Rotterdam, 3 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam, 3 oktober 2012"

Transcriptie

1 Rotterdam, 3 oktober 2012 Aan: De informateurs voor de kabinetsformatie 2012 P.a. De Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AE s-gravenhage Kopie aan: Betreft: Fractieleiders en woordvoerders energie van de politieke partijen in de Tweede Kamer De tien kernpunten voor groene groei Geachte heren Bos en Kamp, Duurzame economische groei bewerkstelligen. Dat is één van de allerbelangrijkste opgaven van een nieuw kabinet. Duurzaam in de zin van economisch robuust én duurzaam waar het gaat om klimaat en milieu. Rotterdam draagt hieraan bij via een gezamenlijke inzet van het lokale bedrijfsleven (Deltalinqs), Havenbedrijf Rotterdam NV, de gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond in het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Een krachtige inzet op groene groei levert Nederland veel op: werkgelegenheid, investeringen door het bedrijfsleven, innovatie en kostenefficiënt de EU-klimaatdoelen behalen. Rotterdam heeft met brede steun, ook van de Provincie en het Rijk, in 2011 de Havenvisie 2030 vastgesteld. Daarin neemt duurzame economische ontwikkeling een herkenbare plaats in. Een heldere positionering van de duurzaamheidstransitie in het regeerakkoord helpt Rotterdam en haar partners enorm in het verwezenlijken van haar ambities. Met deze brief reikt het Rotterdam Climate Initiative u tien kernpunten aan voor groene groei. Deze zijn noodzakelijk voor het creëren van extra werkgelegenheid en economische groei in de Rotterdamse regio. Groene groei, wel te verstaan. Wij doen suggesties voor het vergroenen van het belastingstelsel en een betere werking van het Europese emissiehandelssysteem. Dit zijn cruciale instrumenten die leiden tot extra investeringen door bedrijven. In energie-efficiency en daarmee kostenbesparing en modernisering. En in duurzame energieopwekking, warmtekracht-installaties en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO 2 (CCS). Wij vragen het kabinet om Rotterdam als uniek gebied te ondersteunen bij de duurzame transitie. Met u willen wij fors inzetten op de biobased economy en zien wij grote kansen voor verduurzamen van de gebouwde omgeving en de mobiliteit. Op veel terreinen sluiten wij aan bij het succesvolle topsectorenbeleid. Hiermee maken wij de regio en Nederland sterker en gezonder en creëren wij werk.

2 Namens de samenwerkende partners in het Rotterdam Climate Initiative. Hoogachtend, Ahmed Aboutaleb Voorzitter van de RCI-Board Burgemeester van Rotterdam Hans Smits Vice-voorzitter van de RCI-Board CEO Havenbedrijf Rotterdam Wim van Sluis Lid RCI Board Voorzitter Deltalinqs Ruud Lubbers Voorzitter RCI-Council Meer informatie: Tel:

3 De tien kernpunten voor groene groei volgens RCI Vertrouwen in de toekomst en werkgelegenheid zijn noodzakelijk om de economie weer in beweging te krijgen. Een nieuw kabinet en Rotterdam kunnen in dat opzicht niet zonder elkaar. De werkgelegenheid groeide in de Rotterdamse regio ondanks de crisis. Vele duizenden mensen verdienen hun brood in één van de sterkste economische kernen van ons land. Met de grootste haven van Europa en één van de belangrijkste van de wereld heeft Nederland een krachtige troef in handen. In 2007 ging het Rotterdam Climate Initiative (RCI) van start. Doel: het halveren van de CO2- uitstoot in 2025, ten opzichte van 1990 en het klimaatbestendig maken van de regio, gericht op versterking van de economie. Uitgangspunt is dat een gezonde economische ontwikkeling duurzaam moet plaatsvinden. Vanwege het klimaat, de schaarser wordende grondstoffen en vanwege de eis van een gezonde leefomgeving. Dit is ook de basis van de Havenvisie 2030 Port Compass die in december 2011 unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. In deze visie is het haven- en industriecomplex een ijzersterke combinatie van Global Hub en Europe s Industrial Cluster die beide koploper zijn op het gebied van efficiency en duurzaamheid. Om dit te realiseren, zetten wij in op groene groei. Hiervoor zijn de volgende tien kernpunten essentieel. Tien belangrijke punten waarover wij graag afspraken maken om die wij graag samen met het kabinet nader uitwerken. 1. Hanteer een heldere ambitie, visie en strategie Een heldere en standvastige lijn van de overheid op het gebied van klimaat is voor het bedrijfsleven onmisbaar bij de afweging om te investeren. Wij pleiten voor ambitieuze nationale klimaatdoelen op de kortere termijn: terug omhoog naar 30% minder CO 2 -uitstoot in En voor een roadmap die aansluit bij de Europese ambitie van 80% minder CO 2 - uitstoot in Vergroot de prikkels voor duurzame investeringen De kosten van milieugebruik komen op dit moment niet of niet voldoende tot uiting in de prijzen. Dit signaleert ook het Planbureau voor de Leefomgeving, in Voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland (PBL 2012). Het verdisconteren van milieugebruik in de prijzen bevordert investeringen in schone, duurzame toepassingen en vermindert verspilling. Op elk van de volgende onderdelen is naar ons idee actie nodig: Verbeter de werking van de Europese markt voor emissierechten (ETS) Er is een overschot aan emissierechten. De prijs voor emissierechten is daardoor historisch laag. Ze biedt geen stimulans om te investeren in vermindering van de CO 2 - uitstoot. Daarom pleiten wij ervoor dat Nederland de set aside van emissierechten die EU-commissaris Hedegaard voorbereidt in het meest ambitieuze scenario ondersteunt. Zo ontstaat meer schaarste en kan de CO 2 -prijs stijgen. De set aside dient te worden aangevuld met een verlaging van het emissieplafond na 2020 of zo veel eerder als nodig is.

4 Vergroen het belastingstelsel Het Nederlandse belastingstelsel stimuleert duurzame toepassingen en energiebesparing onvoldoende. Een structurele wijziging is nodig, waarbij duurzame keuzes lager belast worden dan niet duurzame. In dit verband noemen we de fiscale behandeling van zelf opgewekte stroom als voorbeeld. Vergroot de mogelijkheden van zelflevering voor gebruikers die niet zelf eigenaar zijn van het gebouw waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zich bevinden. Om te zorgen dat het systeem op langere termijn houdbaar is, is het nodig te onderzoeken waar verlaging van tarieven voor groen op een verantwoorde wijze kan worden gedekt uit verhoging van de tarieven voor grijs. Zo zouden biobrandstoffen een lagere accijns moeten hebben en fossiele brandstoffen een hogere. Bij het vergroenen van het belastingstelsel hoort ook een heroverweging van vrijstellingen en verlaagde tarieven. Het lage tarief voor grootverbruikers van elektriciteit en gas geldt nu voor alle grootverbruikers, ongeacht de energieprestaties. Hierdoor profiteren achterblijvers evenveel als de koplopers die investeren in modernere en energieefficiëntere productiemethoden. In een groener belastingstelsel worden vrijstellingen en verlaagde tarieven zo ingezet dat ondernemers die meer doen dan wat minimaal vereist is in relatie tot energie-efficiency extra worden beloond. Voor bedrijven die achterblijven zijn er dan effectieve prikkels om te moderniseren. De vrijstellingen en verlaagde tarieven zouden prestatieafhankelijk gemaakt kunnen worden waarbij de extra investeringen in energiebesparende maatregelen worden gecompenseerd door een verhoging van de investeringsaftrek. Voer kolenbelasting in maar beloon duurzame projecten Bij het afschaffen van de vrijstelling van energiebelasting voor de inzet van kolen voor energieopwekking moet voorkomen worden dat dit CO 2 -besparende projecten, zoals de afvang van CO 2 (CCS) of het bijstoken van biomassa, in de weg staat. Wij streven ernaar om in Nederland, maar in ieder geval in Rotterdam, geen elektriciteit te produceren met kolen als de CO 2 -uitstoot uitkomt boven een bepaalde grens in grammen CO 2 per kilowattuur (kwh). Deze grenswaarde zou in de loop van de tijd, afhankelijk van de mogelijkheden van CCS of bijstook van biomassa, naar beneden aangescherpt kunnen worden. Komt de CO 2 -uitstoot onder deze grens dan zou een vrijstelling moeten gelden. 3. Zet regulering en normering in voor duurzaamheid Regulering en normering kunnen groot effect hebben, zoals we gezien hebben bij de milieuzones en emissienormen voor auto s en op het gebied van emissies van luchtverontreinigende stoffen. Het beleid om energiebesparing bij de industrie door convenanten (MEE en MJA) te bewerkstelligen leidt volgens de Algemene Rekenkamer en Agentschap.nl landelijk tot 1% efficiencyverbetering per jaar en in Rotterdam tot 1,6%. Afgesproken is 2%. Er is onderzoek nodig naar de vraag hoe de effectiviteit van dit middel verbeterd kan worden. In ieder geval zijn meer prikkels nodig om bedrijven aan te zetten tot investeringen in energiebesparende maatregelen.

5 De Green Deal -afspraak tussen het Rijk en de energiesector om een leveranciersverplichting voor duurzame energie in te voeren, moet krachtig worden doorgevoerd. Nu de subsidies voor het bijstoken van biomassa bij kolencentrales aflopen, is sturing extra belangrijk om de doelstellingen op het gebied van duurzame energieopwekking te halen. Een speciaal aandachtspunt vormt warmtekrachtkoppeling (WKK). Bij vervanging van de installaties overwegen bedrijven uit kostenoverwegingen om terug te gaan naar het zelf opwekken van warmte en het afnemen van elektriciteit van het net. Uit recent onderzoek blijkt dat in 2020 ruim 30% van de WKK-installaties in de chemie en olie-industrie in het havengebied zal zijn verdwenen. Er bestaat een groot risico dat dit leidt tot verlies aan energie-efficiency en een sterke toename van emissies. Wij vragen het Rijk om in te zetten op een krachtige stimulans voor tweede generatie WKK-installaties zodat bestaande installaties technisch gemoderniseerd worden en de vorming van meer efficiënte ketens binnen bereik komt. Juist hiermee kan Nederland energie-efficiency-winst boeken die straks des te meer nodig is wanneer de Europese Energy Efficiency Directive van kracht wordt. 4. Ondersteun Rotterdam als draaischijf in de biobased economy De Rotterdamse haven en industrie bieden grote mogelijkheden voor een biobased economy. Op het gebied van groene chemie, biobrandstoffen én bij- en meestook van biomassa bij energiecentrales. De expertise op agrarisch gebied, en de handel-, transport- en veredelingstraditie bieden Nederland grote mogelijkheden. Voorwaarde is dat er voldoende grondstoffen op de markt komen, tegen concurrerende prijzen. Hiervoor moeten de invoerrechten op Europees niveau worden weggenomen die gelden voor bio-ethanol en andere agrarische, voor de biobased economy van belang zijnde grondstoffen. In het licht van de ketenbenadering en het vormen van (internationale) clusters die de Europese Commissie sterk benadrukt, zijn standaardisatie, normering en certificering van groot belang. Voor vaste én vloeibare biomassa. Nederland moet zich hiervoor in EU-verband inspannen zodat een kader ontstaat waarbinnen de markt zelf verder kan verfijnen. Rotterdam wil als Europese pilot functioneren, om te komen tot meer en betere biobrandstoffen. RCI werkt in het kader van twee moties van kamerlid Leegte samen met de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa ( Commissie Corbey ) aan een advies aan de overheid over hoe de betere biobrandstoffen worden gestimuleerd. Zodanig dat CO 2 - reductie wordt gemaximaliseerd, indirect landgebruik wordt voorkomen en de luchtkwaliteit bij het gebruik wordt verbeterd. Tegelijk wordt in oktober het voorstel verwacht van de Europese Commissie, waarbij Indirect Land Use Change (ILUC) opgenomen wordt in de Renewable Energy Directive (RED). Zodra dit uitgebracht wordt, zullen wij samen met de Commissie Corbey ons advies hierover uitbrengen.

6 5. Ondersteun de realisatie van CO2-infrastructuur Rotterdam wil de CO 2 -uitstoot van de industrie en de energieproductie sterk reduceren door energie-efficiëntie, duurzame energieopwekking en CCS, de afvang, hergebruik en opslag van CO 2. CCS is onmisbaar voor het halen van de CO 2 -reductiedoelstellingen van Nederland en Europa en voor de economische ontwikkeling van Nederland. De Rotterdamse haven ontwikkelt zich als hub tussen CO 2 -bronnen op het Europese vasteland en hergebruik- en opslaglocaties. Een Rotterdams CO 2 -netwerk is van groot belang om CO 2 nuttig te kunnen hergebruiken in de kassen, de frisdrankindustrie en voor enhanced oil recovery. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan nieuwe innovatieve toepassingen van CO 2. Om deze rol te kunnen vervullen is steun vanuit het Rijk nodig. Steun die is toegezegd voor de realisatie van demonstratie-afvangprojecten in Rotterdam en voor de realisatie van een common-carrier CO 2 -infrastructuur. 6. Zorg voor een doorbraak in energiebesparing in de gebouwde omgeving We zien momenteel historisch hoge energieprijzen voor onze burgers en een snel groeiende werkloosheid in de bouw. Nú actief inzetten op energiebesparende maatregelen is nodig, de markt pakt het onvoldoende op. In Rotterdam is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor ESCO s (energy service companies) en het concept van de energy performance -contracten. Deze ESCO s investeren in energiebesparende maatregelen, waarbij de investering wordt voorgefinancierd en de energiebesparing gegarandeerd. Het kostenvoordeel van de energiebesparing wordt voor een afgesproken periode gebruikt ter dekking van de investeringskosten. De gemeente Rotterdam is als eerste overheid in Nederland gestart met het afsluiten van een energy performance contract met een ESCO, voor een portfolio van gebouwen. Oproep aan het Rijk is om te beginnen met het verhogen van de energieprestatienormen voor haar eigen gebouwen en die van lagere overheden. En om de belangrijkste drempels weg te nemen voor de verdere ontwikkeling van een ESCO-markt in Nederland. Het in het lente-akkoord aangekondigde revolverend fonds voor energiebesparingsmaatregelen was het geijkte instrument voor versnelling en opschaling. Rotterdam wil op grote schaal woningen in Rotterdam Zuid aanpakken, gebruikmakend van zo n fonds. Wij stellen voor om die aanpak als proefproject aan te merken voor een gestructureerde, grootschalige landelijke aanpak. Gebouweigenaren en huurders zouden hier dan verplicht aan mee moeten doen volgens het ja, tenzij... principe. 7. Stimuleer duurzame mobiliteit Rotterdam zorgt voor elektrische voertuigen en oplaadpunten in de stad, per Dit is de eerste stap naar grootschalige introductie van elektrische voertuigen. Wij vragen het Rijk om dit te ondersteunen door consistente fiscale vergroening (schonere voertuigen minder zwaar belasten dan vervuilende) en door de aanleg van een landelijke oplaadinfrastructuur te blijven stimuleren.

7 De inzet van vloeibaar gas (Liquid Natural Gas, LNG) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het schoner maken van de transportsector, door vermindering van de uitstoot van NOx, SOx, fijn stof en broeikasgassen. Daarnaast biedt deze ontwikkeling grote kansen voor het bedrijfsleven. Rotterdam is mede-initiatiefnemer van het Landelijk LNG Platform waarmee demissionair minister Verhagen afgelopen zomer een Green Deal sloot. Dit platform heeft als doel om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden. Wil deze doorbraak slagen, dan is van het Rijk een actieve inzet op wet- en regelgeving nodig. Verder willen wij terugkeren naar de oude maximumsnelheden op de snel- en ringwegen rondom de steden waar dat duidelijk beter is voor de luchtkwaliteit in de nabijheid van die wegen. Ten slotte bepleiten wij in algemene zin bij belasting van vervoersmiddelen het gebruik in de verhouding gebruik/bezit zwaarder te laten meewegen. 8. Blijf werken aan een betere luchtkwaliteit Nederland zal in 2015 waarschijnlijk voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Europese Unie. Toch blijft (nieuw) luchtbeleid noodzakelijk. Om te zorgen dat óók voldaan wordt aan de gezondheidsdoelstellingen van het luchtbeleid. En om de resultaten van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht te borgen. Dit programma loopt in 2015 af, net als de financiering van lokale maatregelen. Een samenhangend uitvoeringsbeleid voor luchtkwaliteit heeft effect gehad. Daarom stellen wij een vervolg voor: NSL 2. Dit zou gericht moeten zijn op stedelijke knelpunten, met primaire focus op gezondheid. Nieuwe activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen maken dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit gemakkelijk worden overschreden. Gezondheidswinst is mogelijk, door meer aandacht te besteden aan black carbon bij de beoordeling van effectiviteit van maatregelen. In het onder 4 genoemde advies aan het ministerie van I&M omtrent biobrandstoffen, zal ook het effect van biobrandstoffen op de luchtkwaliteit aan de orde komen. 9. Ondersteun kansrijke innovatieve sectoren Voor groene groei zijn de volgende sectoren van belang: de biobased economy, energieopslag, smart grids, deltatechnologie en clean tech. De Rotterdamse haven heeft internationaal gezien een uitstekende uitgangspositie op deze gebieden. Een positie die verder moet worden uitgebouwd. Daarnaast staat Rotterdam als deltastad internationaal bekend als voorloper op het gebied van klimaatadaptatie. Een status die in gezamenlijkheid verder kan worden benut om de exportkansen voor de Nederlandse watersector uit te bouwen. Mede hierom hecht Rotterdam grote waarde aan een krachtig en gezamenlijk vervolg van het deltaprogramma. RCI vraagt het Rijk om te investeringen in innovatieve sectoren aan te blijven moedigen. Door het topsectorenbeleid voort te zetten, door als overheid op te treden als launching customer en door pleitbezorger te zijn in Europa. 10. Stimuleer de circulaire economie Grondstoffen raken op en hergebruik wordt steeds belangrijker. Economisch en vanuit het oogpunt van milieu. Nederland, Rotterdam in het bijzonder, heeft veel ervaring met logistiek en verwerking van te recyclen materialen. Nederland kan een spilfunctie vervullen in een internationaal netwerk voor het hoogwaardig recyclen van producten en materialen. De haven van Rotterdam en haar (transport-)verbindingen zijn hiervoor uitstekend geoutilleerd. Dit is een kansrijk gebied waar Rotterdam graag het initiatief in wil nemen als proeftuin.

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab,

Rotterdam, 23 mei 2013. Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Rotterdam, 23 mei 2013 Geachte heer Van der Touw, beste Ab, Onlangs was u te gast in de RCI Board waar we spraken over de totstandkoming van het nationale energieakkoord. Inmiddels hebben wij dit onderwerp

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Energievoorziening Rotterdam 2025

Energievoorziening Rotterdam 2025 Energievoorziening Rotterdam 2025 Trends Issues Uitdagingen 9/14/2011 www.bollwerk.nl 1 Trends (1) Wereld energiemarkt: onzeker Toenemende druk op steeds schaarsere fossiele bronnen Energieprijzen onvoorspelbaar,

Nadere informatie

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH

Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie. Alex Ouwehand Directeur NMZH Praktische voorstellen voor energiebesparing in haven en industrie Alex Ouwehand Directeur NMZH CO2 emission CO2 reduction Ambities klimaat en energie EU en Rijk 2020 : 20 % CO 2 -reductie (tov 1990),

Nadere informatie

volgens HbR zelfs verder Rotterdam

volgens HbR zelfs verder Rotterdam Heel Rijnmond één grote keten? Havenbedrijf Rotterdam Sandra Prenger 1 Heel Rijnmond industrial area logistics hub metropolitan area distribution volgens HbR zelfs verder Rotterdam Inhoud Havenvisie 2030

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 14 maart 2012

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 14 maart 2012 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen.

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen. Vereniging Energie-Nederland Lange Houtstraat 2 2511 CW Den Haag T. 070 311 43 50 ENL-2012-00754 Hans Alders Telefoon 070-3114350 E-mail info@energie-nederland.nl Datum 24 september 2012 Ons kenmerk Behandeld

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Energie Transitie: traagheid en versnelling

Energie Transitie: traagheid en versnelling twitter.com/janrotmans Energie Transitie: traagheid en versnelling Den Haag, 26 Juni 2014 In welke fase zit energietransitie? Transitie naar Duurzame Energie Pre-development stage Through development stage

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De heer drs. M.J.M. Verhagen Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De heer drs. M.J.M. Verhagen Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De heer drs. M.J.M. Verhagen Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG Utrecht, 2 februari 2011 Betreft: vier Green Deals Onze referentie:

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal Schone logistiek voor de circulaire economie Een visie als opmaat naar een green deal 2 SCHONE LOGISTIEK VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE Wij, de deelmarkt afvalstoffentransport van Transport en Logistiek Nederland,

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september

De praktijk van vergroenen van belastingen. Milieunetwerk GroenLinks, 16 september De praktijk van vergroenen van belastingen Milieunetwerk GroenLinks, 16 september CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

B-96 Green Deal de winst van paardenmest

B-96 Green Deal de winst van paardenmest B-96 Green Deal de winst van paardenmest Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. verhagen, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009

Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 Heeft de milieubeweging een alternatief? Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu Mini-symposium klimaat en energiebeleid 10 september 2009 inhoud Wake up call: TenneT rapport Energiesector: ETS onvoldoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam.

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam. ENERGIE 1 Kolencentrales sluiten (Rijks) Een grote reductie in broeikasgassenemissies in Nederland. 2 Niet langer meer worden gezien als ondernemer wanneer je energie deelt met je buurt en hier dus geen

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Duurzaamheid.. the key for future success!

Duurzaamheid.. the key for future success! Duurzaamheid.. the key for future success! 2 Visie op duurzaamheid o Noodzakelijk voor onze license to operate en groei mogelijk te maken. o Creëren van toegevoegde waarde voor bedrijvigheid, klanten en

Nadere informatie

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE Een nieuwe ambitie in energie Verschuiving focus Noordwest-Europese markt naar regio Zuid-Holland Van elektriciteitsproductie naar energie Regionale binding MPP3 in nauwe

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat

Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat Presentatie Nieuwe energie voor het klimaat WERKPROGRAMMA SCHOON EN ZUINIG en WKK Pieter Boot Inhoud 1. Waarom Schoon en Zuinig? 2. Welke doelen? 3. Hoe groot is de trendbreuk? 4. Hoofdlijnen gevolgde

Nadere informatie

Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030

Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030 Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030 Vier toekomstige routes met elk een andere inzet van biomassa.. privaat mondiaal regionaal publiek Toelichting De inzet van biomassa in 2030 hangt van veel

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de praktijk

Elektrisch rijden in de praktijk We gaan elektrisch vooruit! Een impuls voor elektrisch vervoer in Rotterdam Elektrisch rijden in de praktijk Klimaatprobleem? Google earth januari 2009 Rotterdam Climate Initiative Als stad met wereldhaven

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening:

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Betaalbaar & betrouwbaar? Robert Harmsen ECN Beleidsstudies COGEN Symposium Zeist 22 oktober 2004 Een blik naar de toekomst (1) Four Futures

Nadere informatie

www.rotterdam.nl 0800-1545 stadswinkel Klimaatakkoord Rotterdam Parijs

www.rotterdam.nl 0800-1545 stadswinkel Klimaatakkoord Rotterdam Parijs www.rotterdam.nl 0800-1545 stadswinkel Klimaatakkoord Rotterdam Parijs Rotterdam biedt kabinet hulp uitvoering klimaatakkoord Parijs Rotterdam neemt deze collegeperiode extra duurzame maatregelen. Met

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi. Annemiek Verrips

Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi. Annemiek Verrips Windenergie op zee discussiebijeenkomst Kivi Annemiek Verrips 2 Discussie windenergie op Zee Kivi Stelling in MKBA Windenergie op Zee Duurzame energiesubsidies windenergie hebben geen effect op CO2- uitstoot

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen; 1 Green Deal

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen; 1 Green Deal Green Deal van VNMI, AVNeG, KBM Master Alloys, Aldel, E-Max Aluminium Remelt, Componenta, Nannoka Vulcanus, Rademakers Gieterij, Lovink Technocast, Nyrstar Budel en Nedstaal met de Rijksoverheid Ondergetekenden:

Nadere informatie

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol?

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Dr. Jos Delbeke, DG Klimaat Actie, Europese Commissie, Universiteit Hasselt, 25/2/2014 Overzicht 1. Klimaat en energie: waar

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities

Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities Grootschalige verduurzaming door creatieve coalities André de Groot gemeente Rotterdam, programma Versnelling010 27 januari 2015 Opbouw stedelijk programma Duurzaam Groene, gezonde en veerkrachtige stad

Nadere informatie

Voor achtergrondinformatie, papers, rapporten (zoals waarnaar wordt verwezen in dit paper) bij het Green Economic Forum 2013, zie

Voor achtergrondinformatie, papers, rapporten (zoals waarnaar wordt verwezen in dit paper) bij het Green Economic Forum 2013, zie Voor achtergrondinformatie, papers, rapporten (zoals waarnaar wordt verwezen in dit paper) bij het Green Economic Forum 2013, zie www.greeneconomicforum.nl Green Economic Forum 2013 Rotterdam, duurzame

Nadere informatie

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9.1 Proces en borging Partijen hebben een groene groei -agenda opgesteld met perspectieven voor de lange termijn en maatregelen voor de korte termijn. In totaal worden

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Wat is het Agroconvenant?

Wat is het Agroconvenant? Wat is het Agroconvenant? Nationale doelen Agroconvenant: 200 PJ Biomassa, 12 PJ Windenergie 2 %/jr Efficiencyverbetering 30 % Reductie broeikasgasemissies Gebaseerd op ambitieuze Schoon & Zuinig doelen,

Nadere informatie

Hét groene energieplan voor Nederland

Hét groene energieplan voor Nederland Hét groene energieplan voor Nederland Doelen Green4sure Ontwikkeling pakket instrumenten en strategie voor reductie van 50% broeikasgassen in 2030. Verbeteren energievoorzieningzekerheid Tonen baten en

Nadere informatie

Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid

Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid Hernieuwbare energie: noodzaak, visie op 2050 en beleid Remko Ybema Lezing Den Bosch 12 oktober 2010 www.ecn.nl Inhoud Noodzaak van duurzame energie Een duurzame energievoorziening in 2050 Doelen van het

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015 WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, Inhoud: In het komende half uur: Korte introductie; Rotterdamse haven, Havenbedrijf Rotterdam en pijpleidingen Deltaplan

Nadere informatie

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Woerden, 29 mei 2015 Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Visie VEMW VEMW behartigt de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. Nederland kent al decennia een

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 2013 2014 2015 2017 / 2018 10-pagers functionaliteiten: - beleidsverkenning INEK: integraal nationaal energie en klimaat plan - bestuurlijk stuk (TK) - alle lidstaten

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

Biobased economy in het Groene Hart

Biobased economy in het Groene Hart Biobased economy in het Groene Hart Energie & Bio/Groen Gas 27 juni 2013, Langeraar, Michiel van Galen Inhoud Landelijke doelen energie en beleid Stimuleringsbeleid Groen Gas Het proces Stand van zaken

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Najaar 2016 Waarom een vereniging voor elektrische rijders? Elektrisch rijden is in opmars. Elektrisch rijden is cool, het is

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 Korte uitleg over de bijeenkomsten KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 (1) Organisatie: KIVI

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer 30 september 2009 WTC Rotterdam Ir. Klaas Strijbis, Lid groepsdirectie Movares klaas.strijbis@movares.nl tel. 030 265 3003 www.movares.nl/elektrischrijden

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Hergebruik grondstoffen uit elektronica Hergebruik grondstoffen uit elektronica Wat doet het programma Ruimte in Regels?

Hergebruik grondstoffen uit elektronica Hergebruik grondstoffen uit elektronica Wat doet het programma Ruimte in Regels? Ruimte voor innovatieve investeringen door Ruimte in Regels Ruimte in Regels voor Groene Groei is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu U wilt als

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT MJA3 ICT-sector Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT Duurzaamheid @ Nederland ICT Resultaten en initiatieven Nederland ICT op energiebesparing & milieu» MJA3 energie-efficiëntie

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

Route naar een Duurzame Energievoorziening

Route naar een Duurzame Energievoorziening Route naar een Duurzame Energievoorziening Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel Bijeenkomst: 25 november 2013, Power Lab 5 / USI & KIVI-NIRIA Inhoud Energie-transitie Energieakkoord voor duurzame groei

Nadere informatie