zorgplan maurick college postbus ca vught

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege."

Transcriptie

1 zorgplan maurick college postbus ca vught brinnummer 02QT

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het Maurick College 1 Het Maurick College en haar visie op Passend Onderwijs Passend Onderwijs Het beleid van OMO en de keuze van het Maurick College Inkadering van het Zorgbeleid in een Daltonschool Beleid inzake (geïndiceerde) LGF / Rugzak leerlingen Het Leerwegondersteunend Onderwijs Toelatingsbeleid Zorgleerlingen Inzet Zorggelden Schema Interne Zorgstructuur Maurick College 15 2 Basiszorg Niveau 1 zorg in de klassensituatie Vakdocenten Mentoren 17 3 Basiszorg Niveau 2 extra zorg op schoolniveau Interne deskundigen Externe deskundigen Beleid t.a.v. dyslexie en andere leer-en ontwikkelingsstoornissen Ondersteuning bij onderwijs aan langdurig zieke leerlingen Schoolverzuim en Leerplicht 31 4 Het ZorgAdvies Team op het Maurick College 33 2

3 5 Basiszorg Niveau 3 bovenschoolse zorg Samenwerkingsverband VO De Meierij Advies en Consultatie Team Bovenschoolse voorzieningen Gedwongen Overstap Procedure plaatsing/afwijzing leerlingen uit het Basisonderwijs 36 6 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 37 3

4 Inleiding Het zorgplan heeft als functie de kwaliteit van de leerlingenzorg te borgen. Het voorliggend document beschrijft de opvattingen van het Maurick College over zorg en begeleiding, haar uitgangspositie met betrekking tot zorg, onderwijsbehoeften van de leerlingen, de organisatie van de zorg- en begeleidingsfunctie, en een aantal procedures die een zorgvuldige uitvoering vergen. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan en wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wij beschouwen het zorgplan als een groei document. november 2011 Liesbeth Aarts Ellen van Giersbergen Nanny van der Meeren Marianne Piso zorgcoördinatoren & Margot Fermont remediaal specialist 4

5 Voorwoord : Algemene informatie over het Maurick College Missie Het Maurick College staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Het Maurick College stelt zich ten doel in een aantrekkelijke en een veelzijdige scholengemeenschap kwalitatief hoogwaardig vmbo-havo-vwo-onderwijs te verzorgen voor leerlingen uit de gemeenten Vught, Haaren en omgeving. Oisterwijk, Boxtel, St.Michielsgestel en s Hertogenbosch horen ook, maar duidelijk in mindere mate, tot het voedingsgebied van de school. De school geeft volgens het Dalton-concept onderwijs en staat daarom ook open voor leerlingen uit de wijdere omgeving van Vught die zich aangetrokken voelen tot de Daltonwerkwijze van de school. Het Maurick College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Op dit moment ( schooljaar ) heeft het Maurick College twee locaties: De hoofdlocatie op de Titus Brandsmalaan, waar gevestigd zijn de brugklassen vanaf vmbo-t, de tweede klassen vanaf vmbo-t/h en de bovenbouwklassen 4 en 5 havo en 4, 5, 6 vwo Op de locatie Brabantlaan zijn gevestigd de klassen 1 t /m 4 vmbo, kader-en basisberoepsgerichte leerweg, inclusief het LWOO, In de 3 de en 4de klassen wordt de sector zorg-en welzijn aangeboden. Verder zitten op deze locatie de klassen 3 en 4 vmbo-t In de loop van het schooljaar zullen alle leerlingen hun lessen kunnen volgen in de nieuwbouw en de gerenoveerde gebouwen op de hoofdlocatie aan de Titus Brandsmalaan. Op alle locaties wordt gewerkt volgens de Daltonwerkwijze, het onderwijs op het Zorgplein van klas 4, vindt plaats volgens de principes van het competentiegericht leren. 5

6 Hoofdstuk 1 : Het Maurick College en haar visie op Passend Onderwijs 1.1 Passend Onderwijs: het beleid van OMO en de keuze van het Maurick College Het Maurick College in Vught is een school onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). In januari 2009 publiceerde OMO Give us the tools : Beleidsnotitie Passend Onderwijs. Hierin vat OMO Passend Onderwijs op als een uitdaging tot verdere inkleuring van haar missie. Zij benadert het onderwerp vanuit het burgerschapsperspectief. Deze zienswijze sluit aan bij de grondslag van de scholen: de scholen van OMO nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen die aangewezen zijn op een aangepaste onderwijsomgeving. Deze zorg in het onderwijs moet direct en snel toegankelijk zijn. Dat kan het best binnen de school georganiseerd worden. (blz 4) OMO stelt zich, na een gefaseerde afweging in de kring van de Adviescommissie Zorg en de Raad van Bestuur, ten doel dat haar scholen zich ontwikkelen tot brede zorgscholen. De inclusieve school wordt (voor de afzienbare termijn) niet realiseerbaar geacht. De netwerkschool kan geen optie zijn voor OMO, gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid. (blz 21) Het Maurick College onderschrijft de uitgangspunten uit genoemde notitie, waarbij zij zich met name kan vinden in de stelling, dat specifieke onderwijsbehoefte niet alleen leerlingen betreft met een zorgindicatie, maar ook leerlingen die tijdelijke behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. De brede zorgschool De brede zorgschool is in staat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van verschillende specifieke categorieën en/of grote delen van alle categorieën adequaat onderwijs te bieden. Voor het Maurick College is hierbij essentieel dat het zorgbeleid is ingekaderd in de Daltonschool (zie 1.3). In de brede zorgschool wordt de eerste zorg geboden door de vakdocent en de mentor en de tweede lijns zorg in samenwerking met de derdelijns-zorg (maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGD). De zorgstructuur van het Maurick College wordt beschreven in Hoofdstuk 2 en daar samengevat in een schema. Om de noodzakelijke (verdere) versterking van de handelingsbekwaamheid van het docententeam te realiseren worden naast de gelden uit de nascholing, ook gelden ingezet uit het budget deskundigheidsbevordering van het Samenwerkingsverband De Meierij. Ouderparticipatie In mei 2009 publiceerde OMO een samenvatting van haar beleidsnotitie in de vorm van het Position Paper Passend Onderwijs. Hierin wordt gesteld dat korte lijnen tussen ouders en school over de wijze waarop de zorg wordt vormgeven een belangrijk uitgangspunt is. Voor het Maurick College blijft dit een vanzelfsprekendheid. Warme overdracht Het Maurick College is al jaren vertegenwoordigd in de BOVO-groep Vught. Het overdragen van (zorg)leerlingen is een belangrijk item en vindt plaats naar tevredenheid van alle betrokkenen. 6

7 1.2 Inkadering van het zorgbeleid in de Daltonschool Onderwijs geven en volgen, gebeurt op het Maurick College volgens het Dalton-concept. Het Dalton-concept is gestoeld op de drie pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht voor het individu en respect voor elkaar, zijn daarbij de centrale waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn of haar eigen niveau. Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief te stimuleren. kiezen in verantwoordelijkheid Bij de inrichting van hun studie hebben de leerlingen een grote vrijheid om die zelf in te richten. Door o.a. de daltonuren kunnen zij het tempo van hun studie bepalen. Zij kunnen kiezen aan welke onderdelen van hun studie ze veel of weinig tijd besteden. Ze bepalen zelf voor welke onderdelen ze hulp van hun docenten nodig hebben enz. De keuze is een keuze binnen verantwoordelijkheid. De leerlingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij van hun keuzemogelijkheid gebruik maken. De docenten geven de leerlingen deze verantwoordelijkheid, maar de leerlingen moeten verantwoording afleggen voor hun keuzes aan de mentor en de vakdocent. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid De leerling neemt zelf de studie ter hand en is verantwoordelijk voor het studieverloop. De leraren zijn begeleiders van de zelfverantwoordelijke leerlingen. De leerlingen moeten die verantwoordelijkheid op den duur leren dragen. De mentor of vakdocent kan/moet soms sturend optreden. Samenwerking De leerlingen helpen elkaar in het leerproces, zodat zij - ook voor de toekomst - hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Samenwerken is gebaat bij goede persoonlijke verhoudingen. Docenten moeten daarom bewust investeren in het aangaan van prettige onderlinge relaties zowel met elkaar als met leerlingen. Uitgangspunten van begeleiding Deze drie principes vinden wij ook terug in de visie op zorgbeleid en leerlingbegeleiding. De uitgangspunten van leerlingbegeleiding liggen direct in het verlengde van de daltonprincipes. -Het eerste uitgangspunt is de stelregel dat het begeleiden van de leerlingen een taak is voor alle medewerkers. Leerlingbegeleiding is het hart van een Daltonschool. Zonder aangepaste begeleiding kan er géén sprake zijn van echt onderwijs. -Het tweede uitgangspunt is de stelregel dat elke leerling op het Maurick College zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding krijgt. Een verantwoorde begeleiding maakt deel uit van de inspanningsverplichting van de school ten opzichte van de leerlingen. -Het derde uitgangspunt is leerlingbegeleiding op maat. Leerlingbegeleiding is géén uniform gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt naar doelstelling en niveau van de begeleiding. Aard en omvang van de begeleiding De begeleiding omvat de volgende terreinen: Het verloop van de studie Het persoonlijk welbevinden De keuze van schooltype, sector of profiel, vervolgstudie en beroep 7

8 De leerlingbegeleiding speelt zich af op een aantal niveaus: Basiszorg Niveau 1 Zorg in de klassensituatie vakdocent en mentor Iedere medewerker op de daltonschool is verantwoordelijk voor de vakbegeleiding van de leerlingen. Dit eist ook van de leerling en de docent zelfstandigheid en samenwerking. De vrijheid (in gebondenheid) komt terug, in de invulling van de daltonuren. Zelfstandigheid en de samenwerking zijn hierbij essentieel. Leerlingen kiezen in gebonden vrijheid aan welke vakken zij gaan werken in de daltonuren. De begeleiding van de klassenmentor kan ook als voorbeeld dienen voor de toepassing van de drie daltonprincipes (bijna alle docenten vervullen een mentoraat). Basiszorg Niveau 2 Extra zorg op schoolniveau (externe) deskundigen op school Alle leerlingbegeleiding door interne deskundigen vindt plaats in de daltonuren. Externe deskundigen hebben ingeroosterde spreekuren op school (schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidsdienst, leerplicht), of bezoeken de school volgens afspraak (ambulant begeleiders) of op afroep (jeugdarts, jeugdagent, jongerenwerker). Basiszorg Niveau 3 Bovenschoolse zorg Samenwerkingsverband De Meierij (ACT en Bovenschoolse Voorzieningen) De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door vier zorgcoördinatoren. Zij onderhouden de contacten met het Regionale Samenwerkingsverband VO-SVO "De Meierij", met externe deskundigen van de jeugdhulpverlening en met de Centra voor Jeugd en Gezin in Vught en Haaren. 8

9 1.3 Beleid inzake (geïndiceerde) LGF/Rugzak leerlingen (cluster 2, 3, 4) Toelating De geïndiceerde leerlingen, met de bijbehorende LeerlingGebonden Financiering, worden toegelaten na een zorgvuldige toelatingsprocedure. Hierbij wordt gekeken of het Maurick College het onderwijs kan bieden. waar de leerling behoefte aan heeft. Het aantal geïndiceerde leerlingen per afdeling, jaarlaag en klas is in de beoordeling van de toelatingscommissie mede bepalend. Het Maurick College heeft op 3 manieren te maken met leerlingen met een Leerlinggebonden Financiering (ook wel Rugzakleerlingen ): 1. De leerling brengt bij toelating de LGF mee vanuit het Basisonderwijs (Zie: Toelatingsbeleid Zorgleerlingen) 2. De ouders van een zittende leerling vragen tijdens de schoolloopbaan LGF aan. De volgende stappen worden gevolgd: De school levert het onderwijskundig rapport dat nodig is voor de indicatiestelling. De LGF-coördinator schrijft het onderwijskundig rapport, zonodig daarbij ondersteund door de zorgcoördinator,mentor en vakdocenten. Als de beschikking binnen is, verzorgt de remediaal specialist de administratieve afhandeling met DUO De remediaal specialist draagt zorg voor de aanvraag van ambulante begeleiding. De LGF-coördinator verzorgt de aanmelding in BRON De LGF-coördinator verzoekt een personeelslid op te gaan treden als persoonlijk begeleider van de LGF-leerling en heeft hierover overleg met het directielid met P&O in de portefeuille De gelden worden besteed aan tijdelijke formatie-uitbreiding van de persoonlijk begeleider De LGF_coördinator informeert hierna de ouders, de mentor en de afdelingsleider. De LGF-coördinator en ambulantbegeleider coachen de persoonlijk begeleider bij het schrijven van een handelingsplan. Het Maurick College kent een eigen format voor een handelingsplan, dat aan de wettelijke voorwaarden voldoet. zie bijlage. De remediaal specialist beheert de dossiers en LGF-gegevens van de leerlingen. De persoonlijk begeleider onderhoudt de contacten en maakt afspraken voor overleg met ouders en de ambulant begeleider. Indien de persoonlijk begeleider, ouders of ambulant begeleider dat wenselijk achten, is de LGF-coördinator aanwezig bij overleg. De LGF-coördinator is altijd aanwezig bij de eerste gesprekken van een nieuw schooljaar en bij de evaluatiegesprekken aan het einde van het schooljaar De ambulant begeleider kan om advies omtrent de begeleiding gevraagd worden. De school beslist uiteindelijk over haar grenzen van begeleiding. De remediaal specialist en de LGF-coördinator zijn voortdurend op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband omtrent LGF en brengen zo nodig advies uit aan de directie. De ouders houden het tijdstip voor een herïndicatie van LGF in de gaten. De LGF-coördinator is verantwoordelijk voor de schoolinhoudelijke kant van de herindicatieaanvraag 9

10 3. De leerling wordt aangemeld als zij-instromer en is in het bezit van een LGF Voor zij-instromers is de beslissing tot toelating altijd een directiebeslissing, waarbij in de procedure een duidelijk rol aanwezig is voor de zorgcoördinator van betrokken leerjaar, evenals de LGF-coördinator. (Zie: Procedure zij-instromers met een zorgdossier). Het Maurick College wijst in de toelatingsprocedure de ouders van de aangemelde leerlingen nadrukkelijk op het Daltononderwijs dat, aantoonbaar veel minder geschikt is voor met name cluster 4 leerlingen. Begeleiding LGF-leerlingen: De gelden, die beschikbaar zijn voor de begeleiding van bovengenoemde leerlingen, worden ingezet voor individuele begeleiding door een persoonlijk begeleider. De aanstelling van de in persoonlijke begeleiders valt onder de verantwoordelijkheid van de LGF- coördinator. Deze begeleider (docent, mentor, leerlingbegeleider) heeft een maal per week een vast contactmoment met de leerling (lesuur-of daltonuur van 45 minuten) Hij/zij onderhoudt het contact met de ambulante begeleider, met de ouders en met de vakdocenten. Samen met de LGF-coördinator is hij / zij verantwoordelijk voor het handelingsplan. De ambulant begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. Overleg met Ambulante Begeleiders en ouders vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Aan het einde van het schooljaar wordt de begeleiding met alle betrokkenen in een gesprek en schriftelijk geëvalueerd. De LGF-coördinator heeft 2-3 maal per schooljaar een evaluatiegesprek met de ambulant- begeleiders en de verantwoordelijke coördinator ( alleen van Rec Chiron!) Actiepunten De huidige LGF-coördinator overlegt met de zorgcoördinatoren en de directie om de stand van zaken te bespreken na Er wordt beleid ontwikkeld dat recht doet aan de wet op Passend Onderwijs. -In de handelingsplannen wordt conform de richtlijn van de inspectie meer aandacht besteed aan de besteding van de gelden. Administratieve ondersteuning is hierbij noodzakelijk

11 1.4 Het leerwegondersteunend onderwijs In het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) worden leerlingen in kleinere groepen van maximaal 16 leerlingen, extra ondersteund om het VMBO met een diploma af te sluiten. In leerjaar drie en vier wordt er competentiegericht gewerkt waarbij de samenwerking in kleine groepen centraal staat. De begeleiding is persoonlijk en direct en er wordt gewerkt aan een goede groepsvorming. Er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en er is veel aandacht voor het pedagogische klimaat. Om dit proces goed te kunnen volgen is er uitgebreid overleg, naast de rapportbespreking zijn er om de zes weken leerlingbesprekingen. De zorggegevens worden vastgelegd in het leerling volgsysteem (LVS). Mentoren volgen de leerprestaties en inzet van de leerlingen. Bij alle leerlingen wordt in het eerste leerjaar de School Vragenlijst (SVL) afgenomen. Herkenbaarheid, contact, korte lijnen en een duidelijke structuur zijn belangrijke elementen bij de aanpak van de lwoo-leerlingen. Het streven is dat alle afspraken over extra hulp en ondersteuning worden vastgelegd in handelingsplannen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op: het wegwerken van achterstanden (Nederlands, rekenen en wiskunde), sociale vaardigheden of persoonlijkheidsvorming (werkhouding, concentratie en zelfstandigheid). Leerlingen met specifieke problemen als dyslexie, faalangst en dergelijke kunnen indien mogelijk deskundige hulp en faciliteiten krijgen. Hierbij valt te denken aan de faalangst reductie training, werken met methode de Haan, extra tijd, aangepast lettertype etc. Met betrekking tot het bestrijden van achterstanden bij taal en rekenen wordt er gewerkt volgens de in de bijlage toegevoegde methode. Er worden extra activiteiten ingezet voor leerlingen met problemen bij taal en wiskunde. Hierbij wordt gewerkt met didactische differentiatie. Om tot het lwoo te worden toegelaten speelt het advies van de basisschool een grote rol. Daarnaast moet de leerling voldoen aan de landelijke criteria op het gebied van intelligentie, leerachterstand en sociaal emotionele problemen. Het Maurick College hecht, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het kind, grote waarde aan de een goede samenwerking met de ouders. Tijdens ouderavonden en individuele gesprekken wordt het ontwikkelingsperspectief besproken Actiepunt LWOO : Verdere implementatie van het ontwikkelingsperspectief

12 1.5 Toelatingsbeleid Zorgleerlingen Toelating tot de 1e klas De toelatingscommissie beoordeelt de mogelijkheden voor de toelating en de plaatsing van de aangemelde leerlingen aan de hand van de twee criteria: Het advies van de basisschool en de uitslag van de CITO, of een ander door de wet toegestaan onderzoek, b.v. drempelonderzoek of NIO Bij twijfel ( bespreking ) wordt beslist op basis van 1. Een gesprek met de basisschool, waarbij de toelichting op het gegeven advies leidend is. 2. Een derde criterium: de uitslag van een psychologisch onderzoek of intelligentietest. Hierbij wordt nadrukkelijk gesteld, dat rapportages van vrij gevestigde particulieren / bureaus niet geaccepteerd worden. Bij de aanmelding van: Een leerling met een positieve beschikking van de commissie van indicatiestelling (alle clusters ) Een leerling met een verwijzing van de regionale verwijzingscommissie Een leerling, die afkomstig is van het speciaal basisonderwijs Een leerling met ernstige gedragsproblematiek (cluster 4, zonder indicatiestelling) kan de school beargumenteerd besluiten de leerling niet toe te laten. De school is verplicht bij afwijzing de ouders schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij de school de argumenten voor afwijzing moet aangeven. De school zal aan de hand van pedagogisch-didactische vragen bezien of zij in staat is geschikt onderwijs te bieden aan bovengenoemde leerling. Centraal in die beantwoording staat het belang van de leerling en van de medeleerlingen en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van de leerling te ondersteunen De school kan leerlingen, die (al dan niet geïndiceerd) een zodanige gedragsproblematiek meedragen, waar de school wat betreft de daarvoor noodzakelijke begeleiding niet toe is uitgerust, de toelating weigeren, ook al is het advies van de basisschool en/of de CITO t.a.v. een bepaalde opleiding positief. Er bestaat een regeling voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing van de toelatingscommissie. Deze wordt in de brief aan de ouders van de aangemelde leerlingen beschreven. Toelating zij-instromers met een zorgdossier De coördinator vraagt bij de aanmelding van een zij-instromer of de leerling op de voorgaande school een zorgdossier had. De betrokken coördinator maakt, samen met het zorgteam, het beeld van de aangemelde leerling compleet: -Is aantoonbaar dat de leerling gedurende de laatste maanden op alle gebied een goede ontwikkeling doormaakt? -Is duidelijk wat zijn capaciteiten zijn? -Hoe staat het met zaken als motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen, taakaanpak, snelheid van informatieverwerking, etc.? -Past deze leerling in het Daltononderwijs? Kan hij de vrijheid van de daltonuren aan? -In hoeverre zijn er in de thuissituatie belemmerende dan wel bevorderende factoren? 12

13 De zorgcoördinator en/of remediaal specialist zijn bij het eerste gesprek met ouder(s) en leerling betrokken. Opbrengst: -Recht doen aan de aangemelde zorgleerling. Wellicht heeft de leerling baat bij een nieuwe start en kan dat het Maurick College zijn. (Leerlingen zo mogelijk kansen geven) Ouders en leerling hebben met zo min mogelijk schoolfunctionarissen contact. -Een eventuele (voorwaardelijke) toelating / afwijzing kan gewogen plaatsvinden. Schooldeel en kindfactoren zijn grondig bekeken, naast elkaar gelegd en leiden naar een beargumenteerd, schriftelijk besluit voor ouders. -Vanuit hun deskundigheid kijken de zorgcoördinatoren en remediaal specialist naar de (on-)mogelijkheden van verdere mogelijkheden tot onderwijsondersteuning als ook de mogelijkheden die het Samenwerkingsverband De Meierij daarin biedt. Uiteindelijk moet na dit aanmeldingstraject en alles gehoord hebbende de directie beslissen over toelating, dan wel afwijzing Actiepunten De zorgcoördinatoren worden meer betrokken bij de toelating van zij-instromers. -De afdelingscoördinatoren verzorgen een overzicht van de aangemelde zij-instromers voor de sluitingsdatum van 1 april voor de betrokken zorgcoördinatoren. -De zorgcoördinator neemt contact op met de zorgcoördinator van de toeleverende school

14 1.6 Inzet zorggelden Inzet LGF-gelden De gelden voor de geïndiceerde (cluster 2 t/m 4) leerlingen op het Maurick College komen van het DUO en worden ingezet voor de individuele begeleiding door de persoonlijke begeleider (lees docent) Het bedrag per leerling is wettelijk vastgelegd ( ) Cluster 1: geen vergoeding Cluster 2: euro 3202,08 per jaar Cluster 3: euro 3202,08 per jaar Cluster 4: euro 3202,08 per jaar Dit zijn brutobedragen. De nettobedragen worden als volgt verdeeld: Ongeveer 25% van de gelden komen ten goede van de formatie-inzet van de LGF - coördinator en de bijbehorende overheadkosten. De resterende 75% wordt ingezet in formatietoekenning voor de persoonlijke begeleider. In de praktijk betekent dit een tijdelijke uitbreiding gedurende 10 maanden per schooljaar De begeleiding van de persoonlijke begeleider bestaat uit : Een vast contactmoment met de leerling per week (45 minuten, 23 weken), waarbij gewerkt wordt aan de inhoud van het handelingsplan. Het schrijven, bijhouden en evalueren van het handelingsplan ( samen met de ambulant begeleider) Het organiseren en leiden van het Groot Overleg (min.4-6 maal per jaar) met ambulant begeleider, ouders, LGF-coördinator en eventueel leerling Het onderhouden van de contacten tussen de geïndiceerde leerling, vakdocenten, mentoren en coördinatoren. Aan het einde van het schooljaar wordt het (de) handelingsplan(-nen)geëvalueerd, waarbij ook de besteding van de gelden verantwoord wordt. Inzet gelden tbv LWOO Het Maurick College kiest ervoor om de gelden ten behoeve van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te besteden aan onderwijs in kleine groepen van maximaal 16 leerlingen Zorggelden vanuit het Samenwerkingsverband Algemeen: 1. scholen krijgen in 2012 middelen voor: a. Zorgcoördinatie (t.b.v de ontwikkeling van de zorgstructuur) iedere school een vast bedrag: 9.000,- b. Individueel Maatwerk en deskundigheidsbevordering (verdeelsleutel): De middelen uit dit gecombineerde budget zijn bestemd voor individuele leerlingen en/of leraren, altijd in relatie tot een hulpvraag van een leerling. vmbo-kader/basis 2.531,- vmbo-t / havo / vwo ,- 2. scholen kunnen de helft van het totaal bedrag factureren aan het begin van scholen kunnen de andere helft factureren in december 2011, nadat zij verantwoording hebben afgelegd over de inzet van deze middelen. 14

15 Inzet gelden Individueel Maatwerk School zet de Individueel Maatwerk (IMW) gelden in voor leerlingen waarvoor geen andere zorgmiddelen beschikbaar zijn (LWOO of LGF),maar die wel enige tijd extra individuele onderwijsondersteuning behoeven. Dit gebeurt met name ter overbrugging van de aanvraag van een LGF en in situaties waarbij de leerling (bv door ziekte, persoonlijke omstandigheden, etc) dreigt uit te vallen. Deze vorm van begeleiding wordt maximaal 10 maanden gegeven. De zorgcoördinator schrijft een handelingsplan en verzoekt een vakdocent of mentor om op te treden als persoonlijk begeleider voor een leerling. De begeleiding van de persoonlijke begeleider bestaat uit : Een vast contactmoment met de leerling per week (45 minuten), waarbij gewerkt wordt aan de inhoud van het handelingsplan. De persoonlijk begeleider houdt een begeleidingslogboek bij van de begeleiding. Het onderhouden van de contacten tussen de leerling, vakdocenten, mentoren en coördinatoren. Het organiseren van voortgangsgesprekken om de 4 à 6 weken tussen bovengenoemde, waarin de begeleiding geëvalueerd wordt en het handelingsplan zondig bij gesteld. Daarnaast is met het Samenwerkingsverband afgesproken dat door de zorgcoördinator voor alle leerlingen die terugkeren uit een bovenschools project een individueel maatwerktraject wordt ingezet. IMW-gelden worden door het Samenwerkingsverband per kalenderjaar verstrekt. De zorgcoördinator stuurt na een halfjaar een verantwoording en evaluatie van de gelden naar het Samenwerkingsverband. Inzet gelden deskundigheidsbevordering Deze gelden zijn: - bedoeld voor additionele activiteiten (niet voor bestaande voorzieningen binnen de school), - bedoeld voor versterking van het handelingsrepertoire van de docent in de klassensituatie - te gebruiken voor vormen van coaching-on-the-job (video-interactiebegeleiding; personal coach; intervisie; reflection-on-action system e.d.). Een aantal organisaties hebben een aanbod gedaan dat te vinden is op de site van de Meierij. De directie beslist over de inzet van deze gelden. 15

16 1.7 Schema Interne Zorgstructuur Maurick College contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders - contact met de ouders Aanmelding Intake Docenten signaleren in de klas Geïndiceerde Lln: Leerlinggebonden Financiering (Rugzak): Pers. Begeleider Ambul Begeleider Basiszorg niveau 2 : Remediaal Specialist (leerstoornissen en gedrags -en concentratieproblematiek) RT-begeleidingsgroepen: 1 vmbo-t / havo / vwo / gym: Begrijpend Lezen (ook klas 2) Nederlands Spelling & Gram Engels Klankspelling & Gram Frans Klankspelling & Gram Structuurlessen Specifieke begel in Daltonuren (in alle leerjaren) 1vmbo-kb & bb: Begrijpend Lezen Nederlands Spelling Indien nodig: Orthodidactisch onderzoek Verwijzing verder onderzoek: Psychologen / GGZ Mentor overlegt met Coördinator Dossiers Basiszorg niveau 1 : Mentor / Vakdocent Gesprekken met leerling Gesprekken met ouders Overleg Coördinator en Zorgcoördinator (eventueel met mentor erbij) ZORGCOÖRDINATOR regelt passende zorg en bewaakt de lijnen Basiszorg niveau 2 : Faalangstreductietraining Examenvreesreductietraining Sociale Vaardigheidstraining Intercultureel Onderwijs Gespreksgroep Rouw & Verdriet Basiszorg niveau 2 : Vertrouwensgroep Mentor / coördinator Mentor overlegt met Zorgcoördinator Basiszorg niveau 2 : Zorg-Advies Team (psychosociale, maatschappelijke en medische problemen en de aanpak van schoolverzuim) Zorgcoördinatoren Schoolmaat. Werk Sociaal Verpleegkundige Jeugdarts Leerplichtconsulent Orthopedagoog Op afroep: Vertrouwenspersoon Mediator / Leerlingcoach Jeugdagent Bureau Jeugdzorg Doorgaande begeleiding Basiszorg niveau 2 : Mediator / Leerlingcoach Basiszorg niveau 2 : Schooldecanen Ouders worden geïnformeerd door mentor / coördinator Basiszorg niveau 2 : externe deskundigen die op school komen: Schoolmaatschappelijk Werk Sociaal Verpleegkundige Jeugdarts Jeugdagent Jongerenwerker Begeleider Hoogbegaafden Basiszorg niveau 3 : Aanvullende, externe zorg: Leerplichtconsulent Jeugdgezondheidsdienst GGZ Samenwerkingsverband De Meierij (Advies en Consultatie Team) Orthopedagoog Bureau Jeugdzorg Algemeen Maatsch Werk Jeugd Preventie Programma St Welzijn Vught 12+ overleg Advies & Meldpunt Kindermishandeling 16

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Zorgwijzer december 2012

Zorgwijzer december 2012 LWOO Leerlingen met een LWOO beschikking krijgen extra hulp en ondersteuning bij spelling, rekenen, huiswerk en met de gelden worden kleine klassen gerealiseerd waar de leerlingen met LWOO beter tot hun

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader,

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 Zorgplan en ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Inhoud blz. 1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 2.2 Tweede

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Erasmus College Zoetermeer

Erasmus College Zoetermeer Samenwerkingsschool Daltonscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO TL Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer Telefoon: 079-331 92 04 Fax: 079-331 45 71 E-mail: dalton@erasmuscollege.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school)

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school) Leerlingbegeleiding Wij stellen ons ten doel leerlingen te begeleiden naar hun diploma; talentontwikkeling staat bij ons voorop. Bovendien bieden we extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben om het

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Algemeen Gegevens school Orion Lyceum Waterloostraat 27 Breda 076-5729864 R.Schipperen M. Rijnders, zorgcoördinator, coördinator leerjaar 1/4 Leerwegen

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. P. van Vessem Leerwegen sectoren Basis, kader,

Nadere informatie

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Door Elena Carmona van Loon Onderwijs- Zorgstructuur Een heldere structuur

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau.

Begeleiding. - De t/k/b-leerlingen worden geplaatst in de dakpanklassen k/b en t/k niveau. - Er bestaan drie lwoo-groepen. Er is de groep voor leerlingen met een duidelijk perspectief basisberoepsgerichte leerweg en een groep voor leerlingen met het leerwegperspectief t/k of k/b. - De t/k/b-leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Markenhage, Daltonschool voor vwo, havo, mavo met cultuurklassen

Markenhage, Daltonschool voor vwo, havo, mavo met cultuurklassen Markenhage, Daltonschool voor vwo, havo, mavo met cultuurklassen Algemeen Gegevens school Markenhage Emerweg 29 4814 NA Breda Telefoon 076-5141152 Contactpersoon: A.Verschuren-Emmen Ondersteuningscoördinator

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Zorgplan Willem de Zwijgercollege

Zorgplan Willem de Zwijgercollege Zorgplan Willem de Zwijgercollege Bussum, januari 2010 1 Inhoudsopgave 1. Betrokkenen bij de leerlingenzorg 3 2. Toelating zorgleerlingen 4 2.1.Toelating leerlingen met ASS 4 3. Signalering 4 3.1.Signalering

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

*Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, zorgcoördinator www.mencia.nl Opleidingen

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleiding en zorgstructuur.

Begeleiding en zorgstructuur. Begeleiding en zorgstructuur. Voor een succesvolle en plezierige opleiding is het noodzakelijk dat leerlingen ook leren de studie op een goede manier aan te pakken. Zij moeten bij iemand terechtkunnen

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4 ONDERSTEUNINGSPLAN LOCATIE RAAI CSG LIUDGER HERZIENE VERSIE NOVEMBER 2015 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie en Uitgangspunten 4 2. Eerste lijnszorg 5 2.1. en en mentor 2.2. De teamleider en het team 2.3. Omschrijving

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Vestiging Grootebroek Zorgplan

Vestiging Grootebroek Zorgplan Vestiging Grootebroek Zorgplan 2012-2013 Clusius College: Groen licht voor succes in een dynamische wereld Voorwoord In dit zorgplan wordt het huidige zorgbeleid van het Clusius College Grootebroek beschreven,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, ondersteuningscoördinator Website: www.sandrode.nl

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

ZORGPLAN 2010-2014. Wellantcollege Westvliet

ZORGPLAN 2010-2014. Wellantcollege Westvliet ZORGPLAN 2010-2014 Wellantcollege Westvliet 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Wellantcollege Westvliet niveau 1 basiszorg niveau 2 multidisciplinaire begeleiding in het Zorg Advies Team

Nadere informatie

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO FUNCTIEBESCHRIJVING ZORGCOÖRDINATOR 1. Functie-informatie Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO Functienaam Zorgcoördinator Organisatie Scholengroep

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie