Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )"

Transcriptie

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/AB/DM/RG/LO3547/PCF16 Sam Taylor Direct telefoon: +44 (0) Geachte heer, mevrouw, Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court zaak nummer 549 van 2009 Op grond van Rule 2.47 van The Insolvency Rules 1986, schrijven wij u deze brief teneinde aan de crediteuren een twaalfde verslag van de voortgang van de administration (het Verslag ) te verstrekken. Dit Verslag heeft betrekking op de periode van 14 juli 2014 tot 13 januari 2015 en dient tezamen met de Joint Administrators eerdere verslagen d.d. 13 augustus 2009, 13 februari 2010, 12 augustus 2010, 11 februari 2011, 12 augustus 2011, 9 februari 2012, 6 augustus 2012, 6 februari 2013, 6 augustus 2013, 6 februari 2014 en 6 augustus 2014 alsook tezamen met de Joint Administrators Statement of Proposals d.d. 23 februari 2009 te worden gelezen. Additionele kopieën van dit Verslag, en voornoemde Verslagen, wordt op verzoek ter beschikking gesteld of kunnen worden verkregen via het volgende internetadres: De Vennootschap is op 14 januari 2009 bij beschikking (de Beschikking ) van de High Court of Justice of England and Wales (de Rechtbank ), in Administration getreden waarbij A R Bloom, A M Hudson, S J Harris en C J W Hill van Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londen SE1 2AF, zijn benoemd tot Joint Administrators (de Joint Administrators ), zulks op verzoek van de directeuren van de Vennootschap. Dit was een onderdeel van een bredere reorganisatie van de Nortel groep van vennootschappen. Nortel Networks Corporation ( NNC ), de uiteindelijke moedermaatschappij van de Nortel groep, Nortel Networks Limited ( NNL ) en enige van de andere Canadese dochtervennootschappen, hebben een verzoek ingediend voor crediteurenbescherming voortvloeiend uit de Companies Creditors Arrangement Act ( CCAA ) in Canada om zodoende een uitvoerige business en financiële reorganisatie te faciliteren onder de CCAA. Nortel Networks Inc ( NNI ), Nortel Networks Capital Corporation en een aantal van de andere U.S. Nortel groepsvennootschappen hebben een verzoek ingediend in de Verenigde Staten ingevolge Chapter 11 van de US Bankruptcy Code.

2 2 Op dezelfde dag dat de Vennootschap in Administration is getreden, heeft de Rechtbank, op een daartoe strekkend verzoek van de bestuurders van elke vennootschap, Administration beschikkingen uitgesproken met betrekking tot de 18 andere Nortel groepsvennootschappen gevestigd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ( EMEA ). Artikel 3 van de EU verordening 1346/2000 inzake Insolventie Procedures (de EU Verordening ), schrijft voor dat de rechtbank van de EU lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen ( COMI ) van een vennootschap is gelegen, bevoegd is om de insolventie procedures met betrekking tot die vennootschap te openen. Ingeval van de 19 EMEA groepsvennootschappen (de EMEA Vennootschappen ), heeft de Rechtbank vastgesteld dat hun COMI in Engeland was gelegen en dat hierdoor de Rechtbank bevoegd was om de insolventie procedure, te weten de Administration, te openen voor wat betreft elke vennootschap. Details van de 19 vennootschappen zijn aangehecht in Appendix 1. De Nortel groep van vennootschappen (de Groep ) verslaat al haar activiteiten in US dollars ( US$ ) en dienovereenkomstig luiden alle in dit Verslag genoemde bedragen in US$, tenzij anders aangegeven. De officiële versie van dit rapport is in de Engelse taal. Ingeval van conflicterende versies zal de Engelse versie prevaleren boven enige andere vertaalde versie. Voor de disclaimer verwijzen wij u vriendelijk naar het einde van het hoofdgedeelte van dit Verslag.

3 3 1. Samenvatting van de voortgang van de Administration Doel van de Administration De Joint Administrators hebben de onderneming van de Vennootschap voortgezet met het doel om een beter resultaat te behalen voor crediteuren van elke EMEA Vennootschap. In 2009 werd het duidelijk dat, door de financiële druk en druk vanuit de markt waarmee Nortel geconfronteerd werd, een verkoop van alle ondernemingen noodzakelijk zou zijn en dat de redding van de EMEA Vennootschappen als going concerns niet mogelijk zou zijn. De Joint Administrators zijn van mening dat de voortzetting van de onderneming om going concern waarden voor de onderneming en de activa te behalen, en mogelijke claims te vermijden, in het voordeel is geweest van de crediteuren. Dit besluit blijkt gerechtvaardigd door de bereikte doelstellingen (behoudens een definitieve toerekening van deze opbrengst aan en tussen de EMEA Vennootschappen) en de vermeden mogelijke claims. De Vennootschap treedt op als tussenholding en groepsfinancieringsmaatschappij. De vennootschap is ook verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de verschillende groepsbrede onderwerpen, waaronder Financial Support Direction ( FSD ) geschillen binnen EMEA, en de Vennootschap berekent vergoedingen voor de levering van bepaalde diensten door aan de Groep. De Vennootschap ontplooit geen handelsactiviteiten met externe klanten. Een succesvolle oplossing van de bedrijfsbelangen van de Groep zal de waarde van de belangrijkste activa van de Vennootschap, te weten aandelen in en vorderingen op de andere Groepsmaatschappijen, maximaliseren. De verkoop van de bedrijfsonderdelen van de Groep is derhalve van direct belang voor de financiële positie van de Vennootschap. Verkoop van Ondernemingen en de Activa De Groep was met name actief in vier bedrijfssegmenten: Enterprise Solutions ( Enterprise ), Metro Ethernet Networks ( MEN ), Carrier Networks, die bestaat uit Global System voor Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions ( CVAS ) en de Multi Service Switch business ( MSS ); en Code Division Multiple Access ( CDMA ). De verkopen van de wereldwijde ondernemingen en voornaamste activa van de Groep werd afgerond in Als gevolg van de wereldwijde verkopen heeft de Groep zeer weinig activa over. De totale brutoopbrengst van de wereldwijde verkopen bedraagt ongeveer $7.5 miljard (voor transactiekosten, aanpassingen en escrowbalansen), inclusief de bruto verkoopopbrengsten gerelateerd aan de verkoop van het resterende intellectuele eigendom en overeenkomstig de overeengekomen basis voor de wereldwijde verkopen, blijven de verkoopopbrengsten in escrow hangende allocatie binnen de Groep. Volgende Stappen De voornaamste uitstaande kwesties voor de Vennootschap zijn het oplossen van de FSD vorderingen van de UK Pension Regulator ( TPR ) gehandhaafd tegen de Vennootschap en bepaalde EMEA Vennootschappen, de verkoopprijsallocatie van de verkoopopbrengsten binnen de Groep ( PPA ), de afwikkeling van de Vennootschap s dochtervennootschappen in EMEA, inclusief de teruggave van overblijvende activa aan de Vennootschap, en te zijner tijd, de ontwikkeling van een geschikt proces voor de goedkeuring van crediteurenvorderingen en distribueren van beschikbare fondsen naar de crediteuren. Overige informatie is vervat in de paragrafen die volgen.

4 4 2. Ontvangsten en Uitgaven Balans Hierbij aangehecht als Appendix 2 is het overzicht van de Joint Administrators van de ontvangsten en uitgaven ( R & P ) balans van de Vennootschap voor de periode 14 juli 2014 tot 13 januari De R & P voor deze periode laat een totaal van US$0,3 miljoen aan ontvangsten en US$0,9 aan betalingen zien exclusief FX omzettingsontwikkelingen. De Vennootschap had contant geld in verschillende valuta gelijk aan US$91,29 miljoen op 13 januari Het merendeel van het contante geld dat door de Vennootschap wordt gehouden is in GBP. De R & P balans is een overzicht aangaande de hoeveelheid ontvangen cash en posten betaald in cash en is niet een weergave inzake de toekomstige kosten of opbrengsten, met inbegrip van de opbrengst van de verkoop van de bedrijfstakken die in escrow worden gehouden in afwachting van toekenning binnen de Groep. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de specificaties van Appendix Honorarium en onkosten van de Joint Administrators Zoals eerder gemeld, ingeval er geen commissie van concurrente schuldeisers is ingesteld, bepaalt Rule van de Insolvency Rules 1986 dat het honorarium van de Joint Administrators vastgesteld kan worden middels een vergadering van crediteuren. De Joint Administrators hebben middels een schriftelijke vergadering gedateerd op 12 februari 2010 goedkeuring gekregen van de algemene vergadering van crediteuren: I. Dat het honorarium van de Joint Administrators wordt vastgesteld op basis van de door hen en hun personeel aan alle zaken aangaande de Administration bestede tijd; De Joint Administrators hebben in de periode van 31 mei 2014 tot 28 november 2014 uren besteed ten bedrage van GB ,65 en transactie-uren ten bedrage van GB 107,10. Daarnaast hebben de gezamelijke curatoren kosten gemaakt van GBP ,50 over de periode 31 mei 2014 tot 28 november 2014 inzake de verdediging van de Onderneming en haar dochtermaatschappijen tegen de claims van de toezichthouder ( Pensions Regulator ) in het Verenigd Koninkrijk (zie sectie 4). Dit is bovenop de vergelijkbare kosten van GBP ,50 voor de periode tot 30 mei Deze kosten zijn inclusief de tijd ter voorbereiding op de hoorzittingen in de Engelse rechtbank met betrekking tot het vaststellen van de prioriteit van elke claim, het voorbereiden van de initiële verdediging van de Onderneming tegen deze claims en het voeren van de gesprekken met de toezichthouder ( Pensions Regulator ) met het doel een oplossing te vinden voor deze claims. De Onderneming neemt de algehele planning en coördinatie van de rechtzaak over de pensioen claims binnen EMEA op zich. Op dit moment zijn gemaakte kosten met betrekking tot deze zaken niet toegewezen een van de doelvennootschappen. De Joint Administrators zullen ervoor zorg blijven dragen dat de bestede tijd van dit werk wordt toebedeeld aan de overige EMEA Vennootschappen. Gedurende de periode van 31 mei 2014 tot 28 november 2014 is een bedrag van GB ,19 toebedeeld aan de Vennootschap met betrekking tot deze verdelingen. Te uwer informatie, een analyse van de bestede tijd kan worden gevonden in Appendix 3.

5 5 De wettelijke bepalingen met betrekking tot honoraria worden uiteengezet in Rule van de Insolvency Rules Informatie met betrekking tot de Office Holders Charging Policy for Fees and Disbursements en een analyse van de bestede tijd treft u aan in Appendix 4. Betalingen aan Andere Dienstverleners De Joint Administrators blijven de volgende dienstverleners inzetten om hen te assisteren bij de Administration. Deze dienstverleners werken op basis van uurtarieven voor de bestede tijd en interne controleprocedures worden gehanteerd om hun facturen te verifiëren. Gedurende de periode van 14 juli 2014 tot 13 januari 2015 is het navolgende betaald: Herbert Smith Freehills LLP GB ,41 (juridisch adviseurs) Lokale adviseur (ingeschakeld door Herbert Smith Freehills LLP) US$49.253,54 (juridische adviseurs). Te uwer informatie, de bovengenoemde bedragen voor juridische kosten zijn omgerekend door middel van de maandelijkse contante wisselkoersen. Als gevolg hiervan, kunnen er minieme verschillen zijn tussen deze bedragen en de bedragen die staan vermeld in onze R&Ps in Appendix 2 (waarin wordt gebruik gemaakt van een gemiddelde contante wisselkoers over de periode van 14 juli 2014 tot 13 januari 2015). Sinds de aanstelling van de Joint Adminstrators zijn er verschillende professionele kosten (en met name juridische kosten) gemaakt ten behoeve van EMEA als geheel met betrekking tot de verschillende ondernemingsverkopen en het PPA proces. Deze kosten zijn voornamelijk betaald door Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) en zijn nog niet gedeclareerd aan de individuele entiteiten. Bij de voltooiing van het PPA proces is het de bedoeling dat deze kosten worden onderverdeeld tussen de EMEA entiteiten in verhouding tot het aandeel van elk bedrijf in de wereldwijde verkoopopbrengsten en het mogelijk realiseren van afwikkelingen van Noord-Amerikaanse claims. De kosten van professionele adviseurs die de Vennootschap assisteren met discrete aangelegenheden tijdens de gewone gang van zaken (bijvoorbeeld, incassozaken) zijn hierboven niet opgenomen.

6 6 4. Toekomstig beleid van de Administration Purchase Price Allocation Er is een lang proces geweest van mediation, verzoekschriftprocedures en hoorzittingen om te proberen de kwesties over het toebedelen van de verkoopopbrengsten van de wereldwijde ondernemingen en de activa tussen de brede primaire Nortel boedels (EMEA, Canada en de VS) en bepaalde andere relevante partijen alsmede verschillende interboedelvorderingen, op te lossen. Ondanks de bezwaren van de Joint Administrators (inclusief hoger beroepzaken), hebben de verschillende Amerikaanse en Canadese gerechten bepaald dat het allocatiedispuut zou moeten worden vastgesteld na een gezamenlijke hoorzitting van de Amerikaanse en Canadese gerechten in respectievelijk Delaware en Toronto, waarbij de rechters onafhankelijk de uitkomst zouden bepalen nu er geen schikking kon worden bereikt. De allocatie hoorzitting begon in mei 2014 en de slotverklaringen werden gehoord tussen 22 en 24 september In november 2014 belegde de Amerikaanse rechter een vergadering tussen de partijen bij het allocatiedispuut teneinde hen in staat te stellen de mogelijkheid verder te onderzoeken dat sommige of alle uitstaande allocatiekwesties consensueel opgelost konden worden. Er is geen akkoord bereikt. De Joint Administrators wachten op het oordeel van de Amerikaanse en Canadese gerechten ten aanzien van de allocatie. Echter, er is geen indicatie van de rechters wanneer zij hun oordeel zullen vellen. Er blijft sprake van een grote mate van onzekerheid met betrekking tot de aard van mogelijke beroepsprocedures, mocht één van de partijen een dergelijke procedure willen entameren. In de tussentijd zullen de Joint Administrators zorgvuldig blijven overwegen of er een schikking kan worden getroffen met de overige allocatiepartijen, mits een schikking beschikbaar en in het belang van de crediteuren is. Interboedelvorderingen In december 2013 hebben de Joint Administrators een schikking getroffen met de Amerikaanse boedel ten aanzien van de vorderingen van de EMEA Vennootschappen tegen de verschillende Nortel entiteiten in de VS. In juli 2014 is een schikking getroffen met de Canadese boedel ten aanzien van de vorderingen van de EMEA Vennootschappen tegen de verschillende Nortel entiteiten in Canada. De Pensioen Toezichthouder in de UK TPR, een wettelijk orgaan naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, heeft vorderingen ingediend bij verschillende Nortel groepsmaatschappijen in de EMEA-regio, inclusief de Vennootschap ( Target Companies ) en Noord-Amerika. Haar commissie van deskundigen vaardigde een besluit uit in juni 2010 dat FSD s opgelegd dienen te worden, die de Target Companies vereisen om bij te dragen aan de premieschuld van de pensioenregeling van Nortel Networks UK Limited (the UK Pensions Scheme ) die momenteel geraamd wordt op ongeveer GB 2,1 miljard. De Joint Administrators hebben namens de Vennootschap een verzoek tegen dit besluit bij het Upper Tribunaal ingediend (het Verzoek ), zowel als voor ieder van de andere betrokken bedrijven. Hangende het besluit op het Verzoek door het Upper Tribunaal mag geen FSD worden opgelegd aan de Target Companies. De Verzoek procedures zijn op dit moment aangehouden.

7 7 Elke aansprakelijkheid met betrekking tot een FSD of Contribution Notice afgegeven aan de Vennootschap zou worden gerangschikt als een bewijsbare schuld naast die van onverzekerde crediteuren. Het is niet bepaald dat de Vennootschap of enige andere Nortel entiteit in EMEA enige verplichting heeft om een bijdrage te doen aan de UK Pension Scheme. De Joint Administrators zullen op krachtdadige wijze doorgaan met het verdedigen van de positie van de Vennootschap in het Verzoek en het is nog helemaal niet zeker dat uiteindelijk enige FSD of Contribution Notice zal worden opgelegd. De Joint Administrators hebben TPR ingeschakeld teneinde na te gaan of consensuele overeenstemming met betrekking tot bepaalde FSD vorderingen mogelijk is. Deze discussies zijn lopende en de Joint Administrators zullen de crediteuren op de hoogte brengen voor zover nodig. Uitkeringen aan crediteuren De Joint Administrateurs zijn nog altijd ontvankelijk voor Claimformulieren die, als onderdeel van de informele vorderingsprocedure, welke aanvang heeft genomen in juli 2010, kunnen worden ingediend. Vooruitlopend op het zesde jubileum van hun benoeming ten aanzien van de EMEA Vennootschappen, hebben de Joint Administrators overwogen dat het in het belang van de crediteuren van iedere EMEA Vennootschap zou zijn om een akte aan te gaan waarin wordt bepaald dat verjaringen van bepaalde vorderingen niet zouden verlopen op 14 januari De Joint Administrators hebben ook overwogen dat de akte een efficiënte behandeling van de administraties zou bevorderen door het ontwijken van de noodzaak om verzoeken te behandelen van individuele crediteuren voor separate bilaterale afspraken. Een kopie van de akte kan worden gevonden op en het moet tot effect hebben dat de EMEA Vennootschappen juridisch worden gebonden aan de werkwijze zoals daarin uiteengezet. Crediteuren zouden de specifieke voorwaarden van de akte in ogenschouw moeten nemen en niet trachten af te gaan op deze korte samenvatting, welke louter dient als informatie voor de crediteuren. Op dit moment, de aanwezige kwesties ten aanzien van TPR en PPA bezien, is het niet mogelijk om een distributie aan de crediteuren van de Vennootschap, of een van de andere Nortel entiteiten waarvoor de Joint Administrators zijn benoemd en die een doelwit zijn van de TPR, te doen of te zeggen wanneer een formeel crediteurenclaimprocedure kan worden aangevangen. Echter, de Joint Administrators blijven alle mogelijke wegen naar oplossing van de kwesties, versnelling van de distributie aan crediteuren en minimalisatie van de kosten van de Administration te onderzoeken. Voor de PPA opbrengsten voortvloeiende uit de verkopen van de ondernemingen op de escrow rekeningen, de ontvangst van toekomstige dividenden binnen de Groep, verwachten de Joint Administrators nog steeds dat er, afgezien van eventuele niet voorziene aansprakelijkheden, een bedrag van ongeveer US$90 miljoen zal zijn dat aan de crediteuren van de Vennootschap uitgekeerd kan worden. De Joint Administrators zijn echter nog steeds niet in staat om de omvang van de pre-administration crediteuren vast te stellen noch zijn zij in staat om de mogelijke opbrengst voor de individuele crediteuren of voor de verschillende klasse crediteuren vast te stellen. Deze crediteuren zullen voor het merendeel worden vastgesteld door de volgende hoofdfactoren:

8 8 Exit Strategie a. Een voortdurende analyse van de vorderingen die zijn aangekondigd bij de Joint Administrators volgend op de campagne waarin crediteuren wordt gevraagd hun vordering in te dienen op een informele basis. b. Het betekenen van een FSD aan de Vennootschap door TPR. Zoals hierboven uiteengezet zijn wij er niet zeker van dat een dergelijke FSD daadwerkelijk zal worden betekend, noch is het duidelijk wat de omvang is van de mogelijke aansprakelijkheid hieruit voortvloeiend. Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien een dergelijke FSD zal worden betekend, de Joint Administrators in dat geval de positie van Vennootschap met daadkracht zullen verdedigen. De Joint Administrators zijn hoopvol dat het opleggen van een dergelijke FSD met succes kan worden tegengesproken. c. Het bepalen van de omvang van enige complexe aansprakelijkheden en vorderingen. d. Het bepalen van de rang van de vorderingen van de crediteuren die zal worden vastgesteld als onderdeel van de uitkeringsprocedure. e. De uitkomst van het PPA proces. De Joint Administrators hebben succesvol een verzoek ingediend bij de Rechtbank in november 2013 voor een verdere verlenging van de Administration van elk van de EMEA Vennootschappen tot 13 januari 2016 teneinde de afronding van een geordend afwikkelingsproces mogelijk te maken alsmede de oplossing van problemen met andere groepsvennootschappen. De Joint Administrators gaan door met het onderzoeken van de beste exit route van het Administrationproces voor de Vennootschap en voor de andere EMEA bedrijven die in Administration zijn gesteld; inclusief de methode waarbij de claims van de crediteuren worden goedgekeurd, overtollige fondsen tussen crediteuren worden verdeeld en de zaken van de Vennootschap in het algemeen tot een goed einde worden gebracht. Van de Joint Administrators wordt verlangd dat ze verplichtingen volgens de wet uitvoeren, zoals het formaliseren van bewijzen van schuld, verkrijgen van crediteuren overeenstemmingen, afsluiten van alle goederen verkoop, het handelen van alle verkoopopbrengsten en intergroepsvorderingen vorderingen binnen de Groep, overeenstemming bereiken over alle crediteuren claims en het vaststellen van hoe de gelden moeten worden verdeeld. Bij alle scenario s, zal het gebruikte distributieproces onderhevig zijn aan tijdsplanning, kosten, de grootte van de entiteit die wordt herzien, relevante vreemde valuta, lokale juridische regelgeving en de plaatselijke processen van andere Groep entiteiten met betrekking tot intergroeps winstaandelen, tezamen met de wetgeving van het VK. Het juiste proces voor het overeenkomen van claims en de distributie van overtollige gelden aan crediteuren is nog niet bepaald. Echter, het proces kan worden gedaan binnen de Administration (onder goedkeuring van de Rechtbank), of binnen een vrijwillige regeling of liquidatieprocedure. Het juiste proces zal worden bepaald aan de hand van wat het meest van belang is voor de Vennootschap en haar crediteuren.

9 9 5. Andere Aangelegenheden Het voorgeschreven Deel Sectie 176A van de Insolvency Act 1986 is niet van toepassing op deze Administration, omdat er geen gekwalificeerd vlottend zekerheidsrecht is, en als zodanig is er geen Voorgeschreven Deel dat opzij moet worden gezet voor niet-preferentiële crediteuren.

10 10 De Joint Administrators zullen over zes maanden of bij de afronding van de Administratie wederom verslag aan u uitbrengen, afhankelijk van wat eerder komt. Hoogachtend, Namens Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) S J Harris Joint Administrator Bijlagen: Bedrijfsinformatie De stand van ontvangsten en Uitgaven Overzicht van de Joint Administrators Uren Joint Administrators Beleid inzake Tarieven en Onkosten Formulier voor een schriftelijke crediteurenvergadering Formulier 2.24B Adminstrator s voortgangsrapport Met betrekking tot de Vennootschappen zoals hieronder weergegeven, machtigt Het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales A R Bloom, S J Harris en C J W Hill om als Insolvency Practioners op te treden krachtens sectie 390(2)(a) van de Insolvency Act De Association of Chartered Certified Accountants machtigt A M Hudson en D M Hughes om als Insolvency Practicioners op te treden krachtens sectie 390(2)(a) van de Insolvency Act Over alle zaken, activiteiten en bezittingen van de Vennootschappen wordt beslist door de Joint Administrators A R Bloom, S J Harris, C J W Hill en A M Hudson die uitsluitend en zonder persoonlijke aansprakelijkheid optreden als functionarissen van de Vennootschappen. De Vennootschappen zijn: Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks S.A.; Nortel GmbH; Nortel Networks France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; Nortel Networks S.p.A.; Nortel Networks B.V.; Nortel Networks Polska Sp.zo.o.; Nortel Networks Hispania S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks s.r.o.; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. De zaken, activiteiten en bezittingen van de Nortel Networks (Ireland) worden beheerd door de Joint Administrators A R Bloom and D Hughes die uitsluitend en zonder persoonlijke aansprakelijkheid optreden als functionarissen van Nortel Networks (Ierland) Limited. Nortel Networks S.A. is in staat van liquidation judiciaire vanaf 28 mei, 2009 naar Frans recht. De onderneming en haar activa die in Frankrijk zijn gelegen vallen onder het beheer van la liquidateur judiciaire. Wij adviseren dat dit verslag wordt verstrekt in overstemming met onze benoeming als Joint Administrators van de Vennootschap. Dit verslag dient alleen ter verstrekking van informatie aan crediteuren over bepaalde aspecten van de voortgang van de Administration. Aangezien dit verslag alleen een tussentijdse indicatie is van de algehele positie van de Vennootschap, en geen beoordeling van de huidige of toekomstige waardering van enige specifieke waarde van schuld, en aan verandering onderhevig is, dient het niet beschouwd te worden als enige indicatie van een uiteindelijke terugbetaling aan de crediteuren en, meer in het bijzonder, noch wij noch de Vennootschap zullen aansprakelijk zijn tegenover degene die op dit verslag vertrouwd met het doel om te handelen in vorderingen tegenover de Vennootschap. De Joint Administrators mogen informatie verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken (tezamen, Bewerken ) dat aan specifieke personen kan worden verbonden ( Personal Data ). Zij mogen Personal Data Bewerken in verscheidende jurisdicties met inachtneming van toepasselijk recht en beroepsregels inclusief (zonder beperkingen) de Data Protection Act 1998.

11 Appendix 1 Appendix 1 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) Bedrijfs informatie Registratie nummer: naam vennootschap: Vestigingsadres: Voormalige (handels)namen: Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport CX Schiphol, Nederland Northern Telecom International Finance B.V. Gegevens over de Joint Administrators en hun benoeming Joint Administrators: Datum van benoeming 14 januari 2009 A R Bloom, A M Hudson, S J Harris en C J W Hill van Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londen, SE1 2AF Door wie benoemd: De benoeming is gebeurd op gezag van de High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, op verzoek van de directie van de Vennootschap Zaaksnummer rechtbank: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - zaak 549 of 2009 Verdeling van de Administrators taken: Alle taken en bevoegdheden die de Administrators toekomen mogen worden uitgevoerd door ieder van de Administrators individueel, dan wel tezamen gezamenlijk handelend. Opmerking ten aanzien van de EU Insolventieverordening De EU Insolventieverordening 2000 is toepasselijk op deze bewindvoering en de procedure is een zgn, hoofdprocedure. Dit betekent dat deze bewindvoering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Engelse insolventiewetgeving en zijn de locale insolventiewetten van enig ander EU lid niet toepasselijk.

12 Appendix 1 Aandelenkapitaal Klasse Maatschappelijk Geplaatst & Volgestort Nummer Nummer Gewoon , ,43 A , ,50 Aandeelhouder Nortel Networks UK Limited 100,00% Directeuren (huidig en in de laatste drie jaar) en vennootschapssecretaris (huidig) Naam Directeur of secretaris Datum benoeming Datum aftreden Huidig aandelenbezit Simon Freemantle Directeur 30/04/ Jongheer A E Stoop Directeur 10/03/1983 (herbenoemd 14/01/09 als Commissaris) - - David Quane Director 30/09/2010 De Brauw Westbroek N.V.- Vennootschapssecretaris Secretaris N/A - -

13 Samenvatting van de Nortel Group Structuur Appendix 1

14 Appendix 1 De EMEA Vennootschappen die vallen onder de Engelse Administration: Juridische entiteit Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Land van oprichting Engeland Frankrijk Frankrijk Ierland Duitsland Finland Roemenië Zweden België Italië Nederland Nederland Polen Oostenrijk Tsjechië Hongarije Portugal Spanje Slowakije

15 Appendix 2 Appendix 2 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) Joint Administrators overzicht van de Ontvangsten en Uitgaven van 14 januari 2009 tot 13 januari 2015 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in Administration) Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven van de Joint Administrators van 14 januari 2009 tot 13 januari 2015 Valuta: USD Periode 14 januari 2009 tot 13 juli 2014 Periode 14 juli 2014 tot 13 januari 2015 Totaal tot 13 januari 2015 Openingsbalans 17,233,137 17,233,137 Ontvangsten Handel: - Verkoopopbrengsten - Netas 68,039,777-68,039,777 - Realisaties van dochterondernemingen - 95,876 95,876 - Andere ontvangsten 20,273,201 14,884 20,288,085 - Intergroep 9,054,910-9,054,910 - Activaverkopen 230, ,449 Overig: -Prebenoemingsverkopen 6,813,267-6,813,267 - US schikking allocatie op vorderingen 2,851,993-2,851,993 - Bankrente 1,749, ,761 1,891,891 - FX omzettingsontwikkeling 6,414,453-6,414,453 Uitgaven 115,427, , ,680,701 Overige: - Juridische honoraria (14,786,829) (346,240) (15,133,069) - Nadelige kosten (2,231,999) - (2,231,999) - Intergroep - (68,750) (68,750) - Overige uitgaven (8,026,992) (389,870) (8,416,862) - Joint Administrators' honoraria en kosten (6,767,938) (31,249) (6,799,187) - FX omzettingsontwikkeling tav FX transacties binnen de entiteit (1,435,909) (6,745,394) (8,181,303) - Andere professionele servicekosten (589,039) (53,870) (642,910) - Overige belastingen (139,203) - (139,203) - Bankkosten en rente (13,871) (462) (14,333) (33,991,781) (7,635,836) (41,627,618) Eindbalans 98,668,535 91,286,220 Sluitende rekeningen: Lokale rekeningen 520, ,566 Administratie rekeningen 98,148,156 90,679,654 98,668,535 91,286,220

16 Appendix 2 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven van de Joint Administrators van 14 januari 2009 tot 13 januari 2015 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in Administration) Administrators' ontvangsten- en uitgavebalans voor de periode: 14 januari 2009 tot 13 januari 2015 Valuta: EUR Periode 14 januari 2009 tot 13 juli 2014 Periode 14 juli 2014 tot 13 januari 2015 Totaal tot 13 januari 2015 Openingsbalans 13,380,803 13,380,803 Ontvangsten Handel: - Verkoopopbrengsten - Netas 51,648,188-51,648,188 - Realisaties van dochterondernemingen - 74,303 74,303 - Andere ontvangsten 15,282,137 11,535 15,293,672 - Intergroep 6,630,100-6,630,100 - Activaverkopen 423, ,346 Overig: - FX omzettingsontwikkeling 12,255,968 3,344,680 15,600,649 - US schikking allocatie op vorderingen 2,080,414-2,080,414 - Prebenoemingsverkopen 4,946,910-4,946,910 - Bankrente 1,319, ,747 1,430,672 Uitgaven 94,586,988 3,541,265 98,128,253 Overige: - FX omzettingsontwikkeling (10,742,082) - (10,742,082) - Juridische honoraria (11,070,992) (268,538) (11,339,531) - Nadelige kosten (1,596,657) - (1,596,657) - Intergroep - (53,291) (53,291) - Overige uitgaven (5,880,513) (302,381) (6,182,895) - Joint Administrators' honoraria en kosten (5,112,853) (24,238) (5,137,091) - FX omzettingsontwikkeling tav FX transacties binnen de entiteit (740,313) - (740,313) - Andere professionele servicekosten (444,196) (41,776) (485,972) - Overige belastingen (106,332) - (106,332) - Bankkosten en rente (10,388) (359) (10,748) (35,704,326) (690,585) (36,394,911) Eindbalans 72,263,465 75,114,145 Sluitende rekeningen: Lokale rekeningen 381, ,108 Administratie rekeningen 71,882,346 74,615,037 72,263,465 75,114,145

17 Appendix 2 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) Ontvangsten en Uitgaven opmerkingen Ten opzichte van eerdere perioden is sprake geweest van een significante reductie van de ontvangst- en betalingsactiviteit. Dit reflecteert het afwikkelen van de liquidatie van de Vennootschap. Opmerkingen bij R & P Opmerking 1 De balansposten zijn allen weergegeven in een lokale valuta, Euro, als toevoeging tot een valuta die voor alle entiteiten gemeenschappelijk is, US$. De openingsbalansen zijn omgerekend met gebruikmaking van de contante wisselkoersen aan het eind van de maand januari 2009 en eindsaldi zijn omgerekend door de contante wisselkoersen aan het eind van de maand januari 2015 te gebruiken, die door de vennootschap werden verstrekt. Deze benadering komt met de interne rapportage procedures van de Vennootschap overeen. Transacties die door de balansen heen hebben plaatsgevonden over de rapportage periode (14 juli 2014 tot 13 januari 2015) zijn met gebruik van gemiddelde contante wisselkoersen gedurende deze periode omgerekend, waarbij Reuters als bron is gebruikt. Mitsdien hebben er buitenlandse valuta koers bewegingen plaatsgevonden als gevolg van fluctuaties in valuta omrekenkoersen. Dit zijn slechts bewegingen als gevolg van omrekeningen en geven geen feitelijke ontvangsten of betalingen weer. Opmerking 2 De cijfers die zijn gebruikt om de samenvatting van de ontvangsten en uitgaven voor te bereiden zijn verschaft door de Vennootschap en zijn niet gecontroleerd. Belangrijke onderdelen zijn wel nagekeken wat betreft nauwkeurigheid en redelijkheid. Opmerking 3 De gerapporteerde bedragen zijn, waar van toepassing, inclusief omzet belasting. Opmerking 4 Alle bedragen waarnaar wordt verwezen staan in US$ tenzij anders vermeld wordt. ONTVANGSTEN Bij benoeming was er cash in EUR en in US$ op rekeningen ten bedrage van miljoen. US$17,2 Totale ontvangsten van US$0,3 miljoen (netto van FX omzetting) zijn ontvangen gedurende de rapportageperiode. Dit is met name gerelateerd aan bankrente ter waarde van in totaal US$0,1 miljoen en realisaties van dochterondernemingen ter waarde van US$0,1 miljoen met betrekking tot kapitaaldistributies van haar joint venture dochteronderneming Star21 Limited. BETALINGEN Totale betalingen ten bedrage van US$0,9 miljoen zijn gemaakt gedurende de rapprtage periode. Dit heeft primair te maken met overige kosten, welke in totaal US$0,4 miljoen bedragen met betrekking tot betalingen aan TPR. Verder zijn er gedurende de rapportage periode US$0,3 miljoen aan juridische honoraria betaald (netto van FX omzettingsontwikkeling).

18 Appendix 3 Appendix 3 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) De Joint Administrators honoraria omvatten de volgende drie elementen: Administration tijdskosten Administration tijdskosten zijn die honoraria gemaakt door de Joint Administrators met betrekking tot het overall management van de Administration van de Vennootschap. Ze zijn niet inclusief kern honoraria in relatie tot de verkopen van ondernemingen noch enige hertoebedeling van centraal gemaakte kosten. Deze tijdskosten zijn gecategoriseerd in verscheidene werkstromen en gespecificeerd in een tabel met inachtneming van de Statement of Insolvency Practice 9, een Engelse regelgevende bevoegdheid. Deze werkstromen houden, inter alia, crediteuren, werknemers, onroerend goed, pensioenen en wettelijk in. Hertoebedeelde tijdskosten Gedurende het Administration proces, bepaalde honoraria van de Joint Administrators zijn centraal in rekening gebracht voor alle EMEA entiteiten gerelateerde activiteiten. Correcte toedelingstarieven zijn toegepast op deze honoraria en de kosten worden op dezelfde manier toebedeeld aan de verscheidene EMEA entiteiten, inclusief de Vennootschap. De totale hertoebedeelde tijdskosten van alle EMEA entiteiten voor de periode waren GB ,09 Transactietijdskosten De Joint Administrators hebben kosten gemaakt met betrekking to de wereldwijde business en activaverkopen. Toebedelingstarieven worden toegepast op deze honoraria, gebaseerd op een PPA scenario, en de respectievelijke delen zijn in rekening gebracht aan elke entiteit in EMEA, inclusief de Vennootschap. De totale transactietijdskosten van alle EMEA entiteiten voor de periode waren GB 6.105,00. Totale tijdskosten voor de Administration met betrekking tot de periode van 31 mei 2014 tot 28 november 2014

19 Appendix 3 Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (In Administration) Samenvatting van de Joint Administrators tijdskosten van 31 mei 2014 tot 28 november 2014 (GB ) Met uitzondering van kern M&A transactietijd Activiteit Partner / Executive Director Director Uren Assistant Director Manager Executive Analyst Totale som der uren Gemiddelde uurtarief Tijdskosten voor de periode Tijdskosten voor de Administration tot op heden Cash prognoses ,56 Communicatie ,83 Crediteuren - - 0,5-0,5 6,5 7,5 197, , ,04 Klanten ,52 Dag ,43 Debiteuren ,02 Directeuren ,36 Werknemers ,50 Verwachte uitkomst ,50 Honoraria - - 2,8 7,0 32,9 92,0 134,7 105, , ,81 Financiën, accounting & administratie ,77 Juridisch ,16 Non COMI landen 5,3-8,9 27,7 29,1 2,1 73,1 336, , ,29 Overige activa - - 1, ,6 490,00 784, ,00 Pensioenen 1, ,5 495,00 742, ,50 Pre-administratie ,00 Onroerend goed ,34 Wettelijk 1, , ,5 448, , ,97 Strategie 9,5-3, ,5 598, , ,91 Belasting 54,5-149,5 5,8 15,2 7,6 232,6 668, , ,69 Handel ,87 Totaal 71,8-166,3 43,0 77,7 108,2 467, , ,06 Gemiddeld uurtarief 761,02-662,90 380,96 245,61 56,21 Tijdskosten voor de periode , , , , ,89 Tijdskosten voor de Administration tot op heden , , , , , ,29 Tijdskosten voor de Administratie tot op heden kan, door tijdsverschillen en aanpassingen gemaakt voorafgaand aan tijdsperioderapporten, kleine variaties laten zien in vergelijking met een vorig rapport. Deze informatie moet niet als definitief worden aangemerkt en is louter als begeleiding aan crediteuren verstrekt.

20 Appendix 3 Analyse Honorarium Administratie (in GB ) Samenvatting van de totale tijd besteed aan M&A transacties voor alle onder de Administration vallende EMEA entiteiten vanaf 31 mei 2014 tot 28 november 2014

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3544/PCF16 Sam Taylor Direct

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/AB/DM/RG/LO3547/PCF16 Sam East Direct telefoon:

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3542/PCF16 Sam East Directe

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 12 augustus 2011 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3544 Hannah Russell Direct

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 9 februari 2012 Ref: MLP/7E/SH/DM/HR/DW/LO3542 David Wright Directe

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 6 augustus 2013 Ref: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3544/PCF16 Sam East Direct

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 11 februari 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3547 Tara Felton Direct line:

Nadere informatie

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks B.V. (in administration) (de Vennootschap ) AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 12 augustus 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3544 Chris Coley Direct line: 0121 535 2394 Direct fax: 0121 535 2448 Email: ccoley@uk.ey.com Geachte heer, mevrouw, B.V. (in administration)

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap )

Nortel Networks N.V. (in Administration) ( de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3542 Hannah Russel Direct

Nadere informatie

AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN

AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 11 februari 2011 Ref: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Direct line:

Nadere informatie

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks International Finance & Holding B.V. (in administration) (de Vennootschap ) AAN ALLE BEKENDE CREDITEUREN 13 augustus 2009 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Direct tel.: +44 (0)121 535 2394 Fax: +44 (0)121 535 2447 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Nortel Networks NV (in administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks NV (in administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 13 Augustus 2009 Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540 Geachte heren, Direct

Nadere informatie

Nortel Networks N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators. Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986

Nortel Networks N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators. Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986 N.V. (in Administration) Voorstellen van de Administrators Ingevolge paragraaf 49 van bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986 februari 2009 Afkortingen In dit rapport worden de navolgende afkortingen gehanteerd:

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010

AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010 1 AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 augustus 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3542 Hannah Russel Direct line: +44 (0) 20.7951.4804 Direct fax: +44 (0) 20 7951 1345 E-mail: hrussel@uk.ey.com Geachte heren, NV

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 08/07/2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 08/07/2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8/7/214 Gegevens onderneming : Auto Petit Maastricht B.V. Faillissementsnummer : C/3/13/282F Datum uitspraak : 8 oktober 213 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Nortel Networks NV (In Administration) (de Vennootschap )

Nortel Networks NV (In Administration) (de Vennootschap ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk AAN ALLE GEKENDE SCHULDEISERS 12 februari 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3542 Chris Coley Direct line:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 08/04/2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 08/04/2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8/4/215 Gegevens onderneming : Auto Petit Maastricht B.V. Faillissementsnummer : C/3/13/282F Datum uitspraak : 8 oktober 213 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 december 2015 Gegevens onderneming: : Imtech Group B.V. Insolventienummer : F.10/15/580 Datum uitspraak surseance van betaling : 13 augustus 2015 Datum uitspraak

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. Faillissementsnummer : F.13/12/348

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake faillissement : Enron Power Services B.V. Rechter-Commissaris : mr. W.J. van Boven Curator : mr. M. Windt Faillissementsnummer : 03/97 F Datum

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 februari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 13 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. FAR WEST SUPERMARKTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Far West Supermarkten B.V., statutair

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 febuari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 febuari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 febuari 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Nummer: 7. hierna: Namerich

Nummer: 7. hierna: Namerich FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 18 augustus 2016 Gegevens onderneming : 1. GOES BEHEER B.V., statutair gevestigd te Vleuten - De Meern, feitelijk gevestigd te (3454 PX) De Meern aan de Naamrijk

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 HOUTHOFF BURUMA ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 1 200450 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Seaways Yachting BV inschrijving Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 01073074 Hendrik

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Datum: 15 december 2015 Nummer: acht Gegevens onderneming : Karstadt Finance

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talamini-Gelato

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015 Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. Faillissementsnummer : C/03/15/13F Datum uitspraak : 13 januari 2015 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap C.A.D. Beheer B.V., statutair gevestigd te Spijkenisse,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/589 NL:TZ:0000009117:F001 08-11-2016 mr. F.A.M Nowee mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van 8 november 2016

Nadere informatie

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V.

Zevende openbare verslag Fortucon Beheer B.V. Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de

Nadere informatie