Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019"

Transcriptie

1 Samen verder met Zaans Mozaïek Uitvoeringsprogramma Woonvisie

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Actieplan versnelling en kwaliteit nieuwbouw 4 3. Actieplan verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7 4. Actieplan benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid Actieplan wijkontwikkeling Actieplan langer thuis wonen Monitoring 18 2

3 1. Inleiding Samen verder met Zaans Mozaïek geeft onze ambitie voor de lange termijn voor het wonen in Zaanstad weer. De uitvoering van de woonvisie pakken we de komende vijf jaar op via vijf actieplannen. Ze staan in verbinding met elkaar, maar met het oog op de uitvoerbaarheid is voor de volgende indeling gekozen: Versnelling en kwaliteit nieuwbouw Verbeteren kwaliteit bestaande woningvoorraad Betere benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid Wijkontwikkeling Langer zelfstandig wonen Hoe gaan we deze opgaven aanpakken? Gezamenlijk: geen van de partijen kan deze opgaven alleen oplossen. We zullen moeten samenwerken en over de grenzen van onze eigen hokjes heen durven denken en doen. Nadrukkelijk zien we het belang van co-creatie om tot een gedeelde aanpak te komen. De resultaten van de Woonalliantiefabriek van 31 maart 2015 zijn daarom opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. Innovatief: we zoeken naar een nieuwe balans tussen maatschappij, markt en overheid. Gefaseerd: we moeten niet alleen naar de korte termijn kijken, maar ook naar de mogelijke behoefte op langere termijn. Concreet: hoewel het realiseren van onze ambities een kwestie van lange adem is, willen we concrete en zichtbare stappen zetten om deze dichterbij te brengen. Het uitvoeringsprogramma vormt richting corporaties de opmaat voor de prestatieafspraken. 3

4 2. Actieplan versnelling en kwaliteit nieuwbouw Zaanstad faciliteert de verwachte huishoudensgroei op korte en lange termijn door het bouwen van minstens 600 woningen per jaar. Daarnaast wil Zaanstad vraaggericht bouwen voor doelgroepen die Zaanstad binnen haar gemeente wil (blijven) huisvesten. Dit woningbouwprogramma moet leiden tot meer doorstroming op de Zaanse woningmarkt. Door sterker te sturen op kwaliteit en gedifferentieerde woonmilieus kan Zaanstad een veelzijdige en aantrekkelijke stad blijven en haar positie in de regio versterken. Stroomlijnen interne processen Het proces om te komen tot een vergunning wordt gescand op onderdelen die vertraging opleveren. Voor deze onderdelen moet een verbeterde aanpak komen. Het moet duidelijk zijn voor een initiatiefnemer waar hij terecht kan met een initiatief en wie op welk moment zijn aanspreekpunt is. Dit voorkomt shopgedrag, dat hinderlijk kan zijn in het vervolgproces. Bij tegenstrijdige belangen in de advisering op een initiatief kan het lang duren voor dat we er uit zijn en een besluit hebben genomen over het vervolg. We moeten sneller keuzes maken en duidelijkheid bieden. Locatiescan: sturen op programmering en versnellen We maken een kaart van de stad met alle potentiele ontwikkellocaties (grond en vastgoed) die op korte of lange termijn in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Het gaat ook bijvoorbeeld om bedrijventerreinen die kunnen verkleuren naar wonen. Aan deze kaart is informatie gekoppeld: eigenaar, bestemming, belemmeringen, eerdere plannen, omgevingskenmerken, eventueel gewenst of vereist programma. Met deze kaart kunnen we actief sturen op wat we willen en kunnen we initiatiefnemers snel naar een locatie verwijzen die geschikt is voor wat zij willen realiseren, of gericht marktpartijen zoeken. Niet elk marktsegment wordt gemakkelijk door de markt opgepakt, zoals nieuwbouw voor senioren, nieuwbouw in een wat hoger marktsegment of juist in het sociale segment. De locatiescan kan ons laten zien dat bepaalde plekken in de stad specifiek geschikt zijn voor deze vraag. Met een heldere set regels kunnen de kavels gericht en slagvaardig op de markt worden gezet. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We wijzen daarom versnellingslocaties aan: locaties waarvan we verwachten dat een beperkte inzet snel resultaat oplevert. Op deze plekken is extra aandacht nodig voor het goed in de etalage plaatsen van deze locaties. Aantrekken investeerders en gerichte acquisitie We willen aan investeerders laten zien wat er mogelijk is in Zaanstad en maken duidelijk dat we ruimte willen geven aan goede initiatieven. Zo mogelijk zoeken we gericht marktpartijen voor locaties waar we kansen voor specifieke doelgroepen zien. In een acquisitieplan wordt een plan van aanpak geformuleerd om investeerders aan te trekken en te binden. Waar mogelijk aantal regels op ontwikkellocaties verminderen Te veel regels, die soms zelfs strijdig zijn, staan snelle ontwikkeling in de weg. De nota Project Prioritering: Kiezen is noodzakelijk geeft een aanzet om gemeentelijk beleid te differentiëren. Op die onderwerpen of in die gebieden waar sturing nodig is, moeten we heldere regels hebben. Op locaties of thema s die of minder kwetsbaar zijn of die de markt zelf goed kan oppakken, willen we initiatiefnemers meer ruimte bieden. We experimenten op enkele gemeentelijke locaties met het loslaten van ruimtelijke regels. In navolging van de leidraad Ruimtelijke Kwaliteit kijken we ook voor regels rondom wonen op welke locaties gestuurd moet worden en wat vrijgelaten kan worden. Voor het wonen vraagt de gebiedsindeling van de Nota Prioritering om een verdere verfijning. Benutten van sturingsmiddelen Sommige woonproducten of de ontwikkeling van sommige locaties (of de combinatie van beide) kunnen niet aan de markt overgelaten worden. Sturen op woningbouwprogramma is niet altijd even 4

5 makkelijk, als gemeente hebben we een beperkte invloed en kunnen we een product niet afdwingen. Het is nodig om een goed beeld te hebben van waar we kunnen sturen of waar we met informatie of met financiële prikkels kunnen stimuleren. Wanneer we de middelen paraat hebben, kunnen we voor elke locatie waar we een gewenst programma hebben een gepaste strategie toe passen. Het gaat, naast gerichte acquisitie en het maken van kavelpaspoorten, bijvoorbeeld om het opnemen van richtlijnen voor potentiële ontwikkellocaties in bestemmingsplannen. Wegnemen financiële drempels voor investeerders en kopers In het verleden is een aantal Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)-constructies toegepast zodat de woningen makkelijker verkocht konden worden. Beide regelingen zorgden er voor dat een bouwproject sneller van start kan gaan. Ons beleid is dat de BKZ terughoudend wordt ingezet, alleen in specifieke gevallen om een maatschappelijk effect te bereiken waarin de markt niet voorziet. Er is meer mogelijk om een project los te trekken. Bijvoorbeeld het toestaan van een gefaseerde betaling van grond bij grondverkoop van de gemeente. Onderzocht moet worden of deze constructies nog steeds zinvol en wenselijk zijn om toe te passen of dat er behoefte is aan andere varianten. Inzetten op een structureel intensievere samenwerking tussen de markt en de gemeente We maken met marktpartijen een plan van aanpak om de samenwerking structureel te verbeteren. Uitgangspunt voor deze samenwerking vormt de kennisuitwisseling over vraag en aanbod, de beschikbare locaties voor woningbouw en de wijze waarop allianties tussen verschillende bloedgroepen gevormd kunnen worden die leiden tot rendabele business cases. Dit zou via een nieuw platform kunnen of uitbreiding van Zaans Bouwplatform (uitkomst Woonalliantiefabriek). Ook in het ruimtelijk beleid en de vergunningverlening zoeken we naar mogelijkheden om meer gebruik te maken van de professionaliteit van de markt. We onderzoeken en experimenteren welke onderdelen in het vergunningsproces een initiatiefnemer kan overnemen. Dat doen we al met het uitwerken van bestemmingsplannen. We gaan experimenteren met het verantwoordelijk stellen van een initiatiefnemer voor het organiseren van draagvlak van zijn plan in de buurt. Regionale samenwerking in de bouwopgave Zaanstad maakt onderdeel van een regionale woningmarkt. De samenhang op de regionale woningmarkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verhuisbewegingen die de inwoners maken tussen de gemeenten van de stadsregio, waarbij voor Zaanstad de verhuisrelatie met Amsterdam domineert. De samenwerkingsopgave kent verschillende elementen die de gemeenten in combinatie met elkaar inzetten om de gezamenlijke bestuurskracht van gemeenten te vergroten bij de aanpak van regionale opgaven. Het doel van de regionale samenwerking is te zorgen voor een evenwichtige regionale woningmarkt (ongedeelde regio) met voldoende omvang en diversiteit van het woningaanbod naar prijs, type en kwaliteit om starters en doorstromers te bedienen. Dit wordt uitgewerkt in de volgende subdoelen: - Toegankelijke woningmarkt: uitwerking intentieverklaring betaalbare voorraad, huisvestingswet (afspraken woonruimteverdeling) en huisvesting (bijzondere) doelgroepen - Samenwerking woningbouwopgaven regionale woningmarkt: bevorderen samenwerking overheden en marktpartijen, regionale afstemming vraag en aanbod, gezamenlijke lobby richting provincie- en rijk - Inzicht in de werking van de woningmarkt: ontwikkeling woningbehoefte, de woningbouwcapaciteit (omvang en locatie) en concrete vraag De doelen van regionale samenwerking sluiten aan bij de ambities en belangen van Zaanstad en de gemeente zal zich daarom actief inzetten voor een betere werking van de regionale woningmarkt. Inzet op zelfbouw Zelfbouw kan in slechte tijden de woningbouwproductie op gang houden, maar is vooral een woonproduct dat we graag aan Zaanstad willen toevoegen omdat het een ultieme vorm van vraaggericht bouwen is. In 2014 is particulier opdrachtgeverschap, zowel individueel als collectief, 5

6 uitgerold als een manier van werken om delen van de locatie- en vastgoedportefeuille in de markt te zetten. Doel is om via Zelf Doen 60 woningen per jaar te realiseren (BW besluit 2014). Het betreft locaties die geschikt zijn voor wonen, woon-werkcombinaties, woon-zorgcombinaties en werken. De locaties zijn uitgewerkt in drie marktsegmenten: bouwen op eigen kavel, klus- of cascobouw of bouwen in groepen. Als onderdeel van de locatiescan worden kavels aangewezen die geschikt zijn voor zelfbouw. De komende tijd zullen we veel ervaring opdoen in het goed voorbereid aanleveren van locaties en vervolgens het goed en efficiënt kunnen begeleiden van de kopers in hun bouwproces. Ook sloop van een oude woning en vervangende nieuwbouw op die kavel is een waardevolle vorm van particulier initiatief waarmee de woonkwaliteit van de stad kan worden verbeterd. Aandacht is nodig voor de ruimtelijke regelgeving in deze situaties. Transformatie leegstaande panden Onderdeel van de locatiescan is inzichtelijk maken van leegstaande panden en/of panden waarvan we weten dat die op termijn leeg komen te staan. Aan de hand van de locatiescan moet dan bepaald worden hoe groot het leegstandsprobleem is en wat een passende aanpak is. Ontwikkelstrategie lange termijn We brengen locaties in beeld met ontwikkelpotenties op de wat langere termijn. Dit gaat om locaties die nu nog niet beschikbaar zijn. Om deze tot ontwikkeling te brengen zal het nodig zijn om bijvoorbeeld de milieuhinder aan te pakken, de bereikbaarheid te garanderen of draagvlak te zoeken voor het bebouwen van een plek. Ook brengen we in beeld wat er nodig is om enkele verouderde bedrijventerreinen te laten verkleuren naar wonen. Om ook in de toekomst door te kunnen gaan met de woningbouwproductie moeten we nu nadenken over wat we moeten doen om die locaties beschikbaar te krijgen. Er moet een strategie ontwikkeld worden aan de hand waarvan ook de nodige financiering geregeld kan worden. Keuzes over woningbouwlocaties voor de lange termijn zijn onderdeel van het proces van Plan van de Stad. 6

7 3. Actieplan verbeteren kwaliteit bestaande voorraad Meer woonkwaliteit betekent ook dat de bestaande woningvoorraad, die op verschillende plekken in de stad versleten is, volop onze aandacht verdient. We zoeken in deze kwaliteitsslag naar ondernemerschap en nieuwe allianties. We beseffen ook dat kwaliteit geld kost en dat de gemeente een actieve rol moet hierin moet oppakken. Niet alleen door de rode loper voor goede initiatieven uit te leggen, maar ook door gericht te investeren. De basiskwaliteit moet op orde. Dat betekent dat woningen op zijn minst veilig moeten zijn. Ook investeringen in energiezuinige woningen vinden we een belangrijke kwaliteitsverbetering. Zaanstad streeft ernaar om een klimaatneutrale stad te zijn. Verbeteren kwaliteit particuliere voorraad en funderingsherstel Funderingsproblemen vragen voortdurende alertheid. Er ligt een opgave van zo n particuliere vooroorlogse woningen, daar komen corporatiewoningen en mogelijke risico s bij naoorlogse woningen nog bij. Door monitoring van zakkingen en risico-inventarisaties heeft de gemeente de afgelopen jaren meer grip op de funderingsproblematiek gekregen, is de veiligheid gewaarborgd en is het mogelijk werken in de openbare ruimte gemakkelijker uit te voeren. Tegelijkertijd is te zien dat het aantal eigenaren dat zijn woning herstelt lager ligt dan enkele jaren geleden. De hoge kosten zijn zeker in een periode dat een deel van de eigenaren onder water staat - niet voor iedereen op te brengen. Voor ongeveer een derde van de woningen is binnen tien jaar herstel nodig. De drievoudige doelstelling van het funderingsbeleid blijft: vergroten van de veiligheid mogelijk maken van werken in de openbare ruimte (zoals nieuwe rioleringen in straten met oude woningen) het verbeteren van de woonkwaliteit. We gaan verder op de ingeslagen weg van wortel en stok. Tegelijkertijd zetten we in op versnelling van het tempo van herstel en op het echt verbeteren van de woonkwaliteit, niet alleen onder de grond maar ook van de opstal. Dat vraagt een integrale aanpak en een forse inzet, want particuliere woningverbetering is een kwestie van maatwerk en vergt een lange adem. Maatregelen zijn: Faciliteren in combinatie met toezicht en handhaving: eigenaren op weg helpen via onderzoeksubsidie, informatie en advies, monitoring van zakkingen, risicoanalyses maken en indien nodig eigenaren aanschrijven Samenwerking en lobby: we zien de funderingsproblematiek als een gezamenlijk probleem, waarbij eigenaren, bouwers, makelaars, banken, rijksoverheid en gemeente vanuit hun eigen rol kunnen bijdragen aan een oplossing. We blijven de funderingsproblematiek landelijk voor het voetlichting brengen. We brengen bewoners bij elkaar: voor eigenaren zijn er kostenvoordelen te behalen door gezamenlijk met elkaar op te trekken in het proces van funderingsherstel. Op blokniveau is samenwerking technisch noodzakelijk. We zetten sterker in op combinaties om woningen tegelijkertijd energiezuiniger en levensloopbestendiger te maken (zie actieplan duurzaamheid en langer zelfstandig wonen). In sommige wijken is te zien dat niet alleen de fundering, maar ook de woning boven de grond versleten is. Het gaat om delen van Krommenie-Oost, Wormerveer-Zuid, Wormerveer omgeving Javastraat, Zuiddijk omgeving Parkstraat, Koog aan de Zaan omgeving Machinistenstraat, Rosmolenwijk, Zaandam Oudwest, Zaandam Russische Buurt, Zaandam Prins Hendrikbuurt. In dit soort situaties zoeken we naar passende vormen van woningverbetering of als de kosten van herstel niet meer in verhouding staan tot de waarde van de woning - herstructurering. We ronden studies naar nieuwe financieringsinstrumenten af en zijn waar nodig bereid om de onrendabele top te financieren. Het gaat om: een evaluatie van de overeenkomst tussen 7

8 Zaanstad en Parteon om in de Rosmolenbuurt met samen ingebrachte gelden woningen op kleinschalige schaal aan te kopen en op te knappen, de haalbaarheidsstudie om de BKZ bv meer in te zetten voor het verbeteren van de bestaande voorraad, erfpachtconstructie of een landelijke maatregel en de maatwerklening van de SVn. Energieagenda wonen Voor energiebesparing in het woondomein zetten we in op de Zaanse Energie Agenda. Deze biedt goed passende maatregelen gericht op corporaties en particuliere eigenaren vanuit de lijnen: verduurzamen wonen optimaliseren en besparen duurzame energie warmte, zon, wind, biomassa organisatie & financieringsvraagstuk invlechting Corporaties In 2024 hebben de corporatiewoningen gemiddeld label B. De samenwerking met de woningbouwcorporaties is gericht op het verder verkennen van mogelijkheden om tot grootschaliger verduurzaming van huurwoningen te komen. Hierbij zetten we in op levering van duurzame (rest)warmte en duurzame elektriciteit van zonnepanelen voor huurders. Maar ook blijven we zoeken naar manieren om de investeringen in energiebesparende maatregelen te helpen vergroten en/of te versnellen. Inzet is om gemiddeld label B behalen in 2024, zoals de corporaties landelijk hebben afgesproken. Hiermee moet uiteindelijk niet alleen veel energie bespaard en verduurzaamd worden, maar moeten ook de lagere energiekosten leiden tot beperking van woonlasten voor huurders. We werken aan: Duurzamere en goedkopere warmte voor huurders: Open en Slim Energienet Zaanstad; Duurzamere en goedkopere elektriciteit van zonnepanelen voor huurders via de constructie van een Energy Service Company (ESCo); Mede verkennen en verbeteren van financieringsmogelijkheden ten behoeve van (ook) energiebesparende maatregelen voor corporatiewoningen vanuit fondsen en door regelgeving rondom ESCo s en samenwerking met huurders; Faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de corporaties en ontwikkelende partijen. Particulieren Centraal staat het stimuleren van eigenaren om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Hierbij willen we massa en vaart maken door verbinden van vraag en aanbod in combinatie met het ontzorgen van de eigenaar. Inzet hierbij is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. We zoeken in regionaal verband naar een juiste mix van maatregelen, die aanvullend is op wat landelijke organisaties al doen en goed aansluit bij verschillende doelgroepen. We denken hierbij aan: informatie en bewustwording, stimuleren met subsidieregeling energiezuinige woning, collectieve inkoop van isolatie, de realisatie van voorbeeldwoningen nul op de meter en het financieel ondersteunen van business cases. Voor vooroorlogse woningen zetten we in op een brede aanpak van particuliere woningverbetering, waarbij energiebesparende maatregelen in combinatie met funderingsherstel worden aangepakt. We werken aan: evaluatie en voortzetting subsidieregeling Energiezuinige Woning informatie- en begeleidingstraject voor verduurzaming VvE-woningen (afhankelijk van subsidietoekenning door de provincie Noord-Holland) 8

9 uitvoeringsklaar maken van de pilots waarbij funderingsaanpak wordt gecombineerd met nulop-de-(energie)meter-aanpak (zie financiële maatregelen funderingsherstel) informerende factsheet ontwikkelen over combineren van funderingsaanpak en verduurzamen opstal voor verschillende woningtypen, met overzicht van financiële mogelijkheden voor eigenaren (uitkomst Woonalliantiefabriek) marktpartijen rondom funderingsaanpak en verduurzamen van de opstal samenbrengen met het oog op het ontwikkelen en aanbieden van een geïntegreerde aanpak (uitkomst Woonalliantiefabriek) ondersteuning Urgenda-initiatief 100 woningen nul-op-de-meter in Wormerveer-Noord met informatie en verkenning van financieringsmogelijkheden mede vanuit gemeente Zaanstad; laten uitvoeren van collectieve inkoop actie isolatie, wellicht met aanbod van financieel arrangement (subsidie en/of gespreid betalen optie) uitbouw van tot actief platform dat eigenaren informeert en vraag en aanbod helpt te verbinden combineren met voorlichtingsacties, bijvoorbeeld door Energie Cafés, buurtgerichte trajecten, Duurzame Huizenroutes en Energy Battles deelname aan Urban Learning project: samen met Amsterdam neemt Zaanstad deel aan dit project dat onderdeel uitmaakt van het Europees programma Horizon2020. Het heeft als doelstelling om te zorgen voor een meer geïntegreerde energieplanning binnen de eigen organisatie door van elkaar te leren. Afspraken met corporaties over renovatie en herstructurering. In de prestatieafspraken leggen we met de corporaties afspraken over kwaliteitsverbetering van de sociale huurwoningen vast. Inbraakpreventie via uitvoering van de pilot Veilig Wonen De gemeente Zaanstad, politie en corporaties werken nauw samen in de aanpak tegen woninginbraken. De inbraakwerendheid van sociale huurwoningen en de omgeving wordt vergroot door extra aandacht en maatregelen voor veilig wonen in hotspotgebieden. Veiligheid is een thema bij plannen voor onderhoud, renovatie en mutatie. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de communicatie richting bewoners. In de nieuwe pilot Veilig Wonen worden de werkafspraken met diverse corporaties verder vormgegeven en uitgevoerd. 9

10 4. Actieplan betere benutting sociale voorraad en borgen betaalbaarheid De druk op de sociale woningvoorraad is onverminderd groot. De voorraad sociale huur- en koopwoningen is in principe voldoende om huishoudens met een inkomen tot modaal te huisvesten, maar niet iedereen zit op een (financieel) passende plek. Omdat huurwoningen maar mondjesmaat vrijkomen, moeten nieuwe woningzoekenden lang wachten. We willen meer beweging op de sociale huurmarkt krijgen, de scheefheid verminderen en de betaalbare voorraad beter benutten. Deze wens tot betere benutting door flexibiliteit en doorstroming sluit aan bij de Intentieverklaring Betaalbare Voorraad die regionale woonpartners in 2014 hebben ondertekend. We zijn zuinig op onze betaalbare voorraad huurwoningen. Mensen met een inkomen tot modaal en ook de laagste inkomensgroepen willen we een goed perspectief en een redelijke kans op de woningmarkt bieden. De meest kwetsbare groepen worden ontzien en er is ruimte voor maatwerkoplossingen. Energie is onderdeel van het woonlastenbeleid. Betaalbaarheid gaat boven kwaliteit: een (tijdelijk) lagere woontechnische kwaliteit is acceptabel als dit een lagere huurprijs betekent. Pullmaatregelen betere benutting: Nieuwbouw zet doorstroming in gang Door versnelling van de nieuwbouw en voldoende aanbod in het middensegment (huur en koop) komt er meer aantrekkelijke woonruimte voor mensen die willen verhuizen en ontstaan er doorstroomketens (marktpartijen, corporaties, gemeente). Intensiveren maatwerkbenadering De ervaring van Zaanse corporaties leert dat een persoonlijke benadering en het geven van voorlichting mensen over de streep kan helpen naar een passender woning te verhuizen. Voor senioren zijn hier recent al resultaten mee bereikt. Deze aanpak wordt voortgezet en uitgebreid naar meer doelgroepen (Corporaties Parteon en ZVH, RIBW, HOZ en gemeente) (uitkomst Woonalliantiefabriek). Pushmaatregelen betere benutting: Inkomensafhankelijke huurverhoging Bovenmodale inkomensgroepen in een sociale huurwoning krijgen een extra huurverhoging (corporaties) Illegale verhuur tegen gaan. Door bestrijding van illegale verhuur komt woonruimte beschikbaar voor mensen op de wachtlijst. Uitvoeren van het vernieuwde convenant Woonwijs (gemeente, corporaties, politie) Overige maatregelen betere benutting: Delen van woonruimte bevorderen, zowel de vrije sector als in de sociale huursector. In de particuliere huursector is het soms al mogelijk om als huurder samen met één of twee vrienden een woning te huren. Dit gaat via het zogeheten Friends-contract. Ook corporaties kunnen hun vrije sectorwoningen op die manier verhuren. Rochdale gaat hiermee ook in Zaanstad starten (uitkomst Woonalliantiefabriek). In de sociale huursector zijn er diverse wettelijke en administratieve belemmeringen, maar het is het onderzoeken waard of woningdelen mogelijk te maken is en er op die manier meer betaalbare woonruimte kan worden geboden. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren, GGZ-cliënten en statushouders. We kijken in regionaal verband wat passende mogelijkheden voor Zaanstad zijn (uitkomst Woonalliantiefabriek) Woonvormen met tijdelijke en/of flexibele contracten bieden 10

11 Veel gemeenten in de regio werken bijvoorbeeld met tijdelijke contracten die gekoppeld zijn aan de toewijzing van jongerenwoningen. Zaanstad heeft deze contractvorm nog niet. Het is het onderzoeken waard of dit soort woonvormen een goede toevoeging betekent om het toetreders op de markt gemakkelijker te maken. Labeling bekijken op nut en noodzaak. Als er weinig belangstelling voor bepaalde complexen seniorenwoningen zijn, is het beter de woningen aan een andere of bredere doelgroep aan te bieden. Ruimte bieden voor financiële doorstroming Door verkoop aan zittende huurders komt investeringsvermogen beschikbaar, bijvoorbeeld voor de realisatie van nieuwe sociale woonruimte (uitkomst Woonalliantiefabriek). Bodemafspraak maken over het aantal bereikbare woningen (tot 711) - De verhouding tussen omvang van de sociale voorraad en het aantal huishoudens tot modaal is in evenwicht - In 2019 zijn er minstens corporatiewoningen met een bereikbare huur Zaanstad wil ook mensen met een inkomen tot modaal een goed perspectief op de woningmarkt bieden. We streven ernaar de verhouding tussen de omvang van de sociale voorraad (inclusief sociale huurwoningen van beleggers/particulieren en sociale koop) en de omvang van de groep mensen die hierop is aangewezen mensen met een inkomen tot modaal - in evenwicht te houden. Op dit moment is er een kleine overmaat ( woningen ten opzichte van huishoudens). Corporaties spelen een belangrijke rol in het bewaren van dit evenwicht. Zaanstad telt per 1 januari corporatiewoningen met een bereikbare huurprijs (< 711). We streven ernaar dit aantal gelijk te houden. Ook andere marktpartijen kunnen een rol spelen in het bieden van sociale huur- en koopwoningen en zo zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod. Aanbiedingsafspraak met de corporaties maken over het jaarlijkse woningaanbod met een betaalbare huur (tot 618) - We vragen corporaties hun voorraad- en huurbeleid zo in te richten dat voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens de kans op een woning niet verslechtert. Vanaf 1 juli 2015 moeten corporaties bij nieuwe verhuringen scherper gaan toetsen op passendheid wat betreft inkomen: de primaire doelgroep moet voor 95% woningen toegewezen krijgen in de betaalbare voorraad. De corporatie moet zorgen voor voldoende aanbod voor deze groep. Deze strakkere toewijzing naar inkomen verbetert de betaalbaarheid voor woningzoekenden met een laag inkomen, maar vermindert de kans op een woning. Veel mensen met een laag inkomen verhuisden de afgelopen jaren namelijk naar een woning met een huurprijs tussen de 600 en 700. Dit is door de invoering van de passendheidstoets niet meer mogelijk. We willen dat mensen met een laag inkomen een substantiële kans op een woning blijven houden en vragen de corporaties daarom hun voorraad- en huurprijsbeleid af te stemmen op de nieuwe regelgeving. We volgen jaarlijks hoe de vraag zich ontwikkelt en wat de slagingspercentages van de verschillende inkomensgroepen zijn. Zo nodig passen we de doelstellingen aan. Terughoudendheid met toepassing extra tijdelijke verruiming voor modale groepen De inkomensgrens voor een sociale huurwoning wordt tijdelijk (5 jaar) verruimd. In aanvulling op de bestaande mogelijkheid om 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de 11

12 toe te wijzen, komt er nog eens 10% extra ruimte voor de categorie tussen en euro. Vanwege een optimale benutting van de sociale voorraad vragen we corporaties terughoudend te zijn met de inzet van deze tijdelijke verruiming en deze alleen te benutten in de vorm van maatwerk voor groepen huishoudens die dit gezien hun financiële situatie het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld eenverdieners met kinderen. Zittende huurders met te hoge woonlasten ontzien Ons ideaal is dat huren kunnen meebewegen met onverwachte inkomensschommelingen. Zolang dit niet mogelijk is, willen we voorkomen dat zittende huurders te maken krijgen met extreem hoge woonlasten en daardoor in problemen komen. Bijvoorbeeld door bepaalde kwetsbare groepen te ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging, door huren voor mensen met lage inkomens niet boven de aftoppings- of vrije sectorgrens te laten stijgen of door individuele oplossingen. Iets van flexibiliteit is zichtbaar in het Amsterdamse experiment flexibel huren. We volgen deze pilot nauwlettend en bekijken op basis van de evaluatie wat passende mogelijkheden voor Zaanstad zijn. Ook de huursombenadering die vanaf 2016 wordt ingevoerd biedt ruimte voor meer flexibiliteit. We vragen de corporaties maximaal in te zetten vormen van mee-ademen en staan open voor onderzoek naar nieuwe instrumenten die deze flexibiliseringen mogelijk maken. Maatwerkoplossingen voor mensen met financiële problemen We zien armoede toenemen. De stijgende woon- maar ook energielasten vormen een stukje van de puzzel. Als lokale overheid kennen we uiteraard inkomen- en minimaregelingen en voorzieningen. We kijken hoe we als gemeente inwoners beter kunnen bereiken en beter aansluiten op hun vraag. Daarnaast proberen we via regelingen Zaanse huishoudens bestaanszekerheid te geven en de mogelijkheid tot participatie, en ontwikkelen we maatwerk voor minima. Zaanstad wil op verschillende niveaus de armoedeopgave oppakken als integrale aanpak. Hierbij zetten we in op preventie en vroegsignalering om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. We werken aan thema s als nieuwe oplossingen voor schulddienstverlening. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Sociaal Wijkteams. Dat is de plek waar organisaties gezamenlijk zorgdragen voor een sluitende route om tot een passende oplossing voor iemand te komen. Dit betreft zowel de zorg en ondersteuning als het bieden van bestaanszekerheid, waaronder huisvesting. Een goede afstemming en samenwerking met corporaties en het Sociaal Medisch Team is daarbij uitermate belangrijk. Er is met een pilot een budget toebedeeld aan de Sociaal Wijkteams en de Jeugdteams, dit vanuit het idee om snel te kunnen opereren en een doorbraak te forceren als dat nodig is. Toch zal preventief beleid niet altijd kunnen voorkomen dat inwoners in schulden geraken. De gemeente Zaanstad wil in samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners kijken naar een alternatieve route in onze schuldenaanpak. Gemeente en corporaties hebben begin 2015 een convenant afgesloten om te voorkomen dat de huurschuld van mensen zo ver oploopt dat ze gedwongen hun huis moeten verlaten. Dit convenant voeren we met elkaar uit. Als onderdeel van het armoedebeleid werken we met de gemeenten Leeuwarden en Enschede een experiment inclusieve stad uit voor de landelijke Agenda Stad gericht op integrale ondersteuning en activering. Verschillende regel- en financieringsystemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk en inkomen zitten elkaar in de weg. Door regulering en maatwerk komen we tot een beter ondersteuningsplan voor huishoudens. Daarnaast onderzoeken we gezamenlijk de mogelijkheden om uitgaven te beperken, onder andere door innovatie op het gebied van energie ten goede te laten komen aan kwetsbare huishoudens. 12

13 Aanbod en verdeling van schaarste als regionale verantwoordelijkheid: intentieverklaring betaalbare voorraad en regionale huisvestingsverordening Het behoud van een substantiële voorraad sociale huurwoningen voor groepen die daarop zijn aangewezen zien we als een regionale verantwoordelijkheid. In de Intentieverklaring Betaalbare Voorraad (2014) hebben partners in de regio dit met elkaar onderstreept. Met onze regionale partners werken we verder aan de uitbouw van deze intenties. De nieuwe regionale huisvestingsverordening geeft vorm aan een rechtvaardige en transparante verdeling van de schaarse woningen. 13

14 5. Actieplan wijkontwikkeling De inbreng van het woonbeleid in het wijkgerichte werken betekent inzet op een gedifferentieerd woningaanbod naar eigendom, type en prijs, waarmee een eenzijdige bevolkingssamenstelling wordt voorkomen en mensen de gelegenheid wordt gekomen een wooncarrière binnen de wijk te maken. We zoeken in de wijkvernieuwing naar ondernemerschap en nieuwe allianties. Russische Buurt als pilot voor wijkvernieuwing 2.0 De Russische buurt staat model voor het uitvinden van een nieuwe aanpak wijkvernieuwing 2.0. Hoe kun je in zo n gebied de wijkvernieuwing op een heel andere manier toch op gang helpen? Hoe bereik je de particuliere eigenaren en ontstaat er beweging? Het is een buurt met twee gezichten. Aan de ene kant is er een aantal opgaven te zien: woningen die gebrekkig zijn onderhouden, woningen met funderingsproblemen terwijl de eigenaren geen geld voor herstel hebben, woningen die worden doorverhuurd voor kamertjesverhuur deels aan migranten die weinig binding met de wijk hebben. Op straat is er overlast door afval en drankgebruik. Maar er zijn ook volop kansen. Er zijn actieve buurtbewoners die activiteiten willen organiseren om de leefbaarheid te verbeteren en er zijn dertigers die zich in de wijk vestigen omdat ze het een mooie centrumbuurt vinden vlakbij Amsterdam. De buurt heeft toeristische trekpleisters als het blauwe huis van Monet en het Czaar Peterhuis, er staat een mooi, groot pand leeg dat kans biedt voor een nieuwe invulling en enkele marktpartijen zijn geïnteresseerd om te investeren in de wijk. Bovenal zijn er talloze al bestaande prachtige plekken en panden waarvan je ziet dat als die een redelijke investering krijgen, waar nodig met een combinatie van wortel en stok, de buurt als geheel er direct van opknapt. Er is echter nog niet altijd samenhang in alle mogelijke maatregelen die er lopen. Er is kans op versnelling door bundeling. De ambitie is om een netwerk van 100 mede-investeerders te vinden. De aanpak is gericht op: 1. Netwerken, netwerken organiseren, en uitdragen en communiceren 2. Top 10 panden / rotte kiezen gecoördineerd aanpakken met stok van gecoördineerde handhaving en wortel van nieuwe investeerders Gemeente en een ontwikkelaar gaan samen in gesprek met een aantal eigenaren van beeldbepalende panden met een slechte uitstraling die, wanneer aangepakt, het aanzicht van de Russische Buurt duidelijk verbeteren. Een voorbereidingsgroep maakt een shortlist van panden. De lijst wordt afgestemd met de bewoners (uitkomst Woonalliantiefabriek). 3. Financieel vehikel voor funderingsvraagstuk en combineren met duurzaamheid. 4. Verkeersruimte verbeteren, beleving voetgangers en fietsers, circulatie en wayfinding. 5. Placemaking! Plekken samen activeren, programmeren en steeds blijven verbeteren. De gemeente organiseert een placegame met actieve bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De focus bij deze eerste placegame zal liggen op de Krimp en directe omgeving (uitkomst Woonalliantiefabriek). 6. Betere plinten en Zaanse ambachten. 7. Sleutelplekken verbeteren. 8. Beeldkwaliteit en historisch karakter. 9. Beter handhaven in gezamenlijke teams. 10. Veiligheid op straat verbeteren. Wooncarrières in de wijk mogelijk maken door sturen op een gedifferentieerd woningaanbod 15% tot 50% van de woningvoorraad in de wijk is een sociale huurwoning De inbreng van het woonbeleid in het wijkgerichte werken betekent inzet op een gedifferentieerd woningaanbod naar eigendom, type en prijs, waarmee een eenzijdige bevolkingssamenstelling wordt voorkomen en de gelegenheid wordt geboden een wooncarrière binnen de wijk te maken. 14

15 Instrumenten zijn nieuwbouw (soms in combinatie met sloop), aanpassingen van bestaande woningen en verkoop van (sociale) huurwoningen. We zetten in op een bandbreedte van 15% tot 50% sociale huurwoningen per wijk. Verkoopplannen van corporaties toetsen we mede aan dit criterium, waarbij het bereiken van de ondergrens reden is voor het afwijzen van een verkoopplan. In eenzijdige wijken met veel huurwoningen streven we naar meer menging. Leefbaarheid verbeteren door passend toewijzen Door de invoering van de Huisvestingswet vervalt de basis waarop de gemeente en corporaties via de woonruimteverdeling kunnen sturen op leefbaarheid (convenant Passend Aanbieden). We vragen corporaties het passend toewijzen op privaatrechtelijke grond voort te zetten. 15

16 6. Actieplan langer thuis wonen Samen met de partners in de stad creëren we de randvoorwaarden waaronder langer thuis wonen echt mogelijk is. Dat doen we door te zorgen voor een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met als het nodig is een goede aansluiting op intramuraal wonen. Drie opgaven staan centraal: vergrijzing, kwetsbare groepen en vervangende woonruimte. De opgaven willen als volgt oppakken: Gezamenlijk: we zullen moeten samenwerken en over de grenzen van onze eigen hokjes heen durven denken en doen. Innovatief: de transformatie die gaande is in het maatschappelijk domein moet ook zijn weerslag krijgen in het fysieke domein. Dat betekent zoeken naar een nieuwe balans tussen maatschappij, markt en overheid. Gefaseerd: we willen een aantal scenario s opstellen voor de Wijk van de Toekomst : niet als blauwdruk, maar om van daaruit te kijken wat het handelingsperspectief is voor de komende jaren, en welke opties we open moeten houden gelet op de trends en ontwikkelingen die zich mogelijk voordoen Concreet: hoewel met name het faciliteren van de vergrijzing een opgave van lange adem is, willen we concrete en zichtbare stappen zetten. Bijvoorbeeld door gericht aan de slag te gaan met enkele wijken, en/of door te kijken of er op bepaalde locaties maatschappelijke broedplaatsen kunnen ontstaan waar verschillende stakeholders gezamenlijk tot nieuwe oplossingen komen. Allianties We faciliteren de allianties die tot stand zijn gekomen tijdens de Woonalliantiefabriek. Zo gaan organisaties van particulieren/senioren voorlichting geven over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, willen architecten laten zien dat levensloopbestendig bouwen ook bij kleine betaalbare woningen mogelijk is, kijken marktpartijen (een ontwikkelaar en een bedrijf in IT-oplossingen) wat ze in de opgave van langer thuis wonen kunnen bijdragen, en verkennen enkele zorgaanbieders samen met corporaties of er combinaties mogelijk zijn in woonvormen voor specifieke doelgroepen (uitkomsten Woonalliantiefabriek). Wijk van de Toekomst We stellen een aantal mogelijke scenario s op voor de Wijk van de Toekomst, samen met Haarlemmermeer en onder begeleiding van Platform 31. Deze vertalen we naar handelingsperspectief voor de gemeente in de komende jaren. Analyse van behoefte in relatie tot aanbod We brengen samen met stakeholders in beeld wat de behoefte en het aanbod is aan woningen; zowel voor ouderen (al dan niet met een zorgvraag) als voor kwetsbare groepen, en zowel stedelijk als per wijk; daarbij kijken we ook naar de intramurale planning van het zorgkantoor. Deze analyse biedt houvast om onze regierol op het gebied van wonen, zorg en welzijn gestalte te geven. Kansenkaart nieuwbouw voor senioren (zie ook 2 actieplan nieuwbouw) We brengen nieuwbouwlocaties die bij uitstek geschikt zijn voor senioren in beeld en zoeken daar gericht marktpartijen bij die een passend product op die plek willen ontwikkelen. Nieuwe woonvormen stimuleren We verlenen medewerking aan haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe woonvormen, zoals het Thuishuis. Ook staan we open voor (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, en kijken we of daar belemmeringen zijn in bijvoorbeeld regelgeving die we kunnen wegnemen. 16

17 Bewustwording van woningaanpassing: uitvoering project Comfortabel wonen 2.0 Via het project Comfortabel Wonen worden senioren bewust gemaakt van hun huidige woonsituatie en welke aanpassingen zij kunnen doen om hun woning comfortabeler te maken. We vervolgen en verbreden het project door het opnieuw onder de aandacht te brengen en nieuwe organisaties die van belang zijn erbij te betrekken, zoals ondernemers en de zorgverzekeraar. Ook wordt de marketing beter ingericht op specifieke groepen senioren. Met de corporaties afspraken maken over woningaanpassingen Levensloopbestendig maken van woningen en wooncomplexen is een van de onderwerpen in de prestatieafspraken met de corporaties. Maatwerkbenadering senioren (zie ook 4 - betere benutting sociale voorraad) We vragen corporaties hun maatwerkbenadering om senioren te stimuleren te verhuizen te vervolgen. Mantelzorgwoningen faciliteren Zowel via de woonruimteverdeling (urgentieregeling in Huisvestingsverordening) als via nieuwbouw pakken we dit op. In G32-verband nemen we het voortouw om de mogelijkheden voor het faciliteren van mantelzorgwoningen in beeld te brengen. Regierol nieuwe invulling vrijkomend zorgvastgoed Als door de extramuralisering zorgvastgoed beschikbaar komt (bijvoorbeeld een voormalig verzorgingshuis) dan vervult de gemeente een regierol door partijen bij elkaar te brengen en te kijken of een nieuwe invulling met een sluitende businesscase mogelijk is. Eventuele belemmeringen in regelgeving, ruimtelijk of anderszins, nemen we weg. Proeftuin gerichte preventie We starten in samenwerking met een aantal stakeholders en het ministerie van VWS een proeftuin gerichte preventie. De proeftuin vindt plaats in een nader te bepalen wijk, en richt zich op het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen door het versterken van de regie op het eigen leven. Inzet is dat dit leidt tot meer welbevinden, een betere gezondheid en langer thuis kunnen blijven wonen. Benutten mogelijkheden op de particuliere markt We stimuleren dat mensen die dat willen en kunnen, op de particuliere markt oplossingen kunnen vinden op het gebied van langer thuis wonen, onder meer via het convenant Vitaal Thuis (een soort keurmerk voor producten en diensten). (Regionale) toekomstvisie beschermd wonen Voor het deel beschermd wonen waar de gemeente de verantwoordelijkheid over krijgt, geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Voor de langere termijn stellen we een toekomstvisie voor beschermd wonen op. Gelet op de centrumgemeente-functie die Zaanstad daarbij mogelijk heeft voor de Zaanstreek, doen we dit in regionaal verband. Vervangende woonruimte / doorstroomwoningen We zorgen dat er een aantal tijdelijke doorstroomwoningen beschikbaar is met zo nodig begeleiding. We maken werkafspraken tussen Vangnet, Sociaal Wijkteams/Jeugdteams en Sociaal Medisch Team over de toeleiding, en over het signaleren of het aanbod aansluit bij de behoefte en wat de effecten zijn - bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid van de betrokken bewoners. 17

18 7. Monitoring De ambities en doelstellingen van de woonvisie worden via de P&C-cyclus op hoofdlijnen gevolgd. Via marktpartijen komt veel informatie over de woningmarkt beschikbaar, zoals verkoopcijfers over koopwoningen van makelaars, gegevens via Woningnet en nieuwe informatiesystemen over energielabels. Dat neemt niet weg dat we als gemeente op specifieke deelonderwerpen zelf moeten zorgen voor goede sturingsinformatie. Dat geldt vooral voor de nieuwbouwmonitor, waarin zowel voor acquisitie, gerichte sturing op kwantitatieve en kwalitatieve beleidsdoelstellingen en evaluatie goede informatie nodig is. Ontwikkelingen op de sociale huurmarkt worden in regionaal verband gemonitord (SRA, PWNR). Specifieke Zaanse punten rondom monitoring van de sociale huurmarkt worden gekoppeld aan de prestatieafspraken die we met de corporaties zullen maken. Ook goed zicht op de woningvraag in de vorm van woonwensenonderzoek is belangrijk. We maken hierbij gebruik van het grootschalige regionale onderzoek Wonen in de Amsterdamse Regio (WIRA), dat in 2013 is gestart en iedere twee jaar wordt geactualiseerd. 18

1. Inleiding Actieprogramma Versnelling en kwaliteit van nieuwbouw Actieprogramma Verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7

1. Inleiding Actieprogramma Versnelling en kwaliteit van nieuwbouw Actieprogramma Verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7 Uitvoeringsagenda Wonen 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Actieprogramma Versnelling en kwaliteit van nieuwbouw 4 3. Actieprogramma Verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7 4. Actieprogramma Beter benutten

Nadere informatie

Samen verder met Zaans Mozaïek

Samen verder met Zaans Mozaïek Samen verder met Zaans Mozaïek Actualisatie woonvisie 2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Stevig inzetten op woonkwaliteit geeft Zaanstad een vitale positie 4 3. De kwantitatieve opgave: versnelling en kwaliteit

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

28 Februari 2017 Woonvisie

28 Februari 2017 Woonvisie 28 Februari 2017 Woonvisie Actualisering Woonvisie Purmerend Milou van Putten Oude visie ( uit 2012) Een aansprekende woningvoorraad Iedereen op zijn plek, vooral qua betaalbaarheid. Een prettige woonomgeving.

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017

Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017 Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017 Dit is de tweede bijeenkomst van de gemeente Den Haag en Bouwend Nederland. De eerste stond in het teken van transformatie van zorgvastgoed. Deze

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

3.9 Programma Wonen. Aandeel Wonen op totale lasten. Wonen 1,6% Binnenstad 0,7% Wat mag het kosten? Budget Programma Wonen (* 1.

3.9 Programma Wonen. Aandeel Wonen op totale lasten. Wonen 1,6% Binnenstad 0,7% Wat mag het kosten? Budget Programma Wonen (* 1. 3.9 Programma Wonen Aandeel Wonen op totale lasten Wonen 1,6% Binnenstad 0,7% Monumentenzorg 0,5% Volkshuisvesting 0,4% Een goede mix van woningen in de verschillende marktsegmenten. Vergroten van het

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Help, een wooncoöperatie!

Help, een wooncoöperatie! Help, een wooncoöperatie! Naar een nieuw segment op de woningmarkt Tineke Lupi, (Platform31) Hanno van Megchelen (Coöperatie Roggeveenstraat) Richelle Krens (Haag Wonen) en Ludolf de Boer (Gemeente Den

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN Waarom dit manifest? omdat Eindhoven maatschappelijk en economisch één van de vijf steden is in Nederland die jonge mensen weet te

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden

Prestatieafspraken gemeente Heusden en Stichting Woonveste 2016/2017. Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden Thema en omschrijving Aandeel Stichting Woonveste Aandeel Gemeente Heusden 1. Partners in wonen Gemeente en Woonveste houden regelmatig onderzoeken naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Over

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Ontwikkelingsperspectief Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijnen van het beste van twee werelden : 1. Aan de ene kant is Eindhoven een supervillage : de

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Memo voor de raad. De hoofdpunten uit de concept woonvisie. Rode draad. 20 februari Woonvisie Winsum.

Memo voor de raad. De hoofdpunten uit de concept woonvisie. Rode draad. 20 februari Woonvisie Winsum. datum 20 februari 2013 werk 21.356 Woonvisie Winsum onderwerp Memo voor de raad Memo voor de raad De hoofdpunten uit de concept woonvisie Deze memo vat de hoofdrichting van het eerste concept samen, als

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein

2015-370 12CTL. Nota zienswijze concept-woonvisie 2015. Concept beantwoording Nieuwegein 12CTL 3 2015-370 Nota zienswijze concept-woonvisie 2015 Zienswijze Natuurlijke rechtspersonen (anoniem gemaakt) Ontvangen: 19 juli 2015 (per e-mail) Het is een (deels gezamenlijke) zienswijze die in gaat

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen in de praktijk

Langer zelfstandig wonen in de praktijk Langer zelfstandig wonen in de praktijk Annette Duivenvoorden Platform31 Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk Opgave Langer thuis - (Langer) zelfstandig thuis wonen: de norm - Niet alleen overheidsgedreven,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie