Jezus zegt: Ik ben de Weg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jezus zegt: Ik ben de Weg"

Transcriptie

1 Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus RSD 11 Startweekend Henco de Bruijn 16 Campingwerk-kiebels 20 Archivaria: Over kerkvoogdelijk wel en wee ooit 21 De Pin Fam. A. v/d Klis 25 Gezocht Kinderkoor 26 Stof tot nadenken 27 Voor jou voor de allerjongsten 28 Voor jou 12 min 29 Voor jou 12 plus 30 COLOFON A-10 is een blad voor onderling verkeer in de Hervormde gemeente te Ameide Tienhoven. A-10 verschijnt drie á vier maal per jaar. Redactie: André Boer, Coby Bos, Inge Kool (opmaak), Harvey Stoelinga (hoofdredacteur), Wim Streefkerk. Met medewerking van: Aart het Lam, Gerco den Oudsten, Paul Will nummer 41, September 2011 jaargang 13 Redactieadres: Lange Bogerd 10, 4235 AD, Tienhoven, 2

2 Hier weer de nieuwste versie van de A-10. Het lijkt erop dat de A-10 steeds dikker wordt. Een goede trend! Veel gemeenteleden besteden tijd om de A-10 invulling te geven. Zo kijken we in deze A-10 weer naar het aankomende actieve kerkseizoen. Opening Winterwerk is dichtbij. Daarna (en vaak al ervoor) werken de commissies en raden op volle sterkte. De kerkenraad is druk bezig met een tweede herder voor onze gemeente en ondertussen wordt er ook nagedacht over het invullen van de komende vacatures. Zoals u / jij kunt lezen hebben de kerkrentemeesters ook niet stilgestaan. Een nieuwe pastorie, Op Toonhoogte en collectebonnen: ze houden zich met van alles bezig. Fijn dat er naast al dit zakelijke ook wat minder zakelijks te lezen is. Zo kunt u meer te weten komen over Henco de Bruijn, over familie Van der Klis en Wietske deelt met u waar ze de kriebels van krijgt! Trouwens, wist u / jij dat Gravinne Van der Lippe eigenlijk een straatnaam in Ameide zou moeten hebben? Dat en nog veel meer in het Archivaria. Ook voor de jongere en kleine lezers is staat de A-10 vol met leuke dingen: in te kleuren dieren, puzzels en mobiele telefoons. Het moet gezegd worden: er is geen reden om de A-10 niet te lezen! Het goede van dit alles is dat het gaat om gemeenteopbouw (A-10: blad voor onderling verkeer in de HG A-10). Gemeenteopbouw in de naam van God. Tot lof en eer van God. Laten we ondanks alle drukte van de vakantieperiode(!) en de aankomende winterwerkperiode niet vergeten onze Heere te danken voor al wat Hij voor ons gedaan heeft, doet en zal doen. Veel leesplezier toegewenst! VAN DE REDACTIE VAN DE KERKENRAAD Een nieuw winterseizoen staat weer voor de deur. Achter de schermen zijn veel gemeenteleden al weer druk bezig met de voorbereiding. Ook als kerkenraad staan we aan het begin van een nieuw vergaderseizoen. We bidden of God al dit werk wil zegenen en gebruiken in Zijn dienst. Er komt veel op ons af. Er moet beleid gemaakt worden en uitgevoerd. In het afgelopen seizoen is het Beleidsplan vastgesteld en op de gemeenteavond toegelicht. Op basis daarvan zullen de komende jaren de daarin opgenomen beleidsvoornemens worden uitgewerkt. Naast alle beleidszaken willen we ons echter in de eerste plaats richten op het dienstbaar zijn aan onze (Gods) gemeente in pastoraat en diaconaat. Onderstaand enkele zaken die de komende periode op de agenda van de kerkenraad staan. Beroepingswerk Het is al weer een tijd geleden dat een beroep werd uitgebracht op ds. Vogelaar. Naar de gemeente is aangegeven dat de kerkenraad druk is met het beroepingswerk, maar hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen? Nadat alle formele zaken zijn geregeld (financieel, profielschets e.d.) en er toestemming is om het beroepingswerk op te starten wordt in onze gemeente de volgende procedure gevolgd: De lijst met beroepbare predikanten wordt opgevraagd. De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen. Vanuit de PKN wordt door een beroepingscommissie een lijst met ca. 15 namen aangereikt. Op basis van deze gegevens gaat de voorbereidingscommissie aan het werk en stelt een lijst op met ca. 5 predikanten. 3 4

3 Luisterkoppels (2) bezoeken een dienst van deze predikanten. De luisterkoppels doen verslag in de kerkenraad, waarna de kerkenraad een volgorde aangeeft. Vervolgens wordt de predikant benaderd en wanneer deze openstaat voor een beroep, worden afspraken gemaakt met de hoorcommissies (2). De hoorcommissies bezoeken een kerkdienst in de eigen gemeente en hebben vervolgens een wederzijds verkennend gesprek. De hoorcommissies doen verslag in de kerkenraad waarna besloten wordt om al dan niet een beroep uit te brengen. Dit besluit wordt bekend gemaakt aan de gemeente waarna de gemeente een week de tijd krijgt om bezwaren kenbaar te maken tegen de gevolgde procedure. Wanneer geen bezwaren worden ingediend, wordt het beroep aan de predikant overhandigd. De predikant heeft dan 3 weken de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. In al onze bijeenkomsten vragen we in het gebed om Gods leiding ook in het beroepingswerk. Het is een procedure met best wel een behoorlijke doorlooptijd. We willen op deze manier echter de betrokkenheid van de hele kerkenraad vergroten en ook zorgvuldigheid in acht nemen. Het komt voor dat een predikant aangeeft (door persoonlijke omstandigheden) niet open te staan voor een beroep. Ook kan het zijn dat de kerkenraad en/of de predikant na de gesprekken van de hoorcommissies tot de conclusie komen dat het niet verstandig is om tot een beroep over te gaan. Vervolgens kan het zijn dat predikanten van de opgestelde lijst inmiddels een beroep hebben aangenomen naar een andere gemeente. En zo kan het gebeuren dat de lijst plotseling leeg is, en we opnieuw moeten beginnen. Dit was het geval na het bedanken van ds. Vogelaar. Inmiddels is er weer een nieuwe lijst, en zijn de luisterkoppels weer op stap. Na de septembervergadering hopen we een predikant te kunnen benaderen zodat op korte termijn een beroep kan worden uitgebracht. Vanwaar deze uitgebreide toelichting? Omdat vanuit de gemeente regelmatig de vraag komt hoe het nu staat met het beroepingswerk. Volkomen begrijpelijk en vanuit een hartelijke betrokkenheid! We vertrouwen erop dat God ons op Zijn tijd zal leiden naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. We bidden erom en vertrouwen erop! En vragen u om met ons mee te bidden. Vacatures in de kerkenraad In januari 2012 is er de 2-jaarlijkse kerkenraadsverkiezing. Volgens het rooster zijn er dit keer nogal wat broeders niet herkiesbaar. Dit betekent dat er in januari ca. 11 vacatures ontstaan! We willen u vragen om met ons mee te denken door het indienen van namen en om ook deze zaak in uw gebeden te gedenken. We leggen het in Gods handen en gaan op zoek naar mannen met een luisterend hart, een hart met twee oren: 1 om te luisteren naar God en 1 om te luisteren naar de mensen. Voor inzage in de lijst met belijdende mannelijke leden kunt u contact opnemen met de scriba. Invoering ander lied in de eredienst Op de gemeenteavond in april jl. is het nieuwe beleidsplan met bijbehorende beleidsvoornemens gepresenteerd aan de gemeente. Daarbij is ook aangegeven hoe we invulling willen geven aan het voornemen om een ander geestelijk lied te zingen in de eredienst. In onze besluitenlijst is dat als volgt verwoord: 5 6

4 Invulling een ander geestelijk lied binnen de reguliere eredienst: Uitgangspunten: 1. We gebruiken alleen Op Toonhoogte als liedbundel. In overleg met predikant, muzikanten en commissie Kind in de Eredienst wordt een keuze gemaakt van de te zingen liederen (de liederen die uit muzikaal oogpunt niet of moeilijk te begeleiden zijn: uitsluiten). 2. Voor de diensten die worden begeleid door de koperblazers (Tienhoven) zal een aangepaste lijst worden samengesteld. 3. Er is ruimte voor 1 ander geestelijk lied binnen de dienst, naast het kinderlied. 4. Het intochtlied is volgens het rooster van de basisschool: psalm of ander geestelijk lied, voor zover dat voorkomt in onze liederenlijst. Anders wordt het Zondagsschoolrooster gevolgd. In de vakantieperiode wordt het intochtlied opgegeven door de scribent van De Zaaier. 5. Kinderlied uit Op Toonhoogte. 6. Zowel eigen predikanten als gastpredikanten krijgen de ruimte, maar hoeven die niet altijd in te vullen. 7. In Open Vensters: huidige liturgie handhaven. Het is ons verlangen om als gemeente door het zingen van psalmen en liederen onze God en Vader te dienen en te eren. Looft God, looft Zijn naam alom, looft Hem in Zijn heiligdom. Met broederlijke groet, Wout Molenaar KERKELIJKE AGENDA 23, 24, 25 September Startweekend September Gemeente-avond in het JOT Word Servants zomerproject Oktober Zendingsochtend 16 Oktober s Avonds Jeugddienst in de kerk van Ameide 2 November Dankdag De liedbundels zijn inmiddels aangeschaft en op dit moment wordt de liederenlijst in overleg met betrokkenen samengesteld. We zijn voornemens om e.e.a. in te laten gaan op D.V. 2 oktober 2011 (zondag na opening winterwerk). Voor de één te snel (al weer een verandering), voor de ander te zuinig (kan het niet wat meer). We denken hiermee een evenwichtig besluit te hebben genomen welke aansluit bij wat er leeft in de breedte van onze gemeente. Uiteraard zullen we dit t.z.t. weer evalueren. 7 8

5 KERKRENTMEESTERS Pastorie Voor de aankoop van een nieuwe pastorie hebben we ons ingeschreven voor het Zouweveld en de Kweldam. We hebben uiteindelijk gekozen voor het Zouweveld omdat de woning dichter in het dorp staat, wat voor de predikant praktischer is en ook voor gemeenteleden wat meer de beleving geeft dat het predikantsgezin in hun midden woont. Bij het Zouweveld hebben we ons ingeschreven voor de voorste woning, gerekend vanaf de Marijkeweg, in de rij geschakelde woningen. Voor deze woning zijn we ook ingeloot. We hebben voor deze woning gekozen omdat het de meeste ruimte er om heen heeft. Verder kan bij deze woning de ruimte op de begane vloer relatief makkelijk vergroot worden. De garage kan dienst doen als werkkamer. De woning kost exclusief de eigen aanpassingen en wensen ,- vrij op naam. Voordat het bewoond is rekenen we op ongeveer ,- stichtingskosten. Per saldo maken we op deze manier bijna ,- vrij voor de aflossing van de leningen die we vanuit het verleden als gemeente nog hadden staan. Hoe een en ander verder zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Op het moment van schrijven ( aug ) zijn nog niet genoeg woningen verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Dat kan betekenen dat het nog even duurt voor dat met de bouw kan worden begonnen en in een uiterste geval zou het tot gevolg kunnen hebben dat het uiteindelijk helemaal niet door gaat. Na een bepaalde perioden na het ondertekenen van de koopakte kunnen we van de koop af als er nog niet is begonnen met de bouw. Daar gaan we vooralsnog echter niet vanuit. We houden u op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn rondom de herdershut. Bundels op Toonhoogte Zoals op de gemeenteavond van april j.l. is uitgelegd gaan we vanaf D.V. oktober 2011 in de reguliere diensten zingen uit de bundel op Toonhoogte. We willen u middels dit berichtje vragen mee te werken om dat praktisch zo goed mogelijk te laten verlopen zonder dat onze kosters er veel extra werk aan krijgen. Zij doen tenslotte ongezien al ongelofelijk veel werk en we willen ze zo min mogelijk extra belasten. In Tienhoven vragen we u de bundels na de dienst op de zijkant van de bank te zetten zodat de kosters ze makkelijk op kunnen halen. In de kerk van Ameide vindt u de bundels in het schap van de bank. Vriendelijk maar ook dringend vragen we u de bundels daar na de dienst ook weer terug te zetten verdeeld over de breedte van de bank. Doordat de bundels in het schap staan is het schoon zuigen van het schap met de stofzuiger veel lastiger. Daarom een oproep aan iedereen om geen papiertjes of andere zaken achter te laten in het schap. Dat geeft straks veel extra werk. Bindt het ook uw kinderen als ze zelfstandig in de kerk zitten op het hart. Kijk s.v.p. ook even om u heen of de bundels terug gezet zijn en of de schappen netjes zijn. Als we het met elkaar doen stelt het niets voor! Collectebonnen Vanaf oktober 2011 verandert de samenstelling van de collectebonnen. De bonnen van 0,70 worden vervangen door collectebonnen van 0,75. De bonnen van 1,40 worden vervangen door bonnen van 1,- en de bonnen van 2,80 worden vervangen door bonnen van 1,50. Met deze verandering willen we de laagste waarde wat optrekken om mee te gaan in kostenstijging. De collectebonnen van 2,80 werden in de praktijk weinig verkocht en komen daarom te vervallen. Met de nieuwe bonnen van 1,- en 1,50 denken we een wat logischer reeks te hebben gemaakt. De avond van verkoop is 9 10

6 niet veranderd; dat blijft vrijdagavond van 19.00u. tot 20.00u. Graag indien mogelijk per pin betalen. DIACONIE - BUDGETCURSUS RDS Ehiopië Het is moeilijk om rond te komen van weinig geld. In de cursus 'omgaan met geld' kunt u leren u hoe u meer kunt doen met uw inkomen en hoe u uw administratie kunt ordenen en bijhouden. Opzet van de cursus De cursus duurt 7 dagdelen van 2,5 uur, verspreid over 7 weken. De cursus is heel praktisch. Zo gaat u bijvoorbeeld een keer naar een supermarkt. Daar laat de docent zien hoe u kunt besparen op uw boodschappen en toch gezond kunt eten. Na afloop van de cursus zal een schuldhulpverlener samen met u de cursus bespreken. Het cursusmateriaal, koffie en thee zijn gratis. Het programma van de cursus omvat de volgende onderwerpen: - Administratie ordenen; - Budgetteren; - Inkomsten en uitgaven; - Maandoverzicht en jaaroverzicht maken; - Gezonde voeding; - Bezuinigen; - Verzekeringen; - Aanvullende inkomensondersteunende voorzieningen. Voor wie is deze cursus? Alle inwoners binnen het werkgebied van de RSD kunnen gratis aan de cursus deelnemen. De hoogte van uw inkomen is niet van belang. Uw deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Geeft u zich op, dan rekenen we erop dat u komt! Aanmelden U kunt zich via de site van RSD aanmelden: Onder het kopje Cliënt kiest u voor onderwerp Schulden Vervolgens kiest u voor Budgetcursus Locaties De budgetcursussen worden in Leerdam en in Gorinchem gegeven op het Da Vinci college. Het adres van het Da Vinci college in Gorinchem is: Mollenburgseweg AW Gorinchem Het adres van het Da Vinci college in Leerdam is: Tiendweg EG Leerdam 11 12

7 STARTWEEKEND 23/24/25 september 2011 Ehiopië Het is 7 juni, een rustige dinsdagavond. Geen vergaderingen, club, catechisatie of andere activiteit. Hoewel? Een 8-tal personen hebben deze avond wel een vergadering. Zij zitten allemaal in de Commissie Startweekend. Het duurt nog wel zo n 3½ maand voor het zover is, maar toch moet het programma in elkaar worden gezet. Verschillende activiteiten op verschillende dagen. Een hele klus om alles te organiseren, maar wel ontzettend gezellig om dit met elkaar te doen. Thema Ieder jaar heeft de HGJB een jaarthema. Het hele jaar door werken ze op de clubs met dit thema. Ook voor het startweekend wordt dit thema gebruikt. Het thema voor dit jaar is Alles op Zijn plek. We mogen weten dat we een plekje hebben in de gemeente, we mogen elkaar bemoedigen, elkaar helpen, maar bovenal samen God loven. Ook mogen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze handen uit de mouwen steken om verder te bouwen aan de gemeente. Weekend Het 3e of het 4e weekend van september is vrij gehouden voor dit weekend. Dit jaar valt het startweekend op 23, 24 en 25 september. We hopen dat u/jij het weekend vrij houdt om bij één of meerdere activiteiten aanwezig te zijn. Programma Het is soms best lastig om een programma te maken dat leuk is voor jong en oud. We hebben verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht wat er iedere dag te doen is: Vrijdag Vrijdagavond is traditiegetrouw de avond voor de 12+. We gaan met de jeugd naar Ottoland toe. Daar willen we op de Notenhoeve gaan poldersporten. Een survivalbaan met allerlei verrassende opdrachten. Vies worden mag. (er is gelegenheid om je te douchen) Na afloop eten en drinken we nog wat. We hopen op een gezellige avond. De kosten voor deze avond zijn 4,- voor de 12 t/m 15 jarigen en 6,- voor de 16+. Je kunt je opgeven via Zaterdag Zaterdagmiddag staat er een fietstocht op het programma. Een speurtocht langs de mooie plekjes in de omgeving van Ameide. Onderweg wordt er regelmatig gestopt om uit te rusten, een spel te doen of om wat te eten of drinken. Voor die mensen die niet mee kunnen fietsen is er de mogelijkheid om met de auto langs het parcours te rijden. Na afloop van de fiets/speurtocht komen we weer terug in De Hoven. Daarna gaan we met elkaar eten. Ook mensen die niet hebben deelgenomen aan de fietstocht zijn van harte welkom. Er staat een buffet klaar waar we heerlijk van kunnen genieten. Om half 8 is er een Sing-in in de kerk van Ameide. Met elkaar zingen we tot eer van God. De praiseband All-in-One zorgt voor de muzikale begeleiding

8 Zondag De twee diensten van deze dag staan in het teken van de opening van het winterwerk. Ds. Alma verzorgt beide diensten. Tijdens de morgendienst verlenen de jongeren die ook het kindermoment begeleiden hun medewerking. s Avonds zal de praiseband All-in-One spelen. Na afloop van de morgendienst is er koffie drinken in De Hoven. Na de koffie hebben we voor de kinderen t/m 12 jaar een eigen programma. Er wordt geknutseld of een spel gedaan. Voor de jongeren vanaf 12 jaar én voor alle volwassenen hebben we een activiteit in de grote zaal. Twee jaar hebben we nu een bijbelquiz gedaan, dit jaar hebben we een andere quiz. De quiz staat in het teken van het thema Alles op Zijn plek. Verrassende vragen uit de bijbel, maar ook vragen die gaan over onze plek (Ameide/ Tienhoven) en over personen die in deze plek wonen. Nieuw commissielid Lijkt het je leuk om in de commissie te zitten? Om met elkaar het startweekend te organiseren? We zoeken ieder jaar een drietal nieuwe commissieleden die in principe voor een periode van drie jaar meedraaien. Schroom niet, maar geef het door. U/jij bent van harte welkom. Tot slot We hopen dat we veel mensen mogen ontmoeten en dat we er zo met elkaar een fijn weekend van mogen maken. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Rianne Bos (602963) of Anita v.d. Vliet (602749) Voor de vrijdagavond én voor het buffet van zaterdagmiddag moet u zich opgeven. Dit kan via het volgende mailadres: Melkbus De activiteiten op de zaterdag en zondag zijn gratis, wel kunt u tijdens het weekend overal de melkbus vinden, zodat u ons een handje helpt om dit weekend te realiseren

9 HENCO DE BRUIJN Al enige tijd wordt domine Alma bijgestaan met zijn werkzaamheden door pastoraal medewerker Henco de Bruijn. Wij van A-10 hebben hem een paar vragen gesteld om hem wat beter te leren kennen. In het kort nog even voorstellen, voor diegene die u nog niet kennen? Voor degenen die mij (nog?) niet kenen. Ik ben Henco (Hendrik Jan) de Bruijn 30 jaar oud, geboren en getogen in Herwijnen. Getrouwd met Gerdien van Veldhuizen uit Lunteren en na ons trouwen,inmiddels 5 jr geleden, zijn we in Asperen gaan wonen. We zijn verblijd met 1 zoontje Maarten (Martinus Johannes) net 1 jr oud. Sinds eind september 2010 werkzaam als pastoraal werker in Ameide Tienhoven. Daarnaast werk ik als greenkeeper op de golfbaan in Hank en ben ik als vaste organist verbonden aan Herwijnen. Orgelspelen mag één van mijn hobby s zijn. Daarnaast verzamel ik kaarten en foto s van kerken en kapellen. Bent u opgegroeid in een christelijke omgeving? Zelf ben ik in een klein dorpje opgegroeid met twee kerken. De christelijke school was in verhouding met de openbare school de grote school. Meer dan de helft van de inwoners was toch wel lid van 1 van de kerken. Ook al was niet iedereen praktiserend lid er werd over het algemeen wel rekening gehouden met de christelijke normen en waarden. Dus kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik in een christelijke omgeving ben opgegroeid. Zeker als ik dat vergelijk met andere plaatsen met hetzelfde formaat. Wat zijn uw taken als pastoraal medewerker? Binnen Ameide-Tienhoven ben ik vooral werkzaam in de wijk waarin de vacature is ontstaan. Tot mijn taken behoren vooral het pastoraat 17 in de Marijkeflat en Open Vensters. Dit varieert o.a. van kennismakings-, verjaardags-, ziekenhuis-, rouwbezoeken en eventuele begrafenissen/rouwdiensten. Daarnaast draai ik in het winterseizoen mee met het kringwerk met name catechisaties. Wanneer kreeg u van God de roeping om pastoraal medewerker te worden? Op vrij jonge leeftijd riep ik al ik wil dominee worden. Het geloof en de kerkgebouwen hebben mij van jongs af aan erg geïnteresseerd. Nadat ik eerst de mavo en de havo heb gedaan kreeg ik meer en meer het verlangen/ roeping om me meer in het geloof te verdiepen. Dat zette mij ertoe aan om GPW (Godsdienst Pastoraal Werk) in Ede te gaan volgen. Ik mag nu dan ook met veel plezier als pastoraal werker binnen de wijngaard werkzaam zijn. Heeft u moeten wennen aan het karakter en de mentaliteit van de mensen uit Ameide-Tienhoven? Misschien ben ik nog te kort werkzaam in Ameide-Tienhoven om tegen bepaalde karakter en mentaliteiten aan te lopen. Zijn er boeken/verhalen/liederen die u sterken in het geloof? Er zijn ontzettend veel psalmen, gezangen en liederen die mij aanspreken. Dat kan ook haast niet anders met een organist. Ik zal me wat beperken: Ps. 68:10, Ps. 89:7, Gez. 94 Halleluja, eeuwig dank en ere, Gez. 49 Jezus leven van mijn leven, OTH. 54 Heer u doorgrondt en kent mij (dooplied Maarten), OTH. 148 God wijst mij een weg. Het Bijbelboek Jona spreekt mij erg aan. Jona die toch zijn eigen weg wil gaan en God die hem terugroept. En qua literatuur kan ik iedereen het boek van Henri Nouwen Eindelijk thuis aanbevelen. 18

10 Is er een verschil in de manier van geloven tussen de jeugd en de ouderen? Zelf zie ik wel duidelijk verschil tussen de manier van geloven tussen jongeren en ouderen. Het kan ook haast niet anders tussen ouders en kinderen zie je al verschil. Ben ik echt behouden is een vraag die bij ouderen nog wel meespeelt dit zie je eigenlijk niet terug bij jongeren. Zij zitten meer met de vraag is er wel een God? En zo ja wat maakt de God van de Bijbel tot de Ene God t.a.v. andere godsdiensten. Ik geef dit even als voorbeeld niet dat dit beeld bepalend is. Op andere vlakken zie je dat jongeren vooruitstrevender zijn dan ouderen bijv. liederenkeuze binnen de diensten. Hoe zijn uw ervaringen in/over Ameide-Tienhoven tot nu toe op NIET kerkelijk gebied? Om eerlijk te zijn is dat minimaal. Ik kom alleen in Ameide-Tienhoven als pastoraal werker. We hopen wel komend jaar de Termeise paardenmarkt te bezoeken. De verscheidenheid aan winkels vind ik wel een verrijking als ik dat met Asperen vergelijk. Ook de hartelijkheid van mensen die ik onderweg tegenkom vind ik erg positief. Iedereen zegt wel gedag van postbode tot voorbijgaande fietsers en wandelaars. Hoe denkt u over de toenemende veranderingen en de toekomst van deze wereld? Dat eens deze wereld zal vergaan. Elke dag die we leven is er weer een dichterbij de dag dat Jezus naar deze aarde zal terugkomen. Als we het boek Openbaringen erop naslaan dan kunnen we lezen dat voorafgaand aan zijn Wederkomst er veel natuurgeweld, rampen en oorlog aan voorafgaat. En daarvan zien we ook de gevolgen dichtbij en veraf. Ik zie dan ook dat de toenemende veranderingen noodzakelijk zijn om eenmaal de Toekomst in te gaan. Om het met 19 de woorden van Gez. 300 te zeggen: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! WS De zon begint weer wat vaker te schijnen, de bloemen komen uit, de vogels leggen hun eieren.. kortom de lente is in aantocht. Ik voel kriebels, maar het zijn geen lentekriebels, het zijn campingwerkkriebels. Toen deze kriebels weer in volle teugen aanwezig waren kwamen de contacten vanzelf. Al snel werden de agenda s bij elkaar gelegd, vergaderingen belegd, als team leerden we elkaar beter kennen en vol enthousiasme zetten we ons programma uit. Toen ik de eerste dag richting de camping reed was er de gezonde spanning: hoe gaat het lopen, hoeveel mensen zullen er komen, gaan we mooie contacten leggen en hoe zal het zijn met de mensen die ik al eerder ontmoet heb? Maar tijdens de hele week verdwenen deze gedachten als sneeuw voor de zon, even kort door de bocht: het was een geweldige week! Ik heb (opnieuw) ervaren hoe ontzettend bijzonder het is om campingwerk te mogen doen. Bewust gebruik ik het woord mogen: de campinggasten geven ons de mogelijkheid om met hen in contact te komen. Ik vind het zo tof om te ervaren hoe mensen je een kijkje geven in hun leven, in hun denken en in hun gezin, op die manier kun je een band met hen opbouwen, die ik als zeer waardevol beschouw. Dit jaar heb ik me meer gefocust op de tieners, door de Bunkerclub te gaan draaien. Naast de gezelligheid, sportiviteit en grote hoeveelheden humor die we met de tieners deelden, kwamen we ook tot prachtige gesprekken. De eerlijkheid en oprechtheid van de tieners raakten me diep: er werden serieuze levensvragen gesteld, 20 CAMPINGWERK-KRIEBELS KRIEBELS Ehiopië

11 vragen waar ik en mijn teamgenoten ook geen pasklare antwoorden op wisten. Maar door met elkaar in gesprek te gaan, door vragen te stellen maar ook door met hen te relativeren en uit te leggen, hebben we geprobeerd de tieners een stapje verder te helpen. Bijzonder was om van hen terug te krijgen dat ze de Bunkerclub een coole, gezellige en relaxte plek vonden waar ze ook hun verhalen konden vertellen. Ik vind het bijzonder dat we met de campinggasten, vaak op een ontspannen manier, gesprekken over het geloof kunnen hebben. Er niet altijd openheid, maar soms na wat doorvragen komt er toch een gesprek. Je krijgt dan de gelegenheid om iets te delen van ons geloof, je wilt daar toch graag over vertellen. Naast dit alles heb ik door de week heen ook een enorm vertrouwde, waardevolle band met het team ervaren. Heerlijk om te proeven hoe iedereen elkaar in zijn waarde laat, men elkaar ondersteunt maar vooral: dat er ruimte was om elkaars talenten in te zetten en te gebruiken voor het werk van God. Alles samenvattend kijk ik terug op een hele leerzame, gezellige week die overstroomde van enthousiasme, inzet voor en over het werk in Gods Koninkrijk. Stiekem vraag ik me nu af of mijn campingwerk-kriebels wel verdwijnen in de winter, maar ik weet eigenlijk wel dat dit niet zo is, gelukkig maar! Wietske de Langen 21 Over kerkvoogdelijk wel en wee ooit Laat ons in deze rubriek de verhalen aangaande dominees maar s even laten rusten. Zijn die trouwens onder het genot van een kopje koffie niet meer onderwerp van gesprek dan de zogenoemde nalezing van de zojuist bijgewoonde godsdienstoefening! Opnieuw zo n geleidelijk leeg gelopen woord uit het kerkelijk jargon. Dit keer willen we t hebben over andersoortige kerkelijke dienaars. We duiden eerst op degenen die zorg dragen voor de inkomsten en uitgaven, vermogen en bezittingen, zoals pastorie, kerkgebouw - in ons geval zijn dat er zelfs twee - en ooit ook landerijen. Eindigen we met het gedoe van een halstarige koster! Beginnen we met het verblijdende voorval, waarover we in het genoemde nummer 24 al een en ander hadden verteld. Dit maar eerst behandelen om te besluiten met het schrijnende tweede geval. Zijn beide niet typerend voor het wel en wee wat de broeders kerkmeesteren - later kerkvoogden en thans kerkrentmeesters genoemd - beleefden en nog doormaken? Boven het bewuste eerste stuk staat Ordonnantie. Niet enkel uit dit opschrift, maar ook uit de inhoud en de ondertekening blijkt zonneklaar dat de relatie tussen de vaderlandse kerk en de overheid nog heel nauw was. Even een kanttekening: bij voorbeeld geen predikant mocht beroepen worden of een kerkmeester benoemd zonder toestemming van de over ons gestelde overheid. Dat waren In ons geval eens de Viaanse Brederodes, welk geslacht echter uitsterft en door vererving via de vrouwelijke linie aan de Lippe Detmolds toekwam. Deze zijn op hun beurt vanwege slordig beheer in 1725 genoodzaakt de souvereine rechten en alle bezittingen aan de Staten van Holland en West-Vriesland te verkopen. 22 ARCHIVARIA

12 Die genoemde verordening van 1699 heeft te maken met de Termeise Paardenmarkt die toen al gedurende ruim 40 jaar in oktober werd gehouden en handelde over het aanlijnen van paarden en veulens op die mar(k)t. In de aanhef van het stuk stelt Amelie zich voor: Edele vrouwe van der Lippe en dan volgt een heel ceel waardigheden zoals Gravinne, Douairiere, Souveraine van er volgen nog 4 regels vol plaatsnamen o.a. ook Ameide, terwijl Tienhoven niet uit haar ganzenveer vloeide, maar nota bene wel een laan naar haar heeft genoemd! Kennelijk is er niets nieuws onder de zon: de kerk krap bij kas! Om nu tegemoet te komen aan de geringheid der inkomsten van de Pastorye bepaalt zij namens de burgerlijke en kerkelijke overheid dat ten behoeve van het gezeide Pastoriefonds voortaan voor ieder aangevoerd paard een hele stuiver en een halve voor een veulen moet worden betaald, waarbij de inwoonders daarvan zijn vrijgesteld. En let wel: het bovenvermelde fonds moet collecteurs aanstellen om dienst te doen bij de drie tollen met slagboom. Onwillige paardenbegeleiders konden zelfs in arrest genomen worden! Het tweede is wat navranter en heeft van doen met het kosterschap. De aanstelling, toezicht op, et cetera, behoorde eveneens tot de taak der stoffelijke broeders. Gewoonlijk deed het hoofd der school als zodanig dienst, maar in ons geval is dit de onderwijzer J. Saltzherr die vanaf 1876 in Ameide werkzaam was. Nu kent u vast wel de meest gebruikte voorvoeging bij schoolmeester = eigenwijze. Zo deed deze leerkracht zijn kerkelijke dienst op eigen wijze, waardoor de spanningen zo hoog opliepen dat het college hem zijn ontslag aanzegde. Hij nam dit niet en tekende hoger beroep aan. En wat gebeurt er bij de eerstvolgende doopdienst op zondag 11 januari 1885?* Wel, Ameide is vacant en waarschijnlijk leidt de consulent, ds. M. van Kleeff uit Meerkerk de dienst. Deze is er, de doopouders, getuigen en dopelingen zijn present, maar de koster met doopvont niet. Goede raad is duur: in allerijl is er een gemberpot opgeduikeld en die gevuld met water, opdat dominee zijn vingers toch dompelen kan in het toch wel wat ont-aarde doopwater. De weigerachtige koster meende zijn kerkelijke broodheren de les te mogen lezen door het kostbare kerkzilver onder zijn beheer te houden. Hij stelde dat hij krachtens de verzekeringspapieren het zilverwerk als zodanig niet zonder meer had in te leveren, daar dit in bewaring gesteld was ten huize van de koster. Dus was deze de enige die deze kostbaarheden naar en van het kerkgebouw mocht vervoeren. De broeders hadden namelijk tot dan toe verzuimd de papieren te laten wijzigen. De afloop van deze affaire staat niet vermeld, maar tot 1894 bleef hij hier wel op school werkzaam. De school m/d Bijbel bestond inmiddels 4 jaar en wellicht hebben de kerkvoogden een koster gezocht binnen de eigen gelederen. PW *In het doopboek wordt als datum 4 januari genoemd, terwijl in de bezwaarstukken van dh. Saltzherr sprake is van 11 januari Dat is 3 maanden voordat de rechtse kandidaat P. Bongers uit Nieuw-Lekkerland hier bevestigd werd

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het Vacaturetijd De afgelopen maanden In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het beroepingswerk. Regelmatig informeren gemeenteleden hoe het daarmee staat.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

in de Hoeksteen te Numansdorp

in de Hoeksteen te Numansdorp Voor de aangepaste Aangepaste zangdienst op zondag zangdienst 18 januari 2015 op om zondag 15.00 uur in de 18 Hoeksteen januari te Numansdorp 2015 om 15.00 uur in de Hoeksteen te Numansdorp Koor en band

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17)

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september 2015 OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Albert Jan Brinkhuis Ap

Albert Jan Brinkhuis Ap Liturgie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Jan Brinkhuis Ap * Luttenberg, 16 juli 1942 Zwolle, 10 juli 2016 Voorganger: ds. Günter Brandorff Wijkouderling: Trix Tack Organist:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst van Eefje Jacoba Gorzeman 20 oktober 2013

Liturgie voor de doopdienst van Eefje Jacoba Gorzeman 20 oktober 2013 Liturgie voor de doopdienst van Eefje Jacoba Gorzeman 20 oktober 2013 Voorganger: Doopouders: Organist: Pianiste: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Jan en Helma Gorzeman- v.d. Kooij Marco 't Hart Tytsia

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Psalm 149: 1 en 2 NB 1.Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden

Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden Liturgie bij de dienst van 8 maart 2015 waarin Gerda van Pijkeren belijdenis van haar geloof aflegt Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gertine Junte, lector

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Informatieboekje zondagsschool. God zij met ons

Informatieboekje zondagsschool. God zij met ons Informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Inleiding Voor u ligt het informatieboekje van zondagsschool Immanuël van de Nederlandse Hervormde Kerk uit het

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012 ORDE VAN DIENST bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld op 27 mei 2012 aanvang dienst in de Oude Kerk: 16.45 uur Voorganger : ds. J.A. Brussaard Ouderling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie