Jezus zegt: Ik ben de Weg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jezus zegt: Ik ben de Weg"

Transcriptie

1 Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus RSD 11 Startweekend Henco de Bruijn 16 Campingwerk-kiebels 20 Archivaria: Over kerkvoogdelijk wel en wee ooit 21 De Pin Fam. A. v/d Klis 25 Gezocht Kinderkoor 26 Stof tot nadenken 27 Voor jou voor de allerjongsten 28 Voor jou 12 min 29 Voor jou 12 plus 30 COLOFON A-10 is een blad voor onderling verkeer in de Hervormde gemeente te Ameide Tienhoven. A-10 verschijnt drie á vier maal per jaar. Redactie: André Boer, Coby Bos, Inge Kool (opmaak), Harvey Stoelinga (hoofdredacteur), Wim Streefkerk. Met medewerking van: Aart het Lam, Gerco den Oudsten, Paul Will nummer 41, September 2011 jaargang 13 Redactieadres: Lange Bogerd 10, 4235 AD, Tienhoven, 2

2 Hier weer de nieuwste versie van de A-10. Het lijkt erop dat de A-10 steeds dikker wordt. Een goede trend! Veel gemeenteleden besteden tijd om de A-10 invulling te geven. Zo kijken we in deze A-10 weer naar het aankomende actieve kerkseizoen. Opening Winterwerk is dichtbij. Daarna (en vaak al ervoor) werken de commissies en raden op volle sterkte. De kerkenraad is druk bezig met een tweede herder voor onze gemeente en ondertussen wordt er ook nagedacht over het invullen van de komende vacatures. Zoals u / jij kunt lezen hebben de kerkrentemeesters ook niet stilgestaan. Een nieuwe pastorie, Op Toonhoogte en collectebonnen: ze houden zich met van alles bezig. Fijn dat er naast al dit zakelijke ook wat minder zakelijks te lezen is. Zo kunt u meer te weten komen over Henco de Bruijn, over familie Van der Klis en Wietske deelt met u waar ze de kriebels van krijgt! Trouwens, wist u / jij dat Gravinne Van der Lippe eigenlijk een straatnaam in Ameide zou moeten hebben? Dat en nog veel meer in het Archivaria. Ook voor de jongere en kleine lezers is staat de A-10 vol met leuke dingen: in te kleuren dieren, puzzels en mobiele telefoons. Het moet gezegd worden: er is geen reden om de A-10 niet te lezen! Het goede van dit alles is dat het gaat om gemeenteopbouw (A-10: blad voor onderling verkeer in de HG A-10). Gemeenteopbouw in de naam van God. Tot lof en eer van God. Laten we ondanks alle drukte van de vakantieperiode(!) en de aankomende winterwerkperiode niet vergeten onze Heere te danken voor al wat Hij voor ons gedaan heeft, doet en zal doen. Veel leesplezier toegewenst! VAN DE REDACTIE VAN DE KERKENRAAD Een nieuw winterseizoen staat weer voor de deur. Achter de schermen zijn veel gemeenteleden al weer druk bezig met de voorbereiding. Ook als kerkenraad staan we aan het begin van een nieuw vergaderseizoen. We bidden of God al dit werk wil zegenen en gebruiken in Zijn dienst. Er komt veel op ons af. Er moet beleid gemaakt worden en uitgevoerd. In het afgelopen seizoen is het Beleidsplan vastgesteld en op de gemeenteavond toegelicht. Op basis daarvan zullen de komende jaren de daarin opgenomen beleidsvoornemens worden uitgewerkt. Naast alle beleidszaken willen we ons echter in de eerste plaats richten op het dienstbaar zijn aan onze (Gods) gemeente in pastoraat en diaconaat. Onderstaand enkele zaken die de komende periode op de agenda van de kerkenraad staan. Beroepingswerk Het is al weer een tijd geleden dat een beroep werd uitgebracht op ds. Vogelaar. Naar de gemeente is aangegeven dat de kerkenraad druk is met het beroepingswerk, maar hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen? Nadat alle formele zaken zijn geregeld (financieel, profielschets e.d.) en er toestemming is om het beroepingswerk op te starten wordt in onze gemeente de volgende procedure gevolgd: De lijst met beroepbare predikanten wordt opgevraagd. De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen. Vanuit de PKN wordt door een beroepingscommissie een lijst met ca. 15 namen aangereikt. Op basis van deze gegevens gaat de voorbereidingscommissie aan het werk en stelt een lijst op met ca. 5 predikanten. 3 4

3 Luisterkoppels (2) bezoeken een dienst van deze predikanten. De luisterkoppels doen verslag in de kerkenraad, waarna de kerkenraad een volgorde aangeeft. Vervolgens wordt de predikant benaderd en wanneer deze openstaat voor een beroep, worden afspraken gemaakt met de hoorcommissies (2). De hoorcommissies bezoeken een kerkdienst in de eigen gemeente en hebben vervolgens een wederzijds verkennend gesprek. De hoorcommissies doen verslag in de kerkenraad waarna besloten wordt om al dan niet een beroep uit te brengen. Dit besluit wordt bekend gemaakt aan de gemeente waarna de gemeente een week de tijd krijgt om bezwaren kenbaar te maken tegen de gevolgde procedure. Wanneer geen bezwaren worden ingediend, wordt het beroep aan de predikant overhandigd. De predikant heeft dan 3 weken de tijd om zijn beslissing kenbaar te maken. In al onze bijeenkomsten vragen we in het gebed om Gods leiding ook in het beroepingswerk. Het is een procedure met best wel een behoorlijke doorlooptijd. We willen op deze manier echter de betrokkenheid van de hele kerkenraad vergroten en ook zorgvuldigheid in acht nemen. Het komt voor dat een predikant aangeeft (door persoonlijke omstandigheden) niet open te staan voor een beroep. Ook kan het zijn dat de kerkenraad en/of de predikant na de gesprekken van de hoorcommissies tot de conclusie komen dat het niet verstandig is om tot een beroep over te gaan. Vervolgens kan het zijn dat predikanten van de opgestelde lijst inmiddels een beroep hebben aangenomen naar een andere gemeente. En zo kan het gebeuren dat de lijst plotseling leeg is, en we opnieuw moeten beginnen. Dit was het geval na het bedanken van ds. Vogelaar. Inmiddels is er weer een nieuwe lijst, en zijn de luisterkoppels weer op stap. Na de septembervergadering hopen we een predikant te kunnen benaderen zodat op korte termijn een beroep kan worden uitgebracht. Vanwaar deze uitgebreide toelichting? Omdat vanuit de gemeente regelmatig de vraag komt hoe het nu staat met het beroepingswerk. Volkomen begrijpelijk en vanuit een hartelijke betrokkenheid! We vertrouwen erop dat God ons op Zijn tijd zal leiden naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. We bidden erom en vertrouwen erop! En vragen u om met ons mee te bidden. Vacatures in de kerkenraad In januari 2012 is er de 2-jaarlijkse kerkenraadsverkiezing. Volgens het rooster zijn er dit keer nogal wat broeders niet herkiesbaar. Dit betekent dat er in januari ca. 11 vacatures ontstaan! We willen u vragen om met ons mee te denken door het indienen van namen en om ook deze zaak in uw gebeden te gedenken. We leggen het in Gods handen en gaan op zoek naar mannen met een luisterend hart, een hart met twee oren: 1 om te luisteren naar God en 1 om te luisteren naar de mensen. Voor inzage in de lijst met belijdende mannelijke leden kunt u contact opnemen met de scriba. Invoering ander lied in de eredienst Op de gemeenteavond in april jl. is het nieuwe beleidsplan met bijbehorende beleidsvoornemens gepresenteerd aan de gemeente. Daarbij is ook aangegeven hoe we invulling willen geven aan het voornemen om een ander geestelijk lied te zingen in de eredienst. In onze besluitenlijst is dat als volgt verwoord: 5 6

4 Invulling een ander geestelijk lied binnen de reguliere eredienst: Uitgangspunten: 1. We gebruiken alleen Op Toonhoogte als liedbundel. In overleg met predikant, muzikanten en commissie Kind in de Eredienst wordt een keuze gemaakt van de te zingen liederen (de liederen die uit muzikaal oogpunt niet of moeilijk te begeleiden zijn: uitsluiten). 2. Voor de diensten die worden begeleid door de koperblazers (Tienhoven) zal een aangepaste lijst worden samengesteld. 3. Er is ruimte voor 1 ander geestelijk lied binnen de dienst, naast het kinderlied. 4. Het intochtlied is volgens het rooster van de basisschool: psalm of ander geestelijk lied, voor zover dat voorkomt in onze liederenlijst. Anders wordt het Zondagsschoolrooster gevolgd. In de vakantieperiode wordt het intochtlied opgegeven door de scribent van De Zaaier. 5. Kinderlied uit Op Toonhoogte. 6. Zowel eigen predikanten als gastpredikanten krijgen de ruimte, maar hoeven die niet altijd in te vullen. 7. In Open Vensters: huidige liturgie handhaven. Het is ons verlangen om als gemeente door het zingen van psalmen en liederen onze God en Vader te dienen en te eren. Looft God, looft Zijn naam alom, looft Hem in Zijn heiligdom. Met broederlijke groet, Wout Molenaar KERKELIJKE AGENDA 23, 24, 25 September Startweekend September Gemeente-avond in het JOT Word Servants zomerproject Oktober Zendingsochtend 16 Oktober s Avonds Jeugddienst in de kerk van Ameide 2 November Dankdag De liedbundels zijn inmiddels aangeschaft en op dit moment wordt de liederenlijst in overleg met betrokkenen samengesteld. We zijn voornemens om e.e.a. in te laten gaan op D.V. 2 oktober 2011 (zondag na opening winterwerk). Voor de één te snel (al weer een verandering), voor de ander te zuinig (kan het niet wat meer). We denken hiermee een evenwichtig besluit te hebben genomen welke aansluit bij wat er leeft in de breedte van onze gemeente. Uiteraard zullen we dit t.z.t. weer evalueren. 7 8

5 KERKRENTMEESTERS Pastorie Voor de aankoop van een nieuwe pastorie hebben we ons ingeschreven voor het Zouweveld en de Kweldam. We hebben uiteindelijk gekozen voor het Zouweveld omdat de woning dichter in het dorp staat, wat voor de predikant praktischer is en ook voor gemeenteleden wat meer de beleving geeft dat het predikantsgezin in hun midden woont. Bij het Zouweveld hebben we ons ingeschreven voor de voorste woning, gerekend vanaf de Marijkeweg, in de rij geschakelde woningen. Voor deze woning zijn we ook ingeloot. We hebben voor deze woning gekozen omdat het de meeste ruimte er om heen heeft. Verder kan bij deze woning de ruimte op de begane vloer relatief makkelijk vergroot worden. De garage kan dienst doen als werkkamer. De woning kost exclusief de eigen aanpassingen en wensen ,- vrij op naam. Voordat het bewoond is rekenen we op ongeveer ,- stichtingskosten. Per saldo maken we op deze manier bijna ,- vrij voor de aflossing van de leningen die we vanuit het verleden als gemeente nog hadden staan. Hoe een en ander verder zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Op het moment van schrijven ( aug ) zijn nog niet genoeg woningen verkocht om met de bouw te kunnen beginnen. Dat kan betekenen dat het nog even duurt voor dat met de bouw kan worden begonnen en in een uiterste geval zou het tot gevolg kunnen hebben dat het uiteindelijk helemaal niet door gaat. Na een bepaalde perioden na het ondertekenen van de koopakte kunnen we van de koop af als er nog niet is begonnen met de bouw. Daar gaan we vooralsnog echter niet vanuit. We houden u op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn rondom de herdershut. Bundels op Toonhoogte Zoals op de gemeenteavond van april j.l. is uitgelegd gaan we vanaf D.V. oktober 2011 in de reguliere diensten zingen uit de bundel op Toonhoogte. We willen u middels dit berichtje vragen mee te werken om dat praktisch zo goed mogelijk te laten verlopen zonder dat onze kosters er veel extra werk aan krijgen. Zij doen tenslotte ongezien al ongelofelijk veel werk en we willen ze zo min mogelijk extra belasten. In Tienhoven vragen we u de bundels na de dienst op de zijkant van de bank te zetten zodat de kosters ze makkelijk op kunnen halen. In de kerk van Ameide vindt u de bundels in het schap van de bank. Vriendelijk maar ook dringend vragen we u de bundels daar na de dienst ook weer terug te zetten verdeeld over de breedte van de bank. Doordat de bundels in het schap staan is het schoon zuigen van het schap met de stofzuiger veel lastiger. Daarom een oproep aan iedereen om geen papiertjes of andere zaken achter te laten in het schap. Dat geeft straks veel extra werk. Bindt het ook uw kinderen als ze zelfstandig in de kerk zitten op het hart. Kijk s.v.p. ook even om u heen of de bundels terug gezet zijn en of de schappen netjes zijn. Als we het met elkaar doen stelt het niets voor! Collectebonnen Vanaf oktober 2011 verandert de samenstelling van de collectebonnen. De bonnen van 0,70 worden vervangen door collectebonnen van 0,75. De bonnen van 1,40 worden vervangen door bonnen van 1,- en de bonnen van 2,80 worden vervangen door bonnen van 1,50. Met deze verandering willen we de laagste waarde wat optrekken om mee te gaan in kostenstijging. De collectebonnen van 2,80 werden in de praktijk weinig verkocht en komen daarom te vervallen. Met de nieuwe bonnen van 1,- en 1,50 denken we een wat logischer reeks te hebben gemaakt. De avond van verkoop is 9 10

6 niet veranderd; dat blijft vrijdagavond van 19.00u. tot 20.00u. Graag indien mogelijk per pin betalen. DIACONIE - BUDGETCURSUS RDS Ehiopië Het is moeilijk om rond te komen van weinig geld. In de cursus 'omgaan met geld' kunt u leren u hoe u meer kunt doen met uw inkomen en hoe u uw administratie kunt ordenen en bijhouden. Opzet van de cursus De cursus duurt 7 dagdelen van 2,5 uur, verspreid over 7 weken. De cursus is heel praktisch. Zo gaat u bijvoorbeeld een keer naar een supermarkt. Daar laat de docent zien hoe u kunt besparen op uw boodschappen en toch gezond kunt eten. Na afloop van de cursus zal een schuldhulpverlener samen met u de cursus bespreken. Het cursusmateriaal, koffie en thee zijn gratis. Het programma van de cursus omvat de volgende onderwerpen: - Administratie ordenen; - Budgetteren; - Inkomsten en uitgaven; - Maandoverzicht en jaaroverzicht maken; - Gezonde voeding; - Bezuinigen; - Verzekeringen; - Aanvullende inkomensondersteunende voorzieningen. Voor wie is deze cursus? Alle inwoners binnen het werkgebied van de RSD kunnen gratis aan de cursus deelnemen. De hoogte van uw inkomen is niet van belang. Uw deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Geeft u zich op, dan rekenen we erop dat u komt! Aanmelden U kunt zich via de site van RSD aanmelden: Onder het kopje Cliënt kiest u voor onderwerp Schulden Vervolgens kiest u voor Budgetcursus Locaties De budgetcursussen worden in Leerdam en in Gorinchem gegeven op het Da Vinci college. Het adres van het Da Vinci college in Gorinchem is: Mollenburgseweg AW Gorinchem Het adres van het Da Vinci college in Leerdam is: Tiendweg EG Leerdam 11 12

7 STARTWEEKEND 23/24/25 september 2011 Ehiopië Het is 7 juni, een rustige dinsdagavond. Geen vergaderingen, club, catechisatie of andere activiteit. Hoewel? Een 8-tal personen hebben deze avond wel een vergadering. Zij zitten allemaal in de Commissie Startweekend. Het duurt nog wel zo n 3½ maand voor het zover is, maar toch moet het programma in elkaar worden gezet. Verschillende activiteiten op verschillende dagen. Een hele klus om alles te organiseren, maar wel ontzettend gezellig om dit met elkaar te doen. Thema Ieder jaar heeft de HGJB een jaarthema. Het hele jaar door werken ze op de clubs met dit thema. Ook voor het startweekend wordt dit thema gebruikt. Het thema voor dit jaar is Alles op Zijn plek. We mogen weten dat we een plekje hebben in de gemeente, we mogen elkaar bemoedigen, elkaar helpen, maar bovenal samen God loven. Ook mogen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze handen uit de mouwen steken om verder te bouwen aan de gemeente. Weekend Het 3e of het 4e weekend van september is vrij gehouden voor dit weekend. Dit jaar valt het startweekend op 23, 24 en 25 september. We hopen dat u/jij het weekend vrij houdt om bij één of meerdere activiteiten aanwezig te zijn. Programma Het is soms best lastig om een programma te maken dat leuk is voor jong en oud. We hebben verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht wat er iedere dag te doen is: Vrijdag Vrijdagavond is traditiegetrouw de avond voor de 12+. We gaan met de jeugd naar Ottoland toe. Daar willen we op de Notenhoeve gaan poldersporten. Een survivalbaan met allerlei verrassende opdrachten. Vies worden mag. (er is gelegenheid om je te douchen) Na afloop eten en drinken we nog wat. We hopen op een gezellige avond. De kosten voor deze avond zijn 4,- voor de 12 t/m 15 jarigen en 6,- voor de 16+. Je kunt je opgeven via Zaterdag Zaterdagmiddag staat er een fietstocht op het programma. Een speurtocht langs de mooie plekjes in de omgeving van Ameide. Onderweg wordt er regelmatig gestopt om uit te rusten, een spel te doen of om wat te eten of drinken. Voor die mensen die niet mee kunnen fietsen is er de mogelijkheid om met de auto langs het parcours te rijden. Na afloop van de fiets/speurtocht komen we weer terug in De Hoven. Daarna gaan we met elkaar eten. Ook mensen die niet hebben deelgenomen aan de fietstocht zijn van harte welkom. Er staat een buffet klaar waar we heerlijk van kunnen genieten. Om half 8 is er een Sing-in in de kerk van Ameide. Met elkaar zingen we tot eer van God. De praiseband All-in-One zorgt voor de muzikale begeleiding

8 Zondag De twee diensten van deze dag staan in het teken van de opening van het winterwerk. Ds. Alma verzorgt beide diensten. Tijdens de morgendienst verlenen de jongeren die ook het kindermoment begeleiden hun medewerking. s Avonds zal de praiseband All-in-One spelen. Na afloop van de morgendienst is er koffie drinken in De Hoven. Na de koffie hebben we voor de kinderen t/m 12 jaar een eigen programma. Er wordt geknutseld of een spel gedaan. Voor de jongeren vanaf 12 jaar én voor alle volwassenen hebben we een activiteit in de grote zaal. Twee jaar hebben we nu een bijbelquiz gedaan, dit jaar hebben we een andere quiz. De quiz staat in het teken van het thema Alles op Zijn plek. Verrassende vragen uit de bijbel, maar ook vragen die gaan over onze plek (Ameide/ Tienhoven) en over personen die in deze plek wonen. Nieuw commissielid Lijkt het je leuk om in de commissie te zitten? Om met elkaar het startweekend te organiseren? We zoeken ieder jaar een drietal nieuwe commissieleden die in principe voor een periode van drie jaar meedraaien. Schroom niet, maar geef het door. U/jij bent van harte welkom. Tot slot We hopen dat we veel mensen mogen ontmoeten en dat we er zo met elkaar een fijn weekend van mogen maken. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Rianne Bos (602963) of Anita v.d. Vliet (602749) Voor de vrijdagavond én voor het buffet van zaterdagmiddag moet u zich opgeven. Dit kan via het volgende mailadres: Melkbus De activiteiten op de zaterdag en zondag zijn gratis, wel kunt u tijdens het weekend overal de melkbus vinden, zodat u ons een handje helpt om dit weekend te realiseren

9 HENCO DE BRUIJN Al enige tijd wordt domine Alma bijgestaan met zijn werkzaamheden door pastoraal medewerker Henco de Bruijn. Wij van A-10 hebben hem een paar vragen gesteld om hem wat beter te leren kennen. In het kort nog even voorstellen, voor diegene die u nog niet kennen? Voor degenen die mij (nog?) niet kenen. Ik ben Henco (Hendrik Jan) de Bruijn 30 jaar oud, geboren en getogen in Herwijnen. Getrouwd met Gerdien van Veldhuizen uit Lunteren en na ons trouwen,inmiddels 5 jr geleden, zijn we in Asperen gaan wonen. We zijn verblijd met 1 zoontje Maarten (Martinus Johannes) net 1 jr oud. Sinds eind september 2010 werkzaam als pastoraal werker in Ameide Tienhoven. Daarnaast werk ik als greenkeeper op de golfbaan in Hank en ben ik als vaste organist verbonden aan Herwijnen. Orgelspelen mag één van mijn hobby s zijn. Daarnaast verzamel ik kaarten en foto s van kerken en kapellen. Bent u opgegroeid in een christelijke omgeving? Zelf ben ik in een klein dorpje opgegroeid met twee kerken. De christelijke school was in verhouding met de openbare school de grote school. Meer dan de helft van de inwoners was toch wel lid van 1 van de kerken. Ook al was niet iedereen praktiserend lid er werd over het algemeen wel rekening gehouden met de christelijke normen en waarden. Dus kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik in een christelijke omgeving ben opgegroeid. Zeker als ik dat vergelijk met andere plaatsen met hetzelfde formaat. Wat zijn uw taken als pastoraal medewerker? Binnen Ameide-Tienhoven ben ik vooral werkzaam in de wijk waarin de vacature is ontstaan. Tot mijn taken behoren vooral het pastoraat 17 in de Marijkeflat en Open Vensters. Dit varieert o.a. van kennismakings-, verjaardags-, ziekenhuis-, rouwbezoeken en eventuele begrafenissen/rouwdiensten. Daarnaast draai ik in het winterseizoen mee met het kringwerk met name catechisaties. Wanneer kreeg u van God de roeping om pastoraal medewerker te worden? Op vrij jonge leeftijd riep ik al ik wil dominee worden. Het geloof en de kerkgebouwen hebben mij van jongs af aan erg geïnteresseerd. Nadat ik eerst de mavo en de havo heb gedaan kreeg ik meer en meer het verlangen/ roeping om me meer in het geloof te verdiepen. Dat zette mij ertoe aan om GPW (Godsdienst Pastoraal Werk) in Ede te gaan volgen. Ik mag nu dan ook met veel plezier als pastoraal werker binnen de wijngaard werkzaam zijn. Heeft u moeten wennen aan het karakter en de mentaliteit van de mensen uit Ameide-Tienhoven? Misschien ben ik nog te kort werkzaam in Ameide-Tienhoven om tegen bepaalde karakter en mentaliteiten aan te lopen. Zijn er boeken/verhalen/liederen die u sterken in het geloof? Er zijn ontzettend veel psalmen, gezangen en liederen die mij aanspreken. Dat kan ook haast niet anders met een organist. Ik zal me wat beperken: Ps. 68:10, Ps. 89:7, Gez. 94 Halleluja, eeuwig dank en ere, Gez. 49 Jezus leven van mijn leven, OTH. 54 Heer u doorgrondt en kent mij (dooplied Maarten), OTH. 148 God wijst mij een weg. Het Bijbelboek Jona spreekt mij erg aan. Jona die toch zijn eigen weg wil gaan en God die hem terugroept. En qua literatuur kan ik iedereen het boek van Henri Nouwen Eindelijk thuis aanbevelen. 18

10 Is er een verschil in de manier van geloven tussen de jeugd en de ouderen? Zelf zie ik wel duidelijk verschil tussen de manier van geloven tussen jongeren en ouderen. Het kan ook haast niet anders tussen ouders en kinderen zie je al verschil. Ben ik echt behouden is een vraag die bij ouderen nog wel meespeelt dit zie je eigenlijk niet terug bij jongeren. Zij zitten meer met de vraag is er wel een God? En zo ja wat maakt de God van de Bijbel tot de Ene God t.a.v. andere godsdiensten. Ik geef dit even als voorbeeld niet dat dit beeld bepalend is. Op andere vlakken zie je dat jongeren vooruitstrevender zijn dan ouderen bijv. liederenkeuze binnen de diensten. Hoe zijn uw ervaringen in/over Ameide-Tienhoven tot nu toe op NIET kerkelijk gebied? Om eerlijk te zijn is dat minimaal. Ik kom alleen in Ameide-Tienhoven als pastoraal werker. We hopen wel komend jaar de Termeise paardenmarkt te bezoeken. De verscheidenheid aan winkels vind ik wel een verrijking als ik dat met Asperen vergelijk. Ook de hartelijkheid van mensen die ik onderweg tegenkom vind ik erg positief. Iedereen zegt wel gedag van postbode tot voorbijgaande fietsers en wandelaars. Hoe denkt u over de toenemende veranderingen en de toekomst van deze wereld? Dat eens deze wereld zal vergaan. Elke dag die we leven is er weer een dichterbij de dag dat Jezus naar deze aarde zal terugkomen. Als we het boek Openbaringen erop naslaan dan kunnen we lezen dat voorafgaand aan zijn Wederkomst er veel natuurgeweld, rampen en oorlog aan voorafgaat. En daarvan zien we ook de gevolgen dichtbij en veraf. Ik zie dan ook dat de toenemende veranderingen noodzakelijk zijn om eenmaal de Toekomst in te gaan. Om het met 19 de woorden van Gez. 300 te zeggen: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! WS De zon begint weer wat vaker te schijnen, de bloemen komen uit, de vogels leggen hun eieren.. kortom de lente is in aantocht. Ik voel kriebels, maar het zijn geen lentekriebels, het zijn campingwerkkriebels. Toen deze kriebels weer in volle teugen aanwezig waren kwamen de contacten vanzelf. Al snel werden de agenda s bij elkaar gelegd, vergaderingen belegd, als team leerden we elkaar beter kennen en vol enthousiasme zetten we ons programma uit. Toen ik de eerste dag richting de camping reed was er de gezonde spanning: hoe gaat het lopen, hoeveel mensen zullen er komen, gaan we mooie contacten leggen en hoe zal het zijn met de mensen die ik al eerder ontmoet heb? Maar tijdens de hele week verdwenen deze gedachten als sneeuw voor de zon, even kort door de bocht: het was een geweldige week! Ik heb (opnieuw) ervaren hoe ontzettend bijzonder het is om campingwerk te mogen doen. Bewust gebruik ik het woord mogen: de campinggasten geven ons de mogelijkheid om met hen in contact te komen. Ik vind het zo tof om te ervaren hoe mensen je een kijkje geven in hun leven, in hun denken en in hun gezin, op die manier kun je een band met hen opbouwen, die ik als zeer waardevol beschouw. Dit jaar heb ik me meer gefocust op de tieners, door de Bunkerclub te gaan draaien. Naast de gezelligheid, sportiviteit en grote hoeveelheden humor die we met de tieners deelden, kwamen we ook tot prachtige gesprekken. De eerlijkheid en oprechtheid van de tieners raakten me diep: er werden serieuze levensvragen gesteld, 20 CAMPINGWERK-KRIEBELS KRIEBELS Ehiopië

11 vragen waar ik en mijn teamgenoten ook geen pasklare antwoorden op wisten. Maar door met elkaar in gesprek te gaan, door vragen te stellen maar ook door met hen te relativeren en uit te leggen, hebben we geprobeerd de tieners een stapje verder te helpen. Bijzonder was om van hen terug te krijgen dat ze de Bunkerclub een coole, gezellige en relaxte plek vonden waar ze ook hun verhalen konden vertellen. Ik vind het bijzonder dat we met de campinggasten, vaak op een ontspannen manier, gesprekken over het geloof kunnen hebben. Er niet altijd openheid, maar soms na wat doorvragen komt er toch een gesprek. Je krijgt dan de gelegenheid om iets te delen van ons geloof, je wilt daar toch graag over vertellen. Naast dit alles heb ik door de week heen ook een enorm vertrouwde, waardevolle band met het team ervaren. Heerlijk om te proeven hoe iedereen elkaar in zijn waarde laat, men elkaar ondersteunt maar vooral: dat er ruimte was om elkaars talenten in te zetten en te gebruiken voor het werk van God. Alles samenvattend kijk ik terug op een hele leerzame, gezellige week die overstroomde van enthousiasme, inzet voor en over het werk in Gods Koninkrijk. Stiekem vraag ik me nu af of mijn campingwerk-kriebels wel verdwijnen in de winter, maar ik weet eigenlijk wel dat dit niet zo is, gelukkig maar! Wietske de Langen 21 Over kerkvoogdelijk wel en wee ooit Laat ons in deze rubriek de verhalen aangaande dominees maar s even laten rusten. Zijn die trouwens onder het genot van een kopje koffie niet meer onderwerp van gesprek dan de zogenoemde nalezing van de zojuist bijgewoonde godsdienstoefening! Opnieuw zo n geleidelijk leeg gelopen woord uit het kerkelijk jargon. Dit keer willen we t hebben over andersoortige kerkelijke dienaars. We duiden eerst op degenen die zorg dragen voor de inkomsten en uitgaven, vermogen en bezittingen, zoals pastorie, kerkgebouw - in ons geval zijn dat er zelfs twee - en ooit ook landerijen. Eindigen we met het gedoe van een halstarige koster! Beginnen we met het verblijdende voorval, waarover we in het genoemde nummer 24 al een en ander hadden verteld. Dit maar eerst behandelen om te besluiten met het schrijnende tweede geval. Zijn beide niet typerend voor het wel en wee wat de broeders kerkmeesteren - later kerkvoogden en thans kerkrentmeesters genoemd - beleefden en nog doormaken? Boven het bewuste eerste stuk staat Ordonnantie. Niet enkel uit dit opschrift, maar ook uit de inhoud en de ondertekening blijkt zonneklaar dat de relatie tussen de vaderlandse kerk en de overheid nog heel nauw was. Even een kanttekening: bij voorbeeld geen predikant mocht beroepen worden of een kerkmeester benoemd zonder toestemming van de over ons gestelde overheid. Dat waren In ons geval eens de Viaanse Brederodes, welk geslacht echter uitsterft en door vererving via de vrouwelijke linie aan de Lippe Detmolds toekwam. Deze zijn op hun beurt vanwege slordig beheer in 1725 genoodzaakt de souvereine rechten en alle bezittingen aan de Staten van Holland en West-Vriesland te verkopen. 22 ARCHIVARIA

12 Die genoemde verordening van 1699 heeft te maken met de Termeise Paardenmarkt die toen al gedurende ruim 40 jaar in oktober werd gehouden en handelde over het aanlijnen van paarden en veulens op die mar(k)t. In de aanhef van het stuk stelt Amelie zich voor: Edele vrouwe van der Lippe en dan volgt een heel ceel waardigheden zoals Gravinne, Douairiere, Souveraine van er volgen nog 4 regels vol plaatsnamen o.a. ook Ameide, terwijl Tienhoven niet uit haar ganzenveer vloeide, maar nota bene wel een laan naar haar heeft genoemd! Kennelijk is er niets nieuws onder de zon: de kerk krap bij kas! Om nu tegemoet te komen aan de geringheid der inkomsten van de Pastorye bepaalt zij namens de burgerlijke en kerkelijke overheid dat ten behoeve van het gezeide Pastoriefonds voortaan voor ieder aangevoerd paard een hele stuiver en een halve voor een veulen moet worden betaald, waarbij de inwoonders daarvan zijn vrijgesteld. En let wel: het bovenvermelde fonds moet collecteurs aanstellen om dienst te doen bij de drie tollen met slagboom. Onwillige paardenbegeleiders konden zelfs in arrest genomen worden! Het tweede is wat navranter en heeft van doen met het kosterschap. De aanstelling, toezicht op, et cetera, behoorde eveneens tot de taak der stoffelijke broeders. Gewoonlijk deed het hoofd der school als zodanig dienst, maar in ons geval is dit de onderwijzer J. Saltzherr die vanaf 1876 in Ameide werkzaam was. Nu kent u vast wel de meest gebruikte voorvoeging bij schoolmeester = eigenwijze. Zo deed deze leerkracht zijn kerkelijke dienst op eigen wijze, waardoor de spanningen zo hoog opliepen dat het college hem zijn ontslag aanzegde. Hij nam dit niet en tekende hoger beroep aan. En wat gebeurt er bij de eerstvolgende doopdienst op zondag 11 januari 1885?* Wel, Ameide is vacant en waarschijnlijk leidt de consulent, ds. M. van Kleeff uit Meerkerk de dienst. Deze is er, de doopouders, getuigen en dopelingen zijn present, maar de koster met doopvont niet. Goede raad is duur: in allerijl is er een gemberpot opgeduikeld en die gevuld met water, opdat dominee zijn vingers toch dompelen kan in het toch wel wat ont-aarde doopwater. De weigerachtige koster meende zijn kerkelijke broodheren de les te mogen lezen door het kostbare kerkzilver onder zijn beheer te houden. Hij stelde dat hij krachtens de verzekeringspapieren het zilverwerk als zodanig niet zonder meer had in te leveren, daar dit in bewaring gesteld was ten huize van de koster. Dus was deze de enige die deze kostbaarheden naar en van het kerkgebouw mocht vervoeren. De broeders hadden namelijk tot dan toe verzuimd de papieren te laten wijzigen. De afloop van deze affaire staat niet vermeld, maar tot 1894 bleef hij hier wel op school werkzaam. De school m/d Bijbel bestond inmiddels 4 jaar en wellicht hebben de kerkvoogden een koster gezocht binnen de eigen gelederen. PW *In het doopboek wordt als datum 4 januari genoemd, terwijl in de bezwaarstukken van dh. Saltzherr sprake is van 11 januari Dat is 3 maanden voordat de rechtse kandidaat P. Bongers uit Nieuw-Lekkerland hier bevestigd werd

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Colofon...1 Van de redactie...2 Startzondag...2 Scribabbels...3 Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier...6 Verjaardagen Hervormde gemeenteleden...7 De Z.W.O.-commissie vraagt

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE.................................................... 1ª KERKDIENSTEN...............................................

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie