Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten."

Transcriptie

1 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten.

2 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 2 Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Dat is vergeleken met andere bedrijfstakken bijzonder hoog. Uit diverse onderzoeken komt een aantal belangrijke oorzaken voor het mislukken van projecten naar voren; onduidelijke specificaties van hetgeen geleverd wordt, verkeerde verwachtingen bij de opdrachtgever en slechte communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vaak genoemd. Goed opgestelde contracten kunnen deze oorzaken voor een belangrijk deel wegnemen. In deze whitepaper sta ik stil bij een aantal belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van ICT-contracten, gezien vanuit het perspectief van de leverancier. De whitepaper richt zich vooral op contracten voor de levering van maatwerk ICT en ziet niet specifiek op de levering van standaardprogrammatuur. Het belang voor leveranciers Bij veel mensen bestaat de perceptie dat vooral opdrachtgevers gebaat zouden zijn bij goede contracten en dat leveranciers vooral garen zouden spinnen bij onduidelijke afspraken, omdat die onduidelijkheid zich in veel gevallen zou vertalen in meerwerk en dus meer omzet. Voor zover daarvan al sprake zou zijn, getuigt een dergelijke strategie niet van een lange termijn visie. Onduidelijkheden in contracten over de leveringsomvang of de verantwoordelijkheden van partijen kunnen aanleiding zijn tot discussies tussen opdrachtgever en leverancier die ontsporen. Uiteindelijk is ook de leverancier gebaat bij een geslaagd project en een tevreden opdrachtgever. Er is immers geen betere reclame dan een tevreden opdrachtgever. De bijzondere aard van ICT-contracten In beginsel zijn ICT-contracten grotendeels gewone overeenkomsten (van opdracht), waarop het Nederlandse verbintenissenrecht van toepassing is. Wat maakt ICT-contracten dan zo bijzonder? Allereerst het feit dat het in veel gevallen gaat om de levering van een ICT-systeem waarvan de dagelijkse bedrijfsvoering van een opdrachtgever in meerdere of mindere mate afhankelijk is. Vaak betreft het een systeem dat dient ter vervanging van een bestaand systeem, waarbij niet gewacht kan worden met de invoering van het nieuwe systeem totdat het uitvoerig getest is. Hetzij omdat het niet mogelijk is om het oude en het nieuwe systeem naast elkaar te draaien, hetzij omdat het oude systeem dermate slecht functioneert, dat niet langer gewacht kan worden met het nieuwe systeem. Afhankelijk van elkaar Die afhankelijkheid van ICT heeft in veel gevallen tot gevolg dat als er tijdens de invoering van een nieuw systeem problemen ontstaan, het vaak moeilijk is om de overeenkomst te ontbinden. En als ontbinding al tot de mogelijkheden behoort, dan kan het systeem pas op termijn worden terug geleverd, omdat eerst voor een vervangend systeem gezorgd moet worden. Ook in dat geval blijven partijen nog vaak lang van elkaar afhankelijk. En dat is geen prettige gedachte als de verhoudingen verstoord zijn. uiteindelijk uitmonden in meningsverschillen die het succes van het project onder druk zetten of die het project zelfs laten

3 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 3 Afhankelijk van andere systemen Opdrachtgevers beschikken over het algemeen over Ontbinden van de overeenkomst is juridisch gezien dan erg lastig. verschillende ICT-systemen. Bij grotere partijen betreft het niet zelden tientallen systemen. Deze systemen dienen vaak met elkaar samen te werken in die zin dat ze gegevens uit moeten wisselen. Bij het maken van afspraken over een nieuw ICTsysteem is het dus van groot belang dat de leverancier precies weet met welke andere systemen van de opdrachtgever het te leveren systeem moet kunnen samenwerken. Zonder een goede koppeling tussen de bestaande systemen en het nieuwe systeem zal laatstgenoemde systeem immers niet goed functioneren. In zoverre is het te leveren ICT-systeem dus Ontbinden niet aantrekkelijk En tot slot is ontbinden van de overeenkomst vaak voor geen van partijen interessant. Voor de leverancier niet omdat dat een ontevreden klant oplevert, met alle mogelijke negatieve reclame en het mislopen van vervolgopdrachten (onderhoud!) van dien. En voor de opdrachtgever niet omdat de opdrachtgever dan weer van voren af aan moet beginnen en bovendien vaak heel veel uren in het project heeft gestopt die in de meeste gevallen niet als schade vergoed zullen worden. afhankelijk van de al bestaande systemen. Bij ICT-contracten is het dus extra belangrijk dat voldoende Afhankelijk van leveranciers ontwikkelplatform Leveranciers maken in veel gevallen gebruik van een ontwikkelplatform van een derde, zoals.net van Microsoft. Voor de ondersteuning van zo n platform is een leverancier afhankelijk van de ontwikkelaar van het platform. Als een bepaalde versie van een ontwikkelplatform op een gegeven moment niet langer door de ontwikkelaar wordt ondersteund, kan de leverancier min of meer gedwongen zijn om zijn eigen software aan te passen aan een nieuwe versie van het ontwikkelplatform, omdat hij zonder ondersteuning van de ontwikkelaar op het platform - mogelijk niet in staat is om eventuele problemen op te lossen. aandacht besteed wordt aan het bewaken van de relatie tussen leverancier en opdrachtgever, zodat het project tot een goed einde gebracht kan worden. Rol van de leverancier De meest voor de hand liggende rol die een leverancier heeft in het traject dat leidt tot het afsluiten van een ICT-contract is het daadwerkelijk leveren van het ICT-systeem. In sommige gevallen adviseert de leverancier de opdrachtgever ook over het aan te schaffen ICT-systeem. Door te adviseren heeft de leverancier de kans om aan de juridische kwalificatie van deskundige automatiseringsadviseur te voldoen. Dat brengt een aantal Samenwerken Bij ICT-projecten wordt er bijna altijd nauw samengewerkt tussen leverancier en opdrachtgever. Dat heeft tot gevolg specifieke risico s met zich, waarop ik hieronder separaat inga. Eerst volgt echter een aantal valkuilen voor de leverancier die sec als leverancier van een ICT-systeem handelt. dat als het project niet goed loopt, het vaak niet eenvoudig is om daarvoor een partij als verantwoordelijke aan te wijzen.

4 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 4 Valkuilen kosten van dien voor de opdrachtgever. Hoewel dat voor de leverancier aantrekkelijk lijkt, levert dat in veel gevallen een Een goed ICT-contract is voor 80 procent vergelijkbaar met een gewoon contract voor koop/verkoop van zaken of diensten. En daarin zit nu juist het gevaar. Daardoor denken veel mensen dat ze kunnen volstaan met het invullen van een modelletje van internet of wat kunnen knippen en plakken uit andere contracten. Maar die laatste 20 procent maakt nu juist het ontevreden opdrachtgever op. Als een dergelijke discussie zich tijdens de implementatie van het ICT-systeem (te vaak) voordoet, bestaat bovendien de kans dat de verhoudingen tussen partijen onder druk komen te staan, met alle mogelijke negatieve consequenties voor het succesvol afronden van het project. verschil tussen een goed en een slecht contract. Hieronder bespreek ik een aantal veel voorkomende valkuilen. Daarbij maak ik onderscheid tussen valkuilen voor de leverancier sec en valkuilen voor de leverancier als adviseur. Valkuilen voor de leverancier Gebrekkige informatie opdrachtgever Een bron van veel discussies tussen leveranciers en opdrachtgevers is gelegen in het feit dat opdrachtgevers vaak niet of niet goed in staat zijn om de behoefte van hun organisatie aan de leverancier kenbaar te maken. Dat kan Door de leverancier voorafgaand aan het sluiten van het ICT-contract onderzoek te laten doen naar de behoefte van de opdrachtgever en de opdrachtgever daarover te laten adviseren, kan dit probleem grotendeels ondervangen worden. Het lastige is echter dat opdrachtgevers in veel gevallen niet bereid zijn om extra te betalen voor advies van de leverancier, omdat ze de toegevoegde waarde ervan niet zien. Voor zover leveranciers in staat zijn om de opdrachtgever te overtuigen die kosten wel te maken of de leverancier bereid is die kosten voor eigen rekening te nemen, levert dat een aantal andere risico s op. Daar ga ik onder valkuilen voor adviseurs nader op in. komen doordat de opdrachtgever zelf geen goed beeld heeft van de behoefte binnen de eigen organisatie. Wat ook een rol speelt is dat de mensen van de opdrachtgever die met de leverancier praten vaak niet de eindgebruikers van het aan te schaffen ICT-systeem zijn. Discussies over leveringsomvang Veel conflicten tussen opdrachtgevers en leveranciers ontstaan uit discussies over meerwerk. Vaak blijkt uit de door partijen gesloten overeenkomst onvoldoende duidelijk welke functionaliteit het te leveren systeem precies heeft voor de Zonder een goede omschrijving van de eigen behoefte afgesproken prijs. door de opdrachtgever is de leverancier niet in staat om die functionaliteit aan te bieden die de opdrachtgever nodig heeft. Dat leidt er in veel gevallen toe dat na het sluiten van de overeenkomst door de leverancier zaken aangepast moeten worden of extra functionaliteit geleverd moet worden met alle Een andere oorzaak is dat de verkoopafdeling van een leverancier soms te enthousiast is in de gesprekken met de opdrachtgever door beloftes te doen die door de technische mensen van de leverancier niet of maar beperkt waargemaakt

5 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 5 lkunnen worden. Het is nu eenmaal lastiger om nee dan om ja te verkopen. Daardoor ontstaat er een gat tussen de verwachtingen van de opdrachtgever en de verwachtingen van de leverancier. Koppeling met andere systemen In het verlengde van de leveringsomvang speelt de koppeling met andere ICT-systemen. Hierboven kwam al aan de orde dat opdrachtgevers in veel gevallen over meerdere ICT-systemen beschikken die met elkaar dienen samen te werken. Om Door in het contract duidelijk te beschrijven wat er wel, maar ook wat er niet of alleen tegen meerprijs geleverd wordt, kan een eventuele mismatch tussen de verwachtingen tijdig namelijk voor het sluiten van de overeenkomst gesignaleerd worden. Vervolgens kunnen de afspraken nog aangepast worden, zodat de verwachtingen over en weer wel goed op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt de kans op een conflict tussen partijen - en dus op het mislukken van het ICT-project - een stuk kleiner. het te leveren systeem te laten samenwerken met al bij de opdrachtgever aanwezige systemen, zal de leverancier in veel gevallen de medewerking nodig hebben van de leveranciers van die andere systemen. Om na het sluiten van de overeenkomst vervelende discussies te vermijden is het belangrijk dat in het ICT-contract duidelijke afspraken gemaakt worden over welke koppelingen de leverancier wel en niet voor zijn rekening en verantwoording neemt. En wie de kosten betaalt voor werkzaamheden die door andere leveranciers uitgevoerd Het sluitstuk van het vastleggen van de leveringsomvang moeten worden om de koppelingen te kunnen realiseren. is, voor wat betreft de dienstverlening van de leverancier, de service level agreement of in goed Nederlands de dienst niveau overeenkomst. Vaak afgekort als SLA of DNO. Een SLA is normaal gesproken een bijlage bij de hoofdovereenkomst. Een goede SLA sluit naadloos aan op de definities van de hoofdovereenkomst en bevat slechts een feitelijke beschrijving van de overeengekomen dienstverlening, de manier waarop het niveau van de dienstverlening gemeten wordt en de consequenties van het (niet) halen van een bepaald niveau dienstverlening. Veel voorkomende valkuilen zijn het opnemen van juridische elementen in de SLA en het hanteren van Indien nodig is het raadzaam dat de leverancier in overleg met de opdrachtgever vooraf onderzoekt in hoeverre problemen te verwachten zijn bij het realiseren van de koppelingen met andere systemen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de leverancier vooraf contact opneemt met de leverancier van het systeem dat aangesloten moet worden. Zo wordt zo veel mogelijk voorkomen dat na het ondertekenen van het ICT-contract problemen bij het koppelen aan andere systemen naar voren komen en vervolgens discussie ontstaat over welke partij verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. begrippen die afwijken van de hoofdovereenkomst, met als gevolg dat er discussie kan ontstaan over de uitleg van de SLA. Ook het ontbreken van een objectieve en eenduidige meetmethode en/of (financiële) gevolgen bij het niet halen van de overeengekomen service niveaus kunnen een bron van discussie zijn. Communicatie en geschillen Mocht tijdens de implementatie van het ICT-systeem toch een meningsverschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, dan is het van groot belang voor een succesvolle afronding van het project dat dit meningsverschil zo snel

6 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 6 mogelijk wordt opgelost. Gebeurt dat niet, dan bestaat het gevaar dat er vertraging optreedt bij de afronding van het project, met alle kosten van dien. Die extra kosten kunnen op hun beurt weer leiden tot een nieuw meningsverschil over welke partij die kosten voor haar rekening dient te nemen. Als partijen niet opletten gaan de standpunten steeds verder uit elkaar lopen en raken de verhoudingen zo bekoeld dat een succesvolle samenwerking en daarmee de succesvolle afronding van het project in gevaar komt. Voor het geval partijen er in onderling overleg niet meer uitkomen, dient ook een externe geschillenregeling opgenomen te worden in het ICT-contract. Om de kans op herstel van de relatie zo groot mogelijk te houden is het aan te bevelen om overeen te komen om eerst mediation bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te doorlopen alvorens arbitrage of een gerechtelijke procedure te beginnen. Voor spoedeisende zaken wordt vaak een uitzondering gemaakt. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat in de overeenkomst een procedure wordt opgenomen die partijen moeten volgen indien een meningsverschil aan het licht komt. Die procedure moet afgestemd worden op de projectorganisatie van beide partijen. Als vuistregel geldt dat in eerste instantie geprobeerd moet worden om het probleem op te laten lossen op het niveau waar het zich voordoet. En dat het probleem besproken dient te worden door gelijkwaardige gesprekspartners van partijen. Indien de betrokkenen er niet uitkomen, kan het probleem vervolgens een niveau hoger gebracht worden. Een goede overlegstructuur is het inrichten van een stuurgroep waarin Staken ondersteuning Relatief veel discussies tussen leveranciers en opdrachtgevers betreffen het niet langer ondersteunen van een bepaalde versie van de software door de leverancier. Reden voor het beëindigen van de ondersteuning kan gelegen zijn in het feit dat de leverancier inmiddels een nieuwe versie ontwikkeld heeft en het niet rendabel is om de oude versie te blijven ondersteunen. De reden kan ook zijn dat de leverancier gedwongen is om een nieuwe versie te ontwikkelen, omdat de ondersteuning voor de versie van het ontwikkelplatform die de leverancier gebruikt heeft, eindigt. werknemers van beide partijen zitting nemen. Wat de reden voor het beëindigen ook is, de leverancier doet Om de kans op meningsverschillen tussen partijen te verkleinen is het raadzaam om een overlegstructuur overeen te komen waarbij partijen periodiek met elkaar overleggen over de voortgang van het project. Daarbij geldt in de regel dat hoe groter en ingewikkelder het project, des te vaker overleg noodzakelijk zal zijn. De overlegfrequentie zal echter ook afhankelijk zijn van andere factoren zoals de mate waarin er nog keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de er goed aan om zo vroegtijdig mogelijk aan de opdrachtgever te communiceren op welk moment de ondersteuning voor de aangeschafte versie zal eindigen, zodat de kans op discussies daarover zo veel mogelijk wordt beperkt. Door zich in de overeenkomst het recht voor te behouden om de ondersteuning te beëindigen op het moment dat de ondersteuning van de gebruikte versie van het platform niet langer wordt ondersteund, zorgt de leverancier dat de opdrachtgever niet verrast wordt. bouw van het ICT-systeem.

7 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 7 De meest extreme vorm van staken van ondersteuning doet zich voor wanneer de leverancier failliet gaat. Voor leveranciers is het uiteraard weinig aantrekkelijk om na te denken over een mogelijk eigen faillissement. Toch is het van belang dit wel te doen. In deze economisch onzekere tijden vragen steeds meer opdrachtgevers naar een oplossing voor dit risico in de vorm opdrachtgever haast heeft. De adviseur heeft in deze namelijk een eigen verantwoordelijkheid en kan zich niet achter de haast van de opdrachtgever verschuilen. Hoe gedetailleerd het onderzoek van de adviseur dient te zijn, hangt af van de met de automatisering gemoeide (financiële) belangen en de complexiteit van de automatisering. van een escrow-regeling. Zeker in die gevallen waarin het aan te schaffen ICT-systeem als bedrijfskritisch moet worden aangemerkt. Het aanbieden van een escrowregeling kan dus commercieel gezien noodzakelijk zijn om de opdrachtgever over de streep te trekken. Een leverancier dient zich echter wel te realiseren dat een escrow-regeling nadelig kan uitpakken op het moment dat de leverancier vanuit faillissement een doorstart wil maken. Valkuilen voor de adviseur Zoals gezegd heeft de leverancier, door de opdrachtgever te adviseren, de kans om aan de juridische kwalificatie van deskundige automatiseringsadviseur te voldoen. Daardoor loopt hij het risico om de daarbij behorende verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Een deskundige heeft een informatieplicht jegens zijn opdrachtgever. Deze informatieplicht valt uiteen in een drietal elementen: De onderzoeksplicht, de plicht tot het verstrekken van informatie Verplichting tot verstrekken informatie Na het onderzoek moet de adviseur de opdrachtgever zo volledig mogelijk adviseren over hoe het automatiseringsproces in elkaar zit. De adviseur dient er bovendien voor te zorgen dat de informatie op zodanige wijze aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd, dat de opdrachtgever in staat is om de informatie te begrijpen. De adviseur zal daarbij ook aandacht moeten besteden aan de eigen rol als leverancier. Indien er kans is op een belangenconflict bijvoorbeeld doordat de leverancier een hogere marge heeft op product X maar product Y voor de opdrachtgever een goedkopere of snellere oplossing biedt dient de adviseur daar op te wijzen. Daarbij past wel een nuancering. Van een leverancier van product X kan niet verwacht worden dat hij ook precies op de hoogte is van de producten van leverancier Y. Dus vraagt een opdrachtgever om advies aan een leverancier van product X, dan mag hij niet verwachten dat deze leverancier een product van leverancier Y zal meenemen in zijn advisering. en de waarschuwingsplicht. Waarschuwingsplicht Onderzoeksplicht Een adviseur is in het algemeen pas in staat om goed te adviseren nadat hij onderzoek heeft gedaan naar de organisatie van de opdrachtgever. Uit rechtspraak volgt dat de adviseur zichzelf daarvoor voldoende tijd moet gunnen, ook als de Op de adviseur rust de verplichting om de opdrachtgever te wijzen op de risico s die samenhangen met het voorgestelde systeem of de voorgestelde oplossing. Daarbij dient de adviseur in het bijzonder rekening te houden met door de opdrachtgever naar voren gebrachte specifieke wensen. De adviseur zal

8 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 8 moeten wijzen op alle risico s die zich redelijkerwijs voor kunnen doen. Onder omstandigheden kan het voor de adviseur zelfs verstandig zijn om de door de leverancier geplande automatisering af te raden of zelfs de opdracht als adviseur terug te geven. Maak duidelijke afspraken over noodzakelijke koppelingen met andere systemen. Zorg voor een goede interne en externe geschillenregeling. Benoem de voorwaarden waaronder u de ondersteuning kunt beëindigen. Wees u bewust van uw eventuele adviseursrol en de Redelijk handelend beroepsgenoot Naast bovengenoemde normen dient een adviseur zich te gedragen zoals van een redelijk handelend en over voldoende ervaring en deskundigheid beschikkende adviseur mag worden verwacht. Voor de invulling van die norm kan worden aangehaakt bij de gedragscodes van beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen. Daarin staan normen als vertrouwelijkheid en integriteit. daarbij behorende verantwoordelijkheden. Onderschat de contractfase niet. Nysingh in het ICT-recht Nysingh heeft veel ervaring in het bijstaan van zowel leveranciers als opdrachtgevers bij ingewikkelde ICT-recht vraagstukken. Daardoor weet Nysingh ook wat er aan de andere kant van de tafel speelt. De specialisten van Nysingh Bewustzijn Een aspect dat het risico vergroot is dat leveranciers zich vaak niet bewust zijn van hun rol als adviseur en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden, waardoor er vaak geen schriftelijke afspraken gemaakt worden over deze die zich bezighouden met ICT-recht hebben affiniteit met de techniek waardoor ze de taal van een ICT er begrijpen. Uiteraard zijn ze gespecialiseerd in de relevante wet- en regelgeving en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de ICT-wereld. dienstverlening door de leverancier. Daardoor ontbreekt in veel gevallen ook beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier. Tips Ik sluit af met een paar samenvattende tips. Onderzoek of de opdrachtgever weet wat hij wil en biedt zo nodig aan dit te onderzoeken. Leg duidelijk vast wat er wel, wat er niet en wat er tegen meerprijs geleverd wordt. Nysingh.nl/whitepapers

9 Whitepaper: Aandachtspunten bij ICT-contracten. 9 Uw zaak. U zoekt een jurist. Eén die de complexiteit van de huidige wet- en regelgeving kan doorgronden. En daarom zoekt u er eigenlijk niet één, maar meerdere. Voor elk rechtsgebied een échte expert. Welkom bij Nysingh. Wij hebben alle kennis en ervaring in één huis. Als één van de grotere advocaten- en notarissenkantoren in Nederland kunnen wij u op nagenoeg alle rechtsgebieden bijstaan met topjuristen. En omdat juridische vragen zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken onze specialisten hecht samen. Dat biedt ons een brede blik op mogelijke oplossingen. Daardoor weten we méér van uw zaak. En kunnen we sneller en slagvaardiger optreden. Niet alleen in Nederland, maar via het TAGlaw-netwerk óók wereldwijd. Incidenteel of op vaste basis. Altijd gedreven en gedegen. Ontdek het zelf. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek: mr. R. Ketting (Rutger) tel: Voor meer whitepapers: Hoewel aan de totstandkoming van deze paper de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Nysingh Advocaten- Notarissen N.V. (Nysingh) geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of niet meer actuele informatie. Deze paper kan niet worden beschouwd als vervanging van deskundig advies. Voor juridisch advies op maat kunt u contact opnemen met Nysingh. Niets uit deze paper mag zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Nysingh worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Alle rechten voorbehouden. Nysingh.nl/whitepapers

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Uitvoering van asbestsaneringen

Uitvoering van asbestsaneringen Uitvoering van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich In de uitvoeringsfase van een asbestsanering houdt de opdrachtgever of projectmanager, zich bezig met het bewaken van de contracten en de beheersing

Nadere informatie

...arbeidsconflict? mediation!

...arbeidsconflict? mediation! ...arbeidsconflict? mediation! De persoonlijke aanpak van een Mediatior werkt vele malen sneller en leidt minder vaak tot kostbare en langdurige beroepszaken en hoorzittingen. Bron: Laatste nieuws (Novum/ANP)

Nadere informatie

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation.

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. 1. Wat is mediation? Mediation is een door een mediator begeleid gespreksproces, waarin de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ICT-contracten en algemene voorwaarden

ICT-contracten en algemene voorwaarden ICT-contracten en algemene voorwaarden Voor de digitale economie De term ICT-contract staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat een ICTcontract een overeenkomst is tussen partijen

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling 10 april 2015 Contractvormen in de bouw Voorafgaand In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil Hekkelman proberen daaraan een

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK CONTRACTMANAGEMENT lessen uit de ICT-contractspraktijk

NUT EN NOODZAAK CONTRACTMANAGEMENT lessen uit de ICT-contractspraktijk NUT EN NOODZAAK CONTRACTMANAGEMENT lessen uit de ICT-contractspraktijk presentatie Robert Grandia advocaat Introductie advocaat / specialisatie ICT-contracten bestuursvoorzitter Afdeling IT-recht oprichter/bestuurslid

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Whitepaper: Het familiestatuut, dat bent u zelf. Een stappenplan om een effectief familiestatuut te realiseren en te behouden.

Whitepaper: Het familiestatuut, dat bent u zelf. Een stappenplan om een effectief familiestatuut te realiseren en te behouden. Whitepaper: Het familiestatuut, dat bent u zelf. Een stappenplan om een effectief familiestatuut te realiseren en te behouden. Whitepaper: Het familiestatuut, dat bent u zelf. 2 Het familiestatuut bestaat

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een zorgeloze financiële toekomst ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie de intermediair een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE

DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE DE WERELD DRAAIT OP SOFTWARE ICT verandert de wereld om ons heen. Software is overal. Het zorgt voor de werking van bruggen, digitale camera s, magnetrons en kerncentrales. Software is nodig om treinen

Nadere informatie

Resolute Mediation - onderzoek 2015

Resolute Mediation - onderzoek 2015 Resolute Mediation - onderzoek 2015 10 Februari 2015 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 2 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 3 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 4 Nieuw dashboard voor Resolute

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

De succesfactoren voor een IT contract. Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016

De succesfactoren voor een IT contract. Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016 De succesfactoren voor een IT contract Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016 Contract als spoiler Vooroordelen in de IT bij klant en leverancier: Een contract is een verplicht nummer; Juristen

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Editie 2017 / 2018 DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLANK PENSIOENAIRS Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 26 september 2011

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten

Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten In deze checklist is een aantal aandachtspunten opgenomen die moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de rechtspositie van een

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Ondernemingen en organisaties raken nog al eens verstrikt. in conflicten en rechtszaken op het gebied van ICT en

Ondernemingen en organisaties raken nog al eens verstrikt. in conflicten en rechtszaken op het gebied van ICT en Ondernemingen en organisaties raken nog al s verstrikt in conflicten en rechtszaken op het gebied van ICT en automatisering. Voor niet-ict ers gaat het dan al gauw om complexe zaken: ingewikkelde materie,

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting

Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting Algemene Voorwaarden Zelfontwikkelaar Samenvatting Om deze algemene voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te maken heb ik hieronder de belangrijkste punten samengevat. Om ze ook juridisch zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Software escrowregeling Andriessen

Software escrowregeling Andriessen Software escrowregeling Andriessen Inhoudsopgave Namens Andriessen p. 2 Informatie software escrowregeling p. 3 Over Software Borg en de IT-notaris p. 5 Andriessen Contactpersoon: de heer M. Vugs Ambachtstraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Margit Eijsenga Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Eijsenga & Arbeidsrecht Ontwerp

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Do s en Don ts bij het opzetten van Shared Service Centers

Do s en Don ts bij het opzetten van Shared Service Centers en bij het opzetten van Shared Service Centers Algemeen - Concernbrede, productgewijze invoering bij facilitaire dienstverlening. - Prioriteiten stellen: niet alles tegelijk doen; kies voor een lerende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Vastgestelde versie 15 april 2014, Pagina 2 van 6 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

Kiezen tussen rechter, arbiter, mediator of de bindend adviseur. in geval van ICT geschillen

Kiezen tussen rechter, arbiter, mediator of de bindend adviseur. in geval van ICT geschillen Kiezen tussen rechter, arbiter, mediator of de bindend adviseur in geval van ICT geschillen Inleiding ICT conflicten komen voor in alle vormen en maten. Doorgaans worden ze meteen op de werkvloer opgelost.

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden van dienstverlening. inzake hypothecaire geldleningen en de daarbij behorende. bijverbanden

Bijzondere Voorwaarden van dienstverlening. inzake hypothecaire geldleningen en de daarbij behorende. bijverbanden Bijzondere Voorwaarden van dienstverlening inzake hypothecaire geldleningen en de daarbij behorende bijverbanden model HYP 2011 01 van Bureau Mr. de Bruin Bureau Mr. de Bruin is een handelsnaam van Mr

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES!

ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! ! ALGEMENE!VOORWAARDEN!ROGER!MORDANG!FINANCIEEL!ADVIES! Artikel!1:!Definities!! 1.! Financiële)Dienstverlener:)Roger! Mordang! Financieel! Advies! gevestigd! te! Maastricht! aan! de! Court8Pendustraat!

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie