De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking"

Transcriptie

1 De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking Christelijke Hogeschool Ede Minor Hoezo armoede? Auteurs: A. Both, D. Hendriks, J. van Hartingsveldt, T. van der Kraan & J. Nagel 13 januari

2 Inhoudsopgave Introductie 3-4 Aanleiding 3 Achtergrondinformatie 3 Probleemstelling 3 Onderzoeksvraag/vragen 3 Belang van het onderzoek 3-4 Doelstelling 4 Stakeholderanalyse 5-6 Doelgroep 5 Specificatie doelgroep 5-6 Rol van de doelgroep 6 Belang van stakeholders 6 Relatie tussen projectleider en stakeholder 6 Huidige situatie 7-8 Participatiewet 7 Individuele toeslag 7-8 Onderzoeksopzet 9-10 Onderzoeksmethode 9 Middelen 9 Onderzoeksproces 9-10 Reflectie op werkwijze en onderzoeksproces 10 Resultaten Deelvraag 1 11 Deelvraag Algemene resultaten 12 Conclusies en aanbevelingen Mogelijkheid tot maatwerk 13 Inlichten doelgroep 13 Taken voor onderwijsinstellingen 13 Eventueel vervolgonderzoek Literatuurlijst 15 Bijlagen Bijlage 1: (voor) Literatuuronderzoek Bijlage 2: Onderzoek gemeenten Bijlage 3: Gesprek R. van Leeuwen, zorgcoördinator ROC A Bijlage 4: Gesprek Jan Willem Jonker, oud student 23 Bijlage 5: Gesprek H. Timmerman, decaan Christelijke Hogeschool Ede Bijlage 6: Gesprek beleidsmedewerker minimabeleid, gemeente Ede 26 Bijlage 7: Gesprek Evelien Meester, adviseur Stimulansz Bijlage 8: Gesprek Simon Groenedijk, student CHE 29 2

3 Introductie Aanleiding Door het invoeren van de Participatiewet op 1 januari 2015 wil de overheid bereiken dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De gemeenten gaan de verantwoordelijkheid dragen voor het re-integreren van mensen die nog kunnen werken, maar hierbij wel ondersteuning nodig hebben (Rijksoverheid, 2014). Per 1 januari 2015 worden er geen nieuwe gevallen meer toegelaten tot de Wajong. Studenten die al gebruik maken van de studieregeling blijven dit doen tijdens hun studie. En nieuwe studenten met een functiebeperking vallen onder de nieuwe Participatiewet. Een aantal van de studenten die nu gebruik maken van de studieregeling in de Wajong zullen onder de Participatiewet gaan vallen. Deze wet introduceert een studiemaatregel, namelijk de individuele studietoeslag. Daarmee komt de oude studieregeling te vervallen. De studietoeslag is een periodieke toeslag voor scholieren en studenten die door een ziekte of beperking niet in staat zullen zijn het minimumloon te verdienen. Studerenden met een functiebeperking hebben minder mogelijkheden om naast hun opleiding een bijbaan te hebben. Daardoor moeten deze studenten meer bij lenen waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verslechtert. De studietoeslag zou dit 'gat' een beetje moeten opvullen. Achtergrondinformatie De Participatiewet is de samenvoeging van de bijstandswet (WWB), de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hiermee wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen weer aan het werk gaan en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving (SP, 2014). De Wajong is er voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben met het zoeken naar betaald werk of ondersteuning nodig hebben bij het behouden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen wanneer zij denken dat ze niet kunnen werken of niet genoeg verdienen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Wajong deels op in de Participatiewet, vanaf dan kunnen jonggehandicapten alleen een Wajong-uitkering krijgen wanneer ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De groep mensen die hier niet onder gaan vallen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet, zodra aan de voorwaarden is voldaan (Rijksoverheid, 2014). Probleemstelling Op 1 januari is dus de Participatiewet in werking getreden. Onderdeel daarvan is de zgn. studietoeslag. De toeslag kan aangevraagd worden bij de gemeente. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte van de toeslag. Stichting Stimulansz wil graag weten of de toeslag wel een effectief middel is om studenten te ondersteunen bij het voltooien van hun studie en of de studietoeslag nu juist niet zorgt voor de zgn. armoedeval, d.w.z. een inkomensterugval na het voltooien van de opleiding. Vraag is ook hoe scholen, bijv. de CHE, deze toeslag onder de aandacht van scholieren of studenten kan brengen. Ten slotte is de vraag van belang of dit middel eigenlijk wel effectief is. (van Deutekom & Roor, 2014) Onderzoeksvraag/vragen Om antwoord te kunnen krijgen op het bovenstaande probleem is er een hoofdvraag en zijn er twee deelvragen opgesteld. Deze zijn als volgt: Hoofdvraag: Is de studietoeslag in de Participatiewet een effectief middel om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking die hiervoor in aanmerking komen? Deel vraag 1: Wat zijn de ervaringen over de effectiviteit van de studieregeling in de Wajong? Deel vraag 2: Wat is de verwachte effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet? 3

4 Belang van het onderzoek In dit onderzoek wordt er onderzocht of deze studietoeslag een preventief middel is om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking. Zoals in de probleemomschrijving is beschreven is het nog maar de vraag of deze studietoeslag een effectief middel is en niet juist zorgt voor de zgn. armoedeval, d.w.z. een inkomensterugval na het voltooien van de opleiding. Het gaat dus specifiek om de groep studerende jongeren die niet meer tot de Wajong behoren, maar wel mogelijkheden hebben tot studeren en dus in aanmerking kunnen komen voor de studietoeslag. Bovendien is dit onderzoek ook in het belang van de gemeente. Ondanks dat er momenteel geld is om de studietoeslag te kunnen financieren, is in veel gemeenten onduidelijk welke hoogte de toeslag heeft en welke eisen gesteld worden voor het toekennen hiervan. Ervaringen van betrokkenen kunnen gemeenten helpen het geld zorgvuldig te besteden aan diegenen die het echt nodig hebben. Doelstelling Het doel van het onderzoek is om op basis van ervaringen van betrokkenen een advies te kunnen geven over de mogelijke effectiviteit van de studietoeslag en nader te onderzoeken onderwerpen. Dit onderzoek zal een adviesrapport opleveren dat aangeboden zal worden aan Stichting Stimulansz. 4

5 Stakeholderanalyse Voor het opzetten van de stakeholderanalyse is er gebruik gemaakt van de checklist volgens Noordhoff. (Gritt, 2011) Doelgroep Wie beslist over het project? Evelien Meester van Stichting Stimulansz. Wie zijn de gebruikers van het projectresultaat? Stichting Stimulansz. Wie ondervinden de positieve en negatieve gevolgen van het projectresultaat? Stichting Stimulansz Afhankelijk; - De studenten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling van studiebijdrage. - UWV Wie ondervinden de positieve en negatieve gevolgen van de uitvoering van het project? - De geïnterviewde decanen - De geïnterviewde studenten - De geïnterviewde medewerker van gemeente Ede, Anita Haalboom. Wie zijn voor het project en wie zijn er tegen? De voorstanders zijn Stichting Stimulansz, de decanen van de scholen, de meewerkende studenten die gebruik maken van de Wajong en het UWV. Wij hebben niet gemerkt dat er tegenstanders zijn. Wie voeren het project uit? Studenten van de CHE met de verbredingsminor Hoezo Armoede, Thamara van der Kraan, Debora Hendriks, Jiska Nagel, Andrea Both en Janita van Hartingsveldt Wie zijn de leveranciers van projectmedewerkers middelen of materiaal en materieel? De decaan van ROC A12 heeft gezorgd dat er een mail gestuurd kon worden naar studenten die mogelijk deel konden nemen aan het onderzoek. De decaan van de CHE heeft een mail rondgestuurd naar alle studenten met een Wajong-uitkering met een oproep om deel te nemen aan het onderzoek. Specificatie doelgroep Wat weet de doelgroep van het project? Er is opgemerkt dat de decanen en de studenten erg weinig weten over dit onderwerp. De decanen wisten niet dat de Wajong gaat veranderen en men wist al helemaal niet wat deze veranderingen inhielden. Ook de studenten wisten niet wat de veranderingen voor hun inhielden. Men ging zich pas verdiepen nadat de onderzoekers contact met hen opnamen. Welke ervaring heeft de doelgroep met de projectorganisatie of de opdrachtgever? De doelgroep staat op afstand van de opdrachtgever. Dit komt omdat er nog een schakel tussen de studenten/scholieren zit en Stichting Stimulansz en de gemeenten, de klanten van de opdrachtgever. Welke houding heeft de doelgroep met betrekking tot het project? De decanen en de studenten vonden het een interessant onderwerp en gaven aan dat ze er wel meer over wilden weten 5

6 Welke vertegenwoordigers heeft de doelgroep? Voor jongeren met een Wajong-uitkering is er een belangenvereniging genaamd Tooon. Tooon wil opkomen voor de jongeren en bedrijven enthousiast maken om ze in dienst te nemen (EenVandaag, 2011). Wat is het opleidingsniveau/deskundigheid van de doelgroep Het opleidingsniveau van de studenten in dit onderzoek is MBO en HBO. In gesprek met decanen en studenten met een functiebeperking hebben wij de indruk opgedaan dat er meer studenten met een functiebeperking zijn op het MBO dan op het HBO. Rol van de doelgroep Denkt mee en levert informatie of deskundigheid op de achtergrond: Stichting Stimulansz, UWV en de decanen van ROC A12 en CHE. Werkt mee aan het project: De studenten die in aanmerking komen voor de studieregeling van de Wajong en/of de nieuwe regeling van de studietoeslag. Beslist of beslist mee: Stichting Stimulansz Belang van de stakeholders Heeft groot belang of weinig belang bij het projectresultaat: Groot belang: - De studenten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling van de studietoeslag. - Stichting Stimulansz - Gemeente Ede Weinig belang: - UWV - Decanen Ondervindt voordeel of nadeel van het projectresultaat: Voordeel: - De studenten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling van de studietoeslag. - Stichting Stimulansz - Decanen - UWV Heeft veel of weinig invloed op het project Veel: - De studenten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling van de studietoeslag. - UWV - Decanen - Stichting Stimulansz - Gemeente Ede Weinig: Geen van de doelgroepen heeft weinig invloed op het project. Relatie tussen projectleider en de stakeholders Er is grote of geringe overeenstemming over het projectresultaat? Er is een overeenstemming over het projectresultaat vanuit de minor Hoezo Armoede? door Henk van Deutekom met Evelien Meester die Stichting Stimulansz vertegenwoordigt. Er is veel of weinig onderling vertrouwen? Er is veel onderling vertrouwen. Men heeft vertrouwen in het onderzoek en de resultaten daarvan. Echter wordt het onderzoek wel beperkt door de geringe tijd die er is, wat de kwaliteit van het onderzoek beïnvloedt. 6

7 Huidige situatie Participatiewet Door het invoeren van de Participatiewet op 1 januari 2015 wil de overheid bereiken dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De gemeenten gaan de verantwoordelijkheid dragen voor het re-integreren van mensen die nog kunnen werken maar hierbij wel ondersteuning nodig hebben (Rijksoverheid, 2014). Vanaf 1 januari 2015 gaat de Wajong op in de Participatiewet, vanaf dan kunnen jonggehandicapten alleen een Wajong-uitkering krijgen wanneer ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De groep mensen die hier niet voor in aanmerking gaan komen, kunnen een beroep doen bij de gemeente, voor een uitkering uit de Participatiewet (Rijksoverheid, 2014). Wanneer iemand in 2015 nog geen Wajong-uitkering ontvangt gaat het UWV beoordelen of de jongere een mogelijkheid heeft om te kunnen werken. Wanneer er besloten wordt dat de jongere arbeidsongeschikt is en nooit meer kan werken, heeft hij recht op een Wajong-uitkering (Rijksoverheid, 2014). Wanneer een jongere op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering krijgt, dan komt er een herbeoordeling. Tussen 2015 en 2018 gaat het UWV alle dossiers van mensen met een Wajong opnieuw bekijken om vast te stellen of iemand gedeeltelijk kan gaan werken of niet. Hierbij wordt er een splitsing gemaakt in de oude Wajong en de nieuwe Wajong (UWV, 2014). Wanneer het UWV vindt dat iemand gedeeltelijk kan werken maar deze persoon is het hier niet mee eens, wordt er vanaf 2018 gekort op de uitkering. Dan wordt er nog maar 70% van het minimumloon uitbetaald. Blijkt uit het onderzoek dat iemand arbeidsongeschikt is dan blijft de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon (UWV, 2014) (Rijksoverheid, 2014). Oude Wajong: Onder de oude Wajong wordt iedereen verstaan die voor 2010 een Wajong heeft aangevraagd. Bij het opnieuw bekijken van alle gegevens wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk gegevens die bij het UWV aanwezig zijn. Wanneer er dan nog informatie mist, is het mogelijk dat er een gesprek plaatsvindt om de informatie aan te vullen (UWV, 2014). Nieuwe Wajong: Onder de nieuwe Wajong wordt iedereen verstaan die een Wajong heeft aangevraagd vanaf 1 januari Deze groep is al beoordeeld op hun mogelijkheid om te werken (UWV, 2014). De groep mensen met een arbeidsbeperking die per 1 januari 2015 in de bijstand gaan vallen moeten aan het werk. Gemeenten worden hiervoor verantwoordelijk. Door de invoering van de Participatiewet kunnen de gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor deze doelgroep aan te bieden. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een gedeelte van het loon mee te betalen. Dit zou dan komen in de vorm van loonkostensubsidie. Hierdoor zou de werknemer zelf het cao-loon of anders het minimumloon ontvangen (Rijksoverheid, 2014). Individuele studietoeslag De regering schat in dat van de Wajongers mensen een arbeidsvermogen hebben. Vanaf 1 januari 2015 komen alleen de jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn nog in de Wajong terecht en komt de groep jonggehandicapten die kunnen werken, maar nog geen baan hebben in de bijstand terecht (SP, 2014) De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag is via een amendement van Steven van Weyenberg (D66) als vorm van bijzondere bijstand in de Participatiewet opgenomen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan studeren. Voor veel van deze mensen is het moeilijk om een studie te combineren met een bijbaan waardoor ze via de individuele studietoeslag een extra steuntje ontvangen (Schroeten, 2014). Door mensen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, te ondersteunen tijdens hun studie, wordt na het afronden van een studie hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Met een diploma krijgen werkgevers bewijs dat iemand gemotiveerd is en ook mogelijkheden tot werk heeft. De regering geeft aan dat mensen die niet volledig geschikt zijn om te gaan werken moeite hebben te gaan studeren. Er zou een drempel liggen op het gebied van lenen voor een studie, omdat de kans om een betaalde baan na de 7

8 studie lager is. Door de mogelijkheid aan te bieden voor een individuele studietoeslag wil de gemeente mensen stimuleren om een studie te gaan volgen of naar school te gaan (Gemeente Ede a, 2014). Mensen moeten aan de onderstaande eisen voldoen om een individuele studietoeslag aan te vragen (Gemeente Ede c, 2014): De persoon moet minimaal 18 jaar oud zijn De persoon moet recht hebben op studiefinanciering De persoon heeft geen eigen vermogen Van de persoon moet vastgesteld zijn dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel de mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Buiten deze punten om moet de persoon in de doelgroep vallen die in aanmerking komt voor de Participatiewet. Wajongers die nu op school zitten of een studie volgen krijgen geen volledige uitkering. Zij vallen onder de studieregeling. Mensen die nu nog aan het studeren zijn of op school zitten krijgen maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon als studietoeslag (WMO-Raad, 2014). De studieregeling kwam mee met de nieuwe Wajong die per 1 januari 2010 werd ingevoerd. Jonggehandicapten die zich aanmelden voor een Wajong komen sinds januari 2010 in de werk-, studie- of uitkeringsregeling terecht. Voor de gemeenten zijn vooral de groep die in de werk- en studieregeling komen van belang. Uit deze groep heeft een groot deel nu of in de toekomst arbeidsmogelijkheden. Na de invoering van de Participatiewet zullen zij mogelijk bij de gemeenten aankloppen voor begeleiding en eventueel een uitkering (UWV, 2012). De Nieuwe Wajong waaronder de studieregeling valt- is ingevoerd na aanleiding van de grote toename van jongeren in de Wajong. Daarnaast wilde het kabinet meer jongeren met een beperking aan het werk krijgen. De verwachting was dat na de invoering van de nieuwe Wajong de instroom met tien procent zou dalen en de uitstroom naar werk met tien procent zou toenemen (Mijs, 2011). De studieregeling is ingevoerd omdat jonggehandicapten minder arbeidsmogelijkheden hebben. Studenten hebben doorgaans een bijbaantje, voor jonggehandicapten is dit vaak geen optie. Ze zijn dan sneller aangewezen op een studielening die terug betaald moet worden. Om dit te voorkomen is er gekozen voor een bedrag van 25% van het minimumloon als inkomensondersteuning voor studerende jongeren (Mijs, 2011). Hierdoor willen ze studeren voor jonggehandicapten stimuleren zodat ze na de studie meer arbeidsmogelijkheden hebben en mee kunnen draaien in de samenleving. Wanneer iemand een Wajong-uitkering ontvangt en gaat studeren heeft hij recht op de studieregeling als de persoon recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren, maar ook wanneer de ouders van de Wajonger nog recht hebben op kinderbijslag (UWV, 2011). Jongeren die nu onder de studieregeling vallen, houden hier recht op zolang hun opleiding loopt. Hij blijft dus bestaan voor de groep mensen die nu al onder de Wajong valt. Jongeren die na 1 januari 2015 worden ingeschreven vallen onder de Participatiewet. In de Participatiewet is de individuele studietoeslag opgenomen waar een jongere dan een beroep op kan doen. (Gemeenteloket, 2014). De hoogte van de individuele studietoeslag wordt per gemeente bepaald. In de Gemeente Ede is het bedrag gezet op 100,- per maand voor een periode van 12 maanden. De toeslag wordt toegekend voor 12 maanden zolang de persoon voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag zoals die bepaald zijn in de Participatiewet (Gemeente Ede b, 2014). Uit het gesprek met de Gemeente Ede kwam naar voren dat dit bedrag op 100,- per maand is gezet, om te voorkomen dat er een groot verschil aan inkomen ontstaat tussen jongeren die net niet in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag maar wel moeite hebben met werken, en tussen jongeren die hier wel voor in aanmerking komen. Voor ons beeld hebben we van een aantal gemeenten de Verordening studietoeslag opgeroepen en gekeken naar de hoogte van de normbedragen voor de studietoeslag. Dat varieert enorm, van eenmalig 38% van de bijstandsnorm (ongeveer 550,-), tot 25% van het WML (ongeveer 300,- per maand). Zie bijlage 2. Uit gegevens van het UWV blijkt, dat in 2013 ongeveer studenten gebruik maakten van de studieregeling (zie bijlage 1). 8

9 9

10 Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Voor de uitvoering van ons onderzoek hebben we gewerkt volgens een kwalitatieve en beschrijvende onderzoeksopzet. Het is een beschrijvend onderzoek omdat we vanuit het gezichtspunt van de betrokkenen belevingen en ervaringen in kaart brengen. De betrokkenen (de onderzoekseenheid) is in dit geval anders dan de doelgroep. De doelgroep zijn studerende jongeren met een functiebeperking. De onderzoekseenheid bestaat uit meerdere individuen (niet alleen jongeren met een functiebeperking). Deze individuen worden respondenten genoemd, omdat zij zichzelf vertegenwoordigen in ons onderzoek. (Baarda, de Goede, & Teunissen, p. 150) De verschillende perspectieven noemen we situatiedefinities. Deze aanpak heeft een open houding van ons gevraagd, omdat het gaat om ervaring en inzichten van de ander. Om deze reden hebben wij gekozen voor een casestudy in de vorm van zowel interviews als literatuuronderzoek. Zoals aangegeven bestaat onze onderzoekseenheid uit meerdere individuen. Deze individuen (beleidsmedewerker minima gemeente Ede; zorgcoördinator ROC; decaan CHE; studenten die gebruik maken van de Wajong) hebben betrekking op de context waarin de studietoeslag wordt toegepast. Door vanuit meerdere invalshoeken gegevens te hebben verzameld, hebben wij een vollediger beeld van de situatie gecreëerd (data-triangulatie). Middelen Literatuuronderzoek Alvorens gestart te zijn met het interviewen hebben wij een literatuuronderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft ons een beeld gegeven van de ontwikkeling naar en de huidige situatie waarin de studieregeling verkeert. We hebben een aantal vragen opgesteld waar wij antwoord op wilden hebben voor we de interviews af zouden nemen. Met deze voorkennis hebben wij verschillende topiclisten opgesteld, afhankelijk van de rol van de geïnterviewde. Dit is gelukt en het heeft ons opgeleverd dat wij de stand van zaken goed wisten uit te leggen en de diepte in konden gaan met de gesprekken. Interviews De interviews hebben wij ingezet om erachter te komen wat de betrokkenen weten, denken, voelen en willen betreffende het onderwerp. Wij hebben gekozen voor de vorm van een focused interview aan de hand van een topiclist. Het is een wat meer gestructureerde vorm van een interview. De vragen konden zelf worden ingevuld, maar de onderwerpen lagen min of meer vast. Dit heeft ervoor gezorgd dat er ook ruimte was om in te gaan op andere relevante informatie. De interviews hebben wij afgenomen in tweetallen. Afhankelijk van de bereikbaarheid en omgang met privacy is dit face-to-face of telefonisch gebeurd. Toestemming is gevraagd om het gesprek op te nemen en de gegevens schriftelijk te verwerken ten doeleinde van dit onderzoek. Onderzoeksproces Tijdens het onderzoek hebben wij te maken gehad met verschillende (f)actoren die de voortgang van ons onderzoek hebben belemmerd. De interviews hebben het grootste aandeel in ons onderzoek, omdat vanuit daar de verschillende belevingen in kaart worden gebracht. Degene die wij wilden bereiken voor ons interview hadden niet altijd de tijd en de mogelijkheid om hier aan mee te werken. Door vertraagde communicatie is ons proces ook vertraagd. Ook was de bereikbaarheid van (oud)studerenden met een functiebeperking lastig. Dit contact verliep via de zorgcoördinator van het ROC en de decaan van de CHE in verband met de privacy. Hierin waren wij dus afhankelijk van de snelheid waarop zij dit doorspeelden aan de (oud)studenten en de reactie van de (oud)studenten naar ons toe. Dinsdag 9 december is er een tweetal naar de stakeholdersbijeenkomst van het UWV Wajong Werkt geweest. Via deze bijeenkomst hebben wij contact kunnen leggen met een medewerker van het UWV. Via haar zouden wij in contact komen met degene die gaat over studerende Wajongers. Helaas is dit contact gestrand. Meerdere malen is geprobeerd dit te hervatten. Dit is niet gelukt. Bovendien is er een gesprek geweest met de minima beleidsmedewerker van gemeente Ede. Uit dit gesprek hebben wij waardevolle informatie voor ons onderzoek kunnen halen. Dit kunt u teruglezen in het verslag. 10

11 Via de zorgcoördinator van het ROC hebben wij ook de contactgegevens ontvangen van een medewerker van gemeente Wageningen. Gemeente Wageningen zou het huidige aantal studerende Wajongers in kaart hebben gebracht. Dit contact is enigszins vertraagd door de tussenliggende kerstvakantie (hij was niet meer bereikbaar). Vervolgens is er contact gelegd met de casemanager van Wajongers UWV in Wageningen. Dit contact is helaas niet van de grond gekomen. Halverwege het proces hebben we het doel van ons onderzoek aan moeten passen vanwege de tijdnood. In eerste instantie hadden wij een beschrijving willen geven van de verwachtte effectiviteit van de studietoeslag. Dit hebben wij bijgesteld naar deels verwachting naar aanleiding van de tot nu toe verstrekte gegevens en nader te onderzoeken onderwerpen. Bij de nader te onderzoeken onderwerpen zou Stimulansz een meerwaarde hebben om de voortgang en het inzetten van de studietoeslag te kunnen bevorderen. In de afrondingsfase hebben wij nogmaals contact gehad met Evelien Meester en hebben wij het onderzoek tot dusver aan haar voorgelegd. Zij heeft nog een aantal aanvullingen gegeven en deze hebben wij vervolgens verwerkt. Reflectie op werkwijze en onderzoeksproces In het begin vonden we het lastig om het onderzoek te kaderen, maar naar verloop van tijd kregen wij hier meer beeld bij. Dit beeld kregen wij door om ons in te lezen in de beschikbare en relevante bronnen. Ook de begeleiding vanuit Henk heeft ons geholpen richting te geven aan ons onderzoek. Al met al hebben wij interessante ontdekkingen opgedaan tijdens dit onderzoek. Ondanks dat ons onderzoek niet waterdicht is, wat betreft getrokken conclusies, geeft het verschillende ingangen tot nader te onderzoeken onderwerpen. Dit heeft een toegevoegde waarde voor Stimulansz, omdat zij dat vooronderzoek niet meer hoeft te verrichten. Wat betreft de werkwijze: in principe hebben wij het onderzoek goed voorbereid, door middel van het plan van aanpak en het daarin opgenomen tijdspad. In het onderzoek zelf hebben we een breed beeld kunnen beschrijven door de verschillende invalshoeken. Mogelijk hadden we de berichten eerder uit kunnen zetten, omdat we naderhand in tijdnood kwamen. Dit had ons wellicht wat meer speelruimte gegeven. Dat neemt niet weg dat we afhankelijk waren van derden om de gegevens van (oud)studenten te krijgen. 11

12 Resultaten In gesprek met decanen, (oud) studenten, medewerker gemeente minimabeleid en adviseur van Stimulansz hebben we veel informatie weten te verzamelen. Deze informatie bevat een aantal resultaten die van toepassing zijn op de deelvragen die in het onderzoek zijn opgesteld om de uiteindelijke hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Per deelvraag zullen we de resultaten beschrijven. Deel vraag 1: Wat zijn de ervaringen over de effectiviteit van de studieregeling in de Wajong? Uit gesprek met de studenten die gebruik maken van de studieregeling kwam duidelijk naar voren dat de studieregeling een middel is dat stimuleert om te gaan studeren. Volgens Simon heeft het hem gemotiveerd om te gaan studeren. Hij vertelt dat hij ook genoegen had kunnen nemen met een willekeurige baan, maar hij heeft er voor gekozen om door te studeren. Daarmee hoopt hij een baan te krijgen die hij leuk vindt en waarmee hij genoeg geld kan verdienen om in de toekomst niet meer afhankelijk te hoeven zijn van bijvoorbeeld het UWV. Bovendien benoemen zowel Simon als Joëlle dat de studieregeling een grote druk wegneemt betreft financiële zaken, waardoor zij zich kunnen richten op hun studie. Voor beiden is het niet mogelijk om naast hun studie te werken, waardoor zij afhankelijk zijn van de studieregeling om sowieso hun vaste lasten te kunnen betalen. Het verhaal van Joëlle bevestigt daarnaast het positieve effect van de studieregeling binnen de Wajong, doordat zij gebruik kan maken van taxivervoer wat de mogelijkheid biedt om naar school te kunnen gaan. Dit middel en ook andere middelen,zoals een job-coach, kunnen gefinancierd worden vanuit de Wajong. Dit leidt tot maatwerk, zodat elke student krijgt wat hij nodig heeft. Dat is opmerkelijk, omdat de decentralisatie van de Wajong/studieregeling nu juist is ingezet omdat gemeenten beter in staat zouden zijn maatwerk te verrichten, maar voor deze nieuwe doelgroep in beginsel niet meer doen dan het verstrekken van een studietoeslag. Een punt dat we vanuit verschillende kanten hebben gehoord is dat er weinig of onvoldoende bekend is over de rechten en plichten omtrent de studietoeslag. De studenten die wij hebben gesproken gaven voornamelijk aan dat het onduidelijk is wat de studieregeling precies inhoudt. Simon vraagt zich bijvoorbeeld af hoeveel hij mag bijverdienen naast zijn studieregeling en Joëlle heeft uitleg over haar uitkering gekregen van haar ambulante begeleiding, waardoor zij begreep hoeveel geld, van wie en waarvoor zij dat ontvangt. Simon noemt hierbij dat het lastig is om door de systemen van het UWV te komen om de juiste personen met de juiste informatie te vinden. Deelvraag 2: Wat is de verwachte effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet? Zoals bij deelvraag 1 beschreven, zijn er vanuit het budget beschikbaar via de Wajong meer mogelijkheden om middelen in te zetten ter onderbouwing van de voortgang van de studie. De zorgcoördinator (R. van Leeuwen) geeft hiervoor het voorbeeld van de job-coach, omdat veel leerlingen in het MBO te maken hebben met de werkvloer. Dat speelt in zekere zin ook in toenemende mate binnen het HBO, omdat daarin een transformatie zichtbaar is naar een leer-werkbedrijf. De verschuiving naar de Participatiewet veroorzaakt volgens R. van Leeuwen een lacune m.b.t. de nodige materialen en middelen, omdat deze niet meer vanuit de Wajong gefinancierd worden en de gemeenten dit niet voor hun rekening zullen nemen. Hierdoor is de verwachting dat de student hetzij meer moet lenen, hetzij een groter beroep moet doen op zijn sociale netwerk om studeren mogelijk te kunnen maken. Gezien het HBO waar veel studenten in een onbekende stad op kamers wonen, verwachten wij dat de zelfredzaamheid van de student op de proef wordt gesteld. De verschuiving naar de Participatiewet lijkt voor veel onduidelijkheid te zorgen wat blijkt uit de gesprekken met o.a. de decanen. Er is nog vrijwel geen kennis over de nieuwe studietoeslag, de hoogte van het bedrag en de eisen die hieraan gesteld worden. Is het de taak van de gemeente om decanen e.a. voor te lichten zodat de informatie uiteindelijk bij de studenten terecht komt? 12

13 Daarentegen spreekt Evelien Meester haar verwachting uit dat er meer studenten gebruik gaan maken van de studietoeslag, omdat de drempel verlaagd is en het aanvragen van een studietoeslag minder stigmatiserend is. Dat wordt onderschreven door de zorgcoördinator van het ROC A 12. Daarbij komt dat het indienen van een aanvraag voor een Wajong-studieregeling, een gecompliceerder proces was, dan het aanvragen van de studietoeslag bij gemeenten zal zijn. Bovendien zal bij veel gemeenten, anders dan bij het UWV een beperktere medische toets plaatsvinden, omdat een volwaardig medisch onderzoek bij bijv. het UWV kostbaar is. Een aanvraag voor een medische beoordeling bij het UWV kost minimaal 700, terwijl de gemeente, waar nu de aanvraag gedaan moet worden, naar verwachting minder kritisch om zal gaan met de indicatoren omdat deze nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Simon benoemde dit verschil ook en benoemt ook het aspect dat het minder stigmatiserend is om bij de gemeente een aanvraag te moeten doen dan bij het UWV. Uit gegevens van het UWV blijkt dat ongeveer studenten gebruik maakten van de studieregeling. Gelet op de verwachting dat het aantal aanvragen (en toekenningen) zal toenemen, vanwege de lagere aanvraagdrempel en toelatingseisen, zou de volgende financiële raming een indicatie kunnen opleveren van de landelijke budgettaire last: 20% meer aanvragen en toekenningen levert circa studenten op die de studietoeslag ontvangen. Bij een gemiddeld normbedrag van 200,- per maand is dit aan programmakosten alleen al circa 20 miljoen euro per jaar, landelijk 1. Evelien Meester zou graag zien dat er maatwerk wat betreft de hoogte van de studietoeslag geleverd zou worden. Zo kan er per student gekeken worden wat er nodig is. De ene student heeft namelijk meer nodig bijv. een blinde student die aangepaste boeken nodig heeft. Haar verwachting is dat de ene beperking meer kosten met zich mee brengt dan de ander. Het is echter de vraag of de regeling in artikel 36b P-wet deze ruimte biedt. Het ontbreekt ons aan regeltechnische kennis en inzicht om op dat punt aanbevelingen te doen. Uit navraag bij de zorgcoördinator van het ROC A12 en de decaan bij de CHE is ons gebleken, dat de inzet van de studietoeslag als pgb met trekkingsrecht voor doeleinden, verband houdende met het opheffen of beperken van een handicap tijdens de studie, een goed alternatief zou zijn van een bedrag om niet. Daarbij tekent de zorgcoördinator van het ROC aan, dat het de vraag is of mbo-studenten met functiebeperking zelfsturend/redzaam genoeg zijn, om het budget adequaat te besteden. Dat heeft overigens ook nog een leeftijdsaspect. De gemiddelde leeftijd van mbo-studenten is nou eenmaal lager dan die van HBO/WO-studenten. De decaan van de CHE voegt er nog aan toe, dat er extra studiefinanciering beschikbaar is voor langstudeerders die met ziekte e.d. te kampen hebben. Bovendien kunnen er binnen de CHE twee noodfondsen worden aangesproken om studenten die met studievertraging kampen i.v.m. persoonlijke redenen, te ondersteunen. De decaan van het CHE geeft daarnaast nog aan dat een differentiatie in het normbedrag voor de studietoeslag, afhankelijk van de aard van de aandoening, passend zou zijn. Niet elke handicap of beperking is hetzelfde. Ten slotte wijst de decaan er jog op dat het eigenlijk onaanvaardbaar is, dat er onder studenten ongelijke behandeling ontstaat, omdat op school, en dat geldt zeker voor de CHE, nou eenmaal studenten uit alle windrichtingen en woonplaatsen studeren. De student uit de ene gemeente krijgt dan meer/minder dan de student met eenzelfde beperking uit een andere gemeente. Algemene resultaten Uit het gesprek met de zorgcoördinator is de verwachting naar voren gekomen dat er meer studenten met een functiebeperking op het MBO studeren dan op het HBO. Onze verwachting is dat een HBO-er of WOer meer draagkracht heeft door zijn netwerk dat over het algemeen zal bestaan uit HBO en/of WO opgeleide contacten. Dus meer draagkracht en meer draagvlak dan een MBO-er die over het algemeen uit een netwerk komt met MBO opgeleide contacten. In gesprek met de zorgcoördinator van het ROC A12 is gebleken dat er 264 studenten van de +/ (ruwe schatting) studenten bekend zijn met een functiebeperking. De decaan van de CHE heeft hier geen 1 Waarbij bedacht moet worden dat de toeslag gebruteerd moet worden met loonheffing etc. omdat het als belastbaar inkomen wordt aangemerkt. 13

14 aantallen over genoemd. Het aantal studenten met een functiebeperking binnen de circa studenten is niet te geven. Daar worden geen centrale data van bijgehouden (is een zaak van de verschillende Academies). De decaan schat wel in, dat het aantal studenten verhoudingsgewijs en absoluut gezien aanmerkelijk lager zal liggen dan op een ROC. Studenten beginnen nou eenmaal aan de studie met het vooruitzicht middels een baan een inkomen boven WML te verdienen. Ook voor studenten met een functiebeperking zal dit doorgaans gelden, hoewel zij onderschrijft dat er studenten zijn die wel per uur WML kunnen verdienen maar per week niet, omdat ze slechts in deeltijd kunnen werken. Die groep zal vermoedelijk groter zijn dan bij de ROC s. 14

15 Con.clusies Uit het beperkte onderzoek komt naar voren dat de jongeren die gebruik maken van de studieregeling in de Wajong hier baat bij hebben, omdat het hen motiveert om een opleiding te gaan volgen. Of de studie afgerond kan worden is niet alleen afhankelijk van de financiering, maar ook van de verschillende facetten die een beperking met zich meebrengt. Studenten die nu onder de Participatiewet gaan vallen, gaan in de regel minder financiële ondersteuning ontvangen ten opzichte van studenten die gebruik maken van de studieregeling uit de Wajong. Dit zal meer zelfredzaamheid vragen om zichzelf te faciliteren in het volgen van een opleiding. Zo zal er bijvoorbeeld vaker een beroep gedaan moeten worden op niet betaalde diensten in plaats van een job-coach als de beperking daarom vraagt. Ook het verschil in de hoogte van de toeslag zal van invloed zijn op de mogelijkheden die de student krijgt om te gaan studeren. Er zal hierdoor ongelijkheid worden gecreëerd voor studenten met eenzelfde beperking uit andere gemeenten. Om een antwoord te kunnen geven op onze hoofdvragen, is het belangrijk het volgende vast te stellen: het effect van de studietoeslag is afhankelijk van de hoogte van de toeslag, mate van de beperking en de draagkracht van de student. Voor studenten die een hoge mate van zelfredzaamheid hebben is de studietoeslag, vermoeden wij, een uitkomst, omdat ze nu de mogelijkheid hebben op extra financiële ondersteuning. Uit de gehouden interviews onder studenten komt het beeld naar voren dat het echt bijdraagt aan voortzetting en afronding van de studie. Het zal hen dan ook zeker stimuleren om een opleiding te volgen en af te ronden. Voor studenten die minder zelfredzaam zijn, zal de studietoeslag eerder een beperking vormen dan een uitkomst. Dit heeft enerzijds te maken met de ondersteunende voorzieningen, die op grond van de Wajong kunnen worden verkregen. Degene die eerder in de Wajong terecht zouden zijn gekomen, zouden daar meer gefaciliteerd worden terwijl zij nu hun hulpmiddelen zelf moeten uitzoeken en bekostigen. Anderzijds heeft dat ook te maken met de mate van zelfsturing, die onder jongeren die het MBO volgen en een functionele beperking hebben, doorgaans minder zal zijn. Op basis van dit onderzoek kan er geen vaststaande conclusie getrokken worden of het een effectief middel is om armoede te bestrijden, maar zijn er wel indicaties die daarop wijzen. Wat jammer is, is dat dit jaar er ook studenten zijn die niet afweten van de mogelijkheid om de studietoeslag aan te vragen, terwijl het financiële perspectief wel wordt meegenomen in de overweging om te gaan studeren, en dit als gevolg van de omzetting in het sociaal leenstelsel niet bepaald rooskleurig te noemen is.. Aanbevelingen Mogelijkheid tot maatwerk Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen onderscheid wordt gemaakt in de hoogte van de studietoeslag op basis van de mate van beperking. Overigens blijkt dat de ene student meer middelen nodig heeft omdat zijn draagvlak en draagkracht minder hoog is dan bij de ander. Een aanbeveling vanuit dit perspectief is als volgt: De mogelijkheid tot maatwerk onderzoeken. Het wordt dan per persoon/of groep bekeken en berekend, waardoor de financiële ondersteuning effectiever kan zijn. Daarbij aansluitend: de mogelijkheden onderzoeken voor andere financieringsvormen, zoals een pgb met trekkingsrecht, of voorzieningen in natura, zoals een job/studie-coach. Lijntje naar gemeenten Omdat het moeilijk te verkopen is dat studenten op dezelfde school afwijkende normbedragen ontvangen, bevelen wij aan dat gemeenten in de regio afstemming zoeken over de hoogte van het normbedrag voor de studietoeslag. Het is sowieso handig om een overlegpunt te hebben tussen onderwijssector en gemeenten in de regio over de uitvoering van deze regeling. Inlichten doelgroep Vanuit verschillende hoeken is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de Participatiewet, met daarin de studietoeslag. Om het effectief te kunnen laten zijn is het belangrijk dat de doelgroep weet waar hij gebruik van maakt en waarmee rekening gehouden moet worden, zoals rechten en plichten. De doelgroep kan op verschillende manieren hiervan op de hoogte gebracht worden. In eerste instantie vinden wij dat het 15

16 de taak van de gemeente is om de doelgroep meer informatie te leveren. Dit kan door bijvoorbeeld scholen te benaderen, want zij staan dichter bij de doelgroep. Taken voor onderwijsinstellingen Voor scholen ligt er een uitdaging om in de huidige ontwikkelingen nieuwe studenten tegemoet te komen. Dit kan o.a. door zelf op de hoogte te zijn van wat de huidige ontwikkelingen inhouden en ook zelf zicht te hebben op de doelgroep die het betreft. Ook voor de studenten op de scholen zelf, moet het duidelijk zijn wie hiervoor het aanspreekpunt is. Eventueel vervolgonderzoek Uit het onderzoek hebben wij belangrijke constateringen kunnen doen en daarnaast heeft het bij ons ook nieuwe vragen op geroepen. Het onderstaande gegeven heeft bij ons de volgende vraag op geroepen. 5% Van de schooluitvallers in het HBO en 9% in het WO geeft aan dat deze gestopt zijn vanwege hun handicap en/of beperking. 82% Van deze schooluitvallers geeft aan dat het fysiek niet meer mogelijk was om de studie af te ronden. Op welke manier zou de studietoeslag hen kunnen helpen om toch hun studie af te kunnen ronden? In deze vervolgvraag, kan er onderzocht worden hoe deze studietoeslag ondersteunend kan zijn bij het vervolgen van een studie en of het bedrag, wat hiervoor beschikbaar wordt gesteld, genoeg is. 16

17 Bibliografie D.B. Baarda, M. d. (2009). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff. Gemeente Ede a. (2014, november 11). Vordering individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente voorschotten Opgeroepen op december 15, 2014, van Ede: https://www.ede.nl/fileadmin/ris/bijlagen/ b42440f-2d a-6c92fb6f646a.pdf Gemeente Ede b. (2014). Aanbieding conceptverordening. Opgeroepen op december 14, 2014, van Ede: https://www.ede.nl/fileadmin/ris/bijlagen/ c2bc77-640d-43ea-be4c-7aa0f9cd7965.pdf Gemeente Ede c. (2014, december 11). Verordening individuele studietoeslaf Ede Opgeroepen op januari 11, 2015, van Gemeente Ede: Gemeenteloket. (2014, augustus). Informatieblad Participatiewet. Opgeroepen op december 15, 2014, van Gemeenteloket: 28/infoblad-participatiewet-aug-2014.pdf Gritt, R. (2011). projectmanagement. Opgeroepen op januari 07, 2015, van Noordhoff: Mijs, A. (2011). Wet werken naar vermogen. Opgeroepen op januari 5, 2015, van arno.uvt.nl: OCW. (2008, september 3). Rijksoverheid. Opgeroepen op januari 5, 2015, van Rijksoverheid: Rijksoverheid. (2014). Wat is de overheid van plan met de Participatiewet. Opgeroepen op december 15, 2014, van Rijksoverheid: Schroeten, N. (2014, juni 18). Vreemde eend binnen de Participatiewet - de individuele studietoeslag. Opgeroepen op december 2015, 2014, van Kluwerschulinck: SP. (2014). De Participatiewet, vragen en antwoorden. Opgeroepen op december 15, 2014, van SP. Eemsmond: UWV. (2013). Feiten en cijfers over Wajong. Opgeroepen op januari 5, 2015, van Divosa: https://www.divosa.nl/sites/default/files/feiten%20en%20cijfers%20over%20de%20wajong.pdf UWV. (2011, februari). Hoe hoog is uw uitkering. Een eigen inkomen met de Wajong. UWV. (2012). Informatie over de Wajong. Opgeroepen op januari 5, 2015, van rpa.west-brabant.eu: UWV. (2014). Kerngegevens Wajong - feiten en cijfers. Opgeroepen op januari 5, 2015, van UWV: UWV. (2014). Participatiewet: wat verandert er in de Wajong in Opgeroepen op december 15, 2014, van UWV werken aan perspectief: van Deutekom, H., & Roor, A. (2014). Hoezo Armoede? Een kennismaking met de wereld rondom armoede. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. WMO-Raad. (2014, mei 20). Participatiewet Informatieblad. Opgeroepen op december 15, 2014, van WMO- Raad denkt met u mee: 17

18 Bijlagen Bijlage 1 (Voor)literatuuronderzoek Wat houden de verschuivingen van Wajong naar Participatiewet in? De Participatiewet is de samenvoeging van de bijstandswet (WWB), de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hiermee wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen weer aan het werk komen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving (SP, 2014). De Wajong is er voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben met het zoeken naar betaald werk of ondersteuning nodig hebben bij het behouden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen wanneer zij denken dat ze niet kunnen werken of niet genoeg verdienen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Wajong op in de Participatiewet, vanaf dan kunnen jonggehandicapten alleen een Wajong-uitkering krijgen wanneer ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De groep mensen die hier niet onder gaan vallen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet (Rijksoverheid, 2014). Door het invoeren van de Participatiewet op 1 januari 2015 wil de overheid bereiken dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De gemeenten gaan de verantwoordelijkheid dragen voor het re-integreren van mensen die nog kunnen werken maar hierbij wel ondersteuning nodig hebben (Rijksoverheid, 2014). Wanneer iemand in 2015 nog geen Wajong-uitkering ontvangt gaat het UWV beoordelen of de jongere een mogelijkheid heeft om te kunnen werken. Wanneer er besloten wordt dat de jongere arbeidsongeschikt is en nooit meer kan werken, heeft hij recht op een Wajong-uitkering (Rijksoverheid, 2014). Wanneer een jongere op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering krijgt, dan komt er een herbeoordeling. Tussen 2015 en 2018 gaat het UWV alle dossiers van mensen met een Wajong opnieuw bekijken om vast te stellen of iemand gedeeltelijk kan gaan werken of niet. Hierbij wordt er een splitsing gemaakt in de oude Wajong en de nieuwe Wajong (UWV, 2014). Oude Wajong: Onder de oude Wajong wordt iedereen verstaan die voor 2010 een Wajong heeft aangevraagd. Bij het opnieuw bekijken van alle gegevens wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk gegevens die bij het UWV aanwezig zijn. Wanneer er dan nog informatie mist, is het mogelijk dat er een gesprek plaatsvindt om de informatie aan te vullen (UWV, 2014). Nieuwe Wajong: Onder de nieuwe Wajong wordt iedereen verstaan die een Wajong had aangevraagd vanaf 1 januari Deze groep is al beoordeeld op hun mogelijkheid om te werken (UWV, 2014). Wanneer het UWV vindt dat iemand gedeeltelijk kan werken, maar deze persoon is het hier niet mee eens, wordt er vanaf 2018 gekort op de uitkering. Dan wordt er nog maar 70% van het minimumloon uitbetaald. Blijkt uit het onderzoek dat iemand arbeidsongeschikt is dan blijft de hoogte van uw uitkering 75% van het minimumloon (UWV, 2014) (Rijksoverheid, 2014). Vanuit de regering wordt verwacht dat van de Wajongers mensen een arbeidsvermogen hebben. Vanaf 1 januari 2015 komen alleen de jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn nog in de Wajong terecht en komt de groep jonggehandicapten die kunnen werken, maar nog geen baan hebben in de bijstand terecht (SP, 2014) De groep mensen met een arbeidsbeperking die per 1 januari 2015 in de bijstand gaan vallen moeten aan het werk. Gemeenten worden hiervoor verantwoordelijk. Door de invoering van de Participatiewet kunnen de gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor deze doelgroep aan te bieden. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een gedeelte van het loon mee te betalen. Dit zou dan komen in de vorm van 18

19 loonkostensubsidie. Hierdoor zou de werknemer zelf het cao-loon of anders het minimumloon ontvangen (Rijksoverheid, 2014). Waarom is de studieregeling ingesteld? De studieregeling kwam mee met de nieuwe Wajong die per 1 januari 2010 werd ingevoerd. Jonggehandicapten die zich aanmelden voor een Wajong komen sinds januari 2010 in de werk-, studie- of uitkeringsregeling terecht. Voor de gemeenten zijn vooral de groep die in de werk- en studieregeling komen van belang. Uit deze groep heeft een groot deel nu of in de toekomst arbeidsmogelijkheden. Na de invoering van de Participatiewet zullen zij mogelijk bij de gemeenten aankloppen voor begeleiding en eventueel een uitkering (UWV, 2012). De Nieuwe Wajong waaronder de studieregeling valt- is ingevoerd na aanleiding van de grote toename van jongeren in de Wajong. Daarnaast wilde het kabinet meer jongeren met een beperking aan het werk krijgen. De verwachting was dat na de invoering van de nieuwe Wajong de instroom met tien procent zou dalen en de uitstroom naar werk met tien procent zou toenemen (Mijs, 2011). De studieregeling is ingevoerd omdat jonggehandicapten minder arbeidsmogelijkheden hebben. Studenten hebben doorgaans een bijbaantje, voor jonggehandicapten is dit vaak geen optie. Ze zijn dan sneller aangewezen op een studielening die terug betaald moet worden. Om dit te voorkomen is er gekozen voor een bedrag van 25% van het minimumloon als inkomensondersteuning voor studerende jongeren (Mijs, 2011). Hierdoor willen ze studeren voor jonggehandicapten stimuleren zodat ze na de studie meer arbeidsmogelijkheden hebben en mee kunnen draaien in de samenleving. Hoe wordt er binnen de studieregeling bepaald wat de hoogte van de bijdrage was en op grond van welke indicatie(s) werd deze toegekend? Wajongers die nu op school zitten of een studie volgen krijgen geen volledige uitkering. Zij vallen onder de studieregeling. Mensen die nu nog aan het studeren zijn of op school zitten krijgen maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon als studietoeslag (WMO-Raad, 2014). Wanneer iemand een Wajong-uitkering ontvangt en gaat studeren heeft hij recht op de studieregeling als de persoon recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren, maar ook wanneer de ouders van de Wajonger nog recht hebben op kinderbijslag (UWV, 2011). Jongeren die nu onder de studieregeling vallen, houden hier recht op zolang hun opleiding loopt. Hij blijft dus bestaan voor de groep mensen die nu al onder de Wajong vallen. Jongeren die na 1 januari 2015 zijn ingeschreven vallen onder de Participatiewet. In de Participatiewet is individuele studietoeslag opgenomen waar een Wajonger dan aansprak op kan doen (Gemeenteloket, 2014). Waarom is de individuele studietoeslag ingesteld? De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag is via een amendement van Steven van Weyenberg (D66) als vorm van bijzondere bijstand in de Participatiewet opgenomen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan studeren. Voor veel van deze mensen is het moeilijk om een studie te combineren met een bijbaan waardoor ze via de individuele studietoeslag een extra steuntje ontvangen (Schroeten, 2014). Door mensen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, te ondersteunen tijdens hun studie, wordt na het afronden van een studie hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Met een diploma krijgen werkgevers bewijs dat iemand gemotiveerd is en ook mogelijkheden tot werk heeft. De regering geeft aan dat mensen die niet volledig geschikt zijn om te gaan werken moeite hebben te gaan studeren. Er zou een drempel liggen op het gebied van lenen voor een studie omdat de kans om een betaalde baan na de studie lager is. Door de mogelijkheid aan te bieden op een individuele studietoeslag wil de gemeente mensen stimuleren om een studie te gaan volgen of naar school te gaan (Gemeente Ede a, 2014). Mensen moeten aan de onderstaande eisen voldoen om een individuele studietoeslag aan te vragen (Gemeente Ede a, 2014): De persoon moet minimaal 18 jaar oud zijn De persoon moet recht hebben op studiefinanciering 19

20 De persoon heeft geen eigen vermogen Van de persoon moet vastgesteld zijn dat hij met een voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel de mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. De hoogte van de individuele studietoeslag wordt per gemeente bepaald. In de gemeente Ede is het bedrag gezet op 100,- per maand voor een periode van 12 maanden. De toeslag wordt toegekend voor 12 maanden zolang de persoon voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag zoals bepaald zijn in de Participatiewet (Gemeente Ede b, 2014). Gegevens van vroegtijdig afbreken van studie van studenten met functiebeperking Uit het onderzoek Studie uitval in het hoger onderwijs van het ministerie van OCW komt naar voren dat twaalf procent van de uitvallers beperkt is door een handicap of (chronische) ziekte. Ongeveer acht procent van de studerenden kampt met een handicap of (chronische) ziekte. Hieruit komt naar voren dat studenten met een handicap, (chronische) ziekte of andere beperking meer kans hebben om eerder met hun studie te stoppen dan andere studenten. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat negen procent van de ondervraagden hun beperking noemde als reden om te stoppen met de studie. Er kwam naar voren dat 5 procent van de hbo-uitvallers en negen procent van de wo-uitvallers ook daadwerkelijk is gestopt met de opleiding vanwege een handicap of beperking. De aard van de handicap/functiebeperking is verdeeld. Het grootste percentage (47 procent) herkende zich niet in de lijst met genoemde beperkingen. Daarna scoorde psychische problemen het hoogst met 44 procent. De reden van het stoppen met de studie kwam uiteindelijk neer op dat het voor de studenten fysiek niet mogelijk was op de studie af te ronden (82 procent). Daarnaast kwam de reden naar voren dat de vertraging die de studenten opliepen door hun handicap/beperking hen demotiveerden om door te gaan (39 procent). Verder noemt nog ongeveer een kwart van de studenten (26 procent) als reden dat instelling onvoldoende rekening hield met de handicap/beperking. (OCW, 2008) Gegevens van het aantal, dat gebruik maakte van de studieregeling (evt. met opleidingsniveau) De Wajong heeft tot 2010 een stijging gehad met aanmeldingen, sinds 2010 zijn deze aanvragen gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 stroomde ongeveer mensen in de Wajong, tegenover 5000 mensen die uitstroomde. Dit is een daling t.o.v toen stroomde mensen in de Wajong t.o.v. de 4000 mensen die uitstroomde (UWV, 2013). Tot en met 2012 was er een daling te zien in de instroom van de Wajong, terwijl deze in 2013 weer fors omhoog schoot naar aanmeldingen t.o.v mensen die uitstroomden (UWV, 2014). In 2013 stroomde 37 procent van de aanmeldingen voor de nieuwe Wajong door naar de studieregeling. Van de groep die in de studieregeling terecht kwam, lag 89 procent in de leeftijdscategorie van 18 en 19 jaar (UWV, 2014). In 2013 maakten er dus ongeveer 6500 Wajongers gebruik van de studieregeling. 20

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Denken in mogelijkheden

Denken in mogelijkheden Denken in mogelijkheden Een Rijnlandse aanpak voor het aannemen en behouden van arbeidsgehandicapten Else Sillen Student nummer: 1611478 Opleiding: Human Resource Management versnelde voltijd Begeleider:

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit

Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Beleidsonderzoek Erasmus Master Garantiefaciliteit Haalbaarheid, meerwaarde en impact van de voorgestelde Erasmus Master Garantiefaciliteit Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW ResearchNed:

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk

Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk Van deelnemer naar werknemer Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk Derde voortgangsrapportage Een onderzoek in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid C.M. van Ommeren MA en

Nadere informatie

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien! Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk Opdrachtgevers Onderzoekers Start Foundation, Fonds Psychische Gezondheid René van Hooren, Koster & van Hooren Eelco de Winter, EgberinkDeWinter

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie