Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Nummer: Datum : Naam project Expeditie Duurzaamheid Opdrachtgever Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever Projectleider José van Beeck Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd januari 2015 December jaar 1. Voortgang activiteiten In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg Deze rapportage wordt ter informatie aangeboden aan de raadscommissie op 8 september In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema s naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema s die in dit plan zijn uitgestippeld zijn: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Naar duurzame inwoners Naar duurzame bedrijven en organisaties. De reisschema s bevatten tussenstops, waarin een concreet project wordt beschreven. Voor de duurzame gemeentelijke organisatie is dit bijvoorbeeld het energiezuinig maken van gebouwen, Gemeente Woudenberg als fairtrade gemeente en het verduurzamen van de mobiliteit. Bij duurzame inwoners is dat bijvoorbeeld het bewust maken van duurzaamheid, het energieverbruik bij bestaande woningen verminderen en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Voor duurzame bedrijven gaan we ons focussen op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en toezicht en handhaving op energieverbruik. Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het eerste halfjaar van de expeditie Duurzaamheid. Route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Met ingang van 1 januari van dit jaar is de duurzaamheidscoördinator in dienst. Zij heeft een team van enthousiaste en gemotiveerde collega s die optreden als duurzaamheidsambassadeur op hun eigen afdeling bijna compleet. De tweede helft van het jaar gaat het team aan de slag met verschillende bewustwordingsacties. Ook collegeen raadsleden zullen voor één of meerdere bijeenkomsten worden uitgenodigd! Het bewustwordingsproces bij alle medewerkers van de gemeente Woudenberg is overigens al begonnen. Dit is merkbaar doordat de voorstellen die naar college en raad gaan, nu een kopje Duurzaamheid bevatten. Nu is het nog (vaak) zo dat de medewerker pas over duurzaamheid gaat nadenken bij het schrijven van het voorstel. De duurzaamheidscoördinator helpt een handje als dat nodig is. We streven ernaar dat iedereen straks dit kopje vlot kan invullen, omdat zij al vanaf het begin over duurzaamheid hebben nagedacht. Hier vervullen de duurzaamheidscoördinator en het duurzaamheidsteam ook een belangrijke rol! Er is voorwerk gedaan voor het verduurzamen van de gemeentelijke panden. Zo is onderzocht wat voor Woudenberg de meest passende vorm is om de gebouwen te verduurzamen. Onderzocht is of het voor de gemeente Woudenberg mogelijk is om

2 met een ESCo 1 de panden te verduurzamen. We hebben moeten concluderen dat Woudenberg te kleinschalig is voor externe partijen om een interessante business case te kunnen zijn. Er is daarom gekozen om de verduurzaming in eigen beheer te houden. Voor de gemeentelijke panden worden deze zomer drie verschillende partijen uitgenodigd offerte uit te brengen voor het uitvoeren van energiescans. De volgende gebouwen worden onderzocht: Cultuurhuis Gemeentehuis Gemeentewerf Aula Eventueel brandweerkazerne (afhankelijk of dit gebouw na 2015 nog van de gemeente is) Dit jaar is een Wa-jongere in dienst gekomen waardoor we onze doelstelling van 0,68 fte binnen de gemeentelijke organisatie te werven, hebben ingelost! In het HR-beleid wordt duurzame inzetbaarheid vormgegeven door de strategische personeelsplanning en het opleidingsbeleid. Strategische personeelsplanning: Om de visie, doelen en maatschappelijke effecten te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de juiste medewerkers op de juiste plaats op het juiste moment werken (nu en in de toekomst). Daartoe is een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. Deze SPP bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het betreft het formatiebeheer door de personeelsomvang binnen de aangegeven budgettaire grenzen te houden en de loopbaanontwikkeling van medewerkers, waardoor kennis, potentieel, motivatie en betrokkenheid van medewerkers optimaal benut worden. De SPP is daarmee gericht op het voorbereiden van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel uitgaande het budgettaire kader. Opleidingsbeleid: In 2015 is er verder uitvoering gegeven aan het strategisch opleidingsbeleid. Medewerkers willen wij bewuster maken van de mogelijkheden om te blijven ontwikkelen. Switch, met aandacht voor mobiliteit in de regio en de mogelijkheid om door te groeien, draagt hieraan bij. Dit kan ook gaan om een en tijdelijke klus of stage, naast een baan voor langere tijd, aanvullend op een huidige functie of zelfs in een andere functie. Blijvende inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijk van de organisatie en de medewerkers, waarbij het accent bij de medewerkers zelf ligt. Investeren in de ontwikkeling van alle medewerkers staat centraal. We willen medewerkers stimuleren om te leren, te groeien en te ontwikkelen en, om daarbij steeds na te denken over de eigen behoeften, wensen en over de eigen loopbaan in relatie tot de organisatiedoelstellingen. In 2015 is er een communicatieplan regionale mobiliteit opgesteld met daarin vastgelegd de activiteiten die de komende periode worden opgepakt om de mobiliteit van medewerkers te stimuleren. Daarnaast is er gestart met de opzet van een train de trainer traject waarin medewerkers de gelegenheid krijgen om hun kennis te delen met andere collega s. In het derde kwartaal van 2015 gaan we aan de slag met de tussenstop Fairtrade gemeente door het vormen van een goede werkgroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Er is nog steeds contact met de provincie en voor het college wordt een afspraak ingepland voor een bezoek aan het college van gemeente De Bilt, die al fairtrade gemeente is. Verduurzamen mobiliteit: Het voertuigenvervangingsplan verloopt naar wens. Er is een mooie verduurzamingsslag gemaakt met de komst van de elektrokar (zie foto) en als gevolg daarvan afscheid van de tuk-tuk. Verder zijn onlangs 2 nieuwe dieselvoertuigen aange- 1 Esco staat voor Energy service company.

3 schaft ter vervanging van 2 oude dieselvoertuigen van 15 jaar oud. Diesels van na 2001 zijn aanmerkelijk schoner dan hun voorgangers. De mogelijkheden voor aanschaf van elektrische voertuigen of voertuigen op biogas zijn onderzocht, maar deze voertuigen niet of nauwelijks op de tweedehands markt voorradig. Om budgettaire redenen is daarom gekozen voor jong gebruikte dieselvoertuigen. Eén voertuig (Hyundai H200) wordt dit jaar nog vervangen en ook hiervoor wordt gezocht naar een jong gebruikt exemplaar. Met de vrachtwagen van 15 jaar oud wordt nog een aantal jaren doorgereden. De voorbereidingen van de gebiedsontwikkeling gaan voortvarend door. De meerwaarde van een derde MKP-maptable sessie is in deze fase beperkt, omdat er weinig nieuwe/andere gegevens beschikbaar zijn voor de maptable. Hierdoor is afgezien van deze sessie. Route 2: Naar duurzame inwoners Energieloket: In het Energieakkoord (SER, 2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken dat in procent hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. Er zijn bindende afspraken gemaakt over energiebesparing, schone energietechnologieën en het klimaatbeleid. Voor gemeenten is er een ondersteuningsprogramma Energie. Het deelprogramma Gebouwde omgeving is gericht op regionale ondersteuning en voor expertise- en competentieontwikkeling. Hier is een subsidie beschikbaar gesteld voor het oprichten van een energieloket. In samenwerking met de Eemland-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest), de Eemlandcoalitie, worden de mogelijkheden van een energieloket afgetast. Inmiddels is er een vruchtbare, constructieve samenwerking ontstaan en worden de verschillende mogelijkheden van het opzetten van een website voor zowel inwoners als bedrijven onderzocht. De website die we op het oog hebben, zal zo zijn opgebouwd dat een inwoner hier bruikbare up-to-date informatie over het verduurzamen van zijn of haar woning kan vinden en dat zij ook meteen contact kunnen leggen met lokale bedrijven die dit kunnen uitvoeren. In de tweede helft van 2015 zal de website operationeel worden. Stroomversnelling Koop: Gemeente Woudenberg heeft in april de Stroomversnelling Koop getekend. Deze stroomversnelling geeft aan dat gemeente Woudenberg de ambitie ondersteunt om in de provincie Utrecht nul-op-de-meter-woningen te hebben in Nul-op-de-meter-woningen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van moderne installaties en zonnepanelen. Daardoor kunnen ze de benodigde energie (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik) zelf opwekken. Dus geen energiekosten meer en daarmee ook geen gebruik van fossiele brandstoffen! Voor de koopsector zijn de ontwikkelingen gunstig. Zo kunnen woningeigenaren gebruik maken van de verruimde hypotheekregels voor de aanschaf of renovatie van een Nul-op-de-meterwoning. Het hele idee is dat mensen voor gelijkblijvende woonlasten dus een woning krijgen die geen energiekosten meer heeft. Vergelijkbaar met de activiteiten voortvloeiend uit het SER-energieakkoord, is een cruciale rol weggelegd voor de bouwsector, maar speelt ook de financiële sector een belangrijke rol. Voor de stroomversnelling Koop kan worden aangesloten bij het programma dat in Amersfoort is opgesteld door 033Energie. Daar worden lokaal 12 NOM concepten ontwikkeld en pilot woningen gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit de wijk. Doel is een grootschalige uitrol (2000 NOM-woningen in Amersfoort en omgeving), lokale kennisontwikkeling, versterking van de markt en creëren werkgelegenheid. Iedere pilotwoning wordt gerenoveerd door een combinatie van bedrijven (een Product Markt Combinatie, PMC). Dit kunnen lokale combinaties zijn, maar ook landelijke bedrijven kunnen deelnemen aan een PMC. Gemeenten Soest, Baarn, Woudenberg, Bunschoten kunnen aanhaken daar waar interesse is. Samenwerking met Stichting Duurzaam Woudenberg: de samenwerking met de stich-

4 ting is in de eerste helft van 2015 nog verder geïntensiveerd. Er vindt regelmatig overleg plaats en er worden concrete acties samen uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de energiemarkt (zie kopje Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties ) Duurzaam ideeënboek: tijdens het opstellen van de toekomstvisie zijn door de verschillende groepen al ideeën aangedragen. Deze ideeën worden nu tegen het (duurzame) licht gehouden en verder uitgewerkt op haalbaarheid. Dit krijgt in de tweede helft van 2015 een vervolg. Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties Zichtbaarheid bij bedrijven: Tijdens het jaarlijkse overleg tussen DES, BSW, LTO en gemeente Woudenberg is de visie op duurzaamheid van de gemeente Woudenberg gepresenteerd. Er ontstond een goed gesprek en er bleek bij alle partijen behoefte om hier verder over in gesprek te gaan. De verenigingen willen graag op de hoogte blijven en betrokken worden bij acties die vanuit de gemeente worden geïnitieerd. Andersom is deze wens ook uitgesproken. In de tweede helft van 2015 wordt deze samenwerking op het gebied van duurzaamheid geïntensiveerd. De verenigingen zullen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg. De economische agenda van de gemeente Woudenberg wordt vormgegeven. Hierin krijgt duurzaamheid een duidelijke plek. De duurzaamheidcoördinator zit in de klankbordgroep om de verankering van duurzaamheid te bewaken. Energiemarkt: vanuit de werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg is het initiatief ontstaan om een energiemarkt te organiseren. Bedrijven in Woudenberg die iets doen met verduurzamen van woningen, worden uitgenodigd om een kraampje te huren zodat zij de Woudenbergse inwoners kunnen ontmoeten. De energiemarkt staat gepland voor zaterdag 10 oktober in het Cultuurhuis. Energieloket: zie kopje Route 2: Naar duurzame inwoners. Voor het slagen van een goed bezochte website zien we ook een rol voor bedrijven. Zij kunnen op de website een plekje krijgen waar zij zich kunnen presenteren en hun contactgegevens kunnen achterlaten. Inwoners komen op deze manier direct in contact met bedrijven die een gewenste duurzame maatregel aan hun woning kunnen uitvoeren. Bedrijvendag: Door de Eemlandcoalitie (zie hierboven) is begin maart een bedrijvendag georganiseerd met als doel om bedrijven bij elkaar te brengen om zo samen een mooi concept voor het verduurzamen van woningen aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld ook een nul-op-de-meter-woning). Helaas is deze dag niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Er wordt nu gekeken naar een andere vorm en wordt er samenwerking gezocht met partners als Bouwend Nederland en Uneto VNI. We hopen op die manier toch, via gesprekken per gemeente, met de bedrijven in contact te komen. En verder nog Ter ondersteuning van de uitvoering is een communicatieplan opgesteld, waarin de uitgangspunten en communicatiestrategie zijn verwoord. De uitvoering van de communicatie is vastgelegd in een communicatiematrix. Op de route naar een duurzame gemeentelijke organisatie kwamen we social return tegen. Dit is een nieuwe tussenstop geworden. In de tweede helft van 2015 wordt hiervoor een werkplan opgesteld. Social return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel bij aanbestedingen verplicht worden gesteld. 2. Geld In de begroting is opgenomen voor de uitvoering van de expeditie. Een deel daarvan is gereserveerd voor de uitbreiding van de uren van de duurzaamheidscoördinator. Momenteel is er nog geen aanspraak gemaakt op het resterende bedrag. Dit is gereserveerd voor eventuele kosten die voortkomen uit de uitvoering van de ideeën van het duurzaamheidsteam of acties als organisatie van de energiemarkt.

5 De kosten van het energieloket en de organisatie van de bedrijvendag wordt gedekt uit de subsidie die de VNG beschikbaar stelt. Dit is een bedrag van per gemeente per jaar (2014, 2015 en 2016). Daarnaast is er een subsidiebedrag per koopwoning beschikbaar. Voor dit bedrag wordt de regiocoördinator ingehuurd. De insteek van het gehele traject is dat na 2016 het energieloket voor de gemeente kostenneutraal kan draaien. 3. Risico s De rechtbank in Den Haag heeft 24 juni 2015 beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Gegeven ook de zorgplicht die de Staat heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu, heeft de rechtbank beslist dat de Staat meer moet doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht. Deze uitspraak zou ook gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van de Expeditie. Op Rijksniveau kan aanvullend klimaatbeleid worden ontwikkeld dat een hoger ambitieniveau heeft dan nu. Dit zal dan naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor de regionale en lokale overheden. Ook heeft het gevolgen voor de uitvoering van het SER-energieakkoord. Hier is nu uitgegaan van een vermindering van CO2-uitstoot van 17% in 2020 ten opzichte van Volgens de uitspraak zal dit verhoogd worden naar 25%. Het is nu echter nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Bij de expeditie is een rol weggelegd voor de Woudenbergse samenleving. De gemeente faciliteert en ontzorgt waar mogelijk. Zonder (financiële) middelen vanuit de gemeente is het lastig te voorspellen of de samenleving die rol ook gaat pakken. Dit is uiteraard bepalend voor de snelheid van de expeditie. Voor het energieloket is medewerking van de Woudenbergse ondernemers vereist om het loket voor de gemeente kostenneutraal in de lucht te kunnen houden. Tot nu toe is het nog niet gelukt om de ondernemers te bewegen op dit onderwerp. Het tweede halfjaar van 2015 wordt benut voor intensivering van de samenwerking. 4. Organisatie Projectleider van Expeditie Duurzaamheid is de duurzaamheidscoördinator (José van Beeck). In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif). Voor het inbedden van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie is een duurzaamheidsteam opgericht. In dit team zit van (bijna) elke afdeling een vertegenwoordiging: Lara Verheij, afdeling Kwaliteit en advies, medewerkster communicatie Tineke Nagel, afdeling Realisatie en beheer, beleidsmedewerkster afval Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker buitendienst Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief Vacature, afdeling Publiekszaken José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator De externe werkgroep is de werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg en de gemeente. Uitbreiding wordt gezocht in vertegenwoordiging van de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES en BSW. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van Beeck, zitting.

6 5. Tijd De looptijd van deze expeditie is tot en met 2018, waarbij de eerste periode de focus vooral zal liggen op de gemeentelijke organisatie. In het jaarprogramma 2015 staan de activiteiten voor dit jaar beschreven. Onder het kopje 1. Voortgang activiteiten staan de activiteiten beschreven. Voor zover nog niet beschreven, worden de beoogde resultaten van het jaarprogramma hieronder vermeld. Route Resultaat Status Route 1 Naar een duurzame gemeentelijke organisatie Resultaat 2 Overzicht van energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen, opgesplitst naar gas en elektriciteit over meerdere jaren Overzichten worden verzameld. Uitwerking in juli-augustus Resultaat 5 Actieplan energie-efficiënte gebouwen Wanneer de resultaten van de energiescans bekend zijn, kan een actieplan worden opgesteld. Dit kan geïntegreerd worden in het meerjarenonderhoudsplan. Resultaat 6 Uitvoering actieplan energie-efficiënte gebouwen Na resultaat 5. Route 2 Resultaat 12 Resultaat 17 Naar duurzame inwoners Les over duurzaamheid op elke basisschool voor de leerlingen van groep 7/8 Duurzame mobiliteit is een belangrijk uitgangspunt in het centrumplan Nog geen actie ondernomen. Het verbeteren van de fietsverbinding is het uitgangspunt van het centrumplan. Route 3 Naar duurzame bedrijven en organisaties Resultaat 18 Informatiebijeenkomst over MVO voor belangstellenden 6. Informatie / communicatie Eerste contacten zijn gelegd. Tweede helft 2015 wordt gebruikt voor het uitbouwen en intensiveren van de samenwerking en behoeftepeiling. Volgens communicatieplan en -matrix. 7. Kwaliteit De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI s die zijn opgesteld. De KPI s volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners een KPI vanuit de Staat van Utrecht. De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt. 8. Gevraagd besluit(en) Geen. 9. Bijlagen Geen. 10. Opmerkingen Geen.

7 Voor akkoord: Naam opdrachtgever Naam projectleider Simone van er Marck José van Beeck Plaats / Datum Plaats / Datum Woudenberg - Woudenberg augustus 2015

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 8 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 5 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie