Handhaving van een standaardessentieel. octrooi: FRAND-licentie of verbod? Zeist, woensdag 14 maart Gertjan Kuipers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving van een standaardessentieel. octrooi: FRAND-licentie of verbod? Zeist, woensdag 14 maart 2012. Gertjan Kuipers"

Transcriptie

1 Handhaving van een standaardessentieel octrooi: FRAND-licentie of verbod? Zeist, woensdag 14 maart 2012 Gertjan Kuipers 1 AIPPI Symposium 14 maart 2012

2 Stelling 1 De houder van een standaardessentieel octrooi kan derden niet verbieden om van de geoctrooieerde technologie gebruik te maken; 2 AIPPI Symposium 14 maart 2012

3 FRAND-octrooi geen verbod Hoofdregel art. 53 lid 1 ROW 1995: "Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht " Uitzonderingen zijn geregeld: - Onderzoeksvrijstelling (53 lid 3) - Bolar-exceptie (53 lid 4) - Uitputting (53 lid 5) - Dwanglicenties (art ) FRAND-octrooi wordt niet genoemd als uitzondering 3 AIPPI Symposium 14 maart 2012

4 FRAND-octrooi geen verbod Ook geen sprake van afstand van recht in FRAND-verklaring ETSI: declares that it (..) (is) prepared to grant irrevocable licenses under its IPR(s) on terms and conditions which are on fair, reasonable and nondiscriminatory in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, to the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice that/those STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) ( ) (ETSI Rules of Procedure, 30 November 2011 p. 42 and Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy) 4 AIPPI Symposium 14 maart 2012

5 FRAND-octrooi geen verbod Philips / SK Kassetten "(..) aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten ( ) Zolang ( ) geen licentie ( ) in beginsel geen grond om ( ) handhaving van ( ) octrooirecht te ontzeggen" (Philips / SK Kassetten, r.ov. 6.19) 5 AIPPI Symposium 14 maart 2012

6 FRAND-octrooi geen verbod Samsung / Apple "Apple gaat er kennelijk vanuit dat het afgeven van een FRAND-verklaring gelijk staat aan afstand van het octrooirecht, zodat een derde ( ) nooit zal hoeven te vrezen te worden aangesproken op octrooi-inbreuk. Uitgaande van wat hiervoor is overwogen over de strekking van de FRAND-verklaring is dat echter niet in te zien.. Derden kunnen er op vertrouwen dat hen een FRAND-licentie zal worden aangeboden, niet dat zij zonder licentie de standaard kunnen toepassen zonder inbreuk te maken. [ ] De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. 6 AIPPI Symposium 14 maart 2012

7 FRAND-octrooi geen verbod Europese commissie "( ) the seeking or enforcement of injunctions on the basis of SEPs is also not, of itself, anti-competitive. In particular, and depending on the circumstances, it may be legitimate for the holder of SEPs to seek an injunction against a potential licensee which is not willing to negotiate in good faith on FRAND terms." (EC in Google / Motorola, ) 7 AIPPI Symposium 14 maart 2012

8 FRAND-octrooi geen verbod Ook Duitse rechter gaat hier vanuit Ook Duitse rechter legt verboden op bij FRAND-octrooien: - Orange Book (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) - IPCom / HTC (LG Mannheim 27 feb 2009) - IPCom / Nokia (LG Mannheim feb 2011) - Motorola / Apple (LG Mannheim 27 Mei 2011) 8 AIPPI Symposium 14 maart 2012

9 Stelling 2 De bewijslast dat een aangeboden licentie FRAND is ligt bij de houder van een standaardessentieel octrooi. 9 AIPPI Symposium 14 maart 2012

10 Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Samsung v. Apple: "Onder deze omstandigheden en nu Samsung ook niet heeft aangegeven dat substantieel lagere vergoedingen bespreekbaar zijn, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat het inroepen van haar octrooirechten in een bodemprocedure zal worden aangemerkt als misbruik van recht " Er is sprake verweer van "misbruik van recht" of "misbruik van bevoegdheid" 10 AIPPI Symposium 14 maart 2012

11 Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Bij de misbruik-vraag wordt niet de vraag gesteld of aangeboden licentie FRAND is, maar: "Gezien het voorgaande moet vooralsnog echter worden geoordeeld dat het door Samsung van Apple gevraagde percentage moet worden afgeleid dat Samsung niet werkelijk bereid is een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden aan te gaan" Verweerder moet stellen, en zo nodig bewijzen, dat octrooihouder niet bereid is licentie op FRAND-voorwaarden aan te gaan 11 AIPPI Symposium 14 maart 2012

12 Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is NB Zware eisen aan stelplicht bij "misbruik van recht"-verweer: "De HR leidt daaruit af dat het BenGH met onbehoorlijk handelenin die verklaring voor recht doelt op een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid, en derhalve op een maatstaf die zwaardere eisen aan de stelplicht stelt dan de maatstaf van de goede trouw doet." (NJ 1990, 728) Bij voldoende betwisting juist zwaardere bewijslast voor verweerder 12 AIPPI Symposium 14 maart 2012

13 Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Geen reden voor omkering bewijslast vgl. Orange Book: "The fact that it is not easy for the proposed licensee to determine this amount [lees: wat FRAND is] does not constitute an undue bruden for him, because he bears the onus of presentation and proof for the prerequisites of his licensing claim anyway" 13 AIPPI Symposium 14 maart 2012

14 Stelling 3 Om een verbod te voorkomen, kan de (vermeende) inbreukmaker volstaan met het aanbieden van een licentie uitsluitend m.b.t het Nederlandse deel van het octrooi/octrooien waarop de octrooihouder zich in concreto beroept. 14 AIPPI Symposium 14 maart 2012

15 Enkel verzoek licentie NL-deel octrooi volstaat niet Bij procedure ben je stadium van onderhandelen al gepasseerd Octrooihouder procedeert niet om voor 1 octrooi voor 1 land licentie te krijgen 15 AIPPI Symposium 14 maart 2012

16 Landgericht Mannheim Docket No: 7 O 65/10 27 Mei 2011 The plaintiff may generally not rely on the assumption that it is able to refuse the "single license" under the patent in suit that the defendant asked for because it is ready to grant a license under its patent portfolio In this respect, the legitimate interest of the licensee, when giving priority, in deciding freely whether or not, and to which extent, products are distributed by the proposed licensee, with which design and on which territorial markets, is opposed to the objectives of cartel law There is one exception, if the proposed licensee's request for only one single license under a patent in suit, results from his intention to otherwise act in bad faith against the patent proprietor, and to infringe his other property rights until the proposed licensee is sued for patent infringement 16 AIPPI Symposium 14 maart 2012

17 Is enkel verzoek licentie NL-deel octrooi geen verzoek te kwader trouw? Standaard kun je niet toepassen zonder licentie te hebben voor alle FRAND-octrooien Producten worden (zelden) in één enkel land verkocht Verweerder handelt niet te goeder trouw indien hij slechts licenties wil nemen voor octrooien waar hij voor wordt aangeklaagd. Daar blijkt uit dat hij niet daadwerkelijk bereid is tot het nemen van FRAND-licenties voor de FRAND-octrooien. 17 AIPPI Symposium 14 maart 2012

18 Stelling 4 De benadering van de Nederlandse rechter in Philips/SK Kassetten (en daarna) verschilt in wezen niet van de Duitse benadering in Orange Book (en daarna). 18 AIPPI Symposium 14 maart 2012

19 Duitse benadering Orange Book 1. Dominante marktpositie? Bij standaardessentieel octrooi wordt zeer snel aangenomen dat er sprake is van een dominante marktpositie - Lijkt nog geen echte issue te zijn geweest 19 AIPPI Symposium 14 maart 2012

20 Duitse benadering Orange Book 2. Octrooihouder heeft ten onrechte aanbod verweerder geweigerd? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod waarbij octrooihouder voorwaarden mag invullen? Octrooihouder geeft voorwaarden? Verweerder vindt voorwaarden octrooihouder acceptabel? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod op gebruikelijke voorwaarden? Octrooihouder accepteert aanbod? Er is licentie Verweer slaagt niet Octrooihouder doet tegenbod dat voldoet aan mededingingsrechte lijke verplichtingen? Aanbod van verweerder dat niet geweigerd had mogen worden 20 AIPPI Symposium 14 maart 2012

21 Duitse benadering Orange Book 3. Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is? Legt verweerder rekenschap af over gebruik? Betaalt verweerder voor gebruik van licentie / zet hij geld in escrow? Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is Verweer slaagt niet 21 AIPPI Symposium 14 maart 2012

22 Dominante positie octrooihouder? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod waarbij octrooihouder voorwaarden mag invullen? Octrooihouder geeft voorwaarden? Verweerder vindt voorwaarden octrooihouder acceptabel? Tweede rechtszaak waarin rechtbank beslist of octrooihouder in de onderhandelingen alsnog een aanbod heeft gedaan dat voldoet aan mededingingsrechtelijke verplichtingen. Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod op gebruikelijke voorwaarden? Octrooihouder accepteert aanbod? Er is licentie Verweer slaagt niet Octrooihouder doet tegenbod dat voldoet aan mededingingsrechte lijke verplichtingen? Aanbod van verweerder dat niet geweigerd had mogen worden. Partijen komen alsnog een licentie overeen? Bij inbreuk kan verbod worden toegewezen, maar als verweerder alsnog aan één van zijn verplichtingen voldoet, kan een verbod weer worden opgeheven. Legt verweerder rekenschap af over gebruik? Betaalt verweerder voor gebruik van licentie / zet geld in escrow? Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is. Verweer slaagt en verbod wordt geweigerd, maar er is dan nog géén licentie.

23 Nederlandse benadering Heeft octrooihouder voor het ingeroepen octrooi een FRANDverklaring afgegeven? Heeft verweerder gevraagd om een licentie? Heeft octrooihouder aanbod gedaan voor licentie? Blijkt uit het aanbod dat octrooihouder bereid is om onder FRAND-voorwaarden licentie aan te gaan? Uitkomst hangt af van reden waarom er geen FRANDverklaring is afgegeven. Verweer slaagt niet Verweer slaagt Is verweerder bereid om onder FRANDvoorwaarden licentie aan te gaan? Als octrooihouder er alsnog blijk van geeft daadwerkelijk een licentie onder FRAND-voorwaarden af te willen sluiten dan mag deze alsnog om een verbod vragen. Onduidelijk of verweer dan wel of niet slaagt. 23 AIPPI Symposium 14 maart 2012

24 Nederlandse benadering Philips / SK Kassetten "De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als samengevat de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o en 6.23)" 24 AIPPI Symposium 14 maart 2012

25 Nederlandse benadering Samsung / Apple Anders dan Samsung meent, volgt uit de beslissing van deze rechtbank in de procedure Philips - SK Kassetten niet dat zij onder alle omstandigheden recht heeft op een inbreukverbod. [ ] De beslissing ziet echter niet op omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat het recht om het octrooi te handhaven wordt misbruikt door een octrooihouder die zich aan zijn FRAND-verplichting onttrekt De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. 25 AIPPI Symposium 14 maart 2012

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2014 - uittreksel met toepassing van artikel 28 lid 2 Rv

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2014 - uittreksel met toepassing van artikel 28 lid 2 Rv vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470109 / KG ZA 14-870 Vonnis in kort geding van - uittreksel met toepassing van artikel 28 lid 2 Rv in de zaak

Nadere informatie

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik Door mr. Mathieu Paapst Inleiding Over vrije en open source software bestaan veel juridische misverstanden wat betreft aansprakelijkheid, licenties en

Nadere informatie

Zaak A 2003/1 Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep B.V. / Artic N.V. en N.V. Frisa

Zaak A 2003/1 Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep B.V. / Artic N.V. en N.V. Frisa COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 2003/1 Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep B.V. / Artic N.V. en N.V. Frisa Conclusie van de plv. Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer (stuk A 2003/1/6) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT

Nadere informatie

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting:

Appelanten doen eerbiedig zeggen voor antwoord in Schriftelijke toelichting: Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 Zitting: 4-2- 2011 SCHRIFTELIJKE TOELICHTING

Nadere informatie

Internationaal financieel en economisch recht

Internationaal financieel en economisch recht Internationaal financieel en economisch recht Overzicht Internationale koop 1 Internationale distributie (concessie, franchising, agentuur) 25 WTO (GATT, GATS, TRIPS, DSU) 38 Internationale overdracht

Nadere informatie

Samenloop. I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van:

Samenloop. I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van: Samenloop I.S.J. HOUBEN, K.J.O. JANSEN, P. MEMELINK, J.H. NIEUWENHUIS & L. REURICH (red.) met bijdragen van: H.S.J. Albers M. den Besten C.H. Bezemer M.B. de Boer A.G. Castermans Y.L.L.A.M. Delfos-Roy

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74244

Nadere informatie

alsmede AKTE IN DE HOOFDZAAK houdende wijziging van eis inzake eiseres in de hoofdzaak gedaagde in de incidenten tegen

alsmede AKTE IN DE HOOFDZAAK houdende wijziging van eis inzake eiseres in de hoofdzaak gedaagde in de incidenten tegen Rechtbank Amsterdam Rolnummer : 2008 / 1465 Rolzitting : 5 november 2008 INCIDENTELE CONCLUSIE VAN ANTWOORD 1. in de bevoegdheidsincidenten; 2. in het voorwaardelijke vrijwaringsincident; alsmede AKTE

Nadere informatie

zaaknummer / rekestnummer: C/09/472391 / HA RK 14-455

zaaknummer / rekestnummer: C/09/472391 / HA RK 14-455 Citeerwijze: Beschikking Rechtbank Den Haag, IT 1807(Autodesk tegen ZWCad Soft) www.itenrecht.nl beschikking RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rekestnummer: C/09/472391

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Tilburg University. Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric. Document version: Preprint (usually an early version)

Tilburg University. Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric. Document version: Preprint (usually an early version) Tilburg University Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233.

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. 1 Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak

Nadere informatie

4 Samenloop in een meerlagige rechtsorde

4 Samenloop in een meerlagige rechtsorde 4 Samenloop in een meerlagige rechtsorde Verval en verjaring in het Europees contractenrecht A.G. Castermans & R. de Graaff 1 INLEIDING De laatste reis van het dressuurpaard Poëtin II voerde langs enkele

Nadere informatie

Conclusie: A-G mr. J.B.M.M. Wuisman LJN: BV1301 Noot: - Roepnaam: De Beeldbrigade/Hulskamp

Conclusie: A-G mr. J.B.M.M. Wuisman LJN: BV1301 Noot: - Roepnaam: De Beeldbrigade/Hulskamp RCR 2012/51: Koop. Aanschaf standaardsoftware. Is kooptitel 7.1 BW van toepassing op de overeenkomst tot aanschaf van standaardsoftware? Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie:

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie

(vervolg inhoud op blz. 286)

(vervolg inhoud op blz. 286) 2 8 5 NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 23 jan. 2008, Alk- Abelló/De Staat der Nederlanden

Nadere informatie

Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces

Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces Mevrouw mr. M.H. Elferink 1. Inleiding 1 Aanleiding voor

Nadere informatie

Jurisprudentie nr. 11 22

Jurisprudentie nr. 11 22 Nr. 22 Lampe/Wever (Parlementaire immuniteit Aruba) Hoge Raad 17 juni 2011 Arrest in de zaak van: A.R. Lampe, wonende in Aruba, verzoeker tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, tegen C.A.S.D. Wever,

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met open source software?

Stoppen of doorgaan met open source software? Software-octrooien Stoppen of doorgaan met open source software? Versie: 1.1 Definitief Datum: oktober 2004 Auteur: mr. drs. B.S.J. Knubben ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26 Postbus 84011 2508

Nadere informatie

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten Inleiding In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2005 inzake Flexovit 1 pleitte advocaat-generaal (A-G) Wortel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE

COMMISSIE VAN ADVIES ADVIES UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES ADVIES NO. 17 INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN INZAKE DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY ADVIES NO. 17 DEN HAAG, 19 MEI 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 5 september 2013

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) Datum: 5 september 2013 RO 2013/78: Enquêterecht. Is een beroep op een aandeelhoudersovereenkomst in verband met een beoogde ontbinding van een vennootschap gegronde reden... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617. Datum uitspraak: Datum publicatie: 21-12-2011 09-01-2012

LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617. Datum uitspraak: Datum publicatie: 21-12-2011 09-01-2012 LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 21-12-2011 09-01-2012 Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

6. Intellectuele eigendom S.H. Bol, M.L. Boonk, W.-H. Hogerzeil, C. Netze-Ritsema, M. Weij 1

6. Intellectuele eigendom S.H. Bol, M.L. Boonk, W.-H. Hogerzeil, C. Netze-Ritsema, M. Weij 1 6. Intellectuele eigendom S.H. Bol, M.L. Boonk, W.-H. Hogerzeil, C. Netze-Ritsema, M. Weij 1 The Virtual Mall Greet en Femke (IRL: Jan) zijn echte artistiekelingen. Zij ontwerpen (virtuele) kleding en

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Europees internationaal privaatrecht Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Mr. H.W. Wefers Bettink* 288 Het Hof van

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in beroepsaansprakelijkheid van accountants jegens derden

Ontwikkelingen in beroepsaansprakelijkheid van accountants jegens derden Dit artikel is gepubliceerd in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), juli 2008 Ontwikkelingen in beroepsaansprakelijkheid van accountants jegens derden Auteurs: Peter van der Zanden,

Nadere informatie