De gemeente is op deze weg goed bezig maar D66 vraagt wel extra aandacht voor een grotere participatie van betrokken inwoners en organisaties.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeente is op deze weg goed bezig maar D66 vraagt wel extra aandacht voor een grotere participatie van betrokken inwoners en organisaties."

Transcriptie

1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2013 Voorzitter, bij de laatste Algemene Beschouwingen van deze bestuursperiode willen wij een aantal ontwikkelingen van de laatste tijd onder de loep nemen maar ook vooruit zien naar de komende jaren. D66 was een blijft voorstander van een andere werkwijze van gemeenteraad en commissies, waarbij burgers meer betrokken worden bij de voorbereiding van besluitvorming. Wij betreuren dat het initiatief hiertoe, dat de voorzitter van de raad destijds genomen heeft, niet tot concrete resultaten heeft geleid beloofde een bewogen jaar te worden en dat was het dan ook! De Haagse plannen werden geleidelijk aan duidelijker en de gevolgen niet gemakkelijker. Bovenop de, in het begin van deze collegeperiode ingezette, bezuinigingen werden steeds meer extra taken opgelegd aan de gemeentes, en het einde is nog niet in zicht. D66 onderschrijft het principe van vergaande decentralisering van de overheidstaken en de grotere verantwoordelijkheid van gemeentes in het kader van de uitvoering van het sociaal beleid. Een beleid op basis van maatwerk en burgerparticipatie. Een humaan beleid, dichter bij de burger en met minder anonieme bureaucratie. Het klinkt zo mooi! Maar helaas hebben we te maken met de Haagse logica van staatsbezuinigingen. De staat sluist, misschien overhaast, taken door naar de gemeentes zonder de bijbehorende budgetten volledig ter beschikking te stellen. Een mooie bezuiniging voor het rijk. Maar ook extra verantwoordelijkheden voor de gemeente èn extra kopzorgen om in een tijd van voortdurende economische crisis, niet alleen zorgvuldig om te gaan met de noodzakelijke bezuinigingen, maar ook om met beperkte financiële middelen, verantwoord, het nieuwe beleid uit te voeren. De gemeente is op deze weg goed bezig maar D66 vraagt wel extra aandacht voor een grotere participatie van betrokken inwoners en organisaties. Al lang loopt de discussie over de kerntaken van de gemeente. Welnu, de transities in het sociaal domein zijn de komende jaren de belangrijkste kerntaak voor het welzijn van de burgers van onze gemeente. 1

2 Dat blijkt ook uit deze begroting. Ten opzichte van de begroting voor 2012 zien we voor de sociale programma s in 2014 een stijging van 45%! Ook dit jaar presenteert het college een sluitende meerjarenbegroting met bescheiden positieve saldi voor de komende jaren. Hulde daarvoor aan dit college! D66 waardeert alle inspanningen die hiervoor noodzakelijk waren. Het was zeker geen gelopen race! Het spreekt vanzelf dat om dit resultaat te bereiken extra bezuinigingen noodzakelijk waren. Niemand zal hier enthousiast over zijn, maar het is wel onvermijdelijk als wij het huidige voorzieningen niveau op peil willen houden. De gemeentelijke financiën zijn, ondanks de mpoeilijke omstandigheden, onder leiding van wethouder Zagt op orde gebracht. Dit dient zo te blijven om op juiste wijze de nog steeds onzekere toekomst tegemoet te gaan. Wij blijven echter bezorgd over de financiële consequenties van de vele, volgens ons vaak vermijdbare, kostbare juridische procedures. Zorgvuldigheid, realisme maar ook creativiteit blijven in de komende jaren van groot belang. Daarbij is een goede communicatie naar en met de burgers op ieder niveau essentieel. Het principe van zelfredzaamheid naar ieders vermogen in de toekomstige participatiemaatschappij. staat of valt met een goede of slechte communicatie en het respecteren van de burger. De belangen van de burger, de leefbaarheid en de beleving van de gemeente blijven centraal staan in deze tijd, waarin op bijna alles bezuinigd moet worden. Dit betekent het kunnen garanderen van een bloeiend verenigingsleven, een goed ondernemersklimaat, het beschermen van cultureel en natuurhistorisch erfgoed, verkeersveiligheid en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. D66 is verheugd over de grote betrokkenheid van burgers bij het beheer van openbaar groen. Het beschikbare budget voor een nulmeting bij openbaar groen objecten in het kader van de burgerparticipatie was in 2013 onvoldoende is om alle initiatieven van omwonenden te kunnen ondersteunen. D66 wil in de begroting 2014 een aanvullend krediet opnemen om deze extra nulmetingen te kunnen uitvoeren en het college verzoeken om ook in de komende jaren voldoende middelen aan te wenden om deze vorm van burgerparticipatie te ondersteunen. 2

3 Overlast van hondenpoep op trottoirs en groenstroken is een veelvoorkomende klacht. Er zijn geen hondenuitlaatplaatsen, en hondenpoepbakken, zoals door de Vrienden van het Bos Van Hacke aangeboden aan het college, zijn nergens aanwezig. Toch is de hondenbelasting in deze begroting gestegen met 25 %! Deze stijging naast het gebrek aan voorzieningen valt niet uit te leggen. D66 verzoekt het college om zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan de raad hoe een efficient beleid kan worden ontwikkeld om schone en veilige trottoirs te kunnen worden waarborgen. De leefbaarheid van de gemeente is natuurlijk meer. Het betekent uiteraard een ruimhartig minimabeleid binnen de wettelijke mogelijkheden en goed onderhouden schoolgebouwen, sport- en spel faciliteiten zijn vereist. Het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds zijn inmiddels een essentieel onderdeel geworden van het jeugdbeleid. Goed onderwijs vereist goede en toekomstgerichte huisvesting. Samen met de schoolbesturen moet gekeken worden op welke wijze in schoolgebouwen een betere klimaatcontrole mogelijk is en energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden, zo mogelijk gebruik makend van de installatie van zonnepanelen. Informatie over duurzaamheidsprincipes dient ook op de basisscholen gegeven te worden, zodat de leerlingen kunnen meedenken aan de verduurzaming van hun schoolomgeving. De vergrijzing leidt tot een krimp in het aantal klassen, wat niet alleen op termijn tot samenvoeging van scholen kan leiden maar ook fysieke verbindingen tussen onderwijs, cultuur en maatschappij mogelijk maakt. Met name voor De Bibliotheek is dit een belangrijke ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft De Bibliotheek steunpunten geopend in bijna alle kernen en ook haar activiteiten belangrijk uitgebreid. De Bibliotheek groeit steeds meer uit tot een maatschappelijk trefpunt in de Kernen. D66 juicht deze ontwikkeling toe en zal de uitbreiding van laagdrempelijk toegankelijke activiteiten blijven ondersteunen. D66 hoopt dat in deze bestuursperiode ook een steunpunt in Ankeveen kan worden geopend in de vorm van De Bibliotheek op school. 3

4 Wijdemeren is te klein om de nieuwe, door het rijk opgelegde taken, zelfstandig uit te voeren. Samenwerking met omliggende gemeentes is noodzakelijk. Dit is onderkend door het rijk, dat herindelingen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden vereist om te komen tot bestuurlijke eenheden van minstens inwoners. Wijdemeren is onderdeel van de regio Gooi- en Vechtstreek en in dat kader was sprake van een grote mate van samenwerking. Steeds meer bleek echter dat de regio beheerst werd door onze buurgemeente Hilversum en kregen wij de, inmiddels bevestigde indruk, dat de regio slechts een opstap was naar de realisering van een grote gemeente Gooistad. Een ontwikkeling die in onze gemeente misschien lijkt te kunnen rekenen op de sympathie van het CDA. Alle scenario s van het rijk baseren zich op een grootstedelijk gebied onderverdeeld in 2 of 3 gemeentes. Deze scenario s laten Wijdemeren buiten schot. D66 heeft in haar Algemene Beschouwingen van vorig jaar als eerste gepleit voor een samenwerkingsverband van Stichtse Vecht tot aan Muiden. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan de eis van minimaal inwoners. Wij zijn dan ook verheugd dat dit college in het begin van het jaar heeft besloten de mogelijkheden te onderzoeken voor een nauwe samenwerking met de Vechtgemeentes. Hoewel Muiden heeft besloten om hierin geen deel te nemen, hebben de gemeenteraden van Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp besloten tot vergaande samenwerking met name op het gebied van de transities in het sociaal domein. Wethouder Boermans is hiermee voorvarend aan de slag gegaan en wij hebben er alle vertrouwen in dat deze zware en uitdagende taak tot een goed einde zal worden gebracht. Dit samenwerkingsverband, dat wij liever aanduiden met de historische naam Regio Niftarlake dan met het sportclubachtige SWW, kan wat ons betreft niet ver genoeg gaan. Tussen het Gewest en de Gouw, kiest D66 uitdrukkelijk voor de Gouw! Naast de uitvoeringstaken met name op het gebied van jeugdzorg en sociaal beleid in het algemeen, gaat het ook om recreatie en toerisme, openbaar vervoer en verkeer. 4

5 Een sterk samenwerkend Niftarlake biedt tevens de beste garanties voor een duurzame groene buffer tussen Groot Amsterdam en het conglomeraat Gooistad. Ik zei het al in het begin, 2013 was een bewogen jaar. Tegen alle verwachtingen in bleek het college niet bestand tegen interne spanningen en de financiële tegenslagen bij de 1ste fase van de proef met de 30km zone op de Vaartwegen. Als gevolg van een vertrouwensbreuk heeft de gemeente afscheid moeten nemen van wethouder Abrahamse. Onder Abrahamse zijn vele taken volbracht. De bestemmingsplannen zijn in grote meerderheid vernieuwd, het slepende bestemmingsplan Westend afgerond, het strandje De Zuwe aangelegd en het bomenbeleid vastgesteld. Ondanks een aantal hobbels, en dan heb ik het niet over verkeersdrempels, is de herinrichting van Munniksveen succesvol gerealiseerd. Een aanvang is gemaakt met het project Groenewoud dat, mits verder goed uitgewerkt, kan leiden tot een voorbeeldproject in de hele regio, op basis van energieneutraal bouwen in een project waar natuur, wonen en recreëren elkaar ondersteunen. Ook de private herinrichting van het Knorrterrein, overeenkomstig de uitgangspunten van de, destijds met overweldigende meerderheid verworpen, motie van D66, zal een aanwinst zijn voor de gemeente. Volgend op een motie van D66 zijn in 2012 de eerste oplaadpalen geplaatst en de gemeente blijft ook de komende jaren investeren in extra voorzieningen voor elektrisch rijden. Voor ons is dit een kleine stap op de goede weg naar een duurzame inrichting van onze gemeente. Tot ieders verbazing heeft het bijna onzichtbare gemeentelijke duurzaamheidsbeleid toch geleid tot een onderscheiding op het gebied van een duurzame inrichting van de gemeente : de bronzen vlag, zij het met het absolute minimum aantal punten! Bij de volgende beoordeling over twee jaar moet dit minstens zilver of wellicht goud worden! Wij betreuren het dat de langverwachte, en voor november toegezegde notitie Duurzaamheid, nog steeds niet is gepresenteerd. De vermelding in de begroting stemt evenmin tot optimisme. Immers de uitvoering van de notitie zal «binnen het bestaande budget» moeten plaatsvinden. Een budget dat 5

6 onderdeel is van het programma Natuur en Milieu, in totaal 1% van de begroting! Zo weinig dat wij het in de begroting niet eens hebben kunnen terugvinden! Anders gezegd : een niet bestaand budget voor de niet bestaande taken vermeld in een niet bestaande notitie duurzaamheid! Die gouden vlag zal dus waarschijnlijk nog even moeten wachten! De raad heeft een motie van D66 aangenomen waarin het college gevraagd werd de mogelijkheden te onderzoeken van de aanschaf van zonnepanelen in gewestelijk verband, niet alleen voor de gemeentelijke gebouwen maar ook ten behoeve van particulieren. Helaas blijkt eens te meer de kortetermijn gedachte het weer te hebben gewonnen van een strategische investering in de toekomst. Een duurzame inrichting van de gemeente blijft voor D66 een absolute eis. Energiebesparing kan echter ook budgetneutraal worden gerealiseerd middels een energieprestatiecontract met een gespecialiseerde marktpartij, een zogenaamde ESCo, Energy Service Company. Een ESCo ontzorgt de gemeente op het gebied van financiering, aanleg en onderhoud van installaties en wordt betaald uit de kostenbesparingen gedurende de looptijd van het contract. Zoals gezegd is een grote inhaalslag gemaakt met de vernieuwing van de bestemmingsplannen. Soms gaat het traag, soms misschien te snel. Onvolkomenheden blijven bestaan in het plan wat leidt tot vermijdbare procedures. Burgers worden niet altijd tijdig betrokken bij het opstellen van een conceptbestemmingsplan. Het bestemmingsplan Horstermeer, dat op het ogenblik in voorbereiding is, kan volgens D66 pas in definitieve vorm gegoten worden als duidelijkheid verkregen is over alle macro-planologische aspecten en in nauw overleg met de bewoners. U weet : de bouwsector is zwaar getroffen door de crisis. Dit heeft geleid tot uitstel van grote projecten in de gemeente. Met name wethouder Van Waveren heeft hier tegen moeten vechten maar heeft recentelijk successen geboekt met name voor het Antoniusterrein en Overmeer Zuid. Deze vertragingen geven echter wel de gelegenheid tot bezinning en beoordeling van de projecten op hun toekomstgerichtheid. 6

7 De maatschappij vergrijst, de struktuur verandert, er komen meer kleine huishoudens en het thuiswerken is in opkomst. Er wordt te weinig en verkeerd gebouwd en de verwachting is dat in 2020 er, landelijk, een tekort zal zijn van bijna woningen! In datzelfde jaar moet duurzame energie minstens 16% uitmaken van het totale energiegebruik en moet nieuwbouw klimaatneutraal zijn. Dat geldt ook voor Wijdemeren. De laatste cijfers bevestigen het : koop- en huurwoningen voor jongeren zijn in onze regio onbetaalbaar geworden. De nadruk moeten blijven liggen op het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren èn ouderen. Dat betekent voor D66 dat de noodzaak van levensloopbestendig bouwen in de nieuwe grote bouwprojecten en het gebruik van duurzame energie, algemeen opgelegd moet worden als randvoorwaarde. Om dit te kunnen realiseren, ook in de grote projecten die al in voorbereiding zijn, dient de bouwverordening overeenkomstig te worden aangepast. Toen de raad drie jaar geleden besloot tot zeer ingrijpende bezuinigingsmaatregelen heeft D66 gezegd dat er niet moest worden bezuinigd zonder tegelijkertijd een perspectief te bieden voor een betere toekomst. Dit heeft onder meer geleid tot het visiedocument De Kernen van Wijdemeren en de daarop gebaseerde Structuurvisie. Dit document blijft de leiddraad voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Wijdemeren en is wellicht uit te breiden in het kader van de samenwerking binnen de Regio Niftarlake. Wij delen immers het plassengebied, de waardevolle natuurgebieden, het belang van recreatie en toerisme en de Vecht als snoer voor de «parels». D66 is van mening dat het gehele plassengebied, van de Maarseveense tot de Ankeveense Plassen, één beheer- en exploitatie orgaan moet krijgen, waarin naast de betrokken gemeentes, provincies en instanties het Plassenschap en Natuurmonumenten betrokken moeten worden. «Iemand» in Den Haag zei ooit «na het zuur komt het zoet». In andere tijden schreef men dat op zeven magere jaren, zeven vette jaren zouden volgen. Is het einde van deze zeven magere en zure jaren nu in zicht? is immers 2015? 7

8 Het einde van de crisis vraagt veel voorbereiding. Tijd, inspanning en creativiteit. Binnen onze gemeente en in Niftarlake verband. Het visie document wordt eigenlijk nu pas actueel! Dus laten we vooruitkijken. Waar staan we in het jaar 2020? Zullen de bloembakken dan zijn vervangen door een meer aanvaardbare inrichting? Zal de randweg een oplossing bieden voor ons verkeerprobleem? Zal de Horstermeerpolder blijvend droog zijn? En bevrijd van de koloniale macht van Natuurmonumenten? Zal nieuw toerisme zich ontwikkelen langs de Nieuwe Vecht? Zullen scholen en gemeentelijke gebouwen duurzaam zijn ingericht voor de volgende generaties?? Zullen jongeren zich weer kunnen vestigen in betaalbare woningen in de gemeente? En ouderen veilig kunnen blijven wonen in een veilige en aangepaste woning? Zal Natuurmonumenten met ons samen werken voor het beschermen en openstellen van de natuurgebieden in plaats van hun eigen agenda te volgen? Zullen de legakkers duurzaam gerestaureerd en de Cabomba verdreven zijn? Zal Oud Loosdrecht ooit weer bruisen? Zal de openbare ruimte inspirerend zijn in plaats van demotiverend? En vooral : zal Wijdemeren zich op de kaart kunnen zetten als één van de duurzaamste gemeentes van het land? Het blijven nu nog dromen, maar dromen kan altijd. Dromen zijn soms bedrog, maar zonder dromen geen toekomst. De juiste voorbereidingen treffen voor de best mogelijke toekomst is het enige dat nu telt. Een solide uitgangspunt is daarvoor noodzakelijk. Daarom steunt D66 deze begroting. En, voorzitter, om in dromenland te blijven en onze traditie te respecteren, blijft D66 ook dit jaar van mening dat paardrijden in de bebouwde kom vergunningplichtig moet worden, waarbij de opbrengsten van de verschuldigde leges het opruimen van de vervuiling moeten bekostigen. 8

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2012 Dit college is aangetreden in moeilijke omstandigheden. Niet alleen moesten de financiën van de gemeente op orde gebracht worden maar ook moesten wij rekening houden met een

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 10 december 2013

NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 10 december 2013 NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 10 december 2013 Aanwezig: drs. M.E. Smit burgemeester G. Zagt - wethouder J.H. Boermans wethouder J.C. van Waveren - wethouder drs. J. Visser gemeentesecretaris

Nadere informatie

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van de andere fracties en de reactie van het

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 1. Inleiding De mededeling van wethouder Zagt sloeg in als een bom. Uit de junicirculaire bleek dat de gemeente met ingang van 2013 jaarlijks nog een half miljoen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012 We liggen weer op koers, maar we zijn nog onderweg

Algemene beschouwingen Begroting 2012 We liggen weer op koers, maar we zijn nog onderweg Algemene beschouwingen Begroting 2012 We liggen weer op koers, maar we zijn nog onderweg --------------------------------------------------------------------------------------------------- De fractie DorpsBelangen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

De samenleving centraal Raadsakkoord 2014-2018. [Geef tekst op]

De samenleving centraal Raadsakkoord 2014-2018. [Geef tekst op] De samenleving centraal Raadsakkoord 2014-2018 [Geef tekst op] Raadsakkoord 2014-2018 april 2014 Raadsakkoord 2014-2018 De samenleving centraal De beoogde collegepartijen CDA, VVD en PvdA-GroenLinks (hierna

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Gebiedsplan Willemstad. Eerste stadstafel 16 februari 2016

Gebiedsplan Willemstad. Eerste stadstafel 16 februari 2016 Gebiedsplan Willemstad Eerste stadstafel 16 februari 2016 1 Programma 1. Opening 19.30 2. Voorstelronde deelnemers stadstafel 3. Terugblik 1 ste stadsavond 4. Gezamenlijk: visie opstellen! 20.00 5. Van

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Anders werken, meer bereiken

Anders werken, meer bereiken Anders werken, meer bereiken Collegeprogramma gemeente Teylingen 2010-2014 Een nieuw college, een nieuwe koers Anders werken, meer bereiken - Collegeprogramma 2010-2014 Uitdagingen en kansen Als nieuw

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter,

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter, Gemeenteraad 10 juni 2015 11. Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2015 Voor 2016 voorziet deze gemeente inkomsten en uitgaven van ruim 6,6 miljard euro. Ook al ligt een groot deel daarvan al vast:

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

De mogelijkheid bieden om schoolgebouwen in Teylingen grootschalig te verduurzamen - Besluitvormend

De mogelijkheid bieden om schoolgebouwen in Teylingen grootschalig te verduurzamen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00009 Onderwerp: De mogelijkheid bieden om schoolgebouwen in Teylingen grootschalig te verduurzamen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA.

Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA. Algemene beschouwingen CDA Noord-Beveland 2014 Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA. Nederland is nog steeds verwikkeld in

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Brielle toekomstbestendig?

Brielle toekomstbestendig? Brielle toekomstbestendig? Algemene beschouwingen 2015 Begroting 2016-2019 Partij van de Arbeid Brielle oktober 2015 Algemene Beschouwingen 2016 2019 Brielle toekomstbestendig? Inleiding Deze behandeling

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : C&E. Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006

2006. Nr. : Dnst. : C&E. Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006 2006. Nr. : 06.0125 Dnst. : C&E Krediet t.b.v. parkeervoorziening Stedelijk Gymnasium Leiden Leiden. Leiden, 31 oktober 2006 Bureau Openbaar Onderwijs is in april 2005 gestart met de voorbereidingen van

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

.Elzenburg..What elze?.

.Elzenburg..What elze?. Notitie..Elzenburg..What elze?. Inleiding Voor u ligt de notitie Elzenburg. What elze? waarin D66 Vught de mogelijkheid lanceert om de nieuwbouw van een scholencluster in Vught-Zuid vlot te trekken, waarbij

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Algemene beschouwingen begroting 2016

Algemene beschouwingen begroting 2016 Algemene beschouwingen begroting 2016 Allereerst, voorzitter is het goed om te constateren dat de uitvoering van het Raadsakkoord stevig op koers ligt. Dit valt in het niet bij de zorg in de wereld voor

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Dan wilde ik nu ingaan op de diverse hoofdstukken uit de begroting.

Dan wilde ik nu ingaan op de diverse hoofdstukken uit de begroting. Voorzitter, Wie wat bewaart die heeft wat lezen wij in de aangeboden begrotingsstukken. Een waar gezegde. En inderdaad deze gemeente heeft behoorlijk wat bewaard in de afgelopen jaren. Dit is ook de reden

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Wanneer wordt je van ouder - activist?

Wanneer wordt je van ouder - activist? ALGEMENE BESCHOUWINGEN Kadernota 2014 29 Mei 2013 inbreng CDA fractie Voorzitter, Wanneer wordt je van ouder - activist? Daarover las ik het boek Zorg en Zeggenschap van Jet Isarin over de zwaar gehandicapte

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsprogramma concept in 48 punten

Raadsprogramma concept in 48 punten Raadsprogramma concept in 48 punten Fracties formuleren gezamenlijke visie Op 2, 8 en 9 april zijn afgevaardigden van de verschillende fracties met elkaar aan tafel gegaan en hebben zij 86 punten besproken.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Oplegvel Informatienota Onderwerp Financiële haalbaarheid nieuwbouw multifunctionele sporthal Duinwijck Portefeuille J. van der Hoek Auteur Dhr. JPR Braakman Indiener Dhr. A. Kuiper Telefoon 0235113907

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Duurzame scholen, een goede prestatie Bijlage(n) : 1. Notitie 'Duurzame scholen,

Nadere informatie