Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten Ranitidinehydrochloride

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten Ranitidinehydrochloride"

Transcriptie

1 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Wat is Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten inneemt? 3. Hoe wordt Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten? 6. Aanvullende informatie Ranitidine Mylan 75 mg filmomhulde tabletten Ranitidinehydrochloride De werkzame stof is ranitidinehydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 83,75 mg ranitidinehydrochloride, wat overeenstemt met 75 mg ranitidine. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, colloïdaal anhydrisch siliciumdioxide, magnesiumstearaat en talk. De omhulling van de tablet bevat castorolie en Opadry OY-S roos, dat hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171) en rood ijzeroxide (E172) bevat, en drukinkt - Opacode-S HV zwart. Die drukinkt bevat Shellac, zwart ijzeroxide E172, n-butylalcohol, soyalecithine MC dun en antischuimmiddel DC Registratiehouder: Mylan bvba/sprl Terhulpsesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Fabrikant: Ranbaxy Ireland Ltd. Spafield, Cork Road Cashel, Co. Tipperary Ierland Registratienummer: BE /5

2 1. WAT IS RANITIDINE MYLAN 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Ranitidine Mylan 75 mg zijn filmomhulde tabletten en verkrijgbaar in doordrukstrips met telkens 6 of 7 of 10 filmomhulde tabletten in verpakkingen van 6 of 10 of 12 of 20 of 28 tabletten. De tabletten bevatten ranitidine, een H 2-receptorantagonist. H 2-receptorantagonisten verminderen de hoeveelheid zuur in de maag en verlichten zo door zuur veroorzaakte symptomen van pyrosis ( het zuur ). Ranitidine Mylan 75 mg wordt gebruikt voor een kortdurende behandeling van de symptomen van pyrosis ( het zuur ). 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RANITIDINE MYLAN 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN INNEEMT Gebruik Ranitidine Mylan 75 mg niet: als u ooit een allergische reactie (huiduitslag, jeuk, zwelling of ademmoeilijkheden) vertoonde op ranitidine of één van de bovenvermelde hulpstoffen die in de tabletten zitten als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft als u jonger bent dan 16 jaar. Pas goed op met Ranitidine Mylan 75 mg: als u lijdt aan een nierziekte als u lijdt aan een leverziekte als u lijdt aan porfyrie als u symptomen van indigestie vertoont en vermagert zonder het te willen als u van middelbare leeftijd bent of ouder en u symptomen van indigestie vertoont die nieuw zijn of onlangs zijn veranderd als u ooit een peptisch ulcus (maag- of duodenumzweer) heeft gehad als u om één of andere reden onder medisch toezicht staat als u ooit een behandeling met ranitidine heeft gekregen die niet werkte als u geneesmiddelen neemt voor artritis zoals aspirine en ibuprofen als u nog andere geneesmiddelen neemt die door een dokter werden voorgeschreven of die u bij een apotheek of elders hebt gekocht. Gelieve ook de rubriek Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met voedsel en drank Ranitidine Mylan 75 mg kan de effecten van alcohol verhogen. Zwangerschap Over gebruik tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Ranitidine wordt in de moedermelk uitgescheiden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er werden geen effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken, waargenomen. Zeldzame bijwerkingen (zie rubriek 4. Mogelijke Bijwerkingen), die het zenuwstelsel en de ogen aantasten, zouden deze vaardigheden nadelig kunnen beïnvloeden. Ranitidine Mylan 75 mg kan de effecten van alcohol verhogen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ranitidine Mylan 75 mg Niet van toepassing. 2/5

3 Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met andere geneesmiddelen Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. procaïnamide (een geneesmiddel om een abnormale hartslag te behandelen) theofylline (wordt gebruikt bij de behandeling van astma) ketoconazol (een middel tegen schimmels) glipizide (een geneesmiddel om suikerziekte te behandelen) als u antacida of sucralfaat (geneesmiddelen om zweren te genezen) neemt, moet u Ranitidine Mylan 75 mg minstens twee uur vóór die geneesmiddelen innemen. 3. HOE WORDT RANITIDINE MYLAN 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN INGENOMEN? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De tabletten moeten in hun geheel met een glas water worden ingeslikt. De gebruikelijke doses zijn: Volwassenen (inclusief bejaarden) en kinderen van meer dan 16 jaar Neem een tablet telkens u overdag of s nachts symptomen van pyrosis ( het zuur ) krijgt, symptomen die worden veroorzaakt door maagzuur. Neem niet meer dan twee tabletten in 24 uur. U mag de tabletten niet langer dan 2 weken innemen. Als de symptomen verslechteren of aanhouden na 2 weken behandeling, moet u uw dokter raadplegen. Als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en wanneer, kunt u dat aan uw dokter of apotheker vragen. Kinderen van minder dan 16 jaar Ranitidine Mylan 75 mg niet geven aan kinderen van minder dan 16 jaar. Wat u moet doen wanneer u Ranitidine Mylan 75 mg vergeet te gebruiken Niet van toepassing. Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Ranitidine Mylan 75 mg wordt gestopt Alleen te gebruiken bij klachten. Wat u moet doen als u meer van Ranitidine Mylan 75 mg heeft ingenomen dan u zou mogen Wanneer u te veel van Ranitidine Mylan 75 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Neem niet meer tabletten dan aanbevolen. Een overdosis kan neveneffecten veroorzaken zoals stuipen en afwijkingen van de hartslag. Het is dan ook aan te raden dat u meteen naar het dichtstbij gelegen ziekenhuis gaat voor behandeling. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Ranitidine Mylan 75 mg bijwerkingen hebben. Zeer vaak (>1/10) Vaak (>1/100, <1/10) Soms (>1/1000, <1/100) Zelden (>1/10000, <1/1000) Zeer zelden (<10000) Bloed- en lymfestelselaandoeningen Zelden: vermindering van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose) en alle cellen (pancytopenie) 3/5

4 in het bloed, soms met onvolledige (aplasie) of onvoldoende (hypoplasie) ontwikkeling van het beenmerg. Zeer zelden: vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes (leukopenie) en verlaagd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie) (gewoonlijk omkeerbaar). Psychische stoornissen Zelden: mentale verwardheid (omkeerbaar), opwinding, depressie en hallucinaties. Deze werden in het bijzonder waargenomen bij patiënten met een ernstige ziekte en bij bejaarden. Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn (soms ernstig) en duizeligheid. Zelden: onwillekeurige bewegingsstoornissen. Oogaandoeningen Zelden: omkeerbaar wazig zicht. Hartaandoeningen Zelden: ongewoon langzame of snelle hartslag en AV-block. Bloedvataandoeningen Zeer zelden, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen: ontsteking van de bloedvaten. Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: misselijkheid, constipatie en diarree. Lever- en galaandoeningen Soms: tijdelijke veranderingen in de resultaten van de leverfunctietesten. Zelden: ontsteking van de lever met of zonder geelzucht (gewoonlijk omkeerbaar), acute ontsteking van de alvleesklier. Huid- en onderhuidaandoeningen Zelden: erythema multiforme (vlekkige uitslag over het lichaam), haaruitval en jeuk. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zelden: gewrichts- en spierpijn. Nier- en urinewegaandoeningen Zelden: lichte stijging van het serumcreatinine. Zeer zelden: interstitiële nefritis (nierontsteking). Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen Zelden: impotentie en verlies van libido bij mannelijke patiënten. Zeer zelden, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen: zwelling en/of last van de borsten bij mannen (sommige symptomen verdwenen, ook al werd ranitidine verder gegeven). Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: vermoeidheid. Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (netelroos, angioneurotisch oedeem, koorts, bronchospasme, spasme van het strottehoofd, lage bloeddruk, anafylactische shock, toename van het aantal rode bloedcellen, pijn in de borst), soms na een enkele dosis. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U RANITIDINE MYLAN 75 MG FILMOMHULDE TABLETTEN? Ranitidine Mylan 75 mg buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking. Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Ranitidine Mylan 75 mg niet meer na de datum achter EXP op de buitenverpakking. De vervaldatum is de laatste dag van de maand die op de verpakking gedrukt is (maand/jaar). 4/5

5 6. AANVULLENDE INFORMATIE Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de contactpersoon van de verdeler. Mylan bvba/sprl Terhulpsesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Afleveringswijze: Vrije aflevering. A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2011. B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 04/2011 5/5

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Blz.1/5 RVG 18864 NL Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er ZANTAC 75, 75 mg tabletten Zantac 75 bevat als werkzaam bestanddeel ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg ranitidine. Lees de

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter.

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter. 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept),

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1401 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg Acitretine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdophen Pediatrie 2% suspensie voor oraal gebruik. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdophen Pediatrie 2% suspensie voor oraal gebruik. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ibuprofen Voor gebruik bij kinderen ouder dan 6 maanden (meer dan 5 kg). Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie voor u en uw kind Dit

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules

OMEPRAZOL RATIOPHARM 10 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG OMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG maagsapresistente capsules 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omeprazol ratiopharm 10 mg, Omeprazol ratiopharm 20 mg, Omeprazol ratiopharm 40 mg, omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg D1201.R/D1315.R 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARVEDILOL SANDOZ GEBRUIKT.

Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg D1201.R/D1315.R 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CARVEDILOL SANDOZ GEBRUIKT. Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25/50 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IPPRACID 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS ZYBAN Zyban 150 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte Bupropionhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Levodopa/carbidopa Accord 200/50 mg, tabletten met verlengde afgifte Carbidopa en levodopa

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Levodopa/carbidopa Accord 200/50 mg, tabletten met verlengde afgifte Carbidopa en levodopa BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Levodopa/carbidopa Accord 200/50 mg, tabletten met verlengde afgifte Carbidopa en levodopa Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN?

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN? Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Eucardic 6,25 Eucardic 25 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol Sandoz Business use only Page 1 of 9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride)

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide Lees goed de hele bijsluiter voordat dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie