De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer 14635042"

Transcriptie

1 De reisvoorwaarden van Nepaltours.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder KvK nummer Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nepaltours.nl gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse hotelovernachtingen en losse tickets.) De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Nepaltours.nl ervoor zorgen dat U uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Nepaltours.nl maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer de reis in goede orde plaats heeft gevonden, zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Nepaltours.nl. Alleen in geval dat Nepaltours.nl in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren. Nadat U van Nepaltours.nl een bevestiging/factuur heeft ontvangen, krijgt U van Certo Escrow per een uitnodiging waarin u gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restant-reissom of tot betaling van de hele reissom in een keer als U kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Nepaltours.nl zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast. Ter aanvulling: - In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor U kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom. - Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode. - Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing. - De STO is geen geschillencommissie. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiele zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat. Reisvoorstel / offerte / reisovereenkomst / factuur Al onze reizen zijn op maat gemaakt. Uit overleg tussen Nepaltours.nl en de reiziger komt een reisprogramma tot stand. Van dit reisprogramma maakt Nepaltours.nl een reisvoorstel met een offerte. Dit reisvoorstel is 7 dagen geldig en kan binnen deze termijn omgezet worden in een

2 reisovereenkomst. Na akkoordverklaring van de reiziger, per post, telefoon of , is de reisovereenkomst gesloten en ontvangt de reiziger een bevestiging van deze reisovereenkomst en een factuur. De aanbetaling over de reisovereenkomst (boeking) bedraagt 20% van de totale reissom. De reserveringskosten zijn 20. p.p Deze bedragen moet binnen 8 dagen op de rekening van Certo Escrow binnen zijn. Het restant van de betaling dient 6 weken voor vertrek te zijn betaald. Bij boeking korter dan 2 weken voor vertrek vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. Voor vertrek of tijdens de reis, kan het voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden, aanpassingen van het reisprogramma, noodzakelijk zijn. Als dit voor vertrek gebeurd dan zal Nepaltours.nl de reiziger hiervan op de hoogte stellen, en in overleg tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis dusdanig door deze aanpassingen zijn veranderd, en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren. Zijn er aanpassingen noodzakelijk door onvoorziene omstandigheden tijdens de reis, dan zal Nepaltours.nl, de lokale agent, of de aangestelde gids, zijn uiterste best doen om het karakter van het oorspronkelijke programma zoveel mogelijk te behouden, binnen het budget van de reisovereenkomst. Aansprakelijkheid. 1. De reiziger ontvangt bij het sluiten van een reisovereenkomst bij Nepaltours.nl algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied voor de geboekte bestemming. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 2. Nepaltours.nl heeft als eis bij het sluiten van een reisovereenkomst dat de reiziger en zijn medereizigers een reisverzekering en annuleringskostenverzekering hebben en hiervan het bewijs overhandigen aan Nepaltours.nl. 3. De reiziger verstrekt Nepaltours.nl uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers (partner, familie, groep) met name a. Volledige namen zoals in het paspoort vermeld b. Nationaliteit van alle reizigers c. Volledig adres, telefoonnummer, adres van alle reizigers d. Nummer thuisblijvers

3 e. Reis en annuleringsverzekering: maatschappij en polis nummer van iedere reiziger 4. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl bij het sluiten van de reisovereenkomst alle informatie met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van hemzelf en zijn medereizigers (inclusief gebruik van alcohol, drugs, medicatie) die een invloed zouden kunnen hebben op het goede verloop van de reis als deze toestanden zouden kunnen leiden tot ongemak, gevaar of risico s voor de reiziger zelf en/of andere reizigers en/of de bemanning of de vervoerder of voor de bezittingen van derden. Indien deze informatie niet correct blijkt of wordt verzwegen, kan de vervoerder (vliegmaatschappij, gids, chauffeur ter plaatse) hem het recht op verder vervoer ontzeggen en schade die hieruit ontstaat wordt op de reiziger die hiervoor verantwoordelijk is verhaald. 5. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl alle informatie over beperkte mobiliteit van de reiziger almede de noodzaak tot het begeleiden van minderjarigen, mindervalide en zieke reizigers. Zwangere vrouwen dienen aan Nepaltours.nl mee te delen hoe ver de zwangerschap is op het moment van het afsluiten van de reisovereenkomst. Het is de reiziger bekend dat de vervoerders (vliegmaatschappij, gids, chauffeur ter plaatse) ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring verlangen en bij het ontbreken van die verklaring zij de reiziger het recht op (verder) vervoer kunnen ontzeggen. 6. De reiziger verstrekt aan Nepaltours.nl alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de reis door Nepaltours.nl, lokale agent en plaatselijke gidsen. 7. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de lokale agent, vervoerders of Nepaltours.nl van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten, worden alle daaruit voortkomende kosten aan de reiziger in rekening gebracht. 8. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, visum en evt. trekkingpermit. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. 9. Nepaltours.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus- of luchtvaartmaatschappijen of veerdiensten. 10. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Nepaltours.nl aansprakelijk is voor

4 Klachten de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Nepaltours.nl nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom. 11. Een aanspraak van enige reiziger op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Nepaltours.nl hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom. 12. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nepaltours.nl of haar leidinggevende ondergeschikte. Nepaltours.nl is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf. Wij doen ons best om een reis zo goed mogelijk uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat U ergens een klacht over heeft. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de lokale agent ter plaatse zodat hij er wat aan kan doen. Komt U er samen niet uit, leg dan de klacht schriftelijk vast en stuur die na afloop van de reis, uiterlijk binnen 10 dagen, naar ons kantoor. Last minute Reserveert U binnen twee weken voor vertrek, dan brengen wij U 25,00 lastminute kosten in rekening. U aanvraag wordt met spoed behandeld en uw reispakket en reisbescheiden aangetekend of per express verzonden. Annuleringsvoorwaarden Nepaltours.nl Bij annulering door de klant is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: - Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van 100,00 p.p. - Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom. - Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom. - Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledge reissom. Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Nepaltours.nl de melding ontvangt, mits de melding voor wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstig moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden ( zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, geweldadige conflicten, of dreigingen hiervan), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

5 Avontuurlijke reizen In landen als Nepal hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. De wet spreekt in dat verband van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agent toevlucht moeten nemen tot alternatieven kan de reiziger er van op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van Nepaltour.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We hebben een betrouwbare partner geselecteerd met heel veel ervaring, met wie we een nauwe samenwerking hebben en met korte lijnen goed kunnen communiceren. Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld tenzij op grond van de dwingende regels ander recht van toepassing is. Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties ( VvKR ) Per 15 april 2011 is de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties in het leven geroepen. De VvKR biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties. Kleinschalige reisorganisaties nemen een aparte plek in binnen de reisbranche. Het zijn vaak eenmansbedrijven of vennootschappen gespecialiseerd in een bepaald gebied of activiteit en gerund door betrokken eigenaren met een schat aan ervaring, die ze graag delen met de reizigers. Nepaltours is lid. Voor meer informatie: Nepaltours.nl Tel Keizer Karelplein TC Maastricht.

6

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen

Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemene informatie & reisvoorwaarden PuurGrieks reizen Algemeen Omdat iedereen zijn eigen vakantiewensen heeft, bieden we bij PuurGrieks reizen alleen losse modules aan, die je naar eigen inzicht kunt

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania)

Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) Algemene Voorwaarden Dynamic Holland (SingleSun, SingleSnow, SnowMania) 1. Algemeen Het volgende klinkt allemaal wat zwaar, maar is noodzakelijk door de huidige wetgevingen. Wanneer je op vakantie gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Balci Reizen

Algemene voorwaarden Balci Reizen Algemene voorwaarden Balci Reizen Onze organisatie is lid van IATA (nr 57-212363) en erkend agent van Turkish Airlines. BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN Balci Reizen kan een reservering voor u maken.wij

Nadere informatie

Boekingsformulier Sunita Reizen

Boekingsformulier Sunita Reizen Boekingsformulier Sunita Reizen Persoonsgegevens reiziger 1 reiziger 2 Achternaam (zoals in paspoort). m/v.... m/v Voornamen (zoals in paspoort).... Roepnaam / Geboortedatum /. / Adres... Postcode / woonplaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers.

tip Raadpleeg bij twijfel of onduidelijkheid de FAQ s op onze website. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen door andere reizigers. SNP & Yomads boekingsvoorwaarden & spelregels Versie juni-2015 Beste reiziger, U staat op het punt één van onze reizen te boeken of heeft wellicht net uw boeking aan ons doorgegeven. Wij danken u voor

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf.

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. BudgetAir.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de

Nadere informatie

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep:

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep: Onder de Olympia Camping Groep vallen de volgende ondernemingen en locaties: Olympia Services SA Olympia Camping SPRL Le Confluent SPRL Camping Targnon SA Camping Le Confluent Sprl, mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden Kuoni hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis: Georganiseerde reis: een door ons in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE Boeking van een reis Boeking van een reis vindt plaats door ondertekening van een inschrijvings- of boekingsformulier, of via een ondertekend online boekingsformulier

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor

Nadere informatie