Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland"

Transcriptie

1 Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland Verslag eerste platformbijeenkomst 15 februari 2012 Deze platformbijeenkomst is georganiseerd door de provincie Gelderland en is bedoeld voor besturen van scholen in het primair onderwijs en gemeenten. Het doel is om samen tot efficiënte en creatieve oplossingen te komen rondom het thema binnenluchtkwaliteit. In 2007/2011 heeft de provincie Gelderland uitvoering gegeven aan haar beleidstaak Luchtkwaliteit en Gezondheid o.a. door ondersteuning vanuit het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het project Frisse Scholen. Hieruit bleek dat vele scholen een onvoldoende scoorde op binnenluchtkwaliteit in de klaslokalen. Om de continuïteit van de aanpak Frisse Scholen in te bedden neemt de provincie het initiatief tot het opzetten en faciliteren van een lerend en zelfsturend netwerk vanuit het Gelders Kennisprogramma Duurzame Ontwikkeling. De ambitie van het netwerk is om met de Gelderse schoolbesturen een plan van aanpak te ontwikkelen om te komen tot een verbetering van de binnenluchtkwaliteit van de scholen en daarmee bij te dragen aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. WELKOM door Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland Gedeputeerde Annemieke Traag geeft de aftrap voor deze eerste platformbijeenkomst Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland. Haar aanwezigheid maakt duidelijk dat de provincie Gelderland dit bestuurlijk een belangrijk project vindt. De gedeputeerde vraagt enkele aanwezigen wat hun verwachtingen zijn van deze bijeenkomst en wenst iedereen een inspirerende ochtend toe. Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 1

2 INTRODUCTIE door Theo Heinink, programmamanager Luchtkwaliteit prov. Gelderland Theo Heinink is op verschillende manieren bezig met het onderwerp luchtkwaliteit. Een belangrijk aspect van luchtkwaliteit is het meten ervan, omdat het anders als bijvoorbeeld geluid veel minder tastbaar is en overschrijdingen anders worden beleefd. In de provincie Gelderland wordt luchtkwaliteit sterk gekoppeld aan gezondheid. De binnenluchtkwaliteit van scholen is geen wettelijk taak van de provincie. Toch wil men zich ervoor blijven inzetten. Daarom is gekozen voor de vorm van een platform, waarbij samenwerking en kennisuitwisseling centraal staan. De provincie heeft de intentie dit platform de komende twee jaar te blijven ondersteunen. DE AANPAK door dagvoorzitter Daaf de Kok Dit jaar worden er drie platformbijeenkomsten georganiseerd. Vandaag staan kennismaken met elkaar en de werkwijze van het platform centraal. De volgende keren zal meer inhoudelijk worden ingegaan op het onderwerp binnenluchtkwaliteit op basisscholen en wordt de agenda voor een groot deel bepaald door de kennisgroepen. In deze groepen wordt een specifiek thema uitgediept, o. a. aan de hand van best practices. De resultaten hiervan worden gedeeld op de platformbijeenkomst. Iedereen is van harte uitgenodigd om zitting te nemen in een kennisgroep. PRESENTATIE KENNISGROEPEN a. Financiering voorzitter Robin Smit (Stichting Fluvium) Doelstelling: Verschillende financieringsconstructies in beeld brengen die de verbetering van luchtkwaliteit en gezondheid op basisscholen in Gelderland mogelijk maken. Scholen mogen van OCW niets aan de buitenkant van hun gebouw doen en de gemeenten kunnen steeds minder doen door bezuinigingen. Het gevolg: te heet in de zomer, te veel tocht in de winter en hoge strookkosten. Creatieve financieringsvormen kunnen ervoor zorgen dat, ook in deze tijd van bezuinigingen, stappen gezet kunnen worden en investeringen gedaan voor een goede binnenluchtkwaliteit. De kennisgroep financiering zal zich hier, met behulp van experts, in gaan verdiepen om zo een goede input te kunnen geven aan het platform. b. Organisatie & gedrag voorzitter Anton Brinkhuis (PCBP Rheden) Doelstelling: In kaart brengen op welke wijze met het aanpassen van de organisatie, of het gedrag van leerlingen en leerkrachten, de luchtkwaliteit kan worden verbeterd. Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 2

3 Het bestuursakkoord Primair Onderwijs dwingt scholen om met minder geld meer te presteren. Dit vraagt om meer out of the box denken: hoe kan op een creatieve manier gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe oplossingen. Niet alleen techniek speelt daarbij een rol, maar ook het gedrag van leraren en leerlingen en de manier waarop zaken georganiseerd zijn op een school. Hierbij kan gedacht worden aan een andere manier van het verdelen van lokalen, aan andere schooltijden en aan het motiveren tot meer ventileren. Ook een goede afstemming met andere partijen die gebruik maken van het gebouw, bijvoorbeeld de BSO, biedt nieuwe kansen. In de kennisgroep organisatie & gedrag zullen dit soort zaken verder worden uitgediept. c. Techniek voorzitter Steven van der Lelie (GGD Gelre IJssel) Doelstelling: Inventariseren van manieren om met behulp van techniek de luchtkwaliteit in basisscholen te verbeteren en zo gezondheid en welzijn van leerlingen en leerkrachten te bevorderen. Bij het bouwen van een nieuwe school wordt veel aandacht besteed aan goede isolatie. Maar mensen, PC s, et cetera genereren heel veel warmte. In voorjaar, zomer en najaar moet die warmte er ook weer uit. Daarvoor worden dure koeltechnieken gebruikt, terwijl er vaak bouwfysisch iets mis is. In de bouwwereld en bij adviseurs is al heel veel kennis. In de kennisgroep techniek zal deze kennis worden verzameld en verwerkt tot hapklare brokken. Daarbij wordt aandacht besteed aan materialen, installaties (warmte, lucht, energie), overige technieken (filtering, zuivering), instrumenten en goede voorbeelden. INTERMEZZO door Peter van Loon Peter van Loon heeft in zijn tijd als schoolbestuurder veel te maken gehad met het binnenklimaat op basisscholen. Hij heeft scholen gehad waar de PPM 3700 was. (In het nieuwe Bouwbesluit wordt de norm voor nieuwbouw 1000 PPM). Uiteindelijk is het hem gelukt om met 1 installatie een PPM van 1000 te halen. De leasekosten kunnen deels betaald worden uit de warmteterugwinning. De gevolgen van een gezonder binnenluchtklimaat zijn duidelijk merkbaar: de kinderen hebben geen hoofdpijn meer, kunnen zich ook s middags concentreren, zijn niet meer slaperig en hebben geen astmaklachten meer. Peter heeft overigens ook het aspect gedrag meegenomen in zijn aanpak, onder andere door een longverpleegkundige naar de scholen te sturen. Een paar eenvoudige tips: Haal tekeningen aan de waslijn na zes weken weg, want na die tijd gaan ze het stof dat ze verzameld hebben loslaten. Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 3

4 Planten in de klas dien je elke drie maanden te verpotten, als je dat niet doet worden ze een bron van bacteriën. Om kinderen goed te kunnen laten leren zijn de onderwijzer en de lesstof van belang, maar ook de bebouwde omgeving en de kwaliteit van onder andere lucht en licht. Een hulpmiddel bij het maken van het programma van eisen voor een nieuw te bouwen school is de Scholenbouwwaaier. Deze is gemaakt door Marco van Zandwijk en geeft op overzichtelijke wijze informatie over alle verschillende aspecten waarmee je te maken krijgt bij het laten bouwen van een nieuwe school. GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN, interactie tussen deelnemers en dagvoorzitter Vraag: Wat is het eindproduct over één of twee jaar, wat is het doel van dit project? Antwoord: Het uiteindelijke doel is om de binnenluchtkwaliteit op basisscholen substantieel te verbeteren. Twee jaar is echter te kort om dit te bereiken. Daarom is het concrete doel dat stichtingen over twee jaar een goed Plan van Aanpak hebben om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Vraag: Waarom richt het project zich alleen op basisscholen? Antwoord: Het doel van het project is om concrete resultaten te bereiken. Dat lukt alleen als er nauw wordt aangesloten bij de praktijk, er een duidelijke focus is en er gewerkt wordt met een organisatorische eenheid. Er is overwogen om ook BSO en kinderdagverblijven erbij te betrekken, maar die worden anders gefinancierd. Om deze redenen is ervoor gekozen nu eerst in te zetten op de basisscholen. Hopelijk stimuleert dit BSO, kinderdagverblijven en vervolgonderwijs om ook in beweging te komen. Alle informatie is ook voor deze instellingen vrij beschikbaar via de website. * * * NETWERKPAUZE * * * LANDELIJK PLATFORM BINNENMILIEU SCHOLEN door Ir. Frans de Haas Het Landelijk Platform Binnenmilieu Scholen bestaat tien jaar. De doelstelling van het platform is hetzelfde als van het Gelders platform, namelijk: zorgen voor een gezonder binnenmilieu op scholen. Aanvankelijk was de taak van het platform vooral om het onderwerp op de agenda te krijgen. Het probleem werd tien jaar geleden immers alleen erkend door enkele deskundigen. In het landelijk platform wordt breed samengewerkt door verschillende koepelorganisaties: landelijke ouderorganisaties, onderwijsbonden, PO-Raad, VNG, Agentschap NL, GGD, RIVM, Ministeries OCW en I&M, kennisinstellingen en brancheorganisaties van de bouw- en Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 4

5 installatiesector. Er is een activiteitenprogramma, waarbij het bundelen van kennis en kennisontwikkeling hoog op de agenda staan. Er zijn enkele instrumenten/hulpmiddelen ontwikkeld (die via de website van het platform Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland ontsloten zullen worden), zoals: Programma van Eisen Frisse Scholen Frisse Scholen Toets Handreiking Verduurzamen Meerjarenonderhoudsplan (Duurzaam MOP) Ventilatie Prestatiekeuring (VPK) Frans is blij met de oprichting van het Binnenluchtkwaliteit Basisscholen Gelderland. Dit biedt kansen om de bij het landelijk platform opgedane kennis door te geven aan mensen die er concreet mee aan de slag kunnen en om over en weer van elkaar te leren. Zijn advies aan alle aanwezigen vandaag luidt: Benut elke gelegenheid. Gebruik beschikbare instrumenten. Deel ervaringen. Leer van elkaar! Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 5

6 ESCO S (ENERGY SERVICE COMPANY) IN SCHOOLGEBOUWEN door Jan van Hout Jan van Hout werkt bij OVVIA. Dit is een bedrijf dat installaties levert en plaatst, maar ook de exploitatie en indien nodig zelfs een deel van de financiering op zich neemt. Dat laatste is een belangrijk aspect als het gaat om de binnenluchtkwaliteit van scholen: het vinden van een goede technische oplossing is stap 1, maar dan komt stap 2: hoe breng je de investeringskosten op? Niet zelden is dit het onderwerp van vele gesprekken tussen schoolbestuur en gemeente en is het moeilijk om elkaar hierin te vinden. Het gezamenlijk zoeken naar een oplossing, waarbij school, gemeente en installateur alle drie een bijdrage leveren, kan in dat geval uitkomst bieden. Er wordt dan een rekenmodel ontwikkeld, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met geplande investeringen en met de voordelen door energiebesparing. OVVIA helpt vervolgens mee bij de (voor)financiering. Dit concept werkt alleen als ook de gemeente aan tafel zit, de kracht zit in de gezamenlijkheid! Als er gewerkt wordt met ESCo, wordt er geen product geleverd, maar een prestatie, een bepaalde kwaliteit. Het is dus belangrijk dat je als schoolbestuur goed formuleert welke kwaliteit je wilt hebben, wat het einddoel moet zijn. Zorg voor een goede uitvraag, dat is essentieel! REACTIES UIT DE ZAAL Daaf de Kok vraagt de zaal om een reactie op hetgeen er deze ochtend is besproken. Enkele opmerkingen: Professioneel opdrachtgeverschap is belangrijk als men wil komen tot een beter binnenklimaat. Dit dient in alle kennisgroepen aan bod te komen. Kennisgroep Financiën, afgevaardigde gemeente Zutphen: In tijden van bezuinigingen is het belangrijk te zoeken naar creatieve ideeën om zaken toch te kunnen realiseren. Kennisgroep Gedrag & Organisatie, afgevaardigde gemeente Rheden: Daarom is juist ook het gedrag belangrijk, daarmee kan winst worden behaald zonder grote investeringen. Scholenstichting Arnhem: Iedere stichting een plan van aanpak, daar gaan we voor! Rita ten Dam, projectleider Duurzame Ontwikkeling, provincie Gelderland: En we gaan daadwerkelijk een betere binnenluchtkwaliteit realiseren! MEDEDELING TOT SLOT De website is vandaag de lucht in gegaan: Op de website staan onder andere de presentaties van deze eerste platformbijeenkomst. * * * NETWERKLUNCH * * * Verslag 15 februari ste platformbijeenkomst Binnenklimaat Basisscholen Gelderland 6

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Initiatiefvoorstel Tenda Hoffmans. (Groen Links), Jan de Ridder (PvdA) E-mail: J.A.deRidder@uva.nl Bestuurlijke context Eind 2005 is er door de raad aan de hand van een nota

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Integraal en planmatig werk maken van ouderbetrokkenheid In dit artikel geven wij u een toelichting op het model van de vijf partnerschappen. Dit

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Visie Communiceren Faciliteren Scholing

Visie Communiceren Faciliteren Scholing Draagvlak INLEIDING Kun een school wel cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëert u draagvlak? Er is sprake

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Stuurgroep Ans Engelmans, GGD Gooi & Vechtstreek Anne Derksen, VNG Siewert

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie