlijkheid bezittende - individuele vestigingen. In die optiek is van belang dat de vestiging te Amsterdam een negatieve netliq van circa EUR 41 min. had, de vestiging te Keulen een positieve netliq van circa EUR 24 min. en de vestiging te Zug een positieve netliq van bijna EUR 9 min. Weliswaar heeft Effecten

13 VanDoorne Advocaten Notarissen» Fiscalisten pagina Specialist in haar totaliteit aldus een negatieve netliq van circa EUR 8 min., maar omdat "Zug" een positieve netliq van EUR 9 min. had acht de Finma het ten onrechte dat Zug zou moeten meedragen in de negatieve netliq van "Amsterdam". Curatoren achten dit standpunt per saldo onhoudbaar. KBC Clearing is het hiermee eens maar neemt het zekere voor het onzekere, en is tot op heden niet bereid gebleken tot vrijgave aan Curvalue III over te gaan (Curvalue III is de enige vennootschap die, als juridische entiteit, uiteindelijk een positief netliq saldo had). Curatoren hebben thans besloten de zaak nog 1 tot 2 maanden aan te kijken. Indien de Zwitserse belastingteruggave over 2008 in die tussentijd wordt gehonoreerd kunnen alle "Zwitserse crediteuren" in Zwitserland worden voldaan, kan het boek aldaar worden gesloten, en is de Finma c.q. een eventuele Zwitserse faillissementscurator verder buiten beeld. Gaat het langer duren, dan zullen curatoren u toestemming vragen om ten behoeve van Curvalue III een kort geding tegen KBC Clearing te voeren, teneinde de netliq van ca EUR 3,7 min vrij te krijgen. KBC Clearing heeft reeds laten weten dat een goede werkwijze te vinden. 5.2 Leasecontracten Beëindigd. 5.3 Eigendomsvoorbehoud Grotendeels afgewikkeld. 5.4 Reclamerechten Niet van toepassing. 5.5 Retentierechten Er zijn met een beroep op artikel 60 lid 1 Fw goederen opgeëist onder de retentors Hulshoff en Interxion. In geval van uitdeling zal rekening worden gehouden met de bevoorrechte vorderingen van deze retentors op de opbrengst van de betrokken goederen. 6 Voortzetten/doorstart/liquideren 6.1 en 6.2 Voortzetten: geen overlevingskans / "halve" doorstarts In het eerste verslag is onder dit kopje gemeld dat VDM als geheel niet kon worden gered, en dat curatoren een viertal "halve" doorstarts hebben kunnen bewerkstelligen. In de praktijk blijken dit er, buiten toedoen van curatoren om, méér te zijn geweest: FD komt in een artikel van 31 december 2009 tot "7 spin offs VDM" (bijlage 2) en in het tweede artikel van dezelfde datum (bijlage 3) wordt geconcludeerd: "Van der Moolen handelt gewoon door."

14 VanDoorne Advocaten» Notarissen Fiscalisten pagina Verkoop aandelen Aespen Zie het eerste verslag. De verkoop heeft plaats gehad en is financieel afgerond Verkoop effectenposities aan Alphabay De in het eerste verslag gemelde compliceerde activa / passiva transactie heeft plaats gehad, maar de afrekening is nog niet voltooid. In de afrekeningssfeer doet zich het probleem voor dat enerzijds Alphabay aan VDMH nog circa EUR 139 k moet betalen wegens overgenomen goederen, terwijl anderzijds Alphabay nog een bedrag aan netliq tegoed heeft - althans lijkt te hebben - van circa EUR 249 k. Bij een en ander speelt de (uiteenlopende) interpretatie van een in het koopcontract genoemde peildatum een belangrijke rol Zoals onder aangegeven verblijft bij KBC Clearing nog een netliq van ruim EUR 3,7 min, ten gunste van Curvalue III. KBC Clearing is niet bereid hiervan enig bedrag aan Alphabay te betalen; zij beschouwt uitsluitend Curvalue III als haar schuldeiser in deze. Indien Alphabay tegen dit standpunt van KBC niet in actie komt verwachten curatoren dat Alphabay haar (vermeende) vordering van EUR 249 k in het faillissement Curvalue III indient. Curatoren beraden zich er nog op hoe zij alsdan zullen reageren. Vooralsnog nemen zij het standpunt in dat Alphabay in ieder geval - op niet verrekenbare wijze - EUR 139 k aan de boedel van VDMH moet voldoen Verkoop activa Effecten Specialist B.V., nevenvestiging Keulen De in het eerste verslag ter zake gemelde transactie is voltooid en ook financieel afgerond. Onderdeel daarvan is geweest dat uit de boedel van Effecten Specialist nog salariskosten zijn voldaan van buiten de boot van de transactie gevallen werknemers. Voor één persoon is tot en met december 2009 betaald. In aansluiting op het eerste verslag: er is in Duitsland geen secundaire insolventieprocedure geopend. De opbrengst van de verkooptransactie is in de boedelkas van Effecten Specialist bij de Kasbank te Amsterdam gestort. Voorts zij verwezen naar het eerste separate openbare verslag in het faillissement van VDM Effecten Specialist B.V., uitgebracht op 27 januari 2010; hierbij is ook een tussentijds financieel verslag gevoegd Verkoop aandelen in joint venture Gekko Global Markets Ltd Na veel strubbelingen heeft de desbetreffende aandelentransactie - zie het eerste verslag - uiteindelijk op 30 november jl. haar beslag kunnen krijgen. Door allerhande aan de kant van de koper opgeworpen argumenten die invloed op de prijs hadden heeft de transactie slechts EUR 50 k opgeleverd. Dat bedrag werd ontvangen.

15 \^ndoorne U Advocaten» Notarissen Fiscalisten pagina liquidatie van vennootschappen/andere rechtspersonen Stichtingen Stichting Van der Moolen Holding De ontbinding en vereffening van deze stichting door haar bestuur is thans nagenoeg voltooid. Het batig saldo komt ten gunste van de boedel van VDMH. Er werd reeds ontvangen EUR 150 k. Een creditsaldo van circa EUR is opgevraagd. Stichting Bewaring Aandelen Van der Moolen Holding / Stichting Participaties Na controle door curatoren is gebleken dat beide stichtingen niet over baten beschikken. De aangetroffen bankrekeningen op naam van deze stichtingen hebben een nulsaldo. Het bestuur zal tot "turbo-liquidatie" overgaan. Naar verwachting worden deze activiteiten de komende verslagperiode afgerond VDM Securities Ltd en VDM Derivatives Ltd De onderhavige vestiging in de UK is thans geheel ontruimd en ontmanteld. Al het personeel is vertrokken. De curatoren Gelderloos en Schaink zijn tijdelijk bestuurder van deze vennootschappen geworden met het oogmerk om, zoals in het vorige verslag reeds is aangegeven, tot ontbinding en vereffening buiten een officieel insolventiescenario te komen. De belangrijkste nog te overwinnen moeilijkheid daarbij betreft de verhuurder van het bedrijfsgebouw, Regus. Wordt vervolgd VDM Financial Services SAS, France In het eerste verslag werd gemeld dat de noodzakelijke voorbereidingen werden getroffen, in overleg met een Franse advocaat, om te komen tot faillietverklaring van deze vennootschap. Dat heeft meer voeten in de aarde gehad dan verwacht, mede omdat de vennootschap in Frankrijk als een financiële instelling wordt aangemerkt. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring is wegens administratieve redenen aangehouden tot 1 april Het zijn vooral ex werknemers en ex klanten die vorderingen op deze vennootschap hebben Effecten Specialist, nevenvestiging Zug, Zwitserland Verwezen zij naar het eerste verslag voor wat betreft de verwikkelingen die zijn ontstaan door het ingrijpen van de Finma op 11 september 2009 en de aanstelling van een Zwitserse advocaat als bewindvoerder. De correspondentie met deze bewindvoerder c.q. Finma zelf, die zeer veel informatie bij curatoren hebben opgevraagd, is omvangrijk. In onderdeel van dit verslag werd reeds melding gemaakt van het verschil in opvatting tussen Finma en de Nederlandse curatoren voor wat betreft de behandeling van Effecten Specialist al dan niet als één entiteit, in het kader van de netliq discussie. Het verschil in opinie heeft zich inmiddels op nog een ander punt gemanifesteerd: de Zwitserse bewindvoerder heeft bij de

16 VanDoorne Advocaten «Notarissen «Fiscalisten pagina Nederlandse boedel van Effecten Specialist een vordering van circa CHF 4,5 min ingediend. Curatoren zijn niet voornemens deze intra-company vordering te erkennen. De verstandhouding met de Zwitserse bewindvoerder is overigens goed; redenen waarom curatoren hebben gevraagd de status quo in Zwitserland voor nog enkele maanden te handhaven (in de hoop op realisering van de langverwachte bekstingteruggave) in plaats van over te gaan tot een regulier faillissement van de Zwitserse vestiging. Finma is hiertoe echter niet bereid gebleken. Op 9 februari 2009 is op initiatief van Finma ten aanzien van de Zwitserse vestiging een lokale insolventieprocedure geopend. Curatoren vrezen dat als gevolg hiervan zaken nog trager en stroperiger verlopen dan voorheen het geval was terwijl de kosten ook verder zullen oplopen. De kosten worden thans reeds door de bewindvoerder op meer dan een half min CHF geschat VDM Asia Holding Ltd te Hong Kong, en dochters Genoemde dochters zijn VDM Hong Kong Trade Ltd, te Hong Kong; Gulf Holding Ltd te Dubai; en de op Malta gevestigde vennootschappen VDM Malta Holding Ltd en VDM Malta Trading Ltd. Aanvankelijk liet zich aanzien dat er tenminste voor enkele van deze vennootschappen (waarin nooit daadwerkelijke activiteiten zijn gestart) een koper was. Dat lijkt niet langer het geval. Bij gebreke aan middelen zullen curatoren, in ieder geval vooralsnog, geen actieve liquidatie-handelingen verrichten Verenigde Staten van Amerika In aansluiting op het zeer globale overzicht in het eerste verslag kan thans, iets meer in detail, het volgende worden gemeld. Het resterende aantal personeelsleden in de USA bedraagt nog vier, van drie mensen wordt op korte termijn afscheid genomen. Feitelijk waren alle USA vennootschappen in New York gehuisvest. De huur van de desbetreffende locatie is beëindigd met uitzondering van een mini kantoortje. De afgewikkelde dossiers gaan naar een professionele bewaarder gedurende de wettelijke bewaartermijnen. In geen enkele USA vennootschap worden nog operationele activiteiten verricht, alle business is geëindigd. Met betrekking tot vier vennootschappen is opdracht gegeven om tot reguliere ontbinding en vereffening over te gaan, middels een Amerikaanse advocaat. Het betreft: Mill Bridge VI, VDM Institutional Brokerage, VDM Capital Markets en VDM Seat Lease. Ten behoeve van een aantal vennootschappen worden nog belastingaangiftes verzorgd voor de jaren 2008 en Daar wordt een externe fiscalist bij ingeschakeld. Er is gebleken van het bestaan van één of meerdere geldleningen tussen Amerikaanse en Europese VDM-vennootschappen, met de Amerikaanse tak als geldverstrekker. Wordt nader onderzocht.

17 VanDoorne p Advocaten Notarissen Fiscalisten pagina Verreweg de belangrijkste US vennootschap is VDM Specialists USA, LLC ("Specialists"). Enerzijds is deze vennootschap crediteur/eisende partij in aangelegenheden tegen derden die onrechtmatig jegens de vennootschap hebben gehandeld. In de 'Simone case' wordt binnenkort een cheque verwacht van USD 1,75 min. met betrekking tot geleden schade. Voor de restantschade van USD 800 k moet Specialists alsnog een advocaat inschakelen. Ook is Specialists als eisende partij betrokken bij een aantal class actions. Anderzijds is Specialists verwerende partij in enkele class actions, waarvan de belangrijkste de zaak CalPERS is, reeds uitvoerig gemeld in onderdeel 1.4 van dit verslag. Een en ander betekent dat Specialists, alsmede de zich in het bij verslag 1 gevoegde organigram daarboven bevindende vennootschappen Mill Bridge IV en VDM USA Inc. vooralsnog niet kunnen worden geliquideerd. Dat geldt overigens mede voor zolang de beurszetel in CBSX (19,4% participatie van VDM Chicago LLC) nog niet is verkocht. In de 'Benton case', een procedure van de vennootschap Mill Bridge V tegen een voormalig bestuurlid van de Philadelphia Stock Exchange die vermoedelijk met voorkennis van zaken een aantal zetels van VDM heeft gekocht in december 2004, is thans de fase van bewijsvoering (discovery) gaande. De dagelijkse uitgaven in de USA, voor zover nog van toepassing, zoals ten aanzien van huisvesting en personeel, kunnen worden voldaan uit beschikbare middelen/binnenkomende gelden aldaar. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Afgerond (verslag 1). 7.2 Deponering jaarrekeningen Afgerond (verslag 1). 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Afgerond (verslag 1). 7.4 Stortingsverplichting aandelen Afgerond (verslag 1). 7.5 (Mogelijk) onbehoorlijk bestuur

18 VanDoorae Advocaten Notarissen» Fiscalisten pagina In aansluiting op het eerste verslag: het plan van actie is dat eerst het door VEB bij de Ondernemingskamer ingediende enquêteverzoek wordt afgewacht. Het verslag van de naar verwachting te benoemen enquêteur zal vervolgens de basis vormen voor verdere besluitvorming en mogelijke actie tegen voormalig bestuurder Den Drijver, wegens wanbeleid. Wel zijn curatoren thans doende de positie te onderzoeken van de heer H. Kroon (voormalig CEO alsook voormalig voorzitter van de RvC), die sedert circa 2007 als adviseur optrad van bestuurder Den Drijver. Er zijn significante aanwijzingen dat Kroon méér was dan adviseur en zich in werkelijkheid tenminste op een aantal terreinen als feitelijk beleidsbepaler manifesteerde en aan de touwtjes trok. Het gevolg daarvan kan zijn dat, ingeval wanbeleid komt vast te staan, Kroon hiervoor mede aansprakelijk is. De heer Kroon ontving een maandelijkse adviesfee van EUR 35k. Daarnaast is hem een bonus over 2008 betaald van EUR 400k. Zijn jaarinkomen 2008 bij VDM lag daarmee ruim boven dat van bestuurder Den Drijver. Voorts moet worden aangenomen dat Kroon zich aan belangenverstrengeling heeft schuldig gemaakt. In aansluiting op het gestelde in het eerste verslag onder 4.1: in het kader van de beoogde kanteling van Online Trader richting retail brokerage (belegging voor en door particulieren), heeft Kroon de vennootschap Avalon Media Group als potentiële partner aan VDMH gepresenteerd. Aan Avalon is, als gemeld, vervolgens een lening ter beschikking gesteld ad EUR 6 min., waarvan een bedrag van EUR 750 k blijkt te zijn gebruikt voor het aflossen van bestaande leningen van derden aan een dochtervennootschap, althans beoogde dochtervennootschap van Avalon, Digital Media Power (DIMP), waaronder een lening van Kroon zelf. Dimp werd bestuurd door een zoon van Kroon. Deze kwestie is (zonder betrokkenheid van curatoren) uitvoerig besproken in het Financiële Dagblad van 9 november Curatoren kunnen de juistheid van het besprokene slechts onderschrijven. Wordt vervolgd. 7.6 Paulianeus handelen Ongewijzigd, dat wil zeggen: vooralsnog geen indicaties. 8 Crediteuren 8.1 Algemeen Hierbij gevoegd is een crediteurenlijst met een voorlopig karakter (bijlage 4). Behalve twee externe crediteuren van de VDM groep als geheel van aanzienlijke omvang, KBC Bank en GSFS, zijn de grote vorderingen en schulden met name gelegen in de intercompany

19 VanDootne Advocaten * Notarissen pagina verhoudingen. Deze zijn met name van belang omdat binnen het Van der Moolen concern verschillende boedels ontstaan (met name bij Holding, Curvalue II en III, en Effecten Specialist), waarbij de intercompany verhoudingen per saldo ook hun weerslag hebben op de mate waarin uit de diverse boedels de externe crediteuren kunnen worden voldaan. 8.2 Boedelvorderingen Een belangrijke potentiële boedelschuld ligt in de mogelijke terugbouwverplichting jegens de verhuurder van het bedrijfspand te Schiphol, na ontruiming daarvan. Zie 1.5 UWV heeft een boedelvordering van EUR ,31 ingediend met betrekking tot de uitvoering van de loongarantieregeling. 8.3 Preferente vordering(en) Door de fiscus is een preferente vordering van EUR ingediend. UWV diende een preferente vordering van EUR 2.759,85 in. Voorts diende een ex-werknemer een preferente vordering ad EUR ,74 in op grond van door VDMH gegarandeerde pensioenaanspraken. Voor zover nog niet ingediend zijn aanzienlijke bonusvorderingen van voormalige personeelsleden te verwachten, met name de beurshandelaren onder hen. Curatoren doen onderzoek naar de hoogte en preferentie van deze vorderingen. Naar verwachting zal een deel van de vorderingen preferent zijn. Wellicht zullen deze vorderingen voor het grootste deel betrekking hebben op Curvalue II en III, en Effecten Specialist. 8.6 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling In essentie staat of valt alles met de vraag of de grote belastingteruggaveclaims op de Duitse en de Zwitserse fiscus uiteindelijk zullen slagen. Het betreffen hier geen rechtstreekse vorderingen van VDMH op de genoemde fiscale autoriteiten, maar middels intercompany claims dan wel het doen van uitkeringen aan aandeelhouders bij liquidatie van dochters buiten faillissement, komen uiteindelijk de inkomsten "onderin" het concern tenslotte naar "boven".

20 Van Door ne Advocaten Notarissen Fiscalisten pagina Het ligt in de rede er vanuit te gaan dat - indien de belasttngclaims inderdaad positief eindigen - de boedel van Curvalue III de eerste zal zijn waarin verificatie van vorderingen alsmede uitdeling aan crediteuren plaatsvindt. Daarin zal ook VDMH meedelen. Verificatie van vorderingen in VDMH zelf is in verband met dit stappenplan voorlopig nog niet aan de orde. 9 Procedures 10 Overig Er is een enquêteprocedure door VEB aanhangig gemaakt. Voorts overwegen curatoren een procedure tegen Avalon te starten met betrekking tot terugbetaling van de lening Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Plan van aanpak De te verrichten werkzaamheden vloeien voort uit, c.q. vormen een vervolg op hetgeen hiervóór in kaart is gebracht Indiening volgend verslag 10.4 Bijlagen Over drie maanden. Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4: Bijlage 5 financieel verslag "7 Spin offs VDM" (artikel FD) "Van der Moolen handelt gewoon door" crediteurenlijst tijdschrijfregistratie per tijdschrijfgroep

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam P.R.W. Schaink Team Handel, afdeling Insolventie Curator De Edelachtbare Vrouwe schaink@vandoorne.com mr. MJ.E.Geradts,

Nadere informatie

VanDoorne Advocaten * Notarissen Fiscalisten

VanDoorne Advocaten * Notarissen Fiscalisten Advocaten * Notarissen Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus 84500

Nadere informatie

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus 84500 1080

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSBALIE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Tevens per e-mail: Openbare.verslagen.faillissementen@amsarr.drp.minjus.nl

Tevens per e-mail: Openbare.verslagen.faillissementen@amsarr.drp.minjus.nl Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. M.L.D. Akkaya, Rechter-commissaris Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM mr. J.P. Davids Curator De Ruyterkade 142 1011 AC AMSTERDAM

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM Advocaten» Notarissen «Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 Rechtbank Amsterdam _ TT i i rj v T i 1070 AG Amsterdam ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/547 NL:TZ:0000003858:F001 18-08-2015 mr. H.J. School mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming TWEEDE VERSLAG: VLIELAND

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EQUINOX HOLDING

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 5 maart 2013 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d. Euro

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVB AMSTERDAM B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK 14 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK Faillissementsnummer : C/06/11/182 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRS Benelux B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Draaibrugweg 2-4 te (1332

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Gegevens onderneming : GMA Facility Services B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.10/731 (S.10/54) Datum uitspraak : 24 september 2010

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN I-THERM MEDICAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN I-THERM MEDICAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN I-THERM MEDICAL B.V. TEVENS EINDVERSLAG INZAKE DE SURSEANCE VAN BETALING Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 Gegevens onderneming : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker Superyachts

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare Vrouwe ' ' ' c mr. M.J.E Geradts, rechter-commissaris,.. _.

Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare Vrouwe ' ' ' c mr. M.J.E Geradts, rechter-commissaris,.. _. VanDoome J Advocaten» Notarissen Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 Klvl Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 10 Datum : 4 juni 2015 Gegevens onderneming : 1. AREND DE WINTER COMBIGROEN B.V. gevestigd te Heiloo, aan de Oude Werf 15, 1851 PW Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : VB Trading B.V. Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg Saldo faillissementsrekening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET DATUM VERSLAG : 11 mei 2015 GEGEVENS ONDERNEMING : Vitaal Horen B.V. Bornsestraat 24 7556 BG HENGELO KvK-nr.: 50735284 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/722 NL:TZ:0000009411:F001 22-11-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Rodre Distributions BV,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

Tevens per

Tevens per Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. M.L.D. Akkaya, Rechter-commissaris Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM mr. J.P. Davids Curator De Ruyterkade 142 1011 AC AMSTERDAM

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE INVESTMENT BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Global Gold Group B.V., gevestigd te (1016 CG)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. Gegevens onderneming : BRG Lease B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen kantoorhoudende te (1101

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode: 27 augustus 2015 t/m 5 november 2015

Verslagperiode: 27 augustus 2015 t/m 5 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 november 2015 Gegevens failliet: "Rafa" Technische Industrie- en Handelsonderneming B.V. KvK-nummer: 31013541 Faillissementsnummer: F.16/15/574 Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie