Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten."

Transcriptie

1 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten.

2 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 2 Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Dat is vergeleken met andere bedrijfstakken bijzonder hoog. Uit diverse onderzoeken komt een aantal belangrijke oorzaken voor het mislukken van projecten naar voren; onduidelijke specificaties van hetgeen geleverd wordt, verkeerde verwachtingen bij de opdrachtgever en slechte communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vaak genoemd. Goed opgestelde contracten kunnen deze oorzaken voor een belangrijk deel wegnemen. In deze whitepaper sta ik stil bij een aantal belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van ICT-contracten, gezien vanuit het perspectief van de leverancier. De whitepaper richt zich vooral op contracten voor de levering van maatwerk ICT en ziet niet specifiek op de levering van standaardprogrammatuur. Het belang voor leveranciers Bij veel mensen bestaat de perceptie dat vooral opdrachtgevers gebaat zouden zijn bij goede contracten en dat leveranciers vooral garen zouden spinnen bij onduidelijke afspraken, omdat die onduidelijkheid zich in veel gevallen zou vertalen in meerwerk en dus meer omzet. Voor zover daarvan al sprake zou zijn, getuigt een dergelijke strategie niet van een lange termijn visie. Onduidelijkheden in contracten over de leveringsomvang of de verantwoordelijkheden van partijen kunnen aanleiding zijn tot discussies tussen opdrachtgever en leverancier die ontsporen. Uiteindelijk is ook de leverancier gebaat bij een geslaagd project en een tevreden opdrachtgever. Er is immers geen betere reclame dan een tevreden opdrachtgever. De bijzondere aard van ICT-contracten In beginsel zijn ICT-contracten grotendeels gewone overeenkomsten (van opdracht), waarop het Nederlandse verbintenissenrecht van toepassing is. Wat maakt ICT-contracten dan zo bijzonder? Allereerst het feit dat het in veel gevallen gaat om de levering van een ICT-systeem waarvan de dagelijkse bedrijfsvoering van een opdrachtgever in meerdere of mindere mate afhankelijk is. Vaak betreft het een systeem dat dient ter vervanging van een bestaand systeem, waarbij niet gewacht kan worden met de invoering van het nieuwe systeem totdat het uitvoerig getest is. Hetzij omdat het niet mogelijk is om het oude en het nieuwe systeem naast elkaar te draaien, hetzij omdat het oude systeem dermate slecht functioneert, dat niet langer gewacht kan worden met het nieuwe systeem. Afhankelijk van elkaar Die afhankelijkheid van ICT heeft in veel gevallen tot gevolg dat als er tijdens de invoering van een nieuw systeem problemen ontstaan, het vaak moeilijk is om de overeenkomst te ontbinden. En als ontbinding al tot de mogelijkheden behoort, dan kan het systeem pas op termijn worden terug geleverd, omdat eerst voor een vervangend systeem gezorgd moet worden. Ook in dat geval blijven partijen nog vaak lang van elkaar afhankelijk. En dat is geen prettige gedachte als de verhoudingen verstoord zijn. uiteindelijk uitmonden in meningsverschillen die het succes van het project onder druk zetten of die het project zelfs laten

3 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 3 Afhankelijk van andere systemen Opdrachtgevers beschikken over het algemeen over Ontbinden van de overeenkomst is juridisch gezien dan erg lastig. verschillende ICT-systemen. Bij grotere partijen betreft het niet zelden tientallen systemen. Deze systemen dienen vaak met elkaar samen te werken in die zin dat ze gegevens uit moeten wisselen. Bij het maken van afspraken over een nieuw ICTsysteem is het dus van groot belang dat de leverancier precies weet met welke andere systemen van de opdrachtgever het te leveren systeem moet kunnen samenwerken. Zonder een goede koppeling tussen de bestaande systemen en het nieuwe systeem zal laatstgenoemde systeem immers niet goed functioneren. In zoverre is het te leveren ICT-systeem dus Ontbinden niet aantrekkelijk En tot slot is ontbinden van de overeenkomst vaak voor geen van partijen interessant. Voor de leverancier niet omdat dat een ontevreden klant oplevert, met alle mogelijke negatieve reclame en het mislopen van vervolgopdrachten (onderhoud!) van dien. En voor de opdrachtgever niet omdat de opdrachtgever dan weer van voren af aan moet beginnen en bovendien vaak heel veel uren in het project heeft gestopt die in de meeste gevallen niet als schade vergoed zullen worden. afhankelijk van de al bestaande systemen. Bij ICT-contracten is het dus extra belangrijk dat voldoende Afhankelijk van leveranciers ontwikkelplatform Leveranciers maken in veel gevallen gebruik van een ontwikkelplatform van een derde, zoals.net van Microsoft. Voor de ondersteuning van zo n platform is een leverancier afhankelijk van de ontwikkelaar van het platform. Als een bepaalde versie van een ontwikkelplatform op een gegeven moment niet langer door de ontwikkelaar wordt ondersteund, kan de leverancier min of meer gedwongen zijn om zijn eigen software aan te passen aan een nieuwe versie van het ontwikkelplatform, omdat hij zonder ondersteuning van de ontwikkelaar op het platform - mogelijk niet in staat is om eventuele problemen op te lossen. aandacht besteed wordt aan het bewaken van de relatie tussen leverancier en opdrachtgever, zodat het project tot een goed einde gebracht kan worden. Rol van de leverancier De meest voor de hand liggende rol die een leverancier heeft in het traject dat leidt tot het afsluiten van een ICT-contract is het daadwerkelijk leveren van het ICT-systeem. In sommige gevallen adviseert de leverancier de opdrachtgever ook over het aan te schaffen ICT-systeem. Door te adviseren heeft de leverancier de kans om aan de juridische kwalificatie van deskundige automatiseringsadviseur te voldoen. Dat brengt een aantal Samenwerken Bij ICT-projecten wordt er bijna altijd nauw samengewerkt tussen leverancier en opdrachtgever. Dat heeft tot gevolg specifieke risico s met zich, waarop ik hieronder separaat inga. Eerst volgt echter een aantal valkuilen voor de leverancier die sec als leverancier van een ICT-systeem handelt. dat als het project niet goed loopt, het vaak niet eenvoudig is om daarvoor een partij als verantwoordelijke aan te wijzen.

4 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 4 Valkuilen kosten van dien voor de opdrachtgever. Hoewel dat voor de leverancier aantrekkelijk lijkt, levert dat in veel gevallen een Een goed ICT-contract is voor 80 procent vergelijkbaar met een gewoon contract voor koop/verkoop van zaken of diensten. En daarin zit nu juist het gevaar. Daardoor denken veel mensen dat ze kunnen volstaan met het invullen van een modelletje van internet of wat kunnen knippen en plakken uit andere contracten. Maar die laatste 20 procent maakt nu juist het ontevreden opdrachtgever op. Als een dergelijke discussie zich tijdens de implementatie van het ICT-systeem (te vaak) voordoet, bestaat bovendien de kans dat de verhoudingen tussen partijen onder druk komen te staan, met alle mogelijke negatieve consequenties voor het succesvol afronden van het project. verschil tussen een goed en een slecht contract. Hieronder bespreek ik een aantal veel voorkomende valkuilen. Daarbij maak ik onderscheid tussen valkuilen voor de leverancier sec en valkuilen voor de leverancier als adviseur. Valkuilen voor de leverancier Gebrekkige informatie opdrachtgever Een bron van veel discussies tussen leveranciers en opdrachtgevers is gelegen in het feit dat opdrachtgevers vaak niet of niet goed in staat zijn om de behoefte van hun organisatie aan de leverancier kenbaar te maken. Dat kan Door de leverancier voorafgaand aan het sluiten van het ICT-contract onderzoek te laten doen naar de behoefte van de opdrachtgever en de opdrachtgever daarover te laten adviseren, kan dit probleem grotendeels ondervangen worden. Het lastige is echter dat opdrachtgevers in veel gevallen niet bereid zijn om extra te betalen voor advies van de leverancier, omdat ze de toegevoegde waarde ervan niet zien. Voor zover leveranciers in staat zijn om de opdrachtgever te overtuigen die kosten wel te maken of de leverancier bereid is die kosten voor eigen rekening te nemen, levert dat een aantal andere risico s op. Daar ga ik onder valkuilen voor adviseurs nader op in. komen doordat de opdrachtgever zelf geen goed beeld heeft van de behoefte binnen de eigen organisatie. Wat ook een rol speelt is dat de mensen van de opdrachtgever die met de leverancier praten vaak niet de eindgebruikers van het aan te schaffen ICT-systeem zijn. Discussies over leveringsomvang Veel conflicten tussen opdrachtgevers en leveranciers ontstaan uit discussies over meerwerk. Vaak blijkt uit de door partijen gesloten overeenkomst onvoldoende duidelijk welke functionaliteit het te leveren systeem precies heeft voor de Zonder een goede omschrijving van de eigen behoefte afgesproken prijs. door de opdrachtgever is de leverancier niet in staat om die functionaliteit aan te bieden die de opdrachtgever nodig heeft. Dat leidt er in veel gevallen toe dat na het sluiten van de overeenkomst door de leverancier zaken aangepast moeten worden of extra functionaliteit geleverd moet worden met alle Een andere oorzaak is dat de verkoopafdeling van een leverancier soms te enthousiast is in de gesprekken met de opdrachtgever door beloftes te doen die door de technische mensen van de leverancier niet of maar beperkt waargemaakt

5 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 5 lkunnen worden. Het is nu eenmaal lastiger om nee dan om ja te verkopen. Daardoor ontstaat er een gat tussen de verwachtingen van de opdrachtgever en de verwachtingen van de leverancier. Koppeling met andere systemen In het verlengde van de leveringsomvang speelt de koppeling met andere ICT-systemen. Hierboven kwam al aan de orde dat opdrachtgevers in veel gevallen over meerdere ICT-systemen beschikken die met elkaar dienen samen te werken. Om Door in het contract duidelijk te beschrijven wat er wel, maar ook wat er niet of alleen tegen meerprijs geleverd wordt, kan een eventuele mismatch tussen de verwachtingen tijdig namelijk voor het sluiten van de overeenkomst gesignaleerd worden. Vervolgens kunnen de afspraken nog aangepast worden, zodat de verwachtingen over en weer wel goed op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt de kans op een conflict tussen partijen - en dus op het mislukken van het ICT-project - een stuk kleiner. het te leveren systeem te laten samenwerken met al bij de opdrachtgever aanwezige systemen, zal de leverancier in veel gevallen de medewerking nodig hebben van de leveranciers van die andere systemen. Om na het sluiten van de overeenkomst vervelende discussies te vermijden is het belangrijk dat in het ICT-contract duidelijke afspraken gemaakt worden over welke koppelingen de leverancier wel en niet voor zijn rekening en verantwoording neemt. En wie de kosten betaalt voor werkzaamheden die door andere leveranciers uitgevoerd Het sluitstuk van het vastleggen van de leveringsomvang moeten worden om de koppelingen te kunnen realiseren. is, voor wat betreft de dienstverlening van de leverancier, de service level agreement of in goed Nederlands de dienst niveau overeenkomst. Vaak afgekort als SLA of DNO. Een SLA is normaal gesproken een bijlage bij de hoofdovereenkomst. Een goede SLA sluit naadloos aan op de definities van de hoofdovereenkomst en bevat slechts een feitelijke beschrijving van de overeengekomen dienstverlening, de manier waarop het niveau van de dienstverlening gemeten wordt en de consequenties van het (niet) halen van een bepaald niveau dienstverlening. Veel voorkomende valkuilen zijn het opnemen van juridische elementen in de SLA en het hanteren van Indien nodig is het raadzaam dat de leverancier in overleg met de opdrachtgever vooraf onderzoekt in hoeverre problemen te verwachten zijn bij het realiseren van de koppelingen met andere systemen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de leverancier vooraf contact opneemt met de leverancier van het systeem dat aangesloten moet worden. Zo wordt zo veel mogelijk voorkomen dat na het ondertekenen van het ICT-contract problemen bij het koppelen aan andere systemen naar voren komen en vervolgens discussie ontstaat over welke partij verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. begrippen die afwijken van de hoofdovereenkomst, met als gevolg dat er discussie kan ontstaan over de uitleg van de SLA. Ook het ontbreken van een objectieve en eenduidige meetmethode en/of (financiële) gevolgen bij het niet halen van de overeengekomen service niveaus kunnen een bron van discussie zijn. Communicatie en geschillen Mocht tijdens de implementatie van het ICT-systeem toch een meningsverschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, dan is het van groot belang voor een succesvolle afronding van het project dat dit meningsverschil zo snel

6 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 6 mogelijk wordt opgelost. Gebeurt dat niet, dan bestaat het gevaar dat er vertraging optreedt bij de afronding van het project, met alle kosten van dien. Die extra kosten kunnen op hun beurt weer leiden tot een nieuw meningsverschil over welke partij die kosten voor haar rekening dient te nemen. Als partijen niet opletten gaan de standpunten steeds verder uit elkaar lopen en raken de verhoudingen zo bekoeld dat een succesvolle samenwerking en daarmee de succesvolle afronding van het project in gevaar komt. Voor het geval partijen er in onderling overleg niet meer uitkomen, dient ook een externe geschillenregeling opgenomen te worden in het ICT-contract. Om de kans op herstel van de relatie zo groot mogelijk te houden is het aan te bevelen om overeen te komen om eerst mediation bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te doorlopen alvorens arbitrage of een gerechtelijke procedure te beginnen. Voor spoedeisende zaken wordt vaak een uitzondering gemaakt. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat in de overeenkomst een procedure wordt opgenomen die partijen moeten volgen indien een meningsverschil aan het licht komt. Die procedure moet afgestemd worden op de projectorganisatie van beide partijen. Als vuistregel geldt dat in eerste instantie geprobeerd moet worden om het probleem op te laten lossen op het niveau waar het zich voordoet. En dat het probleem besproken dient te worden door gelijkwaardige gesprekspartners van partijen. Indien de betrokkenen er niet uitkomen, kan het probleem vervolgens een niveau hoger gebracht worden. Een goede overlegstructuur is het inrichten van een stuurgroep waarin Staken ondersteuning Relatief veel discussies tussen leveranciers en opdrachtgevers betreffen het niet langer ondersteunen van een bepaalde versie van de software door de leverancier. Reden voor het beëindigen van de ondersteuning kan gelegen zijn in het feit dat de leverancier inmiddels een nieuwe versie ontwikkeld heeft en het niet rendabel is om de oude versie te blijven ondersteunen. De reden kan ook zijn dat de leverancier gedwongen is om een nieuwe versie te ontwikkelen, omdat de ondersteuning voor de versie van het ontwikkelplatform die de leverancier gebruikt heeft, eindigt. werknemers van beide partijen zitting nemen. Wat de reden voor het beëindigen ook is, de leverancier doet Om de kans op meningsverschillen tussen partijen te verkleinen is het raadzaam om een overlegstructuur overeen te komen waarbij partijen periodiek met elkaar overleggen over de voortgang van het project. Daarbij geldt in de regel dat hoe groter en ingewikkelder het project, des te vaker overleg noodzakelijk zal zijn. De overlegfrequentie zal echter ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals de mate waarin er nog keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de er goed aan om zo vroegtijdig mogelijk aan de opdrachtgever te communiceren op welk moment de ondersteuning voor de aangeschafte versie zal eindigen, zodat de kans op discussies daarover zo veel mogelijk wordt beperkt. Door zich in de overeenkomst het recht voor te behouden om de ondersteuning te beëindigen op het moment dat de ondersteuning van de gebruikte versie van het platform niet langer wordt ondersteund, zorgt de leverancier dat de opdrachtgever niet verrast wordt. bouw van het ICT-systeem.

7 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 7 De meest extreme vorm van staken van ondersteuning doet zich voor wanneer de leverancier failliet gaat. Voor leveranciers is het uiteraard weinig aantrekkelijk om na te denken over een mogelijk eigen faillissement. Toch is het van belang dit wel te doen. In deze economisch onzekere tijden vragen steeds meer opdrachtgevers naar een oplossing voor dit risico in de vorm opdrachtgever haast heeft. De adviseur heeft in deze namelijk een eigen verantwoordelijkheid en kan zich niet achter de haast van de opdrachtgever verschuilen. Hoe gedetailleerd het onderzoek van de adviseur dient te zijn, hangt af van de met de automatisering gemoeide (financiële) belangen en de complexiteit van de automatisering. van een escrow-regeling. Zeker in die gevallen waarin het aan te schaffen ICT-systeem als bedrijfskritisch moet worden aangemerkt. Het aanbieden van een escrowregeling kan dus commercieel gezien noodzakelijk zijn om de opdrachtgever over de streep te trekken. Een leverancier dient zich echter wel te realiseren dat een escrow-regeling nadelig kan uitpakken op het moment dat de leverancier vanuit faillissement een doorstart wil maken. Valkuilen voor de adviseur Zoals gezegd heeft de leverancier, door de opdrachtgever te adviseren, de kans om aan de juridische kwalificatie van deskundige automatiseringsadviseur te voldoen. Daardoor loopt hij het risico om de daarbij behorende verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Een deskundige heeft een informatieplicht jegens zijn opdrachtgever. Deze informatieplicht valt uiteen in een drietal elementen: De onderzoeksplicht, de plicht tot het verstrekken van informatie Verplichting tot verstrekken informatie Na het onderzoek moet de adviseur de opdrachtgever zo volledig mogelijk adviseren over hoe het automatiseringsproces in elkaar zit. De adviseur dient er bovendien voor te zorgen dat de informatie op zodanige wijze aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd, dat de opdrachtgever in staat is om de informatie te begrijpen. De adviseur zal daarbij ook aandacht moeten besteden aan de eigen rol als leverancier. Indien er kans is op een belangenconflict bijvoorbeeld doordat de leverancier een hogere marge heeft op product X maar product Y voor de opdrachtgever een goedkopere of snellere oplossing biedt dient de adviseur daar op te wijzen. Daarbij past wel een nuancering. Van een leverancier van product X kan niet verwacht worden dat hij ook precies op de hoogte is van de producten van leverancier Y. Dus vraagt een opdrachtgever om advies aan een leverancier van product X, dan mag hij niet verwachten dat deze leverancier een product van leverancier Y zal meenemen in zijn advisering. en de waarschuwingsplicht. Waarschuwingsplicht Onderzoeksplicht Een adviseur is in het algemeen pas in staat om goed te adviseren nadat hij onderzoek heeft gedaan naar de organisatie van de opdrachtgever. Uit rechtspraak volgt dat de adviseur zichzelf daarvoor voldoende tijd moet gunnen, ook als de Op de adviseur rust de verplichting om de opdrachtgever te wijzen op de risico s die samenhangen met het voorgestelde systeem of de voorgestelde oplossing. Daarbij dient de adviseur in het bijzonder rekening te houden met door de opdrachtgever naar voren gebrachte specifieke wensen. De adviseur zal

8 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 8 moeten wijzen op alle risico s die zich redelijkerwijs voor kunnen doen. Onder omstandigheden kan het voor de adviseur zelfs verstandig zijn om de door de leverancier geplande automatisering af te raden of zelfs de opdracht als adviseur terug te geven. Maak duidelijke afspraken over noodzakelijke koppelingen met andere systemen. Zorg voor een goede interne en externe geschillenregeling. Benoem de voorwaarden waaronder u de ondersteuning kunt beëindigen. Wees u bewust van uw eventuele adviseursrol en de Redelijk handelend beroepsgenoot Naast bovengenoemde normen dient een adviseur zich te gedragen zoals van een redelijk handelend en over voldoende ervaring en deskundigheid beschikkende adviseur mag worden verwacht. Voor de invulling van die norm kan worden aangehaakt bij de gedragscodes van beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen. Daarin staan normen als vertrouwelijkheid en integriteit. daarbij behorende verantwoordelijkheden. Onderschat de contractfase niet. Nysingh in het ICT-recht Nysingh heeft veel ervaring in het bijstaan van zowel leveranciers als opdrachtgevers bij ingewikkelde ICT-recht vraagstukken. Daardoor weet Nysingh ook wat er aan de andere kant van de tafel speelt. De specialisten van Nysingh Bewustzijn Een aspect dat het risico vergroot is dat leveranciers zich vaak niet bewust zijn van hun rol als adviseur en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden, waardoor er vaak geen schriftelijke afspraken gemaakt worden over deze die zich bezighouden met ICT-recht hebben affiniteit met de techniek waardoor ze de taal van een ICT er begrijpen. Uiteraard zijn ze gespecialiseerd in de relevante wet- en regelgeving en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de ICT-wereld. dienstverlening door de leverancier. Daardoor ontbreekt in veel gevallen ook beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier. Tips Ik sluit af met een paar samenvattende tips. Onderzoek of de opdrachtgever weet wat hij wil en biedt zo nodig aan dit te onderzoeken. Leg duidelijk vast wat er wel, wat er niet en wat er tegen meerprijs geleverd wordt. Nysingh.nl/whitepapers

9 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 9 Uw zaak. U zoekt een jurist. Eén die de complexiteit van de huidige wet- en regelgeving kan doorgronden. En daarom zoekt u er eigenlijk niet één, maar meerdere. Voor elk rechtsgebied een échte expert. Welkom bij Nysingh. Wij hebben alle kennis en ervaring in één huis. Als één van de grotere advocaten- en notarissenkantoren in Nederland kunnen wij u op nagenoeg alle rechtsgebieden bijstaan met topjuristen. En omdat juridische vragen zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken onze specialisten hecht samen. Dat biedt ons een brede blik op mogelijke oplossingen. Daardoor weten we méér van uw zaak. En kunnen we sneller en slagvaardiger optreden. Niet alleen in Nederland, maar via het TAGlaw-netwerk óók wereldwijd. Incidenteel of op vaste basis. Altijd gedreven en gedegen. Ontdek het zelf. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek: mr. R. Ketting (Rutger) tel: Voor meer whitepapers: Hoewel aan de totstandkoming van deze paper de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Nysingh Advocaten- Notarissen N.V. (Nysingh) geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of niet meer actuele informatie. Deze paper kan niet worden beschouwd als vervanging van deskundig advies. Voor juridisch advies op maat kunt u contact opnemen met Nysingh. Niets uit deze paper mag zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Nysingh worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Alle rechten voorbehouden. Nysingh.nl/whitepapers

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Kwaliteit en software: een goede zaak 1

Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Kwaliteit en software: een goede zaak 1 Software is inmiddels vrijwel een gebruiksgoed geworden. Dit roept ook vragen op over kwaliteitscriteria die juridisch aan software kunnen worden gesteld. Al vele

Nadere informatie

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode LSA 23 letselschadeperspectief 16-04-12 14:28 Pagina 35 2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Een globaal overzicht van inhoud en afwegingen Mr. A. Wilken* 2.1 Inleiding Het

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL ROOSTEREN Overleg: de sleutel tot succes Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst

VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst Inhoud A Doel en beschrijving bestuursovereenkomst... VIII-2 B Relevante wet- en regelgeving... VIII-3 C Leeswijzer deel product bestuursovereenkomst... VIII-4 D

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Software voor Touroperators, Reisbureaus en Direct Sellers Gebruiksvriendelijk Touroperator backoffice systeem wat is gekoppeld aan

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie