voor corporaties in krimpgebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor corporaties in krimpgebieden"

Transcriptie

1 28 Nieuwe financiële oplossingen voor corporaties in krimpgebieden Corporaties in krimpgebieden worden hard getroffen door de bevolkingsdaling, de krimpende woningvoorraad, de crisis op de woningmarkt en de verhuurdersheffing uit het woonakkoord. Hun investeringscapaciteit staat sterk onder druk. Het ministerie van BZK, rijksvastgoedbedrijf RVOB, Parkstad en provincie Limburg zoeken voor Parkstad Limburg naar oplossingen via nieuwe financiële arrangementen. De crisis op de woningmarkt zet de inkomsten van corporaties onder druk en heeft ertoe geleid dat er in Zuid-Limburg grote behoefte is aan manieren om de transitieopgave vorm te geven (Foto Marcel van den Bergh / Hollandse Hoogte)

2 29 door Esther Geuting, Jaap Darwinkel en Hub Ploem Msc., adviseurs Stec #tvdv Demografische krimp, dalende woningprijzen, leegstand en een woningmarkt die tot stilstand is gekomen, treffen de krimpgebieden. In Parkstad krimpt het aantal huishoudens tot 2040 met zo n tot net boven huishoudens. De waardeontwikkeling van woningen blijft sterk achter bij de provincie Limburg en de rest van Nederland, daalt sneller dan in de rest van Nederland en circa 4% van de woningen staat leeg. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar sociale en dure huurwoningen juist toeneemt (zie tabel 1). Door de oplopende werkloosheid, stagnerende inkomens en de crisis in de koopsector doen steeds meer mensen een beroep op een huurwoning bij een corporatie. Ook verwachten we dat de sterke toename van het aantal ouderen de vraag naar huurwoningen verder zal opstuwen. Tabel 1: Tekorten huurwoningen in 2009 en 2012 in Nederland Segment Tekort 2009 Tekort 2012 Appartement tot liberalisatiegrens 4% 10% Appartement vanaf liberalisatiegrens 14% 20% grondgebonden tot liberalisatiegrens 5% 8% grondgebonden vanaf liberalisatiegrens 9% 9% Bron: WoON 2012, bewerking Stec Groep (2013) De crisis op de woningmarkt zet de inkomsten van corporaties onder druk. Het lukt corporaties minder goed om woningen te verkopen en de woningen die ze verkopen leveren minder op. En, is het wel wenselijk om woningen te verkopen terwijl er juist meer vraag is naar huur? Ook stijgen de huuropbrengsten langzamer omdat huurders langer in (te) goedkope huurwoningen blijven wonen. Er zijn dan minder mutaties waardoor het optrekken van de huur bij mutatie naar streefhuur langzamer verloopt. Ook het Woonakkoord heeft veel gevolgen voor het functioneren van de woningcorporaties. Hierin staat dat de corporaties onder directere aansturing van gemeenten komen te staan. Het VNG heeft hierover advies gevraagd aan een commissie onder leiding van voormalig minister van VROM, Sybilla Dekker, over de nieuwe relatie tussen corporatie en gemeente. De commissie pleit ervoor om meer grip op de corporaties te krijgen door afspraken minder vrijblijvend te maken. De gemeente moet verder inzicht krijgen in de investeringscapaciteit van corporaties en zorgen voor een goed onderbouwde woonvisie (liefst regionaal) op basis waarvan heldere prestatieafspraken met de corporaties gemaakt worden. Ook pleit de commissie voor een beter toezicht vanuit het rijk. Uitgelekte brief over rol corporaties van Blok Woningcorporaties moeten stoppen met commerciële activiteiten. Ze moeten koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. De corporaties mogen zich alleen nog bezig houden met sociale huurwoningen in de eigen regio. Dat staat in een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok van Wonen. Al het commerciële vastgoed moeten corporaties onderbrengen in een zogeheten overgangs-bv, die op termijn verkocht kan worden. Het gaat dan om huizen met een huur boven de 681 euro en koopwoningen, kantoren, winkels en parkeergarages. Corporaties moeten zich ook minder bezighouden met het leefbaar maken van de wijk. Dat moeten ze veel meer overlaten aan gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Corporaties mogen alleen nog de omgeving van woningen verbeteren, speelen groenvoorzieningen aanleggen, huurders helpen bij schuldsanering of huismeesters in dienst nemen. Bron: NOS, mei 2013 Andere belangrijke onderdelen van het Woonakkoord zijn de maximale jaarlijkse huurverhoging en de verhuurdersheffing die oploopt tot 1.7 miljard in Deze heffing zet de investeringscapaciteit van corporaties in Zuid-Limburg onder druk en zorgt verder voor een stevige discussie met gemeenten. Hieronder zetten we uiteen dat de heffing Limburg hard treft. Kortom, terwijl er grote behoefte is om te investeren in Zuid-Limburg om de transitieopgave vorm te geven, zien we juist dat de investeringscapaciteit van corporaties daalt. Corporaties zijn een belangrijke partij bij deze transitieopgave. Niet alleen omdat ze eigenaar zijn van zeer veel woningen in dit gebied, maar tevens omdat ze sterk afhankelijk zijn van de huurinkomsten. Veel leegstand, dalende prijzen en verpaupering verminderen de kasstromen die juist nu belangrijk zijn voor het doen van investeringen. Investeringsruimte Parkstad-corporaties per saldo negatief De corporaties hebben al te maken met de Europese richtlijnen waardoor zij sinds 1 januari % van hun sociale huurwoningen toe moeten wijzen aan huishoudens met inkomens tot Slechts 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen naar andere doelgroepen (hogere inkomens, maar ook urgenten na herstructurering of andere bijzondere doelgroepen). Corporaties worden verder verplicht hun sociale en commerciële activiteiten te splitsen. Positief: corporaties in Zuid-Limburg hoeven minder af te dragen De verhuurdersheffing van 1,7 miljard in 2017 die via de WOZwaarde over de corporaties wordt verdeeld, betekent een bijdrage van de Limburgse corporaties van 595 per jaar (circa 50 per woning per maand). Dat is 153 minder dan gemiddeld in Nederland (tabel 2). Dit komt door de lagere WOZ-waarde van huurwoningen in Limburg. Negatief: de huren stijgen minder hard De corporaties krijgen de mogelijkheid de huur te verhogen voor huishoudens die niet tot de primaire doelgroep behoren (> per jaar) en een corporatiewoning bewonen (scheefwonen). In Limburg geldt dat voor ruim 20% van de bewoners in corporatiehuurwoningen. Dat is lager dan in de rest van Nederland met als gevolg dat corporaties in Limburg 185 minder verdiencapaciteit per woning hebben. In tabel 3 staan de potentiële extra opbrengsten. Saldo: het netto resultaat pakt ongunstig uit voor Limburgse corporaties: Wanneer we lasten combineren met opbrengsten wordt duidelijk dat voor de Limburgse corporaties het uiteindelijke saldo per woning lager is dan van andere corporaties in Nederland ( 12 versus 46). Heffing maakt nieuwbouw sociale huurwoningen onaantrekkelijk Helder is hiermee dat corporaties in Limburg minder geld beschikbaar

3 30 Tabel 2: Lasten verhuurdersheffing voor Limburgse corporaties lager gem. WOZ waarde per woning aantal woningen tarief opbrengst verhuurdersheffing per woning NL totaal ,48% Totaal Limburg ,48% NL, excl Limburg ,48% Bron: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, corporaties in perspectief Tabel 3: Extra opbrengstpotentie lager voor Limburgse corporaties aantal woningen Aandeel scheefwoners per woning Totaal extra huurpotentie Limburg ,4% NL, excl Limburg ,0% Totaal Bron: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, doorrekening verhuurdersheffing, , en Centraal Planbureau hebben om te investeren. Bovendien wordt ook de nieuwbouw van sociale huurwoningen hierdoor minder rendabel. De residuele grondwaarde ontwikkelt zich ongunstig door de verhuurdersheffing. Hoe zit dat? We nemen de verhuurdersheffing op in een marktconforme exploitatie van 50 jaar, verwerkt voor een fictieve eengezinswoning in een gemiddeld aantrekkelijke woonmilieu in Limburg en brengen drie scenario s in beeld. In het eerste scenario is de verhuurdersheffing niet verwerkt, in de twee volgende huurscenario s wel, waarbij de huur per maand verschillend is. In onze berekeningen bepalen we de opbrengstpotentie, net als commerciële vastgoedpartijen in drie stappen: 1. De netto kasstroom uit exploitatie per jaar: de huur- en verkoopopbrengsten minus de exploitatiekosten als onderhoud en beheerskosten. 2. De waarde van de kasstromen: kasstromen die verder in de toekomst liggen zijn minder waard, dan kasstromen in de nabije toekomst. Om deze tijdswaarde van geld te vertalen naar een concreet bedrag worden de jaarlijkse kasstromen uit stap één teruggerekend naar nu, het zogenaamde verdisconteren. 3. Om de uiteindelijke opbrengstpotentie te bepalen tellen we alle verdisconteerde kasstromen bij elkaar op. Vervolgens hebben we van deze totale waarde van de exploitatie de bouwkosten afgetrokken om de residuele grondwaarde te bepalen. Per huurniveau is vervolgens het marktconforme grondprijsniveau af te lezen. Uit deze berekening blijkt dat de verdiencapaciteit van de corporaties per woning met circa afneemt als de verhuurdersheffing wordt doorberekend in de residuele grondprijs (verschil scenario s 1 en 2). De residuele grondwaarde ligt voor corporaties daarmee ver onder de grondprijs van die gemeenten vragen. Het oude prijsniveau frustreert de bouw van sociale woningen en daarmee de transitieopgave. Interessant wordt de discussie welke partij de pijn neemt van de dalende grondwaarde: Of huurders gaan marktconforme huren betalen (scenario 3 tabel 5). De verhuurdersheffing komt dan bij de huurder en via de huurtoeslag gedeeltelijk bij het rijk te liggen. Het is echter maar de vraag of de huurders deze hogere huur kunnen betalen. Of corporaties kunnen, zoals minister Blok heeft aangegeven, woningen verkopen zodat ze leningen af kunnen lossen en er voldoende cashflow overblijft om de heffing te betalen. Het verkopen van woningen door corporaties zal in Zuid-Limburg niet snel gaan, omdat er veel woningen aangeboden worden voor lage prijzen. Ook zien we dat de vraag naar huurwoningen juist toeneemt. Gemeenten kunnen hun grondprijzen verlagen, waardoor de rekening van de verhuurdersheffing bij de gemeenten komt te liggen. De meest waarschijnlijke oplossing is de polderoplossing waarbij het verlies door alle partijen genomen wordt. Voor de corporaties betekent dit in ieder geval dat investeringsruimte onder druk komt te staan en dat gezocht moet worden naar oplossingen om de investeringskracht op peil te houden. Twee financiële oplossingen: transformatie-exploitatie en gebiedsexploitaties op basis van geïntegreerde contracten Nieuwe financiële arrangementen zijn dus nodig om toch tot investeringen te komen. In samenwerking met BZK en RVOB hebben de regio Parkstad en provincie Limburg een samenwerking gezocht om de oplossingen te vinden via nieuwe integrale samenhangende arrangementen. De basis voor deze aanpak is te vinden in het convenant Een koers voor Limburg uit mei 2012 tussen het ministerie van BZK en provincie Limburg. Stec Groep heeft met de partijen in de regio in totaal 22 mogelijke kansrijke arrangementen en instrumenten onder de loep genomen en uitgewerkt die kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitieopgave in Zuid-Limburg en Parkstad Limburg. Een aantal van deze instrumenten kan voor corporaties aantrekkelijk zijn. Hieronder werken we er twee uit, te weten de transformatie-exploitatie en gebiedsexploitaties op basis van geïntegreerde contracten.

4 31 Door leegstaande woningen te exploiteren door bijvoorbeeld tijdelijk studenten in woningen te huisvesten kunnen rentelasten of onderhoudskosten terugverdiend worden (Foto Sabine Joosten / Hollandse Hoogte)

5 32 Tabel 4: Netto resultaat verhuurdersheffing negatief voor Limburgse corporaties (bedragen per woning) Limburg Nederland excl. Limburg Totaal Nederland Extra verdiencapaciteit Verhuurdersheffing Saldo Bron: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, doorrekening verhuurdersheffing, , en Centraal Planbureau Tabel 5: Voorbeeld berekening opbrengstpotentie voor een eengezinswoning 2e aftoppingsgrengrens 2e aftoppings- marktconform Huur per maand Heffing in exploitatie nee ja ja Opbrengstpotentie Investeringen Residuele grondwaarde Bron: Nederlandse Vereniging van Makelaars, bouwkostenkompas, bewerking Stec Groep (2013) Rekenvoorbeeld van TREX voor verouderd appartementencomplex Er staat een verouderd appartementencomplex dat leegstaat en op termijn gesloopt wordt. Het gebouw wordt tijdelijk doorverhuurd voor een huurprijs die past bij de functie en bij de tijdelijkheid aan bijvoorbeeld creatieve industrie of echt startende ondernemingen. Dat betekent vaak ook dat er ook kosten gemaakt worden om het gebouw voor verhuur geschikt te maken. In de afweging is dat vaak bepalend, en een kosten-batenanalyse op zich. Daarnaast kan tijdelijke verhuur ook bijdragen aan versterken van de leefbaarheid en van de bekendheid van het gebied. Hieronder staat een eenvoudig rekenvoorbeeld van de extra opbrengstpotentie. extra opbrengstpotentie trex tijdelijk te verhuren m 2 ² aantal jaar te verhuren 5 jaar opbrengstpotentie 10 m 2 per jaar tijdelijke verhuur totale netto opbrengstpotentie gedurende 5 jaar De transformatie-exploitatie (TREX) Corporaties kunnen een rol spelen bij het daadwerkelijk aanpakken van de verouderde voorraad (ook als de opgave in het particuliere bezit ligt). Door leegstaande woningen te exploiteren totdat de markt toe is aan transformatie of herbestemming kan het aantrekkelijk zijn om een transformatie-exploitatie (TREX) op te starten. Door bijvoorbeeld tijdelijk studenten, (creatieve) bedrijvigheid of arbeidsmigranten in de woningen te huisvesten kunnen rentelasten of onderhoudskosten terugverdiend worden. Als de markt aantrekt ontstaat vanzelf weer een moment om de transitie daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien kan een tijdelijke exploitatie voor reuring in het gebied zorgen waardoor het gebied herontdekt wordt. Gebiedsexploitaties op basis van geïntegreerde contracten Pure uitleglocaties komen in Zuid-Limburg nauwelijks meer voor. Corporaties hebben steeds meer te maken met transformatiegebieden waar ontwikkeling en beheer steeds meer door elkaar lopen. Bovendien zijn onder de huidige marktomstandigheden de verdiencapaciteiten uit het grond- en vastgoedontwikkelingstraject in principe niet meer voldoende om te komen tot rendabele herontwikkeling. Dit maakt een geïntegreerde aanpak voor corporaties aantrekkelijk waarbij naast de kasstromen van de grond- bouw en ontwikkelingsexploitatie ook de kasstromen van de beheerexploitatie, verduurzaming en renovatie worden betrokken. Deze geïntegreerde contracten worden vaak aangeduid met de verzameltermen BOT s (Build, Operate, Transfer) en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) en zijn in de infrastructuur en de vastgoedontwikkeling al langer gebruikelijk. In gebiedsontwikkeling winnen ze nu aan aandacht. Traditioneel wordt nu nog vaak uitgegaan van een scheiding in ontwikkeling (grondexploitatie) en daadwerkelijke exploitatie van het gebouw of gebied (vastgoed- of gebiedsexploitatie). De integratie van deze exploitaties tot een ketenexploitatie kan ervoor zorgen dat op voorhand niet rendabele ontwikkelingen toch doorgang vinden. Er ontstaat zo aan het begin een samenwerking en integratie van verschillende partijen met elk hun expertise in de hele opgave. De ESCo als mogelijk contract voor verduurzaming Een bijzondere vorm van een geïntegreerd contract, de ESCo (Energy Service Company) kan voor corporaties interessant zijn om de verduurzaming van hun woningen vorm te geven. Het is een besparingsdienst die de aanleg, het onderhoud en het beheer van installaties in gebouwen op zich neemt. Het bedrijf garandeert een afgesproken energiebesparing. Het is vooral interessant voor bedrijven die veel en grote installaties hebben zoals corporaties. De ESCo regelt het ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud en zelfs ook de financiering. Deze maar ook andere oplossingen worden nu in Parkstad verkend en toegepast. energieonderhoudskosten huidige gebruikskosten vergoeding aan ESCo -1 gebruikskosten na aanbesteding Onderhouds- en Energie Presentatiecontract start contract -1 einde contract -1 start contract -2 netto-besparing gebruiker vergoeding aan ESCo -2 Conclusie Crisis en heffing zetten de investeringscapaciteit van corporaties in krimpgebieden hard onder druk. Ook nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt minder rendabel. De transitieopgave vraagt om innovatieve arrangementen waarbij verschillende partijen een rol hebben. Van corporaties alleen kan niet meer de oplossing worden verwacht. Maar er zijn zeker nieuwe arrangementen die aansluiten bij de nieuwe markttechnische en financiële realiteit, zoals de genoemde arrangementen in dit artikel. Komende jaren moeten ze worden uitgeprobeerd en uitgerold. tijd

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

Woningstichting Urmond. Visitatierapport

Woningstichting Urmond. Visitatierapport Woningstichting Urmond Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer J. Kleijwegt (voorzitter)

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie