Handreiking voor GGZ-instellingen voor het aanschaffen van een digitaal VIM-systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor GGZ-instellingen voor het aanschaffen van een digitaal VIM-systeem"

Transcriptie

1 Handreiking voor GGZ-instellingen voor het aanschaffen van een digitaal VIM-systeem Versie 1 7 september 2011

2 Inleiding Speerpunt 2 van Veilige zorg, ieders zorg, het patiëntveiligheidsprogramma GGZ is het stimuleren en faciliteren van de introductie van een (digitaal) VIM-systeem. Hiertoe stelt het programma Veilige zorg, ieders zorg stimuleringsgelden ter beschikking. De wijze waarop een VIM-systeem wordt ingericht wordt grotendeels overgelaten aan de instellingen zelf. Er is een aantal minimale eisen gesteld. Deze eisen hebben enerzijds betrekking op het voldoen aan normenstelsels als HKZ en anderzijds op het realiseren van mogelijkheden om vergelijking van de data over de verschillende ggz-instellingen mogelijk te maken. Deze eisen zijn opgenomen in het aanvraagformulier voor de stimuleringsgelden. In deze handreiking willen wij u een aantal aandachtspunten aanbieden welke u kunt gebruiken bij de aanschaf van een digitaal VIM-systeem. In deze handreiking zijn tevens de minimale eisen waaraan een VIM-systeem moet voldoen volgens de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg en GGZ Nederland. Deze zijn cursief gedrukt. De overige aandachtspunten kunnen door de instellingen apart gewaardeerd worden en dienen als hulpmiddel om tot de aanschaf van een op maat gemaakt VIM-systeem te komen. Deze handreiking is onderverdeeld in de volgende onderdelen: 1. Algemene minimale eisen 2. Functionele aandachtspunten 3. Gebruikersvriendelijkheid 4. Interfaces koppelingen 5. Beheer en beveiliging 6. Techniek 7. Leverancier 8. Inzicht in kosten. pagina 2 van 7

3 1. Algemene minimale eisen 1. Het systeem voldoet aan de normen die gesteld worden via: - HKZ-norm, juli 2009; - de NTA-8009:2007; - Classificatiesysteem GGZ Nederland. 2. Het systeem moet verschillende type meldingen ondersteunen. Dit kunnen zijn klachten, (bijna) incidenten, risico s, middelen en maatregelen en calamiteiten. Dit vraagt om een brede omschrijving van de te melden incidenten: het melden van alles wat niet de bedoeling is. 3.. Het systeem ondersteunt een standaardmethode voor retrospectieve incidentenanalyse (PRISMA, Sire). Root-cause analyses moeten mogelijk zijn. Aanvullend: in het kader van VMS aan te bevelen dat het systeem de standaard prospectieve risicoanalyses ondersteunt zoals SAFER. 4. Het laagdrempelig binnenkomen van incidenten moet het mogelijk maken om de binnengekomen incidenten per speerpunt patiëntveiligheid te registreren, rapporteren en te exporteren. 5. Het systeem bepaalt het risicoprofiel nadat de consequenties en het herhalingsrisico is ingevuld aan de hand van de uitgewerkte risicomatrix. 6. De implementatie van het pakket dient, binnen acceptabele tijd naar tevredenheid te kunnen worden afgerond. De instelling wordt gevraagd binnen drie maanden een projectplan op te leveren met een fasering t.a.v. de implementatie. In het projectplan wordt opgenomen: - Planning en mijlpalen - Capaciteit/Inzet van organisatie - Capaciteit/Inzet van leverancier - Op te leveren eindproducten. 2. Functionele aandachtspunten Dit zijn de punten die aan het functioneren van het systeem worden gesteld. Binnen de functionele aandachtspunten kan een onderverdeling gemaakt worden in: input: meldingen; de retrospectieve incident analyse; de prospectieve risico inventarisatie; workflow; output: rapportages. Input: melden 1. Elke medewerker wordt in staat gesteld via een invoerapplicatie op het intranet van de instelling een incidentmelding te doen. De voorkeur gaat uit naar webbased formulieren. pagina 3 van 7

4 2. Afhankelijk van het type melding zijn vragenlijsten op te stellen. Binnen de vragenlijsten kunnen afhankelijkheden worden ingebouwd. Het zijn dynamische formulieren. Dat wil zeggen dat alleen vervolgvragen worden getoond die in relatie staan tot eerdere aangevinkte antwoordcategorieën. 3. Er kan in een meldingsformulier gebruik worden gemaakt van diverse type vragen, zoals tekstvelden, keuze uit (hiërarchische) lijsten, getallen, e.d. Vragen moeten desgewenst als verplicht item kunnen worden aangemerkt. 4. Binnen het systeem kan er worden gekozen om het mogelijk te maken om afhankelijk van het type melding anonieme en/of vertrouwelijk meldingen te doen. Hierbij is wel van belang dat de afdeling van de melder wordt vastgelegd. 5. Er is een mogelijkheid om aantekeningen of documentatie te koppelen aan de melding welke wordt opnomen in het meldingsdossier. 6. Het meldingssysteem wordt op een zodanige wijze ingericht dat de rechten van de patiënt zijn gewaarborgd. 7. Het systeem biedt de mogelijkheid om zelf meldformulieren te redigeren (toevoegen van vragen, layout wijzigen, hyperlinks naar documenten e.d.). Retrospectieve incidentanalyse 1. Het systeem ondersteunt de mogelijkheid om van een melding door verschillende personen, b.v. leidinggevenden, commissies of deskundigen (centraal/decentraal) een analyse te laten uitvoeren. Procesondersteuning: workflow & dossiervorming 1. Het systeem gebruikt als communicatie en signaalfunctie naar betrokkenen (zoals leidinggevende) in het meldingsproces zowel automatische als handmatige notificaties. Deze notificaties worden opgenomen in het meldingsdossier. De automatische notificaties kunnen door applicatiebeheer worden geredigeerd. 2. Binnen het systeem kunnen workflows per type melding worden ingericht, zoals: signalering (indien geen actie/reactie na zoveel tijd een melding). bewaking van afhandelingstermijnen. mogelijkheid om later informatie toe te voegen en of te veranderen, waarbij wijzigingen worden gelogd/ oude versies worden gearchiveerd. status van de melding (b.v. in behandeling, in analyse, afgehandeld, etc) Melding moet (bijvoorbeeld bij statusovergang) op eenvoudige wijze kunnen worden gerouteerd (zowel automatisch als handmatig). 3. De melder is in staat op ieder willekeurig moment de status van zijn melding te kunnen zien. Bij vookeur heeft de melder ook inzage in (onderdelen) van het meldingsdossier. 4. Bij de afhandeling van de melding is het mogelijk om acties aan personen toe te wijzen, actiehouders te notificeren en afhandelingstermijnen te bewaken. 5. Het systeem heeft autorisatieniveaus op basis van organisatiestructuur. Ingesteld kan worden wie welke rol heeft en wat de functie van de rol is binnen de workflow. 6. Alle acties ( , correspondentie, notities & aantekeningen, gespreksverslagen e.d.) die nodig zijn voor afhandeling van een melding worden in het meldingsdossier vastgelegd. Output: rapportages 1. Het systeem biedt mogelijkheden geselecteerde databestanden naar diverse standaard formats te exporteren. Er is een mogelijkheid om flexibel diverse informatie aan te vragen met behulp van een rapportgenerator of parameterisering van schermen en rapporten. 2. Het systeem is integreerbaar met andere toepassingen (SQL server, MS Access, pagina 4 van 7

5 Excel). 3. Het systeem biedt binnen de rapportages flexibiliteit in volgorde, sortering en filtering kolommen 4. Het systeem laat afhankelijk van de autorisatie de gegevens zien, zowel op detail niveau als op geaggregeerd niveau. 5. Het systeem biedt een (automatische) export mogelijkheid naar het CMR, SOAS-R en andere classificatiesystemen. 3. Gebruikersvriendelijkheid Om het melden te stimuleren is het van belang dat melden van incidenten laagdrempelig is. Het systeem kan dit ondersteunen door onder andere eenvoud in gebruik en bediening. Dit wordt onder andere bereikt door te streven naar zo min mogelijk meldpunten. Ook het afhandelen van meldingen, bijvoorbeeld door leidinggevende en commissies, moet gebruiksvriendelijk zijn. 1. Het systeem straalt eenvoud en gebruikersvriendelijkheid uit. Het gebruik is intuïtief. 2. Pagina s, velden en formulieren zijn zelf in te richten (verplicht te maken). 3. Formulier kunnen worden gesplitst in afzonderlijke pagina s. 4. Terminologie is herkenbaar en/of zelf aan te passen. 5. Het ysteem heeft een Nederlandstalige gebruikersinterface. 6. Het systeem heeft een Nederlandstalige online Helpfunctie. 7. Het systeem heeft Nederlandstalige documentatie. 8. Het systeem maakt veel gebruik van referentietabellen die zelf te beheren zijn 4. Interfaces / koppelingen Binnen een organisatie zijn vaak diverse applicaties aanwezig. Om te voorkomen dat gegevens dubbel moeten worden ingevoerd kunnen interfaces, koppelingen, tussen applicatie worden gemaakt. 1. Het systeem heeft een koppeling hebben met het kwaliteitsmanagementsysteem. Bijvoorbeeld door hyperlinks naar specifieke procedures in het protocollensysteem. 2. Het kunnen koppelen van de data uit het VIM aan de andere meld- en signaleringssystemen (bijvoorbeeld klachten, audits, ARBO etc) is van belang om tot een integrale aanpak van de maatregelen te komen. Vanuit bepaalde meldingstype (bijvoorbeeld VIM) kunnen vervolgmeldingen in een ander meldingstype (bijvoorbeeld verbeterregister) worden gedaan 3. Het systeem ondersteunt een automatische koppeling met een personeelssysteem voor wat betreft het importeren van personeelsgegevens. 4. Het systeem ondersteunt import ten behoeve van cliëntgegevens of andersom vanuit pagina 5 van 7

6 het elektronisch patiëntdossier. 5. Het systeem ondersteunt een koppeling met XXX ten behoeve van functionaliteit. 6. Het systeem ondersteunt een import functie voor andere zogenaamde basisbestanden (ruimtes, afdelingen etc) in standaardformaten. 5. Beheer en beveiliging 1. Het systeem heeft de mogelijkheid in een logboek alle systeemtechnische handelingen en configuratiewijzigingen vast te leggen. 2. Wijzigingen binnen het systeem kunnen worden gelogd. 3. Het systeem ondersteunt single sign-on op basis van active directory (1x aanloggen). 4. Het systeem ondersteunt het gebruik van profielen per functieprofiel te autoriseren. 5. Het systeem is beveiligd volgens standaardnormen (minimaal de NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg). 6. Het systeem is gemakkelijk te beheren. 7. Verschillende rubrieken moeten kunnen worden afgeschermd tegen overschrijving. 6. Techniek Het systeem past binnen de huidige en toekomstige ICT-infrastructuur van de organisatie. (organisatie specifiek). Hieronder is voorbeeld tekst: 1. Het systeem functioneert binnen een Citrix omgeving, Windows 2003 omgeving. 2. Het systeem functioneert binnen een Windows Terminal omgeving (2003). 3. Het systeem ondersteund een resolutie van 800*600. De schermen passen zich aan afhankelijk van de resolutie. 4. Het systeem gebruik SQL-server 2005 als database. 5. Het systeem is te integreren in de intra en/of internet omgeving gebaseerd op IIS en/of apache. 7. Leverancierseisen 1. De leverancier biedt ondersteuning vanuit Nederland en hanteert een duidelijk Service Level Agreement (standaard of op maat). 2. Helpdeskondersteuning is onderdeel van het contract. 3. De broncode van het systeem is gedeponeerd (escrow regeling) pagina 6 van 7

7 4. Via de internet site van de leverancier kunnen meldingen worden gedaan en kan de laatste programmatuur worden gedownload. 5. Aan het systeem wordt onderhoud gepleegd en doorontwikkeld 6. De leverancier heeft een gebruikersgroep of vereniging waarbij de eisen en wensen van de gebruikers worden besproken. 7. De leverancier biedt projectmatig en zonodig ad hoc ondersteuning bij de inhoudelijke, functionele en technische inrichting van het systeem op maat van de organisatie. De leverancier heeft ervaring in de gezondheidszorg. 8. De bedrijfskarakteristiek (b.v. omvang, marktaandeel, portfolio) van de leverancier garandeert continuïteit. 8. Inzicht in kostenposten 1. Er wordt inzicht gegeven in de invoeringskosten: - Opleidingskosten gebruiker. - Applicatiebeheerder. - Projectkosten. - Overige. 2. Er wordt inzicht gegeven in de kosten van het onderhoud (eenmalig en jaarlijks) en maatwerk. 3. Er wordt inzicht gegeven in de licentiekosten (eenmalig en jaarlijks). 4. Er wordt een kostenindicatie gegeven t.a.v. upgrade s (jaarlijks en maandelijks) pagina 7 van 7

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte.

INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE. Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. INTEGRAAL BEHEERSYSTEEM OPENBARE RUIMTE Request for Information ten behoeve van mogelijke aanschaf Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. Versie 1.5.10 26 mei 2008 1 INLEIDING De dienst MMO (Milieu,

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Bedrijfsproces Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Productinformatie Shared Facility Management Tools

Productinformatie Shared Facility Management Tools Productinformatie Shared Facility Management Tools Schrijver: Datum: Versie: Vincent Schenkels 1.0 INHOUD Globaal overzicht SFMT... 1 Modulen...2 Beschikbare modulen...2 Toekomstige modulen...2 Kenmerken...3

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Content Management Server Whitepaper Whitepaper OpenIMS Content Management Server Open Informatie Management Server www.openims.com

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server versie 6 Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com 2003 2015 OpenSesame ICT BV www.osict.com

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie