Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Nummer: Datum : Naam project Expeditie Duurzaamheid Opdrachtgever Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever Projectleider José van Beeck Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd januari 2015 December jaar 1. Voortgang activiteiten In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg Deze rapportage wordt ter informatie aangeboden aan de raadscommissie op 8 september In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema s naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema s die in dit plan zijn uitgestippeld zijn: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Naar duurzame inwoners Naar duurzame bedrijven en organisaties. De reisschema s bevatten tussenstops, waarin een concreet project wordt beschreven. Voor de duurzame gemeentelijke organisatie is dit bijvoorbeeld het energiezuinig maken van gebouwen, Gemeente Woudenberg als fairtrade gemeente en het verduurzamen van de mobiliteit. Bij duurzame inwoners is dat bijvoorbeeld het bewust maken van duurzaamheid, het energieverbruik bij bestaande woningen verminderen en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Voor duurzame bedrijven gaan we ons focussen op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en toezicht en handhaving op energieverbruik. Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het eerste halfjaar van de expeditie Duurzaamheid. Route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Met ingang van 1 januari van dit jaar is de duurzaamheidscoördinator in dienst. Zij heeft een team van enthousiaste en gemotiveerde collega s die optreden als duurzaamheidsambassadeur op hun eigen afdeling bijna compleet. De tweede helft van het jaar gaat het team aan de slag met verschillende bewustwordingsacties. Ook collegeen raadsleden zullen voor één of meerdere bijeenkomsten worden uitgenodigd! Het bewustwordingsproces bij alle medewerkers van de gemeente Woudenberg is overigens al begonnen. Dit is merkbaar doordat de voorstellen die naar college en raad gaan, nu een kopje Duurzaamheid bevatten. Nu is het nog (vaak) zo dat de medewerker pas over duurzaamheid gaat nadenken bij het schrijven van het voorstel. De duurzaamheidscoördinator helpt een handje als dat nodig is. We streven ernaar dat iedereen straks dit kopje vlot kan invullen, omdat zij al vanaf het begin over duurzaamheid hebben nagedacht. Hier vervullen de duurzaamheidscoördinator en het duurzaamheidsteam ook een belangrijke rol! Er is voorwerk gedaan voor het verduurzamen van de gemeentelijke panden. Zo is onderzocht wat voor Woudenberg de meest passende vorm is om de gebouwen te verduurzamen. Onderzocht is of het voor de gemeente Woudenberg mogelijk is om

2 met een ESCo 1 de panden te verduurzamen. We hebben moeten concluderen dat Woudenberg te kleinschalig is voor externe partijen om een interessante business case te kunnen zijn. Er is daarom gekozen om de verduurzaming in eigen beheer te houden. Voor de gemeentelijke panden worden deze zomer drie verschillende partijen uitgenodigd offerte uit te brengen voor het uitvoeren van energiescans. De volgende gebouwen worden onderzocht: Cultuurhuis Gemeentehuis Gemeentewerf Aula Eventueel brandweerkazerne (afhankelijk of dit gebouw na 2015 nog van de gemeente is) Dit jaar is een Wa-jongere in dienst gekomen waardoor we onze doelstelling van 0,68 fte binnen de gemeentelijke organisatie te werven, hebben ingelost! In het HR-beleid wordt duurzame inzetbaarheid vormgegeven door de strategische personeelsplanning en het opleidingsbeleid. Strategische personeelsplanning: Om de visie, doelen en maatschappelijke effecten te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de juiste medewerkers op de juiste plaats op het juiste moment werken (nu en in de toekomst). Daartoe is een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. Deze SPP bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het betreft het formatiebeheer door de personeelsomvang binnen de aangegeven budgettaire grenzen te houden en de loopbaanontwikkeling van medewerkers, waardoor kennis, potentieel, motivatie en betrokkenheid van medewerkers optimaal benut worden. De SPP is daarmee gericht op het voorbereiden van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel uitgaande het budgettaire kader. Opleidingsbeleid: In 2015 is er verder uitvoering gegeven aan het strategisch opleidingsbeleid. Medewerkers willen wij bewuster maken van de mogelijkheden om te blijven ontwikkelen. Switch, met aandacht voor mobiliteit in de regio en de mogelijkheid om door te groeien, draagt hieraan bij. Dit kan ook gaan om een en tijdelijke klus of stage, naast een baan voor langere tijd, aanvullend op een huidige functie of zelfs in een andere functie. Blijvende inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijk van de organisatie en de medewerkers, waarbij het accent bij de medewerkers zelf ligt. Investeren in de ontwikkeling van alle medewerkers staat centraal. We willen medewerkers stimuleren om te leren, te groeien en te ontwikkelen en, om daarbij steeds na te denken over de eigen behoeften, wensen en over de eigen loopbaan in relatie tot de organisatiedoelstellingen. In 2015 is er een communicatieplan regionale mobiliteit opgesteld met daarin vastgelegd de activiteiten die de komende periode worden opgepakt om de mobiliteit van medewerkers te stimuleren. Daarnaast is er gestart met de opzet van een train de trainer traject waarin medewerkers de gelegenheid krijgen om hun kennis te delen met andere collega s. In het derde kwartaal van 2015 gaan we aan de slag met de tussenstop Fairtrade gemeente door het vormen van een goede werkgroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Er is nog steeds contact met de provincie en voor het college wordt een afspraak ingepland voor een bezoek aan het college van gemeente De Bilt, die al fairtrade gemeente is. Verduurzamen mobiliteit: Het voertuigenvervangingsplan verloopt naar wens. Er is een mooie verduurzamingsslag gemaakt met de komst van de elektrokar (zie foto) en als gevolg daarvan afscheid van de tuk-tuk. Verder zijn onlangs 2 nieuwe dieselvoertuigen aange- 1 Esco staat voor Energy service company.

3 schaft ter vervanging van 2 oude dieselvoertuigen van 15 jaar oud. Diesels van na 2001 zijn aanmerkelijk schoner dan hun voorgangers. De mogelijkheden voor aanschaf van elektrische voertuigen of voertuigen op biogas zijn onderzocht, maar deze voertuigen niet of nauwelijks op de tweedehands markt voorradig. Om budgettaire redenen is daarom gekozen voor jong gebruikte dieselvoertuigen. Eén voertuig (Hyundai H200) wordt dit jaar nog vervangen en ook hiervoor wordt gezocht naar een jong gebruikt exemplaar. Met de vrachtwagen van 15 jaar oud wordt nog een aantal jaren doorgereden. De voorbereidingen van de gebiedsontwikkeling gaan voortvarend door. De meerwaarde van een derde MKP-maptable sessie is in deze fase beperkt, omdat er weinig nieuwe/andere gegevens beschikbaar zijn voor de maptable. Hierdoor is afgezien van deze sessie. Route 2: Naar duurzame inwoners Energieloket: In het Energieakkoord (SER, 2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken dat in procent hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. Er zijn bindende afspraken gemaakt over energiebesparing, schone energietechnologieën en het klimaatbeleid. Voor gemeenten is er een ondersteuningsprogramma Energie. Het deelprogramma Gebouwde omgeving is gericht op regionale ondersteuning en voor expertise- en competentieontwikkeling. Hier is een subsidie beschikbaar gesteld voor het oprichten van een energieloket. In samenwerking met de Eemland-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest), de Eemlandcoalitie, worden de mogelijkheden van een energieloket afgetast. Inmiddels is er een vruchtbare, constructieve samenwerking ontstaan en worden de verschillende mogelijkheden van het opzetten van een website voor zowel inwoners als bedrijven onderzocht. De website die we op het oog hebben, zal zo zijn opgebouwd dat een inwoner hier bruikbare up-to-date informatie over het verduurzamen van zijn of haar woning kan vinden en dat zij ook meteen contact kunnen leggen met lokale bedrijven die dit kunnen uitvoeren. In de tweede helft van 2015 zal de website operationeel worden. Stroomversnelling Koop: Gemeente Woudenberg heeft in april de Stroomversnelling Koop getekend. Deze stroomversnelling geeft aan dat gemeente Woudenberg de ambitie ondersteunt om in de provincie Utrecht nul-op-de-meter-woningen te hebben in Nul-op-de-meter-woningen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van moderne installaties en zonnepanelen. Daardoor kunnen ze de benodigde energie (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik) zelf opwekken. Dus geen energiekosten meer en daarmee ook geen gebruik van fossiele brandstoffen! Voor de koopsector zijn de ontwikkelingen gunstig. Zo kunnen woningeigenaren gebruik maken van de verruimde hypotheekregels voor de aanschaf of renovatie van een Nul-op-de-meterwoning. Het hele idee is dat mensen voor gelijkblijvende woonlasten dus een woning krijgen die geen energiekosten meer heeft. Vergelijkbaar met de activiteiten voortvloeiend uit het SER-energieakkoord, is een cruciale rol weggelegd voor de bouwsector, maar speelt ook de financiële sector een belangrijke rol. Voor de stroomversnelling Koop kan worden aangesloten bij het programma dat in Amersfoort is opgesteld door 033Energie. Daar worden lokaal 12 NOM concepten ontwikkeld en pilot woningen gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit de wijk. Doel is een grootschalige uitrol (2000 NOM-woningen in Amersfoort en omgeving), lokale kennisontwikkeling, versterking van de markt en creëren werkgelegenheid. Iedere pilotwoning wordt gerenoveerd door een combinatie van bedrijven (een Product Markt Combinatie, PMC). Dit kunnen lokale combinaties zijn, maar ook landelijke bedrijven kunnen deelnemen aan een PMC. Gemeenten Soest, Baarn, Woudenberg, Bunschoten kunnen aanhaken daar waar interesse is. Samenwerking met Stichting Duurzaam Woudenberg: de samenwerking met de stich-

4 ting is in de eerste helft van 2015 nog verder geïntensiveerd. Er vindt regelmatig overleg plaats en er worden concrete acties samen uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de energiemarkt (zie kopje Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties ) Duurzaam ideeënboek: tijdens het opstellen van de toekomstvisie zijn door de verschillende groepen al ideeën aangedragen. Deze ideeën worden nu tegen het (duurzame) licht gehouden en verder uitgewerkt op haalbaarheid. Dit krijgt in de tweede helft van 2015 een vervolg. Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties Zichtbaarheid bij bedrijven: Tijdens het jaarlijkse overleg tussen DES, BSW, LTO en gemeente Woudenberg is de visie op duurzaamheid van de gemeente Woudenberg gepresenteerd. Er ontstond een goed gesprek en er bleek bij alle partijen behoefte om hier verder over in gesprek te gaan. De verenigingen willen graag op de hoogte blijven en betrokken worden bij acties die vanuit de gemeente worden geïnitieerd. Andersom is deze wens ook uitgesproken. In de tweede helft van 2015 wordt deze samenwerking op het gebied van duurzaamheid geïntensiveerd. De verenigingen zullen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg. De economische agenda van de gemeente Woudenberg wordt vormgegeven. Hierin krijgt duurzaamheid een duidelijke plek. De duurzaamheidcoördinator zit in de klankbordgroep om de verankering van duurzaamheid te bewaken. Energiemarkt: vanuit de werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg is het initiatief ontstaan om een energiemarkt te organiseren. Bedrijven in Woudenberg die iets doen met verduurzamen van woningen, worden uitgenodigd om een kraampje te huren zodat zij de Woudenbergse inwoners kunnen ontmoeten. De energiemarkt staat gepland voor zaterdag 10 oktober in het Cultuurhuis. Energieloket: zie kopje Route 2: Naar duurzame inwoners. Voor het slagen van een goed bezochte website zien we ook een rol voor bedrijven. Zij kunnen op de website een plekje krijgen waar zij zich kunnen presenteren en hun contactgegevens kunnen achterlaten. Inwoners komen op deze manier direct in contact met bedrijven die een gewenste duurzame maatregel aan hun woning kunnen uitvoeren. Bedrijvendag: Door de Eemlandcoalitie (zie hierboven) is begin maart een bedrijvendag georganiseerd met als doel om bedrijven bij elkaar te brengen om zo samen een mooi concept voor het verduurzamen van woningen aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld ook een nul-op-de-meter-woning). Helaas is deze dag niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Er wordt nu gekeken naar een andere vorm en wordt er samenwerking gezocht met partners als Bouwend Nederland en Uneto VNI. We hopen op die manier toch, via gesprekken per gemeente, met de bedrijven in contact te komen. En verder nog Ter ondersteuning van de uitvoering is een communicatieplan opgesteld, waarin de uitgangspunten en communicatiestrategie zijn verwoord. De uitvoering van de communicatie is vastgelegd in een communicatiematrix. Op de route naar een duurzame gemeentelijke organisatie kwamen we social return tegen. Dit is een nieuwe tussenstop geworden. In de tweede helft van 2015 wordt hiervoor een werkplan opgesteld. Social return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel bij aanbestedingen verplicht worden gesteld. 2. Geld In de begroting is opgenomen voor de uitvoering van de expeditie. Een deel daarvan is gereserveerd voor de uitbreiding van de uren van de duurzaamheidscoördinator. Momenteel is er nog geen aanspraak gemaakt op het resterende bedrag. Dit is gereserveerd voor eventuele kosten die voortkomen uit de uitvoering van de ideeën van het duurzaamheidsteam of acties als organisatie van de energiemarkt.

5 De kosten van het energieloket en de organisatie van de bedrijvendag wordt gedekt uit de subsidie die de VNG beschikbaar stelt. Dit is een bedrag van per gemeente per jaar (2014, 2015 en 2016). Daarnaast is er een subsidiebedrag per koopwoning beschikbaar. Voor dit bedrag wordt de regiocoördinator ingehuurd. De insteek van het gehele traject is dat na 2016 het energieloket voor de gemeente kostenneutraal kan draaien. 3. Risico s De rechtbank in Den Haag heeft 24 juni 2015 beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Gegeven ook de zorgplicht die de Staat heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu, heeft de rechtbank beslist dat de Staat meer moet doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht. Deze uitspraak zou ook gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van de Expeditie. Op Rijksniveau kan aanvullend klimaatbeleid worden ontwikkeld dat een hoger ambitieniveau heeft dan nu. Dit zal dan naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor de regionale en lokale overheden. Ook heeft het gevolgen voor de uitvoering van het SER-energieakkoord. Hier is nu uitgegaan van een vermindering van CO2-uitstoot van 17% in 2020 ten opzichte van Volgens de uitspraak zal dit verhoogd worden naar 25%. Het is nu echter nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Bij de expeditie is een rol weggelegd voor de Woudenbergse samenleving. De gemeente faciliteert en ontzorgt waar mogelijk. Zonder (financiële) middelen vanuit de gemeente is het lastig te voorspellen of de samenleving die rol ook gaat pakken. Dit is uiteraard bepalend voor de snelheid van de expeditie. Voor het energieloket is medewerking van de Woudenbergse ondernemers vereist om het loket voor de gemeente kostenneutraal in de lucht te kunnen houden. Tot nu toe is het nog niet gelukt om de ondernemers te bewegen op dit onderwerp. Het tweede halfjaar van 2015 wordt benut voor intensivering van de samenwerking. 4. Organisatie Projectleider van Expeditie Duurzaamheid is de duurzaamheidscoördinator (José van Beeck). In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif). Voor het inbedden van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie is een duurzaamheidsteam opgericht. In dit team zit van (bijna) elke afdeling een vertegenwoordiging: Lara Verheij, afdeling Kwaliteit en advies, medewerkster communicatie Tineke Nagel, afdeling Realisatie en beheer, beleidsmedewerkster afval Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker buitendienst Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief Vacature, afdeling Publiekszaken José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator De externe werkgroep is de werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente. Uitbreiding wordt gezocht in vertegenwoordiging van de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES en BSW. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van Beeck, zitting.

6 5. Tijd De looptijd van deze expeditie is tot en met 2018, waarbij de eerste periode de focus vooral zal liggen op de gemeentelijke organisatie. In het jaarprogramma 2015 staan de activiteiten voor dit jaar beschreven. Onder het kopje 1. Voortgang activiteiten staan de activiteiten beschreven. Voor zover nog niet beschreven, worden de beoogde resultaten van het jaarprogramma hieronder vermeld. Route Resultaat Status Route 1 Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Resultaat 2 Overzicht van energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen, opgesplitst naar gas en elektriciteit over meerdere jaren Overzichten worden verzameld. Uitwerking in juli-augustus Resultaat 5 Actieplan energie-efficiënte gebouwen Wanneer de resultaten van de energiescans bekend zijn, kan een actieplan worden opgesteld. Dit kan geïntegreerd worden in het meerjarenonderhoudsplan. Resultaat 6 Uitvoering actieplan energie-efficiënte gebouwen Na resultaat 5. Route 2 Resultaat 12 Resultaat 17 Naar duurzame inwoners Les over duurzaamheid op elke basisschool voor de leerlingen van groep 7/8 Duurzame mobiliteit is een belangrijk uitgangspunt in het centrumplan Nog geen actie ondernomen. Het verbeteren van de fietsverbinding is het uitgangspunt van het centrumplan. Route 3 Naar duurzame bedrijven en organisaties Resultaat 18 Informatiebijeenkomst over MVO voor belangstellenden 6. Informatie / communicatie Eerste contacten zijn gelegd. Tweede helft 2015 wordt gebruikt voor het uitbouwen en intensiveren van de samenwerking en behoeftepeiling. Volgens communicatieplan en -matrix. 7. Kwaliteit De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI s die zijn opgesteld. De KPI s volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners een KPI vanuit de Staat van Utrecht. De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt. 8. Gevraagd besluit(en) Geen. 9. Bijlagen Geen. 10. Opmerkingen Geen.

7 Voor akkoord: Naam opdrachtgever Naam projectleider Simone van er Marck José van Beeck Plaats / Datum Plaats / Datum Woudenberg - Woudenberg augustus 2015

Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015

Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015 Communicatiematrix Expeditie Duurzaamheid 2015 In dit document vindt u de communicatiematrix voor het jaar 2015, behorende bij het communicatieplan Expeditie Duurzaamheid 2015-2018. Wij lichten de eerste

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Projectopdracht en Plan van aanpak

Projectopdracht en Plan van aanpak Projectopdracht en Plan van aanpak Actieplan Klimaat & energie Datum: 26 april 2016 Afdeling Economie en leefomgeving Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde Telefoon 14 0528 Fax 0528-378 228 Email gemeente@dewolden.nl

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN

VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN VOORTGANGSRAPPORT SECTOR INITIATIEVEN SPIE NEDERLAND BV DOCUMENT INFORMATIE VERSIE: OPGESTELD DOOR: VRIJGAVE DOOR: DATUM: WIJZIGINGEN: PARAAF: 01 M.A. van Dijck 18-03-2015 Concept 02 T.F.M. Herberighs

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad Theo Stauttener Stadkwadraat Rijk zet in op energiesprong! Duurzaamheid Belangrijk thema In bestaande voorraad het meeste

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 142447 Sector: Grondgebied Team : Woonbedrijf Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie 4 + 60 woningen in Oostvoorne Besluit: 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.16.1279 B.16.1279 Landgraaf, 5 juli 2016 ONDERWERP: Verbeteren energielabel particuliere woningvoorraad Raadsvoorstelnummer: 47 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost samen sterk, samen duurzaam Wie Stichting GreenBiz Beverwijk Jan Boudesteijn (voorzitter) Boudesteijn Groep "Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012 Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Vervolg op Klimaatbeleid 2003-2007 Waarom een Klimaatprogramma? Wat houdt het programma in?

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A van Ooijen Woerden B.V. Auteur(s): Mevr. G.A.W. Mielke-van

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract): Energie uit zon Duurzame

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014 Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder November 2014 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN 3 2.1 CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2014 (2013) 3 2.2 Scope 1 & 2 doelstelling

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening Leden van de Commissie EM Frank van Swol 22 januari 2016 Memo Betreft: De mogelijkheden en impact van het verminderen van personeelslasten ten laste van het programma duurzaamheid en de interne doorberekening

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren

Nadere informatie

Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN

Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN Toelichting op de atlassen met de voortgang in de regio s VNG-ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

Energiebesparing bij bedrijven. Stimuleren en borgen toezicht en handhaving resultaten pilot

Energiebesparing bij bedrijven. Stimuleren en borgen toezicht en handhaving resultaten pilot Energiebesparing bij bedrijven Stimuleren en borgen toezicht en handhaving resultaten pilot 5/2/2016 Herkomst huidige energiedoelen 10-jarenplan Europa 2020 (EU 2010) Hoofddoelen voor onderwijs, werkgelegenheid,

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Zeeuws Energieakkoord Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Aanleiding SER-ENERGIEAKOORD Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 100 PJ aan energiebesparing

Nadere informatie

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma :

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma : Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma 2016-2019: Vragen GroenLinks 1 GroenLinks vind het erg belangrijk dat het budget zo veel mogelijk wordt besteed aan meer werkgelegenheid en duurzaamheid.

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016

TOEKOMST VAN DE SMELEHOF. Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 TOEKOMST VAN DE SMELEHOF Presentatie Stand van Zaken aan Dorpsforum 13 juni 2016 Accommodatiebeleid Gemeente Venray Voor gemeenschapshuizen en wijkcentra Per 1 januari 2018 treedt overheid terug, centra

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Projectvoorstel: Pilot Leek

Projectvoorstel: Pilot Leek 1 Projectvoorstel: Pilot Leek Opdrachtgever Kader Projectleider : Provincie Groningen en alle Groninger gemeenten : Implementatieproject van het SER Energieakkoord : Otto Huisman, Omgevingsdienst Groningen

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal

Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal 1 Intentie Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de deelnemende bedrijven en de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Kerschoten als voorbeeld voor heel Nederland: Ontwikkelplan voor de bestaande bouw

Kerschoten als voorbeeld voor heel Nederland: Ontwikkelplan voor de bestaande bouw Kerschoten als voorbeeld voor heel Nederland: Ontwikkelplan voor de bestaande bouw 1 Kerschoten als voorbeeld voor heel Nederland De ontwikkeling van grootschalige energieneutrale gebieden is een hoge

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN 1. INLEIDING Om het beleid van Brouwers Groenaannemers inzake CO2-reductie en duurzaam ondernemen op een effectieve wijze te realiseren is goede en effectieve communicatie nodig.

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

De succesvolle aanpak van VvE Hamershof Leusden

De succesvolle aanpak van VvE Hamershof Leusden De succesvolle aanpak van VvE Hamershof Leusden Inhoud VvE bewoners Hamershof Motivatie Zekerheden & voorspelbaarheid Individuele benadering Besluit in de ALV Samengevat Sander van Velthoven & René Pie

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving

Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving Opinievergaring jongeren Gebouwde Omgeving THEMABIJEENKOMST G.O. 27 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 40 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing

Nadere informatie

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 DEMONTABEL BOUWEN Menno vd Veen, manager Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema's bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook

Nadere informatie