Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden"

Transcriptie

1 Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon De (plaatsvervangend) leden van Commissie Stad en Ruimte Behandeld door E.W. Rebergen Doorkiesnummer Onderwerp Aanpak wateroverlast Lombok en Bijlage(n) 2 Zeeheldenbuurt Uw kenmerk Uw brief van Verzonden Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Geachte dames en heren, Inleiding Op de Raadsinformatieavond van 4 februari 2016 heb ik u toegezegd voor de commissievergadering van 18 februari te komen met nadere informatie over maatregelen in de openbare ruimte en het effect daarvan op de wateroverlast in de Zeeheldenbuurt en Lombok. In deze brief geef ik u een overzicht van de mogelijke maatregelen, de effecten en de kosten. Tevens ontvangt u hierbij op verzoek van één van de commissieleden het in de commissiebrief van 25 januari jl. al aangekondigde rapport van Wareco met de resultaten van het technisch onderzoek naar de wateroverlast in Lombok en de Zeeheldenbuurt. U kunt dit rapport en alle andere relevante documenten ook vinden op Huidig beleid Het gemeentelijk beleid over het voorkomen van wateroverlast bij extreme neerslag is vastgelegd in het Plan Gemeentelijke Watertaken De beleidslijn (gemeentelijke zorgplicht hemelwater) is dat we buien met een intensiteit kleiner dan 20 mm per uur volledig via het openbaar riool afvoeren zonder dat er tijdelijk water op straat gebufferd hoeft te worden. Bij buien met een intensiteit groter dan 20 mm per uur is het beleid tijdelijk water op straat te bufferen, zonder dat daarbij schade optreedt aan de aangrenzende percelen en gebouwen. De hoogte van een perceel in relatie tot de hoogte van de openbare weg is daarbij van invloed op de kans op schade. Het voorkomen van schade kan alleen gegarandeerd worden als het vloerpeil van de woningen en gebouwen hoger ligt dan de weg, wat normaal gesproken het geval is. Bij woningen en gebouwen die lager liggen dan de kruin van de weg is er geen garantie dat er geen schade ontstaat. Als de gebouwriolering voldoet aan de geldende bouw en regelgeving dan wordt per situatie bekeken in hoeverre de gemeente maatregelen moet nemen om dit te voorkomen. Een en ander zoals verwoord in het door u vastgestelde Plan Gemeentelijke Watertaken (blz. 19 en 20).

2 In 2011 is een eerste juridisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2010 bij de souterrainwoningen aan de Leidsekade in Lombok. Na de hevige neerslag van de zomer 2014 werd dit opnieuw onderwerp van gesprek tussen gemeente en bewoners. In 2015 heb ik daarom in aanvulling op het juridisch onderzoek uit 2011 een juridisch onderzoek uit laten voeren door Colibri Advies en Sterk Consulting (Juridisch advies wateroverlast souterrains Lombok, 16 juli 2015). De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zijn opgesteld samen met een vertegenwoordiging van bewoners van de Leidsekade. De beide onderzoeken heb ik u bij de commissiebrief van 25 januari jl. doen toekomen. Het laatste onderzoek stelt in de conclusies: Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan de gebouwriolering moet voldoen. Uitgangspunt is dat nieuwe en bestaande bouwwerken een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moeten hebben dat dit water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid is af te voeren.. Uit jurisprudentie blijkt dat de gemeente de verplichting heeft om (als zij maatregelen aan de weg of de riolering uitvoert) in een zodanige afwatering te voorzien dat het regenwater onder normale omstandigheden kan worden verwerkt zonder schade toe te brengen aan panden. In de situatie aan de Leidsekade functioneert de afwatering van de openbare weg (de riolering) op zich goed; er is geen sprake van water op straat bij een bui die eenmaal per jaar voorkomt. De schade in de panden aan de Leidsekade wordt juist veroorzaakt doordat het water via de aansluitleidingen terugstroomt. Het valt te betwijfelen of de rechter dit als een gebrek aan de openbare riolering zal beschouwen. Het ligt naar onze mening eerder voor de hand dat de aansluitleidingen als gebrekkig worden aangemerkt, mede gelet op de eisen die de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 aan aansluitleidingen stellen. Het juridisch onderzoek stelt verder dat het bouwrecht anders dan het milieurecht - geen zogenoemde doelmatigheidsafweging toestaat. Bouwwerken moeten voldoen aan de bouwregels. Ook als het financieel gezien goedkoper zou zijn als de gemeente maatregelen in openbaar gebied zou nemen (zoals het vergroten van de capaciteit van de riolering), dan kan dat geen reden zijn om maatregelen aan de gebouwriolering achterwege te laten (rapport Colibri Advies en Sterk Consulting, 16 juli 2015, onderaan blz. 6). Op basis van het juridisch advies en het feit dat de afvoercapaciteit van de riolering in zowel Lombok als Zeeheldenbuurt voldoet aan de eisen volgens het plan Gemeentelijke Watertaken , is daarom de aanpak opgesteld zoals beschreven in de commissiebrief van 25 januari Belangrijke afweging hierbij is dat de rapporten duidelijk aangeven dat de bewoners maatregelen aan de perceelriolering moeten nemen en dat een aanpak in de openbare ruimte het probleem wel kan verminderen, maar niet volledig kan oplossen. De aanpak is erop gericht om de gebouwriolering van de souterrainwoningen een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater te laten krijgen dat dit water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid is af te voeren. Omdat de technische staat van de riolering nu voldoet en dusdanig is dat deze gemiddeld nog 30 jaar mee kan, is conform huidig beleid ervoor gekozen om op dit moment niet een apart hemelwaterriool 2/8

3 aan te leggen in combinatie met vervanging van de bestaande riolering, maar om dit pas te doen als de bestaande riolering te zijner tijd vervangen moet worden. Effecten maatregelen openbare riolering Tijdens de Raadsinformatieavond van 4 februari jl. hebben bewoners van Lombok en de Zeeheldenbuurt gezamenlijk aangegeven dat zij vrezen dat een oplossing die zich beperkt tot alleen de gebouwriolering onvoldoende gaat werken. U heeft mij vervolgens gevraagd de effecten van mogelijke maatregelen in de openbare riolering nader uit te werken. Zowel in de commissiebrief van 25 januari jl. als hiervoor heb ik aangegeven dat de gemeente wel maatregelen in de openbare ruimte kan nemen die bijdragen aan het verminderen van de overlast, maar dat dit het probleem niet volledig oplost. De maatregelen zorgen namelijk wel voor een verbetering, maar geven nadrukkelijk geen volledige garantie tegen wateroverlast, zolang de percelen niet beschikken over een terugstuwbeveiliging of een pomp en daarmee voldoen aan de geldende bouwregelgeving. Naar aanleiding van de Raadsinformatieavond heb ik de volgende maatregelscenario s beschouwd: 1. Het aanleggen van een extra hemelwaterriool naast de bestaande riolering die direct loost op oppervlaktewater. Dit is het scenario dat ik u als gewenst eindbeeld heb aangegeven in de commissiebrief als de huidige riolering aan vervanging toe is. 2. Het aanbrengen van extra pompcapaciteit in de openbare ruimte om het water weg te pompen door de aanleg van een apart riool met pomp. Dit is de oplossing die in het verleden is toegepast voor de Leidsekade huisnummer Hiermee worden de straten met souterrainwoningen aparte polders. 3. Het verbeteren van de bestaande riolering door deze te vergroten of door het aanbrengen van extra riooloverstorten. Ik heb de maatregelen beoordeeld op de volgende effecten: a) De gevolgen voor de noodzakelijke maatregelen die bewoners zelf moeten nemen. b) In hoeverre de maatregel in lijn is met het huidige regenwaterbeleid. c) De gevolgen voor het functioneren van het bestaande rioleringssysteem. d) De investerings- en exploitatiekosten. a. Gevolgen noodzakelijke maatregelen bewoners Aanbrengen extra hemelwaterriool Bij deze oplossing moeten bewoners nog steeds de vuilwater- en hemelwaterafvoer op het perceel scheiden. Daarnaast moeten ze in de vuilwateraansluitleiding of bij alle laaggelegen lozingstoestellen een terugslagklep aanbrengen. Hiermee komt de perceelriolering in lijn met de geldende bouwregelgeving. Een extra hemelwaterriool zorgt er voor dat de afvoercapaciteit van de bestaande riolering wordt vergroot, waardoor het regenwater van de percelen bij extreme neerslag nog beter kan worden afgevoerd. Als de afvoercapaciteit van het hemelwaterriool zo groot wordt, dat zelfs bij een extreme bui de waterdruk in het hemelwaterriool niet hoger komt dan het vloerpeil van de souterrainwoningen, dan hoeven bewoners op eigen perceel geen hemelwaterpomp meer te plaatsen. Dit is alleen haalbaar als er tijdens extreme neerslag voldoende ruimte blijft tussen het vloerpeil van de souterrainwoningen en het maximale oppervlaktewaterpeil en de maximale waterdruk in het hemelwaterriool. De maatgevende situatie is geschetst in figuur 1 en getalsmatig onderbouwd in de tabel in bijlage 1. 3/8

4 Figuur 1: Maatgevende situatie laagst gelegen souterrainwoningen Lombok en Zeeheldenbuurt In Lombok voldoet de situatie van alle souterrainwoningen aan deze voorwaarde. Deze woningen hoeven bij een voldoende groot hemelwaterriool dus in principe geen hemelwaterpomp aan te leggen. Dit geldt ook voor het grootste deel van de souterrainwoningen in de Zeeheldenbuurt. Bij een deel van de souterrains in de Zeeheldenbuurt ligt het vloerpeil echter zo laag dat ook bij aanleg van een hemelwaterriool een eigen hemelwaterpomp nodig blijft om het regenwater van eigen perceel af te voeren. Zoals aangegeven tijdens de Raadsinformatieavond is het bij deze percelen ook erg lastig om het hemelwater te infiltreren in de tuinen, omdat het verschil tussen de hoogste grondwaterstand in de tuin en het maaiveldniveau van de tuinen erg klein is. Dit scenario heeft ten opzichte van de andere scenario s voor bewoners een groot voordeel. Door de volledige scheiding van vuilwater en hemelwater op zowel perceel als in de openbare riolering, kan er bij een zeer extreme bui nooit meer vuilwater in de woning komen. Zelfs als het hemelwaterriool het bij een zeer extreme bui niet aan kan, dan blijft er alleen hemelwater staan in de tuin. Aanbrengen extra pompcapaciteit door plaatsing van extra gemalen Het aanbrengen van een nevenriool met pomp in de openbare ruimte heeft het grootste effect op de maximale waterstand in de riolering. Als de pompcapaciteit maar groot genoeg is, is het mogelijk bij extreme neerslag al het regenwater te verpompen. Op kleine schaal wordt dit bewezen door het 4/8

5 rioolgemaal bij de Leidsekade Voor grotere gebieden is deze oplossing echter minder geschikt. Ter illustratie: het bestaande gemaal aan de Leidsekade heeft een capaciteit van 56 m 3 per uur voor 7 woningen. Dit is 8 m 3 per uur per woning. Uitgaande van 120 m 2 per woning (achterzijde dak+ tuin) is dit gemaal in staat buien van ruim 67 mm per uur te verwerken. Ter vergelijking: De bui van 28 juli 2014 had een maximale intensiteit van 40 mm per uur. De zwaarste bui die tot op heden in Nederland gevallen is, viel op 28 juni 2011 in Herwijnen en had een maximale intensiteit van 79 mm per uur. Zou er voor alle 68 souterrainwoningen in Lombok een vergelijkbare pompcapaciteit worden geïnstalleerd als bij de Leidsekade dan betekent dit voor Lombok een gemaal van bijna 600 m³ per uur. Een dergelijk gemaal vraagt minimaal 50 m² ruimtebeslag. In de Zeeheldenbuurt zijn de kavels gemiddeld 150 m². Zou hier een vergelijkbare veiligheid moeten worden gerealiseerd voor 330 woningen dan is een pompcapaciteit nodig van circa m 3 per uur. Dit is een capaciteit die overeen komt met de grootste rioolgemalen in de stad. Gezien de enorme capaciteit van dit gemaal, kan de ontvangende aangrenzende riolering dit moeilijk verwerken, zonder dat deze vergroot moet worden. In dat geval moet de capaciteit gespreid worden over 3 tot 4 kleinere gemalen met ieder een ruimte beslag van 50m². Ervan uitgaand dat een vergelijkbaar veiligheidsniveau als bij de Leidsekade acceptabel is voor bewoners, betekent de geschetste vergroting van de pompcapaciteit dat bewoners feitelijk geen maatregelen meer hoeven te nemen aan de gebouwriolering. Hun perceelriolering voldoet dan echter nog steeds niet aan de geldende bouwregelgeving. Willen ze een hoger veiligheidsniveau dan zullen ze alsnog een terugslagklep en/of pomp moeten aanbrengen en de vuilwater- en hemelwaterafvoer op eigen perceel moeten scheiden. Doen ze dit niet, dan lopen ze bij een zeer extreme bui nog steeds het risico dat vuilwater terugstroomt in de woningen. Vergroten en verbeteren bestaande riolering Het vergroten van de bestaande riolering heeft bij de openbare riolering een vergelijkbaar effect als de aanleg van een apart hemelwaterriool. In dit geval moet echter tussen het riool en het oppervlaktewater een afscheiding blijven zitten in de vorm van een drempel of klep om bij droog weer vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. Deze drempel of klep zorgt voor extra weerstand, waardoor de opgave lastiger is dan bij een hemelwaterriool en er een extra groot riool nodig is. Mocht het technisch haalbaar zijn om een dergelijk groot riool in te passen en bewoners vinden het veiligheidsniveau door het nieuwe riool acceptabel, dan betekent dit dat de meeste souterrainwoningen geen maatregelen hoeven te nemen aan de gebouwriolering. Evenals bij de aanleg van het hemelwaterriool zullen alleen de laagst gelegen percelen in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterpomp nodig hebben. Van de souterrainwoningen die geen maatregelen hoeven te nemen voldoet de perceelriolering dan echter nog steeds niet aan de geldende bouwregelgeving. Willen ze een hoger veiligheidsniveau dan zullen ze alsnog een terugslagklep en/of pomp moeten aanbrengen en de vuilwater- en hemelwaterafvoer op eigen perceel moeten scheiden. Doen ze dit niet, dan lopen ze bij een zeer extreme bui nog steeds het risico dat vuilwater terugstroomt in de woningen. b. Toetsing aan het bestaande hemelwaterbeleid: Het landelijke en gemeentelijke hemelwaterbeleid is erop gericht vuilwater en hemelwater zoveel mogelijk te scheiden. Uit oogpunt van efficiency doen we dit nu alleen als het bestaande riool aan vervanging toe is. Indien afkoppelen niet haalbaar is, dan is vergroting van de bestaande riolering een alternatief. Ook vergroting doen we bij voorkeur in combinatie met reguliere vervanging, in combinatie met groot wegonderhoud of bij stedelijke herontwikkeling. De aanleg van een apart hemelwaterriool is daarom vanuit het bestaande hemelwaterbeleid te prefereren boven het vergroten van het bestaande riool. Met een apart hemelwaterriool wordt vuilwater en hemelwater gescheiden en wordt zo min mogelijk relatief schoon hemelwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij de aanleg van een hemelwaterriool is er wettelijk de mogelijkheid om 5/8

6 bewoners te verplichten om hierop aan te sluiten. Dit zodat zeker is dat het aparte hemelwaterriool ook gaat functioneren zoals bedoeld is. Tot op heden hebben wij in Utrecht nog geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en gebeurt aansluiting op vrijwillige basis. Het aanbrengen van extra pompcapaciteit door de plaatsing van nieuwe rioolgemalen is juist niet in lijn met het huidige hemelwaterbeleid. Hiermee wordt juist al het hemelwater via het riool afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering wordt extra belast en de kans wordt vergroot dat door de extra belasting er meer riooloverstorten optreden met negatieve gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. c. Gevolgen functioneren bestaand rioleringssysteem Van de drie alternatieven heeft de aanleg van een hemelwaterriool het gunstigste effect op het bestaande rioleringssysteem. Doordat regenwater van 400 percelen, ofwel circa 7 ha, voortaan apart wordt afgevoerd, wordt er minder hemelwater via het bestaande rioleringssysteem afgevoerd. Het bestaande systeem wordt daarmee minder belast en daardoor robuuster, waarmee de kans op wateroverlast voor de aangrenzende woonwijken afneemt. De oplossing met de plaatsing van extra rioolgemalen heeft een minder gunstig effect op het functioneren van het bestaande rioleringssysteem. De gemalen lozen het water op het bestaande rioleringssysteem, waardoor het aanzienlijk zwaarder belast wordt. Het risico op wateroverlast in de aangrenzende woonwijken neemt zonder verdere maatregelen toe. De vergroting van het bestaande rioleringssysteem is technisch gezien lastig, omdat de riolering enerzijds vergroot moet worden, maar anderzijds moet blijven aansluiten op de riolering in de omringende wijken. Investerings- en exploitatiekosten openbare ruimte De investeringskosten voor de aanleg van een extra hemelwaterriool worden geraamd op 3 5 miljoen. Deze investeringskosten worden in dat geval gemiddeld 30 jaar naar voren gehaald ten opzichte van de geplande realisatie bij de vervanging van het bestaande riool. De investeringskosten voor de aanleg van een nevenriool met de plaatsing van extra rioolgemalen liggen tussen de 9 11 miljoen. De helft van dit bedrag gaat op aan de kosten voor de aanleg van het nevenriool, de andere helft aan de kosten voor de rioolgemalen. Daarnaast geven de rioolgemalen permanente kosten aan energie en beheer en onderhoud. De investeringskosten voor het vergroten van de bestaande riolering worden geraamd op 6 10 miljoen. Enerzijds zijn dit kosten voor reguliere vervanging die gemiddeld 30 jaar naar voren worden gehaald. Anderzijds zijn dit kosten voor het vergroten van de buis en de riooloverstorten en al het werk wat daarmee samenhangt. Kosten bewoners: De kosten voor de maatregelen op het perceel voor de realisatie van een terugslagklep en/of pomp en het scheiden van vuilwater en hemelwater liggen naar verwachting bij alle scenario s tussen de en ,- per woning. Zoals geschetst worden de kosten voor de bewoners aanzienlijk beperkt als ze geen hemelwaterpomp hoeven te plaatsen op eigen terrein. Bij de scenario s waarbij extra gemalen worden geplaatst of het bestaande riool wordt vergroot wordt de veiligheid al aanzienlijk vergroot zonder dat bewoners maatregelen nemen. In dat geval zouden bewoners de maatregelen kunnen uitstellen om hun perceelriolering te laten voldoen aan het geldende bouwbesluit. Mochten ze echter toch maatregelen willen/moeten nemen dan zijn de kosten weer net zo hoog als in het oorspronkelijke scenario. 6/8

7 Samenvatting Ter vergelijking zijn de diverse scenario s met hun effecten samengevat in onderstaande tabel. Maatregelscenario 0. Scenario op basis van Plan Watertaken Direct aanleggen apart hemelwaterriool 2. Nevenriool met pomp & gemalen 3.Vergroten bestaand riool Voldoet perceelriolering na noodzakelijke maatregelen aan bouwbesluit In lijn hemelwaterbeleid Gevolgen functioneren riolerings-systeem Ja Ja Positief, bestaande systeem wordt op termijn ontlast Ja Ja, maar bewoners kunnen maatregelen uitstellen Ja, maar bewoners kunnen maatregelen uitstellen Ja, alleen wordt investering naar voren gehaald Nee, juist meer water naar zuivering Ja, maar alleen als aanleg hemelwaterriool niet haalbaar is Positief, bestaande systeem wordt ontlast Negatief, bestaand systeem wordt zwaarder belast Investering openbare ruimte Nu beperkt kosten van 3-5 miljoen worden naar voren gehaald Kosten circa 9-11 miljoen Neutraal Kosten van 6-10 miljoen (deels in verband met naar voren halen en deels extra) NB. Alle weergegeven kosten zijn gebaseerd op een kostenraming op basis van globale kostenkengetallen. Bij de uitwerking van scenario s kunnen kosten door bijzondere omstandigheden hoger of lager uitvallen. Zowel het eerder voorgestelde scenario uit de commissiebrief van 25 januari als de in deze brief toegelichte scenario s zijn erop gericht om de souterrainwoningen hetzelfde veiligheidsniveau te geven bij extreme neerslag als alle andere percelen in de gemeente Utrecht. Nadrukkelijk wijs ik erop dat uitvoering van deze maatregelen geen absolute garantie geeft dat er nooit meer wateroverlast zal optreden. De maatregelscenario s geven alleen een veiligheidsniveau tot de ontwerpbui waarop ze worden ontworpen. Ik ga ervan uit u hiermee uw vraag afdoende te hebben beantwoord. Met vriendelijke groet, Kees Geldof 7/8

8 Bijlage 1 Belangrijkste kenmerken souterrainwoningen Lombok en Zeeheldenbuurt Tabel 1: Belangrijkste kenmerken souterrainwoningen Lombok en Zeeheldenbuurt Kenmerken Lombok Zeeheldenbuurt Gemiddeld niveau straat NAP +2,2 m NAP +2,0 m Niveau laagste vloerpeilen en tuinen NAP +1,0 m NAP +0,4 m Totaal aantal percelen met souterrain Gemiddeld oppervlak achterzijde dak en tuin 120 m2 150 m2 Schatting totaal oppervlak (daken+tuinen) m2 (0,9 ha) m2 (6,0 ha) Gemiddeld oppervlaktewaterpeil NAP +0,55 m NAP +0,6 m (Biltse Grift) NAP +0,2 m (Huizingalaan) Maximaal oppervlaktewaterpeil 28 juli 2014 NAP +0,75 m NAP +0,9 m (Biltse Grift) NAP +0,6 m (Huizingalaan). Schattingen, geen meetpunt in directe omgeving. Verschil maximaal oppervlaktewaterpeil en laagste vloerpeil +0,25 m -0,5 m (Biltse Grift) - 0,2 m (Huizingalaan) Maximale afstand woning tot oppervlaktewater 400 m 300 m Maximale grondwaterstand (GHG, langjarig NAP +0,3 m NAP +0,6 m gemiddelde hoogste grondwaterstand). Kan door storende kleilagen lokaal nog hoger zijn. Verschil maximaal grondwaterpeil en laagste tuin 0,7 m -0,2 m Bron Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt Utrecht, Wareco, januari /8

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl De (plaatsvervangend) leden van Commissie Stad en Ruimte Behandeld door E.W. Rebergen Doorkiesnummer 030-28 64332 Ons kenmerk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2017 Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Samenstelling: Will Scheffer (TVVL) Presentatie: Oscar Nuijten (Edu4Install/TVVL) met o.a. informatie

Nadere informatie

Bewonersavond wateroverlast in Zeeheldenbuurt

Bewonersavond wateroverlast in Zeeheldenbuurt Bewonersavond wateroverlast in Zeeheldenbuurt Datum: Locatie: Wijkcentrum De Helden, Jan van Galenstraat 6, Utrecht Aanwezig: plm. 100 bewoners Rob Bonte Royal Haskoning DHV, voorzitter Kees Geldof Wethouder

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt

Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt Datum: Locatie: Wijkbureau Noord Oost, FC Dondersstraat1,Utrecht Aanwezig: plm. 120 bewoners Aart Meijles Michiel Rijsdijk Arjen Kruithof Erwin Rebergen

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44 Datum Bijlage(n) 17 mei 2011 1 Verzonden 18 MEI 2011 Ons kenmerk 461617 I bm Behandeld door M.J. Hin Uw brief van Doorkiesnummer 023-5485769 Uw kenmerk Onderwerp Riolering Breitnerweg Aan de bewoners van:

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep

Schematisatie oplossingen in systeem. Terugslagklep 2A. Terugslagklep huisaansluiting Overlastsituatie Afvalwater stroomt bij hevige regenbuien vanuit het riool naar huis en tuin. Zie paragraaf 3.2 uit het rapport: Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt in Utrecht

Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt in Utrecht Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt in Utrecht Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt in Utrecht Uitgebracht aan: Gemeente Utrecht Postbus 10080 3505 AB UTRECHT Auteur ir. A. Linckens Kenmerk BN25

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank

Regenwatersystemen op de testbank Regenwatersystemen op de testbank Harry van Luijtelaar Stichting RIONED RIONEDdag, 5 februari 215 Overzicht presentatie Aanleiding Rekentool (testbank) Extreme buien Vergelijken functioneren systemen Conclusies/lessen

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Inventarisatie bereikbaarheidsplan, sessie 1 Maandag 10 juni 2013, Sloperbedrijf Van Putten Angela de Vries Rob de Haas Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak

Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Waterproof Lombok Gezamenlijke aanpak Bewonersavond 15-11-2016 21/11/2016 1 Programma Welkom 19.30 Toelichting stand van zaken 19.35 Praattafels 20.45 Einde uitloop 21.30 Info: www.utrecht.nl/waterproof

Nadere informatie

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Extreme neerslag in het stedelijk gebied STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Zwaarste buien deze eeuw Apeldoorn, 120 mm in 75 minuten (2009) Herwijnen 94 mm in 70 minuten (2011) Deelen,

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 15 IJsselstein Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 190 De bewoners van woningen aan de Hoge Biezen in IJsselstein durfden in de zomer amper op vakantie te gaan.

Nadere informatie

Waterproof Zeehelden Gezamenlijke aanpak

Waterproof Zeehelden Gezamenlijke aanpak Waterproof Zeehelden Gezamenlijke aanpak Bewonersavond 16-11-2016 1 Programma Welkom 19.30 Toelichting stand van zaken 19.35 Praattafels 20.45 Einde uitloop 21.30 Info: www.utrecht.nl/waterproof vragen:

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

De riolering in uw bedrijfspand

De riolering in uw bedrijfspand De riolering in uw bedrijfspand Hoe voorkomt u problemen, wateroverlast en schade? Figuur 1 Gemengd stelsel met gezamenlijke aansluiting vwa- en hwa-riolering bedrijfspand noodafvoer hwa ontlastput vwa

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Introductie RainTools

Introductie RainTools Introductie RainTools Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED DowntheDrain, 21 april 2015 Oefenen Vraag 0 Hoeveel m3 water is 1 mm neerslag op 10 ha afvoerend oppervlak? Antwoorden 0 1 Ontwikkeling RainTools

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s.

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Gegevens van de aanvrager en ondertekening Naam en voorletter(s): Adres : Postcode : Woonplaats

Nadere informatie

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo Presentatie Wateroverlast AOC Oost Almelo Inhoud - Intro wateroverlast - Afbeeldingen wateroverlast - Opdracht 1 Oorzaken wateroverlast - Oorzaken wateroverlast - Mogelijk oorzaken - Opdracht 2 Oplossingen

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht

Voorstel aan de raad. Kenmerk Vergaderdatum 9 juni Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.502990 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Plan Gemeentelijke watertaken Utrecht Het College van burgemeesters

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Wat is er, met dit advies gebeurt? Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Titel:Nederland onder laten lopen is dat beleid? Arcadis geef een advies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken

Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken Project: Samenscholing in de afvalwaterketen Deelproject: Wateroverlast in bebouwd gebied Versie 1, definitief

Nadere informatie

Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg

Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Rijnsburgerweg Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes +31

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone INFILTRATIE, DROOG & NAT Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone Afkoppelen en verticaal infiltreren Sijpelende buis als wapen. Het klimaat verandert. Hevige regenval komt steeds vaker

Nadere informatie

Verticale infiltratie in Exloo: succesvol en kostenbesparend

Verticale infiltratie in Exloo: succesvol en kostenbesparend Maatregelen 8 Borger-Odoorn (Exloo) Verticale infiltratie in Exloo: succesvol en kostenbesparend Het Drentse brinkdorp Exloo (gemeente Borger-Odoorn) had tot 2007 regelmatig overlast van een gemengde riooloverstort

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Wateroverlast Opheusden. welkom

Wateroverlast Opheusden. welkom Wateroverlast Opheusden welkom Bewonersavond 19 november 2014 Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door voorzitter (Henk van Bockel) 19.35 uur: Welkomstwoord (burgemeester Veerhoek) 19.40

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp.

Openbaar. Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 21 augustus 2014 heeft

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

Infoblad Bouwbesluit 2012

Infoblad Bouwbesluit 2012 Infoblad Bouwbesluit 2012 Riolering en gemeentelijke watertaken ISSO NEN Rijksoverheid Stichting RIONED Uneto-Vni 1. Inleiding 2. Reikwijdte: het gehele perceel 2 < Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit

Nadere informatie

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Maatregelen 3 Enschede Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk

Nadere informatie

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 5 Tholen Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 50 De afgelopen jaren vielen in Tholen meerdere buien die resulteerden in wateroverlast en

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt

Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt Bewonersavond wateroverlast in de Zeeheldenbuurt Datum: Locatie: Wijkcentrum De Helden Aanwezig: plm. 40 bewoners Edgar de Bruijn Projectmanager Waterproof Erwin Rebergen Beheerder/beleidsadviseur stedelijk

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Wateroverlast in Utrecht

Wateroverlast in Utrecht Wateroverlast in Utrecht Een juridisch onderzoek naar de verantwoordelijkheden van de gemeente, het waterschap, de provincie en perceeleigenaren bij verschillende vormen van wateroverlast Matthijs Thielemans

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen Afkoppelen Beringe Auteur: Jo Claassen 05-04-2017 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente) Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Hub Diederen Adviseur (Kragten) Marco Roemen werkvoorbereider (Kragten)

Nadere informatie

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie:

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie: - 1 - HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD OMGEVING PREDIKANT SWILDEN STRAAT / PASTOOR GAUTIUSSTRAAT IVM NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN RIOOLVERVANGING EN AFKOPPELING Versie definitief opdrachtgever: contactpersoon:

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag 2 < tekst Harry van Luijtelaar tekstadvies Lijntekst,

Nadere informatie

Geen water op straat maar eronder

Geen water op straat maar eronder Geen water op straat maar eronder 52 mm waterberging onder de bestrating GEP Water BV Kolk 52, 4241 TJ Arkel, The Netherlands +31 (0)183-610520 www.gep-rainwater.com Geen regenwater op straat maar eronder

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie