Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur. Ruimte voor Amsterdammers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur. Ruimte voor Amsterdammers"

Transcriptie

1 Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur Ruimte voor Amsterdammers Concept verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

2 en Onderwijs Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Lerarenfonds voortgezet onderwijs Amsterdamse bureaucratie verminderen Discriminatie docenten A- No naming and shaming B Rol gemeente toezicht financiën school... 9 Toelichting indiener Geclusterde behandeling 4 amendementen inzake MBO Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden MBO (vervalt bij aanname 263) Tegengaan uitval in MBO (vervalt bij aanname 263) Aandacht voor ambacht Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 263 toevoeging aan gewijzigde tekst) Kunst en Cultuur Lokaal mediabeleid Pre-advies: Niet overnemen Business plannen voor aantrekken eigen geld Subsidiesystematiek naar nationaal model Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 5 amendementen inzake erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Amsterdam Marketing (bij aanname 376 aanpassing van gewijzigde tekst) Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Voorbeelden van broedplaatsen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst)

3 391 Investeren in de kunstenaar van morgen Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake slimme locaties/samenwerking A Slimme locaties Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen B Slimme samenwerking (vervalt bij aanname 399A) Inkomen en Participatie Voldoende middelen voor re-integratie Fonds Bijzondere Noden Budgetbeheer Toelichting indiener Zorg en Welzijn PGB Toelichting indiener Klachtenmeldpunt zorg Toelichting indiener Betrokken jongeren weten hoe het hoort Toelichting indiener Economie ZZP'ers bij de gemeente Toelichting indiener Toerisme uit BRIC-landen Voldoende middelen voor Amsterdam Marketing Stedenbanden en mensenrechten Onderscheid tussen toeristen en zakenmensen Toelichting indiener Perifere detailhandel Toelichting indiener

4 1020 Markt Bouwen en Wonen Stadscampings voor studenten Pre-advies: Niet overnemen Tijdelijk bouwen Meer levensloopbestendige woningen door samenvoeging studentenwoningen Pre-advies: Niet overnemen Samenvoegen panden Toelichting indiener Vergunningverlening en toekomstig gebruik Toelichting indiener Onderzoeken of zelfbouw-model Almere uitvoerbaar is in Amsterdam Rol woningcorporaties Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Extra eilanden voor ex-pats en studenten op IJburg Pre-advies: Niet overnemen Afbouwen kunstmatige grondprijsverlaging voor sociale woningen Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 2 amendementen Energy Service Companies (ESCo's) Energy Service Companies (ESCo's) Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Energy Service Companies (ESCo's) (vervalt bij aanname 1191) Luchtkwaliteit, energie, afval en klimaat Aanvulling op speerpunt Modernisering OV netwerk Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Leges Toelichting indiener Geen wind- maar zonne energie Pre-advies: Niet overnemen Veranderend waterpeil en wateroverlast Ruimtelijke ordening

5 De Ceuvel als voorbeeld van tijdelijke herbestemming en transformatie Zwemmen in de Amstel Stimuleren herbestemming Afschaffing 1.000m2-regel Pre-advies: Niet overnemen Nieuwbouw kantoren Mobiliteit Alle parken in Amsterdam scootervrij Noord/Zuid-lijn Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Parkeervergunningen Toelichting indiener Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake de prijs van parkeren en bezoekerskaarten A - Parkeren heeft een prijs Pre-advies: Niet overnemen B - Bezoekerskaarten (vervalt bij aanname 1597A) Slimme oplossingen voor betere dienstverleningen bij parkeren Tweede parkeervergunning Grondrechten taxi-gebruikers Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Elektrische taxi's Vrijheid en Veiligheid Mensenrechteneducatie Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen LHBT Toelichting indiener Bewoners, Ondernemers en Stadsbestuur Gekozen vertegenwoordigers

6 Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Gekozen burgemeester Pre-advies: Niet overnemen Moties Pagina 5 - Schrappen oplossingsrichting Klein is het nieuwe groot Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen

7 Onderwijs Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Regelnummer(s) Kwaliteitsbeleid voor leraren in het basisonderwijs: D66 Amsterdam wil het budget vanuit Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) behouden voor leraren om extra opleidingen of cursussen te volgen. Hier mag niet op bezuinigd worden, dit budget moet continu bestaan. Kwaliteitsbeleid voor leraren in het basisonderwijs: D66 Amsterdam wil het kwaliteitsbeleid in samenspraak met leraren, schoolbesturen en directies aanpassen. Scholen moeten weer zelf verantwoordelijk worden; het stadhuis bepaalt nu teveel hoe er lesgegeven moet worden. De kwaliteit moet natuurlijk wel op orde zijn. Geen zwakke scholen, maar ruimte voor verbetering en excellentie. Het budget vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) moet verhoogd worden, zodat leraren via een Lerarenfonds extra Amsterdamse (pedagogische) cursussen kunnen volgen. De landelijke Lerarenbeurs volstaat hiervoor niet, daar gaat het om erkende bachelor- of masteropleidingen Lerarenfonds voortgezet onderwijs Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Lerarenfonds voortgezet onderwijs Regelnummer(s)

8 De lerarenbeurs zorgt voor bijscholing van gekwalificeerde docenten: D66 wil ook investeren in de kwaliteit van docenten op het VO. D66 wil inzetten op een lerarenbeurs om docenten die nog niet bevoegd zijn te stimuleren een eerstegraads bevoegdheid te behalen. In Den Haag is dit succesvol gebleken. De landelijke lerarenbeurs voorziet hier niet in. Het Lerarenfonds zorgt voor bijscholing van docenten: D66 wil ook investeren in de kwaliteit van docenten op het VO. D66 wil, net als de gemeente Den Haag, een Lerarenfonds. Zo kunnen we docenten die nog niet bevoegd zijn stimuleren om een eerste- of tweedegraads bevoegdheid te halen. Docenten die een cursusprogramma willen volgen, kunnen ook een aanvraag doen Amsterdamse bureaucratie verminderen Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Amsterdamse bureaucratie verminderen Regelnummer(s) Minder administratie: gediplomeerde docenten moeten volgens D66 lesgeven en tijd hebben om zich breed te ontwikkelen en zich bij te scholen. Niet onnodig veel tijd besteden aan vergaderingen, voorschriften en rapportages. Landelijk wil D66 daarom af van rigide urennormen. Dit omdat de relatie tussen het aantal lesuren en de kwaliteit van het onderwijs imperfect is. Leraren moeten meer vrijheid hebben om te beoordelen hoe en wanneer zij leerlingen begeleiden. Minder administratie: docenten moeten volgens D66 voldoende tijd hebben om aan alle kinderen in de klas zoveel mogelijk kansen te geven. Helaas blijkt dat er veel kostbare tijd verloren gaat aan vergaderingen en (onnodige) administratie en rapportages die niet altijd te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. Landelijk wil D66 daarom af van rigide urennormen. De relatie tussen het aantal lesuren en de kwaliteit van het onderwijs is namelijk imperfect. Leraren moeten meer vrijheid hebben om te beoordelen hoe en wanneer zij leerlingen begeleiden. Amsterdamse bureaucratie, die niet leidt tot betere sturing op de kwaliteit, moet verdwijnen. 8

9 128 - Discriminatie docenten Jan-Bert Vroege; Pieter Rietman Jan-Bert Vroege Discriminatie docenten Regelnummer(s) Discriminatie van docenten: D66 vind het ontoelaatbaar dat scholen bij hun aannamebeleid discrimineren, bijvoorbeeld op grond van hun seksuele geaardheid. Discriminatie van docenten: D66 vindt het ontoelaatbaar dat scholen bij hun aannamebeleid discrimineren of dat docenten wordt gestimuleerd zaken als religie of seksuele oriëntatie verborgen te houden. 185A- No naming and shaming Jan-Bert Vroege Jan-Bert Vroege No naming and shaming Regelnummer(s) 185 Echter tonen recente financiële debacles in zowel het primair (STAIJ) als het voortgezet onderwijs (toenmalige Amarantis) aan, dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is. Echter tonen recente financiële debacles in zowel het primair als het voortgezet onderwijs aan, dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is. 185B Rol gemeente toezicht financiën school Kennisgroep Economie 9

10 Theo van Rossum Regelnummer(s) (van de tekst waarop het Rol gemeente toezicht financiën school , dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is..., dat de gemeente een rol heeft bij het borgen van de financiële gezondheid van scholen. Toelichting indiener D66 mag gemeentelijk toezicht door de gemeente noodzakelijk vinden, maar er is geen enkele wettelijke basis voor. Daarnaast is het maar heel erg de vraag of de gemeente beter toegerust is dan DUO en de onderwijsinspectie om de financiële gezondheid van scholen te controleren. Een rol van de gemeente als gesprekspartner van schoolbesturen die aandringt op financiële transparantie en degelijkheid ligt meer binnen het takenpakket en de mogelijkheden van de gemeente. Geclusterde behandeling 4 amendementen inzake MBO 263 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Regelnummer(s) 263 Toevoegen na regel 263, voor Hoger onderwijs, wetenschap en toptalent Middelbaar Beroepsonderwijs Goed mbo-onderwijs is van essentieel belang voor onze maatschappij. Meer dan de helft van alle jongeren komt direct of indirect met deze vorm van onderwijs in aanraking. De kwaliteit van dit onderwijs is echter niet overal op een acceptabel niveau, 10

11 terwijl dit type onderwijs bijdraagt aan de algemene ontwikkeling, de bevordering van burgerschap en een professionele beroepshouding van duizenden jonge mensen. D66 vindt dat individuele ontplooiing door middel van talentontwikkeling, de leidraad moet zijn binnen dit type onderwijs. Zorg en Begeleiding: Uitval op het mbo wordt voor een groot deel veroorzaakt door psychosociale factoren en motivatieproblemen. Om dit te voorkomen en de student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke aandacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde coaches op het mbo noodzakelijk. Leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van allerlei soorten handicaps en leer- en gedragsproblemen, moeten ook toelaatbaar zijn op kleinschalige mbo s. Mbo s moeten voldoende financiële middelen krijgen om deze leerlingen passende ondersteuning te kunnen bieden. Doorstroming: Het moet voor mbostudenten mogelijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom pleit D66 voor een flexibele doorstroom binnen de verschillende niveaus die het mbo-onderwijs aanbiedt. Tevens achten wij mogelijkheden tot het versnellen en vertragen van opleidingen als geschikte manieren om te kunnen differentiëren. Daarnaast is het van belang dat ook in het MBO excellente leerlingen genoeg worden uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen. Controle op kwaliteit: De kwaliteit van het mbo-onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. D66 vindt echter dat de onderwijsinspectie wat betreft boetes uitdelen breder moet kijken dan alleen naar de resultaten van de studenten. D66 is van mening dat een boetesysteem een negatief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs, omdat het risico op het versoepelen van de normering of het aanpassen van de moeilijkheidsgraad van toetsing hiermee vergroot wordt. D66 pleit 11

12 daarom voor een systeem waarin zwakke scholen verplicht worden om een bedrag te investeren om de kwaliteit te verbeteren. 179 Doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden MBO Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman MBO Regelnummer(s) Toevoegen na regel 179 In datzelfde kader moet het voor mbostudenten mogelijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom pleit D66 voor een flexibele doorstroom binnen de verschillende niveaus die het mbo-onderwijs aanbiedt. Daarnaast is het van belang dat ook in het MBO excellente leerlingen genoeg worden uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen. (vervalt bij aanname 263) 253 Tegengaan uitval in MBO Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman Tegengaan uitval in MBO Regelnummer(s) 253 Toevoegen tussen.. effectief. Jongeren.. Om de hogere uitval bij het MBO te 12

13 (vervalt bij aanname 263) Aandacht voor ambacht voorkomen en de student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke aandacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde coaches op het mbo noodzakelijk. Leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van allerlei soorten handicaps en leer- en gedragsproblemen, moeten ook toelaatbaar zijn op kleinschalige mbo s. Simone Kukenheim en Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Aandacht voor ambacht Regelnummer(s) Invoegen na r.180 Niet aanwezig Aandacht voor ambacht: het (v)mbo heeft een slecht imago. Ouders en leerlingen kiezen na het vmbo eerder voor de havo dan voor het mbo. Hoewel D66 natuurlijk niets tegen een hogere opleiding heeft, is het belangrijk om kinderen en ouders goed te informeren over het arbeidsmarktperspectief van het mbo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders denken dat er meer banen zijn als leerlingen doorstromen, terwijl Amsterdam, net als de rest van Nederland, juist geschoolde vaklui nodig heeft. Om de instroom te verbeteren (in o.a. techniek en zorg), moet de gemeente de informatievoorziening naar ouders sterk verbeteren en hiervoor beter samenwerken met de aanwezige instellingen in de stad. 13

14 Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 263 toevoeging aan gewijzigde tekst) Kunst en Cultuur Lokaal mediabeleid Roy Ristie en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Roy Ristie Lokaal mediabeleid Regelnummer(s) D66 wil een onafhankelijke lokale nieuwszender behouden: AT5 is jarenlang afhankelijk geweest van incidentele financiering door het stadsbestuur. D66 heeft het steeds gezegd: zorg voor financiering over langere termijn, zodat journalisten niet afhankelijk zijn van politici voor hun boterham. Nu is AT5 onderdeel van een samenwerking tussen RTV Noord- Holland, Het Parool en de AVRO en heeft de zender een stabiele financiering voor lange termijn (tien jaar). D66 wil onafhankelijke lokale media met breed draagvlak: D66 wil dat de gemeente werkt aan het vergroten van het draagvlak van Stichting POA (Publieke Omroep Amsterdam, voorheen Salto) bij lokale programmamakers en een heldere visie en dito beleid formuleert voor representatieve en breed toegankelijke lokale media. D66 stelt daarbij voor om op korte termijn tot een lokaal mediafonds te komen, functionerend als het AFK, waarbij programmamakers geld voor producties kunnen aanvragen. Pre-advies: Niet overnemen 358 Business plannen voor aantrekken eigen geld Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Business plannen voor aantrekken eigen geld Regelnummer(s) 358..leningen te verstrekken...leningen te verstrekken. Van deze 14

15 culturele instellingen of initiatieven wordt een business plan verwacht om aan te tonen waar zij zelf de commerciële inkomsten vandaan denken te halen Subsidiesystematiek naar nationaal model Kennisgroep Economie Theo van Rossum Subsidiesystematiek naar nationaal model Regelnummer(s) Subsidiesystematiek naar nationaal model: Alinea verwijderen (regel ) D66 is voorstander van de invoering van een Amsterdams subsidiesystematiek voor de kunsten analoog aan het nationale model, waarbij de volksvertegenwoordiging debatteert en besluiten neemt over algemene beleidslijnen en niet over de subsidiëring van specifieke instellingen. Toelichting indiener Deze subsidiesystematiek is reeds enige tijd ingevoerd. Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 5 amendementen inzake erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen ndiener(s) Quirijn Bongaerts en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Nico Janssen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen 15

16 Regelnummer(s) Broedplaatsen, cultureel erfgoed en musea versterken als identiteit van de stad Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokale cultuur en traditie. D66 vindt het belangrijk dat de samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft zodoende de verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed te blijven beschermen tegen de waan van de dag. Een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang is hiervoor onmisbaar. Ook als gemeentefinanciën onder druk staan wil D66 dat er oog blijft voor deze belangrijke verantwoordelijkheid, waar mogelijk met private initiatieven als partner. I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van I amsterdam toe. We willen dit verder versterken door een vast percentage van de toeristenbelasting in te zetten voor citymarketing. De kunst en cultuur sector speelt een grote rol als trekpleister van Amsterdam. Investeren in broedplaatsen: D66 ziet broedplaatsen als belangrijk middel om (internationaal) kunsttalent aan de stad te binden. De gemeente moet deze blijven ondersteunen. Monumentenzorg: D66 wil dat waardevolle en bijzondere monumenten streng worden beschermd, maar dat er ook voldoende vrijheid en flexibiliteit is voor investeringen om de monumenten ook in de toekomst Culturele instellingen, erfgoed en broedplaatsen bepalen de identiteit van Amsterdam Het bijzondere karakter en de eigen sfeer van Amsterdam worden in sterke mate bepaald door de bijzondere plekken, het cultureel erfgoed, maar ook de soms prille creativiteit. Ook in economisch zware tijden draagt de gemeente hiervoor een grote verantwoordelijkheid; niet alleen door te beschermen, maar ook door te ontwikkelen en vernieuwing mogelijk te maken. Waar mogelijk met private initiatieven als partner. I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Partners en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau onder de vlag van I Amsterdam citymarketing toe. Als belangrijke trekpleister van de stad verdienen kunst en cultuur een prominente plek in de marketing van de stad. D66 wil de (inter)nationale promotie van de stad verder aanjagen door een vast percentage van de toeristenbelasting voor citymarketing te bestemmen. Blijven investeren in broedplaatsen: Amsterdam heeft dankzij het succesvolle broedplaatsenbeleid een schat aan, soms tijdelijke, plekken met betaalbare ateliers en ruimte voor creatieven. Deze plekken zijn een belangrijke voedingsbodem voor de culturele en creatieve sector, trekken (inter)nationaal talent aan en dragen bij aan de ontwikkeling en opleving van Amsterdamse buurten en wijken. D66 wil daarom dat de stad blijft investeren in 16

17 nuttig te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn meer aandacht en maatwerk voor duurzaamheid van panden, evenals de verbetering van de woon- en gebruiksfunctie (vaak zijn monumentale panden ook gewoon woonhuizen). Amsterdam heeft veel van zijn monumentale pracht juist te danken aan het feit dat authentieke panden werden aangepast aan de eigentijdse eisen van de gebruikers. Door de strenge en vaak tegenstrijdige regelgeving is dat nu vrijwel onmogelijk. broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en nieuwe initiatieven. Monumentenzorg: Bijzonder cultureel erfgoed dient goed beschermt te worden, maar tegelijk moet er ook ruimte zijn voor praktisch, hedendaags gebruik van monumenten. D66 wil dat Amsterdam een levende en levendige stad blijft. Onmisbaar hiervoor is een helder selectie- en waarderingsbeleid met oog voor behoud, geschiedenis en praktisch gebruik van erfgoed. Eigenaren van monumenten verdienen adequate ondersteuning, eenvoudiger en minder tegenstrijdige regels en flexibiliteit bij toepassing van regelgeving. D66 wil dat Amsterdam bij (her)bestemming van bijzondere gebouwen en plekken goed nadenkt over toekomstige functies en effecten op de omgeving. Nieuwe bestemmingen dienen aan te sluiten op de ontwikkeling van de stad en beleving van de Amsterdammers: niet alleen voor toeristen, maar ook volop ruimte voor cultuur, wonen en werken Amsterdam Marketing Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Regelnummer(s) Amsterdam Marketing I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Amsterdam Marketing: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met 17

18 Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van I amsterdam toe. Amsterdam Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van Amsterdam Marketing toe. (bij aanname 376 aanpassing van gewijzigde tekst) Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Regelnummer(s) 388..trekpleister van Amsterdam...trekpleister van Amsterdam. Het internationale succes van het jubileumjaar 2013 maar ook de 24H-initiatieven waar het snijvlak van kunst en cultuur, het nachtleven en het MKB wordt opgezocht in de verschillende stadsdelen zijn waardevol voor de verschillende sectoren en voor de economie. Voor dergelijke initiatieven vanuit Amsterdam Marketing moet additioneel geld vanuit de gemeente beschikbaar worden gesteld. Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Voorbeelden van broedplaatsen Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Voorbeelden van broedplaatsen Regelnummer(s) 390..deze blijven ondersteunen...deze blijven ondersteunen. Instellingen als het M-Lab waar nieuwe theatermakers 18

19 een eerste kans krijgen producties aan publiek te tonen behoren hier ook toe. (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) 391 Investeren in de kunstenaar van morgen Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Regelnummer(s) Investeren in de kunstenaar van morgen 391 Investeren in de kunstenaar van morgen: Amsterdam leidt in vele disciplines kunstenaars in spe op, van een Rietveld academie, de Hogeschool voor de Kunsten tot Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Het nieuwe semi-publieke fonds kan enerzijds de komst van internationale topdocenten en -choreografen naar deze opleidingen bekostigen en anderzijds de net afgestudeerden in start-up money voorzien om het talent voor de stad te behouden. Veel van de excellerende studenten verlaten nu Amsterdam wegens de geringe mogelijkheden hier een bestaan in hun discipline op te bouwen, een gemis voor de stad. Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake slimme locaties/samenwerking 399A Slimme locaties Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Slimme locaties 19

20 Regelnummer(s) Slimme locaties: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen meer te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van één loket voor kaartverkoop of het delen van een depot. D66 wil instellingen hierin zo veel mogelijk laten faciliteren door de gemeente, bijvoorbeeld door het slim kiezen van locaties. Te denken valt aan de grachtenmusea, of musea die veel beeldende kunst opgeslagen hebben. Schrappen Toelichting indiener Er is al 1 loket, namelijk de VVV (Amsterdam Marketing). Ook bestaat er de Iamsterdam-card (weer Amsterdam Marketing). Musea werken voortdurend samen (het OAM, het MOAM, maar ook voorbeelden als de Amsterdam Heritage Museums of het Amsterdam Canal District). Tav 1 depot voor de grachtenhuizen: Van Loon, Tassenmuseum, Het Grachtenhuis en Geelvinck Hinloopen Huis zijn allen vrij van overheidssubsidie, en daar nou door de overheid bekostigde initiatieven voor de ontwikkelen in deze tijd lijkt me vreemd. Pre-advies: Niet overnemen 399B Slimme samenwerking ndiener(s) Quirijn Bongaerts en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Nico Janssen Slimme samenwerking Regelnummer(s) Slimme locaties: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen meer te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van één loket voor kaartverkoop of het delen van een depot. D66 wil instellingen hierin zo veel mogelijk laten faciliteren door de gemeente, bijvoorbeeld door het slim kiezen van locaties. Te denken valt aan de Slimme samenwerking: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen in Amsterdam meer met elkaar te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke kaartverkoop, gezamenlijke inkoop, het delen van een depot, een gezamenlijke back-office, het poolen van werknemers en gezamenlijke 20

21 grachtenmusea, of musea die veel beeldende kunst opgeslagen hebben. (internationale) marketing. D66 wil dat de gemeente instellingen hierbij actief gaat helpen en faciliteren. (vervalt bij aanname 399A) Inkomen en Participatie Voldoende middelen voor re-integratie Pam de Soete, Sebastiaan Capel Pam de Soete Voldoende middelen voor re-integratie Regelnummer(s) 464 (toevoegen) Voldoende middelen voor re-integratie: Teveel mensen met een bijstandsuitkering staan aan de zijlijn, kunnen zich onvoldoende omscholen en zo weer deel gaan nemen aan het arbeidsproces. In de praktijk zijn de beschikbare middelen onvoldoende gebleken om dit probleem adequaat aan te pakken. D66 wil daarom dat de gemeente hiervoor extra middelen inzet en in gesprek gaat met werkgevers en kenniscentra om de zogeheten O&O fondsen voor dit doel in te zetten Fonds Bijzondere Noden Kennisgroepe Armoede & Participatie Pam de Soete Regelnummer(s) Fonds Bijzondere Noden

22 Fonds Bijzondere Noden: Het bijna honderdjarige Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking op het gebied van noodhulp. Het fonds verkeert echter zelf in financiële nood. D66 pleit ervoor te onderzoeken hoe het unieke karakter van dit fonds bewaard kan blijven. Fonds Bijzondere Noden: Het bijna honderdjarige Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking op het gebied van noodhulp. Mede op initiatief van D66 loopt er een onderzoek naar nut en noodzaak van het Fonds. D66 vindt dat het armoedebeleid een post onvoorzien nodig heeft in de vorm van een noodfonds voor urgente financiële nood. 507 Budgetbeheer Marcel van Schagen Marcel van Schagen Budgetbeheer Regelnummer(s) 507 Budgetbeheer: Primair inzetten op het aanstellen van familie of bekenden als bewindvoerder. Alleen in gevallen waar cliënten psychisch aantoonbaar niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren budgetbeheer instellen en dan liefst als tijdelijke maatregel. Budgetbeheer: Alleen in gevallen waar cliënten psychisch aantoonbaar niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren budgetbeheer instellen en dan liefst als tijdelijke maatregel. Toelichting indiener Bewindvoering wordt verward met budgetbeheer. Zorg en Welzijn PGB Laura van Tamelen, namens de kennisgroep zorg & welzijn Björn Lanser, namens de kennisgroep zorg & welzijn 22

23 PGB Regelnummer(s) 688 (Toevoegen) Persoonsvolgend Budget: De gemeente vraagt van Amsterdammers om meer problemen zelf op te lossen. Dat vereist zelfredzaamheid en eigen regie van de zorgconsument. Ter ondersteuning van deze zorgconsument vindt D66 het belangrijk dat er een vorm van Persoonsvolgend Budget blijft bestaan. Dit systeem maakt de werkelijke prijs van de ingekochte zorg inzichtelijk en geeft mensen de mogelijkheid zelf hun eigen zorg in te kopen conform het zorgplan. Toelichting indiener Een voorstel om toch een pleidooi voor een Persoonsvolgend Budget (of PGB) op te nemen in het verkiezingsprogramma. Ik vind het onbegrijpelijk dat we in ons verkiezingsprogramma helemaal niets zeggen over dit onderwerp dat zo nauw aansluit op onze sociaal liberale uitgangspunten Klachtenmeldpunt zorg Laura van Tamelen, namens de kennisgroep zorg & welzijn Björn Lanser, namens de kennisgroep zorg & welzijn Klachtenmeldpunt zorg Regelnummer(s) 679 Klachtenmeldpunt: D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. Deze klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen bij de beoordeling van de toegang van aanbieders op de zorgmarkt. Kortom: geen klachtentelefoon bij de zorgaanbieder, maar Klachtenmeldpunt: D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. Deze klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen bij de beoordeling van de aanbieders op de zorgmarkt, met als uiterste consequentie uitsluiting van de markt bij te veel klachten. 23

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15 HERVORMINGSAGENDA 2014-2018 Onze partijen hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt aan een gezamenlijke hervormingsagenda voor Amsterdam. Wij wonen in een prachtige stad, maar we staan voor grote uitdagingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Haagse Kracht Concept Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014 Haagse Kracht Den Haag is een unieke stad waar we allemaal trots op zijn. Een stad met bijzondere eigenschappen. De

Nadere informatie

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.

1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2. 1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Economisch Business Plan... 4 2.3 Brain Drain bestrijden... 5 2.4 Grootschalige

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie