Bijlage B: Voorwaarden Serviceovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Voorwaarden Serviceovereenkomst"

Transcriptie

1 Bijlage B: Voorwaarden Serviceovereenkomst 1 Definities en interpretaties 1.1 Tenzij uit de tekst expliciet anders blijkt zullen in deze Overeenkomst de onderstaande termen de betekenis hebben zoals hieronder weergegeven: Overeenkomst "Partijen" "Programmatuur" Maatwerk "Documentatie" "Apparatuur" "Installatie" "Implementatie" "Productieomgeving" De overeenkomst waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. EINDGEBRUIKER en LEVERANCIER. Gelicenseerde kopieën van de computerprogramma's en/of standaard modules zoals gespecificeerd in Bijlage A van de Overeenkomst, inclusief de Documentatie, ook wel aangeduid met standaard software of standaard licenties. Speciaal in opdracht van EINDGEBRUIKER ontwikkelde programmatuur of functionaliteit inclusief Documentatie welke niet is gerealiseerd binnen de standaard mogelijkheden van Programmatuur en die als zodanig in Bijlage A is gespecificeerd. Informatie, op welk medium dan oofk vastgelegd, die betrekking heeft op het ontwerp van, de uitwerking van, de mogelijkheden van, de bediening van, problemen met of de toepassing van de Programmatuur of Maatwerk. De apparatuur in al zijn samenstellende delen, inclusief de daarbij behorende meest recente versie van de besturingsprogrammatuur, waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door LEVERANCIER dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren. Het aanbrengen en werkend opleveren van de Programmatuur of Maatwerk op de Apparatuur van EINDGEBRUIKER. De toepassing van de Programmatuur naar wens van en in opdracht van EINDGEBRUIKER, waaronder bijvoorbeeld zou kunnen worden verstaan de implementatie van de vormgeving, de toepassing en configuratie van standaard modules, implementatie van Outscaling, koppeling met Active Directory en de inrichting van de beveiliging. Apparatuur met Implementatie waarbij de licentie van de Programmatuur, die als zodanig herkenbaar is, is ingezet. "Test-/acceptatieomgeving" Op Productieomgeving gelijkende Apparatuur met Implementatie waarbij een kopie van de Programmatuur is ingezet, met als doel wijzigingen en nieuwe functionaliteit te testen alvorens deze in de Productieomgeving te plaatsen. "Acceptatie" "Verbeterde Versie" "Nieuwe Versie" "Versie" Formeel schrijven waarin EINDGEBRUIKER verklaart dat de Implementatie en Installatie van Programmatuur en/of Maatwerk, eventueel met een voorbehoud, naar wens is uitgevoerd. Een als zodanig aangeduide kopie van de Programmatuur waarin onvolkomenheden zijn hersteld, ook wel aangeduid met Service Release. Een als zodanig aangeduide kopie van de Programmatuur waarin substantiële uitbreidingen in onder meer functionaliteit zijn aangebracht, ook wel aangeduid met Product Release. Nieuwe Versie of eerder uitgebrachte kopieën van de Programmatuur die aangeduid zijn geweest met Nieuwe Versie. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 1 van 10

2 Seneca Servicedesk Gebrek Incident Probleem Wijzigingsverzoek Melding Correspondentie Programmaomweg Reactietijd Oplostijd Organisatieonderdeel van LEVERANCIER en aanspreekpunt voor EINDGEBRUIKER m.b.t. diensten die uit hoofde van deze Overeenkomst worden geleverd. Het substantieel niet voldoen aan de door LEVERANCIER schriftelijk kenbaar gemaakte of uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties van de Programmatuur of Maatwerk voor zover deze LEVERANCIER verwijtbaar is. Van een Gebrek is slechts sprake indien EINDGEBRUIKER dit kan aantonen en indien dit reproduceerbaar is. Plotselinge verstoring van het functioneren van Programmatuur of Maatwerk, al dan niet veroorzaakt door een Probleem. Een Gebrek dat, of een andere foutconditie die Incidenten kan veroorzaken. Vraag van EINDGEBRUIKER voor het wijzigen van de Implementatie, b.v. het toevoegen van functionaliteit, ook wel RFC genoemd, niet zijnde een wijziging die benodigd is voor het oplossen van een Probleem of Incident. Iedere nieuwe vraag of nieuw Incident die, Probleem of Wijzigingsverzoek dat wordt aangemeld bij de Seneca Servicedesk voor zover deze niet gerelateerd is aan een eerdere Melding. Ook wel aangeduid met call. Elke vastlegging in relatie tot een Melding van een , telefoongesprek of ander contactmoment, vraag, melding, onderzoeksverslag, rapport of andere vermeldenswaardige gebeurtenis, voor zover gepubliceerd op de Seneca support site. Maatregel om herhaling van een Incident te voorkomen, waarbij de oorzaak hiervan niet wordt weggenomen, ook wel aangeduid met workaround. De tijd waarbinnen de Seneca Servicedesk een aanvang maakt met het oplossen van een Incident of Probleem, gemeten vanaf het moment van melding bij de Seneca Servicedesk. De tijd die nodig is om een Incident te verhelpen, gemeten na de Reactietijd. Strippenkaart Een vooraf aangeschaft tegoed, zoals gedefinieerd in artikel 10, waarmee op basis van nacalculatie kosten voor geleverde diensten kunnen worden afgerekend met EINDGEBRUIKER. Feestdagen Werkdagen Landelijk erkende feestdagen en Goede Vrijdag. Maandag t/m vrijdag uitgezonderd Feestdagen. 1.2 Andere termen worden in deze Overeenkomst omschreven en dragen die betekenis op die plaats en ook elders in deze Overeenkomst. 2 Afbakening 2.1 De tekst in deze bijlage is slechts van toepassing op de in Bijlage A vermelde specificatie van Programmatuur en/of Maatwerk. 2.2 Onafhankelijk van de ingangsdatum van deze Overeenkomst start het recht op Correctief Onderhoud (artikel 3) en Servicedeskondersteuning (artikel 4) niet eerder dan op het moment van Acceptatie door EINDGEBRUIKER van de Implementatie van de in Bijlage A vermelde Programmatuur en Maatwerk. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 2 van 10

3 3 Onderhoud op Programmatuur 3.1 LEVERANCIER zal Gebreken in de Programmatuur verhelpen middels het verstrekken van Verbeterde Versies. Kosten voor migratie, Implementatie en Installatie hiervan zijn hierbij niet inbegrepen. 3.2 Verbeterde Versies worden uitsluitend geleverd voor de meest recent uitgebrachte Nieuwe Versie en voor de direct daaraan voorafgaande Versie. 3.3 LEVERANCIER verplicht zich de Programmatuur bij voortduring kwalitatief te verbeteren en in voldoende mate te onderzoeken en regelmatig Nieuwe Versies, en indien nodig Verbeterde Versies aan EINDGEBRUIKER beschikbaar te stellen. LEVERANCIER verplicht zich in ieder geval om de Programmatuur -middels Nieuwe Versies- aan te passen aan vernieuwingen van besturingsprogrammatuur en onderliggende databases alsmede aan gewijzigde van toepassing zijnde regelgeving. 3.4 EINDGEBRUIKER heeft het recht gedurende de looptijd van deze Overeenkomst Nieuwe Versies te verkrijgen. Kosten voor migratie, Implementatie en Installatie hiervan zijn niet inbegrepen. 3.5 LEVERANCIER informeert EINDGEBRUIKER zo vroeg mogelijk over Nieuwe Versies, alsmede over de inhoud en gevolgen hiervan met betrekking tot de Implementatie, Programmatuur, Apparatuur en/of infrastructuur. 3.6 EINDGEBRUIKER is niet verplicht de aangeboden Nieuwe Versie(s) af te nemen. 4 Standaard ondersteuning 4.1 LEVERANCIER levert ondersteuning aan EINDGEBRUIKER. EINDGEBRUIKER kan hiertoe Meldingen plaatsen bij de Seneca Servicedesk. Onder ondersteuning wordt onder meer verstaan het beantwoorden van vragen m.b.t. Programmatuur, het afhandelen van Incidenten of Problemen, het realiseren van kleine Wijzigingsverzoeken, het geven van ondersteuning bij verhuizing of vervanging van Apparatuur, het uitvoeren van Installaties, het vervangen van licentiebestanden, het geven van advies m.b.t. de toepassing van Programmatuur, maar niet werkzaamheden waarvan mag worden verwacht dat EINDGEBRUIKER deze zelf kan uitvoeren, zoals redactiewerk (content bewerken of toevoegen), webmasterwerkzaamheden (aanmaken gebruikers, wijzigen beveiligingsinstellingen). 4.2 Meldingen worden volgens de specificatie in artikel 8 en 9 afgehandeld. 4.3 Ondersteuning wordt uitsluitend verleend aan maximaal drie medewerkers van EINDGEBRUIKER die zijn geregistreerd bij de Servicedesk en een adequate opleiding met betrekking tot de Programmatuur hebben gevolgd. 4.4 Bij een onbeperkt aantal Meldingen is ondersteuning inbegrepen voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: het betreft de eerste twee uur ondersteuning bij een Incident of Probleem, welke uiterlijk na acht Correspondenties wordt geacht te zijn verleend, of een vraag over het gebruik van de Programmatuur; de Melding betreft Programmatuur waarvan een Verbeterde Versie is geïnstalleerd die maximaal twee jaar oud is; de Melding is niet een direct gevolg van wijzigingen of uitbreidingen van de Implementatie die onder verantwoordelijkheid van EINDGEBRUIKER zijn uitgevoerd. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 3 van 10

4 Overige ondersteuning wordt op basis van nacalculatie afgerekend met een Strippenkaart. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd aan degene die de betreffende Melding heeft gedaan. Indien deze toestemming niet wordt verleend wordt de Melding beschouwd als zijnde afgehandeld. 4.5 EINDGEBRUIKER neemt uiterste zorgvuldigheid in acht om de in Bijlage A genoemde componenten goed te laten functioneren. 4.6 Ondersteuning wordt verleend door goed opgeleide deskundigen, die bekwaam en geschikt zijn om kennis aan anderen over te dragen. 4.7 Ondersteuning door de Seneca Servicedesk van LEVERANCIER wordt gegeven binnen de in artikel 7 beschreven Service Windows. Deze Seneca Servicedesk is bereikbaar voor de EINDGEBRUIKER middels telefoon ( ) en via de Seneca supportsite. 4.8 EINDGEBRUIKER heeft het recht om - via ten hoogste drie medewerkers - door middel van een gepersonaliseerd account toegang te krijgen tot de supportsite van Seneca en indien van toepassing tevens de Smartsite ixperion productsite:: 4.9 Onder verantwoordelijkheid van EINDGEBRUIKER aan te brengen wijzigingen in de Implementatie of Apparatuur waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze de werking van de Programmatuur kunnen beïnvloeden dienen te worden gemeld aan LEVERANCIER. 5 Uitgebreide SLA 5.1 Garantie op Implementatie Indien is gekozen voor een uitgebreide SLA in bijlage A is voor de daar gespecificeerde onderdelen de volgende dienstverlening inbegrepen LEVERANCIER garandeert de correcte werking van de Implementatie en zal zich tot het uiterste inspannen om Gebreken op te lossen, waarmee artikel 4.4 komt te vervallen. Aan bovenstaand worden de volgende randvoorwaarden gesteld. a) EINDGEBRUIKER neemt uiterste zorgvuldigheid in acht om de werking van de bestaande functionaliteit van de Implementatie in stand te houden en niet nadelig te beïnvloeden. b) EINDGEBRUIKER draagt zorg voor het regulier maken van een back-up van de Productieomgeving. c) Inspanning van LEVERANCIER is beperkt tot de Productieomgeving en/of één Test- /acceptatieomgeving, indien aanwezig. d) Inspanning van LEVERANCIER beperkt zich tot wat redelijk geacht mag worden in verhouding tot de ernst van het Gebrek. e) Het aanpassen van de Implementatie om te blijven functioneren in een veranderende omgeving, zoals in het geval van nieuwe web browsers en gewijzigde koppelingen door derden, is niet inbegrepen, maar kan op basis van nacalculatie worden gerealiseerd Om bij te dragen aan een goede stabiliteit, performance en beveiliging van de website zal een support consultant van LEVERANCIER periodiek worden ingezet, zo nodig op locatie. De frequentie van de inzet is in Bijlage A vastgelegd. De werkzaamheden worden in overleg bepaald en omvatten onder meer Inventariatie eventuele knelpunten, Inventarisatie en update gebruikte versies, Performance analyse, Controleren van diverse logging, Controleren van de server configuratie, Controle beveiliging (Cross-site scripting, SQL injections, accounts ), Controle back-upprocedure, Gebruik caching mechanisme, Analyse databasegebruik/belasting, Stress test, Synchronisatie Productieomgeving - Test-/acceptatieomgeving. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 4 van 10

5 5.1.3 LEVERANCIER zal een Testomgeving opbouwen en onderhouden, waarmee Incidenten of Problemen kunnen worden gereproduceerd en fixes en wijzigingen kunnen worden getest LEVERANCIER bewaart en beheert broncode en alle Documentatie (functioneel ontwerp, technisch ontwerp, installatie- en gebruikershandleiding) van de Implementatie LEVERANCIER borgt alle kennis die nodig is om Incidenten en Problemen met de Implementatie snel op te kunnen lossen LEVERANCIER en EINDGEBRUIKER hebben twee keer per jaar overleg waarin rapportage plaatsvindt en het niveau van dienstverlening wordt geëvalueerd en afgestemd. 5.2 Implementatie Verbeterde Versies Indien in bijlage A is gekozen voor een uitgebreide SLA met Implementatie van Verbeterde Versies is de volgende dienstverlening inbegrepen LEVERANCIER zal, voor zover hiervan relevante verbeteringen worden verwacht, in overleg de migraties uitvoeren voor Verbeterde Versies op de Productieomgeving van EINDGEBRUIKER. Dit zal minimaal een en maximaal twee keer per jaar plaatsvinden EINDGEBRUIKER geeft alle benodigde medewerking aan LEVERANCIER om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, waaronder onder andere maar niet uitsluitend wordt verstaan het ter beschikking stellen van een op de Productieomgeving gelijkende Test-/acceptatieomgeving en verlenen van de benodigde toegang tot correct werkende Apparatuur. 6 Escrow regeling 6.1 EINDGEBRUIKER heeft gedurende de looptijd van deze Overeenkomst het recht om als begunstigde deel te nemen aan de Smartsite Escrow regeling. De deelname vindt automatisch plaats vanaf aanvang van de Overeenkomst. De tekst van deze regeling is op aanvraag te verkrijgen. 7 Service Windows 7.1 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de volgende Service Windows onderscheiden: Service window Openingstijden Seneca Servicedesk Minimale afname strippen/ (artikel 10) SW I Werkdagen 8.30 uur tot uur 0 SW II Werkdagen 8:30 uur tot uur 32 SW III Alle dagen van 8.30 uur tot uur 32 SW IV Alle dagen van 0:00 tot uur De keuze voor het Service Window is vastgelegd en overeengekomen in Bijlage A. Indien EINDGEBRUIKER telefonisch contact opneemt met de Seneca Servicedesk in een Service Window dat niet is overeengekomen zal de Seneca Servicedesk EINDGEBRUIKER hierop attenderen. Indien vervolgens toch gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van de Servicedesk geeft EINDGEBRUIKER daarmee automatisch toestemming de Overeenkomst op te waarderen naar het bijbehorende Service Window vanaf het moment van contact. 7.3 Indien EINDGEBRUIKER kiest voor SW IV verleent EINDGEBRUIKER LEVERANCIER toegang op afstand zoals is gedefinieerd in artikel Classificatie Meldingen 8.1 Bij iedere Melding vindt er een classificatie plaats van de ernst van de Melding op basis waarvan verdere acties worden genomen: De classificatie is in onderstaande tabel weergegeven en geldt slechts voor Productieomgevingen. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 5 van 10

6 Cat Incident Probleem Overig 1 publicatieomgeving niet meer beschikbaar securityincident cruciale functionaliteit op publicatieomgeving niet meer beschikbaar Probleem dat vaker dan 1 keer per week een Incident veroorzaakt van cat. 1 2 publicatie vanaf Structurele zeer slechte performance redactieomgeving niet meer (gem. responstijd > 5s) mogelijk Gebrek dat vaker dan 1 keer per week tot uiting komt securityprobleem 3 4 cruciale functionaliteit redactieomgeving niet meer beschikbaar overige, niet cruciale functionaliteit op publicatieomgeving verstoord Probleem dat vaker dan 1 keer per maand een Incident veroorzaakt van cat. 1 Probleem dat vaker dan 1 keer per week een Incident veroorzaakt van cat. 2 Structurele slechte performance (gem. responstijd > 2s) Gebrek dat vaker dan 1 keer per maand tot uiting komt Probleem dat vaker dan 1 keer per maand een Incident veroorzaakt van cat. 2 Probleem veroorzaakt Incidenten van categorie 3 Overige Gebreken urgent Wijzigingsverzoek niet urgent Wijzigingsverzoek informatievraag advies 8.2 Voor Meldingen die betrekking hebben op een Test-/acceptatieomgeving geldt een classificatie van één categorie lager als hierboven genoemd, voor zover mogelijk. 8.3 Wanneer er een Programmaomweg is gevonden om een Probleem te verhelpen blijft het Probleem als zodanig bestaan maar degradeert het één categorie, voor zover mogelijk, tenzij de Programmaomweg door EINDGEBRUIKER wordt geaccepteerd en daarmee het Probleem kan worden beschouwd als zijnde afgehandeld. 8.4 Indien er discussie ontstaat tussen LEVERANCIER en EINDGEBRUIKER over de categorisering van een bepaalde Melding, treedt de escalatieprocedure in werking. Zie artikel Reactietijd/Oplostijd 9.1 Reactietijden zijn afhankelijk van de classificatie van de Melding volgens artikel 8 en gelden als aangegeven in de tabel hieronder. Alleen uitgebreide SLA Cat. Reactietijd Oplostijd Oplostijd Tijdmeting Prestatie Incidenten Problemen 4 uur/ 2 uur *) 4 uur - klokuren, indien gemeld 80% binnen gestelde tijd 1 binnen overeengekomen SW 2 8 uur 16 uur 6 dagen uren/dagen binnen 80% binnen gestelde tijd overeengekomen SW 3 24 uur 48 uur 12 dagen uren/dagen binnen SW I 80% binnen gestelde tijd 4 48 uur - - uren binnen SW I *) Indien toegang op afstand wordt verleend zoals beschreven in artikel 11 wordt de Reactietijd gehalveerd Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 6 van 10

7 9.2 LEVERANCIER krijgt alle benodigde medewerking van EINDGEBRUIKER om bovengenoemde tijden te realiseren, waaronder onder andere maar niet uitsluitend wordt verstaan het verlenen van de benodigde toegang tot systemen en het aanleveren van benodigde back-up data, software of hardware. EINDGEBRUIKER is verantwoordelijk voor correct werkende Apparatuur. 9.3 Bij de gespecificeerde Oplostijden wordt uitgesloten: reistijd, wachttijd, toe te schrijven aan EINDGEBRUIKER, uren buiten het overeengekomen Service Window, tijd benodigd voor het terugzetten van een back-up. 10 Strippenkaart 10.1 Voor diensten in het kader van deze Overeenkomst waarvoor extra dient te worden betaald kan gebruik worden gemaakt van een vooraf aangekochte strippenkaart De verrekening van strippen geschiedt volgens onderstaand schema: Service Window tijden Strippen/uur SW I Werkdagen 8:30-17:00 uur 4 SW II (voor zover niet in SW I) Werkdagen 17:00-24:00 uur 6 SW III (voor zover niet in SW II) Weekend en Feestdagen 8:30-24:00 uur 8 SW IV (voor zover niet in SW III) s nachts 0:00 8:30 uur Een strippenkaart heeft een beperkte geldigheidsduur. De geldigheid vervalt: twee jaar nadat de strippen zijn aangeschaft, of één jaar na een prijsverhoging van de strippenkaart, of bij beëindiging van de Overeenkomst, al naar gelang welk moment zich het eerst voordoet Op de supportsite van LEVERANCIER is een overzicht beschikbaar met een omschrijving van gebruikte strippen en het aantal resterende strippen De kosten voor de strippenkaart worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en via de supportsite van Seneca gepubliceerd, met inachtneming van artikelen 15.3 en Ondersteuning op afstand 11.1 Indien EINDGEBRUIKER LEVERANCIER op afstand toegang wil verlenen tot Apparatuur van EINDGEBRUIKER is LEVERANCIER bereid hiertoe een omgeving in te richten waarmee LEVERANCIER binnen de gestelde Reactietijden genoemd in artikel 9 de genoemde toegang kan worden verschaft Indien EINDGEBRUIKER LEVERANCIER op afstand toegang wil verlenen tot Apparatuur van EINDGEBRUIKER zal deze alle medewerking en faciliteiten ter beschikking stellen om de toegang op afstand tot stand te brengen. Kosten om e.e.a. mogelijk te maken zijn voor rekening van EINDGEBRUIKER. Onder deze kosten worden o.a. maar niet uitsluitend verstaan de kosten voor aanpassing van de infrastructuur, software licenties, installatie en testwerkzaamheden LEVERANCIER draagt geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging en de werking van Apparatuur en het interne netwerk van EINDGEBRUIKER LEVERANCIER zal zich nimmer toegang verschaffen tot Apparatuur van EINDGEBRUIKER zonder een uitdrukkelijk verzoek c.q. toestemming van EINDGEBRUIKER. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 7 van 10

8 11.5 LEVERANCIER is indien gewenst bereid een aanvullende overeenkomst met EINDGEBRUIKER af te sluiten met betrekking op het verlenen van toegang op afstand tot Apparatuur van EINDGEBRUIKER. 12 Reiskosten 12.1 Reistijd worden als volgt in rekening gebracht gewerkte uren >= 8: er worden geen reiskosten in rekening gebracht gewerkte uren >= 4 maar < 8: reistijd wordt in rekening gebracht als gewerkte uren met een maximum van 1 uur per enkele reis gewerkte uren <4: reistijd wordt volledig als gewerkte uren in rekening gebracht 12.2 In het geval dat EINDGEBRUIKER LEVERANCIER geen toegang op afstand heeft verschaft (zie artikel 11) terwijl de werkzaamheden anders vanaf afstand zouden hebben kunnen plaatsvinden wordt de reistijd volledig als gewerkte uren in rekening gebracht Verdere voorrij- of reiskosten zullen niet worden berekend. 13 Escalatieprocedure 13.1 Wanneer Partijen het oneens zijn over de uitvoering van de Overeenkomst, b.v. in geval dat een probleem niet op de reguliere manier kan worden opgelost, of dat een oplossing voor een geconstateerde verstoring onacceptabel lang op zich laat wachten, kan een escalatieprocedure worden gestart, waarbij gebruik wordt gemaakt de escalatiematrix, gespecificeerd in Bijlage A Wijzigingen van contactpersonen bij EINDGEBRUIKER of LEVERANCIER worden over en weer doorgegeven. 14 Wijzigingen Overeenkomst 14.1 LEVERANCIER kan deze voorwaarden wijzigen. LEVERANCIER brengt EINDGEBRUIKER 60 dagen voor de inwerkingtreding hiervan schriftelijk op de hoogte waarna EINDGEBRUIKER de mogelijkheid heeft binnen 30 dagen de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen Indien Partijen van deze Voorwaarden hebben willen afwijken, staan die afwijkingen vermeld in de Overeenkomst en prevaleren de aldaar genoemde afwijkingen Wijzigingen op de Overeenkomst moeten schriftelijk worden aangegaan en worden als bijlage aan de Overeenkomst gehecht. 15 Kosten Serviceovereenkomst 15.1 De met deze Overeenkomst verband houdende kosten zijn gespecificeerd in Bijlage A en zijn telkens bij vooruitbetaling voor de overeengekomen, al dan niet verlengde contractduur verschuldigd, met een maximum vooruitbetaling van één jaar De in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting LEVERANCIER behoudt zich het recht voor de tarieven van de Overeenkomst of de Strippenkaart telkens per 1 januari te verhogen met een percentage ten hoogste gelijk aan het jaarlijkse stijgingspercentage van het indexcijfer CAO-lonen volwassenen per maand inclusief bijzondere beloning voor de zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS. De verhoging wordt in de maand oktober voorafgaand aan de verhoging vastgesteld, waarbij het laatst gepubliceerde indexcijfer wordt gehanteerd. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 8 van 10

9 15.4 Afgezien van de indexering, genoemd in Artikel 15.3 is LEVERANCIER gerechtigd de prijs van de Overeenkomst of de Strippenkaart jaarlijks te herzien met inachtneming van een notificatietermijn van 60 dagen. In geval van een prijswijziging kan EINDGEBRUIKER deze Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een termijn van 30 dagen. 16 Betaling 16.1 Betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum Over openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden is LEVERANCIER gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Indien LEVERANCIER na het versturen van een betalingsherinnering, aanmaning en een zgn. profit letter genoodzaakt is de vordering uit handen te geven is EINDGEBRUIKER aan LEVERANCIER een extra bedrag verschuldigd van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 200 euro Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of EINDGEBRUIKER aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft LEVERANCIER het recht een (aanvullende) zekerheidsstelling te vragen. De EINDGEBRUIKER zal aan een dergelijk verzoek binnen een door LEVERANCIER gestelde termijn voldoen. 17 Tussentijdse beëindiging/opschorting 17.1 Indien een der Partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt en ondanks schriftelijke ingebrekestelling door de andere Partij binnen een redelijk gestelde termijn nalatig blijft in de volledige nakoming van zijn verplichtingen, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, tenzij de in gebreke gestelde Partij kan aantonen dat de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend Ingeval van tussentijdse beëindiging c.q. opschorting van de Overeenkomst door een der Partijen, is zij jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor enige door wederpartij alsdan te lijden schade. Gedurende de tijd van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverminderd bestaan. Na ontbinding van de Overeenkomst blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen die waren verschuldigd tot op het ogenblik van de beëindiging onverminderd bestaan, ongeacht de reden van de beëindiging Elk der Partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend; de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend; op de EINDGEBRUIKER de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard. 18 Aansprakelijkheid 18.1 De door EINDGEBRUIKER geleden directe schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door LEVERANCIER van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal door LEVERANCIER worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijks door EINDGEBRUIKER verschuldigde kosten uit hoofde van de Overeenkomst. EINDGEBRUIKER zal schade onverwijld aan LEVERANCIER melden Iedere verdere aansprakelijkheid van LEVERANCIER uit hoofde van de Overeenkomst voor schade, van welke aard ook, geleden door EINDGEBRUIKER dan wel door derden, is uitgesloten. EINDGEBRUIKER vrijwaart LEVERANCIER voor aanspraken van derden. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 9 van 10

10 19 Geheimhouding 19.1 Partijen verplichten zich om redelijke maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van al datgene wat Partijen en haar medewerkers bij de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst ter kennis komt LEVERANCIER gebruikt informatie die zij van EINDGEBRUIKER verkrijgt en informatie waar zij toegang toe heeft, uitsluitend ten behoeve van werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst. 20 Overdracht van rechten en verplichtingen 20.1 Het is LEVERANCIER toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een partij die geacht wordt op minimaal dezelfde wijze de Overeenkomst na te kunnen komen. LEVERANCIER heeft daartoe de schriftelijke toestemming van EINDGEBRUIKER nodig die deze toestemming in redelijkheid niet zal onthouden. 21 Overmacht 21.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LEVERANCIER uit hoofde van de Overeenkomst opgeschort. Indien de periode, waarin als gevolg van overmacht nakoming van de verplichtingen van LEVERANCIER jegens EINDGEBRUIKER niet mogelijk is, langer zou duren dan één maand zijn Partijen bevoegd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht worden in casu verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van LEVERANCIER verhinderen en welke niet aan LEVERANCIER zijn toe te rekenen. Indien er sprake is van overmacht, is LEVERANCIER niet aansprakelijk voor door EINDGEBRUIKER en/of derden geleden schade, hoe ook genaamd. 22 Algemeen 22.1 Voor zover daarvan in de Overeenkomst niet is afgeweken zijn verder van toepassing de Algemene Voorwaarden van de FENIT zoals die op 3 juni 2003 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage. Voorwaarden Serviceovereenkomst pagina 10 van 10

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011 Inhoudsopgave Toepasselijkheid Offertes en overeenkomsten Projectoffertes Service-offertes Hard en software levering Betalingen Eigendoms voorbehoud Buiten gebruikstelling...

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden 2Value bv

Specifieke voorwaarden 2Value bv Specifieke voorwaarden 2Value bv Reiskosten en extra overleg Bij de aanbieding is rekening gehouden met een gespecificeerd aantal overlegmomenten op locatie klant in Nederland voor afstemming en akkoord

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities D.d. 25-08-2011, versie 1.0 Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De opdrachtgever: De rechtspersoon die aan Vertebrae

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SIYOU Internet Solutions. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1: definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Buro P&O: Buro P&O, de werknemers van Buro P&O, evenals de aan Buro P&O gelieerde vennootschappen en andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie