Bureaupresentatie Exploitatiemanagement Techniplan Adviseurs bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureaupresentatie Exploitatiemanagement Techniplan Adviseurs bv"

Transcriptie

1 Bureaupresentatie Exploitatiemanagement Techniplan Adviseurs bv 1

2 Bureau-informatie Bedrijfsnaam en vestigingsgegevens Techniplan Adviseurs bv Gebouw Eurogate I Watermanweg 102 Postbus AG Rotterdam Telefoonnummer : Faxnummer : Website : Contactpersoon voor exploitatiemanagement: Michel Keijser, tel , Doelstelling Op maatschappelijk verantwoorde wijze de eisen en wensen van de opdrachtgever met betrekking tot technische installaties omzetten in hoogwaardige adviezen. Bedrijfskenmerken Omvang Status Organisatiestructuur Communicatielijnen Kennisintegratie Betrokkenheid : middelgroot : volstrekt onafhankelijk : horizontaal : kort : hoog : groot Bedrijfs- en rechtsvorm opgericht in 1978 zelfstandig en onafhankelijk rechtsvorm Besloten Vennootschap 2

3 Exploitatiemanagement Onder exploitatiemanagement verstaan wij het organiseren, beheren, controleren en optimaliseren van de exploitatielasten van gebouwen en installaties. De exploitatielasten bestaan onder meer uit hypotheekkosten, huurderskosten, vastrechtkosten, energiekosten, onderhoudskosten, etc. Vanuit de groep exploitatiemanagement focussen wij ons voornamelijk op de vaste en variabele energie- en onderhoudskosten. Zo houden wij ons bezig met het organiseren of uitbesteden en controleren en beoordelen van prestatiegericht onderhoud en energiebeheer. Wij bieden hiervoor onder meer de volgende diensten aan: - het beoordelen van uw huidige contracten voor onderhoud en beheer; - het beoordelen van uw huidige energiecontracten; - het uitvoeren van een Quickscan prestaties WKO (binnen 1 dag beoordeling); - een statusopname van uw pand en/of het opstellen van een conditiemeting volgens de NEN2767 alsmede het opstellen van een lange termijn onderhoudsstrategie, waarmee de door u gestelde doelen behaald kunnen worden; - het uitvoeren van Levenscyclusanalyse (LCA) en LCC-berekening; - het uitvoeren van een klachtenonderzoek; - het beoordelen van uw huidige ontwerp of uw huidige pand op mogelijkheden om uw exploitatielasten te verlagen en eventueel zelfs de waarde van uw pand te vergroten en/of de resterende levensduur te verlengen. Bij grootschalige aanpak kunnen wij desgewenst een buisinesscase voor u opstellen waarbij naast de technische en ecomische haalbaarheid in het kader van risicobeheersing tevens een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met wijzigingen van de gehanteerde rentevoet, de hoogte van de investeringskosten, al dan niet toekennen van subsidies, een prognose van energiekostenontwikkeling en eventuele andere in overleg met opdrachtgever te bepalen parameters. - het geven van advies over het al dan niet uitbesteden van bepaalde werkzaamheden of zelfs de volledige investing uit te besteden. Te denken aan operate only, volledige outsourcing of het oprichten of contracteren van energie service company (Esco); - het opstellen van een vraagspecificatie voor het uitvragen van renovatie of vervangingswerkzaamheden of prestatiegericht onderhoud en/of energiebeheer; - het ondersteunen van de opdrachtgever bij de beoordeling en selectie gegadigde partijen en desgewenst het voeren van onderhandelingen; - het toezien op contractafspraken cq. het monitoren van uitbesteedde diensten, waaronder: o het beoordelen van meer jaren onderdhouds planning en begrotingen; o het beoordelen van het energierendement van duurzame opwekkingsinstallaties( energiemonitoring); o het beoordelen van aan te leveren gegevens in het kader van vergunningen (grondwaterwet); o het beoordelen van aan te leveren gegevens in het kader van de warmtewet; o het uitbrengen van advies over te toe kennen prestatievergoeding bij prestatiecontracten; o het beoordelen van meterstanden en advies bij afwijkende meterstanden; 3

4 o het beoordelen van uitgevoerd preventief, correctief en storingsonderhoud alsmede het begeleiden van dergelijke onderhoudswerkzaamheden. Wij hebben veel ervaring met bovengenoemde werkzaamheden en zijn tevens in bezit van per 1 oktober 2014 verplichte certificaat volgens de kwaliteitscriteria van de BRL richtlijn. U bent als opdrachtgever namelijk vanaf 1 oktober verantwoordelijk om te toetsen of de partij waarmee u een contract aangaat, of bent aangegaan, erkend is. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn mogen geen (advies bij) ontwerp/exploitatie uitvoeren. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande, lopende contracten. 4

5 Overzicht referenties exploitatiemanagement Hierna volgt een overzicht van onderhanden zijnde, bijzondere en recent uitgevoerde projecten waarin Techniplan Adviseurs betrokken bij de exploitatie. Naam project: Blaak 8 Stedin Omvang: Circa m 2 Projectperiode: 2013 Naam project: WKO OVT & Stadskantoor Utrecht CS NS Poort te Utrecht Omvang: Circa m 2 Projectperiode: (onderzoek en realisatie) Naam project: WKO OVT Rotterdam CS ProRail en gemeente Rotterdam en NSenergy Omvang: Circa m 2 Projectperiode: (onderzoek en realisatie) Naam project: Bedrijfscomplex Lely Lely Groep Omvang: Kantoor: m², assemblagehal: m² Projectperiode: Naam project: Maastoren OVG Projectontwikkeling Omvang: Circa m 2 Projectperiode: Naam project: New Babylon Babylon Den Haag Omvang: Circa m 2 Projectperiode: Naam project: Park Coöperatieve Vereniging Park Omvang: Circa m 2 Projectperiode:

6 6

7 Referentieproject Exploitatiemanagement Utrecht WKO Openbaar Vervoers Terminal & Stadskantoor In het gebied rond het Centraal Station Utrecht wordt tot en met 2016 zo n m 2 BVO ingrijpend geherstructureerd en verduurzaamd. De aanpak van het Stationsgebied bestaat onder meer uit een uitbreiding van de voorzieningen in het centrum zoals wonen, werken, winkels, vrijetijdsbesteding en openbaar vervoer. Techniplan Adviseurs heeft in opdracht van NS Poort een strategiescan uitgevoerd naar een duurzame energievoorziening voor een aantal gebouwen van NS Poort in het Stationsgebied. Op basis van dit onderzoek is besloten om Techniplan Adviseurs een collectief systeem verder uit te laten werken tot een Masterplan WKO. Dit Masterplan had tot doel om te komen tot een integraal plan voor de realisatie en exploitatie van een duurzame energievoorziening waarbinnen projecten autonoom kunnen worden ontwikkeld. In het Masterplan is de systeemopzet van de WKO vastgelegd en aangegeven waar de aan te sluiten gebouwen rekening mee moeten houden om een optimale aansluiting tussen gebouwontwerp en WKO-systeem te waarborgen. Het eerste deel van dit masterplan, de warmte- en koudeopslag ten behoeve van het Stadskantoor en de winkels van Utrecht Centraal Station, is door ons ontworpen en uitgewerkt tot bestek voor realisatie en exploitatie. De WKO-installatie is in 2014 opgeleverd. Tijdens de ontwerpfase heeft Techniplan Adviseurs ter voorbereiding op de exploitatie en het beheer van de WKO-installatie een onderhoudsbestek opgesteld inclusief prestatieafspraken met betrekking tot de energetische performance. Door het beheer en onderhoud van de technische installaties prestatiegericht aan te besteden wordt de onderhoudspartij gestimuleerd om te streven naar een optimale werking van de installatie, en is de mate waarin dit wordt bereikt ook meetbaar. Sinds de oplevering in 2014 voert Techniplan Adviseurs supervisie op het onderhoud en prestatiegericht energiebeheer. Dit houdt onder meer in het houden van toezicht op het regulier onderhoud aan de installatie en de te volgen meerjaren strategie voor preventief onderhoud bewaakt (meerjarenonderhoudplan). Op deze wijze worden veel werkzaamheden met betrekking tot onderhoud uit handen van de opdrachtgever genomen. In het beheer van de installatie gaat het Techniplan om meer dan instandhouding: er wordt voortdurend gestreefd naar een verbetering van het rendement en de energiebalans van de WKO. De installatie wordt periodiek beoordeelt op goede werking (monitoren van Key Performance Indicators), waarna Techniplan Adviseurs advies uitbrengt over te behalen verbeteringen in energetische prestatie en energiemanagement. Techniplan fungeert als adviserende partij bij afstemming tussen de opdrachtgever, onderhoudspartijen en gebruikers (winkeliers). NS Poort te Utrecht Architect: Benthem Crouwel Architekten ism Movares Omvang: Circa m 2 Projectperiode: (onderzoek en realisatie) 7

8 8

9 Referentieproject Exploitatiemanagement Rotterdam Rotterdam CS OVT Rotterdam Centraal is een belangrijk vervoersknooppunt. Met reizigers per dag verwerkt het stationsgebied evenveel reizigers als luchthaven Schiphol. Door de komst van de HSL-Zuid en RandstadRail is de verwachting dat het aantal reizigers op Rotterdam Centraal in 2025 zal zijn toegenomen tot zo n per dag. Met het oog op de toekomst zijn er door ProRail en de gemeente Rotterdam een aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd op de projectlocatie Rotterdam Centraal, bestaande uit commerciële ruimten, kantoren en de een nieuwe stationshal. De nieuwbouw wordt door middel van een WKO-installatie voorzien van duurzame warmte en koude. Op verzoek van NSenergy heeft Techniplan Adviseurs het realisatiebestek van de WKOinstallatie beoordeeld op compleetheid en vervolgens aanbevelingen gedaan om de exploiteerbaarheid van de WKO-installatie te verbeteren. NSenergy heeft Techniplan Adviseurs tevens verzocht om zorg te dragen voor juiste overdracht van de WKO-installatie van de Bouwcombinatie naar NS Energy alsmede vorm en inhoud te geven aan het prestatiegericht onderhoud van de WKO installatie. Techniplan Adviseurs heeft daarvoor een bestek voor prestatiegericht onderhoud en beheer en energiemanagement opgesteld en begeleidt NSenergy bij de prijs- en contractvorming voor de exploitatiefase van de WKO-installatie. Het opstellen van een goed contractstuk, waarin de belangen van de opdrachtgever en gebruiker, beoogde kwaliteit en verantwoordelijkheden worden vastgelegd, is van cruciaal belang voor een succesvol beheer van een installatie met een dergelijke complexiteit en omvang. Goede contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn in het bijzonder belangrijk wanneer de opdrachtnemer die voor 15 tot 30 jaar verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en beheer geen invloed heeft gehad op de totstandkoming van de installatie. Daarnaast dient in het WKO ontwerp rekening te zijn gehouden met de exploitatiefase, bijvoorbeeld door toepassing van onderhoudsvriendelijke componenten en bemetering waarmee monitoring van bronnen tot binneninstallatie mogelijk is zodat de prestatie en energiebalans van de WKO installatie kan worden beoordeeld en bijgestuurd. Techniplan zal NS Energy met kennis en kunde bij de exploitatie van soortgelijke installaties ondersteunen bij de contractvorming met uitvoerende partijen om zo te komen tot een markconforme uitbesteding van het onderhoud en beheer. ProRail en gemeente Rotterdam en NSenergy Architect: Team CS; Benthem Crouwel, Meijer & Van Schooten en West 8 Omvang: Circa m 2 Projectperiode: (onderzoek en realisatie) 9

10 10

11 Referentieproject Exploitatiemanagement Maassluis Bedrijfscomplex Lely Langs de A20 bij Maassluis is in 2013 het ambitieuze bedrijfscomplex voor de Lely Groep, een internationale producent van toonaangevende innovaties voor de agrarische sector, opgeleverd. De nieuwbouw is gerealiseerd op het bestaande terrein van Lely en beslaat ruim m 2 bruto vloeroppervlakte. Voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase van de nieuwe productiehal voor melkrobots is onder leiding van Techniplan Adviseurs een BREEAM Outstanding score behaald. In Europa werd voor een gebouw met industriefunctie deze hoogste duurzaamheidsonderscheiding nog niet eerder behaald. Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor het ontwerp van alle technische installaties, en als afgeleide daarvan vooral ook voor diverse studies op het gebied van comfort, duurzaamheid en milieu. De nieuwbouw wordt op duurzame wijze van warmte en koude voorzien door middel van een warmte- en koudeopslagsysteem. De exploitatie van een WKO installatie betreft een relatief complexe opgave, waarbij het periodiek registreren van diverse energiestromen alsmede het tijdig bijsturen van de installatie van groot belang zijn om een optimaal energetisch en financieel rendement te behalen. Door voorwaarden voor energieprestatie van vast te leggen in een prestatiecontract, kan de installatie op een actieve wijze worden beheerd. Dit bestaat o.a. uit: Wettelijke monitoring registratie van de bodembalans in het kader van de grondwaterwet; Monitoren en sturen op rendement - bij een groter temperatuurverschil tussen de warme en koude bron kan het gevraagde vermogen op efficiëntere wijze worden geleverd. Dit is gunstig voor de levensduur van de installatie en levert energie- en kostenbesparing op. Monitoren op energiebalans energiebalans in de bodem (een passende laad- en ontlaadstrategie) komt het rendement van de totale installatie, de leveringszekerheid en de milieubelasting over een langere periode ten goede. Strategie voor regulier onderhoud - door slim uitvoeren van preventief- en vervangingsonderhoud worden storingen en correctief onderhoud voorkomen, en blijft de installatie optimaal functioneren. Vervolgens is het van belang dat een partij met technisch kennis van duurzame installaties in naam van de opdrachtgever beoordeelt in hoeverre het werkelijk verbruik en prestatie van de installatie overeenkomen met afspraken die in het prestatiecontract meetbaar zijn vastgelegd (KPI s), en indien nodig bijstuurt. Techniplan Adviseurs was reeds betrokken bij de voorbereiding op de exploitatie gedurende het eerste bedrijfsjaar, en oefent sinds de oplevering in 2013 toezicht uit op het prestatiegericht onderhoud, energiebeheer en -management van de installatie. Dit betreft onder andere controle van de door de onderhoudsfirma verstrekte onderhouds-, storings-, energie- en vergunningsrapportages. Bevindingen, advies en optimalisatievoorstellen worden op regelmatige basis voorgelegd aan Lely Groep. Opdrachtgever Lely Groep Architect ArchitectenConsort bv Omvang Kantoor: m² BVO / Assemblagehal: m² BVO Realisatieperiode

12 12

13 Referentieproject Exploitatiemanagement Den Haag New Babylon Door de renovatie en uitbreiding van New Bablon in Den Haag heeft Den Haag er een nieuwe hotspot bij gekregen. New Babylon is een multifunctioneel complex in het Beatrixkwartier te Den Haag, De uitbreiding en herontwikkeling van New Babylon maakt deel uit van Den Haag Nieuw Centraal, een belangrijke ontwikkelingslocatie rondom het station Den Haag Centraal. Naast de herontwikkeling van het bestaande complex worden er nieuwe woningen, kantoren, commerciële ruimten en parkeerplaatsen ontwikkeld. Het bouwproject is tijdens de renovatiewerkzaamheden uitgerust met een duurzame thermische energievoorziening. Techniplan Adviseurs is ingeschakeld voor advisering inzake de definitie van de businesscase van eigendom en exploitatie van de WKO installatie van het project Nieuw Babylon ter voorbereiding van exploitatie van het systeem in eigen beheer, via een exploitatievennootschap. De betrokkenheid van Techniplan als technisch adviseur tijdens de bestekvorming, aanbesteding en exploitatie waarborgt dat de voordelen van een goed werkende installatie in de exploitatiefase ook ten goede komen aan de partij die hier initieel in heeft geïnvesteerd. Techniplan Adviseurs voert sinds 2011 supervisie op het verricht onderhoud en energiebeheer door, onder andere controle van de periodiek verstrekte onderhouds-, storings-, energie en vergunningsrapportages, het opstellen van een rapportage met bevindingen en advies, ter communicatie naar New Babylon WKO bv, inclusief de vaststelling van de hoogte van de prestatiebonussen. In een multifunctioneel project zoals New Babylon is sprake van een groot aantal gebouwgebruikers, waarbij de opdrachtgever gebaat is bij ondersteuning in energieafrekening met de verschillende afnemers, onderzoek en afhandeling van klachten en terugkerende storingen en het opstellen van afspraken tussen de opdrachtgever en gebruikers of opdrachtnemers met betrekking tot de kwaliteit van het onderhoud en beheer. Daarnaast controleert Techniplan Adviseurs periodiek en steekproefsgewijs de werking van de installaties door eigen waarnemingen via energiemonitoring en optimaliseringsadvies. Het beoordelen van de goede werking van de installatie geschiedt aan de hand van de rapportage en de eigen waarnemingen. Ten slotte levert Techniplan Adviseurs jaarlijks van een voortgangsrapportage aan, met optimalisatieplan en verbetervoorstellen in samenwerking met onderhoudspartij. Babylon Den Haag Architect: Meyer & Van Schooten Architecten, Amsterdam Omvang: m 2 BVO kantoren, m 2 hotelfunctie, 320 woningen, m 2 BVO commerciële ruimten, m 2 BVO bioscoopfunctie en een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van parkeerplaatsen. Projectperiode:

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems

www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems www.bamtechniek.nl Stappenplan voor energiemanagement in bestaand vastgoed BAM Techniek - Energy Systems BAM Techniek - Energy Systems Uw energie- en gebouwmanager Energie is absoluut onmisbaar voor de

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie.

Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie. Prestatiecontract onderhoud, beheer en energiemanagement 2 februari 2011 Dit is een voorbeeld prestatiecontract voor het onderhoud, beheer en energiemanagement van een Energie OpwekInstallatie. Local is

Nadere informatie

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s White paper Komt een WKO bij de dokter Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s Inhoud Samenvatting 3 Aanleiding 3 Overzicht klimaatsysteem met WKO 3 Basisprincipes ontwerp WKO 4

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC

Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Certificering van energieadviseurs binnen de Federatie van Energie Consultants FedEC Datum : 15 november 2013 Betreft : certificering van energieadviseurs binnen FedEC Door : Karin de Ferrante/Commissieleden

Nadere informatie

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren 1. Inleiding pag. 3 2. Oorzaken van slecht functionerende installaties pag. 3 3. In drie stappen naar een

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 127 Haarlem, 28 november 2006 Onderwerp: Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag Noord-Holland 2007 Bijlage(n): Ontwerpbesluit Beoordelingssheets wko projecten:

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Catalogus. "Het Utrechtse Stationsgebied. geeft duurzame energie"

Catalogus. Het Utrechtse Stationsgebied. geeft duurzame energie Catalogus "Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie" mei 2009 Beste lezer, Het Rijk heeft in 2000 zes belangrijke vervoersknooppunten in Nederland aangewezen tot Nieuwe Sleutel Projecten (NSP),

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Openbaar eindrapport EOS Demo

Openbaar eindrapport EOS Demo Openbaar eindrapport EOS Demo Titel: Pilotprojecten met het Octalix-systeem Projectnummer: Demo06006 Publicatiedatum: 1 september 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, doelstelling, samenvatting en de

Nadere informatie