Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen"

Transcriptie

1 Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen Januari

2 Inhoudsopgave: Inleiding... 5 Infectieziekten in medische instellingen... 6 Algemene uitgangspunten... 7 Bronaanpak... 7 Voorlichting... 7 Preventie algemeen... 8 Zwangeren...8 Legionella... 9 Groep... 9 Transmissie Zwangerschap & Legionella Incidentie Diagnostiek & Legionella Serologie Kwetsbare groepen & legionella Branches & Legionella Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk: Risico voor collega s: Risico voor derden: Norovirus Groep Transmissie Zwangerschap & norovirus Incidentie Diagnostiek & norovirus Therapie & vaccinatie Kwetsbare groepen & norovirus Risicobranches & norovirus Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk: Risico richting collega's: Risico naar derden: Influenza Groep Transmissie Zwangerschap & influenza Incidentie Preventieve maatregelen Therapie & Vaccinatie Kwetsbare groepen

3 Branches & influenza Arbeidsgeschiktheid Hepatitis A Groep Transmissie Zwangerschap & Hepatitis A Incidentie Diagnostiek & Hepatitis A Indirect Direct Therapie & Vaccinatie Kwetsbare groepen & Hepatitis A Branches & Hepatitis A Arbeidsgeschiktheid: Eigen werk: Risico voor collega s en derden MRSA Groep Transmissie Risicofactoren die dragerschap kunnen (blijven) bevorderen Zwangeren Incidentie Diagnostiek & MRSA Therapie & Vaccinatie Kwetsbare groepen & MRSA Branches & MRSA Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk en risico voor collega s en derden Screening van patiënten en gezondheidswerkers Risico inschatting medewerker Kweekschema nieuwe medewerkers behorend tot categorie 3 WIP Medewerkers met eventuele onderhoudende factoren Kweekschema medewerker Behandelschema medewerkers Therapieresistente medewerkers Scabiës (Schurft) Groep Transmissie Zwangerschap Diagnostiek Therapie & Vaccinaties Vaccinatie: niet mogelijk Kwetsbare groepen Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk

4 Risico s voor collega s Risico s voor derden Bijlage: tabel veel voorkomende infectieziekten in medische instellingen

5 Inleiding Dit is een achtergronddocument dat u meer informatie verschaft over infectieziekten die u kunt tegenkomen in een verpleeg- en verzorgingshuis. Het gaat hierbij om een beschrijving van veelvoorkomende agentia. Uitgebreider beschrijvingen kunt u via de website inzien. Dit achtergronddocument mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits onderstaande auteurs en de SBOH worden vermeld. Auteurs: Dr. J.J. Maas, consultant infectieziekten & arbeid en H. P.J. Stinis, bedrijfsarts, Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam. In dit achtergronddocument zal per infectieziekte een aantal kenmerken systematisch worden beschreven: Tot welke groep de ziekte behoort; Wat de klinische verschijnselen kunnen zijn als u bent geïnfecteerd; Wat de transmissie ervan is; Wat de gevolgen van een besmetting kunnen zijn voor u zelf en uw ongeboren kind; De incidentie; Welke preventieve maatregelen er mogelijk zijn; Diagnostiek; Therapie & vaccinatie; Eventuele kwetsbare groepen; Branches waarin het organisme een rol speelt; En ten slotte het desbetreffende organisme in relatie tot arbeidsgeschiktheid. De hierna beschreven informatie is voornamelijk overgenomen van het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (www.kiza.nl), het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding (www.infectieziekten.info) en de AMC richtlijn ziekenhuismedewerkers en infecties (met toestemming van de arbodienst van het AMC). Verder worden de collega s J. O. Daal (Klinisch geriater Westfries gasthuis) en P. Wesselink (verpleeghuisarts verpleeghuis Slotervaart) bedankt voor hun commentaar. 5

6 Infectieziekten in medische instellingen Infectieziektebestrijding is in veel Nederlandse medische instellingen een belangrijk onderwerp. In het kader van o.a. certificering worden deze instellingen geacht voldoende maatregelen te hebben genomen en in het bezit te zijn van alle noodzakelijke protocollen en draaiboeken. Verder kan ook de Inspectie Volksgezondheid medische instellingen hierop aanspreken. In tegenstelling tot verpleeg- en verzorgingshuizen hebben ziekenhuizen vaak, naast de microbioloog, ook nog ziekenhuishygiënisten in dienst. Bij de relatief kleine huisartsenpraktijken is meestal ook wel een infectieziektenbeleid, maar veel minder uitgebreid dan in een medische instelling waar cliënten en patiënten voor een langere tijd kunnen verblijven en behandeld kunnen worden. Enkele verschillen tussen een intramurale instelling en een huisartsenpraktijk: Huisartsenpraktijk Medische instelling Duur verblijf patiënten Kortdurend Langdurig Aard medische ingrepen Beperkt arsenaal Invasieve ingrepen (chirurgische, maar ook chemotherapie of gebruik immuunsuppressiva en katheters) Categorieën patiënten Diverse soorten patiënten Overwegend ernstig ziekte patiënten Protocollen Relatief beperkt Vaak complete draaiboeken Gezondheidswerker als vector Relatief beperkt. Dit door een diversiteit aan handelingen en patiënten Aanzienlijk. Dit door meer homogeniteit ernstig zieke patiënten, die langer verpleegd worden en intensieve contact (verpleging) Afhankelijkheid Korte lijnen Veel meer ketenafhankelijkheid 6

7 Protocollen in medische instellingen zijn vooral gericht op patiëntenveiligheid en minder op de veiligheid van de medewerkers. Omdat de gehele infectieziektepreventieketen echter zo sterk is als de zwakste schakel, kan de patiëntenveiligheid nooit los gezien worden van de veiligheid van de medewerkers. De verschillen tussen infectieuze belasting van aios werkzaam in de huisartsenpraktijk en die werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis worden vooral bepaald door de typische institutionele infectieziekten, zoals: legionella, norovirus, influenza, hepatitis A, MRSA en schurft. Daarnaast is er een verhoogde prevalentie van nosocomiale infectieziekten, zoals clostridium. In algemene zin gaat het vooral om infecties van de luchtwegen, maagdarmkanaal en de huid. De aios werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt geadviseerd altijd kennis te nemen van de diverse infectieziekteprotocollen van hun desbetreffende instelling. Vaak zijn er namelijk accentverschillen tussen de diverse lokale en regionale institutionele draaiboeken, zeker als het gaat om infectieziekten zoals MRSA en influenza outbreaks. Algemene uitgangspunten Strikte naleving van hygiënemaatregelen is de belangrijkste vorm van preventie. De WIP richtlijnen (www.wip.nl) zijn hierin leidend. Zo moeten personen met klachten van een gastro-enteritis werkzaam in de patiëntenzorg in ziekenhuizen en instellingen voor bejaarden altijd tijdelijk andere werkzaamheden verrichten, gezien de grote kans op gezondheidswerker-cliënten overdracht van bijvoorbeeld calicivirussen. Tot de belangrijkste onderdelen van het beleid behoren: Bronaanpak Zo mogelijk aan bronopsporing doen; Eventueel GGD en regionale afdeling inschakelen voor ondersteuning; Voedsel en Waren Autoriteit inschakelen als voedselbronnen een rol kunnen spelen; Contactonderzoek voor zover mogelijk, maar is vaak moeizaam wegens de grote besmettelijkheid en de daarmee gepaard gaande snelle verspreiding; Open spreekuur bedrijfsarts. Indien er sprake is van zwangerschap, wordt geadviseerd (preventief) de bedrijfsarts te bezoeken. Voorlichting Samen met de uitleg van transmissiemechanismen en achtergronden (braaksel, feces, langdurige overleving buiten lichaam) moet de nadruk op goed handen wassen worden gelegd. Vermijd tevens, voor zover mogelijk, direct fysiek mens-mens contacten. Bij gebruik van adembescherming moet een adequate instructie gegeven worden omdat verkeerd gebruik, bijvoorbeeld bij het afdoen, averechts werkt. Tenslotte blijkt in de praktijk dat men toezicht op het (juiste) gebruik moet houden. Niet goed aansluitende mondkapjes zijn de oorzaak van falen, maar ook hergebruik van voor eenmalig gebruik bedoelde mondkapjes. 7

8 Preventie algemeen Uitgangspunt bij de arbobenadering is het BAH-principe: de arbeidshygiënische strategie aangepast aan de eigenschappen van biologische agentia. Bij een geïsoleerd geval, indien de persoon niet werkzaam is in de voedselbereiding of patiëntenzorg, zijn geen bijzondere maatregelen nodig. Bij een clusteruitbraak moeten de hygiënemaatregelen aangescherpt worden en moet men de bron proberen te achterhalen. Voor de bestrijding van een cluster in een instelling, zie draaiboek gastro-enteritiden (www.rivm.nl/cib). Spoor actief de extra kwetsbare cliënten/medewerkers op; Doe nog meer aan algemeen hygiënisch werken: was de handen speciaal na toiletgang en luierverwisseling; Reinig alle mogelijke besmette oppervlakken uitgebreid; Verwijder besmette kleding; Verwijder braaksel en ontlasting, houdt toiletten goed schoon; Niet zelf mee-eten tijdens het eten van de patiënten; Vermijd zoveel mogelijk mens-mens-contacten, zeker als men tot een van de kwetsbare groepen behoort. Norovirussen zijn bijvoorbeeld bijzonder resistent tegen uitdroging en gewone klimaatomstandigheden. Mechanische verwijdering, dus veel wassen/poetsen, is waarschijnlijk het meest effectief. Alcohol is NIET effectief tegen alle virussen. Bijvoorbeeld niet tegen het norovirus. Zie de WIP-richtlijn voor preventieve maatregelen bij een gastro-enterale uitbraak. Naast de in dit document beschreven infectieziekten, moet de aios ook alert zijn op infectieziekten zoals o.a.: HIV, hepatitis B en C, (prikaccidenten) TBC etc. Hiervoor wordt verwezen naar het SBOH achtergronddocument infectieziekten; Ten aanzien van instellingsgebonden uitbraken wordt verwezen naar de NVVA richtlijn; Voor protocollen en richtlijnen t.a.v. hygiënische maatregelen, wordt verwezen naar de website van de werkgroep infectiepreventie. Zwangeren Zwangeren lopen extra risico wanneer ze in aanraking komen met o.a.: Varicella Zoster, CMV, mazelen en parvo 19. Hiervoor wordt verwezen naar de SBOH zwangerschapskaart. Ook gastro-intestinale infectie kunnen in het laatste trimester erg belastend zijn voor de zwangere. 8

9 Legionella Groep Legionellapneumonie wordt meestal veroorzaakt door legionella pneumophila, maar ook andere legionellasoorten kunnen de veroorzaker zijn. Legionella pneumophila is een zwak kleurende gramnegatieve bacterie. Klinische verschijnselen Incubatieperiode De incubatieperiode van legionellapneumonie bedraagt twee tot maximaal twintig dagen (meestal vijf tot zes dagen). Voor Pontiac fever, een soort slow variant van een legionella infectie, is de incubatieperiode 5 tot 66 uur (gemiddeld 24 tot 48 uur). Symptomen Een groot deel van de infecties verloopt waarschijnlijk asymptomatisch. Het klinisch spectrum van een legionella-infectie bij de mens loopt van milde tot snel verslechterende ernstige longontstekingen. Legionellapneumonie (veteranenziekte) Een legionellapneumonie is op grond van symptomen, thoraxfoto of laboratoriumuitslagen (elektrolyten, leverfunctiestoornissen e.d) niet te onderscheiden van longontsteking door andere verwekkers. De diagnose kan alleen bevestigd of uitgesloten worden door middel van specifieke tests. De prognose is afhankelijk van gastheerfactoren en van de snelheid waarmee een adequate antibiotische therapie van start gaat. De kans op een dodelijke afloopt bedraagt bij de 'community-acquired' legionellapneumonie 15 procent bij gehospitaliseerde patiënten. Bij de nosocomiale infecties kan die kans oplopen tot 50 procent. Attack rates bij explosies van veteranenziekte zijn meestal laag: 0,1 tot 5 procent, hoewel binnen risicogroepen (in ziekenhuizen met immuno-incompetenten) epidemieën met attack rates van 30 procent zijn beschreven. Pontiac fever Hier is sprake van verminderde eetlust, koorts, malaise, spierpijn, hoofdpijn en een niet-productieve hoest, kortom een griepachtig beeld. Er is geen sprake van longontsteking. Gezien de weinig specifieke klachten is de kans groot dat de diagnose in niet-epidemische situaties over het hoofd wordt gezien. Het hangt van de alertheid van de arts af of de diagnose gesteld wordt. Er is een verband van Pontiac fever met specifieke legionellasoorten (inclusief L. pneumophila serogroep 1) beschreven. De attack rate bij Pontiac fever is in het algemeen erg hoog: 95 tot 100 procent. Als alle personen van een blootgestelde groep ziek worden moet men aan deze ziekte denken. 9

10 Transmissie Legionellabacteriën zijn staafvormige, beweeglijke bacteriën die alleen groeien in aanwezigheid van zuurstof en voldoende voedingsstoffen. Ze komen zowel in een natuurlijke als in een kunstmatige omgeving voor. De kunstmatige omgeving fungeert vaak als versterker of verspreider van bacteriën. Legionella kan worden aangetroffen in meren en overig zoet oppervlaktewater. Daarnaast kan men legionella isoleren uit grondmonsters van oevers en in warmwaterbronnen die gebruikt worden bij hydrotherapie. L. longbeachae is onlangs ook in ons land uit monsters potaarde geïsoleerd en als zodanig als potentiële bron van humane infecties aanwezig. Hierbij gaat het juist om potaarde in de droge vorm! Vermeerdering treedt bij alle soorten voornamelijk op in slijmlaagjes ('biofilms'), op oppervlakken die in contact met water staan, in sediment en in aanwezigheid van algen. Legionellabacteriën stellen hoge eisen aan hun voeding. Naast organische verbindingen, die dienen als bron voor energie en koolstof, zijn ijzerverbindingen en een tiental verschillende aminozuren nodig. Het temperatuurtraject voor groei ligt tussen 20 en 50 C, met een optimum rond de 37 C. Tussen 0 en 20 C overleeft de legionellabacterie, maar ze vermenigvuldigt zich niet. Onder 0 C en boven 50 C sterven de bacteriën af. Om die reden moet een koudwatersysteem een temperatuur van maximaal 20 C hebben, en een warmwatersysteem een temperatuur boven 50 C. Temperatuur Onder 0 C Tussen 0 en 20 C Tussen 20 en 50 C Rond 37 C Boven 50 C Groei, stilstand of afsterven Afsterven Stilstand Groei Optimale groei Afsterven Diverse watersystemen zijn als bron van legionellose beschreven, zoals koeltorens, luchtbevochtigers; en warmwatersystemen in ziekenhuizen. Contaminatie met legionella van waterleidingen in tandheelkundige units is eveneens voorgekomen. In leidingwater zoals aan de hoofdkraan wordt geleverd liggen de aantallen kve (kolonievormende eenheden) vrijwel altijd beneden de detectiegrens (minder dan 50 kve/liter). Toch wordt leidingwater gezien als een belangrijke besmettingsbron voor binneninstallaties. In leidingwatersystemen kunnen hoge aantallen aanwezig zijn (tot meer dan 105 kve / liter) als gevolg van vermeerdering die optreedt bij de hierboven genoemde temperaturen. Dit gebeurt vooral in dode aftakkingen waar het water langdurig stil kan staan. Iedere dode aftakking langer dan 10 cm moet als potentieel gevaarlijk worden beschouwd. De meest aannemelijke transmissieroute is aerogene transmissie via met legionella gecontamineerde aerosolen. Hiervoor bestaan ook de meeste epidemiologische aanwijzingen. Overige transmissieroutes zijn echter niet uitgesloten. Aspiratie van met legionella gecontamineerd drinkwater is genoemd als mogelijke oorzaak van nosocomiale legionellapneumonie bij patiënten met slikproblemen, zoals na chirurgie in het halsgebied. Gewoon drinken van besmet water wordt niet als oorzaak beschouwd. Nog niet opgehelderd is de infectieuze dosis van legionella die nodig is om ziekteverschijnselen bij de mens te produceren. De zogenaamde 'infective dose paradox' duidt op een discrepantie: aan de ene kant suggereren dierexperimenten een hoge infectieuze dosis, aan de andere kant blijkt uit onderzoek 10

11 dat zelfs personen die zich op enige afstand bevonden van een verdacht watersysteem door een lage concentratie legionella geïnfecteerd werden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de infectieuze dosis van legionella in de mens lager wordt wanneer amoeben worden ingeademd waarin zich intracellulaire legionella bevindt. Een grenswaarde, afgeleid van een geaccepteerd infectierisico, kan dus (nog) niet worden gegeven. Hoogstens kan men zeggen dat het infectierisico groter wordt wanneer men bij herhaaldelijke metingen op een groot aantal (meer dan 30 procent) tappunten steeds weer legionellabacteriën vindt. Er zijn geen aanwijzingen dat legionella van persoon tot persoon overdraagbaar is. L. pneumophila kan, toegevoegd aan gedestilleerd water, enkele maanden overleven en in kraanwater bij kamertemperatuur meer dan een jaar. In aerosolen sterft L. pneumophila snel wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving laag is. Zwangerschap & Legionella Legionella pneumophila pneumonie kan gedurende de zwangerschap ernstige gevolgen hebben voor de moeder en kan leiden tot foetale nood. Incidentie In 1984 trof het RIVM L. pneumophila in het badwater aan bij 4 procent van de onderzochte zwembaden en bij 20 procent van de onderzochte whirlpools. J.L. Kool stelt in zijn proefschrift Preventing Legionnaires' disease dat legionella behoort tot de drie of vier meest frequente verwekkers van pneumonie in geïndustrialiseerde landen, en dat in Nederland jaarlijks 800 tot personen een legionellapneumonie oplopen. Er zijn in Nederland gevallen beschreven die zijn gerelateerd aan een besmet warmwaterleidingcircuit in een ziekenhuis, een douchesysteem in een subtropisch zwembad, een sauna, twee hotels en een warmwatersysteem in een flat. Begin 1999 deed zich in Bovenkarspel een uitzonderlijke situatie voor toen 188 gevallen van legionellapneumonie optraden onder bezoekers van een bloemententoonstelling. In 2007 was er een uitbraak gerelateerd aan koeltorens. Preventieve maatregelen Er is een voorlichtingsblad (AI-32) over de zeer ingewikkelde regelgeving inzake legionella, omdat er waterleidingbedrijven, gebouweigenaars, verhuurders, beheerders, werkgevers et cetera bij betrokken zijn. Het informatieblad gaat uitgebreid in op de beheersing van de risico's met betrekking tot legionella. Tevens geeft het een beschrijving van aandachtspunten voor het uitvoeren van een RI&E bij koelwatersystemen en luchtbevochtigingsinstallaties en bij andere, niet-leidingwatersystemen. Diagnostiek & Legionella Het materiaal voor kweken kan bestaan uit sputum, bronchiaal secreet, longweefsel of andere normaal steriele vloeistoffen. Als de patiënt geen sputum opgeeft, is een broncho-alveolaire lavage of tracheaspoeling te overwegen voordat men met antimicrobiële therapie begint. Legionella groeit niet op de gebruikelijke voedingsbodems en moet daarom altijd expliciet aangevraagd worden. Legionella is aan te tonen in aangetast weefsel of sputum via directe immunofluorescentie (sensitiviteit 30%). Het is mogelijk om via een polymerase kettingreactie (pcr) legionella aan te tonen. 11

12 Therapie & vaccinatie De prognose wordt erg beïnvloed door de snelheid waarmee er gestart wordt met behandeling. Antibiotica s van eerste keus zijn: ciprofloxacline, levofloxacine en moxifloxacine. Vaccinatie: niet mogelijk Urine Er zijn verschillende tests beschikbaar voor het aantonen van L. pneumophila serogroep 1-antigeen in de urine van patiënten met veteranenziekte, zoals ELISA. De sensitiviteit van de tests bedraagt rond de 80% (hoe ernstiger de ziekte, des te sensitiever de test), de specificiteit is bijna 100%. Met deze tests, die in Nederland tot de routinediagnostiek behoren, is het mogelijk om in een vroeg stadium van de ziekte de diagnose te stellen en om snel adequate therapie te starten. Serologie Een minstens viervoudige titerstijging tussen een acute-fase-serum en een serum van drie tot zes weken later is ook bewijzend voor een recente legionella-infectie. Een kwart van alle patiënten seroconverteert al in de eerste ziekteweek. Na tien weken heeft bij 80% van de patiënten een seroconversie plaatsgevonden. Bij infecties door legionella species treedt een uitgesproken IgMrespons op; IgM-titers zijn diagnostisch voor een recente infectie. Kwetsbare groepen & legionella Tot de groepen met verhoogd risico behoren zwangeren, rokers, alcoholisten en patiënten met een verworven of aangeboren immuun stoornis. Zie verder de risicogroepen zoals gedefinieerd door de gezondheidsraad in het herziend advies ten aanzien van seizoensgriep vaccinatie (www.gr.nl). Branches & Legionella Niet aan de orde. Is meer gebonden aan gebouwen en klimaatinstallaties dan aan beroepen. Zo werd een agent besmet omdat hij in de buurt van een koeltoren verbleef Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk: Door medische klachten kan er sprake zijn van beperkingen. Er komen steeds meer aanwijzingen voor chronische klachten als moeheid en algehele malaise die de arbeidsgeschiktheid sterk kunnen belemmeren, Risico voor collega s: Geen mens op mens besmetting. Dus niet aan de orde. Risico voor derden: Geen mens op mens besmetting. Dus niet aan de orde. 12

13 Norovirus Groep Calicivirussen zijn kleine RNA-virussen (27-32 nm). Calicivirussen zijn de verwekkers van het merendeel van de niet-bacteriële gastro-enteritiden (zowel wat betreft epidemieën als sporadische gevallen). Binnen de groep van norovirussen (NV) wordt een grote verscheidenheid aan virus genotypes gevonden. Tot nu toe zijn bijvoorbeeld 20 genotypes NV beschreven. Klinische verschijnselen Vaak plotseling begin van misselijkheid, braken (wordt wel projectielbraken genoemd, vanwege de soms optredende heftigheid), hoofdpijn, buikpijn, diarree, maagkrampen, (spierpijn) malaise en milde koorts zijn de meest voorkomende klinische symptomen. Er is geen bloed- of slijmbijmenging in de feces. De infectie duurt gemiddeld twee dagen bij personen met een goede gezondheid, maar soms aanzienlijk langer bij ouderen. Uit het Sensoronderzoek van 2001 blijkt dat de mediane duur van de NV-infectie eigenlijk langer is, namelijk vijf dagen over alle patiënten bekeken. Maar de duur neemt af met de leeftijd, te weten: van zes dagen met vooral diarree voor nuljarigen, tot vier à vijf dagen voor jonge kinderen en twee dagen met vooral braken voor (jong) volwassenen. Sterfte in associatie met calicivirusinfectie is beschreven, maar de causaliteit is formeel niet bewezen. Het is in principe geen ernstige ziekte hoewel men zich wel soms ernstig ziek kan voelen. Juist de milde en de symptoomloze gevallen kunnen een grote bijdrage aan de verspreiding leveren! Bij outbreaks leidt het plotselinge begin, de snelle verspreiding (onder cliënten en personeel!) en het meer op de voorgrond treden van braken dan van diarree (bij kinderen, bij ouderen komt juist diarree steeds meer op de voorgrond te staan), meestal snel tot de juiste diagnose. NORO VERDACHT! Braken (projectielbraken) in > 50% de gevallen Ziekteduur uur Incubatieperiode uur Personeel en cliënten/patiënten ziek Transmissie De calicivirussen zijn zeer besmettelijk. Een belangrijke handicap in het onderzoek is dat de virussen niet in vitro (in het laboratorium) te kweken zijn. Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om infectiviteit (mate van besmettelijkheid) van virusbevattende preparaten te bepalen, behalve door experimenten met vrijwilligers. In de literatuur wordt gesproken van een zeer kleine infectieuze dosis ( virusdeeltjes). Gemiddeld wordt circa 45% van de personen die zijn blootgesteld aan calicivirussen daadwerkelijk ziek. Soms ligt de attack-rate echter beduidend hoger, tot zelfs 100%. Virusuitscheiding vindt plaats via de feces, vaak al vóórdat de klinische verschijnselen ontstaan, en kan langere tijd aanhouden. Ook bij braken is er kans op transmissie. Het braken is vaak heftig en acuut (projectielbraken). Daarbij worden vaak virus-bevattende aerosolen gevormd die de omgeving (straal: meerdere meters) kunnen contamineren. Geïnfecteerde personen ontwikkelen weliswaar immuniteit, maar deze is kortdurend en 13

14 voornamelijk typespecifiek. Praktisch gezien kan een persoon dus achtereenvolgens, door verschillende typen norovirus, geïnfecteerd worden. Calicivirussen zijn zeer goed in staat om buiten de gastheer te overleven. Bovendien zijn ze resistent tegen veel standaard gebruikte desinfectiemiddelen, waaronder alcohol in de gebruikelijke dosering. Veelvuldig en grondig handenwassen met ruim water en zeep is belangrijk voor het verwijderen van virus van handen. Virusoverdracht kan ook plaatsvinden via met feces besmette deurknoppen, speelgoed e.d. Omgevingsbesmetting kan worden bestreden door gebruik van chloorhoudende desinfectantia na grondige reiniging, waarbij minimaal 1000 ppm chloor moet worden gebruikt. (Vanwege de corrosieve werking van dit middel wordt dit in veel werkomgevingen niet praktisch en daardoor onwerkbaar geacht). De volgende transmissiewegen zijn bekend: Aerogeen: braaksel: door het soms explosieve braken vindt wijde verspreiding en omgevingsbesmetting plaats. Norovirus kan in de omgeving wekenlang infectieus blijven, bijvoorbeeld op deur- en lichtknoppen; Fecaal: meestal via voorwerpen: speeltjes> vinger>mond; Contact: van mens op mens; Voeding en drinkwater: door zieken besmet of door rioolwater besmet; Oppervlaktewater: fecaal besmet; Zoönotische transmissie: van enkele Caliciviridae is aangetoond dat ze naast de mens ook andere dieren kunnen besmetten. Het is echter nog onbewezen of deze specifieke calicivirussen overdraagbaar zijn van dier op mens. NB. Een valkuil bij surveillance kan zijn dat elke norovirus epidemie er uit ziet als person-to-person outbreak als de eerste ziektegevallen (mogelijk door besmet voedsel veroorzaakt), gemist worden. Dit komt door de hoge besmettelijkheid. Als er een paar mensen via voedsel geïnfecteerd raken, en dat wordt niet opgemerkt, kan verdere verspreiding zeer wel alleen via person-to-person lopen. Waarom zijn er zoveel NORO virus infecties? (Estes 2006) Lage infectieuze dosis Resistent tegen desinfecteermiddelen Kunnen gemakkelijk in onze leefomgeving overleven Groot menselijk reservoir Langdurige virusuitscheiding (tot weken nadat klachten voorbij zijn) Strain-specifieke immuniteit duurt kort (weken tot maanden) Vele transmissieroutes Grote strain diversiteit Grote genetische plasticiteit Zwangerschap & norovirus Heftig braken en overgeven. Dit kan hinderlijk zijn voor (hoog)zwangeren 14

15 Incidentie Regelmatig is er sprake van Norovirus uitbraken in medische instellingen. Transmissie van virus vindt plaats van mens op mens (60%) of via een besmette omgeving, voedsel of water. De besmetting is meestal fecaal-oraal, maar aërogene transmissie via braaksel speelt ook een belangrijke rol. Ook via water kunnen calicivirussen gemakkelijk worden overgedragen, zowel direct (bijvoorbeeld via recreatie) of indirect (wassen van voedsel). Vooral voor Norovirus verspreiding zijn een besmette omgeving, voedsel (circa 10-20%) en water van belang. Virusuitscheiding begint op het moment van de eerste symptomen, maar kan nog weken doorgaan, ook als de symptomen al lang voorbij zijn. Infecties door het calicivirus worden het hele jaar door gezien, met een piek in de wintermaanden ('winter vomiting disease', wintergriep). Daarbij vinden meer dan de helft van de uitbraken plaats in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Preventiemaatregelen Algemene hygiënemaatregelen. Diagnostiek & norovirus De diagnose kan worden gesteld door het aantonen van het virus met behulp van elektronenmicroscopie en met behulp van moleculair-biologische methoden (rt-pcr, reverstranscriptase-pcr). Deze zijn echter niet overal voor routinematige diagnostiek beschikbaar. Therapie & vaccinatie De symptomatische behandeling is gericht op het voorkomen/bestrijden van uitdrogingsverschijnselen (vochttoediening). Vaccinatie: niet mogelijk. Kwetsbare groepen & norovirus De extra gevoeligheid om de ziekte op te lopen lijkt te bestaan uit een aangeboren verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van een infectie met dit agens. Ontstaan verhoogde gevoeligheid voor ernstige effecten winterdiarree: Mogelijk zijn er mensen met een aangeboren gevoeligheid die de ziekte eerder en vaker krijgen (met bijzondere virus-receptoren) Speciaal voor dehydratatie zijn gevoeliger (en de daar mee gepaard gaande kalium/natrium elektrolyt disbalans): o Zeer jonge kinderen o Ouderen o Mensen met immuunstoornissen Risicobranches & norovirus Overal waar men frequent met elkaar in contact kan komen, zoals bij verzorgings- en verpleeghuizen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, restaurants en dergelijke. Uit onderzoek blijkt dat het contact hebben met iemand die aan NV lijdt de hoofdoorzaak is. Uitbraken waarbij een patiënt de indexcase vormde leverde meer zieken op dan dat met een personeelslid als indexcase. De kans om een infectie van een medepatiënt op te lopen was bijna 5 x zo groot als de kans de ziekte van een personeelslid te krijgen. 15

16 Arbeidsgeschiktheid Voor eigen werk: Tijdens acute fase: symptomen lopen van mild naar heftig. Dit bepaalt de arbeidsgeschiktheid qua belastbaarheid en functioneren. Risico richting collega's: Zonder strikte hygiëne is men zeer besmettelijk voor collega's, en derden maar bij voldoende toepassing van alle maatregelen en een adequate toilethygiëne, is er geen principiële reden voor arbeidsongeschiktheid. Wering van werk: nee. Risico naar derden: Personen die betrokken zijn bij de voedselbereiding of patiëntenzorg in instellingen wordt geadviseerd gedurende de ziekteperiode en tot uur na klinisch herstel andere werkzaamheden verrichten. De hand- en toilethygiëne dienen te worden benadrukt bij hervatting van de werkzaamheden. Wering van werk: ja alleen voor voedselbereiding en directe patiëntenzorg. 16

17 Influenza Groep De influenza-a- en B-virussen behoren tot de RNA-virusfamilie der Orthomyxoviridae. Het virus-rna is aanwezig in de vorm van acht fragmenten die coderen voor elf eiwitten. Het viruscapside wordt omsloten door een lipidemembraan met daarop de 'spike' proteïnen hemagglutinine (H) en neuraminidase (N). De capside-eiwitten bepalen het type (A of B). Het influenzavirus kent 3 types, influenza A, B en C. De Influenza A en B virussen zijn verantwoordelijk voor de jaarlijks terugkerende epidemieën.van het influenza A virus zijn 16 haemagglutinine subtypes en 9 neuraminidase subtypes geïdentificeerd. Onderstaande heeft overigens alleen betrekking op de reguliere seizoensinfluenza, en niet op de pandemische influenza. Klinische verschijnselen De klinische diagnose IAZ (influenza-achtig ziektebeeld) wordt gesteld aan de hand van de volgende criteria: 1) plotseling begin; 2) algemene verschijnselen van: koorts, malaise, hoofdpijn of spierpijn; 3) respiratoire verschijnselen: hoesten, keelpijn, kortademigheid of loopneus. Klinisch spreekt men van een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Alleen door middel van microbiologische diagnostiek kan men vaststellen of het daadwerkelijk om een infectie met een influenzavirus gaat. Transmissie Gemiddeld zal één influenzapatiënt twee anderen infecteren. Dat is minder dan bij veel andere infectieziekten het geval is. Zo infecteert een mazelenpatiënt gemiddeld 15 anderen. Echter, doordat het influenzavirus een korte generatietijd heeft, kunnen opeenvolgende infecties zeer snel na elkaar plaatsvinden, en kan een influenza-epidemie in korte tijd veel mensen treffen. Een influenza-infectie verloopt bij de mens voornamelijk via de respiratoire route maar kan ook via contacten plaatsvinden. De porte d entrée wordt gevormd door de luchtwegen. Het virus hecht zich aan speciale receptoren van de cellen van het respiratoire epitheel van neus, pharynx, larynx, trachea en bronchiën, penetreert deze cellen, en vermenigvuldigt zich hierin. In het algemeen, dus bij gezonde mensen, is het virus ongeveer vijf dagen na het begin van de ziekte weer uit het lichaam geëlimineerd. Zwangerschap & influenza Hoewel het evidence nog niet sterk is, zijn er in de literatuur diverse aanwijzingen over schadelijk effecten op de zwangerschap als gevolg van een doorgemaakte influenza. Globaal kan er hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen indirecte schadelijke effecten van een exacerbatie van een preexistente aandoening die verergert zoals door een klinische diabetes. Hierbij kan gedacht worden aan 17

18 zwangere patiënten met klachten zoals diabetes, astma, COPD en hart en vaatziekten. Zo zijn er wel aanwijzingen voor een verhoogd risico op ziekenhuisopnames gedurende de zwangerschap. Incidentie In Nederland wordt het influenzaseizoen gedefinieerd door de weken dat het aantal consulten wegens IAZ bij de huisarts boven een bepaalde drempelwaarde ligt. Deze drempelwaarde wordt vastgesteld op basis van historische data, en is momenteel 3 IAZ-consulten per ingeschreven patiënten per week. De incidentie van IAZ-consulten is in Nederland elk jaar het hoogst voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het influenzaseizoen 2005/2006 werd bij 32% van de bemonsterde patiënten met IAZ een influenzavirus aangetroffen; tijdens de piek van de epidemie was dit het geval bij 46% (Dijkstra et al.). Preventieve maatregelen Het beginpunt van alle overwegingen inzake hygiëne is kennis over de wijze van verspreiding en overdracht van het influenzavirus. Een virale luchtweginfectie zoals influenza kan zich van mens tot mens verspreiden op twee manieren: aërogeen en via fysiek contact. 1. Aërogene druppeloverdracht Dit is een directe overdracht via druppels en aërosolen afkomstig uit de luchtwegen van een geïnfecteerde persoon. Via hoesten en niezen brengt deze virushoudende druppels en aërosolen in de omgevende lucht; deze worden door een potentieel slachtoffer ingeademd. De afmetingen van de druppels lijken hierbij een rol te spelen. - Verspreiding via grote droplets (>10 µm): deze verspreiden zich maar over een korte afstand (maximaal 3 meter). Hiervan werd tot voor kort aangenomen dat dit de meest voorkomende verspreidingsweg zou zijn. - Verspreiding via fijne droplets en aërosolen (<5µm) komt veel minder vaak voor. Vooral in ongeventileerde omstandigheden of bij een gesloten ventilatiesysteem zou deze vorm van overdracht een rol kunnen spelen. Deze vorm van verspreiding doet zich ook voor bij medische handelingen die kunstmatige aërosolen veroorzaken, zoals intubatie. Dit is een van de redenen waarom artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen extra beschermende maatregelen nemen en speciale maskers dragen. De benodigde infectieuze dosis voor mensen blootgesteld aan droplets en aërosolen zou vele (een factor 10 tot 100) malen lager zijn dan bij andere vormen van overdracht. Daarbij speelt ook een rol dat het influenzavirus in aërosolen tot 24 uur infectieus blijft bij kamertemperatuur en lage relatieve luchtvochtigheid. 18

19 2. Overdracht door direct of indirect fysiek contact Men moet hierbij denken aan: direct contact tussen slijmvliezen van de neus, mond en keel besmet met virus en de huid van de handen, bijvoorbeeld neus-hand of hand-hand contact na niezen of snuiten; indirect contact via besmette voorwerpen, zakdoeken en handdoeken. Transmissie van influenza via besmette handen, andere oppervlakten of andere (levenloze) materialen is niet uitgebreid onderzocht. De kans dat overdracht op deze manier plaatsvindt lijkt veel kleiner dan die bij aërogene overdracht. Desondanks beschouwt men handen wassen en gebruik van wegwerphanddoekjes als een belangrijke vorm van preventie. Diagnostiek & Influenza Influenza manifesteert zich als een acute luchtweginfectie, met zowel systemische klachten (koorts, malaise, hoofdpijn, spierpijn) als locale respiratoire klachten (hoesten, keelpijn, kortademigheid, loopneus). De oorzaak is een infectie met een influenzavirus. De genoemde klachten zijn niet specifiek voor infectie met influenzavirus, en kunnen ook optreden bij een infectie met andere pathogenen. In de meeste gevallen is influenza een ongecompliceerd verlopende, zelf genezende infectie, die bij gezonde volwassenen regelmatig asymptomatisch verloopt. Bij mensen met een verminderde immuniteit en bij mensen met een onderliggend lijden is er een verhoogd risico op ziekte, al dan niet met complicaties. Deze complicaties kunnen een direct gevolg van de influenza zijn, bijvoorbeeld een virale longontsteking of een bacteriële superinfectie, of indirect ermee samenhangen, zoals bij exacerbaties van een onderliggend lijden. De complicaties bepalen de sterfte bij influenza. Therapie & Vaccinatie In de meeste gevallen is influenza een ongecompliceerd verlopende, zelf genezende infectie, die bij gezonde volwassenen regelmatig asymptomatisch verloopt. Er is een vaccin beschikbaar. De gezondheidsraad adviseert dat gezondheidswerkers zich jaarlijks laten vaccineren. Dit niet zozeer vanuit het oogpunt van voorkoming van griep bij de gevaccineerde, maar meer vanuit het perspectief van bescherming naar derden. Hoewel in de media wordt ontraden om in de eerste drie maanden van de zwangerschap zich te laten vaccineren tegen de seizoeninfluenza, zijn er echter op theoretische gronden daar geen bezwaren tegen. De reden hiervoor is dat er in Nederland (in tegenstelling tot de USA, waar er gebruik wordt gemaakt van een levend verzwakt virus) gevaccineerd wordt met (dode) virale antigeen preparaten. Vaccinatie van gezonde zwangeren wordt niet standaard geadviseerd. Indien er een medische indicatie is (klassieke risicogroepen Gezondheidsraad, zoals COPD en hart patiënten) wordt vaccinatie gedurende de zwangerschap als veilig beschouwd (farmaceutisch kompas). Een besluit om tot vaccinatie over te gaan tijdens de zwagerschap is dan ook altijd een risico afweging tussen enerzijds de mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zelf en anderzijds de mogelijke schadelijke effecten van het doormaken van een influenza infectie tijdens een zwangerschap. 19

20 Antivirale middelen kunnen worden ingezet voor de preventie en voor de behandeling van Influenza. In het verleden werden amantadine en rimantadine gebruikt. Sedert de invoering van de neuraminidaseremmers wordt het gebruik van amantadine en rimantadine ontraden in verband met de bijwerkingen en resistentie-ontwikkeling. Er zijn momenteel twee neuraminidaseremmers geregistreerd in Nederland, namelijk oseltamivir (Tamiflu ) en zanamivir (Relenza ). Oseltamivir en zanamivir zijn in Nederland geregistreerd voor twee indicaties: 1) de behandeling van influenza bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar; 2) de preventie van influenza na blootstelling aan een klinisch vastgesteld geval van influenza bij volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 13 jaar en ouder. Zanamivir is in Nederland geregistreerd voor behandeling en profylaxe van influenza (37). Het voorschrijven van antivirale middelen kan nooit in de plaats komen van vaccinatie. Vaccinatie staat centraal bij de preventie van influenza. Kwetsbare groepen Internationaal bestaat er consensus dat personen die behoren tot een hoogrisicogroep wat betreft morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van een influenza-infectie, jaarlijks preventief een vaccinatie tegen influenza krijgen aangeboden. Personen met een verhoogde kans op complicaties worden in de literatuur veelal gedefinieerd op basis van leeftijd en / of comorbiditeit. Bij comorbiditeit moet men vooral denken aan hart- en vaatziekten, chronische longziekten en metabole aandoeningen zoals diabetes mellitus. Herziend advies Gezondheidsraad 2007 De hoogrisicogroepen die in Nederland in aanmerking komen voor vaccinatie zijn door de overheid recentelijk opnieuw vastgesteld op basis van een advies van de Gezondheidsraad. In maart 2007 heeft de Gezondheidsraad vier nieuwe doelgroepen toegevoegd: 1) Gezonde personen in de leeftijd van 60 tot 65 jaar 2) Gezondheidszorgpersoneel in instellingen 3) Overig gezondheidszorgpersoneel 4) Gezinsleden van personen met een zeer hoog risico Branches & influenza Voornamelijk medische instellingen zoals: verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, tehuizen voor geestelijk gehandicapten etc.. 20

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie

Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie

Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie Q-koorts Q-fever, Query-fever, Coxiella burnetii-infectie A78 1. Historie Q-koorts is een zoönose. De 'Q' in Q-koorts verwijst naar het woord 'Query', dat vraag of vraagteken betekent. Tot 1937 was de

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap December 2010 Colofon De richtlijnen zijn in 2009 opgesteld en vastgesteld

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEN Bulletin

INFECTIEZIEKTEN Bulletin NUMMER 11 NOVEMBER 2006 JAARGANG 17 Een selectie van de onderwerpen Schatting van het aantal volwassenen met HIV/aids Crisiscommunicatie bij bioterroristische aanslagen Bruiloftsgasten ziek na barbecue

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

Dossier Biologische agentia

Dossier Biologische agentia Dossier Biologische agentia Opgesteld door: Remko Houba Jaap Maas Helger Siegert Peter Wielaard 30 maart 2009 D_Biologische_agentia 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving onderwerp... 4 1.1 Beschrijving onderwerp...

Nadere informatie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie

Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Hollands Midden Operationeel deeldraaiboek 3 Bestrijding influenzapandemie Geactualiseerd juni 2009 Eerdere versie januari 2006 GHOR Hollands Midden GGD Hollands Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.

Nadere informatie

FelCan Kattendag 7 maart 2009

FelCan Kattendag 7 maart 2009 FelCan Kattendag 7 maart 2009 Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht o Voortplanting o Voeding o Orthopedie o Neurologie o Tandheelkunde o Infectieziekten o Zoönosen Stichting FelCan. Organisatie: Mette Dam,

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Influenza Een literatuurstudie (met voorliefde voor de geriatrische zorg) Bram Hengeveld Saxion Hogescholen Enschede 80058@student.saxion.

Influenza Een literatuurstudie (met voorliefde voor de geriatrische zorg) Bram Hengeveld Saxion Hogescholen Enschede 80058@student.saxion. Influenza Eenliteratuurstudie (metvoorliefdevoordegeriatrischezorg) BramHengeveld SaxionHogescholenEnschede 80058@student.saxion.nl 2 BramHengeveld,juni2009 Influenza,eenliteratuurstudie(metvoorliefdevoordegeriatrischezorg)

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR MEI 2008 ADVIES RDA 2008/05 MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR NAUWER CONTACT TUSSEN STAD EN PLATTELAND ADVIES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT INZAKE HET IN TE NEMEN

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3.

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3. Bijscholing van Tandartsassistenten 1. 2. 3. Voorbeeld ACADEMIE tandartsenpraktijk ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. Wetgeving Introductie Regelgeving met betrekking tot de medische zorgverlening beschrijft

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN

ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN International Labour Organization HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE FOR THE CARIBBEAN HIV op de Werkplek Een ILO-SIVIS Handleiding ILO DECENT WORK TEAM AND OFFICE

Nadere informatie

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4

1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 zwanger! Inhoud 1 Zwanger! 4 1.1 Grote veranderingen 4 1.2 Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog 4 2 Waar kan de verloskundige of arts naar vragen 5 2.1 Uw zwangerschap 5 2.2 Uw gezondheid

Nadere informatie

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie Onderwerp Richtlijn: 'Naar een afdelings Tuberculose Infectie Preventie Plan' Status

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Longkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De longen 8 Longkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 15 Onderzoek 17 Verder onderzoek 22 Behandeling 25 Behandeling van niet-kleincellige

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Reisadvisering voor sporters

Reisadvisering voor sporters Reisadvisering voor sporters Vereniging voor Sportgeneeskunde Werkgroep Sportartsen Sportbonden Bilthoven, 19 september 2008 VSG2882 Inhoudsopgave Waarom een reisadvies? 2 Vaccinaties 3 Malaria 4 Voedselinfectie

Nadere informatie

Arborisico s in de branche

Arborisico s in de branche Arborisico s in de branche Gezondheids- en welzijnszorg Zoekprofiel: (BIK 85) Gezondheids- en veterinaire diensten: SBI 93* or Maatschappelijke dienstverlening: SBI 94* or Buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk:

Nadere informatie