3 raadsinformatiebrief inzake stand van zaken uitvoering motie 13I\/109

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 raadsinformatiebrief inzake stand van zaken uitvoering motie 13I\/109"

Transcriptie

1 uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/56218 iovember^013 6 DEC T. Cremers RU / Beheer Openbare Ruimte AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende 3 raadsinformatiebrief inzake stand van zaken uitvoering motie 13I\/109 Geachte voorzitter, Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van motie 13M09, waarin de Raad het college verzoekt te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden bij haar eigen bezittingen. Daarnaast heeft de Raad verzocht bij dit onderzoek de methoden Rotterdam en Nijmegen te betrekken. Uit onderzoek is gebleken dat beiden gemeenten de ESCo-methode hebben toegepast. ESCo staat voor Energy Service Company. Voor een beknopte uitleg van de ESCo-methode verwijzen wij naar bijlage 2. Inleiding In het milieubeleidsplan, het beleidskader voor onder andere klimaat en energie, zijn doelstellingen opgenomen om te komen tot een (gecentraliseerd) energiebeheerproces van de eigen aansluitingen. Een goed functionerend energiebeheerproces verschaft inzicht in o.a. verbruik en kosten en is de basis om te komen tot besparingen. Het energiebeheerproces is inmiddels geïmplementeerd in onze organisatie en adequaat beheer vind momenteel plaats. In de afgelopen jaren zijn diverse acties ondernomen om te komen tot besparingen. In het nog vast te stellen milieubeleidsplan , worden eveneens besparingsdoelstellingen benoemd. Om meer structuur te geven aan de uitvoering van energiebesparingstrajecten wordt daarbij gekozen voor het opstellen van een energiebesparingsplan. De beide trajecten, uitvoering van de motie en het opstellen van het energiebesparingsplan, beogen hetzelfde doel namelijk komen tot besparingen en streven naar duurzaamheid. Beide trajecten zullen parallel lopen en uiteindelijk samen komen. Uitvoering motie Voor de uitvoering van de motie is gestart met de inventarisatie van gemeentelijke eigendommen. Bijgevoegd (bijlage 3) treft u een presentatie aan waarin het uitvoeringsproces van de motie, de te ondernemen acties en de status daan/an is weergegeven. Onder gemeentelijke eigendommen vallen naast gebouwen ook objecten in de openbare ruimte. In eerste instantie zal de focus van dit onderzoek liggen op gebouwen waan/an de energiekosten drukken op de gemeentelijke begroting. Het betreft eigendom in combinatie met eigen gebruik. De gebouwen die voldoen aan deze criteria treft u aan in bijlage 1. stadhuis IVIarkt EIVI Postbus AX Roermond T F Rabobank

2 Ons nummer RU Pagina 2 Tevens wordt geadviseerd het ECl-gebouw en Zwembad de Bosberg als grootverbruikers mee te nemen in bovengenoemde inventarisatie. De energiekosten van deze exploitaties drukken indirect op de gemeentelijke begroting. Bovendien ligt bij zwembad De Bosberg een bezuinigingstaak in het kader van de kerntakendiscussie. Van deze lijst wordt momenteel geïnventariseerd welke gebouwen al zijn onderzocht op energiebesparende maatregelen, waar maatregelen reeds zijn uitgevoerd en welke maatregelen eventueel nog uitgevoerd kunnen worden. Na afronding en rapportage van het eerste onderzoek zal de werkgroep zich richten op de eigendommen in de openbare ruimte. Een voorbeeld van een grootverbruiker in de openbare ruimte is de openbare verlichting. Een van de doelstellingen in de beheerplannen openbare verlichting is energiebesparing. Hieraan wordt reeds uitvoering gegeven door gebruik te maken van elektronische voorschakelapparatuur, door gefaseerd conventionele verlichting te vervangen door energiezuinige verlichting, door wijzigingen door te voeren in de brandroosters en gebruik te maken van dimmers. Als vervolg op deze informatiebrief ontvangt u na afronding van de onderzoekstrajecten, een rapportage met concrete gegevens over het besparingspotentieel van de diverse gebouwen en een advies over de eventueel uit te voeren maatregelen. Ook zullen de diverse financieringsmethoden in deze rapportage worden toegelicht. Deze rapportage kunt u ven/vachten in het tweede kwartaal van Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. Hoogachtend,

3 Bijlage 1 Gebouwen eigen gebruik met indicatie reeds genomen maatregelen n Gemeentehuis, Markt 31 o cv in cascadeopstelling o led verlichting wordt gefaseerd uitgevoerd in verkeersruimten o led verlichting is aanwezig inn kamers college o deels T5 verlichting aanwezig o pc s vervangen door thin clients Stadskantoor, Kazerneplein 7 o energielabel A o aanbesteding PV-panelen in voorbereiding Gemeentewerf, Slachthuisstraat 102; Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102; Productiehuis Roermond, Schipperswal 36; Sporthal Donderberg, Donderbergweg 36 o energielabel A (eerst G) o spouwmuur- en dakisolatie aanwezig o Hr-ketel kleedruimten/energiezuinige luchtverwarming overig deel o HR+ ++ glas Sporthal Herten, Putkamp 6 o energielabel A Gymzaal Smedenerf, Smedenerf 4 Sporthal Jo Gerris, Achilleslaan 2a o energielabel C o koppeling elektriciteitsnet en WKK zwembad Sporthal Swalmen, Peelveldlaan 40 o energielabel A Zwembad De Roerdomp, Achilleslaan 2c o energielabel E o wkk-installatio innovatief koelsysteem kantoren Parkeergarage Kazerneplein, Maashaven 144 o onderzoek naar ombouw vann T5-verlichting naar ledverlichting reeds uitgevoerd Parkeergarage Stationspark, Maria Theresialaan 12 adaptieve ledverlichting Cuypershuis, Andersonweg 2-8; o upgrade thermische schil Milieupark, Mijnheerkensweg 31; Groenloods, Straat 8; Historiehuis - openbare bibliotheek, Neerstraat 13; Rijwielstalling Kloosterwandplein, Kloosterwandplein 10;

4 Bijlage 2 Beknopte uitleg ESCo ESCo staat voor Energy Service Company en heeft energiebesparing tot doel waarbij de energiebesparende maatregelen worden betaald uit de bespaarde energiekosten. De ESCo (bijvoorbeeld een installatiebedrijf) ont zorgt compleet wat betreft: - ontwerp; - financiering; - realisering; - beheer; - onderhoud van installaties De basis voor een ESCo is een energieprestatiecontract in combinatie met een meerjarig onderhoudscontract waarin afspraken staan over energieverbruik, onderhoud en beheer. De bovengenoemde traditionele variant wordt ook wel de gebouw-esco genoemd en omvat veelal een pakket aan maatregelen van klimaatinstallatie tot buitenschil isolatie. Vaak betreft het een mix aan maatregelen met een lange en korte terugverdientijd. Bij een dergelijke constructie is sprake van een langdurig contract (10-15 jaar). Op de bovengenoemde traditionele ESCo-constructie zijn varianten mogelijk: - product- ESCo (contract voor 3-4 jaar); - installatie-esco (contract voor 7-10 jaar); - ESCo-light. De product-esco heeft betrekking op een specifiek product, bijvoorbeeld verlichting. De investering is lager en daardoor de contractduur korter. De installatie-esco is meer gericht op klimaatinstallaties (verwarming, koeling, luchtbehandeling, ventilatie etc.). De investering ligt hierbij hoger en de contractduur is daardoor langer. De ESCo light beperkt zich tot monitoring van apparatuur en energieverbruik. De ESCo vindt zijn oorsprong in het Building Retrofit concept wat is ontwikkeld door het Clinton Climate Initiative (CCI).

5 Bijlage 3 Presentatie uitvoering motie 13M09

6 In de raadsvergadering van 27 juni 2013 is de motie 13 M09 aangenomen. De motie is ingediend door CDA, PvdA, DS, GL, D66, SPR, RS en SP. Conclusie: groot politiek draagvlak! 1

7 2

8 Het milieubeleidsplan is het strategisch kader voor energie en klimaatbeleid. In dit plan zijn ambities en doelstellingen geformuleerd om o.a. te komen tot energie en kostenbesparing. Ook worden hierin uitvoeringsplannen genoemd om de doelstellingen te verwezenlijken: Het Energiebeheerplan en daaruit voortvloeiend het Energiebesparingsplan. Met het opstellen van het Energiebesparingsplan zal eind 2013 worden gestart (na de vaststelling van het Energiebeheerplan). Vanwege de uitvoering van de motie is met het opstellen van het Energiebesparingsplan reeds gestart. 3

9 In eerste instantie ligt de focus op de gebouwen (objecten in de openbare ruimte komen in een latere fase aan de orde). De gebouwen in eigendom van de gemeente hebben verschillende kenmerken. Sommigen zijn in eigen gebruik, anderen zijn in gebruik gegeven of verhuurd en voor een aantal exploitaties wordt subsidie verstrekt door de gemeente. Om ons te kunnen focussen op de juiste gebouwen vindt filtering van de inventarisatielijst plaats (stap 1). 4

10 Fysieke uitvoeringsmaatregelen kosten geld en voor de uitvoering zal geld beschikbaar moeten zijn/gegenereerd moeten worden. De diverse financieringsmodellen worden onderzocht. 5

11 De portefeuillehouder zal periodiek op de hoogte worden gebracht over de uitvoering van de motie. Hij zal de commissie ruimte vervolgens informeren via een informatiebrief. 6

12 De 3 trajecten lopen gelijktijdig. Traject 1/2 (onderzoeken) zijn reeds opgestart. Traject 3 start als de eerste informatie beschikbaar is. 7

13 Esco methode > building retrofit ontwikkeld door Clinton Climate Initiative. ESCo staat voor Energy Service Compony. Principe: realiseren van energie + waterbesparing in een bepaalde periode waarbij de investering wordt terugverdiend uit de bespaarde kosten. De maatregelen met een langere terugverdientijd worden betaald uit de opbrengsten van de maatregelen met een korte terugverdientijd. Bij een traditionele ESCo wordt de klant volledig ontzorgd gedurende de contractperiode. 8

14 De meest voor de hand liggende voor en nadelen zijn in beeld gebracht en worden verder onderzocht. 9

15 Aan een eigen Esco kan op verschillende manieren invulling worden gegeven. De 2 hoofdaspecten hierin zijn: Op welke wijze ga je de EBM financieren en hoe is/wordt binnen de organisatie het onderhoud en beheer geregeld. Bij een revolverend fonds stroomt de besparing niet terug naar de algemene middelen. Op de gemeentebegroting is de besparing dan ook niet direct merkbaar. Voor de uitvoering van de fysieke maatregelen is echter geen (nieuwe) financiering nodig. Een revolverend fonds kan worden gezien als een voorziening. 10

16 Momenteel worden beide opties onderzocht (de traditionele en de eigen ESCo). Aan een eigen ESCo kan op verschillende manieren invulling worden gegeven. Ook dit wordt diepgaander bekeken. 11

17 Fiscaal voordeel? EIA en IA. Duurzaamheidslening (met een lage rente) mogelijk? Zijn er subsidiemogelijkheden? Ook als overheid? Wordt levering energie geregeld door ESCo? Wordt de prijsstijging leveringstarief meegerekend met de maandelijkse kosten? Van welke prijsstijging wordt uitgegaan? 12

18 Fiscaal voordeel? EIA en IA. Ook als overheid? Heeft een gemeente ook recht op een duurzaamheidslening met een lage rente? Zijn er subsidiemogelijkheden? Ook als overheid? Hoe wordt toekomstgericht (nieuwe organisatie) onderhoud en beheer gebouwen/installaties georganiseerd binnen onze organisatie? 13

19 De product ESCo richt zich op één specifieke duurzame maatregel. De contractduur van de product ESCo is beperkt. Deze bedraagt in de regel 3 tot 4 jaar. De installatie ESCo, richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen zoals de klimaatinstallaties van een gebouw. De investeringen die hiermee gepaard gaan, zijn hoger dan bij de product ESCo. Daarmee samenhangend is ook de contractduur aanmerkelijk langer: 7 tot 10 jaar. Gebouw ESCo De gebouw ESCo, grijpt het diepst in op de energiehuishouding van een gebouw. Naast bovengenoemde energiebesparende maatregelen, past een gebouw ESCo ook maatregelen in de schil van een gebouw toe. De investeringen en de daarmee samenhangende besparingen, zijn het hoogst van alle hier genoemde typen ESCo s. Daar hoort ook de langste contractduur bij: 10 tot 15 jaar. 14

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Initiatiefvoorstel Tenda Hoffmans. (Groen Links), Jan de Ridder (PvdA) E-mail: J.A.deRidder@uva.nl Bestuurlijke context Eind 2005 is er door de raad aan de hand van een nota

Nadere informatie

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing Inclusief vijf cases en experttips Case 4: Renovatie Alliander te Duiven Voorwoord Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus?

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus? 1 2 Betalen door besparen Is een ESCo het ei van Columbus? Martine van Sprundel Studentnummer 68190 Masterthesis in het kader van de opleiding Master City Develop er Erasmu s Universiteit Rotterdam/ TU

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Effecten en uitwerking van een Energiebesparingsfonds

Effecten en uitwerking van een Energiebesparingsfonds Effecten en uitwerking van een Energiebesparingsfonds Rapport Delft, mei 2009 Opgesteld door: M.J. (Martijn) Blom M.H. (Marisa) Korteland B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M.J.

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen

Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen { l 8 -o l gemeente WW NOTA VOOR DE RAAD >atum: 29 augustus 2008 Nummer raadsnfrta:" O O S O 5 O Dnderwerp: Treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente oon op Zand voor samenwerking

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie