Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019"

Transcriptie

1 Samen verder met Zaans Mozaïek Uitvoeringsprogramma Woonvisie

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Actieplan versnelling en kwaliteit nieuwbouw 4 3. Actieplan verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7 4. Actieplan benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid Actieplan wijkontwikkeling Actieplan langer thuis wonen Monitoring 18 2

3 1. Inleiding Samen verder met Zaans Mozaïek geeft onze ambitie voor de lange termijn voor het wonen in Zaanstad weer. De uitvoering van de woonvisie pakken we de komende vijf jaar op via vijf actieplannen. Ze staan in verbinding met elkaar, maar met het oog op de uitvoerbaarheid is voor de volgende indeling gekozen: Versnelling en kwaliteit nieuwbouw Verbeteren kwaliteit bestaande woningvoorraad Betere benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid Wijkontwikkeling Langer zelfstandig wonen Hoe gaan we deze opgaven aanpakken? Gezamenlijk: geen van de partijen kan deze opgaven alleen oplossen. We zullen moeten samenwerken en over de grenzen van onze eigen hokjes heen durven denken en doen. Nadrukkelijk zien we het belang van co-creatie om tot een gedeelde aanpak te komen. De resultaten van de Woonalliantiefabriek van 31 maart 2015 zijn daarom opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. Innovatief: we zoeken naar een nieuwe balans tussen maatschappij, markt en overheid. Gefaseerd: we moeten niet alleen naar de korte termijn kijken, maar ook naar de mogelijke behoefte op langere termijn. Concreet: hoewel het realiseren van onze ambities een kwestie van lange adem is, willen we concrete en zichtbare stappen zetten om deze dichterbij te brengen. Het uitvoeringsprogramma vormt richting corporaties de opmaat voor de prestatieafspraken. 3

4 2. Actieplan versnelling en kwaliteit nieuwbouw Zaanstad faciliteert de verwachte huishoudensgroei op korte en lange termijn door het bouwen van minstens 600 woningen per jaar. Daarnaast wil Zaanstad vraaggericht bouwen voor doelgroepen die Zaanstad binnen haar gemeente wil (blijven) huisvesten. Dit woningbouwprogramma moet leiden tot meer doorstroming op de Zaanse woningmarkt. Door sterker te sturen op kwaliteit en gedifferentieerde woonmilieus kan Zaanstad een veelzijdige en aantrekkelijke stad blijven en haar positie in de regio versterken. Stroomlijnen interne processen Het proces om te komen tot een vergunning wordt gescand op onderdelen die vertraging opleveren. Voor deze onderdelen moet een verbeterde aanpak komen. Het moet duidelijk zijn voor een initiatiefnemer waar hij terecht kan met een initiatief en wie op welk moment zijn aanspreekpunt is. Dit voorkomt shopgedrag, dat hinderlijk kan zijn in het vervolgproces. Bij tegenstrijdige belangen in de advisering op een initiatief kan het lang duren voor dat we er uit zijn en een besluit hebben genomen over het vervolg. We moeten sneller keuzes maken en duidelijkheid bieden. Locatiescan: sturen op programmering en versnellen We maken een kaart van de stad met alle potentiele ontwikkellocaties (grond en vastgoed) die op korte of lange termijn in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Het gaat ook bijvoorbeeld om bedrijventerreinen die kunnen verkleuren naar wonen. Aan deze kaart is informatie gekoppeld: eigenaar, bestemming, belemmeringen, eerdere plannen, omgevingskenmerken, eventueel gewenst of vereist programma. Met deze kaart kunnen we actief sturen op wat we willen en kunnen we initiatiefnemers snel naar een locatie verwijzen die geschikt is voor wat zij willen realiseren, of gericht marktpartijen zoeken. Niet elk marktsegment wordt gemakkelijk door de markt opgepakt, zoals nieuwbouw voor senioren, nieuwbouw in een wat hoger marktsegment of juist in het sociale segment. De locatiescan kan ons laten zien dat bepaalde plekken in de stad specifiek geschikt zijn voor deze vraag. Met een heldere set regels kunnen de kavels gericht en slagvaardig op de markt worden gezet. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We wijzen daarom versnellingslocaties aan: locaties waarvan we verwachten dat een beperkte inzet snel resultaat oplevert. Op deze plekken is extra aandacht nodig voor het goed in de etalage plaatsen van deze locaties. Aantrekken investeerders en gerichte acquisitie We willen aan investeerders laten zien wat er mogelijk is in Zaanstad en maken duidelijk dat we ruimte willen geven aan goede initiatieven. Zo mogelijk zoeken we gericht marktpartijen voor locaties waar we kansen voor specifieke doelgroepen zien. In een acquisitieplan wordt een plan van aanpak geformuleerd om investeerders aan te trekken en te binden. Waar mogelijk aantal regels op ontwikkellocaties verminderen Te veel regels, die soms zelfs strijdig zijn, staan snelle ontwikkeling in de weg. De nota Project Prioritering: Kiezen is noodzakelijk geeft een aanzet om gemeentelijk beleid te differentiëren. Op die onderwerpen of in die gebieden waar sturing nodig is, moeten we heldere regels hebben. Op locaties of thema s die of minder kwetsbaar zijn of die de markt zelf goed kan oppakken, willen we initiatiefnemers meer ruimte bieden. We experimenten op enkele gemeentelijke locaties met het loslaten van ruimtelijke regels. In navolging van de leidraad Ruimtelijke Kwaliteit kijken we ook voor regels rondom wonen op welke locaties gestuurd moet worden en wat vrijgelaten kan worden. Voor het wonen vraagt de gebiedsindeling van de Nota Prioritering om een verdere verfijning. Benutten van sturingsmiddelen Sommige woonproducten of de ontwikkeling van sommige locaties (of de combinatie van beide) kunnen niet aan de markt overgelaten worden. Sturen op woningbouwprogramma is niet altijd even 4

5 makkelijk, als gemeente hebben we een beperkte invloed en kunnen we een product niet afdwingen. Het is nodig om een goed beeld te hebben van waar we kunnen sturen of waar we met informatie of met financiële prikkels kunnen stimuleren. Wanneer we de middelen paraat hebben, kunnen we voor elke locatie waar we een gewenst programma hebben een gepaste strategie toe passen. Het gaat, naast gerichte acquisitie en het maken van kavelpaspoorten, bijvoorbeeld om het opnemen van richtlijnen voor potentiële ontwikkellocaties in bestemmingsplannen. Wegnemen financiële drempels voor investeerders en kopers In het verleden is een aantal Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)-constructies toegepast zodat de woningen makkelijker verkocht konden worden. Beide regelingen zorgden er voor dat een bouwproject sneller van start kan gaan. Ons beleid is dat de BKZ terughoudend wordt ingezet, alleen in specifieke gevallen om een maatschappelijk effect te bereiken waarin de markt niet voorziet. Er is meer mogelijk om een project los te trekken. Bijvoorbeeld het toestaan van een gefaseerde betaling van grond bij grondverkoop van de gemeente. Onderzocht moet worden of deze constructies nog steeds zinvol en wenselijk zijn om toe te passen of dat er behoefte is aan andere varianten. Inzetten op een structureel intensievere samenwerking tussen de markt en de gemeente We maken met marktpartijen een plan van aanpak om de samenwerking structureel te verbeteren. Uitgangspunt voor deze samenwerking vormt de kennisuitwisseling over vraag en aanbod, de beschikbare locaties voor woningbouw en de wijze waarop allianties tussen verschillende bloedgroepen gevormd kunnen worden die leiden tot rendabele business cases. Dit zou via een nieuw platform kunnen of uitbreiding van Zaans Bouwplatform (uitkomst Woonalliantiefabriek). Ook in het ruimtelijk beleid en de vergunningverlening zoeken we naar mogelijkheden om meer gebruik te maken van de professionaliteit van de markt. We onderzoeken en experimenteren welke onderdelen in het vergunningsproces een initiatiefnemer kan overnemen. Dat doen we al met het uitwerken van bestemmingsplannen. We gaan experimenteren met het verantwoordelijk stellen van een initiatiefnemer voor het organiseren van draagvlak van zijn plan in de buurt. Regionale samenwerking in de bouwopgave Zaanstad maakt onderdeel van een regionale woningmarkt. De samenhang op de regionale woningmarkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verhuisbewegingen die de inwoners maken tussen de gemeenten van de stadsregio, waarbij voor Zaanstad de verhuisrelatie met Amsterdam domineert. De samenwerkingsopgave kent verschillende elementen die de gemeenten in combinatie met elkaar inzetten om de gezamenlijke bestuurskracht van gemeenten te vergroten bij de aanpak van regionale opgaven. Het doel van de regionale samenwerking is te zorgen voor een evenwichtige regionale woningmarkt (ongedeelde regio) met voldoende omvang en diversiteit van het woningaanbod naar prijs, type en kwaliteit om starters en doorstromers te bedienen. Dit wordt uitgewerkt in de volgende subdoelen: - Toegankelijke woningmarkt: uitwerking intentieverklaring betaalbare voorraad, huisvestingswet (afspraken woonruimteverdeling) en huisvesting (bijzondere) doelgroepen - Samenwerking woningbouwopgaven regionale woningmarkt: bevorderen samenwerking overheden en marktpartijen, regionale afstemming vraag en aanbod, gezamenlijke lobby richting provincie- en rijk - Inzicht in de werking van de woningmarkt: ontwikkeling woningbehoefte, de woningbouwcapaciteit (omvang en locatie) en concrete vraag De doelen van regionale samenwerking sluiten aan bij de ambities en belangen van Zaanstad en de gemeente zal zich daarom actief inzetten voor een betere werking van de regionale woningmarkt. Inzet op zelfbouw Zelfbouw kan in slechte tijden de woningbouwproductie op gang houden, maar is vooral een woonproduct dat we graag aan Zaanstad willen toevoegen omdat het een ultieme vorm van vraaggericht bouwen is. In 2014 is particulier opdrachtgeverschap, zowel individueel als collectief, 5

6 uitgerold als een manier van werken om delen van de locatie- en vastgoedportefeuille in de markt te zetten. Doel is om via Zelf Doen 60 woningen per jaar te realiseren (BW besluit 2014). Het betreft locaties die geschikt zijn voor wonen, woon-werkcombinaties, woon-zorgcombinaties en werken. De locaties zijn uitgewerkt in drie marktsegmenten: bouwen op eigen kavel, klus- of cascobouw of bouwen in groepen. Als onderdeel van de locatiescan worden kavels aangewezen die geschikt zijn voor zelfbouw. De komende tijd zullen we veel ervaring opdoen in het goed voorbereid aanleveren van locaties en vervolgens het goed en efficiënt kunnen begeleiden van de kopers in hun bouwproces. Ook sloop van een oude woning en vervangende nieuwbouw op die kavel is een waardevolle vorm van particulier initiatief waarmee de woonkwaliteit van de stad kan worden verbeterd. Aandacht is nodig voor de ruimtelijke regelgeving in deze situaties. Transformatie leegstaande panden Onderdeel van de locatiescan is inzichtelijk maken van leegstaande panden en/of panden waarvan we weten dat die op termijn leeg komen te staan. Aan de hand van de locatiescan moet dan bepaald worden hoe groot het leegstandsprobleem is en wat een passende aanpak is. Ontwikkelstrategie lange termijn We brengen locaties in beeld met ontwikkelpotenties op de wat langere termijn. Dit gaat om locaties die nu nog niet beschikbaar zijn. Om deze tot ontwikkeling te brengen zal het nodig zijn om bijvoorbeeld de milieuhinder aan te pakken, de bereikbaarheid te garanderen of draagvlak te zoeken voor het bebouwen van een plek. Ook brengen we in beeld wat er nodig is om enkele verouderde bedrijventerreinen te laten verkleuren naar wonen. Om ook in de toekomst door te kunnen gaan met de woningbouwproductie moeten we nu nadenken over wat we moeten doen om die locaties beschikbaar te krijgen. Er moet een strategie ontwikkeld worden aan de hand waarvan ook de nodige financiering geregeld kan worden. Keuzes over woningbouwlocaties voor de lange termijn zijn onderdeel van het proces van Plan van de Stad. 6

7 3. Actieplan verbeteren kwaliteit bestaande voorraad Meer woonkwaliteit betekent ook dat de bestaande woningvoorraad, die op verschillende plekken in de stad versleten is, volop onze aandacht verdient. We zoeken in deze kwaliteitsslag naar ondernemerschap en nieuwe allianties. We beseffen ook dat kwaliteit geld kost en dat de gemeente een actieve rol moet hierin moet oppakken. Niet alleen door de rode loper voor goede initiatieven uit te leggen, maar ook door gericht te investeren. De basiskwaliteit moet op orde. Dat betekent dat woningen op zijn minst veilig moeten zijn. Ook investeringen in energiezuinige woningen vinden we een belangrijke kwaliteitsverbetering. Zaanstad streeft ernaar om een klimaatneutrale stad te zijn. Verbeteren kwaliteit particuliere voorraad en funderingsherstel Funderingsproblemen vragen voortdurende alertheid. Er ligt een opgave van zo n particuliere vooroorlogse woningen, daar komen corporatiewoningen en mogelijke risico s bij naoorlogse woningen nog bij. Door monitoring van zakkingen en risico-inventarisaties heeft de gemeente de afgelopen jaren meer grip op de funderingsproblematiek gekregen, is de veiligheid gewaarborgd en is het mogelijk werken in de openbare ruimte gemakkelijker uit te voeren. Tegelijkertijd is te zien dat het aantal eigenaren dat zijn woning herstelt lager ligt dan enkele jaren geleden. De hoge kosten zijn zeker in een periode dat een deel van de eigenaren onder water staat - niet voor iedereen op te brengen. Voor ongeveer een derde van de woningen is binnen tien jaar herstel nodig. De drievoudige doelstelling van het funderingsbeleid blijft: vergroten van de veiligheid mogelijk maken van werken in de openbare ruimte (zoals nieuwe rioleringen in straten met oude woningen) het verbeteren van de woonkwaliteit. We gaan verder op de ingeslagen weg van wortel en stok. Tegelijkertijd zetten we in op versnelling van het tempo van herstel en op het echt verbeteren van de woonkwaliteit, niet alleen onder de grond maar ook van de opstal. Dat vraagt een integrale aanpak en een forse inzet, want particuliere woningverbetering is een kwestie van maatwerk en vergt een lange adem. Maatregelen zijn: Faciliteren in combinatie met toezicht en handhaving: eigenaren op weg helpen via onderzoeksubsidie, informatie en advies, monitoring van zakkingen, risicoanalyses maken en indien nodig eigenaren aanschrijven Samenwerking en lobby: we zien de funderingsproblematiek als een gezamenlijk probleem, waarbij eigenaren, bouwers, makelaars, banken, rijksoverheid en gemeente vanuit hun eigen rol kunnen bijdragen aan een oplossing. We blijven de funderingsproblematiek landelijk voor het voetlichting brengen. We brengen bewoners bij elkaar: voor eigenaren zijn er kostenvoordelen te behalen door gezamenlijk met elkaar op te trekken in het proces van funderingsherstel. Op blokniveau is samenwerking technisch noodzakelijk. We zetten sterker in op combinaties om woningen tegelijkertijd energiezuiniger en levensloopbestendiger te maken (zie actieplan duurzaamheid en langer zelfstandig wonen). In sommige wijken is te zien dat niet alleen de fundering, maar ook de woning boven de grond versleten is. Het gaat om delen van Krommenie-Oost, Wormerveer-Zuid, Wormerveer omgeving Javastraat, Zuiddijk omgeving Parkstraat, Koog aan de Zaan omgeving Machinistenstraat, Rosmolenwijk, Zaandam Oudwest, Zaandam Russische Buurt, Zaandam Prins Hendrikbuurt. In dit soort situaties zoeken we naar passende vormen van woningverbetering of als de kosten van herstel niet meer in verhouding staan tot de waarde van de woning - herstructurering. We ronden studies naar nieuwe financieringsinstrumenten af en zijn waar nodig bereid om de onrendabele top te financieren. Het gaat om: een evaluatie van de overeenkomst tussen 7

8 Zaanstad en Parteon om in de Rosmolenbuurt met samen ingebrachte gelden woningen op kleinschalige schaal aan te kopen en op te knappen, de haalbaarheidsstudie om de BKZ bv meer in te zetten voor het verbeteren van de bestaande voorraad, erfpachtconstructie of een landelijke maatregel en de maatwerklening van de SVn. Energieagenda wonen Voor energiebesparing in het woondomein zetten we in op de Zaanse Energie Agenda. Deze biedt goed passende maatregelen gericht op corporaties en particuliere eigenaren vanuit de lijnen: verduurzamen wonen optimaliseren en besparen duurzame energie warmte, zon, wind, biomassa organisatie & financieringsvraagstuk invlechting Corporaties In 2024 hebben de corporatiewoningen gemiddeld label B. De samenwerking met de woningbouwcorporaties is gericht op het verder verkennen van mogelijkheden om tot grootschaliger verduurzaming van huurwoningen te komen. Hierbij zetten we in op levering van duurzame (rest)warmte en duurzame elektriciteit van zonnepanelen voor huurders. Maar ook blijven we zoeken naar manieren om de investeringen in energiebesparende maatregelen te helpen vergroten en/of te versnellen. Inzet is om gemiddeld label B behalen in 2024, zoals de corporaties landelijk hebben afgesproken. Hiermee moet uiteindelijk niet alleen veel energie bespaard en verduurzaamd worden, maar moeten ook de lagere energiekosten leiden tot beperking van woonlasten voor huurders. We werken aan: Duurzamere en goedkopere warmte voor huurders: Open en Slim Energienet Zaanstad; Duurzamere en goedkopere elektriciteit van zonnepanelen voor huurders via de constructie van een Energy Service Company (ESCo); Mede verkennen en verbeteren van financieringsmogelijkheden ten behoeve van (ook) energiebesparende maatregelen voor corporatiewoningen vanuit fondsen en door regelgeving rondom ESCo s en samenwerking met huurders; Faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de corporaties en ontwikkelende partijen. Particulieren Centraal staat het stimuleren van eigenaren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Hierbij willen we massa en vaart maken door verbinden van vraag en aanbod in combinatie met het ontzorgen van de eigenaar. Inzet hierbij is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. We zoeken in regionaal verband naar een juiste mix van maatregelen, die aanvullend is op wat landelijke organisaties al doen en goed aansluit bij verschillende doelgroepen. We denken hierbij aan: informatie en bewustwording, stimuleren met subsidieregeling energiezuinige woning, collectieve inkoop van isolatie, de realisatie van voorbeeldwoningen nul op de meter en het financieel ondersteunen van business cases. Voor vooroorlogse woningen zetten we in op een brede aanpak van particuliere woningverbetering, waarbij energiebesparende maatregelen in combinatie met funderingsherstel worden aangepakt. We werken aan: evaluatie en voortzetting subsidieregeling Energiezuinige Woning informatie- en begeleidingstraject voor verduurzaming VvE-woningen (afhankelijk van subsidietoekenning door de provincie Noord-Holland) 8

9 uitvoeringsklaar maken van de pilots waarbij funderingsaanpak wordt gecombineerd met nulop-de-(energie)meter-aanpak (zie financiële maatregelen funderingsherstel) informerende factsheet ontwikkelen over combineren van funderingsaanpak en verduurzamen opstal voor verschillende woningtypen, met overzicht van financiële mogelijkheden voor eigenaren (uitkomst Woonalliantiefabriek) marktpartijen rondom funderingsaanpak en verduurzamen van de opstal samenbrengen met het oog op het ontwikkelen en aanbieden van een geïntegreerde aanpak (uitkomst Woonalliantiefabriek) ondersteuning Urgenda-initiatief 100 woningen nul-op-de-meter in Wormerveer-Noord met informatie en verkenning van financieringsmogelijkheden mede vanuit gemeente Zaanstad; laten uitvoeren van collectieve inkoop actie isolatie, wellicht met aanbod van financieel arrangement (subsidie en/of gespreid betalen optie) uitbouw van tot actief platform dat eigenaren informeert en vraag en aanbod helpt te verbinden combineren met voorlichtingsacties, bijvoorbeeld door Energie Cafés, buurtgerichte trajecten, Duurzame Huizenroutes en Energy Battles deelname aan Urban Learning project: samen met Amsterdam neemt Zaanstad deel aan dit project dat onderdeel uitmaakt van het Europees programma Horizon2020. Het heeft als doelstelling om te zorgen voor een meer geïntegreerde energieplanning binnen de eigen organisatie door van elkaar te leren. Afspraken met corporaties over renovatie en herstructurering. In de prestatieafspraken leggen we met de corporaties afspraken over kwaliteitsverbetering van de sociale huurwoningen vast. Inbraakpreventie via uitvoering van de pilot Veilig Wonen De gemeente Zaanstad, politie en corporaties werken nauw samen in de aanpak tegen woninginbraken. De inbraakwerendheid van sociale huurwoningen en de omgeving wordt vergroot door extra aandacht en maatregelen voor veilig wonen in hotspotgebieden. Veiligheid is een thema bij plannen voor onderhoud, renovatie en mutatie. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de communicatie richting bewoners. In de nieuwe pilot Veilig Wonen worden de werkafspraken met diverse corporaties verder vormgegeven en uitgevoerd. 9

10 4. Actieplan betere benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid De druk op de sociale woningvoorraad is onverminderd groot. De voorraad sociale huur- en koopwoningen is in principe voldoende om huishoudens met een inkomen tot modaal te huisvesten, maar niet iedereen zit op een (financieel) passende plek. Omdat huurwoningen maar mondjesmaat vrijkomen, moeten nieuwe woningzoekenden lang wachten. We willen meer beweging op de sociale huurmarkt krijgen, de scheefheid verminderen en de betaalbare voorraad beter benutten. Deze wens tot betere benutting door flexibiliteit en doorstroming sluit aan bij de Intentieverklaring Betaalbare Voorraad die regionale woonpartners in 2014 hebben ondertekend. We zijn zuinig op onze betaalbare voorraad huurwoningen. Mensen met een inkomen tot modaal en ook de laagste inkomensgroepen willen we een goed perspectief en een redelijke kans op de woningmarkt bieden. De meest kwetsbare groepen worden ontzien en er is ruimte voor maatwerkoplossingen. Energie is onderdeel van het woonlastenbeleid. Betaalbaarheid gaat boven kwaliteit: een (tijdelijk) lagere woontechnische kwaliteit is acceptabel als dit een lagere huurprijs betekent. Pullmaatregelen betere benutting: Nieuwbouw zet doorstroming in gang Door versnelling van de nieuwbouw en voldoende aanbod in het middensegment (huur en koop) komt er meer aantrekkelijke woonruimte voor mensen die willen verhuizen en ontstaan er doorstroomketens (marktpartijen, corporaties, gemeente). Intensiveren maatwerkbenadering De ervaring van Zaanse corporaties leert dat een persoonlijke benadering en het geven van voorlichting mensen over de streep kan helpen naar een passender woning te verhuizen. Voor senioren zijn hier recent al resultaten mee bereikt. Deze aanpak wordt voortgezet en uitgebreid naar meer doelgroepen (Corporaties Parteon en ZVH, RIBW, HOZ en gemeente) (uitkomst Woonalliantiefabriek). Pushmaatregelen betere benutting: Inkomensafhankelijke huurverhoging Bovenmodale inkomensgroepen in een sociale huurwoning krijgen een extra huurverhoging (corporaties) Illegale verhuur tegen gaan. Door bestrijding van illegale verhuur komt woonruimte beschikbaar voor mensen op de wachtlijst. Uitvoeren van het vernieuwde convenant Woonwijs (gemeente, corporaties, politie) Overige maatregelen betere benutting: Delen van woonruimte bevorderen, zowel de vrije sector als in de sociale huursector. In de particuliere huursector is het soms al mogelijk om als huurder samen met één of twee vrienden een woning te huren. Dit gaat via het zogeheten Friends-contract. Ook corporaties kunnen hun vrije sectorwoningen op die manier verhuren. Rochdale gaat hiermee ook in Zaanstad starten (uitkomst Woonalliantiefabriek). In de sociale huursector zijn er diverse wettelijke en administratieve belemmeringen, maar het is het onderzoeken waard of woningdelen mogelijk te maken is en er op die manier meer betaalbare woonruimte kan worden geboden. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren, GGZ-cliënten en statushouders. We kijken in regionaal verband wat passende mogelijkheden voor Zaanstad zijn (uitkomst Woonalliantiefabriek) Woonvormen met tijdelijke en/of flexibele contracten bieden 10

11 Veel gemeenten in de regio werken bijvoorbeeld met tijdelijke contracten die gekoppeld zijn aan de toewijzing van jongerenwoningen. Zaanstad heeft deze contractvorm nog niet. Het is het onderzoeken waard of dit soort woonvormen een goede toevoeging betekent om het toetreders op de markt gemakkelijker te maken. Labeling bekijken op nut en noodzaak. Als er weinig belangstelling voor bepaalde complexen seniorenwoningen zijn, is het beter de woningen aan een andere of bredere doelgroep aan te bieden. Ruimte bieden voor financiële doorstroming Door verkoop aan zittende huurders komt investeringsvermogen beschikbaar, bijvoorbeeld voor de realisatie van nieuwe sociale woonruimte (uitkomst Woonalliantiefabriek). Bodemafspraak maken over het aantal bereikbare woningen (tot 711) - De verhouding tussen omvang van de sociale voorraad en het aantal huishoudens tot modaal is in evenwicht - In 2019 zijn er minstens corporatiewoningen met een bereikbare huur Zaanstad wil ook mensen met een inkomen tot modaal een goed perspectief op de woningmarkt bieden. We streven ernaar de verhouding tussen de omvang van de sociale voorraad (inclusief sociale huurwoningen van beleggers/particulieren en sociale koop) en de omvang van de groep mensen die hierop is aangewezen mensen met een inkomen tot modaal - in evenwicht te houden. Op dit moment is er een kleine overmaat ( woningen ten opzichte van huishoudens). Corporaties spelen een belangrijke rol in het bewaren van dit evenwicht. Zaanstad telt per 1 januari corporatiewoningen met een bereikbare huurprijs (< 711). We streven ernaar dit aantal gelijk te houden. Ook andere marktpartijen kunnen een rol spelen in het bieden van sociale huur- en koopwoningen en zo zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod. Aanbiedingsafspraak met de corporaties maken over het jaarlijkse woningaanbod met een betaalbare huur (tot 618) - We vragen corporaties hun voorraad- en huurbeleid zo in te richten dat voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens de kans op een woning niet verslechtert. Vanaf 1 juli 2015 moeten corporaties bij nieuwe verhuringen scherper gaan toetsen op passendheid wat betreft inkomen: de primaire doelgroep moet voor 95% woningen toegewezen krijgen in de betaalbare voorraad. De corporatie moet zorgen voor voldoende aanbod voor deze groep. Deze strakkere toewijzing naar inkomen verbetert de betaalbaarheid voor woningzoekenden met een laag inkomen, maar vermindert de kans op een woning. Veel mensen met een laag inkomen verhuisden de afgelopen jaren namelijk naar een woning met een huurprijs tussen de 600 en 700. Dit is door de invoering van de passendheidstoets niet meer mogelijk. We willen dat mensen met een laag inkomen een substantiële kans op een woning blijven houden en vragen de corporaties daarom hun voorraad- en huurprijsbeleid af te stemmen op de nieuwe regelgeving. We volgen jaarlijks hoe de vraag zich ontwikkelt en wat de slagingspercentages van de verschillende inkomensgroepen zijn. Zo nodig passen we de doelstellingen aan. Terughoudendheid met toepassing extra tijdelijke verruiming voor modale groepen De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt tijdelijk (5 jaar) verruimd. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de 11

12 toe te wijzen, komt er nog eens 10% extra ruimte voor de categorie tussen en euro. Vanwege een optimale benutting van de sociale voorraad vragen we corporaties terughoudend te zijn met de inzet van deze tijdelijke verruiming en deze alleen te benutten in de vorm van maatwerk voor groepen huishoudens die dit gezien hun financiële situatie het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld eenverdieners met kinderen. Zittende huurders met te hoge woonlasten ontzien Ons ideaal is dat huren kunnen meebewegen met onverwachte inkomensschommelingen. Zolang dit niet mogelijk is, willen we voorkomen dat zittende huurders te maken krijgen met extreem hoge woonlasten en daardoor in problemen komen. Bijvoorbeeld door bepaalde kwetsbare groepen te ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging, door huren voor mensen met lage inkomens niet boven de aftoppings- of vrije sectorgrens te laten stijgen of door individuele oplossingen. Iets van flexibiliteit is zichtbaar in het Amsterdamse experiment flexibel huren. We volgen deze pilot nauwlettend en bekijken op basis van de evaluatie wat passende mogelijkheden voor Zaanstad zijn. Ook de huursombenadering die vanaf 2016 wordt ingevoerd biedt ruimte voor meer flexibiliteit. We vragen de corporaties maximaal in te zetten vormen van mee-ademen en staan open voor onderzoek naar nieuwe instrumenten die deze flexibiliseringen mogelijk maken. Maatwerkoplossingen voor mensen met financiële problemen We zien armoede toenemen. De stijgende woon- maar ook energielasten vormen een stukje van de puzzel. Als lokale overheid kennen we uiteraard inkomen- en minimaregelingen en voorzieningen. We kijken hoe we als gemeente inwoners beter kunnen bereiken en beter aansluiten op hun vraag. Daarnaast proberen we via regelingen Zaanse huishoudens bestaanszekerheid te geven en de mogelijkheid tot participatie, en ontwikkelen we maatwerk voor minima. Zaanstad wil op verschillende niveaus de armoedeopgave oppakken als integrale aanpak. Hierbij zetten we in op preventie en vroegsignalering om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. We werken aan thema s als nieuwe oplossingen voor schulddienstverlening. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Sociaal Wijkteams. Dat is de plek waar organisaties gezamenlijk zorgdragen voor een sluitende route om tot een passende oplossing voor iemand te komen. Dit betreft zowel de zorg en ondersteuning als het bieden van bestaanszekerheid, waaronder huisvesting. Een goede afstemming en samenwerking met corporaties en het Sociaal Medisch Team is daarbij uitermate belangrijk. Er is met een pilot een budget toebedeeld aan de Sociaal Wijkteams en de Jeugdteams, dit vanuit het idee om snel te kunnen opereren en een doorbraak te forceren als dat nodig is. Toch zal preventief beleid niet altijd kunnen voorkomen dat inwoners in schulden geraken. De gemeente Zaanstad wil in samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners kijken naar een alternatieve route in onze schuldenaanpak. Gemeente en corporaties hebben begin 2015 een convenant afgesloten om te voorkomen dat de huurschuld van mensen zo ver oploopt dat ze gedwongen hun huis moeten verlaten. Dit convenant voeren we met elkaar uit. Als onderdeel van het armoedebeleid werken we met de gemeenten Leeuwarden en Enschede een experiment inclusieve stad uit voor de landelijke Agenda Stad gericht op integrale ondersteuning en activering. Verschillende regel- en financieringsystemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk en inkomen zitten elkaar in de weg. Door regulering en maatwerk komen we tot een beter ondersteuningsplan voor huishoudens. Daarnaast onderzoeken we gezamenlijk de mogelijkheden om uitgaven te beperken, onder andere door innovatie op het gebied van energie ten goede te laten komen aan kwetsbare huishoudens. 12

13 Aanbod en verdeling van schaarste als regionale verantwoordelijkheid: intentieverklaring betaalbare voorraad en regionale huisvestingsverordening Het behoud van een substantiële voorraad sociale huurwoningen voor groepen die daarop zijn aangewezen zien we als een regionale verantwoordelijkheid. In de Intentieverklaring Betaalbare Voorraad (2014) hebben partners in de regio dit met elkaar onderstreept. Met onze regionale partners werken we verder aan de uitbouw van deze intenties. De nieuwe regionale huisvestingsverordening geeft vorm aan een rechtvaardige en transparante verdeling van de schaarse woningen. 13

14 5. Actieplan wijkontwikkeling De inbreng van het woonbeleid in het wijkgerichte werken betekent inzet op een gedifferentieerd woningaanbod naar eigendom, type en prijs, waarmee een eenzijdige bevolkingssamenstelling wordt voorkomen en mensen de gelegenheid wordt gekomen een wooncarrière binnen de wijk te maken. We zoeken in de wijkvernieuwing naar ondernemerschap en nieuwe allianties. Russische Buurt als pilot voor wijkvernieuwing 2.0 De Russische buurt staat model voor het uitvinden van een nieuwe aanpak wijkvernieuwing 2.0. Hoe kun je in zo n gebied de wijkvernieuwing op een heel andere manier toch op gang helpen? Hoe bereik je de particuliere eigenaren en ontstaat er beweging? Het is een buurt met twee gezichten. Aan de ene kant is er een aantal opgaven te zien: woningen die gebrekkig zijn onderhouden, woningen met funderingsproblemen terwijl de eigenaren geen geld voor herstel hebben, woningen die worden doorverhuurd voor kamertjesverhuur deels aan migranten die weinig binding met de wijk hebben. Op straat is er overlast door afval en drankgebruik. Maar er zijn ook volop kansen. Er zijn actieve buurtbewoners die activiteiten willen organiseren om de leefbaarheid te verbeteren en er zijn dertigers die zich in de wijk vestigen omdat ze het een mooie centrumbuurt vinden vlakbij Amsterdam. De buurt heeft toeristische trekpleisters als het blauwe huis van Monet en het Czaar Peterhuis, er staat een mooi, groot pand leeg dat kans biedt voor een nieuwe invulling en enkele marktpartijen zijn geïnteresseerd om te investeren in de wijk. Bovenal zijn er talloze al bestaande prachtige plekken en panden waarvan je ziet dat als die een redelijke investering krijgen, waar nodig met een combinatie van wortel en stok, de buurt als geheel er direct van opknapt. Er is echter nog niet altijd samenhang in alle mogelijke maatregelen die er lopen. Er is kans op versnelling door bundeling. De ambitie is om een netwerk van 100 mede-investeerders te vinden. De aanpak is gericht op: 1. Netwerken, netwerken organiseren, en uitdragen en communiceren 2. Top 10 panden / rotte kiezen gecoördineerd aanpakken met stok van gecoördineerde handhaving en wortel van nieuwe investeerders Gemeente en een ontwikkelaar gaan samen in gesprek met een aantal eigenaren van beeldbepalende panden met een slechte uitstraling die, wanneer aangepakt, het aanzicht van de Russische Buurt duidelijk verbeteren. Een voorbereidingsgroep maakt een shortlist van panden. De lijst wordt afgestemd met de bewoners (uitkomst Woonalliantiefabriek). 3. Financieel vehikel voor funderingsvraagstuk en combineren met duurzaamheid. 4. Verkeersruimte verbeteren, beleving voetgangers en fietsers, circulatie en wayfinding. 5. Placemaking! Plekken samen activeren, programmeren en steeds blijven verbeteren. De gemeente organiseert een placegame met actieve bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De focus bij deze eerste placegame zal liggen op de Krimp en directe omgeving (uitkomst Woonalliantiefabriek). 6. Betere plinten en Zaanse ambachten. 7. Sleutelplekken verbeteren. 8. Beeldkwaliteit en historisch karakter. 9. Beter handhaven in gezamenlijke teams. 10. Veiligheid op straat verbeteren. Wooncarrières in de wijk mogelijk maken door sturen op een gedifferentieerd woningaanbod 15% tot 50% van de woningvoorraad in de wijk is een sociale huurwoning De inbreng van het woonbeleid in het wijkgerichte werken betekent inzet op een gedifferentieerd woningaanbod naar eigendom, type en prijs, waarmee een eenzijdige bevolkingssamenstelling wordt voorkomen en de gelegenheid wordt geboden een wooncarrière binnen de wijk te maken. 14

15 Instrumenten zijn nieuwbouw (soms in combinatie met sloop), aanpassingen van bestaande woningen en verkoop van (sociale) huurwoningen. We zetten in op een bandbreedte van 15% tot 50% sociale huurwoningen per wijk. Verkoopplannen van corporaties toetsen we mede aan dit criterium, waarbij het bereiken van de ondergrens reden is voor het afwijzen van een verkoopplan. In eenzijdige wijken met veel huurwoningen streven we naar meer menging. Leefbaarheid verbeteren door passend toewijzen Door de invoering van de Huisvestingswet vervalt de basis waarop de gemeente en corporaties via de woonruimteverdeling kunnen sturen op leefbaarheid (convenant Passend Aanbieden). We vragen corporaties het passend toewijzen op privaatrechtelijke grond voort te zetten. 15

16 6. Actieplan langer thuis wonen Samen met de partners in de stad creëren we de randvoorwaarden waaronder langer thuis wonen echt mogelijk is. Dat doen we door te zorgen voor een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met als het nodig is een goede aansluiting op intramuraal wonen. Drie opgaven staan centraal: vergrijzing, kwetsbare groepen en vervangende woonruimte. De opgaven willen als volgt oppakken: Gezamenlijk: we zullen moeten samenwerken en over de grenzen van onze eigen hokjes heen durven denken en doen. Innovatief: de transformatie die gaande is in het maatschappelijk domein moet ook zijn weerslag krijgen in het fysieke domein. Dat betekent zoeken naar een nieuwe balans tussen maatschappij, markt en overheid. Gefaseerd: we willen een aantal scenario s opstellen voor de Wijk van de Toekomst : niet als blauwdruk, maar om van daaruit te kijken wat het handelingsperspectief is voor de komende jaren, en welke opties we open moeten houden gelet op de trends en ontwikkelingen die zich mogelijk voordoen Concreet: hoewel met name het faciliteren van de vergrijzing een opgave van lange adem is, willen we concrete en zichtbare stappen zetten. Bijvoorbeeld door gericht aan de slag te gaan met enkele wijken, en/of door te kijken of er op bepaalde locaties maatschappelijke broedplaatsen kunnen ontstaan waar verschillende stakeholders gezamenlijk tot nieuwe oplossingen komen. Allianties We faciliteren de allianties die tot stand zijn gekomen tijdens de Woonalliantiefabriek. Zo gaan organisaties van particulieren/senioren voorlichting geven over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, willen architecten laten zien dat levensloopbestendig bouwen ook bij kleine betaalbare woningen mogelijk is, kijken marktpartijen (een ontwikkelaar en een bedrijf in IT-oplossingen) wat ze in de opgave van langer thuis wonen kunnen bijdragen, en verkennen enkele zorgaanbieders samen met corporaties of er combinaties mogelijk zijn in woonvormen voor specifieke doelgroepen (uitkomsten Woonalliantiefabriek). Wijk van de Toekomst We stellen een aantal mogelijke scenario s op voor de Wijk van de Toekomst, samen met Haarlemmermeer en onder begeleiding van Platform 31. Deze vertalen we naar handelingsperspectief voor de gemeente in de komende jaren. Analyse van behoefte in relatie tot aanbod We brengen samen met stakeholders in beeld wat de behoefte en het aanbod is aan woningen; zowel voor ouderen (al dan niet met een zorgvraag) als voor kwetsbare groepen, en zowel stedelijk als per wijk; daarbij kijken we ook naar de intramurale planning van het zorgkantoor. Deze analyse biedt houvast om onze regierol op het gebied van wonen, zorg en welzijn gestalte te geven. Kansenkaart nieuwbouw voor senioren (zie ook 2 actieplan nieuwbouw) We brengen nieuwbouwlocaties die bij uitstek geschikt zijn voor senioren in beeld en zoeken daar gericht marktpartijen bij die een passend product op die plek willen ontwikkelen. Nieuwe woonvormen stimuleren We verlenen medewerking aan haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe woonvormen, zoals het Thuishuis. Ook staan we open voor (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, en kijken we of daar belemmeringen zijn in bijvoorbeeld regelgeving die we kunnen wegnemen. 16

17 Bewustwording van woningaanpassing: uitvoering project Comfortabel wonen 2.0 Via het project Comfortabel Wonen worden senioren bewust gemaakt van hun huidige woonsituatie en welke aanpassingen zij kunnen doen om hun woning comfortabeler te maken. We vervolgen en verbreden het project door het opnieuw onder de aandacht te brengen en nieuwe organisaties die van belang zijn erbij te betrekken, zoals ondernemers en de zorgverzekeraar. Ook wordt de marketing beter ingericht op specifieke groepen senioren. Met de corporaties afspraken maken over woningaanpassingen Levensloopbestendig maken van woningen en wooncomplexen is een van de onderwerpen in de prestatieafspraken met de corporaties. Maatwerkbenadering senioren (zie ook 4 - betere benutting sociale voorraad) We vragen corporaties hun maatwerkbenadering om senioren te stimuleren te verhuizen te vervolgen. Mantelzorgwoningen faciliteren Zowel via de woonruimteverdeling (urgentieregeling in Huisvestingsverordening) als via nieuwbouw pakken we dit op. In G32-verband nemen we het voortouw om de mogelijkheden voor het faciliteren van mantelzorgwoningen in beeld te brengen. Regierol nieuwe invulling vrijkomend zorgvastgoed Als door de extramuralisering zorgvastgoed beschikbaar komt (bijvoorbeeld een voormalig verzorgingshuis) dan vervult de gemeente een regierol door partijen bij elkaar te brengen en te kijken of een nieuwe invulling met een sluitende businesscase mogelijk is. Eventuele belemmeringen in regelgeving, ruimtelijk of anderszins, nemen we weg. Proeftuin gerichte preventie We starten in samenwerking met een aantal stakeholders en het ministerie van VWS een proeftuin gerichte preventie. De proeftuin vindt plaats in een nader te bepalen wijk, en richt zich op het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen door het versterken van de regie op het eigen leven. Inzet is dat dit leidt tot meer welbevinden, een betere gezondheid en langer thuis kunnen blijven wonen. Benutten mogelijkheden op de particuliere markt We stimuleren dat mensen die dat willen en kunnen, op de particuliere markt oplossingen kunnen vinden op het gebied van langer thuis wonen, onder meer via het convenant Vitaal Thuis (een soort keurmerk voor producten en diensten). (Regionale) toekomstvisie beschermd wonen Voor het deel beschermd wonen waar de gemeente de verantwoordelijkheid over krijgt, geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Voor de langere termijn stellen we een toekomstvisie voor beschermd wonen op. Gelet op de centrumgemeente-functie die Zaanstad daarbij mogelijk heeft voor de Zaanstreek, doen we dit in regionaal verband. Vervangende woonruimte / doorstroomwoningen We zorgen dat er een aantal tijdelijke doorstroomwoningen beschikbaar is met zo nodig begeleiding. We maken werkafspraken tussen Vangnet, Sociaal Wijkteams/Jeugdteams en Sociaal Medisch Team over de toeleiding, en over het signaleren of het aanbod aansluit bij de behoefte en wat de effecten zijn - bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid van de betrokken bewoners. 17

18 7. Monitoring De ambities en doelstellingen van de woonvisie worden via de P&C-cyclus op hoofdlijnen gevolgd. Via marktpartijen komt veel informatie over de woningmarkt beschikbaar, zoals verkoopcijfers over koopwoningen van makelaars, gegevens via Woningnet en nieuwe informatiesystemen over energielabels. Dat neemt niet weg dat we als gemeente op specifieke deelonderwerpen zelf moeten zorgen voor goede sturingsinformatie. Dat geldt vooral voor de nieuwbouwmonitor, waarin zowel voor acquisitie, gerichte sturing op kwantitatieve en kwalitatieve beleidsdoelstellingen en evaluatie goede informatie nodig is. Ontwikkelingen op de sociale huurmarkt worden in regionaal verband gemonitord (SRA, PWNR). Specifieke Zaanse punten rondom monitoring van de sociale huurmarkt worden gekoppeld aan de prestatieafspraken die we met de corporaties zullen maken. Ook goed zicht op de woningvraag in de vorm van woonwensenonderzoek is belangrijk. We maken hierbij gebruik van het grootschalige regionale onderzoek Wonen in de Amsterdamse Regio (WIRA), dat in 2013 is gestart en iedere twee jaar wordt geactualiseerd. 18

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN Waarom dit manifest? omdat Eindhoven maatschappelijk en economisch één van de vijf steden is in Nederland die jonge mensen weet te

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Ontwikkelingsperspectief Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijnen van het beste van twee werelden : 1. Aan de ene kant is Eindhoven een supervillage : de

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein 12CTL 3 2015-370 Nota zienswijze concept-woonvisie 2015 Zienswijze Natuurlijke rechtspersonen (anoniem gemaakt) Ontvangen: 19 juli 2015 (per e-mail) Het is een (deels gezamenlijke) zienswijze die in gaat

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II Versie 29 mei 2013 Inleiding Op 19 september 2011 hebben de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Funderingsproblemen Zaanstad

Funderingsproblemen Zaanstad Funderingsproblemen Zaanstad 21 november 2013 TU-Delft KCAF congres aanpak funderingsproblematiek Omvang probleem Zaanstad specifiek Oud beleid en onderzoeksgebieden Nieuw beleid en rol gemeente Problemen

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Woonlasten in Haaglanden Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Opbouw verhaal 1. Achtergrond Woonlastenonderzoek Builddesk/Rigo Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 2. Rapportage

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN IN ALMERE

BETAALBAAR WONEN IN ALMERE BETAALBAAR WONEN IN ALMERE Een manifest met bouwstenen voor een actieprogramma Een dak boven het hoofd is één van de eerste levensbehoeften, een woning is de veilige uitvalsbasis voor iedereen om mee te

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. SCENARIO S EN DILEMMA S De toekomst van de woningaanpassing

KENNISBANK 2012. SCENARIO S EN DILEMMA S De toekomst van de woningaanpassing Auteur: Martin Liebregts, 25 juni 2012 KENNISBANK 2012 SCENARIO S EN DILEMMA S De toekomst van de woningaanpassing De afgelopen 50 à 60 jaar is de maatschappij voortdurend bezig geweest met de voorspelling

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie