Akkoord Bespreken Naam Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akkoord Bespreken Naam Datum"

Transcriptie

1 Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Principebesluit investeringen warmte/koude-installaties gemeentehuis. Samenvatting Bij de aanpassing van het gemeentehuis in het kader van het project Boxtel OpMaat is er voor gekozen om de eigen WKO-bron over te dragen aan een marktpartij, die vervolgens zorgt voor de benodigde investeringen, beheer en onderhoud. Deze levert op prestatiecontractsbasis vervolgens warmte en koude uit de bron. Bij de marktverkenning hiervoor is gebleken dat marktpartijen voorkeur geven aan volledige overname van de warmte- en koude installaties van het gemeentehuis. De lagere investering en navenant lagere kapitaallasten worden daarmee naar verwachting budgetneutraal - gewijzigd in de hogere exploitatiekosten van een onderhouden energieprestatiecontract. Dit impliceert enerzijds een begrotingswijziging, maar heeft tevens effect op de wijze van voorbereiding en aanbesteding van het installatiedeel van de aanpassing gemeentehuis. Wij vragen daarom een principebesluit die de verdere uitwerking vastlegt. Voorstel 1. In te stemmen met het budgetneutraal - onderbrengen van de gehele warmte/koudeinstallatie, exclusief het distributiestelsel, bij een ESCo en dit mee te nemen bij de aanpassing gemeentehuis binnen het project Boxtel OpMaat. 2. Bij de voorbereiding van de aanpassing gemeentehuis voorgaand principebesluit verder uit te werken en de raad zo spoedig mogelijk om instemming voor die richting te vragen. 3. Niet eerder tot feitelijke realisatie over te gaan dan nadat de raad een begrotingswijziging daarvoor heeft vastgesteld. Burg. Akkoord Bespreken Naam Datum Comm. Burg. & Weth. vergadering op Weth. W Dorpsraad Agenda nr. Weth. M OR Portef. houder B Weth. L Raad P/C stuk Secr. Overige 1 Overige 2 Openbaar ja 1

2 Inleiding Hoewel als product niet nieuw is het zogenaamde leasen, outsourcen of onderbrengen van technische installaties bij ESCo s (Energy Service Company) nog een relatief onbekend fenomeen in Nederland. Maar wel een trend die sterk in opkomst is onder invloed van de kredietcrisis, o.a. gemeenten Almere en Rotterdam experimenteren hiermee thans. Het grote voordeel voor een opdrachtgever is dat deze niet meer zèlf grote bedragen hoeft te investeren, maar een levering in de vorm van een vooraf afgesproken prestatie inkoopt onder een meerjarig contract tegen een vastgelegd (jaar)tarief. In plaats van investeringen met daaruit voortkomende kapitaallasten betaalt de opdrachtgever dus bepaalde overeengekomen exploitatiekosten volgens het prestatiecontract. Looptijden van de contracten lopen uiteen van ca. 5 tot 20 jaar. Meest gangbaar is een periode van ca. een afschrijvingsperiode, zodat de ESCo zijn investeringen ook kan terugverdienen, bij technische installaties veelal jaar. Voor meer informatie over het onderbrengen van installaties bij ESCo s wordt verwezen naar de bijlage van onze installatieadviseur ABT. Het spreekt voor zich dat een keuze voor het onderbrengen van installatieonderdelen bij een ESCo een heel andere voorbereiding, bestek en aanbesteding vergen dan de traditionele aanpak, waarin de gemeente zelf een installatie aanschaft, beheert en onderhoud. In de voorbereiding van het ontwerp, bestekken en aanbesteding van de aanpassing huisvesting staan we daarom thans voor een cruciale keus: zelf investeren of installatieonderdelen onderbrengen bij een ESCo. Voor de WKO-bron was die keuze al impliciet gemaakt in de investeringsraming van het project aanpassing gemeentehuis in het kader van Boxtel OpMaat. Bij de marktverkenning hiervoor is echter gebleken dat diverse marktpartijen voorkeur geven aan volledige overname van de warmte- en koude installaties van het gemeentehuis (uitgezonderd het distributiestelsel van warmte en koude). Om effectief voort te gaan met de voorbereiding is een keuze nodig, welke richting wordt gekozen. Ook de overige warmte/koude installaties in de technische ruimten onderbrengen bij een ESCo of zelf investeren. Mocht de keuze vallen op onderbrengen van die installaties in een ESCo, dan impliceert dit een verlaging van de benodigde investering (een deel van de geraamde aan technische installaties wordt dan door een andere partij gedragen), terwijl de exploitatielasten zullen toenemen. Ook al zou dat voordeliger dan wel budgetneutraal zijn, dan nog vergt dit een begrotingswijziging en daarmee betrokkenheid van de raad. Het is nog te prematuur om die begrotingswijziging thans voor te leggen omdat nog niet alles voldoende is uitgewerkt. Wel acht ik het van belang in zo vroeg mogelijk stadium te peilen of het college en de raad met die route zou kunnen instemmen. Wij vragen daarom een principebesluit die de verdere uitwerking toestaat, en instemming geniet van de raad. Om de gang in de voorbereiding niet te veel te vertragen, verzoeken wij u dit bij de behandeling van Burap of meerjarenbegroting 2014 met de raad te bespreken. Beoogd effect Bestuurlijke afstemming in de principekeuze voor zelf investeren in de WK (warmte/koude)- installatie van het gemeentehuis of deze onder te brengen bij een ESCo via een energieprestatiecontract, ten behoeve van het voorbereidingsproces aanpassing gemeentehuis. 2

3 Argumenten 1.1. Onderbrengen van de WK-installatie bij een ESCo s verlaagt de benodigde investering. Een deel van het aanwezige budget voor de aanpassing van de technische installaties zal onder het prestatiecontract geïnvesteerd moeten gaan worden door de ESCo. De ESCo, neemt die investeringsbeslissing zelf, maar wordt gehouden aan de gemaakte afspraken in het prestatiecontract. Daarvoor is een tarief verschuldigd. Die exploitatiekosten zullen bij een goed contract echter gelijk of zelfs lager zijn dan de kapitaallasten die de gemeente anders kwijt zou zijn. Per saldo is dit budgetneutraal of zelfs voordeliger Regeling, beheer en onderhoud van de WK-installatie is geheel in één hand. Door zowel de WKO-bron als de overige warmte/koude-installatieonderdelen bij één eigenaar/beheerder onder te brengen neemt de mogelijkheid van een optimale onderlinge afstemming toe. Dit bevordert niet alleen duurzaamheid door een zo spaarzaam mogelijk gebruik van energiebronnen. Het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van alle installatieonderdelen is ook in het financiële belang van de ESCo, omdat dit zijn winstmarge binnen het afgesproken tarief vergroot. De besparingen binnen het afgesproken tarief en daarvoor te leveren prestatie komen immers ten goede aan de winst van de ESCo. De ervaring leert dat afstemming tussen twee beheerders altijd strijd geeft in wiens belang een bepaalde instelling is, of over en weer tot verwijten of discussies leidt Er is geen specifieke technische kennis voor het beheer nodig in de eigen organisatie. Door investeringsbeslissingen, onderhoud en beheer geheel bij de ESCO te leggen, is geen specifieke technische kennis van de installaties nodig binnen de eigen organisatie. Kennis die er thans ook niet is. De gemeente behoeft enkel te controleren of aan de vooraf vastgelegde prestaties wordt voldaan, die ze aan de hand van een simpel dashboard kan volgen en bewaken. 2.1 Door de principekeuze te maken kan het voorbereidingsproces gericht worden voortgezet. De voorbereiding van definitief ontwerp en opstellen bestekken aanpassing gemeentehuis is in een cruciale fase aangeland. De keuze tussen zelf investeren of aan een marktpartij overlaten vergt een bestuurlijke afweging over de oplossingsrichting. Indien u kiest voor onderbrengen bij een ESCo, dan zal echter terugkoppeling hierover met de raad moeten plaatsvinden, ook omdat die weg leidt tot een (budgetneutrale) begrotingswijziging. De raad behoudt via het budgetrecht grip op de uiteindelijke beslissing voorafgaand aan realisatie. Het verdient aanbeveling de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij voornoemde principekeuze, een en ander in overeenstemming met de Leidraad Projectmatig Werken. Geschikte terugkoppelmomenten daarvoor zouden kunnen zijn de behandeling van de Burap II of de meerjarenbegroting Vooralsnog is enkel instemming te vragen met een uitwerkingsrichting. Een definitieve keuze kan nog altijd worden gemaakt bij het voorleggen van de begrotingswijziging, die bij de verdere uitwerking opgesteld zal gaan worden. 3

4 Kanttekeningen 1.1. De gemeente verliest aan zeggenschap in investeringen, beheer en onderhoud. De warmte/koude-installatie valt geheel toe aan de ESCo. Het is dus van groot belang in het prestatiecontract duidelijke voorwaarden en prestaties vast te leggen, om dát te krijgen wat de gemeente ook wenst. Er moeten voldoende mogelijkheden worden ingebouwd om desgewenst nog bepaalde beleidswensen in de toekomst te kunnen inbrengen Er wordt een langdurig contract aangegaan. Er wordt een contract voor bijvoorbeeld 15 jaar aangegaan, waarin veel kan veranderen. Blijft de gemeente nog wel de afnemer van de prestaties in het gebouw, gaat de ESCo niet failliet, of zijn er belangrijke beleidsontwikkelingen ten aanzien warmte/koude die tussentijds aanpassing van de installaties wenselijk maken. Hiervoor zullen bepalingen in het contract moeten worden opgenomen. Dit lijkt lastiger dan de situatie met zelf investeren, waarbij echter niet vergeten moet worden dat ook zelf investeren de gemeente voor een even lange periode bindt aan kapitaallasten Er is nog weinig praktijkkennis over de prestatiecontracten met ESCo s. De praktijkervaringen zijn nog erg experimenteel. De contractsvorming zal daarom lastig en ingewikkeld zijn, waarbij we naast de expertise van een installatieadviseur (voor beschijving van de technische vraag) ook de specialistische kennis van contractsvorming en aanbesteding nodig zullen hebben. Ook de wijze van aanbesteden van dit soort contracten is nog relatief experimenteel en kent dus enig risico op procedurefouten. 3.1 Een latere koerswijziging betekent vertraging en extra kosten Een grondige afweging vooraf zou het voorbereidingsproces van de gehele aanpassing gemeentehuis, ook het bouwkundig deel fors vertragen. Met de principekeus wordt de voorbereiding niet verder belemmerd. Strikt genomen kan de raad in een altere stadium alsnog besluiten om alsnog te kiezen voor koerswijziging, maar dan zou dat vertraging opleveren en zijn er kosten voor niets gemaakt. Uitvoering en Planning Indien u kiest voor de richting van de ESCo stellen wij voor dit zo speodig mogelijk met de raad terug te koppelen en om instemming voor uw koers te vragen. Zo mogelijk al in oktober bij de behandeling van de Burap of de meerjarenbegroting Communicatie Zie hiervoor bij Uitvoering, verder geen communicatie. Bijlagen 1. Memo ABT dd inzake investeringen door toeleverende partij via langlopende contracten. Ter inzage 1. 4

5 Financiële consequenties Voorzien in begroting: n.v.t. Voorzien in investeringsprogramma: n.v.t. Begrotingswijziging: n.v.t. Akkoord afdelingscontroller: n.v.t. Functie nr: Kostenplaats: Wijz. nr.: 5

6 Collegebesluit Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte Datum: Onderwerp Principebesluit investeringen warmte/koude-installaties gemeentehuis Besluit Conform advies waarbij afspraken rondom prestaties en budget waterdicht geregeld dienen te zijn, zodat de continuïteit te allen tijde gegarandeerd is. Aan de afdeling wordt gevraagd om een notitie voor de commissie te maken en de financiële consequenties mee te nemen in de tweede bestuursrapportage die in november aan de orde komt. Het college besluit definitief op basis een concrete bieding. 1

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen (Anders) financieren Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen In deze reeks verschijnen ook: Stappenplan Zorgvuldige Overdracht Agenda voor lokaal overleg Competent Opdrachtgever Inzicht in de bekwaamheid

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Inhoudsopgave Decentrale financiële Verantwoordelijkheid 3 Inleiding 3 Hoofdzaken

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst

VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst VIII. Deelproduct Bestuursovereenkomst Inhoud A Doel en beschrijving bestuursovereenkomst... VIII-2 B Relevante wet- en regelgeving... VIII-3 C Leeswijzer deel product bestuursovereenkomst... VIII-4 D

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie