zorgplan maurick college postbus ca vught

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege."

Transcriptie

1 zorgplan maurick college postbus ca vught brinnummer 02QT

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het Maurick College 1 Het Maurick College en haar visie op Passend Onderwijs Passend Onderwijs Het beleid van OMO en de keuze van het Maurick College Inkadering van het Zorgbeleid in een Daltonschool Beleid inzake (geïndiceerde) LGF / Rugzak leerlingen Het Leerwegondersteunend Onderwijs Toelatingsbeleid Zorgleerlingen Inzet Zorggelden Schema Interne Zorgstructuur Maurick College 15 2 Basiszorg Niveau 1 zorg in de klassensituatie Vakdocenten Mentoren 17 3 Basiszorg Niveau 2 extra zorg op schoolniveau Interne deskundigen Externe deskundigen Beleid t.a.v. dyslexie en andere leer-en ontwikkelingsstoornissen Ondersteuning bij onderwijs aan langdurig zieke leerlingen Schoolverzuim en Leerplicht 31 4 Het ZorgAdvies Team op het Maurick College 33 2

3 5 Basiszorg Niveau 3 bovenschoolse zorg Samenwerkingsverband VO De Meierij Advies en Consultatie Team Bovenschoolse voorzieningen Gedwongen Overstap Procedure plaatsing/afwijzing leerlingen uit het Basisonderwijs 36 6 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 37 3

4 Inleiding Het zorgplan heeft als functie de kwaliteit van de leerlingenzorg te borgen. Het voorliggend document beschrijft de opvattingen van het Maurick College over zorg en begeleiding, haar uitgangspositie met betrekking tot zorg, onderwijsbehoeften van de leerlingen, de organisatie van de zorg- en begeleidingsfunctie, en een aantal procedures die een zorgvuldige uitvoering vergen. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan en wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wij beschouwen het zorgplan als een groei document. november 2011 Liesbeth Aarts Ellen van Giersbergen Nanny van der Meeren Marianne Piso zorgcoördinatoren & Margot Fermont remediaal specialist 4

5 Voorwoord : Algemene informatie over het Maurick College Missie Het Maurick College staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Het Maurick College stelt zich ten doel in een aantrekkelijke en een veelzijdige scholengemeenschap kwalitatief hoogwaardig vmbo-havo-vwo-onderwijs te verzorgen voor leerlingen uit de gemeenten Vught, Haaren en omgeving. Oisterwijk, Boxtel, St.Michielsgestel en s Hertogenbosch horen ook, maar duidelijk in mindere mate, tot het voedingsgebied van de school. De school geeft volgens het Dalton-concept onderwijs en staat daarom ook open voor leerlingen uit de wijdere omgeving van Vught die zich aangetrokken voelen tot de Daltonwerkwijze van de school. Het Maurick College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Op dit moment ( schooljaar ) heeft het Maurick College twee locaties: De hoofdlocatie op de Titus Brandsmalaan, waar gevestigd zijn de brugklassen vanaf vmbo-t, de tweede klassen vanaf vmbo-t/h en de bovenbouwklassen 4 en 5 havo en 4, 5, 6 vwo Op de locatie Brabantlaan zijn gevestigd de klassen 1 t /m 4 vmbo, kader-en basisberoepsgerichte leerweg, inclusief het LWOO, In de 3 de en 4de klassen wordt de sector zorg-en welzijn aangeboden. Verder zitten op deze locatie de klassen 3 en 4 vmbo-t In de loop van het schooljaar zullen alle leerlingen hun lessen kunnen volgen in de nieuwbouw en de gerenoveerde gebouwen op de hoofdlocatie aan de Titus Brandsmalaan. Op alle locaties wordt gewerkt volgens de Daltonwerkwijze, het onderwijs op het Zorgplein van klas 4, vindt plaats volgens de principes van het competentiegericht leren. 5

6 Hoofdstuk 1 : Het Maurick College en haar visie op Passend Onderwijs 1.1 Passend Onderwijs: het beleid van OMO en de keuze van het Maurick College Het Maurick College in Vught is een school onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). In januari 2009 publiceerde OMO Give us the tools : Beleidsnotitie Passend Onderwijs. Hierin vat OMO Passend Onderwijs op als een uitdaging tot verdere inkleuring van haar missie. Zij benadert het onderwerp vanuit het burgerschapsperspectief. Deze zienswijze sluit aan bij de grondslag van de scholen: de scholen van OMO nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen die aangewezen zijn op een aangepaste onderwijsomgeving. Deze zorg in het onderwijs moet direct en snel toegankelijk zijn. Dat kan het best binnen de school georganiseerd worden. (blz 4) OMO stelt zich, na een gefaseerde afweging in de kring van de Adviescommissie Zorg en de Raad van Bestuur, ten doel dat haar scholen zich ontwikkelen tot brede zorgscholen. De inclusieve school wordt (voor de afzienbare termijn) niet realiseerbaar geacht. De netwerkschool kan geen optie zijn voor OMO, gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid. (blz 21) Het Maurick College onderschrijft de uitgangspunten uit genoemde notitie, waarbij zij zich met name kan vinden in de stelling, dat specifieke onderwijsbehoefte niet alleen leerlingen betreft met een zorgindicatie, maar ook leerlingen die tijdelijke behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. De brede zorgschool De brede zorgschool is in staat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van verschillende specifieke categorieën en/of grote delen van alle categorieën adequaat onderwijs te bieden. Voor het Maurick College is hierbij essentieel dat het zorgbeleid is ingekaderd in de Daltonschool (zie 1.3). In de brede zorgschool wordt de eerste zorg geboden door de vakdocent en de mentor en de tweede lijns zorg in samenwerking met de derdelijns-zorg (maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGD). De zorgstructuur van het Maurick College wordt beschreven in Hoofdstuk 2 en daar samengevat in een schema. Om de noodzakelijke (verdere) versterking van de handelingsbekwaamheid van het docententeam te realiseren worden naast de gelden uit de nascholing, ook gelden ingezet uit het budget deskundigheidsbevordering van het Samenwerkingsverband De Meierij. Ouderparticipatie In mei 2009 publiceerde OMO een samenvatting van haar beleidsnotitie in de vorm van het Position Paper Passend Onderwijs. Hierin wordt gesteld dat korte lijnen tussen ouders en school over de wijze waarop de zorg wordt vormgeven een belangrijk uitgangspunt is. Voor het Maurick College blijft dit een vanzelfsprekendheid. Warme overdracht Het Maurick College is al jaren vertegenwoordigd in de BOVO-groep Vught. Het overdragen van (zorg)leerlingen is een belangrijk item en vindt plaats naar tevredenheid van alle betrokkenen. 6

7 1.2 Inkadering van het zorgbeleid in de Daltonschool Onderwijs geven en volgen, gebeurt op het Maurick College volgens het Dalton-concept. Het Dalton-concept is gestoeld op de drie pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht voor het individu en respect voor elkaar, zijn daarbij de centrale waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn of haar eigen niveau. Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief te stimuleren. kiezen in verantwoordelijkheid Bij de inrichting van hun studie hebben de leerlingen een grote vrijheid om die zelf in te richten. Door o.a. de daltonuren kunnen zij het tempo van hun studie bepalen. Zij kunnen kiezen aan welke onderdelen van hun studie ze veel of weinig tijd besteden. Ze bepalen zelf voor welke onderdelen ze hulp van hun docenten nodig hebben enz. De keuze is een keuze binnen verantwoordelijkheid. De leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij van hun keuzemogelijkheid gebruik maken. De docenten geven de leerlingen deze verantwoordelijkheid, maar de leerlingen moeten verantwoording afleggen voor hun keuzes aan de mentor en de vakdocent. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid De leerling neemt zelf de studie ter hand en is verantwoordelijk voor het studieverloop. De leraren zijn begeleiders van de zelfverantwoordelijke leerlingen. De leerlingen moeten die verantwoordelijkheid op den duur leren dragen. De mentor of vakdocent kan/moet soms sturend optreden. Samenwerking De leerlingen helpen elkaar in het leerproces, zodat zij - ook voor de toekomst - hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Samenwerken is gebaat bij goede persoonlijke verhoudingen. Docenten moeten daarom bewust investeren in het aangaan van prettige onderlinge relaties zowel met elkaar als met leerlingen. Uitgangspunten van begeleiding Deze drie principes vinden wij ook terug in de visie op zorgbeleid en leerlingbegeleiding. De uitgangspunten van leerlingbegeleiding liggen direct in het verlengde van de daltonprincipes. -Het eerste uitgangspunt is de stelregel dat het begeleiden van de leerlingen een taak is voor alle medewerkers. Leerlingbegeleiding is het hart van een Daltonschool. Zonder aangepaste begeleiding kan er géén sprake zijn van echt onderwijs. -Het tweede uitgangspunt is de stelregel dat elke leerling op het Maurick College zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding krijgt. Een verantwoorde begeleiding maakt deel uit van de inspanningsverplichting van de school ten opzichte van de leerlingen. -Het derde uitgangspunt is leerlingbegeleiding op maat. Leerlingbegeleiding is géén uniform gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt naar doelstelling en niveau van de begeleiding. Aard en omvang van de begeleiding De begeleiding omvat de volgende terreinen: Het verloop van de studie Het persoonlijk welbevinden De keuze van schooltype, sector of profiel, vervolgstudie en beroep 7

8 De leerlingbegeleiding speelt zich af op een aantal niveaus: Basiszorg Niveau 1 Zorg in de klassensituatie vakdocent en mentor Iedere medewerker op de daltonschool is verantwoordelijk voor de vakbegeleiding van de leerlingen. Dit eist ook van de leerling en de docent zelfstandigheid en samenwerking. De vrijheid (in gebondenheid) komt terug, in de invulling van de daltonuren. Zelfstandigheid en de samenwerking zijn hierbij essentieel. Leerlingen kiezen in gebonden vrijheid aan welke vakken zij gaan werken in de daltonuren. De begeleiding van de klassenmentor kan ook als voorbeeld dienen voor de toepassing van de drie daltonprincipes (bijna alle docenten vervullen een mentoraat). Basiszorg Niveau 2 Extra zorg op schoolniveau (externe) deskundigen op school Alle leerlingbegeleiding door interne deskundigen vindt plaats in de daltonuren. Externe deskundigen hebben ingeroosterde spreekuren op school (schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidsdienst, leerplicht), of bezoeken de school volgens afspraak (ambulant begeleiders) of op afroep (jeugdarts, jeugdagent, jongerenwerker). Basiszorg Niveau 3 Bovenschoolse zorg Samenwerkingsverband De Meierij (ACT en Bovenschoolse Voorzieningen) De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door vier zorgcoördinatoren. Zij onderhouden de contacten met het Regionale Samenwerkingsverband VO-SVO "De Meierij", met externe deskundigen van de jeugdhulpverlening en met de Centra voor Jeugd en Gezin in Vught en Haaren. 8

9 1.3 Beleid inzake (geïndiceerde) LGF/Rugzak leerlingen (cluster 2, 3, 4) Toelating De geïndiceerde leerlingen, met de bijbehorende LeerlingGebonden Financiering, worden toegelaten na een zorgvuldige toelatingsprocedure. Hierbij wordt gekeken of het Maurick College het onderwijs kan bieden. waar de leerling behoefte aan heeft. Het aantal geïndiceerde leerlingen per afdeling, jaarlaag en klas is in de beoordeling van de toelatingscommissie mede bepalend. Het Maurick College heeft op 3 manieren te maken met leerlingen met een Leerlinggebonden Financiering (ook wel Rugzakleerlingen ): 1. De leerling brengt bij toelating de LGF mee vanuit het Basisonderwijs (Zie: Toelatingsbeleid Zorgleerlingen) 2. De ouders van een zittende leerling vragen tijdens de schoolloopbaan LGF aan. De volgende stappen worden gevolgd: De school levert het onderwijskundig rapport dat nodig is voor de indicatiestelling. De LGF-coördinator schrijft het onderwijskundig rapport, zonodig daarbij ondersteund door de zorgcoördinator,mentor en vakdocenten. Als de beschikking binnen is, verzorgt de remediaal specialist de administratieve afhandeling met DUO De remediaal specialist draagt zorg voor de aanvraag van ambulante begeleiding. De LGF-coördinator verzorgt de aanmelding in BRON De LGF-coördinator verzoekt een personeelslid op te gaan treden als persoonlijk begeleider van de LGF-leerling en heeft hierover overleg met het directielid met P&O in de portefeuille De gelden worden besteed aan tijdelijke formatie-uitbreiding van de persoonlijk begeleider De LGF_coördinator informeert hierna de ouders, de mentor en de afdelingsleider. De LGF-coördinator en ambulantbegeleider coachen de persoonlijk begeleider bij het schrijven van een handelingsplan. Het Maurick College kent een eigen format voor een handelingsplan, dat aan de wettelijke voorwaarden voldoet. zie bijlage. De remediaal specialist beheert de dossiers en LGF-gegevens van de leerlingen. De persoonlijk begeleider onderhoudt de contacten en maakt afspraken voor overleg met ouders en de ambulant begeleider. Indien de persoonlijk begeleider, ouders of ambulant begeleider dat wenselijk achten, is de LGF-coördinator aanwezig bij overleg. De LGF-coördinator is altijd aanwezig bij de eerste gesprekken van een nieuw schooljaar en bij de evaluatiegesprekken aan het einde van het schooljaar De ambulant begeleider kan om advies omtrent de begeleiding gevraagd worden. De school beslist uiteindelijk over haar grenzen van begeleiding. De remediaal specialist en de LGF-coördinator zijn voortdurend op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband omtrent LGF en brengen zo nodig advies uit aan de directie. De ouders houden het tijdstip voor een herïndicatie van LGF in de gaten. De LGF-coördinator is verantwoordelijk voor de schoolinhoudelijke kant van de herindicatieaanvraag 9

10 3. De leerling wordt aangemeld als zij-instromer en is in het bezit van een LGF Voor zij-instromers is de beslissing tot toelating altijd een directiebeslissing, waarbij in de procedure een duidelijk rol aanwezig is voor de zorgcoördinator van betrokken leerjaar, evenals de LGF-coördinator. (Zie: Procedure zij-instromers met een zorgdossier). Het Maurick College wijst in de toelatingsprocedure de ouders van de aangemelde leerlingen nadrukkelijk op het Daltononderwijs dat, aantoonbaar veel minder geschikt is voor met name cluster 4 leerlingen. Begeleiding LGF-leerlingen: De gelden, die beschikbaar zijn voor de begeleiding van bovengenoemde leerlingen, worden ingezet voor individuele begeleiding door een persoonlijk begeleider. De aanstelling van de in persoonlijke begeleiders valt onder de verantwoordelijkheid van de LGF- coördinator. Deze begeleider (docent, mentor, leerlingbegeleider) heeft een maal per week een vast contactmoment met de leerling (lesuur-of daltonuur van 45 minuten) Hij/zij onderhoudt het contact met de ambulante begeleider, met de ouders en met de vakdocenten. Samen met de LGF-coördinator is hij / zij verantwoordelijk voor het handelingsplan. De ambulant begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. Overleg met Ambulante Begeleiders en ouders vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Aan het einde van het schooljaar wordt de begeleiding met alle betrokkenen in een gesprek en schriftelijk geëvalueerd. De LGF-coördinator heeft 2-3 maal per schooljaar een evaluatiegesprek met de ambulant- begeleiders en de verantwoordelijke coördinator ( alleen van Rec Chiron!) Actiepunten De huidige LGF-coördinator overlegt met de zorgcoördinatoren en de directie om de stand van zaken te bespreken na Er wordt beleid ontwikkeld dat recht doet aan de wet op Passend Onderwijs. -In de handelingsplannen wordt conform de richtlijn van de inspectie meer aandacht besteed aan de besteding van de gelden. Administratieve ondersteuning is hierbij noodzakelijk

11 1.4 Het leerwegondersteunend onderwijs In het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) worden leerlingen in kleinere groepen van maximaal 16 leerlingen, extra ondersteund om het VMBO met een diploma af te sluiten. In leerjaar drie en vier wordt er competentiegericht gewerkt waarbij de samenwerking in kleine groepen centraal staat. De begeleiding is persoonlijk en direct en er wordt gewerkt aan een goede groepsvorming. Er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en er is veel aandacht voor het pedagogische klimaat. Om dit proces goed te kunnen volgen is er uitgebreid overleg, naast de rapportbespreking zijn er om de zes weken leerlingbesprekingen. De zorggegevens worden vastgelegd in het leerling volgsysteem (LVS). Mentoren volgen de leerprestaties en inzet van de leerlingen. Bij alle leerlingen wordt in het eerste leerjaar de School Vragenlijst (SVL) afgenomen. Herkenbaarheid, contact, korte lijnen en een duidelijke structuur zijn belangrijke elementen bij de aanpak van de lwoo-leerlingen. Het streven is dat alle afspraken over extra hulp en ondersteuning worden vastgelegd in handelingsplannen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op: het wegwerken van achterstanden (Nederlands, rekenen en wiskunde), sociale vaardigheden of persoonlijkheidsvorming (werkhouding, concentratie en zelfstandigheid). Leerlingen met specifieke problemen als dyslexie, faalangst en dergelijke kunnen indien mogelijk deskundige hulp en faciliteiten krijgen. Hierbij valt te denken aan de faalangst reductie training, werken met methode de Haan, extra tijd, aangepast lettertype etc. Met betrekking tot het bestrijden van achterstanden bij taal en rekenen wordt er gewerkt volgens de in de bijlage toegevoegde methode. Er worden extra activiteiten ingezet voor leerlingen met problemen bij taal en wiskunde. Hierbij wordt gewerkt met didactische differentiatie. Om tot het lwoo te worden toegelaten speelt het advies van de basisschool een grote rol. Daarnaast moet de leerling voldoen aan de landelijke criteria op het gebied van intelligentie, leerachterstand en sociaal emotionele problemen. Het Maurick College hecht, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het kind, grote waarde aan de een goede samenwerking met de ouders. Tijdens ouderavonden en individuele gesprekken wordt het ontwikkelingsperspectief besproken Actiepunt LWOO : Verdere implementatie van het ontwikkelingsperspectief

12 1.5 Toelatingsbeleid Zorgleerlingen Toelating tot de 1e klas De toelatingscommissie beoordeelt de mogelijkheden voor de toelating en de plaatsing van de aangemelde leerlingen aan de hand van de twee criteria: Het advies van de basisschool en de uitslag van de CITO, of een ander door de wet toegestaan onderzoek, b.v. drempelonderzoek of NIO Bij twijfel ( bespreking ) wordt beslist op basis van 1. Een gesprek met de basisschool, waarbij de toelichting op het gegeven advies leidend is. 2. Een derde criterium: de uitslag van een psychologisch onderzoek of intelligentietest. Hierbij wordt nadrukkelijk gesteld, dat rapportages van vrij gevestigde particulieren / bureaus niet geaccepteerd worden. Bij de aanmelding van: Een leerling met een positieve beschikking van de commissie van indicatiestelling (alle clusters ) Een leerling met een verwijzing van de regionale verwijzingscommissie Een leerling, die afkomstig is van het speciaal basisonderwijs Een leerling met ernstige gedragsproblematiek (cluster 4, zonder indicatiestelling) kan de school beargumenteerd besluiten de leerling niet toe te laten. De school is verplicht bij afwijzing de ouders schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij de school de argumenten voor afwijzing moet aangeven. De school zal aan de hand van pedagogisch-didactische vragen bezien of zij in staat is geschikt onderwijs te bieden aan bovengenoemde leerling. Centraal in die beantwoording staat het belang van de leerling en van de medeleerlingen en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van de leerling te ondersteunen De school kan leerlingen, die (al dan niet geïndiceerd) een zodanige gedragsproblematiek meedragen, waar de school wat betreft de daarvoor noodzakelijke begeleiding niet toe is uitgerust, de toelating weigeren, ook al is het advies van de basisschool en/of de CITO t.a.v. een bepaalde opleiding positief. Er bestaat een regeling voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing van de toelatingscommissie. Deze wordt in de brief aan de ouders van de aangemelde leerlingen beschreven. Toelating zij-instromers met een zorgdossier De coördinator vraagt bij de aanmelding van een zij-instromer of de leerling op de voorgaande school een zorgdossier had. De betrokken coördinator maakt, samen met het zorgteam, het beeld van de aangemelde leerling compleet: -Is aantoonbaar dat de leerling gedurende de laatste maanden op alle gebied een goede ontwikkeling doormaakt? -Is duidelijk wat zijn capaciteiten zijn? -Hoe staat het met zaken als motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen, taakaanpak, snelheid van informatieverwerking, etc.? -Past deze leerling in het Daltononderwijs? Kan hij de vrijheid van de daltonuren aan? -In hoeverre zijn er in de thuissituatie belemmerende dan wel bevorderende factoren? 12

13 De zorgcoördinator en/of remediaal specialist zijn bij het eerste gesprek met ouder(s) en leerling betrokken. Opbrengst: -Recht doen aan de aangemelde zorgleerling. Wellicht heeft de leerling baat bij een nieuwe start en kan dat het Maurick College zijn. (Leerlingen zo mogelijk kansen geven) Ouders en leerling hebben met zo min mogelijk schoolfunctionarissen contact. -Een eventuele (voorwaardelijke) toelating / afwijzing kan gewogen plaatsvinden. Schooldeel en kindfactoren zijn grondig bekeken, naast elkaar gelegd en leiden naar een beargumenteerd, schriftelijk besluit voor ouders. -Vanuit hun deskundigheid kijken de zorgcoördinatoren en remediaal specialist naar de (on-)mogelijkheden van verdere mogelijkheden tot onderwijsondersteuning als ook de mogelijkheden die het Samenwerkingsverband De Meierij daarin biedt. Uiteindelijk moet na dit aanmeldingstraject en alles gehoord hebbende de directie beslissen over toelating, dan wel afwijzing Actiepunten De zorgcoördinatoren worden meer betrokken bij de toelating van zij-instromers. -De afdelingscoördinatoren verzorgen een overzicht van de aangemelde zij-instromers voor de sluitingsdatum van 1 april voor de betrokken zorgcoördinatoren. -De zorgcoördinator neemt contact op met de zorgcoördinator van de toeleverende school

14 1.6 Inzet zorggelden Inzet LGF-gelden De gelden voor de geïndiceerde (cluster 2 t/m 4) leerlingen op het Maurick College komen van het DUO en worden ingezet voor de individuele begeleiding door de persoonlijke begeleider (lees docent) Het bedrag per leerling is wettelijk vastgelegd ( ) Cluster 1: geen vergoeding Cluster 2: euro 3202,08 per jaar Cluster 3: euro 3202,08 per jaar Cluster 4: euro 3202,08 per jaar Dit zijn brutobedragen. De nettobedragen worden als volgt verdeeld: Ongeveer 25% van de gelden komen ten goede van de formatie-inzet van de LGF - coördinator en de bijbehorende overheadkosten. De resterende 75% wordt ingezet in formatietoekenning voor de persoonlijke begeleider. In de praktijk betekent dit een tijdelijke uitbreiding gedurende 10 maanden per schooljaar De begeleiding van de persoonlijke begeleider bestaat uit : Een vast contactmoment met de leerling per week (45 minuten, 23 weken), waarbij gewerkt wordt aan de inhoud van het handelingsplan. Het schrijven, bijhouden en evalueren van het handelingsplan ( samen met de ambulant begeleider) Het organiseren en leiden van het Groot Overleg (min.4-6 maal per jaar) met ambulant begeleider, ouders, LGF-coördinator en eventueel leerling Het onderhouden van de contacten tussen de geïndiceerde leerling, vakdocenten, mentoren en coördinatoren. Aan het einde van het schooljaar wordt het (de) handelingsplan(-nen)geëvalueerd, waarbij ook de besteding van de gelden verantwoord wordt. Inzet gelden tbv LWOO Het Maurick College kiest ervoor om de gelden ten behoeve van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te besteden aan onderwijs in kleine groepen van maximaal 16 leerlingen Zorggelden vanuit het Samenwerkingsverband Algemeen: 1. scholen krijgen in 2012 middelen voor: a. Zorgcoördinatie (t.b.v de ontwikkeling van de zorgstructuur) iedere school een vast bedrag: 9.000,- b. Individueel Maatwerk en deskundigheidsbevordering (verdeelsleutel): De middelen uit dit gecombineerde budget zijn bestemd voor individuele leerlingen en/of leraren, altijd in relatie tot een hulpvraag van een leerling. vmbo-kader/basis 2.531,- vmbo-t / havo / vwo ,- 2. scholen kunnen de helft van het totaal bedrag factureren aan het begin van scholen kunnen de andere helft factureren in december 2011, nadat zij verantwoording hebben afgelegd over de inzet van deze middelen. 14

15 Inzet gelden Individueel Maatwerk School zet de Individueel Maatwerk (IMW) gelden in voor leerlingen waarvoor geen andere zorgmiddelen beschikbaar zijn (LWOO of LGF),maar die wel enige tijd extra individuele onderwijsondersteuning behoeven. Dit gebeurt met name ter overbrugging van de aanvraag van een LGF en in situaties waarbij de leerling (bv door ziekte, persoonlijke omstandigheden, etc) dreigt uit te vallen. Deze vorm van begeleiding wordt maximaal 10 maanden gegeven. De zorgcoördinator schrijft een handelingsplan en verzoekt een vakdocent of mentor om op te treden als persoonlijk begeleider voor een leerling. De begeleiding van de persoonlijke begeleider bestaat uit : Een vast contactmoment met de leerling per week (45 minuten), waarbij gewerkt wordt aan de inhoud van het handelingsplan. De persoonlijk begeleider houdt een begeleidingslogboek bij van de begeleiding. Het onderhouden van de contacten tussen de leerling, vakdocenten, mentoren en coördinatoren. Het organiseren van voortgangsgesprekken om de 4 à 6 weken tussen bovengenoemde, waarin de begeleiding geëvalueerd wordt en het handelingsplan zondig bij gesteld. Daarnaast is met het Samenwerkingsverband afgesproken dat door de zorgcoördinator voor alle leerlingen die terugkeren uit een bovenschools project een individueel maatwerktraject wordt ingezet. IMW-gelden worden door het Samenwerkingsverband per kalenderjaar verstrekt. De zorgcoördinator stuurt na een halfjaar een verantwoording en evaluatie van de gelden naar het Samenwerkingsverband. Inzet gelden deskundigheidsbevordering Deze gelden zijn: - bedoeld voor additionele activiteiten (niet voor bestaande voorzieningen binnen de school), - bedoeld voor versterking van het handelingsrepertoire van de docent in de klassensituatie - te gebruiken voor vormen van coaching-on-the-job (video-interactiebegeleiding; personal coach; intervisie; reflection-on-action system e.d.). Een aantal organisaties hebben een aanbod gedaan dat te vinden is op de site van de Meierij. De directie beslist over de inzet van deze gelden. 15

16 1.7 Schema Interne Zorgstructuur Maurick College contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders Aanmelding Intake Docenten signaleren in de klas Geïndiceerde Lln: Leerlinggebonden Financiering (Rugzak): Pers. Begeleider Ambul Begeleider Basiszorg niveau 2 : Remediaal Specialist (leerstoornissen en gedrags -en concentratieproblematiek) RT-begeleidingsgroepen: 1 vmbo-t / havo / vwo / gym: Begrijpend Lezen (ook klas 2) Nederlands Spelling & Gram Engels Klankspelling & Gram Frans Klankspelling & Gram Structuurlessen Specifieke begel in Daltonuren (in alle leerjaren) 1vmbo-kb & bb: Begrijpend Lezen Nederlands Spelling Indien nodig: Orthodidactisch onderzoek Verwijzing verder onderzoek: Psychologen / GGZ Mentor overlegt met Coördinator Dossiers Basiszorg niveau 1 : Mentor / Vakdocent Gesprekken met leerling Gesprekken met ouders Overleg Coördinator en Zorgcoördinator (eventueel met mentor erbij) ZORGCOÖRDINATOR regelt passende zorg en bewaakt de lijnen Basiszorg niveau 2 : Faalangstreductietraining Examenvreesreductietraining Sociale Vaardigheidstraining Intercultureel Onderwijs Gespreksgroep Rouw & Verdriet Basiszorg niveau 2 : Vertrouwensgroep Mentor / coördinator Mentor overlegt met Zorgcoördinator Basiszorg niveau 2 : Zorg-Advies Team (psychosociale, maatschappelijke en medische problemen en de aanpak van schoolverzuim) Zorgcoördinatoren Schoolmaat. Werk Sociaal Verpleegkundige Jeugdarts Leerplichtconsulent Orthopedagoog Op afroep: Vertrouwenspersoon Mediator / Leerlingcoach Jeugdagent Bureau Jeugdzorg Doorgaande begeleiding Basiszorg niveau 2 : Mediator / Leerlingcoach Basiszorg niveau 2 : Schooldecanen Ouders worden geïnformeerd door mentor / coördinator Basiszorg niveau 2 : externe deskundigen die op school komen: Schoolmaatschappelijk Werk Sociaal Verpleegkundige Jeugdarts Jeugdagent Jongerenwerker Begeleider Hoogbegaafden Basiszorg niveau 3 : Aanvullende, externe zorg: Leerplichtconsulent Jeugdgezondheidsdienst GGZ Samenwerkingsverband De Meierij (Advies en Consultatie Team) Orthopedagoog Bureau Jeugdzorg Algemeen Maatsch Werk Jeugd Preventie Programma St Welzijn Vught 12+ overleg Advies & Meldpunt Kindermishandeling 16

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

1 Algemeen 4. 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5.

1 Algemeen 4. 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5. Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Zorgplan in samenhang 4 1.3 Visie op leerlingenzorg 4 1.4 Evalueren en bijstellen 5 2 Organisatie 6 2.1 Organisatie structuur binnen de zorg 6 2.2 Overlegstructuur

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Adelbert College Wassenaar september 2014 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Adelbert College Wassenaar. Hiermee geven we onze leerlingen, ouders,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM SCHOOL HET 4 e GYMNASIUM INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Deel A: Wie zijn betrokken bij ondersteuning? 1. De eerstelijns ondersteuning 5 1.1 Vakdocenten 1.2 Mentoren 1.3 juniorbegeleiders 1.4 Verzuimmedewerker

Nadere informatie