Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciaal Blad Nr. 2012/202 6 december 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij op (datum besluit) de volgende regeling hebben vastgesteld: GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, tweede lid, in samenhang met artikel , tweede lid, van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 BESLUITEN Vast te stellen de volgende regeling: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen IN DEZE REGELS WORDT VERSTAAN ONDER: a. BODEMENERGIE: HET GEBRUIK EN OPSLAG VAN WARMTE OF KOUDE IN DE ONDIEPE ONDERGROND; b. business case: een plan op basis waarvan een beslissing over financiering van een bedrijf of project mogelijk is; c. eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont; d. Energy Service Company: samenwerking tussen partijen met als doel om energiebesparende maatregelen uit te voeren voor de eigenaar van een gebouw, waarbij een van de partijen risicodragend participeert; e. haalbaarheidsonderzoek: verkenning naar de projectopzet die ten minste de volgende aspecten bevat: een beschrijving van de projectopzet, een opgave van de deelnemende of anderszins te betrekken partijen en een omschrijving van hun rol in het project, het vermogen en de energieopbrengst (in Joules), de globale kosten en baten, een schatting van de opbrengst in termen van CO2-emissiebeperking en eventuele andere milieueffecten; Inlichtingen bij mw. Y.C. Onderdelinden, telefoonnummer (026) adres:

2 f. hernieuwbare energie: niet-fossiele energie zoals windenergie, zonne-energie, geothermische energie, golfenergie, getijdenenergie, waterkrachtinstallaties, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas overeenkomstig artikel 17 lid 4 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 800/2008; g. lokaal duurzaam energiebedrijf: een onderneming die hernieuwbare energie produceert waarbij de afnemers zijn gevestigd binnen een straal van 30 kilometer ten opzichte van een produktielocatie van hernieuwbare energie; h. masterplan bodemenergie: visiedocument op het optimaal gebruik van de ondergrond voor het gebruik van bodemenergie; i. KMO: een onderneming die behoort tot de categorie kleine, middelgrote en micro ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/EG); j. onderneming: bedrijf dat staat ingeschreven in een handelsregister; k. rd-waarde: het warmteisolerend vermogen van een materiaallaag; l. regionale Centra voor Technologie: de stichting Achterhoeks Centrum voor Technologie te Doetinchem, de stichting Platform Creatieve Technologie te Arnhem, de stichting RCT Rivierenland te Tiel, de stichting RCT Vallei te Ede, stichting Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie, stichting Innovatienetwerk Stedendriehoek te Apeldoorn, de stichting Veluws Centrum voor technologie. HOOFDSTUK 2 INHOUDELIJKE EN PROCEDURELE BEPALINGEN Titel 2.1: Haalbaarheidsonderzoek Artikel Subsidiabele activiteiten worden verstrekt voor het financieren van kosten van ondernemingen voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van nieuw te ontwikkelen installaties en energieinfrastructuur die energiebesparing verwezenlijken en hernieuwbare energie opwekken. Artikel Aanvrager: Subsidie kan worden verstrekt aan de stichting Programmabureau EMT en de Regionale Centra voor Technologie. Artikel Hoogte van de subsidie Subsidie bedraagt ten hoogste ,-. Artikel Weigeringsgrond Geen subsidie wordt verstrekt voor de interne kosten van de Regionale Centra voor Technologie, van de stichting Programmabureau EMT of van de onderneming ten behoeve van waarvan het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 2

3 Artikel Voorwaarden Bij het aanwenden van de subsidie worden de volgende voorwaarden in acht genomen: a. per kalenderjaar wordt per onderneming in wier opdracht het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd maximaal ,- aangewend; b. de onderneming in wier opdracht het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd, draagt ten minste 50% van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek; c. de opdracht tot uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt verstrekt binnen een jaar nadat de subsidie is verleend, en; d. het haalbaarheidsonderzoek dient binnen een jaar na het verlenen van de opdracht te zijn voltooid. Subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het haalbaarheidsonderzoek openbaar wordt gemaakt. Titel 2.2 Business case Artikel Subsidiabele activiteiten 1. Subsidie als bedoeld in artikel van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 kan worden verstrekt voor het inhuren van extern advies ten behoeve van het opstellen van business cases voor het realiseren van installaties en energieinfrastructuur die energiebesparing verwezenlijken en hernieuwbare energie opwekken als ook voor het oprichten van een lokaal duurzaam energiebedrijf of een Energy Service Company. 2. Een business case bevat de volgende thema s: a. een toelichting op de hoedanigheid van de aanvrager, waaronder in ieder geval de juridische en de bestuurlijke structuur en een opgave van de partners; b. een technische haalbaarheidsanalyse; c. een financiële haalbaarheidsanalyse waarbij de volgende zaken worden meegenomen: 1 e projecties van de winst- en verliesrekening over een periode van 5 jaar; 2 e projecties van de balans over een periode van 5 jaar; 3 e een liquiditeitsprognose per maand over een periode van 2 jaar; d. een omschrijving van de betrokken patenten, en; e. een beschrijving van de gegenereerde energieopbrengst, een beschrijving van het opgewektevermogen en een schatting van het resultaat in Terra Joules. Artikel Aanvrager worden verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen of aan KMO. Artikel Hoogte van de subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van ,-. Artikel Weigeringsgrond Geen subsidie wordt verstrekt voor een extern advies ten behoeve van het opstellen van een business case waarvan de subsidiabele kosten minder dan ,- bedragen. Artikel Voorwaarde Subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de business case openbaar wordt gemaakt. Titel 2.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen Artikel Subsidiabele activiteiten worden verstrekt voor de realisatie van lokale hernieuwbare energieprojecten. 3

4 Artikel Aanvrager Subsidie wordt verstrekt aan lokale duurzame energiebedrijven. Artikel Hoogte van de subsidie De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van ,-. Artikel Weigeringsgrond Geen subsidie wordt verstrekt: a. indien minder dan 100 meerderjarige natuurlijke personen financieel deelnemen in het lokale hernieuwbare energieproject; b. indien de financiële deelname van voornoemde natuurlijke personen minder dan 25% van de subsidiabele kosten bedraagt; c. indien de bijdrage per meerderjarig natuurlijk persoon niet minimaal 50,- bedraagt; d. voor financiële deelname waarbij het betreffende bedrag binnen vijf jaar na deelname wordt terugbetaald aan voornoemde natuurlijke personen; e. voor lokale hernieuwbare energieprojecten met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Artikel Aanvraag De aanvraag om subsidie bevat de volgende gegevens: a. een plan van aanpak waaruit blijkt voor welk project of welke projecten de subsidie wordt ingezet en hoe het project of de projecten worden gefinancierd; b. een document met een overzicht van NAW-gegevens van de voornoemde natuurlijke personen, de hoogte van het ingezette bedrag per natuurlijke persoon en waaruit tevens blijkt dat de deelname door voornoemde natuurlijke personen voor ten minste 5 jaar wordt gegarandeerd, waarbij voor zover nodig de Wet bescherming persoonsgegevens in acht wordt genomen. Titel 2.4 Woningisolatie Artikel Subsidiabele activiteiten worden verstrekt voor het verstrekken van subsidie door gemeenten voor woningisolatie van koopwoningen. Artikel Aanvrager Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. Artikel Weigeringsgronden Geen subsidie wordt verstrekt: a. indien deze subsidie niet wordt aangevraagd door en niet ten goede komt aan de betreffende eigenaar-bewoner; b voor de subsidiëring van isolatie van woningen die geen woonbestemming hebben of niet worden bewoond door de eigenaar; c voor de subsidiëring van isolatie van woningen die zijn opgeleverd na 1 januari Artikel Voorwaarden Bij het aanwenden van de subsidie worden de volgende voorwaarden in acht genomen: a subsidie wordt slechts door aangewend ten behoeve van de volgende activiteiten: 1 e de eigenaar-bewoner brengt vloerisolatie aan met een Rd-waarde van minimaal 2,5 m² K/W, of; 2 e de eigenaar-bewoner brengt dakisolatie aan met een Rd-waarde van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie, of; 4

5 3 e de eigenaar-bewoner brengt muurisolatie aan door middel van het aanbrengen van spouwmuurisolatie in de bestaande spouw, of door middel van het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de Rd-waarde 2,5 m² K/W is, of; 4 e de eigenaar-bewoner vervangt bestaand glas door HR++-glas; b. de subsidie aan eigenaren-bewoners kan op grond van meerdere aanvragen worden verstrekt voor de maatregelen genoemd onder a van dit artikel mits de totale som van de subsidie ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van 500,- per koopwoning bedraagt. c. de subsidie kan op grond van meerdere aanvragen, elk ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit één gemeente, worden verstrekt voor de maatregelen genoemd onder a mits de totale som van de subsidie ten hoogste eenderde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van 750,- per koopwoning bedraagt; d. de subsidie zoals beschreven onder b en c wordt aangevraagd binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2013; e. het maximaal aantal koopwoningen dat voor subsidie in aanmerking komt bedraagt 20% van het aantal woningen dat binnen de gemeente voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2.4.3, aanhef en onder b en c. Titel 2.5 Masterplan bodemenergie Artikel Subsidiabele activiteiten worden verstrekt voor het opstellen van een masterplan bodemenergie, dat in ieder geval betrekking heeft op de volgende aspecten: a. het voorkomen van de negatieve onderlinge beïnvloeding van bodemenergiesystemen; b. het voorkomen van negatieve beïnvloeding van andere bodemfuncties door bodemenergiesystemen; c. het waar mogelijk benutten van positieve interactie tussen bodemenergiesystemen onderling en tussen bodemenergiesystemen en ander bodemgebruik. Artikel Aanvrager Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. Artikel Hoogte van de subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van ,-. Artikel Weigeringsgronden Geen subsidie wordt verstrekt ter bekostiging van de uren van de aanvrager. Titel 2.6 Rijden op biogas (gereserveerd) 5

6 HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN Artikel 3.1 Slotbepalingen 1. Deze regeling wordt aangehaald als Regels energiebesparing en hernieuwbare energie De Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 worden ingetrokken. 3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari Gedeputeerde Staten voornoemd Gegeven te Arnhem, 4 december zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - Secretaris Uitgegeven 6 december 2012 De secretaris, drs. P.P.L. van Kalmthout 6

7 kopie: - Vakorganisaties 7

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0336135

Provinciaal blad nr. 2011/0336135 Provinciaal blad nr. 2011/0336135 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 20 december 2011 kenmerk: 2011/0320139 gepubliceerd op: 22 december 2011

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010)

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met behulp

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 3

Provinciaal blad 2013, 3 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013, 3 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 januari 2013, nr. 80DBC6BB, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Postcoderoospremie Provincie Groningen

Postcoderoospremie Provincie Groningen Postcoderoospremie Provincie Groningen Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen streeft naar vergroening van de energievoorziening. Collectieve Zon-PVsystemen die via de Regeling verlaagd tarief (ook

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002; Doc.nummer: 2012.0.060.869 Zaaknummer: 2012-05-01072 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - definities -... 2 - toepasselijkheid deelreglement -... 3 - subsidiesoorten -... 3 - aanvraag -... 3 - aanvrager -... 3 - subsidievorm -... 3 - beoordeling subsidie voor filmactiviteiten

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie