Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap"

Transcriptie

1 Bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de Nationale Blok voor Blok aanpak Stichting Buurt voor Buurt. Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of bewerking van de inhoud van dit document, op welke wijzedan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Buurt voor Buurt verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

2 2 Projectnaam : Offertevragende partij: Het Energie Gezelschap Stichting Buurt voor Buurt Postbus AB Eindhoven Betreft : Bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische, financiële en gedragsbeïnvloedende werkzaamheden. Datum : 9 juli 2012

3 3 1 Voorwoord Beschrijving opdrachtgever Beschrijving partijen binnen het consortium Project beschrijving Het Energie Gezelschap Doelstellingen Het Energie Gezelschap Probleemstelling Doelgroep(-en) Verloop van het project, tijdsplanning Werkwijze en aanpak bij de projectuitvoering Beoogde projectresultaten Beschrijving gewenste leveranciersstructuur Toelichting ketenwerking Beschrijving uitvoeringsproces Inleiding Rol van de stichting Uitgifte en clustering werkzaamheden Nulmeting en opleveringscontrole Toetsing van het resultaat Kwalitatief Kwantitatief Proces bewaking Rol ketens Complete oplossing vanuit 1 contactpunt Clustering tbv inkoop voordelen Opleiding Communicatie Financiering stichting Beëindiging Funktionele beschrijving technische pakketten Beschrijving offerteuitvraag Planning Beoordeling Terugkoppeling Selectiecriteria Eisen Plan van aanpak Aantoonbaarheid ervaring Eigen verklaringen Veiligheid Compleetheid/kwaliteit keten Wensen Opbouw keten (vestigingslocatie) Prijsniveau Bijdrage in financiering stichting...30 Bijlagen...32

4 4 1 Voorwoord Voor u ligt het bestek voor het offerteverzoek voor werkzaamheden in het kader van de activiteiten van Het Energie Gezelschap in Eindhoven. Het Energie Gezelschap is een initiatief van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven in het kader van de blok voor blok regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), (www.blokvoorblok.nl). Met Blok voor Blok wil de landelijke overheid een versnelling bereiken in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Daarnaast wil men de bouwbranche een economische impuls geven en de woonlasten voor burgers omlaag brengen. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2 van dit bestek. Dit bestek is een leidraad voor partijen die een inschrijving gaan doen op de werkzaamheden die Het Energie Gezelschap in de jaren op de markt gaat brengen. Het bevat geen gedetailleerd omschreven maatregelen en werkzaamheden, maar geeft een kader waarbinnen die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De ruimte die dit bestek biedt moet er toe leiden dat marktpartijen hun kennis en kunde optimaal inzetten om de verduurzamingsdoelstellingen te behalen en dat de verduurzaming van woningen (het hoofddoel van de activiteiten van de stichting) serieus en blijvend op gang wordt gebracht. Dit document bevat naast een beschrijving van de aanbestedende Stichting en van de offerteuitvraag de informatie die u nodig heeft voor het indienen van een inschrijving, zoals de inschrijvingsprocedure (hoofdstuk 7) De gegevens van de contactpersoon voor deze offerteuitvraag treft u aan in hoofdstuk 2. Het bestuur van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven hoopt van harte dat u als vertegenwoordiger van een creatieve en kundige toeleveringsketen deze uitdaging oppakt en samen met haar een optimale balans weet te vinden tussen duurzaamheid, bewonerscomfort en economische haalbaarheid.

5 5 2 Beschrijving opdrachtgever De opdrachtgever voor de activiteiten die in dit bestek zijn beschreven is de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven Drie partners hebben deze stichting opgezet. Endinet BV: het regionale energie netwerkbedrijf. Een maatschappelijke onderneming, dochter van Alliander, die in de Regio Eindhoven elektriciteit en gas bij burgers en bedrijven thuis brengt. Q-Energy BV: Q-Energy is een regionaal gericht service bedrijf wat actief is in beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties voor de zakelijke en particuliere markt. Om de ontwikkeling van verduurzaming in de particuliere woningbouw een impuls te geven worden verschillende initiatieven ontplooid waaronder deelname aan de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven. HetEnergieBureau BV: Een Eindhovens adviesbureau dat zich richt op duurzame ontwikkeling en projectmanagement met een uitgelezen netwerk in energieland, zowel op beleidsmatig als uitvoerend terrein. De stichting is nadrukkelijk lokaal georganiseerd. De partijen kennen elkaar, de lijnen zijn kort en Buurt voor Buurt/Eindhoven is rechtstreeks aanspreekbaar voor haar klanten. De partijen zijn ook al zeer geruime tijd zakelijk actief in Eindhoven en omstreken en kennen dus de markt en de klanten. De drie partners leveren elk een lid t.b.v. het bestuur van de stichting. Tevens leveren zij capaciteit voor het uitvoeren van werkzaamheden van de stichting. De uitvoerende capaciteit wordt aangevuld met externe capaciteit of medewerkers in loondienst van de stichting. Naast de drie stichtingspartners speelt de gemeente Eindhoven een actieve ondersteunende rol als launching partner. Inmiddels is voor de marketing en communicatie rond dit traject de merknaam Het Energie Gezelschap rgezet. De stichting zal het project om de Eindhovense particuliere woningvoorraad te verbeteren onder deze merknaam uitvoeren. Contractpartij Stichting Buurt voor Buurt is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze offerte uitvraag. Voor de offerteuitvraag is projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Buurt voor Buurt. Contactpersoon Stichting Buurt voor Buurt Contactpersoon De heer E. Mimmel Functie Projectleider Stichting Buurt voor Buurt plaatsvervanger De heer J. Bekkering Directeur Stichting Buurt voor Buurt

6 6 De Offertes dienen gericht te worden aan: Stichting Buurt voor Buurt Postbus AB Eindhoven De Offertes moeten bestaan uit 1 digitale versie en 1 rechtsgeldig ondertekende versie. Verdere informatie over de indieningsprocedure vindt u in Hoofdstuk Beschrijving partijen binnen het consortium Partij 1, penvoerder: HetEnergieBureau, Kernactiviteiten: Adviesbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling waarbij de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt. Inbreng in dit project: directievoering, procesmanagement, energetische pakketten, bewonersgedrag, penvoerder stichting Partij 2: Endinet, Kernactiviteiten: Endinet is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk. Daarnaast verzamelt Endinet meterstanden en zorgt voor het transport van elektriciteit en gas in Eindhoven en voor gas in Oost-Brabant. Endinet zorgt ervoor dat klanten zijn aangesloten op het energienetwerk, zodat ze elektriciteit en/of gas kunnen ontvangen. Inbreng in dit project: Monitoring, slimme meters, inkoopstrategie. Partij 3: Q-Energy, Kernactiviteiten: Q-ENERGY BV inspecteert, adviseert, onderhoudt en beheert comfortgebonden energie-toestellen en installaties voor de particuliere, publieke en zakelijke markt en biedt, als onafhankelijke organisatie, diensten aan voor alle disciplines die de veiligheid van deze installaties waarborgen, het energieverbruik minimaliseren en daarmee de gebruikers ontzorgen. Van het onderhouden van keukengeisers tot en met het beheren van energieleverende gebouwen. Q-ENERGY BV wil binnen haar focusmarktsegment de logische partner zijn voor alle vraagstukken die te maken hebben met duurzame en veilige energietoestellen en energie-installaties. Inbreng in dit project: Q-Energy zal zich opstellen als onafhankelijk adviseur op het gebied van samenwerkingsconstructies, veilig en betrouwbaar bouwen en kwaliteitscontrole. Q-Energy heeft daarvoor naast veel kennis op het gebied van installaties en hun energiegebruik inmiddels medewerkers in dienst met kennis van PPS projecten, energie management en exploitatie vraagstukken. Launching partner: Gemeente Eindhoven, Kernactiviteiten: Aanjagende en faciliterende rol zodat de energieneutraliteitsdoelen gehaald worden. Daar waar kansen zich voordoen vervult de gemeente de rol van early adapter zodat innovaties tot de reeds in gang gezette transitie van de energiemarkt leiden.

7 7 Inbreng in dit project: 1. Beschikbaar stellen van documentatie over diverse initiatieven op gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving 2. Beschikbaar stellen van data mbt buurten in Eindhoven 3. Inbreng van kennis en ervaring mbt energiebesparingsvraagstukken in de bestaande bouw in Eindhoven 4. Partijen bij elkaar brengen 5. Lening Energiebesparing voor particulieren 6. Promotie 7. Bouwvergunning regulering/facilitering

8 8 3 Project beschrijving Het Energie Gezelschap. 3.1 Doelstellingen Het Energie Gezelschap Het project kent drie doelen: 1. Per zijn bij minimaal woningen van particuliere eigenaren binnen de gemeente Eindhoven energiebesparende maatregelen uitgevoerd die ervoor zorgen dat de woningen twee labelsprongen maken of label B of A halen. 2. Een economische impuls voor bouwgerelateerde bedrijven uit de regio Eindhoven. Verbetering van 2000 particuliere woningen met een gemiddelde investering van vertegenwoordigt een markt van Verlaging van woonlasten voor de Eindhovense consument. De energieprijzen stijgen de laatste jaren met 8 a 10% per jaar. De verwachting is dat deze prijsstijgingen de komende jaren op het zelfde niveau zullen blijven. 3.2 Probleemstelling De probleemstelling valt in vier delen uiteen: 1. Fossiele energievoorraden zijn eindig, de energieprijzen stijgen en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen komt onder druk. Nederland wil in % minder CO2 uitstoten. De gemeente Eindhoven streeft naar een energieneutrale status per medio 2040, (vermindering energievraag, restvraag duurzaam invullen). 2. Een belangrijke doelgroep voor energiebesparing is de bestaande woningbouw; goed voor 30% van het totale energiegebruik in Nederland. Vele projecten richten zich op woningcorporaties omdat deze eigenaren over grote hoeveelheden woonheden beschikken welke tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Energiebesparingsprojecten gericht op particuliere eigenaar/bewoners laten een participatiegraad van slechts 5 % zien, waarbij ca. 2-3 % autonoom maatregelen treft, dus niet getriggerd door de projectincentives. 3. Woonlasten stijgen, niet in de laatste plaats door het grote aandeel van energiekosten daarin. De bestaande woningvoorraad bestaat voor een groot deel nog uit energetisch slechte woningen. Veel huishoudens met een energetisch slechte woning hebben daardoor vaak hoge maandlasten. Door energiebesparende maatregelen te nemen, kunnen deze lasten flink omlaag worden gebracht of de stijging wordt beperkt. Daarnaast staat de prijsontwikkeling van de eigen woning onder druk. Om woningen courant te houden speelt het energielabel van de woning een steeds grotere rol. 4. De bedrijfstak Bouw maakt als gevolg van de financiële situatie, moeilijke tijden door: innovatie en verduurzaming van producten zijn gewenst. Buurt voor Buurt/Eindhoven gaat hiermee, op een innovatieve, klantgerichte aanpak, aan de slag. Een goede, op Eindhovense maat gesneden, aansprekende aanpak levert voor alle betrokkenen winst op: de bewoner krijgt: - een comfortabelere woning;

9 9 - een waardestijging van zijn woning/een betere (toekomst) waarde - onafhankelijk advies met een energiebesparingsgarantie - een energielabel - financieringsarrangementen - een slimme meter met innovatieve feedback over zijn/haar woongedrag en energiegebruik en concrete handvatten om dat energiegebruik bij te stellen. - Hulp van Buurt voor Buurt bij het realiseren van maatregelen de leveranciers krijgen, door samenwerking in de keten, meer omzet en innoveren hun productaanbod. Na uitvoering van de werken ontvangen de bedrijven, als de bewoner daarmee instemt, informatie over het woongedrag/energieverbruik van de betreffende woningen en kunnen daarmee hun klantenbindingen, werkaanpak en productaanbod verder innoveren. de gemeente bereikt maatschappelijke meerwaarde door verbetering van woonwijken, het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het stimuleren van de lokale economie. 3.3 Doelgroep(-en) Buurt voor Buurt/Eindhoven richt zich op twee doelgroepen: 1. Particuliere woningeigenaren en vve s in Eindhoven. 2. Het bedrijfsleven uit de regio Eindhoven. Ad 1. De woningeigenaren worden per buurt en per doelgroep op een bij deze specifieke woonsituatie (woning, leefstijl) passende wijze benaderd. De woningen worden gericht, op buurt- en doelgroep geselecteerd. Buurt voor Buurt/Eindhoven streeft naar een participatiegraad van 10 % van de particuliere woningeigenaren in Eindhoven. Dat wil zeggen dat we als primaire doelgroep de (hoofdzakelijk) particuliere woningeigenaren van de meest geschikte woningen benaderen om klanten te bemachtigen. Daarnaast benaderen we als secundaire doelgroep ook de particuliere woningeigenaar uit gehele stad Eindhoven. Het totale aantal te benaderen woningen bedraagt derhalve ca Naast beschikbare informatie en deskundigheid over de Eindhovense woningen en haar bewoners van de gemeente Eindhoven maken we hiervoor tevens gebruik van drie recente studies die zijn uitgevoerd door het Kenniscluster Energieneutraal wonen in Brainport van de Technische Universiteit Eindhoven: o Studie 1, Urging citizens in Eindhoven to reduce energy usage ; (ir. I.Nieuwenhuijsen, 2010) heeft de verschillende doelgroepen van Eindhovense bewoners in kaart gebracht, o Studie 2, Energy control in the dwelling market, A case-study on energy consumption and generation in the dwelling market of Eindhoven ; (ir. M. Marczinsky, 2011), heeft de Eindhovense woningvoorraad en financiële consequenties van energiebesparing in kaart gebracht. O Studie 3, kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek onder de Eindhovense doelgroep voor Het Energie Gezelschap door Markteffect, De studies 1 en 2 zijn terug te vinden op de site van onze kennispartner TU/e/Kenwib, Studie 3 (specifiek marktonderzoek) komt beschikbaar voor de geselecteerde ketens.

10 10 Op basis van informatie van Endinet (energiegebruiken) de gemeente Eindhoven Woningvoorraad) en Studie 2 heeft de stichting een aantal zogenoemde priowijken geselecteerd waar woningen te vinden zijn die op basis van bouwjaar en energieverbruik het meeste in aanmerking komen voor een verduurzamingsslag. Van deze woningen zal dus 10% aan het project moeten deelnemen om de primaire doelstellingen te halen. De stichting zal zich eerst met een speciale buurtgerichte aanpak op deze wijken richten, daarnaast wordt een algemene marketingaanpak voor de hele stad ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van informatie van de gemeente Eindhoven, Studie 1 en onderzoek door Motivaction in opdracht van AgentschapNL naar leefstijlen/burgerschapstijlen (2010 ) is door het Eindhovense Bureau Gleijm en vd Waarrt (www.gvdw.nl) een marketing- en communicatieaanpak ontwikkeld (zie par. 3.6) gericht op specifieke doelgroepen bewoners/eigenaren van woningen binnen die geselecteerde doelwijken en doelbuurt. Ad 2. Bedrijven worden uitgedaagd in ketens samen te werken, waardoor een integrale aanpak geboden kan worden op het gebied van isoleren, installeren èn gedrag en financieren. Buurt voor Buurt/Eindhoven maakt daarbij gebruik van het waardevolle netwerk tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden dat in de Brainport Regio is opgebouwd. Door een innovatief offerteproces zullen, aan de hand van specifieke selectiecriteria (zoals mate van ontzorging van de deelnemende klant, integraliteit van de oplossing, energiebesparingsgarantie en kosteneffectiviteit) uiteindelijk maximaal drie locale ketens of combinaties van bedrijven worden geselecteerd als preferred supplier van Buurt voor Buurt/Eindhoven. Financiële instellingen worden ook uitgedaagd/uitgenodigd onderdeel te worden van deze ketens in dit project. Enerzijds door bijv. middelen ter beschikking te stellen t.b.v. de Energielening (2 e financieel arrangement). Anderzijds door in de ketens te participeren in een ESCO (Energie Service Contracting) als 3 e financieel arrangement. 3.4 Verloop van het project, tijdsplanning Het project kent de volgende planning. Wat Samenwerkingsverband Buurt voor Buurt/Eindhoven oprichten Projectplan en Aanvraag Buurt voor Buurt / eindhoven opstellen Het in kaart brengen van de Eindhovense Buurten en haar inwoners Het stimuleren van marktpartijen om in ketens samen te werken Gedragsondersteunende services op basis van slimme meters Marktonderzoek en marketingcommunicatiestrategie opstellen (bewoners en marktpartijen) Marketingcommunicatie uitvoeren, teasen en kick-off Het acquireren van woningen en bewoners Financiering via 3 arrangementen: 1. eigen arrangement woningbezitter 2. de gemeentelijke energielening 3. energy service company (esco) via aanbieder Alle arrangementen kennen een energiebesparingsgarantie. Inkoop en offerteuitvraag uitvoering maatregelen Opstellen offerteuitvraagsprocedures Opstellen bestekken met eisen en wensen voor leveranciers Wanr juli-aug 2011 aug 2011 Q Q Q Q Q Q Acquisitie 2 e helft Q Q2-Q Aanbesteden en verbinden van lokale vraag en aanbod; Q Pilot project met geselecteerde ketens Q

11 11 Wat Na de pilot wordt geëvalueerd en worden werkwijze en werkprocessen ge fine tuned. Verbetering van woningen volgens de Trias Energetica met 3 verbeterpakketten; Wanr woningen woningen Kwaliteitscontrole tijdens uitvoering en na oplevering, uitvoeren Woonlastengarantie Monitoren van de resultaten van het project Kennisdeling en opschaling Werkwijze en aanpak bij de projectuitvoering Buurt voor Buurt/Eindhoven wil minstens Eindhovense woningen van particuliere eigenaren comfortabel en energiezuinig maken en de bewoners met slimme technologie ondersteunen bij energiezuinig woongedrag. Middels dit offerteverzoek worden marktpartijen uitgedaagd om zich als complete toeleveringsketens te organiseren en als keten, middels 1 contactpersoon een aanbieding in te dienen die er toe leidt dat een bewoner het complete eindproduct (een duurzamere woning volgens de door hem of haar gekozen aanpak) voor een aantoonbaar gunstige prijs, een soepel verlopend proces en een objectief te beoordelen kwaliteit ontvangt. De bewoners die zich voor het traject inschrijven kunnen kiezen uit een ambitieniveau*), een financieel arrangement en een aanbieder(keten). De Stichting Buurt voor Buurt/Eindhoven verzorgt de kwaliteitscontrole en monitort de behaalde resultaten. *) De ambitieniveau s zijn flexibel en bedoeld om een gemiddelde woning of: 2 labelsprongen te laten maken, te brengen naar een B-label, of te brengen naar een A- label. Het zijn dus geen standaard pakketten.

12 12 De gewenste werkwijze wordt in hoofdstuk 5 omschreven en wordt in een pilotproject uitgetest. Na de pilot wordt de (eventueel in overleg bijgestelde) werkwijze definitief gemaakt. 3.6 Beoogde projectresultaten Eind 2012: 3 uitgewerkte energiebespaarconcepten of ambities; 3 financiële arrangementen; Maximaal 3 locale aannemerscombinaties/ketens op basis van innovatief offertetraject; Een website en communicatiecampagne; Een afgerond pilot van minimaal 20 en maximaal 60 woningen Voldoende participanten voor de eerste uitvoeringsfase (1.000 woningen); Uitvoeringsprogramma voor 2013 en 2014 gereed; Eind 2013: Minimaal 1000 woningen verbeterd; Verfijnd / aangepast uitvoeringsprogramma; Voldoende participanten voor fase D (1.000 woningen); Eerste monitoringsresultaten; Eind woningen verbeterd met energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieproductie; Financiële verantwoording; Technisch verslag; Langdurige vertrouwensrelatie met woningeigenaren (incl. feedback op woongedrag en energieverbruik).

13 13 4 Beschrijving gewenste leveranciersstructuur Kern van de aanpak van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven is het mobiliseren en structuren van beide zijden van de markt, zowel de vraag- als de aanbodzijde. Aan de aanbodzijde verwacht de stichting dat marktpartijen zich als toeleverende keten inschrijven, in de volgende paragrafen wordt uiteengezet waar deze ketens aan moeten voldoen om als keten te worden beschouwd. Doelstellingen van het werken in ketens zijn de volgende: Door het vormen van een integrale toeleveringsketen heeft de bewoner slechts één partij als gesprekspartner De keten kan door optimale procesinrichting efficiënter en dus goedkoper werken Door een goede onderlinge afstemming in de keten wordt de kwaliteit van het eindproduct hoger Duidelijkheid voor de klant 4.1 Toelichting ketenwerking Toeleverende ketens zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, installatietechniek, projectmanagement, financiering, product leveringen etc etc en die samen een product leveren dat aan de functionele en kwaliteitseisen voldoet die in hoofdstuk 6 van dit document zijn beschreven. De ketens moeten bij inschrijving een Plan van Aanpak conform de indeling uit Bijlage 2 overleggen om als keten beoordeeld te worden. In het Plan van Aanpak worden organisatievorm en aanpak van de projecten beschreven. De keten wordt hierop getoetst tijdens de offertefase. Deze toetsing wordt mede uitgevoerd aan de hand van referentiebezoeken aan de keten bedrijven en projecten die zij uitgevoerd hebben. Deze zaken worden in hoofdstuk 5 en 8 nader toegelicht.

14 14 5 Beschrijving uitvoeringsproces 5.1 Inleiding We gaan uit van het hieronder omschreven uitvoeringsproces, welke in een pilot zal worden getest en zo nodig wordt bijgesteld. 0. Selectie uitvoerende ketens door Stichting Buurt voor Buurt. Met maximaal drie ketens sluit de Stichting een raamovereenkomst. De raamovereenkomst bestaat uit dit bestek, de ingediende offerte en eventueel aanvullende bepalingen. 1. Werving van particuliere woningeigenaren door Stichting Buurt voor Buurt. 2. Opname van woning namens Stichting Buurt voor Buurt door middel van een opnameformulier. De opname geeft een huidig energielabel en een verbeteradvies dat bestaat uit maatregelen die zorgen voor 2 labelsprongen, een B label of een A label De opname methodiek wordt in de pilotfase samen met de ketens getest en zo nodig bijgesteld. Het opnameformulier wordt door de Stichting en de keten(s) samen vastgesteld. De klant betaalt een entreebijdrage voor het energielabel en de slimme meter. 3. Het advies gaat naar de door de Stichting geselecteerde keten (zie H 5.3). Er wordt een prijs afgegeven. (We streven er naar dat dit kan zonder dat de keten de woning hoeft te bezoeken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de pilot). 4. Het advies gaat, na goedkeuring van de keten, in offertevorm naar de klant De keten sluit een uitvoeringsovereenkomst met de klant. 5. De Stichting bewaakt het offertetraject. 6. De geselecteerde keten voert de werkzaamheden uit. 7. De klant laat, indien gewenst, een eindcontrole uitvoeren door de Stichting, waarbij een nieuw label wordt vastgesteld. 8. De stichting zorgt voor monitoring en verslaglegging. N.b.: ketens worden geselecteerd voor de gehele looptijd t/m De pilot heeft tot doel de ontwikkelde werkwijze te testen.

15 Rol van de stichting De stichting Buurt voor Buurt/Eindhoven zal gedurende de gehele doorlooptijd van het traject optreden als onafhankelijk loket voor de particulier, groepen particulieren of vve s en marktpartijen (ketens) die de verduurzaming gaan realiseren. Daarnaast zal de stichting zorgen voor: een intensieve marketing campagne om het benodigde aantal deelnemers te werven, inspectie capaciteit leveren voor de nulmeting en kwaliteitscontrole en projectmanagement capaciteit, toewijzen van werkzaamheden aan de ketens en een procesondersteunende website om deze zaken in goede banen te leiden. onderhouden contacten met gemeente en andere relevante partijen als banken etc. Er zijn kwaliteitseisen opgesteld waaraan de toeleveringsketens worden getoetst bij de offerte-uitvraag en tijdens de uitvoering. De afspraken tussen de Stichting en de keten worden in een contract vastgelegd. De realisatie van energieverbeterende maatregelen wordt door de keten in opdracht van de particulier uitgevoerd. Het contract voor de realisatie c.q. prestatie zal steeds worden gesloten tussen een particulier of (zakelijke) partij (bijvoorbeeld vve) en de uitvoerende keten. Bij eventuele conflicten fungeert De Stichting als onafhankelijk adviesplatform, deze mogelijkheid tot interventie zal in de contracten worden verankerd. In deze aanpak vervult de stichting een belangrijke rol naar zowel de woning eigenaar als de marktpartijen die de woningen willen verduurzamen; Voor de woning eigenaar treedt een onafhankelijke partij op die een compleet product voor verduurzaming brengt zonder dat dat de particulier veel tijd of moeite kost. Investeren in de eigen woning levert zo met een minimale inspanning een aantrekkelijk rendement op. Voor de marktpartijen verzorgt de stichting het openbreken van een markt met een potentie van alleen al in Eindhoven. Ketendeelnemers zullen zelf geen acquisitie activiteiten hoeven plegen om dit volume naar zich toe te trekken. De deelnemers aan de Stichting Buurt voor Buurt zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen belang bij of in de uitvoering van de werkzaamheden bij de particulier. 5.3 Uitgifte en clustering werkzaamheden Wanr wordt gekozen voor een samenwerkingsmodel met meerdere ketens dan zal de stichting een actieve rol spelen in het contact leggen tussen particulieren die hun woning willen verduurzamen en de ketens die deze verduurzaming aanbieden. Concreet betekent dit dat de stichting de aanmeldingen verzamelt, samenvoegt naar geografie en type oplossing die moet worden gerealiseerd en steeds groepen bij elkaar horende woningen aan een keten doorgeeft. De keten heeft vervolgens de taak om deze groep zoveel mogelijk gelijktijdig te bedienen met een zoveel mogelijk gelijkvormige oplossing zodat prijsvoordelen kunnen worden gehaald uit inkoopvolume en efficiënte uitvoering. Zoals al eerder beschreven blijft het in deze situatie wel zo dat de particulier een contract voor de uitvoering sluit met de keten zelf, de stichting bemiddelt dus alleen in het geconcentreerd contact leggen. De werkzaamheden worden evenredig verdeeld over de ketens. Dat wil zeggen dat elke keten een gelijksoortige omzet kan verwachten. Hierover zal de Stichting periodiek overleggen met de ketens en op een transparante wijze verantwoording afleggen.

16 Nulmeting en opleveringscontrole Een van de uitvoerende activiteiten die de stichting in het traject voor haar rekening mt is het laten uitvoeren van een nulmeting vwb de energie prestatie van de woning en een controle achteraf om de kwaliteit van uitvoering te kunnen bevestigen. Deze laatste activiteit is overigens facultatief, de opdrachtgever (eigenaar van de woning) kan van de controle af zien. De nulmeting bestaat uit minimaal: de vaststelling van het huidige energielabel; een advies over de te nemen maatregelen; plaatsing van een slimme meter (indien gewenst). Het advies voor de te nemen maatregelen wordt als input voor het offertetraject van de ketens gebruikt. Het format voor het advies wordt in de pilot uitgetest. Voor deze activiteit zal de stichting eigen persol of onafhankelijke adviseurs inschakelen. De stichting vraagt voor dit label een bijdrage van de deelnemers. Dit om er voor te zorgen dat er commitment is onder de deelnemers. We richten ons op serieus geïnteresseerden. De toegevoegde waarde van het advies over uit te voeren maatregelen gekoppeld aan de opname van het label zal hoog moeten zijn. De situatie die de stichting nastreeft is er een waarbij de keten die de woningen gaat verduurzamen zelf geen opname meer hoeft te doen om een goede oplossing aan te kunnen bieden. De opname tijdens de nulmeting levert namelijk al direct een advies op over de te nemen maatregelen, na indeling in clusters kan de keten dan direct een standaard aanbieding kunnen doen. De stichting wil, in overleg met de ketens de opname zodanig inrichten, dat de gegevens bruikbaar zijn om een prijsopgave voor de uit te voeren maatregelen af te geven. 5.5 Toetsing van het resultaat Tijdens de looptijd van het project zal de stichting bewoners de dienst aanbieden om als onafhankelijk kwaliteitscontroleur op te treden. In dat geval zullen opleveringscontroles worden uitgevoerd die het behaalde resultaat zowel kwalitatief als kwantitatief beoordelen. In alle gevallen zal de stichting optreden als bewaker van de kwaliteit van het proces wat door de toeleverende ketens wordt uitgevoerd. Wanr niet wordt voldaan aan de kwaliteits criteria dan kan de stichting besluiten een van de ketens van verdere deelname uit te sluiten. In individuele gevallen treedt de stichting enkel op als onafhankelijk adviseur richting beide partijen Kwalitatief Kwalitatieve beoordelingscriteria vallen uiteen in twee delen; kwaliteit van de te gebruiken materialen en kwaliteit van het uitgevoerd werk. Het gehele proces wat door de keten is gevolgd zal tijdens de controle worden doorgenomen, van het uitbrengen van de offerte aan de klant tot en met de oplevering van de verduurzaamde woning. Kritisch zal worden gekeken naar merk en type van de geselecteerde apparatuur, wanr wordt afgeweken van hetgeen tijdens de inschrijving is vernoemd zal worden gevraagd naar onderbouwing. Daarnaast zal de kwaliteit van het uitgevoerd werk worden beoordeeld, hierbij zullen de vigerende normen vanuit bouw- en installatie perspectief worden

17 17 gebruikt. Als laatste wordt de woning eigenaar gevraagd zijn of haar mening te geven over de uitvoering en het uitvoeringsproces. Een en ander wordt samengevat in een opleverprotocol met een advies aan de eigenaar aangaande mogelijk vervolgacties Kwantitatief Om een kwantitatieve meting van het resultaat op functiol niveau mogelijk te maken zal de stichting voorzien in de uitvoering van een nulmeting. Deze bestaat uit de uitgifte van of het opvragen van het huidige energielabel van de woning en het vaststellen van het energiegebruik van de woning in een referentieperiode. Met deze uitgangspunten kunnen vervolgens de volgende kwantitatieve beoordelingen worden uitgevoerd: - De werkelijk behaalde winst in energie prestatie van de woning (het nieuwe label en bijbehorende EI score) - De werkelijke behaalde energie winst, gemeten over dezelfde periode als de nulmeting (voor zover aanwezig) - De berekende prijs voor het standaard en eventueel meerwerk ten opzichte van de uitgangspunten Proces bewaking Het proces wat door de keten wordt gehanteerd voor de uitvoering van de maatregelen bestaat uit een aantal stappen die met een vast tempo gerealiseerd moeten kunnen worden. Onderstaand overzicht laat zien op welke criteria de ketens door de stichting zullen worden beoordeel en hoe de prestatie gemeten zal worden. 5.6 Rol ketens De rol die toeleverende ketens in het project gaan invullen is in de navolgende paragrafen omschreven. In het algemeen kan niet genoeg worden benadrukt dat de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven met haar Energiegezelschap een samenwerking beoogt die vele barrières die in de huidige praktijk worden gezien moet doorbreken. Ketenpartijen zullen dus over de grenzen van hun eigen activiteiten moeten durven kijken en virtueel als één bedrijf opereren om een goede kans te maken deel te nemen aan dit project. De samenwerking tussen de stichting en de ketens zal voor een deel moeten berusten op onderling vertrouwen. De stichting gaat zich maximaal inzetten om 2000 woningen in het project te betrekken maar kan geen enkele garantie geven hoeveel woningen er daadwerkelijk zullen worden behaald. Wel kan worden gegarandeerd dat de stichting de toewijzing naar ketens tijdens het traject zoveel mogelijk evenredig zal uitvoeren.

18 Complete oplossing vanuit 1 contactpunt Cruciaal in het keten denken is het, als geïntegreerde keten, brengen van een complete oplossing voor de klant. Deze oplossing bestaat op het hoogste abstractie niveau uit een woning die aantoonbaar minimaal twee labels is gestegen of naar label B is gegaan en dus ook aantoonbaar minder energie verbruikt. Op een niveau dieper is dat een woning waarin de door het Energiegezelschap voorgestelde maatregelen voor een marktconforme prijs, een acceptabel kwaliteitsniveau en volgens een professiol uitvoeringsproces zijn gerealiseerd. De keten bestaat dus wel uit meerdere bedrijven maar levert een eenduidig resultaat, daarbij vanuit klantperspectief opererend als 1 bedrijf. In de uitvoering zullen de ketens op basis van de aanmelding van de klant via de stichting in actie komen om de klant een passende aanbieding te doen voor het pakket wat de klant heeft geselecteerd. Hoe deze aanbieding tot stand komt is geheel aan de ketens. Na opdracht van de klant wordt de uitvoering door de keten integraal Clustering tbv inkoop voordelen Een belangrijk aspect met betrekking tot het behalen van een zo laag mogelijk kostprijs voor de particulier is het behalen van zoveel mogelijk schaalvoordeel op inkoop gebied. De ketens zullen hiervoor zelfstandig processen en voorstellen moeten formuleren die enerzijds zoveel mogelijk gelijkvormige oplossingen brengen terwijl anderzijds zoveel mogelijk flexibiliteit in het aangebodene blijft zitten om de klant de mogelijkheid te bieden een op maat gesneden renovatie te realiseren. De Stichting schrijft hierbij niet voor welke methodiek daarvoor moet worden gekozen Opleiding Bij de start van het uitvoeringstraject zal de stichting een cursus organiseren voor de medewerkers uit de ketens die zullen worden ingezet voor het eerste lijnscontact met de klant. Deze opleiding zal minimaal 1 en maximaal twee dagen in beslag nemen. Partijen die behoren tot een keten die voor de uitvoering wordt geselecteerd verplichten zich daarmee om hun medewerkers voor deze opleiding ter beschikking te stellen Communicatie Bedrijven die onderdeel worden van een keten die voor Het Energie Gezelschap in de gemeente Eindhoven verduurzamingsprojecten gaat uitvoeren onthouden zich gedurende de looptijd van het project (dus tot eind 2014) van separate communicatie- en marketing acties op het gebied van verduurzaming van woningen in de gemeente Eindhoven. Bedrijven maken gebruik van door de Stichting verstrekte communicatiemiddelen. (huisstijl, website, etc.) Het proces zoals beschreven in H 5.1 wordt zoveel mogelijk via een internetapplicatie uitgevoerd. Op een website kunnen zowel de klant als de keten inloggen in hun eigen dossier. De Stichting is hiermee in staat het proces te volgen en te monitorewn en kan zo de klant en de keten optimaal ondersteunen.

19 Financiering stichting De ketens die voor de stichting buurt voor buurt actief worden leveren een bijdrage aan de stichting. Deze bijdrage zal rond de 5% van de omzet van de ketens liggen, de wijze waarop deze wordt verrekend dient onderdeel te zijn van het voorstel wat de ketens bij inschrijving indienen. 5.8 Beëindiging Indien een ketenpartner zich niet houdt aan de gemeente afspraken, of niet voldoet aan de gewenste kwaliteits- en kwaniteitscriteria behoudt de stichting zich het recht voor om de samenwerking te beëindigen.

20 6 Funktionele beschrijving technische pakketten De pakketten*) zijn globaal te verdelen in: Comfortpakket nr. 1: Gevelisolatie + vernieuwing verwarmingsinstallatie (2 labelsprongen) Comfortpakket nr. 2: Totale schilisolatie+ vernieuwing verwarmingsinstallatie (B label) Comfortpakket nr. 3: Totale schilisolatie+ vernieuwing verwarmingsinstallatie aangevuld met zonne-cellen/boiler (A label) Het maatregelpakket dat geschikt is voor een individuele woning is sterk afhankelijk van de huidige situatie van de woning. Om dit inzichtelijk te maken is een overzicht gemaakt van de meest aannemelijke situaties van de huidige woningen. Vervolgens zijn de mogelijke maatregelen per situatie genoemd met de daarbij horende prestatie-eisen. Pakket Onderdeel Mogelijkheden huidige situatie Algemeen 1 2. Slimme meter Geen slimme meter, geen slimme thermostaat met display Slimme meter, geen slimme thermostaat met display Geen slimme meter, slimme thermostaat met display Slimme meter en thermostaat met display Mogelijke maatregelen Vervangen thermostaat door slimme thermostaat met display. Meter wordt door Endinet vervangen door een slimme meter Vervangen thermostaat door slimme thermostaat met display Meter wordt door Endinet vervangen voor een slimme meter; Slimme thermostaat aansluiten op slimme meter Geen Prestatie-eisen - De woning dient ten minste twee energielabel stappen te maken. - Slimme meter met display aangesloten op P1 poort - Minimale weergave op display: eigen verbruik en teruglevering en geschiedenis verbruik en teruglevering - Garantie display ten minste 2 jaar - Inclusief onderhoud en storing service - Minimale weergave op display: eigen verbruik en teruglevering en geschiedenis verbruik en teruglevering - Garantie display ten minste 2 jaar - Slimme meter met display aangesloten op P1 poort - Levensduur slimme meter ten minste 15 jaar - Inclusief onderhoud en storing service 5. HR-combiketel Geen

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 8 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 5 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren

Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren Experiment Programma #ENEXAP Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren www.energieexpeditieapeldoorn.nl Experimentprogramma Apeldoorn

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Databasemarketing voor energiebesparing

Databasemarketing voor energiebesparing juni 2013 Databasemarketing voor energiebesparing Praktijk gericht onderzoek You can never have an impact on society if you have not changed yourself - Nelson Mandela - Colofon Opdrachtgever : Ministerie

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

duurzaam bouwen doe je samen

duurzaam bouwen doe je samen duurzaam bouwen doe je samen 2 REIMARKT duurzaam bouwen doe je samen REIMARKT Reimarkt is een winkel waar iedere woningeigenaar en huurder transparant en betaalbaar duurzaam wonen kan kopen of huren. Hoe?

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie