Systeemhaat onder jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeemhaat onder jongeren"

Transcriptie

1 1 Systeemhaat onder jongeren Een inventarisatie en aanzet tot verklaring Dr. A.J.J. Meershoek Dr. P.W. de Vries Institute of Governance Studies Universiteit Twente WODC

2 2 Voorwoord De afgelopen jaren waren en zijn er hulpverleners die worden geconfronteerd met radicaal wantrouwende jongeren. Nu is wantrouwen geen onbekend verschijnsel in open samenlevingen maar de vorm die dit soms aannam, wekte verontrusting. Voor het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie was het aanleiding het Institute of Governance Studies van de Universiteit Twente opdracht te geven om een bescheiden, exploratief onderzoek naar het radicaal wantrouwende jongeren te doen en, gesteld dat het inderdaad werd gesignaleerd, het fenomeen op basis van de voorhanden historische kennis en sociaalpsychologische inzichten te duiden en verklaren. Dit rapport is het verslag van dat onderzoek. De gesprekken met de respondenten zijn gevoerd in december 2011 en januari Het eindverslag is eind maart 2012 afgesloten. Bij de uitvoering van het onderzoek hebben wij geprofiteerd van de discussies met en het deskundige commentaar van een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof.dr. J. Kennedy. Lid van de commissie waren dr. J. Schaafsma, drs. J.A. Odink en L. Chambon. M. Turina-Tumewu begeleidde het onderzoek namens het WODC. Voorts kregen wij vruchtbare suggesties van prof.dr. E. Giebels, verbonden aan de Universiteit Twente. Allen betuigen wij onze dank. Dr. A.J.J. Meershoek Dr. P.W. de Vries

3 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksopzet Probleemstelling en onderzoeksvragen Respondenten 7 2. Resultaten van de verkenning Wantrouwen onder jongeren Criminele jongeren Moslimfundamentalistische jongeren Rechts-radicale jongeren Systeem hatende jongeren Bronnen van systeemhaat Een historische duiding van het fenomeen Historisch onderzoek en hedendaagse verschijnselen Radicaal wantrouwen bij groepen jongeren De impact van uitbreiding van de communicatiemiddelen Reacties van de Nederlandse overheid Balans Een sociaalpsychologische benadering Vertrouwen, wantrouwen en geloof in samenzweringstheorieën als onzekerheidsreductie Effecten op emoties, affect, en agressie Effecten op strategische consumptie Effecten op zelfcontrole Effecten op vigilantie en vijandigheid Samenvatting Conclusie: wat is er en wat valt te verwachten? 34 Literatuur 38 Samenvatting 42 Summary 45 Bijlagen 48

4 4 Inleiding en onderzoeksopzet Sinds enige tijd worden door medewerkers van de eerstelijns hulpverlening jongeren gesignaleerd die, gedreven door fundamenteel wantrouwen tegen instituties, zich radicaal afkeren van niet alleen de overheid maar van alle maatschappelijke instellingen, uit vrees te worden gecontroleerd en gedisciplineerd. Zij haten het systeem, verzetten zich evenwel niet tegen de betrokken instanties of instellingen maar sluiten zich radicaal af van de samenleving en zoeken hun toevlucht in een eigen leefwereld. Hun innerlijke emigratie hult zich soms in quasireligieuze gedaante, soms in complotdenken. Internet wordt wel geraadpleegd maar niet gebruikt als communicatiemiddel, uit vrees voor controle door het systeem. Tegen de achtergrond van de individuele gewelddadige acties als die in 2011 in Noorwegen rijst de vraag in hoeverre hier van een significant sociaal fenomeen sprake is en, als dat het geval is, hoe dit moet worden geduid en verklaard en in hoeverre dit maatschappelijke gevolgen kan hebben. Het gaat niet slecht met de Nederlandse jeugd, in overweging genomen dat jongeren altijd verantwoordelijk zijn geweest voor de hoofdmoot van de overlast en criminaliteit in de samenleving. Incidenten waarbij jongeren ernstige overlast veroorzaken, worden in de media fel belicht en door de politiek hoog opgenomen, maar het aantal jongeren dat wegens een (gewelds)delict met de politie in aanraking komt, daalt al enige jaren (CBS, 2010). De omvang van de jeugdcriminaliteit lijkt dus te verminderen. Ook vermindert over de gehele linie het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat. (CBS, 2011) Fenomenen als de geschetste systeemhaat en innerlijke emigratie komen echter niet tot uitdrukking in criminaliteitsstatistieken of rapportages over veiligheidsbeleving en sociale cohesie. Toch zouden deze wel consequenties voor de maatschappelijke veiligheid kunnen hebben. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Institute of Governance Studies (IGS) van de Universiteit Twente daarom een onderzoek naar het verschijnsel systeemhaat onder jongeren uitgevoerd. Dit heeft de vorm gekregen van een snelle verkenning van het fenomeen door een telefonische enquête van sleutelfiguren in de frontlinie van het jeugdleven, gevolgd door een literatuurstudie naar de bestaande empirisch wetenschappelijke kennis, zowel van sociaalpsychologische als van historische aard. Aparte aandacht verdiende de rol van internet en

5 5 de nieuwe sociale media. Het streven was binnen een korte tijdspanne de omvang, aard en mogelijke maatschappelijke implicaties van het verschijnsel vast te stellen. 1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen Centraal in het onderzoek staan jongeren die worden gedreven door systeemhaat. Wantrouwen van jongeren tegen autoriteiten is een al langer bekend, tamelijk verbreid en geaccepteerd fenomeen. Sinds de Romantiek is de figuur van de rebelse jongere die veelal in zijn eentje in conflict met de samenleving raakt, zo zijn eigen identiteit ontdekt en deze uiteindelijk ook bevestigt, een bekend fenomeen. In deze traditie past de zogeheten Culturele Revolutie van de jaren zestig waarin afkeer van het systeem enige tijd onder jongeren de boventoon voerde. Een streven naar zuiverheid, in de vorm van maatschappelijke hervormingsbewegingen met smetvrees als bindmiddel, wordt door cultuurhistorici als thema in de cultuur van diverse westerse samenlevingen herkend. (Labrie, 1994) In de huidige, Nederlandse samenleving is wantrouwen tegen de overheid en tegen maatschappelijke instituties geen onbekend verschijnsel. Ook onder jongeren, de sociale groep waarop dit onderzoek zich richt, doet het zich voor. Dat alleen hoeft ook geen aanleiding tot verontrusting te geven. Een zeker wantrouwen tegen het establishment is in westerse democratieën zelfs een onmisbaar element, een kracht die mede voeding geeft aan politieke oppositie en zorgt voor een regelmatige wisseling van regering. Om in het onderzoek vast te kunnen stellen of werkelijk van een ongewoon, verontrustend verschijnsel sprake is, is daarom een nadere, eerste afbakening van het begrip nodig. Het onderzoek richt zich op jongeren, om precies te zijn jongeren die tussen de 12 en 23 jaar oud zijn. Het gaat om jeugd die niet meer naar de basisschool gaat maar deels nog wel leerplichtig is. Systeem hatende jeugd wordt nu van andere, wantrouwende jongeren onderscheiden op grond van vier kenmerken. Allereerst moeten de betreffende jongeren een radicaal wantrouwen tegen alle instituties en instanties koesteren, bijvoorbeeld tot uiting komende in een hardnekkige neiging om het contact met (hulpverlenende) instellingen uit de weg te gaan. Voor het door hen gezochte maatschappelijk isolement construeren zij, ten tweede, een eigen rechtvaardiging die niet voortvloeit uit ondervonden repressie wegens alledaagse, voor de overheid onverdraagbare activiteiten zoals criminaliteit en overlast, in de vorm van een complottheorie. Dat wantrouwen tegen instituties en die complottheorie brengen hen er, ten derde, toe af te zien van het actief gebruik van telefoon en internet en van participatie in sociale media als Facebook, uit vrees voor mogelijke onderschepping door het systeem. Het

6 6 wantrouwen en het doelbewust gezochte isolement moeten, tenslotte, hun deelname aan het maatschappelijk verkeer (onderwijs, arbeid) belemmeren of beperken en daardoor hun zelfredzaamheid aantasten. Het onderzoek richt zich dus zeker niet uitsluitend op georganiseerde groepen jongeren: het kan heel goed om jongeren gaan die losse onderlinge contacten onderhouden of in vluchtige verbanden opereren. In het onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Zijn er in Nederland jongeren die zich uit haat tegen het systeem radicaal afkeren van alle instituties en maatschappelijke verbanden en, voor zover dit het geval is, hoe valt dit fenomeen met de bestaande historische en sociaalpsychologische kennis te duiden en verklaren en wat zijn de mogelijke maatschappelijke consequenties van het fenomeen? Op grond van deze probleemstelling zijn de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Zijn er in Nederland jongeren die uit haat tegen het systeem de bestaande instituties en maatschappelijke organisaties hartgrondig wantrouwen, deze daardoor consequent mijden en zo niet (meer) participeren in het maatschappelijke leven? Op deze vraag is een antwoord gezocht door een uitvoerig face to face gesprek en twintig telefonische interviews met jongerenwerkers, politieagenten met taakaccent jeugd, straatcoaches, staffunctionarissen van middelbare scholen en sleutelfiguren in het uitgaansleven, verspreid over tien steden. Het betrof respondenten die beroepshalve direct contact onderhouden met moeilijk toegankelijke jeugd en die in de eigen organisatie bekend staan als het best geïnformeerd over de leefwereld van deze jongeren. Op basis van een checklist en een leidraad is bij hen onder meer nagevraagd of zij het fenomeen herkennen, hoe omvangrijk het is, welke leeftijd en sociale achtergrond de jongeren hebben, wat er over hun overtuigingen en gedrag bekend is, of zij structureel school verzuimen en of zij nog met frontlijnorganisaties in contact komen. Speciale aandacht is besteed aan het eventuele mijden van internet en nieuwe sociale media. 2. Is dit een nieuw verschijnsel? Kan het met hulp van de bestaande historische en sociaalpsychologische kennis nader worden geduid? Nadat het bestaan, de aard en de omvang van het verschijnsel zijn vastgesteld, zullen twee literatuurstudies worden verricht naar de voorhanden, historische en sociaalpsychologische, empirisch-gefundeerde wetenschappelijke kennis die meer licht kan werpen op de aard, de

7 7 oorzaken en de mogelijke consequenties van het gesignaleerde fenomeen. De verkenning van de Nederlandse historiografie is gericht op de handelingsrepertoires van eerdere radicale stromingen onder de jeugd, op de impact van eerdere technologische doorbraken in de media op jongeren en op de reacties van de Nederlandse overheid op radicale jeugd. De sociaalpsychologische literatuurverkenning is gericht op de fenomenen uitsluiting, radicalisering, onzekerheidsreductie en de impact van sociale media. 3. Hoezeer mijden deze jongeren het gebruik van nieuwe sociale media en welke consequenties heeft dit voor hun maatschappelijke functioneren? Opvallend is het signaal dat de betrokken jongeren internet en nieuwe sociale media consequent zouden mijden, uit vrees door controle door hogere machten. Dit zou tamelijk radicaal gedrag zijn waarvan potentiele gevolgen voor de samenleving niet uit te sluiten zijn. Daarom wordt in het verkennende onderzoek en de twee literatuurstudies aparte aandacht besteed aan de betekenis van deze afwijzende houding. 4. Hoe zal het gedrag van deze jongeren zich naar verwachting ontwikkelen? Is specifiek overheidsbeleid en/of nader onderzoek nodig? Tenslotte zal op basis van de antwoorden op de eerste drie onderzoeksvragen een beredeneerde inschatting worden gemaakt van de aard, de omvang en de ernst van het fenomeen en van de te verwachten ontwikkeling in de toekomst. Daarbij zal aandacht worden besteed aan eventuele veiligheidsrisico s. Zo nodig zal worden aangegeven welke aspecten van het fenomeen eventueel nader onderzoek verdienen. 1.2 Respondenten De primaire, empirische basis van dit onderzoek is beperkt. Deze bestaat achttien telefonische interviews met dienstverleners die beroepshalve direct contact onderhouden met lastig bereikbare jongeren en een uitvoerig face to face gesprek met een groep jongerenwerkers. Selectie van de respondenten Informatie over (het bestaan van) deze systeem hatende jongeren is vergaard onder diverse groepen eerstelijns medewerkers. Deels kwamen deze respondenten uit het eigen netwerk van een van de onderzoekers, deels zijn deze aangereikt door de NCTV, deels zijn deze met de zogeheten sneeuwbalmethode verzameld. Binnen uiteenlopende instellingen is gezocht naar

8 8 eerstelijns medewerkers die in direct contact staan met jongeren die mogelijk geleid worden door systeemhaat. Op deze wijze zijn uiteindelijk twintig respondenten gevonden. Benaderd zijn jongerenwerkers, hulpverleners, een arbeidsbemiddelaar, een schooldecaan en jeugdagenten van de politie, verspreid over tien steden. Deze zijn telefonisch ondervraagd, veelal in gesprekken van een half uur tot drie kwartier. In een stad is een middag uitvoerig gesproken met een groep jeugdhulpverleners. De inhoud van de gesprekken is op schrift vastgelegd. Het bleek niet mogelijk om rechtstreeks in contact te treden met deze jongeren, allergisch als deze zijn voor vreemden, zonder de positie van de jongerenwerkers te schaden. Informatiepositie van de respondenten De waarde van de verzamelde informatie berust bovenal op de kwaliteit van het contact van de respondenten met jongeren. Bij de zoektocht naar respondenten is als maatstaf gehanteerd dat de betrokkenen beroepshalve moesten beschikken over eigen, ruimere, directe ervaring met en kennis van de jongeren. Alle respondenten richten zich beroepshalve op jongeren die door hun criminele of overlast gevende gedrag problemen veroorzaken of zich niet kunnen voegen naar de procedures van arbeidsbemiddeling of hulpverlening. De respondenten stelden zich allen openhartig op en maakten ons deelgenoot van hun zorgen. Enkele verzochten om anonimiteit. Enkele respondenten konden over sommige, wantrouwende jongeren concrete informatie verstrekken maar gaven aan dat andere jongeren voor hen onbereikbaar waren omdat deze zich hardnekkig van hen afkeerden. Hulpverleners Onder de respondenten bevonden zich drie hulpverleners. Slechts een van hen was in zijn praktijk op een behoorlijk aantal (van een groep kan niet worden gesproken hoewel zij elkaar wel opzoeken) systeem hatende jongeren gestuit. Hij kent hen al zo n jaar of zes en verklaart dat het zeer moeilijk is met hen een vertrouwensband te onderhouden. Andere hulpverleners kennen zulke jongeren niet maar signaleren wel hartgrondig wantrouwen onder hun jeugdige clientèle. Jongerenwerkers Gesproken is met tien jongerenwerkers. Slechts drie jongerenwerkers in één stad bleken directe contacten te onderhouden met systeem hatende jongeren. Zij verklaarden dat het zeer moeilijk is met hen een vertrouwensband op te bouwen. Politie Onder de respondenten bevonden zich vier politiebeambten. Geen van hen kent systeem hatende jongeren die aan het profiel voldoen. De jongeren die zij wel kennen, koesteren wel fors

9 9 wantrouwen tegen de overheid maar behoren veelal tot criminele groepen. Hun kennis over deze jongeren berust op rechtstreekse, alledaagse kontakten maar ook op informatie uit de opsporing. Het gebruik van verdekt telefoonverkeer hebben zij onder jongeren nog niet gesignaleerd. Deze respondenten signaleren tot hun verontrusting wel dat heel veel jongeren zeer weinig vertrouwen in de overheid hebben. Een verklaring voor hun onbekendheid met systeem hatende jongeren kan zijn dat deze zich in de regel niet aan criminaliteit schuldig maken. Overigen Voorts is gesproken met een gemeentelijke ambtenaar en een arbeidsbemiddelaar die speciaal is aangesteld voor de hulp aan allochtone jongeren. Systeem hatende jongeren zijn zij in hun praktijk niet tegengekomen maar beiden signaleren wel een grondig wantrouwen tegen instanties. Naar indruk van de arbeidsbemiddelaar is dat een overerft fenomeen dat in Nederland opgegroeide Marokkaanse jongeren overnemen van hun ouders die dit wantrouwen in Marokko onder het regime van de vorige koning hebben opgedaan. Het is een hardnekkig verschijnsel dat de betrokken jongeren ernstig belemmert in hun omgang met instanties. Al met al zijn er vier respondenten die jongeren kennen die aan de vier geformuleerde kenmerken voldoen. Dat is een zeer beperkte empirische basis om uitspraken te doen. Omdat doelgericht naar dergelijke respondenten is gezocht, valt alleen op basis van hun informatie iets over de omvang van het fenomeen te zeggen.

10 10 2. Resultaten van de verkenning Vrijwel alle geraadpleegde eerstelijnswerkers signaleren het bestaan van jongeren met een stevig wantrouwen tegen de overheid, bovenal tegen de politie maar ook tegen andere diensten. Zij onderkennen dat dit geen nieuw fenomeen is, jongeren hebben zich vroeger ook afgezet tegen volwassenen en al langer is het zo dat jongeren worstelen met hun identiteit, maar de meeste respondenten menen dat het wantrouwen tegen de buitenwereld onder jongeren de afgelopen jaren is toegenomen. Vaker en sneller raken zulke jongeren met instellingen in conflict. Vaker dan voorheen worden contacten met instanties en organisaties uit de weg gegaan. In het merendeel van de gevallen blijken de wantrouwende jongeren echter niet tot de specifieke doelgroep van het onderzoek te kunnen worden gerekend omdat hun afkeer van instanties niet gebaseerd is op systeemhaat maar er concrete aanwijzingen voor lijken te kunnen worden aangewezen zoals negatieve ervaringen in het gezin of op school, voorafgaande hardnekkige confrontaties met de politie vanwege eigen overlastgevend en/of crimineel gedrag of uit getoond onvermogen om zich te voegen naar noodzakelijke omgangsvormen met dienstverlenende instellingen zoals de arbeidsbemiddeling. Slechts enkele hulpverleners signaleren systeem hatende jongeren, zoals deze eerder aan de hand van vier criteria werden afgebakend. Het lijkt inderdaad om een specifiek fenomeen te gaan. Om de contouren van deze groep te verduidelijken wordt eerst op basis van de restinformatie een beeld geschetst van de aanverwante groepen. 2.1 Wantrouwende jongeren Vrijwel alle eerstelijns dienstverleners signaleren wantrouwen onder de jongeren waarmee zij beroepshalve worden geconfronteerd. De jongeren ervaren de afstand tot instituties als zeer groot. Als oorzaak wordt opvallend vaak het strikt gereglementeerde contact genoemd waaraan eerstelijns medewerkers in de hulpverlening zijn onderworpen. De betreffende jongeren begrijpen niet dat gesprekken aan tijd zijn gebonden en dan moeten worden afgebroken of dat naar andere loketten moet worden doorverwezen. De kortsluiting die zo in het contact ontstaat,

11 11 is vaak niet of uiterst moeilijk te verhelpen. Eerdere suggesties dat de betrokken instantie hen bij het oplossen van hun problemen kan helpen, ervaren zij dan als misleiding. Respondenten signaleren onder een grote groep jongeren een forse hekel aan het systeem, van haat willen zij in deze gevallen niet spreken. Met name allochtone jeugd heeft het vertrouwen in de toekomst opgegeven. Wanneer zij als jonge adolescent in de war raken, zoeken zij elkaar op en vinden zo herkenning. Zeker als zij voortijdig de school verlaten, missen zij een zinvolle dagbesteding. Met name Marokkaanse jongens worden, omdat de Marokkaanse gemeenschap nauwelijks cohesie kent, dan opgenomen in een straatcultuur. Meiden raken veeleer depressief, wat bij hen soms tot rebels gedrag leidt, soms tot extreme kuisheid. De meeste respondenten menen dat deze jongeren overwegend fatalistisch zijn. Een enkele spreekt over jongeren die op ontploffen staan. Daarbij moet dan gedacht worden aan individuele gewelddaden. De directe omgeving van deze jongeren stoort zich bovenal aan hun gebrek aan motivatie. Daarnaast aan de kleine criminaliteit (diefstallen, drugsgebruik) waarin sommigen vervallen. De jongeren zijn wel geïnteresseerd in muziek (hip hop, rap), films en internet. Hun wantrouwen komt tot uiting in het passief gebruik van Facebook en andere sociale media, niet in het afzien van internet- en telefoonverkeer. De respondenten signaleren dat deze jongeren zeer bedreven zijn in het zichzelf anonimiseren door het gebruik van schuilnamen en het niet verstrekken van ( )adressen. De politie signaleert geen verdekt telefoonverkeer maar wel het frequent uitwisselen van mobiele telefoontjes. In enkele gesignaleerde gevallen grenst het wantrouwen aan schizofrenie. De persoonlijke en sociale kenmerken van deze jongeren lopen sterk uiteen. Sommige respondenten signaleren geen wantrouwende jongeren onder de veertien jaar terwijl een van hen er zelfs kinderen jonger dan 12 jaar onder heeft opgemerkt. In het laatste geval betreft het zogeheten sleutelkinderen van wie de ouders gescheiden zijn, waarvan de zorgende ouder werkt en die na schooltijd op straat rondhangen. Ook jongeren ouder dan 18 jaar worden aangetroffen. In dat geval betreft het schoolverlaters die de druk vanuit de leerplicht of het leerwerktraject niet aan kunnen, bij gebrek aan een startkwalificatie geen werk vinden en op straat gaan rondhangen. Vaak is ook bij hen de thuissituatie niet stabiel. Het opleidingsniveau (soms tot HBO-niveau) en de sociale en etnische achtergrond van de wantrouwende jongeren lopen sterk uiteen maar vormen geen belemmeringen in de onderlinge omgang. De jongeren kampen vaak met psychosociale problemen en soms met verslaving en dakloosheid. Twee respondenten wezen erop dat sommige wantrouwende jongeren uit lagere sociale milieus afkomstig zijn en hun houding van huis uit hebben meegekregen.

12 12 Deze jongeren zijn teleurgesteld in de gehele overheid en hebben in geen enkele instelling meer vertrouwen. Politieke belangstelling ontbreekt. Zij hebben de ervaring dat van alle kanten aan hen wordt getrokken maar ook dat de betreffende hulpverleners tegenover hen afspraken niet nakomen en dat ergert hen. Als zij problemen ondervinden, geeft de school niet thuis. Soms vormt het vinden van een stageplek een struikelblok, met schooluitval als gevolg. De jongeren zijn niet geneigd om in actie te komen maar verweren zich wel als zij autoritair worden benaderd, met name als dat gebeurt door de politie. Respondenten signaleren dat van de politie alleen de zogeheten jeugdinterventieteams weten hoe zij met deze jongeren moeten omgaan: de reguliere politie weet dat niet. Van wantrouwende Marokkaanse jongens wordt gezegd dat zij hun houding van huis uit hebben meegekregen, dat die houding was opgebouwd in Marokko en dat zij in die houding gesterkt werden door de gedachte dat de Nederlandse overheid met de Marokkaanse samenwerkt. Sommige wantrouwende jongeren zijn zelfredzaam; andere slagen daar slechts met grote moeite in. Een van de jongerenwerkers in Amsterdam verklaarde: Wij werken met jongeren die constant bezig zijn met overleven. 2.2 Criminele jongeren Gevraagd naar hun bekendheid met wantrouwende jongeren kwamen de meeste respondenten met inlichtingen over criminele jongeren. Deze hangen in groepen rond op straat, in snackbars en soms in jongerencentra en sluiten zich af van instanties omdat zij frequent crimineel actief zijn (inbraken, straathandel in drugs). Soms werden ook voetbalhooligans ter sprake gebracht. Zij zijn echter niet tot het verschijnsel systeemhaters gerekend omdat hun afkeer en afscherming van instanties en instellingen ingegeven wordt door welbegrepen eigenbelang en niet door een gedeelde overtuiging, gebaseerd op complot denken. De respondenten baseerden zich bij het toerekenen van deze jongeren tot criminele groepen veelal op de criteria van de welbekende studie van Beke, Van Wijk, en Ferwerda (2000). Vaak zijn zij actief in de drugshandel en is sprake van vuurwapenbezit. Een groep respondenten informeerde ons over voetbalhooligans die actief zijn in de harddrughandel, zich succesvol afschermen van instituties en buitenstaanders en afrekenen met verraders in eigen kring. Hoewel bij de laatste ook sprake is van een gedeelde overtuiging en diepgeworteld wantrouwen tegen de overheid, domineert toch de criminele praktijk: hun wantrouwen berust ook op eigenbelang. De gesignaleerde criminele jongeren treden groepsgewijs op. Zij maken weinig tot geen gebruik van sociale media als Facebook, uit vrees dat ook de politie daar actief is, maar bedienen

13 13 zich wel van de telefoon. In één stad signaleert de politie afnemend geweldsgebruik. In een andere juist toenemend geweldsgebruik waaronder een schietpartij op straat en een daling van de leeftijd van de daders. Jongens van 13 tot 15 jaar zouden al roofovervallen plegen. Buitenstaanders worden afgeschrikt door fysieke intimidatie. De politie zou geen vat hebben op deze jongens. Gesignaleerd worden zowel autochtone jongens, in het bijzonder onder de voetbalhooligans, als jongens van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst; in een ander geval een groep van Iraakse en Afghaanse jongens. Zij staan met de rug naar de samenleving en zijn mobiel, mede in reactie op de hardere benadering door politie en Justitie. 2.3 Moslimfundamentalistische jongeren Twee respondenten in het Zuidoosten van Nederland signaleren onder de radicaal wantrouwende jeugd moslimfundamentalisten. Het betreft veelal Marokkaanse jongeren maar ook bekeerde Nederlanders. Sommigen vermijden het gebruik van telefoons en begeven zich niet op sociale media als Facebook en Hyves. Zij onderhouden ook internationale contacten, onder andere met Saoedi Arabië. In dit deel van het land is deze stroming naar het oordeel van de respondenten al een jaar of twee over haar hoogtepunt heen. Deze jongeren bewegen zich in een los hiërarchisch verband waarin vier niveaus zijn te onderscheiden. Aan de top bevinden zich leidersfiguren waarvan enkelen landelijk bekend zijn maar anderen in de anonimiteit verblijven. Sommigen zijn heel intelligent. Uit vrees voor de overheid maken zij geen gebruik van internet of telefoon. Op het niveau daar direct onder bevinden zich ontwikkelde jongeren die bijeenkomsten en lezingen organiseren. Op het derde niveau bevinden zich laagopgeleide jongens die teleurgesteld zijn, aansluiting bij school/samenleving hebben verloren en niet zelfredzaam zijn. Deze meelopers worden door de organisatoren gebruikt voor het verlenen van hand en spandiensten, ook al omdat zij nergens bang voor zijn. Tenslotte is er nog een groep ontspoorde jongens die problemen hebben met hun ouders en met school, soms zelf drugs gebruiken, kwaad of woedend zijn op hulpverleners en andere instellingen en crimineel gedrag (diefstallen, inbraken, kleinschalige drugshandel) vertonen. Deze laatste groep wordt door de organisatoren en meelopers aangespoord hun leven te beteren. De laatsten sporen hen aan te stoppen met drugsgebruik en overlast gevend gedrag en het contact met hulpverlenende instanties af te breken. In ruil daarvoor beloven zij hen onvoorwaardelijk te helpen. Dat leidt regelmatig tot het beoogde resultaat.

14 Rechts-radicale jongeren Enkele respondenten in verschillende delen van Nederland signaleerden de aanwezigheid van rechts-radicalen onder de wantrouwende jeugd. Ook hier is sprake van een hiërarchisch verband maar de respondenten hadden alleen zicht op de onderste laag. Het zijn jongens voor wie internet wel een belangrijke bron van informatie is maar onduidelijk is of zij ook gebruik maken van de nieuwe sociale media. De rechts-radicale jongens die zij wel leerden kennen, zijn brutaal, asociaal en laten zich racistisch uit. Zij zijn opgegroeid in achterstandsbuurten en veelal afkomstig uit probleemgezinnen. Zij stellen zich uitdagend op, kijken buitenstaanders al gauw scheef aan en kunnen gewelddadig zijn. Zij zijn herkenbaar aan hun kleding (bomber jacks, kistjes) en gebruiken soft- en harddrugs. 2.5 Systeem hatende jongeren Slechts enkele eerstelijnswerkers zijn in hun praktijk gestuit op jongeren die tot de doelgroep van het onderzoek, de systeemhaters, kunnen worden gerekend. Een van hen had zulke jongeren reeds een jaar of vijf, zes geleden voor het eerst gesignaleerd, aanvankelijk in de Randstad, later ook elders. Het betreft jongeren die zich in een zeer los verband bewegen en zeer diverse sociale achtergronden hebben. Zij zijn niet crimineel. Hoewel in hun wereldbeeld elementen van islamitisch antiamerikanisme/anti-occidentalisme zijn te vinden, is religie niet wat hen bindt. Hoewel een enkel geval van contact met extreemrechtse groepen werd gesignaleerd, ontbreekt bij hen de agressieve groepscultuur. Wat hen bindt, is muziek (rap, hip hop), films en filmpjes op internet en (vermoedelijk) computergames. De basis is een radicaal wantrouwen dat ook in de straatcultuur valt te vinden maar dat voor hen het fundament vormt voor een aan de moderne, digitale wereld ontleent wereldbeeld. Er is een gevoel underdog te zijn, te staan tegenover een massieve tegenstander, bestaande uit de VS, de plaatselijke politie, hulpverleners die via de computer in staat zijn eenieder op de voet te volgen en elkaar prompt informeren. Een klein groepje machthebbers, het Illuminaat, regeert naar hun overtuiging de wereld. De aanslag op het World Trade-center en de war on terror hebben aanvankelijk in het complot-denken een belangrijke rol gespeeld. Maar vervolgens heeft het een eigen dynamiek gekregen. Internet is een belangrijke bron waar wel films en clips op worden bekeken maar waar zelf niet actief op wordt bewogen. Sociale media als Hyves en Facebook worden volledig gemeden. In hun muzikale voorkeur is sprake van extreem eclecticisme: rap, hiphop en techno wisselen elkaar razendsnel af.

15 15 Voor jongerenwerkers zijn zij erg moeilijk benaderbaar. Zij verdenken iedere onbekende er bij voorbaat van in dienst te zijn van de politie of informatie over hen door te geven aan instanties. Niets wijst er op dat de jongeren zich organiseren of hun overtuiging doelgericht uitdragen, maar in hun onderlinge contacten breidt het idee zich wel uit. Ze maken elkaar helemaal gek. verklaarde een hulpverlener. Het betreft overwegend jongens met leeftijden tussen 16 en 27 jaar. Zij zijn voor zover bekend niet crimineel; wel brengen zij soms graffiti aan. Een van hun symbolen is de piramide met het alziende oog. Zij hebben sterk uiteenlopende sociale en etnische achtergronden. Vaak wonen zij nog thuis. Het is nog onduidelijk of zij op oudere leeftijd er over heen zullen groeien en hun systeemhaat kwijt zullen raken. Volgens de eerstelijns werkers vertoont het merendeel van deze jongeren geen psychische stoornis. Soms, als drugsgebruik in het spel is, gedraagt een van hen zich psychotisch. De mate van zelfredzaamheid onder deze jongeren loopt sterk uiteen. De meeste van hen wonen nog thuis en kunnen zich (mede daarom) redelijk goed redden. Veel zijn echter hypergevoelig voor groepsdruk. De eerste generatie heeft zich de overtuiging zelf eigen gemaakt en dankt daaraan nog een zekere onafhankelijkheid. Nieuwe jongeren krijgen de systeemhaat kant en klaar aangereikt. Het isolement dat zij zoeken, is een vorm van zelfredzaamheid, een zoeken naar onkwetsbaarheid. Een van de hulpverleners stelt dat zij worden geleid door de overtuiging: Als je niets van me af kunt pakken, ben ik onkwetsbaar. De jongeren zijn niet fatalistisch maar raken heel snel teleurgesteld in instanties. Als toezeggingen maar even niet helemaal worden nagekomen, haken zij af. Soms begrijpen zij niet hoe instanties functioneren. In één stad waren deze jongeren indertijd gefascineerd door Pim Fortuyn en sommigen hebben ook op hem gestemd, maar zijn dood bevestigde hun in hun waandenkbeelden. De jongeren zeggen zelf heel zelfstandig te zijn maar in de praktijk is dat veelal niet het geval. Hun omgang met school, werk en arbeidsbemiddeling is zeer problematisch. 2.6 Bronnen van systeemhaat De twee respondenten die de systeem hatende jongeren uit eigen ervaring kenden, wezen expliciet op twee bronnen voor hun overtuiging. A. Kadaverrap Een van de respondenten signaleerde dat onder de door hem reeds enkele jaren geobserveerde groep systeem hatende jongeren een stroming in de hiphop muziek, aangeduid met de term

16 16 kadaverrap, populair is. Deze muziek is te vinden op you tube en op enkele internetsites. De distributeur op internet omschrijft deze muziek als volgt: Vanuit het groene hart [van Nederland GM-PV] komen twee van Nederlands meest mysterieuze hiphopacts Neo & Manu en N&N. De groepen hookten met elkaar op omdat ze veel overeenkomsten zagen in hun muziek en mindstate. Ze hebben hun onafhankelijke hiphop bij elkaar gebracht om als een collectief de keerzijde van de hiphopmedaille aan Nederland te laten horen. Met diepgaande, soms horrorcore-achtige raps, gebaseerd op een surreële reflectie ten opzichte van de maatschappij, draaien ze de Apocalyps om, alsof deze allang gepasseerd is. Verwacht geen doorsnee Hip Hop van deze MC s, die niet bang zijn om de grenzen op te zoeken en het einde van de westerse civilisatie recht in de ogen te kijken. Laat het met Neo & Manu en N&N duidelijk zijn dat onafhankelijke Hip HOP in Nederland ook naar het volgende level gaat. 1 Tot deze stroming behoort het rappersduo Spinal en Steen die blijkens jongerenwerkers aanzien genieten onder systeem hatende jongeren. Hun muziek past in een moderne muziektraditie waarin een diepe afkeer van de gevestigde samenleving wordt vertolkt en vrijelijk uiting wordt gegeven aan weerzin, haatgevoelens en drang tot destructie. 2 Haat tegen alles en iedereen is een centraal thema in hun teksten. Deze getuigen voorts van een diepe afkeer van elk geregeld leven, in het bijzonder vriendschap en gezin. Groot is de openlijk geëtaleerde drang om iedere illusie af te breken. Omdat weliswaar systeem hatende jongeren op diverse plaatsen in Nederland worden gesignaleerd maar de beperkte bronnen er ook op wijzen dat deze groep niet zeer omvangrijk is, is het heel wel mogelijk dat de groep sterk gelieerd is aan deze muzikale stroming. B. Films en videoclips op internet Een van de respondenten wijst als bron van de systeemhaat ook op enkele films zoals What the bleeb do we know en Zeitgeist die beide vrij toegankelijk op internet zijn te bekijken. 3 De eerste film is in 2005 ook in bioscopen uitgebracht en heeft de vorm van een documentaire waarin allerlei zogenaamde deskundigen uiteenzetten dat je met gedachten de werkelijkheid naar je hand kunt zetten. Dat wordt geplaatst in een New Age achtige boodschap waarin sprake is van het aanbreken van een nieuw tijdperk. De betreffende deskundigen zeggen niet alleen te beschikken over de wetenschap hoe die omslag zich gaat voltrekken maar verschaffen ook handreikingen hoe de toehoorder daar een rol in kan spelen. Het is al met al een vorm van complotdenken die wellicht een zekere vertroosting biedt en verder vooral aanzet tot innerlijke emigratie, niet tot activisme Zie: zie ook 3

17 17 Dezelfde respondent meldde evenwel dat de systeem hatende jongeren ook gretige consumenten zijn van filmpjes op Youtube waarin een agressieve vorm van systeemhaat wordt vertolkt. Sommige daarvan zijn van Nederlandse makelij. 4 Bij een van deze filmpjes heeft de onbekende maker de volgende, grammaticaal niet geheel correcte boodschap geplaatst: De Nieuwe Wereld Orde / Illuminati hebben grote succes in Nederland. Het Nederlandse volk word met de dag harder bedrogen. De globale elite komen steeds dichterbij hun doel om van ons Nederland een compleet overheids gecontroleerde politie staat te maken. Nederlanders WORD ALSJEBLIEFT WAKKER en besluit alsjeblieft te gaan vechten voor jullie rechten! ZEG NEE TEGEN DE GLOBALE ELITE!!! VECHT!!! Tegen de achtergrond van een opzwepende beat verschijnen beelden en spreuken, die een verband leggen tussen enerzijds hoge belastingen, de strijd in Afghanistan, vaccinaties, vrijmetselarij, indoctrinatie en onderwijs, en anderzijds het streven van de zogenaamde Nieuwe Wereldorde, oftewel de Illuminati, naar wereldheerschappij. Om daar tegen te strijden wordt de kijker aangeraden om niet mee te doen aan stupid elections en ervoor te zorgen niet traceerbaar te zijn ( Stay out of the Grid ). Ook zijn op Youtube videoclips te vinden waarin wordt gesuggereerd dat deze Illuminati een wereldwijde strijd tegen de Islam voeren. 5 Hoewel deze producties getuigen van een agressieve vorm van complot denken, geven zij, voor zover wij daar kennis van hebben genomen, de kijkers geen handelingsperspectief, zodat betwijfeld kan worden of er voor de samenleving directe risico s aan zijn verbonden. C. Games Tenslotte ontstond in de loop van het onderzoek bij de onderzoekers het vermoeden dat het spelen van games een belangrijke bindende factor van de systeem hatende jongeren zou kunnen zijn. Het is echter niet gelukt om dat vermoeden te bevestigen. 4 en 5

18 18 3. Een historische duiding van het fenomeen Hoewel het object van onderzoek, systeem hatende jongeren, een betrekkelijk recent fenomeen is, respondenten verklaren dergelijke jongeren ongeveer tien jaar geleden voor het eerst te hebben opgemerkt, zijn hun voornaamste kenmerken, radicaal wantrouwen tegen instituties, geloof in complottheorieën en het doelgericht zoeken van maatschappelijk isolement, in het bijzonder door het afzien van gebruik van moderne communicatieapparatuur, niet nieuw. Elk afzonderlijk kenmerk kan al in een verder verleden worden gesignaleerd, ook bij groepen jongeren. In dit hoofdstuk zal een verkenning in het Nederlandse verleden naar enigszins gelijke fenomenen worden uitgevoerd, in de hoop dat kennis en inzichten daarin helpen het verschijnsel systeem hatende jongeren beter te begrijpen. Maar eerst volgt een beknopte rechtvaardiging van een dergelijke benadering. 3.1 Historisch onderzoek en hedendaagse verschijnselen Het ligt niet voor de hand om bij de analyse van een maatschappelijk veiligheidsvraagstuk een beroep te doen op inzichten ontleend aan historisch onderzoek. Als bij een poging tot begrijpen de historische context in de beschouwing wordt opgenomen, leidt dit al gauw tot misleidende verklaringen. Het kan leiden tot overmatige scepsis, in de geest van: er is niets nieuws onder de zon. Maar het kan ook leiden tot de gemakzuchtige conclusie dat het heden wordt verklaard door het verleden, in het ergste geval tot determinisme, in de zin van de maatschappelijke krachten die dit fenomeen hebben voortgebracht, zijn zo krachtig: het tij is niet te keren. Moderne historici zijn beducht voor deze gevaren en daarom terughoudend in het bieden van verklaringen voor actuele verschijnselen. (Blom 2002) In de afgelopen decennia is de geschiedschrijving weliswaar enorm verrijkt door de incorporatie van sociaalwetenschappelijke inzichten en door het gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethoden, maar historici hebben een scherp besef van de uniciteit van situaties in het verleden en de handelingsvrijheid van de mens. Duidelijk is dat een situatie aan het handelen van mensen beperkingen oplegt, dat veel keuzes vaak ondoordacht worden genomen en beïnvloed worden door de situatie en dat in het maatschappelijk leven regelmatig terugkerende patronen zijn te ontdekken. Het menselijk

19 19 handelen is daarmee in zekere mate voorspelbaar. Maar een historicus beseft dat uit een analyse van een situatie in een ver of nabij verleden geen dwingende conclusies voor het huidige handelen zijn te trekken. Wel zijn daaruit inzichten en ervaringen te putten die een doordachte reactie op een actueel vraagstuk mogelijk maken. In die zin is de confrontatie met het verleden bij uitstek geschikt om het oordeel van burgers en bestuurders te scherpen, hun aan te zetten tot het onderkennen van de specificiteit van de situatie waarin zij zich bevinden. Historici trachten evenals sociaalpsychologen en andere sociale wetenschappers empirisch gefundeerde verklaringen voor maatschappelijke verschijnselen te vinden maar voor hen is dat streven ingebed in het grotere doel van het presenteren van een werkelijkheidsgetrouw beeld van (een deel van) het verleden. Daarbij hanteren zij veelal een combinatie van twee soorten methoden: een interpretatieve of hermeneutische aanpak, waarbij veel gewicht wordt toegekend aan de inzichten en ervaringen van de voornaamste actoren in het bestudeerde verleden, en een vergelijkende, oorzakelijke benadering die helpt noodzakelijke en voldoende voorwaarden te onderscheiden. (Lorenz 1987) De causale relaties die middels deze tweezijdige benadering worden onderkend, zijn zwak. Door de aandacht voor het unieke karakter van situaties in het verleden komt het in historische beschouwingen dan ook zelden tot modelbouw. Maar er is wel degelijk sprake van voortschrijdende inzicht, zelfs van de opbouw van een corpus van samenhangende kennis van en inzichten in het verleden. Hoewel deze inzichten zijn gerelateerd aan situaties in het verleden en zoals gezegd geen dwingende aanwijzingen voor de handelingspraktijk bevatten, kunnen zij door hun concrete karakter de belevingswereld van de hedendaagse praktijk soms beter benaderen dan veel sociaalwetenschappelijke theorievorming. Ook daarin ligt een waarde van de historische analyse. In de hierna volgende beschouwing worden drie aspecten van het fenomeen systeem hatende jongeren gerelateerd aan kennis en inzichten uit het Nederlands verleden. Allereerst zal worden gekeken naar drie enigszins gelijke stromingen onder de jeugd in de afgelopen vijftig jaar waarbij als richtsnoer de in de inleiding genoemde vier kenmerken zullen worden gehanteerd. Vervolgens zal de betekenis van internet voor de systeemhaters nader worden vastgesteld door na te gaan welke impact op de genoemde stromingen in het verleden soortgelijke vernieuwingen in de communicatiemiddelen hadden. Tenslotte gaat de aandacht uit naar de Nederlandse overheid: hoe beoordeelde deze in het verleden radicaal wantrouwende jeugd en hoe reageerde deze vervolgens?

20 Radicaal wantrouwen bij jongeren Dat jongeren zich publiekelijk afzetten tegen voorgaande generaties is al een wat ouder verschijnsel, te denken valt bijvoorbeeld aan de zogeheten Tachtigers in de kunst, maar als onderdeel van een bredere groepscultuur duikt het verschijnsel op in de tweede helft van de jaren vijftig. Dan manifesteren zich op pleinen en de hoeken van straten in westerse steden werkende jongeren die voorbijgangers lastig vallen en regelmatig slaags raken met de politie. In 1955 verschafte een reportage van de journalist Jan Vrijman in het weekblad Vrij Nederland hen onder de naam nozems ruimere bekendheid. Elf jaar later legde het proefschrift van de criminoloog W. Buikhuizen hun kenmerken, opvattingen, gedrag en interactie met de politie bloot. Uit interviews met dertig nozems en uit de observatie van een groot aantal rellen waarbij zij betrokken waren, concludeerde hij dat het veelal werkende jongeren betrof die weinig geïnteresseerd waren in zaken buiten hun directe leefwereld en dat hun provocatieve gedrag geen uiting van maatschappelijk verzet was maar een vorm van vrijetijdsbesteding, van verveling. Nozems stonden negatief tegenover de overheid en de wereld van volwassenen, voortijdige schoolverlating kwam geregeld voor maar zij namen wel deel aan het arbeidsproces en stelden zich tegenover hun werk ook positief op. (Buikhuizen 1966) De nozems waren een eerste uitingsvorm van een zelfstandige jongerencultuur. (De Rooij 1986) Zij verschenen min of meer gelijktijdig in steden overal in de westerse wereld. Hun verschijning laat zich goed verklaren uit een combinatie van maatschappelijke factoren. Na jaren van wederopbouw begonnen de lonen in de industrie te stijgen waardoor werkende jongeren over relatief veel zakgeld beschikten. Tegelijkertijd kregen de verzuilde organisaties de eerste problemen bij het binden van de jeugd aan de eigen zuil. Het sterkst was dat het geval in de socialistische zuil; daar leidde dat zelfs tot de opheffing van de jeugdorganisatie AJC in Op zoek naar vertier raakten deze jongeren al snel in conflict met een politie die vasthield aan de overtuiging dat zij de baas moest zijn op straat maar als gevolg van groeiende personeelstekorten die pretentie steeds minder goed waar kon maken. De nozems liepen zo wel regelmatig klappen op maar werden niet effectief gecorrigeerd. Het fenomeen had een duurzaam karakter. De gevechten met de politie werden in eigen kring als kleine successen gevierd. Halverwege de jaren zestig manifesteerden zich voor het eerst andere jongeren op straat. Evenals de nozems wantrouwden zij de bestaande instituties en hadden zij moeite met participatie op school en in het arbeidsproces. Zij beschikten echter over een veel beter uitgewerkt, en ook somberder, beeld van de samenleving. Zij noemden zich Provo s, naar de typering die de criminoloog W. Buikhuizen aan de nozems had gegeven, en deden dat welbewust om diens uitspraak dat het baldadige gedrag van de laatsten geen uiting van verzet was te

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

Puberaal, lastig of radicaliserend?

Puberaal, lastig of radicaliserend? Puberaal, lastig of radicaliserend? Grensoverschrijdend gedrag van jongeren in het onderwijs Ine Spee Maartje Reitsma KPC Groep, s-hertogenbosch 2010 Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Nicis Institute - 2008 ISBN: 9789077389676 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost

Nadere informatie

Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk

Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk Drs. M.W.M. Flikweert Drs. W.B.A.M. Melief juni 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Een betrekkelijk

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu De hoofdlijnen Frank Huysmans Carlien Hillebrink Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2008

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Meer dan een steuntje in de rug

Meer dan een steuntje in de rug Meer dan een steuntje in de rug Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht Matthijs Uyterlinde Vasco Lub Nada de Groot Ard Sprinkhuizen Colofon Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het VSBfonds.

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Een pact van het hart Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Het succes van Operatie Hartslag is zowel nationaal als internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Kees Penninx Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase Colofon Opdrachtgever: MOVISIE, project Effectieve Interventies Auteur: drs. Kees

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie