Omschrijving en grondslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving en grondslag"

Transcriptie

1 Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Due diligence bij de overname van een KMO Juridische aspecten Meester Alexis GOEMINNE, Advocaat Omschrijving en grondslag Niet gedefinieerd in Belgisch recht Geen algemene informatieplicht in hoofde van verkoper: verkoper is niet verplicht om uit eigen beweging koper te informeren, tenzij: (i) verkoper kennis heeft van bepaalde informatie; (ii) verkoper weet dat deze informatie van wezenlijk belang is voor koper; (iii) koper deze informatie niet kent en niet behoort te kennen (onderzoeksplicht van koper) koper wordt geacht kennis te hebben van informatie die publiek gekend is of publiek beschikbaar is koper moet alle informatie inwinnen die een normaal zorgvuldig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden zou inwinnen koper moet verkoper inlichten over elementen die voor koper van wezenlijk belang zijn

2 Doel van due diligence Due diligence door koper heeft meerdere doelstellingen: Invulling van onderzoeksplicht van koper Inzicht verwerven in target: sensu lato (niet louter boekenonderzoek); beter voorkomen dan genezen Verifiëren van uitgangspunten en veronderstellingen gehanteerd voor initiële waardering van target (prijsbepaling) en overnamestructuur Instrument in onderhandelingen met verkoper Informatiebron voor integratie of herstructuring na overname Soms ook due diligence door verkoper Draagt bij tot efficiëntie en snelheid van verkoopproces Vnl. bij veilingverkoop Tijdstip van due diligence Na ondertekening van intentieverklaring maar vóór ondertekening van overnamecontract Quid pro quo: - koper maakt kosten voor due diligence - verkoper bevestigt voornemen tot overdracht overeenkomstig basisprincipes omschreven in intentieverklaring - verkoper verleent eventueel ook exclusiviteit aan koper Pas op: momentum niet schaden Andere situaties: - Due diligence in twee fasen: na ondertekening van intentieverklaring (fase 1) en na uitbrengen van bindend bod (fase 2 confirmatory due diligence) maar vóór ondertekening van overnamecontract - Na ondertekening van overnamecontract maar vóór closing (contract onder opschortende voorwaarde van due diligence): ongebruikelijk - Na closing: zeer ongebruikelijk (tenzij in kader van prijsaanpassingsclausules)

3 Juridische plichten in kader van due diligence (1) Plichten van de verkoper Informatie verstrekt door verkoper aan koper in kader van due diligence moet juist zijn - Wetens en willens onjuiste informatie geven = bedrog (art B.W.) - Informatie geven waarvan verkoper behoort te weten dat deze onjuist is = culpa in contrahendo (art B.W.) Verkoper heeft in bepaalde omstandigheden spontane mededelingsplicht ten aanzien van koper Juridische plichten in kader van due diligence (2) Plichten van de koper Onderzoeksplicht: koper moet alle informatie inwinnen die een normaal zorgvuldig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden zou inwinnen - Publiek beschikbare informatie - Relevante informatie opvragen van verkoper o Due diligence vragenlijst o Management presentatie o In dubio: vragen stellen - Omvang van due diligence in functie van concrete omstandigheden o Omvang en activiteiten van target o Overnamestructuur (share deal / asset deal) o Beschikbare tijd o Risico van lekken naar personeel of derden

4 Juridische plichten in kader van due diligence (3) Geheimhoudingsplicht: koper moet vertrouwelijke informatie verstrekt door verkoper geheim houden - Contractuele verplichting indien geheimhoudingsovereenkomst gesloten met verkoper o Restricties in geheimhoudingsovereenkomst m.b.t. gebruik van informatie door koper en mededeling aan derden o Schadebeding (minimale forfaitaire schadevergoeding) o Duur van overeenkomst - Onrechtmatige daad (art B.W.): koper mag geen misbruik maken van vertrouwelijke informatie verstrekt door verkoper Juridische plichten in kader van due diligence (4) Plichten van de bestuurders van de target Discretieplicht - Discretieplicht betreft: o Fabrieksgeheimen: informatie van technische aard i.v.m. productiemethodes van de onderneming (zie ook art. 309 Sw.) o Zakengeheimen: informatie van commerciële of financiële aard die voor de onderneming een concurrentieel voordeel inhoudt o Overige informatie van commerciële, financiële of juridische aard betreffende de onderneming die haar in geval van bekendmaking schade kan berokkenen

5 Juridische plichten in kader van due diligence (5) - Discretieplicht kan terzijde geschoven worden door Raad van Bestuur van target indien verantwoord op grond van vennootschapsbelang o Niet door individuele bestuurder o Beslissing Raad van Bestuur tot vrijgave van informatie: motivering, modaliteiten en eventuele begeleidende maatregelen o Melding en rapportering in geval van belangenconflict (art. 523 W.Venn.) Andere verplichtingen - Toezicht door Raad van Bestuur op wijze waarop management omgaat met due diligence - Gelijkheidsbeginsel? Juridische plichten in kader van due diligence (6) Plichten van de commissaris van de target Beroepsgeheim - Art Wet van 22 juli 1953: commissaris is onderworpen aan art. 458 Sw. - Geheimhoudingsplicht van de commissaris geldt niet voor de mededeling van een attest of bevestiging aan een derde, mits schriftelijke toestemming van de cliënt (art a) Mag commissaris van target ook optreden als adviseur van target of van verkoper in kader van overnametraject met koper? Zie bijdrage van Mw. Isabelle Meunier

6 Juridische plichten in kader van due diligence (7) Plichten van de adviseurs Wie doet wat? - Taakverdeling tussen in house team van koper en adviseurs van koper voor operationele due diligence, financiële due diligence, fiscale due diligence en juridische due diligence - Overlappingen vermijden - Overleg bevorderen Opdrachtbrief - Omschrijving van taken van adviseur o Omvang van due diligence onderzoek o Wijze van rapportering - Timing - Vergoeding en kosten - Aansprakelijkheid en exoneratie Juridische plichten in kader van due diligence (8) Mededeling van due diligence verslag aan derden - Due diligence verslag van adviseur is exclusief gericht aan cliënt van adviseur - Mededeling aan derden principieel uitsluiten - Indien toch mededeling aan een derde (bvb. bank die overname financiert) o enkel mits toestemming van adviseur; o derde ondertekent non-reliance letter (of aanvaardt beperkingen en kwalificaties in reliance letter) Plichten van koper en adviseurs uit hoofde van witwaswetgeving

7 Verwerking van bevindingen van due diligence (1) Beëindiging van overnamegesprekken Beëindiging van onderhandelingen mag niet onrechtmatig zijn (culpa in contrahendo) Vergoeding voor due diligence kosten? Heronderhandeling van voorgestelde koopprijs Eventuele grenzen aan onderhandelingsmogelijkheden op grond van intentieverklaring of bindend bod Brug slaan tussen koper en verkoper via: - earn out (variabel deel van prijs) - uitgestelde betaling van deel van prijs (inhouding of escrow) - "flip protection" indien koper op korte termijn doorverkoopt aan hogere prijs Verwerking van bevindingen van due diligence (2) Aanpassing van overnamestructuur Asset deal ter beperking van risico's voor koper? - Meerwaardebelasting in hoofde van verkoper - Juridische aandachtspunten voor koper o Onroerende goederen (registratierechten, bodemattest) o Fiscale en sociale schulden (art. 442bis W.I.B. 92, art. 93undecies B BTW Wetboek, art. 41quinquies Wet 28 december 1944) o Lopende contracten (art B.W.) o Werknemers (CAO 32bis) o Vergunningen Voorafgaande herstructurering of desinvestering door target

8 Verwerking van bevindingen van due diligence (3) Bescherming in overnamecontract Issues gekend door koper bij ondertekening van overnamecontract maar waarvan koper risico's of gevolgen niet wil dragen - Opschortende voorwaarden o Oplossing van geïdentificeerde issue als opschortende voorwaarde tussen ondertekening van overnamecontract en voltrekking van overname o Long stop date o Contractuele verplichtingen ten laste van verkoper in tussentijdse periode - Specifieke vergoedingsclausules o Voltrekking van overname door koper ondanks geïdentificeerde issue o Verkoper verbindt zich tot vrijwaring en schadeloosstelling van koper m.b.t. schade voortvloeiend uit issue Verwerking van bevindingen van due diligence (4) Issues niet gekend door koper bij ondertekening van overnamecontract - Verklaringen en garanties vanwege verkoper aan koper - Schadevergoedingsplicht van verkoper bij schending van verklaringen en garanties o Beperkingen ten behoeve van verkoper (de minimis, maximumbedrag, duur) o Zekerheden ten gunste van koper (bankwaarborg, escrow) Issues gekend door koper bij ondertekening van overnamecontract waarvan koper risicio's of gevolgen aanvaardt - Bekendmakingsbrief (disclosure letter) van verkoper aan koper - Due diligence index als algemene bekendmaking?

9 Alexis Goeminne Advocaat ALTIUS Tour & Taxis Building Havenlaan 86C B Brussel

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er.

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er. ALGEMENE VOORWAARDEN BE MATCHED B.V. VERSIE 1.0 NOVEMBER 2010 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening m.b.t. zzp-bemiddeling en salarisadministratie van Be Matched B.V. en

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Offertes van BURO86 zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Offertes van BURO86 zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN BURO86 De hierna beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met BURO86 met ondernemingsnummer BE 0536774244; maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Deinsbekestraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012.

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012. Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Versie: augustus 2012 Versiebeheer Versie 1.0 - Juni 2008 Versie opgesteld door werkgroep met

Nadere informatie

PTI Algemene Leveringsvoorwaarden (copyright: Woerden, oktober 2008)

PTI Algemene Leveringsvoorwaarden (copyright: Woerden, oktober 2008) PTI Algemene Leveringsvoorwaarden rechtsgeldig ondertekend document, schriftelijke bevestiging per brief of e-mail of daadwerkelijke afname van de aangeboden diensten. I Begripsomschrijving en toepasselijkheid

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

Enkele aspecten van overnamecontracten

Enkele aspecten van overnamecontracten Enkele aspecten van overnamecontracten Mr. E.M. Das In deze bijdrage belicht ik enkele aspecten van overnamecontracten. Ik ga daarbij uit van een onderhandse overname van alle aandelen in een vennootschap.

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Algemene begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Arbodienst VERZUIM-HELPDESK.nl tevens handelend onder de naam Verzuim-Coach.nl en Verzuim-regisseur.nl Opdrachtgever

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Workin. A. Algemeen

Algemene voorwaarden Workin. A. Algemeen Algemene voorwaarden Workin A. Algemeen Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: a. Workin: Workin V.O.F geregistreerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als

I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als I Algemene voorwaarden 1ToDrive B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. 1ToDrive B.V. of een aan 1ToDrive

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met

Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met Algemene voorwaarden van toepassing op Spijker Beleggingen BV I Algemene bepalingen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt

Nadere informatie