Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap"

Transcriptie

1 Bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de Nationale Blok voor Blok aanpak Stichting Buurt voor Buurt. Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of bewerking van de inhoud van dit document, op welke wijzedan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Buurt voor Buurt verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

2 2 Projectnaam : Offertevragende partij: Het Energie Gezelschap Stichting Buurt voor Buurt Postbus AB Eindhoven Betreft : Bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische, financiële en gedragsbeïnvloedende werkzaamheden. Datum : 9 juli 2012

3 3 1 Voorwoord Beschrijving opdrachtgever Beschrijving partijen binnen het consortium Project beschrijving Het Energie Gezelschap Doelstellingen Het Energie Gezelschap Probleemstelling Doelgroep(-en) Verloop van het project, tijdsplanning Werkwijze en aanpak bij de projectuitvoering Beoogde projectresultaten Beschrijving gewenste leveranciersstructuur Toelichting ketenwerking Beschrijving uitvoeringsproces Inleiding Rol van de stichting Uitgifte en clustering werkzaamheden Nulmeting en opleveringscontrole Toetsing van het resultaat Kwalitatief Kwantitatief Proces bewaking Rol ketens Complete oplossing vanuit 1 contactpunt Clustering tbv inkoop voordelen Opleiding Communicatie Financiering stichting Beëindiging Funktionele beschrijving technische pakketten Beschrijving offerteuitvraag Planning Beoordeling Terugkoppeling Selectiecriteria Eisen Plan van aanpak Aantoonbaarheid ervaring Eigen verklaringen Veiligheid Compleetheid/kwaliteit keten Wensen Opbouw keten (vestigingslocatie) Prijsniveau Bijdrage in financiering stichting...30 Bijlagen...32

4 4 1 Voorwoord Voor u ligt het bestek voor het offerteverzoek voor werkzaamheden in het kader van de activiteiten van Het Energie Gezelschap in Eindhoven. Het Energie Gezelschap is een initiatief van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven in het kader van de blok voor blok regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), (www.blokvoorblok.nl). Met Blok voor Blok wil de landelijke overheid een versnelling bereiken in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Daarnaast wil men de bouwbranche een economische impuls geven en de woonlasten voor burgers omlaag brengen. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2 van dit bestek. Dit bestek is een leidraad voor partijen die een inschrijving gaan doen op de werkzaamheden die Het Energie Gezelschap in de jaren op de markt gaat brengen. Het bevat geen gedetailleerd omschreven maatregelen en werkzaamheden, maar geeft een kader waarbinnen die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De ruimte die dit bestek biedt moet er toe leiden dat marktpartijen hun kennis en kunde optimaal inzetten om de verduurzamingsdoelstellingen te behalen en dat de verduurzaming van woningen (het hoofddoel van de activiteiten van de stichting) serieus en blijvend op gang wordt gebracht. Dit document bevat naast een beschrijving van de aanbestedende Stichting en van de offerteuitvraag de informatie die u nodig heeft voor het indienen van een inschrijving, zoals de inschrijvingsprocedure (hoofdstuk 7) De gegevens van de contactpersoon voor deze offerteuitvraag treft u aan in hoofdstuk 2. Het bestuur van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven hoopt van harte dat u als vertegenwoordiger van een creatieve en kundige toeleveringsketen deze uitdaging oppakt en samen met haar een optimale balans weet te vinden tussen duurzaamheid, bewonerscomfort en economische haalbaarheid.

5 5 2 Beschrijving opdrachtgever De opdrachtgever voor de activiteiten die in dit bestek zijn beschreven is de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven Drie partners hebben deze stichting opgezet. Endinet BV: het regionale energie netwerkbedrijf. Een maatschappelijke onderneming, dochter van Alliander, die in de Regio Eindhoven elektriciteit en gas bij burgers en bedrijven thuis brengt. Q-Energy BV: Q-Energy is een regionaal gericht service bedrijf wat actief is in beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties voor de zakelijke en particuliere markt. Om de ontwikkeling van verduurzaming in de particuliere woningbouw een impuls te geven worden verschillende initiatieven ontplooid waaronder deelname aan de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven. HetEnergieBureau BV: Een Eindhovens adviesbureau dat zich richt op duurzame ontwikkeling en projectmanagement met een uitgelezen netwerk in energieland, zowel op beleidsmatig als uitvoerend terrein. De stichting is nadrukkelijk lokaal georganiseerd. De partijen kennen elkaar, de lijnen zijn kort en Buurt voor Buurt/Eindhoven is rechtstreeks aanspreekbaar voor haar klanten. De partijen zijn ook al zeer geruime tijd zakelijk actief in Eindhoven en omstreken en kennen dus de markt en de klanten. De drie partners leveren elk een lid t.b.v. het bestuur van de stichting. Tevens leveren zij capaciteit voor het uitvoeren van werkzaamheden van de stichting. De uitvoerende capaciteit wordt aangevuld met externe capaciteit of medewerkers in loondienst van de stichting. Naast de drie stichtingspartners speelt de gemeente Eindhoven een actieve ondersteunende rol als launching partner. Inmiddels is voor de marketing en communicatie rond dit traject de merknaam Het Energie Gezelschap rgezet. De stichting zal het project om de Eindhovense particuliere woningvoorraad te verbeteren onder deze merknaam uitvoeren. Contractpartij Stichting Buurt voor Buurt is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze offerte uitvraag. Voor de offerteuitvraag is projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Buurt voor Buurt. Contactpersoon Stichting Buurt voor Buurt Contactpersoon De heer E. Mimmel Functie Projectleider Stichting Buurt voor Buurt plaatsvervanger De heer J. Bekkering Directeur Stichting Buurt voor Buurt

6 6 De Offertes dienen gericht te worden aan: Stichting Buurt voor Buurt Postbus AB Eindhoven De Offertes moeten bestaan uit 1 digitale versie en 1 rechtsgeldig ondertekende versie. Verdere informatie over de indieningsprocedure vindt u in Hoofdstuk Beschrijving partijen binnen het consortium Partij 1, penvoerder: HetEnergieBureau, Kernactiviteiten: Adviesbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling waarbij de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt. Inbreng in dit project: directievoering, procesmanagement, energetische pakketten, bewonersgedrag, penvoerder stichting Partij 2: Endinet, Kernactiviteiten: Endinet is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk. Daarnaast verzamelt Endinet meterstanden en zorgt voor het transport van elektriciteit en gas in Eindhoven en voor gas in Oost-Brabant. Endinet zorgt ervoor dat klanten zijn aangesloten op het energienetwerk, zodat ze elektriciteit en/of gas kunnen ontvangen. Inbreng in dit project: Monitoring, slimme meters, inkoopstrategie. Partij 3: Q-Energy, Kernactiviteiten: Q-ENERGY BV inspecteert, adviseert, onderhoudt en beheert comfortgebonden energie-toestellen en installaties voor de particuliere, publieke en zakelijke markt en biedt, als onafhankelijke organisatie, diensten aan voor alle disciplines die de veiligheid van deze installaties waarborgen, het energieverbruik minimaliseren en daarmee de gebruikers ontzorgen. Van het onderhouden van keukengeisers tot en met het beheren van energieleverende gebouwen. Q-ENERGY BV wil binnen haar focusmarktsegment de logische partner zijn voor alle vraagstukken die te maken hebben met duurzame en veilige energietoestellen en energie-installaties. Inbreng in dit project: Q-Energy zal zich opstellen als onafhankelijk adviseur op het gebied van samenwerkingsconstructies, veilig en betrouwbaar bouwen en kwaliteitscontrole. Q-Energy heeft daarvoor naast veel kennis op het gebied van installaties en hun energiegebruik inmiddels medewerkers in dienst met kennis van PPS projecten, energie management en exploitatie vraagstukken. Launching partner: Gemeente Eindhoven, Kernactiviteiten: Aanjagende en faciliterende rol zodat de energieneutraliteitsdoelen gehaald worden. Daar waar kansen zich voordoen vervult de gemeente de rol van early adapter zodat innovaties tot de reeds in gang gezette transitie van de energiemarkt leiden.

7 7 Inbreng in dit project: 1. Beschikbaar stellen van documentatie over diverse initiatieven op gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving 2. Beschikbaar stellen van data mbt buurten in Eindhoven 3. Inbreng van kennis en ervaring mbt energiebesparingsvraagstukken in de bestaande bouw in Eindhoven 4. Partijen bij elkaar brengen 5. Lening Energiebesparing voor particulieren 6. Promotie 7. Bouwvergunning regulering/facilitering

8 8 3 Project beschrijving Het Energie Gezelschap. 3.1 Doelstellingen Het Energie Gezelschap Het project kent drie doelen: 1. Per zijn bij minimaal woningen van particuliere eigenaren binnen de gemeente Eindhoven energiebesparende maatregelen uitgevoerd die ervoor zorgen dat de woningen twee labelsprongen maken of label B of A halen. 2. Een economische impuls voor bouwgerelateerde bedrijven uit de regio Eindhoven. Verbetering van 2000 particuliere woningen met een gemiddelde investering van vertegenwoordigt een markt van Verlaging van woonlasten voor de Eindhovense consument. De energieprijzen stijgen de laatste jaren met 8 a 10% per jaar. De verwachting is dat deze prijsstijgingen de komende jaren op het zelfde niveau zullen blijven. 3.2 Probleemstelling De probleemstelling valt in vier delen uiteen: 1. Fossiele energievoorraden zijn eindig, de energieprijzen stijgen en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen komt onder druk. Nederland wil in % minder CO2 uitstoten. De gemeente Eindhoven streeft naar een energieneutrale status per medio 2040, (vermindering energievraag, restvraag duurzaam invullen). 2. Een belangrijke doelgroep voor energiebesparing is de bestaande woningbouw; goed voor 30% van het totale energiegebruik in Nederland. Vele projecten richten zich op woningcorporaties omdat deze eigenaren over grote hoeveelheden woonheden beschikken welke tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Energiebesparingsprojecten gericht op particuliere eigenaar/bewoners laten een participatiegraad van slechts 5 % zien, waarbij ca. 2-3 % autonoom maatregelen treft, dus niet getriggerd door de projectincentives. 3. Woonlasten stijgen, niet in de laatste plaats door het grote aandeel van energiekosten daarin. De bestaande woningvoorraad bestaat voor een groot deel nog uit energetisch slechte woningen. Veel huishoudens met een energetisch slechte woning hebben daardoor vaak hoge maandlasten. Door energiebesparende maatregelen te nemen, kunnen deze lasten flink omlaag worden gebracht of de stijging wordt beperkt. Daarnaast staat de prijsontwikkeling van de eigen woning onder druk. Om woningen courant te houden speelt het energielabel van de woning een steeds grotere rol. 4. De bedrijfstak Bouw maakt als gevolg van de financiële situatie, moeilijke tijden door: innovatie en verduurzaming van producten zijn gewenst. Buurt voor Buurt/Eindhoven gaat hiermee, op een innovatieve, klantgerichte aanpak, aan de slag. Een goede, op Eindhovense maat gesneden, aansprekende aanpak levert voor alle betrokkenen winst op: de bewoner krijgt: - een comfortabelere woning;

9 9 - een waardestijging van zijn woning/een betere (toekomst) waarde - onafhankelijk advies met een energiebesparingsgarantie - een energielabel - financieringsarrangementen - een slimme meter met innovatieve feedback over zijn/haar woongedrag en energiegebruik en concrete handvatten om dat energiegebruik bij te stellen. - Hulp van Buurt voor Buurt bij het realiseren van maatregelen de leveranciers krijgen, door samenwerking in de keten, meer omzet en innoveren hun productaanbod. Na uitvoering van de werken ontvangen de bedrijven, als de bewoner daarmee instemt, informatie over het woongedrag/energieverbruik van de betreffende woningen en kunnen daarmee hun klantenbindingen, werkaanpak en productaanbod verder innoveren. de gemeente bereikt maatschappelijke meerwaarde door verbetering van woonwijken, het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het stimuleren van de lokale economie. 3.3 Doelgroep(-en) Buurt voor Buurt/Eindhoven richt zich op twee doelgroepen: 1. Particuliere woningeigenaren en vve s in Eindhoven. 2. Het bedrijfsleven uit de regio Eindhoven. Ad 1. De woningeigenaren worden per buurt en per doelgroep op een bij deze specifieke woonsituatie (woning, leefstijl) passende wijze benaderd. De woningen worden gericht, op buurt- en doelgroep geselecteerd. Buurt voor Buurt/Eindhoven streeft naar een participatiegraad van 10 % van de particuliere woningeigenaren in Eindhoven. Dat wil zeggen dat we als primaire doelgroep de (hoofdzakelijk) particuliere woningeigenaren van de meest geschikte woningen benaderen om klanten te bemachtigen. Daarnaast benaderen we als secundaire doelgroep ook de particuliere woningeigenaar uit gehele stad Eindhoven. Het totale aantal te benaderen woningen bedraagt derhalve ca Naast beschikbare informatie en deskundigheid over de Eindhovense woningen en haar bewoners van de gemeente Eindhoven maken we hiervoor tevens gebruik van drie recente studies die zijn uitgevoerd door het Kenniscluster Energieneutraal wonen in Brainport van de Technische Universiteit Eindhoven: o Studie 1, Urging citizens in Eindhoven to reduce energy usage ; (ir. I.Nieuwenhuijsen, 2010) heeft de verschillende doelgroepen van Eindhovense bewoners in kaart gebracht, o Studie 2, Energy control in the dwelling market, A case-study on energy consumption and generation in the dwelling market of Eindhoven ; (ir. M. Marczinsky, 2011), heeft de Eindhovense woningvoorraad en financiële consequenties van energiebesparing in kaart gebracht. O Studie 3, kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek onder de Eindhovense doelgroep voor Het Energie Gezelschap door Markteffect, De studies 1 en 2 zijn terug te vinden op de site van onze kennispartner TU/e/Kenwib, Studie 3 (specifiek marktonderzoek) komt beschikbaar voor de geselecteerde ketens.

10 10 Op basis van informatie van Endinet (energiegebruiken) de gemeente Eindhoven Woningvoorraad) en Studie 2 heeft de stichting een aantal zogenoemde priowijken geselecteerd waar woningen te vinden zijn die op basis van bouwjaar en energieverbruik het meeste in aanmerking komen voor een verduurzamingsslag. Van deze woningen zal dus 10% aan het project moeten deelnemen om de primaire doelstellingen te halen. De stichting zal zich eerst met een speciale buurtgerichte aanpak op deze wijken richten, daarnaast wordt een algemene marketingaanpak voor de hele stad ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van informatie van de gemeente Eindhoven, Studie 1 en onderzoek door Motivaction in opdracht van AgentschapNL naar leefstijlen/burgerschapstijlen (2010 ) is door het Eindhovense Bureau Gleijm en vd Waarrt (www.gvdw.nl) een marketing- en communicatieaanpak ontwikkeld (zie par. 3.6) gericht op specifieke doelgroepen bewoners/eigenaren van woningen binnen die geselecteerde doelwijken en doelbuurt. Ad 2. Bedrijven worden uitgedaagd in ketens samen te werken, waardoor een integrale aanpak geboden kan worden op het gebied van isoleren, installeren èn gedrag en financieren. Buurt voor Buurt/Eindhoven maakt daarbij gebruik van het waardevolle netwerk tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden dat in de Brainport Regio is opgebouwd. Door een innovatief offerteproces zullen, aan de hand van specifieke selectiecriteria (zoals mate van ontzorging van de deelnemende klant, integraliteit van de oplossing, energiebesparingsgarantie en kosteneffectiviteit) uiteindelijk maximaal drie locale ketens of combinaties van bedrijven worden geselecteerd als preferred supplier van Buurt voor Buurt/Eindhoven. Financiële instellingen worden ook uitgedaagd/uitgenodigd onderdeel te worden van deze ketens in dit project. Enerzijds door bijv. middelen ter beschikking te stellen t.b.v. de Energielening (2 e financieel arrangement). Anderzijds door in de ketens te participeren in een ESCO (Energie Service Contracting) als 3 e financieel arrangement. 3.4 Verloop van het project, tijdsplanning Het project kent de volgende planning. Wat Samenwerkingsverband Buurt voor Buurt/Eindhoven oprichten Projectplan en Aanvraag Buurt voor Buurt / eindhoven opstellen Het in kaart brengen van de Eindhovense Buurten en haar inwoners Het stimuleren van marktpartijen om in ketens samen te werken Gedragsondersteunende services op basis van slimme meters Marktonderzoek en marketingcommunicatiestrategie opstellen (bewoners en marktpartijen) Marketingcommunicatie uitvoeren, teasen en kick-off Het acquireren van woningen en bewoners Financiering via 3 arrangementen: 1. eigen arrangement woningbezitter 2. de gemeentelijke energielening 3. energy service company (esco) via aanbieder Alle arrangementen kennen een energiebesparingsgarantie. Inkoop en offerteuitvraag uitvoering maatregelen Opstellen offerteuitvraagsprocedures Opstellen bestekken met eisen en wensen voor leveranciers Wanr juli-aug 2011 aug 2011 Q Q Q Q Q Q Acquisitie 2 e helft Q Q2-Q Aanbesteden en verbinden van lokale vraag en aanbod; Q Pilot project met geselecteerde ketens Q

11 11 Wat Na de pilot wordt geëvalueerd en worden werkwijze en werkprocessen ge fine tuned. Verbetering van woningen volgens de Trias Energetica met 3 verbeterpakketten; Wanr woningen woningen Kwaliteitscontrole tijdens uitvoering en na oplevering, uitvoeren Woonlastengarantie Monitoren van de resultaten van het project Kennisdeling en opschaling Werkwijze en aanpak bij de projectuitvoering Buurt voor Buurt/Eindhoven wil minstens Eindhovense woningen van particuliere eigenaren comfortabel en energiezuinig maken en de bewoners met slimme technologie ondersteunen bij energiezuinig woongedrag. Middels dit offerteverzoek worden marktpartijen uitgedaagd om zich als complete toeleveringsketens te organiseren en als keten, middels 1 contactpersoon een aanbieding in te dienen die er toe leidt dat een bewoner het complete eindproduct (een duurzamere woning volgens de door hem of haar gekozen aanpak) voor een aantoonbaar gunstige prijs, een soepel verlopend proces en een objectief te beoordelen kwaliteit ontvangt. De bewoners die zich voor het traject inschrijven kunnen kiezen uit een ambitieniveau*), een financieel arrangement en een aanbieder(keten). De Stichting Buurt voor Buurt/Eindhoven verzorgt de kwaliteitscontrole en monitort de behaalde resultaten. *) De ambitieniveau s zijn flexibel en bedoeld om een gemiddelde woning of: 2 labelsprongen te laten maken, te brengen naar een B-label, of te brengen naar een A- label. Het zijn dus geen standaard pakketten.

12 12 De gewenste werkwijze wordt in hoofdstuk 5 omschreven en wordt in een pilotproject uitgetest. Na de pilot wordt de (eventueel in overleg bijgestelde) werkwijze definitief gemaakt. 3.6 Beoogde projectresultaten Eind 2012: 3 uitgewerkte energiebespaarconcepten of ambities; 3 financiële arrangementen; Maximaal 3 locale aannemerscombinaties/ketens op basis van innovatief offertetraject; Een website en communicatiecampagne; Een afgerond pilot van minimaal 20 en maximaal 60 woningen Voldoende participanten voor de eerste uitvoeringsfase (1.000 woningen); Uitvoeringsprogramma voor 2013 en 2014 gereed; Eind 2013: Minimaal 1000 woningen verbeterd; Verfijnd / aangepast uitvoeringsprogramma; Voldoende participanten voor fase D (1.000 woningen); Eerste monitoringsresultaten; Eind woningen verbeterd met energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieproductie; Financiële verantwoording; Technisch verslag; Langdurige vertrouwensrelatie met woningeigenaren (incl. feedback op woongedrag en energieverbruik).

13 13 4 Beschrijving gewenste leveranciersstructuur Kern van de aanpak van de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven is het mobiliseren en structuren van beide zijden van de markt, zowel de vraag- als de aanbodzijde. Aan de aanbodzijde verwacht de stichting dat marktpartijen zich als toeleverende keten inschrijven, in de volgende paragrafen wordt uiteengezet waar deze ketens aan moeten voldoen om als keten te worden beschouwd. Doelstellingen van het werken in ketens zijn de volgende: Door het vormen van een integrale toeleveringsketen heeft de bewoner slechts één partij als gesprekspartner De keten kan door optimale procesinrichting efficiënter en dus goedkoper werken Door een goede onderlinge afstemming in de keten wordt de kwaliteit van het eindproduct hoger Duidelijkheid voor de klant 4.1 Toelichting ketenwerking Toeleverende ketens zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, installatietechniek, projectmanagement, financiering, product leveringen etc etc en die samen een product leveren dat aan de functionele en kwaliteitseisen voldoet die in hoofdstuk 6 van dit document zijn beschreven. De ketens moeten bij inschrijving een Plan van Aanpak conform de indeling uit Bijlage 2 overleggen om als keten beoordeeld te worden. In het Plan van Aanpak worden organisatievorm en aanpak van de projecten beschreven. De keten wordt hierop getoetst tijdens de offertefase. Deze toetsing wordt mede uitgevoerd aan de hand van referentiebezoeken aan de keten bedrijven en projecten die zij uitgevoerd hebben. Deze zaken worden in hoofdstuk 5 en 8 nader toegelicht.

14 14 5 Beschrijving uitvoeringsproces 5.1 Inleiding We gaan uit van het hieronder omschreven uitvoeringsproces, welke in een pilot zal worden getest en zo nodig wordt bijgesteld. 0. Selectie uitvoerende ketens door Stichting Buurt voor Buurt. Met maximaal drie ketens sluit de Stichting een raamovereenkomst. De raamovereenkomst bestaat uit dit bestek, de ingediende offerte en eventueel aanvullende bepalingen. 1. Werving van particuliere woningeigenaren door Stichting Buurt voor Buurt. 2. Opname van woning namens Stichting Buurt voor Buurt door middel van een opnameformulier. De opname geeft een huidig energielabel en een verbeteradvies dat bestaat uit maatregelen die zorgen voor 2 labelsprongen, een B label of een A label De opname methodiek wordt in de pilotfase samen met de ketens getest en zo nodig bijgesteld. Het opnameformulier wordt door de Stichting en de keten(s) samen vastgesteld. De klant betaalt een entreebijdrage voor het energielabel en de slimme meter. 3. Het advies gaat naar de door de Stichting geselecteerde keten (zie H 5.3). Er wordt een prijs afgegeven. (We streven er naar dat dit kan zonder dat de keten de woning hoeft te bezoeken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de pilot). 4. Het advies gaat, na goedkeuring van de keten, in offertevorm naar de klant De keten sluit een uitvoeringsovereenkomst met de klant. 5. De Stichting bewaakt het offertetraject. 6. De geselecteerde keten voert de werkzaamheden uit. 7. De klant laat, indien gewenst, een eindcontrole uitvoeren door de Stichting, waarbij een nieuw label wordt vastgesteld. 8. De stichting zorgt voor monitoring en verslaglegging. N.b.: ketens worden geselecteerd voor de gehele looptijd t/m De pilot heeft tot doel de ontwikkelde werkwijze te testen.

15 Rol van de stichting De stichting Buurt voor Buurt/Eindhoven zal gedurende de gehele doorlooptijd van het traject optreden als onafhankelijk loket voor de particulier, groepen particulieren of vve s en marktpartijen (ketens) die de verduurzaming gaan realiseren. Daarnaast zal de stichting zorgen voor: een intensieve marketing campagne om het benodigde aantal deelnemers te werven, inspectie capaciteit leveren voor de nulmeting en kwaliteitscontrole en projectmanagement capaciteit, toewijzen van werkzaamheden aan de ketens en een procesondersteunende website om deze zaken in goede banen te leiden. onderhouden contacten met gemeente en andere relevante partijen als banken etc. Er zijn kwaliteitseisen opgesteld waaraan de toeleveringsketens worden getoetst bij de offerte-uitvraag en tijdens de uitvoering. De afspraken tussen de Stichting en de keten worden in een contract vastgelegd. De realisatie van energieverbeterende maatregelen wordt door de keten in opdracht van de particulier uitgevoerd. Het contract voor de realisatie c.q. prestatie zal steeds worden gesloten tussen een particulier of (zakelijke) partij (bijvoorbeeld vve) en de uitvoerende keten. Bij eventuele conflicten fungeert De Stichting als onafhankelijk adviesplatform, deze mogelijkheid tot interventie zal in de contracten worden verankerd. In deze aanpak vervult de stichting een belangrijke rol naar zowel de woning eigenaar als de marktpartijen die de woningen willen verduurzamen; Voor de woning eigenaar treedt een onafhankelijke partij op die een compleet product voor verduurzaming brengt zonder dat dat de particulier veel tijd of moeite kost. Investeren in de eigen woning levert zo met een minimale inspanning een aantrekkelijk rendement op. Voor de marktpartijen verzorgt de stichting het openbreken van een markt met een potentie van alleen al in Eindhoven. Ketendeelnemers zullen zelf geen acquisitie activiteiten hoeven plegen om dit volume naar zich toe te trekken. De deelnemers aan de Stichting Buurt voor Buurt zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen belang bij of in de uitvoering van de werkzaamheden bij de particulier. 5.3 Uitgifte en clustering werkzaamheden Wanr wordt gekozen voor een samenwerkingsmodel met meerdere ketens dan zal de stichting een actieve rol spelen in het contact leggen tussen particulieren die hun woning willen verduurzamen en de ketens die deze verduurzaming aanbieden. Concreet betekent dit dat de stichting de aanmeldingen verzamelt, samenvoegt naar geografie en type oplossing die moet worden gerealiseerd en steeds groepen bij elkaar horende woningen aan een keten doorgeeft. De keten heeft vervolgens de taak om deze groep zoveel mogelijk gelijktijdig te bedienen met een zoveel mogelijk gelijkvormige oplossing zodat prijsvoordelen kunnen worden gehaald uit inkoopvolume en efficiënte uitvoering. Zoals al eerder beschreven blijft het in deze situatie wel zo dat de particulier een contract voor de uitvoering sluit met de keten zelf, de stichting bemiddelt dus alleen in het geconcentreerd contact leggen. De werkzaamheden worden evenredig verdeeld over de ketens. Dat wil zeggen dat elke keten een gelijksoortige omzet kan verwachten. Hierover zal de Stichting periodiek overleggen met de ketens en op een transparante wijze verantwoording afleggen.

16 Nulmeting en opleveringscontrole Een van de uitvoerende activiteiten die de stichting in het traject voor haar rekening mt is het laten uitvoeren van een nulmeting vwb de energie prestatie van de woning en een controle achteraf om de kwaliteit van uitvoering te kunnen bevestigen. Deze laatste activiteit is overigens facultatief, de opdrachtgever (eigenaar van de woning) kan van de controle af zien. De nulmeting bestaat uit minimaal: de vaststelling van het huidige energielabel; een advies over de te nemen maatregelen; plaatsing van een slimme meter (indien gewenst). Het advies voor de te nemen maatregelen wordt als input voor het offertetraject van de ketens gebruikt. Het format voor het advies wordt in de pilot uitgetest. Voor deze activiteit zal de stichting eigen persol of onafhankelijke adviseurs inschakelen. De stichting vraagt voor dit label een bijdrage van de deelnemers. Dit om er voor te zorgen dat er commitment is onder de deelnemers. We richten ons op serieus geïnteresseerden. De toegevoegde waarde van het advies over uit te voeren maatregelen gekoppeld aan de opname van het label zal hoog moeten zijn. De situatie die de stichting nastreeft is er een waarbij de keten die de woningen gaat verduurzamen zelf geen opname meer hoeft te doen om een goede oplossing aan te kunnen bieden. De opname tijdens de nulmeting levert namelijk al direct een advies op over de te nemen maatregelen, na indeling in clusters kan de keten dan direct een standaard aanbieding kunnen doen. De stichting wil, in overleg met de ketens de opname zodanig inrichten, dat de gegevens bruikbaar zijn om een prijsopgave voor de uit te voeren maatregelen af te geven. 5.5 Toetsing van het resultaat Tijdens de looptijd van het project zal de stichting bewoners de dienst aanbieden om als onafhankelijk kwaliteitscontroleur op te treden. In dat geval zullen opleveringscontroles worden uitgevoerd die het behaalde resultaat zowel kwalitatief als kwantitatief beoordelen. In alle gevallen zal de stichting optreden als bewaker van de kwaliteit van het proces wat door de toeleverende ketens wordt uitgevoerd. Wanr niet wordt voldaan aan de kwaliteits criteria dan kan de stichting besluiten een van de ketens van verdere deelname uit te sluiten. In individuele gevallen treedt de stichting enkel op als onafhankelijk adviseur richting beide partijen Kwalitatief Kwalitatieve beoordelingscriteria vallen uiteen in twee delen; kwaliteit van de te gebruiken materialen en kwaliteit van het uitgevoerd werk. Het gehele proces wat door de keten is gevolgd zal tijdens de controle worden doorgenomen, van het uitbrengen van de offerte aan de klant tot en met de oplevering van de verduurzaamde woning. Kritisch zal worden gekeken naar merk en type van de geselecteerde apparatuur, wanr wordt afgeweken van hetgeen tijdens de inschrijving is vernoemd zal worden gevraagd naar onderbouwing. Daarnaast zal de kwaliteit van het uitgevoerd werk worden beoordeeld, hierbij zullen de vigerende normen vanuit bouw- en installatie perspectief worden

17 17 gebruikt. Als laatste wordt de woning eigenaar gevraagd zijn of haar mening te geven over de uitvoering en het uitvoeringsproces. Een en ander wordt samengevat in een opleverprotocol met een advies aan de eigenaar aangaande mogelijk vervolgacties Kwantitatief Om een kwantitatieve meting van het resultaat op functiol niveau mogelijk te maken zal de stichting voorzien in de uitvoering van een nulmeting. Deze bestaat uit de uitgifte van of het opvragen van het huidige energielabel van de woning en het vaststellen van het energiegebruik van de woning in een referentieperiode. Met deze uitgangspunten kunnen vervolgens de volgende kwantitatieve beoordelingen worden uitgevoerd: - De werkelijk behaalde winst in energie prestatie van de woning (het nieuwe label en bijbehorende EI score) - De werkelijke behaalde energie winst, gemeten over dezelfde periode als de nulmeting (voor zover aanwezig) - De berekende prijs voor het standaard en eventueel meerwerk ten opzichte van de uitgangspunten Proces bewaking Het proces wat door de keten wordt gehanteerd voor de uitvoering van de maatregelen bestaat uit een aantal stappen die met een vast tempo gerealiseerd moeten kunnen worden. Onderstaand overzicht laat zien op welke criteria de ketens door de stichting zullen worden beoordeel en hoe de prestatie gemeten zal worden. 5.6 Rol ketens De rol die toeleverende ketens in het project gaan invullen is in de navolgende paragrafen omschreven. In het algemeen kan niet genoeg worden benadrukt dat de stichting Buurt voor Buurt Eindhoven met haar Energiegezelschap een samenwerking beoogt die vele barrières die in de huidige praktijk worden gezien moet doorbreken. Ketenpartijen zullen dus over de grenzen van hun eigen activiteiten moeten durven kijken en virtueel als één bedrijf opereren om een goede kans te maken deel te nemen aan dit project. De samenwerking tussen de stichting en de ketens zal voor een deel moeten berusten op onderling vertrouwen. De stichting gaat zich maximaal inzetten om 2000 woningen in het project te betrekken maar kan geen enkele garantie geven hoeveel woningen er daadwerkelijk zullen worden behaald. Wel kan worden gegarandeerd dat de stichting de toewijzing naar ketens tijdens het traject zoveel mogelijk evenredig zal uitvoeren.

18 Complete oplossing vanuit 1 contactpunt Cruciaal in het keten denken is het, als geïntegreerde keten, brengen van een complete oplossing voor de klant. Deze oplossing bestaat op het hoogste abstractie niveau uit een woning die aantoonbaar minimaal twee labels is gestegen of naar label B is gegaan en dus ook aantoonbaar minder energie verbruikt. Op een niveau dieper is dat een woning waarin de door het Energiegezelschap voorgestelde maatregelen voor een marktconforme prijs, een acceptabel kwaliteitsniveau en volgens een professiol uitvoeringsproces zijn gerealiseerd. De keten bestaat dus wel uit meerdere bedrijven maar levert een eenduidig resultaat, daarbij vanuit klantperspectief opererend als 1 bedrijf. In de uitvoering zullen de ketens op basis van de aanmelding van de klant via de stichting in actie komen om de klant een passende aanbieding te doen voor het pakket wat de klant heeft geselecteerd. Hoe deze aanbieding tot stand komt is geheel aan de ketens. Na opdracht van de klant wordt de uitvoering door de keten integraal Clustering tbv inkoop voordelen Een belangrijk aspect met betrekking tot het behalen van een zo laag mogelijk kostprijs voor de particulier is het behalen van zoveel mogelijk schaalvoordeel op inkoop gebied. De ketens zullen hiervoor zelfstandig processen en voorstellen moeten formuleren die enerzijds zoveel mogelijk gelijkvormige oplossingen brengen terwijl anderzijds zoveel mogelijk flexibiliteit in het aangebodene blijft zitten om de klant de mogelijkheid te bieden een op maat gesneden renovatie te realiseren. De Stichting schrijft hierbij niet voor welke methodiek daarvoor moet worden gekozen Opleiding Bij de start van het uitvoeringstraject zal de stichting een cursus organiseren voor de medewerkers uit de ketens die zullen worden ingezet voor het eerste lijnscontact met de klant. Deze opleiding zal minimaal 1 en maximaal twee dagen in beslag nemen. Partijen die behoren tot een keten die voor de uitvoering wordt geselecteerd verplichten zich daarmee om hun medewerkers voor deze opleiding ter beschikking te stellen Communicatie Bedrijven die onderdeel worden van een keten die voor Het Energie Gezelschap in de gemeente Eindhoven verduurzamingsprojecten gaat uitvoeren onthouden zich gedurende de looptijd van het project (dus tot eind 2014) van separate communicatie- en marketing acties op het gebied van verduurzaming van woningen in de gemeente Eindhoven. Bedrijven maken gebruik van door de Stichting verstrekte communicatiemiddelen. (huisstijl, website, etc.) Het proces zoals beschreven in H 5.1 wordt zoveel mogelijk via een internetapplicatie uitgevoerd. Op een website kunnen zowel de klant als de keten inloggen in hun eigen dossier. De Stichting is hiermee in staat het proces te volgen en te monitorewn en kan zo de klant en de keten optimaal ondersteunen.

19 Financiering stichting De ketens die voor de stichting buurt voor buurt actief worden leveren een bijdrage aan de stichting. Deze bijdrage zal rond de 5% van de omzet van de ketens liggen, de wijze waarop deze wordt verrekend dient onderdeel te zijn van het voorstel wat de ketens bij inschrijving indienen. 5.8 Beëindiging Indien een ketenpartner zich niet houdt aan de gemeente afspraken, of niet voldoet aan de gewenste kwaliteits- en kwaniteitscriteria behoudt de stichting zich het recht voor om de samenwerking te beëindigen.

20 6 Funktionele beschrijving technische pakketten De pakketten*) zijn globaal te verdelen in: Comfortpakket nr. 1: Gevelisolatie + vernieuwing verwarmingsinstallatie (2 labelsprongen) Comfortpakket nr. 2: Totale schilisolatie+ vernieuwing verwarmingsinstallatie (B label) Comfortpakket nr. 3: Totale schilisolatie+ vernieuwing verwarmingsinstallatie aangevuld met zonne-cellen/boiler (A label) Het maatregelpakket dat geschikt is voor een individuele woning is sterk afhankelijk van de huidige situatie van de woning. Om dit inzichtelijk te maken is een overzicht gemaakt van de meest aannemelijke situaties van de huidige woningen. Vervolgens zijn de mogelijke maatregelen per situatie genoemd met de daarbij horende prestatie-eisen. Pakket Onderdeel Mogelijkheden huidige situatie Algemeen 1 2. Slimme meter Geen slimme meter, geen slimme thermostaat met display Slimme meter, geen slimme thermostaat met display Geen slimme meter, slimme thermostaat met display Slimme meter en thermostaat met display Mogelijke maatregelen Vervangen thermostaat door slimme thermostaat met display. Meter wordt door Endinet vervangen door een slimme meter Vervangen thermostaat door slimme thermostaat met display Meter wordt door Endinet vervangen voor een slimme meter; Slimme thermostaat aansluiten op slimme meter Geen Prestatie-eisen - De woning dient ten minste twee energielabel stappen te maken. - Slimme meter met display aangesloten op P1 poort - Minimale weergave op display: eigen verbruik en teruglevering en geschiedenis verbruik en teruglevering - Garantie display ten minste 2 jaar - Inclusief onderhoud en storing service - Minimale weergave op display: eigen verbruik en teruglevering en geschiedenis verbruik en teruglevering - Garantie display ten minste 2 jaar - Slimme meter met display aangesloten op P1 poort - Levensduur slimme meter ten minste 15 jaar - Inclusief onderhoud en storing service 5. HR-combiketel Geen

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND De Bouwopgave GROTE VERSCHEIDENHEID IN ENERGIEOPAVE. Grote verscheidenheid in energieopgave. 1. Nieuwbouw. 2. Woningen 1980-2000; onvoldoende geïsoleerd.

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl

Welkom Buurtbewoners Zorgvlied. www.samengeeftenergie.nl Welkom Buurtbewoners Zorgvlied www.samengeeftenergie.nl Agenda Terugblik op vorige bijeenkomsten Stap 1: Deelname & Groepsvorming Stap 2: Energieadvies Stap 3: Inkoopbegeleiding/Groepsvorming Aanmelding

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw Programma Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie van visie tot concept renovatie & energiezuinigheid Voorbeeldprojecten Toekomst + gebruiker (bestaande) bouw ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Samen geeft Energie'

Subsidieregeling 'Samen geeft Energie' Subsidieregeling 'Samen geeft Energie' Karakter regeling Artikel 1. 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg. De bepalingen

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie

Wie zijn wij? En fysiek gevestigd in:

Wie zijn wij? En fysiek gevestigd in: Wie zijn wij? En fysiek gevestigd in: Wie zijn wij? Onafhankelijke rol als intermediair Wij helpen consumenten onafhankelijk en stapsgewijs met duurzaamheid advies en (totaal)oplossingen op weg naar energieneutraal

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze Notitie Project Isover/Energiebesparing bestaande bouw Betreft Onderzoek naar effect op Energie-index (EI) Ons kenmerk E.2012.1379.00.N001 Versie 001 Datum 8 maart 2013 Verwerkt door RLO HW Contactpersoon

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1 DUURZAAM Duurzaam (T)huis DUURZAAM Evaluatie fase 1 Duurzaam (T)huis is op 9 september 2009 van start gegaan. Met Duurzaam (T)huis worden eigenaar-bewoners in de gemeente Dalfsen gestimuleerd om werk te

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

Energiebesparen in de praktijk

Energiebesparen in de praktijk Energiebesparen in de praktijk Praktijkvoorbeeld VvE Wiltenburgh, Utrecht www.segon.nl www.segon.nl Knelpunten energiebesparing bij VvE en Organisatie Financieel Bouwkunde Installatie Juridisch > 5 Stappenplan

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Duurzaam bouwen en renoveren Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Ontwikkeling energieprestatie woningen 3,5 3 2,5 nieuw bestaand EPC 2 1,5 1 0,5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

Energiebesparend. Mooi. Razendsnel.

Energiebesparend. Mooi. Razendsnel. Energiebesparend. Mooi. Razendsnel. Vergroot woongeluk met Cocoonz! Een (huur)huis op een slimme manier energiezuinig, comfortabel en weer aantrekkelijk maken? Met Cocoonz bieden wij dé oplossing om een

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis

GO 12. Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis GO 12 Bewonerscampagne vervolg Steek energie in je huis Achtergrond Het doel van de campagne is om het voor bewoners - eigenaar/bewoners in dit geval, aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk te investeren

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE'

Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE' Aanvraagformulier SUBSIDIE 'SAMEN GEEFT ENERGIE' De aanvraag betreft subsidie voor het bewonerscollectief van tenminste 20 eigenaar bewoners van tenminste 20 adressen die akkoord zijn met de aanvraag van

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie.

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie. Na-isoleren Meer comfort met minder energie. Besparen met woningisolatie Volta Limburg, voelt altijd beter, een belofte die Volta Limburg betrouwbaar en innovatief waarmaakt in heel Limburg. 7 dagen per

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Sportpark Kilder Meer betrokkenheid Meer keuze Meer kwaliteit MeerWaarde Het consortium Het consortium van Campen heeft reeds meerdere energetisch hoogwaardige

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.16.1279 B.16.1279 Landgraaf, 5 juli 2016 ONDERWERP: Verbeteren energielabel particuliere woningvoorraad Raadsvoorstelnummer: 47 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Succesvolle campagne Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 AD 13/11/2013

Succesvolle campagne Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 AD 13/11/2013 AD 13/11/2013 Informatieavonden 15 & 17 mei 2017 Succesvolle campagne 2013 AD 13/11/2013 informatieavond ambassadeurs Projectteam: ervaringen delen = buren interesseren Aanloop: flyeren, enquête & thema-avond

Nadere informatie

Van Duin Installatie Management

Van Duin Installatie Management Van Duin Installatie Management 21 Juni 2010 Energie Prestatie Actie Boven de Baandert Van inzicht naar uitvoering Van Duin Installatie Management Adviesbureau sinds 2002 gecertificeerd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Cursus Duurzaam Isoleren

Cursus Duurzaam Isoleren Cursus Duurzaam Isoleren 1. Introductie Jack Vroomen 2. DUWParkstad Joyce Bongers 3. Bameco (isolatiebedrijf) Maurice van Gennip 4. Adviesgesprek Rick Muijen Uitnodiging voor bezoeken producten (logo gamma)

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen nergiebesparing Industrie Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen cvketel cvketel cvketel cvketel cvketel gas elektric iteit cvketel cvketel cvketel Huidige situatie portiekflat Portiek

Nadere informatie

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld

Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Begeleiding PV project gemeente Simpelveld Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vraag opdrachtgever en doelstelling... 3 3. Plan van Aanpak... 4 3.1 Schouw en schetsontwerp 3.2 Opstellen College Voorstel

Nadere informatie

www.samengeeftenergie.nl

www.samengeeftenergie.nl www.samengeeftenergie.nl Agenda I. Uw Individueel Energie Besparingsadvies > Algemene toelichting > Algemene vragen II. Introductie KIS verbanden > Korte voorstelronde Feenstra en Loket-Zuid III. Pauze

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! GECERTIFICEERD KOMO NA-ISOLATIE BEDRIJF 10 JAAR GARANTIE SPOUWMUURISOLATIE VLOERISOLATIE DAKISOLATIE GELUIDSISOLATIE ISOLATIEHERSTEL SPOUWMUURISOLATIE

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Bewonersinformatieavond Woningverbetering en Duurzame Maatregelen, Componistenbuurt. Onze wereld vraagt erom.

Bewonersinformatieavond Woningverbetering en Duurzame Maatregelen, Componistenbuurt. Onze wereld vraagt erom. Bewonersinformatieavond Woningverbetering en Duurzame Maatregelen, Componistenbuurt 1 Agenda informatieavond Deel 1: -Welkomstwoord door de heer Ouwehand -Toelichting offertes voor woningverbetering en

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 DEMONTABEL BOUWEN Menno vd Veen, manager Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema's bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen Energiesprong @greenspirator bouwlokalen Somewhere in the North of Paris...extreme urban fuel poverty OPWARMING VERGRIJZING 13 miljard ENERGIEVERBRUIK WONINGBOUW Bron: PHI Bij 2000 m3 gasverbruik en

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden Afdeling Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder Floor van de Velde Projectleider Janneke Petter Versie Datum 25 september 2012 Status ter besluitvorming in bestuur van 8/9 november 2012 Inleiding In

Nadere informatie

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Aanleiding vereniging voor energiebesparing: 1 hogere gemeentelijke tarieven voor verenigingen

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie