4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl."

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 3 april 2012 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van uur tot uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagen) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Ingekomen stukken Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. *Dit stuk ontvangt u op maandag 2 april 2012 per 4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl. 5. Voortgangsrapportage Programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden Voorstel: 1. Kennis nemen van de stand van zaken over 1 jaar uitvoering van het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid (zie bijlagen). 2. Instemmen met de voorgestelde focus, inzet, planning en bijbehorende middelen om de 4 veranderopgaven op de arbeidsmarkt concrete uitwerking en follow-up te geven. Vergadernotitie (1) Lijst ingekomen stukken (2)* Vergadernotitie (3) en concept verslag (3a)** Vergadernotitie (4) Voortgangsrapportage Programmalijnen, evaluatierapport Actieplan Jeugdwerkloosheid en informatiekaart Drechtsteden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt (4a)* Samenvatting veranderopgaven (4b)* 6. Kredietaanvraag reguliere vervanging GRID Voorstel: Beschikbaar stellen van een krediet van voor de reguliere vervanging GRID. 7. Kredietaanvraag Applicatie en Technisch Beheer (ATB) Voorstel: Beschikbaar stellen van een krediet van voor de reguliere dienstverlening ATB. 8. Aanvullende kredietaanvraag Multifunctionals Voorstel: Beschikbaar stellen van een aanvullende krediet van voor de uitvoering van het project aanbesteding en implementatie Multifunctionals. Vergadernotitie (5) Vergadernotitie (6) Vergadernotitie (7) 9. Rondvraag en sluiting **U kunt dit onderliggende stuk vinden op

2 Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunten uiterlijk tot vrijdag om uur voor de vergadering van de Drechtraad via het adres bij de voorzitter van de Drechtraad indienen. Uw vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Onderwerp Ingekomen stukken Bijlagen Lijst met ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 12 maart 2012 steller J.S. van de Poel doorkiesnummer Gevraagde beslissing Stukken voor kennisgeving aannemen Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties Niet van toepassing Toelichting De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de vrijdag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren.

4 Bijlage 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Agendapunt 4 datum 12 maart 2012 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 6 maart 2012 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad op 6 maart Gevraagde beslissing Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 6 maart 2012.

5 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Onderwerp Voortgangsrapportage Programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden Status Ter besluitvorming. Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering De notitie geeft inzicht in de uitvoering van het eerste jaar van het regionaal arbeidsmarktprogramma, en doet voorstellen voor de focus in Op wens van de Drechtraad is de inzet voor 2012 smart geformuleerd. agendapunt 5 datum 9 maart 2012 bestuurlijk pfh. Bert vd Burgt akkoord best. pfh d.d. 07 februari 2012 steller G.A. ten Dolle doorkiesnummer Voorstel Follow-up geven aan een 4-tal veranderopgaven op het gebied van Community jobs / Onderkant arbeidsmarkt, de Werkschool, Leerwerkbedrijven en de Maritieme Campus Drechtsteden ter realisering van een insluitende arbeidsmarkt in de regio. Ontwerp-besluit 1. Kennis nemen van de stand van zaken over 1 jaar uitvoering van het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid (zie bijlagen). 2. Instemmen met de voorgestelde focus, inzet, planning en bijbehorende middelen om de 4 veranderopgaven op de arbeidsmarkt concrete uitwerking en follow-up te geven. Korte voorgeschiedenis en wijze van voorbereiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP , is in het najaar van 2010 van start gegaan. Missie arbeidsmarktbeleid Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Vier programmalijnen Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op de sectoren techniek, metaal en zorg en verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen, welke zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt aanspreken: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Urgentiebesef HRM: 1 op de 6 werknemers zal de komende jaren de arbeidsmarkt in de Drechtsteden verlaten. Ontwikkelingen in het beroepsonderwijs laten zien dat de uitstroom uit het

6 pagina 2 beroepsonderwijs onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Deze demografische gegevens leiden niet vanzelfsprekend tot acties om ander potentieel te benutten. Derhalve is middels communicatie continue aandacht nodig voor aankomende tekorten en het benutten van alle beschikbare talenten op de arbeidsmarkt. D werkgeversorganisaties in de regio dragen dit eveneens uit aan hun achterban. Bijlage I bij de notitie geeft een overzicht van de resultaten per programmalijn. Box 1: Resultaten 2011 Matching vraag/aanbod - Baanbrekend Drechtsteden: 554 plaatsingen - Succesvolle afronding actieplan jeugdwerkloosheid: draagvlak voor doorstart - 2 werkgeverservicepunten (zorg&welzijn en techniek) operationeel:130 plaatsingen, waarvan 80 van werk naar werk - 11 lunchbijeenkomsten: nieuwe initiatieven in de regio - Start met invoering wet werken naar vermogen (Plan van aanpak in maart 2012 gereed) Aansluiting O&A - Uitrol masterplan beroepsonderwijs VMBO MBO: perspectief en draagvlak voor regionale samenwerking beroepsonderwijs - Bundeling van organisatiekracht in de Stichting Talent voor Techniek - Een grote groei van duale trajecten Leren & Werken in Drechtsteden: plm 1000 in 2011 Hoger Onderwijs - University College Dordrecht: verankering in topsectorenbeleid/economische agenda Zuidvleugel - Groei aantal studenten Hoger Onderwijs: > oa via Associate Degree-trajecten. - Magneetproject in zorg: upgrading van kwalificatieniveau zorg (MBO-HBO) Vergroten Urgentiebesef - Monitor arbeidsmarkt opgeleverd: opgave in beeld. Verdieping met techniek (IVA-onderzoek) - Diverse bijeenkomsten: gesprekken met de regio - Alle communicatie-instrumenten op orde: nieuwsbrief, website en signaleringsbericht. - Toenemende aandacht van partijen/overheden buiten de regio (Rijk/VNG, andere regio s) voor de aanpak van het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden ( Grand design Arbeidsmarkt ). Vier veranderopgaven Bovenop de vier programmalijnen zijn in het eerste jaar van de uitvoering, in 2011, vier veranderopgaven geïnitieerd: (1) Een impuls aan de onderkant van de arbeidsmarkt: creëren van zgn Community jobs (2) Uitrol van een Werkschool (3) Leer/Werk- en Werk naar Werk bedrijven (4) Maritieme Campus Drechtsteden Over deze veranderopgaven bent u geïnformeerd in een notitie Tussenstand voortgang programma arbeidsmarktbeleid welke in september 2011 in het PFO Sociaal besproken is, en daarna in oktober 2011 behandeld is in de Drechtraad. Inmiddels hebben op deze 4 opgaven kwartiermakers hun bevindingen en voorstellen neergelegd over vervolgactiviteiten. Met vertegenwoordigers van alle gemeenten is gesproken over locale arbeidmarktbeleid en de verbinding met het regionale programma. Deze processtappen hebben geleid tot een reeks adviezen over het vervolg, die u in de bijlagen bij deze notitie aantreft.

7 pagina 3 Bijlage II beschrijft de stand van zaken van de verschillende veranderopgaven. Box 2: Aanbevelingen 4 veranderopgaven Impuls onderkant arbeidsmarkt - Bereidheid tot opname van mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt (groep 3) bij ruim leer/werk bedrijven plaatsingen in Dordrecht, perspectief 500 voor de regio - Starten met 4 speerpuntprojecten: Plint, Koloriet, Stapvoets en Wielborgh Maritieme Campus Drechtsteden - Behoefte aan een coördinatie/regie op aansluiting O&A: richt je hierbij op groter schaalniveau (van Rijnmond tot Gorinchem) - Geen nieuwe structuren, maar verbinding van kleinschalige projecten/initiatieven - Cluster maritiem nog beter in beeld, ook gelet op toekomstige werkgelegenheid Werkschool - Samenwerkingstructuur voor Jongeren zonder startkwalificatie richting werk - Groeiscenario mogelijk van 125 leerlingen Werk-naar-werkbedrijven - Concrete steun aan 4 initiatieven: samenwerkingsverband in de bouw, busproject Flex Overschie, Transport en Logistiek (jongeren in de binnenvaart), en zorg. Arbeidsmarktontwikkelingen in 2011 Eind 2011 is de Arbeidsmarktmonitor van de regio verschenen en vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De monitor brengt de ontwikkelingen in onze regio in beeld, en schetst de uitdagingen naar de toekomst, ook gelet op de demografische veranderingen. In een reeks van 11 lunchbijeenkomsten dit najaar heeft de regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen met vele vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en werkgevers gesproken over concrete initiatieven om de uitdagingen zoals geschetst in de monitor op te pakken. De verslagen van de lunchbijeenkomsten staan op Concrete inzet/resultaten in 2012 Gebaseerd op de analyse uit de monitor, de gesprekken met vertegenwoordigers in de stad en regio, en afgaand op de adviezen de kwartiermakers komen we tot de volgende concrete inzet voor het arbeidsmarktbeleid in 2012 Inzet/Resultaten 2012 Matching vraag/aanbod: - Verdere groei van uitstoom bijstand in 2012 via Baanbrekend Drechtsteden: ambitie van 300 potentiële cliënten naar werk en 800 mensen uit de bijstand naar werk. - Eind 2012 structuur uitgewerkt voor invoering wet werken naar vermogen, incl integrale arbeidsmarktbenadering richting werkgevers (SDD/UWV/Drechtwerk) - Plaatsing van 200 mensen met werkvermogen tot maximaal 20% in Dordrecht, en een perspectief op verdere groei richting 500 via nieuwe regionale initiatieven (oa Volgerlanden) - De eerste 6 van-werk-naar-werk initiatieven van start: oa in de sectoren bouw, Transport en Logistiek, zorg en vervoer. Aansluiting O&A - Functionerend coördinatiemechanisme aansluiting arbeidsmarkt/beroepsonderwijs (Maritiem Campus Drechtsteden): inzet bedrijfsleven - Masterplan beroepskolom: concrete afspraken over nieuwe structuur, opleidingen tussen alle beroepsonderwijsinstellingen in de regio - Werkschool operationeel: de eerste 125 leerlingen zijn geplaatst Hoger Onderwijs - University College (in oprichting) operationeel, eerste studenten vanaf Extra groei studenten hoger onderwijs in de regio (oa via Erasmus, Hogeschool Ede, Hogeschool R dam en STC) Urgentiebesef - Integrale monitor economie&arbeidsmarkt operationeel - Extra communicatie-aandacht: nieuwe ronde gesprekken met de stad/regio, en interactieve beleidsvorming, om het urgentiebesef te vergroten.

8 pagina 4 Voor de uitvoering van het programma zal in 2012 door de gemeente Dordrecht euro ingezet worden en nog resterende middelen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Advies Drechtstedenbestuur Het Drechtstedenbestuur heeft op 9 februari 2012 kennisgenomen van de rapportage en vastgesteld dat het een het een goed beeld geeft van de uitgevoerde werkzaamheden en tot nu toe bereikte resultaten. Tevens onderschrijft het Drechtstedenbestuur de voorgestelde focus en verdere uitwerking van de vier veranderopgaven. In de carrousel van 6 maart 2012 hebben de verschillende vertegenwoordigers van de fracties vastgesteld dat de voortgangsrapportage inzicht verschaft in de uitgevoerde activiteiten. Tevens waren de fracties content over de uitgebreide bijlagen bij de voortgangsrapportage. Aan de coördinerend portefeuillehouder is gevraagd een meer eenduidig overzicht van arbeidsmarktcijfers te verstrekken. Deze zijn beschikbaar nl. in de huidige Crisismonitor c.q. de Conjunctuurmonitor die vanaf dit jaar per kwartaal zal verschijnen. Voorts heeft de portefeuillehouder bevestigd de toegezegde informatie over de kosten van Baanbrekend Drechtsteden te verstrekken. Relatie met andere (interne) beleidsterreinen/organisaties Ruimtelijk economische strategie, Acquisitiebeleid ROM-D, Minimabeleid en activeringsbeleid SDD. Consequenties Personele en organisatorische consequenties In dit eerste uitvoeringsjaar is gebouwd aan de personele samenstelling van een programmateam Arbeidsmarkt. In dit programmateam is expertise van verschillende gemeenten en organisatieonderdelen bijeengebracht zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, expertise over de onderkant van de arbeidsmarkt van de gemeente Alblasserdam, expertise van het SCD op het gebied van Communicatie, van de sector Projectmanagement, beleid van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en Onderwijs. De samenwerking tussen gemeenten zal extra verstevigd worden door ambtelijke inzet bij de uitvoering van de verschillende veranderopgaven (Proeftuin Beleid); de interne communicatie over het programma zal geïntensiveerd worden via een wekelijkse nieuwsbrief. Juridische consequenties Niet van toepassing. Financiële consequenties Voor 2012 heeft de gemeente Dordrecht opnieuw en bedrag van euro beschikbaar voor de uitvoering van het programma. De voorstellen voor inzet in 2012 zijn gedekt uit deze middelen. In de uitwerking zal nauwe samenhang gevonden worden met de 7 investeringslijnen die zijn neergezet in het regionale uitvoeringsprogramma economie & arbeidsmarkt, dat begin januari aan de Drechtraad is aangeboden. Communicatie Niet van toepassing. Verdere procedure Niet van toepassing. Toelichting Zie bijlagen. Onderliggen stukken (bijlagen staan alleen op intranet) 1. Voortgangsrapportage Programmalijnen 1.1. Evaluatierapport Actieplan Jeugdwerkloosheid 1.2. Informatiekaart Drechtsteden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 2. Samenvatting veranderopgaven Samenvatting van de bijlagen c.q. bij dit voorstel behorend rapport Niet van toepassing.

9 Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Inleiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP , is in het najaar van 2010 van start gegaan. Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op de sectoren (martieme) techniek, zorg en toerisme en verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Het vergroten van het urgentiebesef bij werkgevers over toekomstige (sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale arbeidsmarktinformatie en communicatie. Bovenop de vier programmalijnen zijn in het eerste jaar van de uitvoering vijf veranderopgaven geïnitieerd: (1) Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (2) Werkschool (3) Leer/Werk- en Werk naar Werk bedrijven (4) Maritieme Campus Drechtsteden (5) Voorbereiding implementatie Wet werken naar vermogen Deze bijlage geeft een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten van de vier programmalijnen in het eerste uitvoeringsjaar ( ) van het regionaal programma. De stand van zaken over de eerste 4 veranderopgaven wordt in bijlage II beschreven. De voorbereiding van de Wet werken naar vermogen is middels een bestuursopdracht belegd bij een projectgroep bestaande uit de directeur Programma Arbeidsmarktbeleid, directeur SDD en de directeur van Drechtwerk. Over de voortgang de uitwerking van de bestuursopdracht wordt separaat gerapporteerd. 1. Programmalijn Matching Vraag en Aanbod op de arbeidsmarkt 1

10 Mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen ondersteunen en stimuleren, dat zij mee kunnen gaan doen op de arbeidsmarkt. Deze programmalijn beoogt de inzet van alle mogelijke instrumenten om de mismatch voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen. De volgende activiteiten en instrumenten zijn ingezet om de matching van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt een extra impuls te geven Baanbrekend Drechtsteden Een duurzame uitstroom van uitkering naar werk is het doel van de intensieve samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Randstad Groep Nederland. In 2011 zijn 554 personen geplaatst; de ambitie voor 2011 was 632 duurzame plaatsingen. Voor 2012 wordt op dit moment de ambitie nader bepaald. Het programma Arbeidsmarktbeleid faciliteert Baanbrekend Drechtsteden op twee manieren: Beschikbaar stellen van financiële middelen om netwerkbijeenkomsten met werkgevers te organiseren die tot directe matches moeten leiden; de 1 e netwerkbijeenkomst is in oktober 2011 georganiseerd in de business lounge van FC Dordrecht; de 2 e bijeenkomst wordt op 26 januari 2012 georganiseerd. Regionale en branchegerichte netwerken die door het programma Arbeidsmarktbeleid worden ontwikkeld toegankelijk te maken voor bemiddelingsactiviteiten van Baanbrekend Drechtsteden. Zoals werving van personeel voor de Ark van Noah en de samenwerking die in DelTriverband voor bedrijven in de logistiek en maintenance wordt ontwikkeld. 1.2 Branche Servicepunten In 2011 zijn twee branche servicepunten operationeel geworden nl. het Servicepunt Techniek en het Servicepunt Zorg en Welzijn. In de servicepunten werken werkgevers, kenniscentra, branche organisaties zoals de O&O fondsen samen met het UWV en het Onderwijs. De branche servicepunten zijn onderdeel van de dienstverlening aan werkgevers door het UWV Werkbedrijf. De servicepunten richten zich in het algemeen op promotie en voorlichting over werken in een bepaalde branche (Imagoverbereing), organiseren van duale trajecten en behoud van vakmanschap door te werknemers die met ontslag worden bedreigd van werk naar werk te bemiddelen. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een derde servicepunt nl. voor de sector Transport & Logistiek. Het Servicepunt Techniek heeft de volgende resultaten gerealiseerd: 80 mensen zijn van werk naar werk bemiddeld. Er zijn netwerken opgebouwd met bedrijven en intermediairs Promotie en voorlichting over de sector via deelname aan Skillsmasters, Fenexpo, Game On en organisatie van de dag van de techniek Organisatie van een MKB-netwerkbijeenkomst in de Techniek met circa 30 bedrijven. De voorzitter van de werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Drechtsteden is als voorzitter de aanjager van het Servicepunt Zorg & Welzijn. De resultaten van servicepunt Zorg en Welzijn in 2011 zijn: 50 werkzoekenden zijn begeleid naar werk in de sector (o.a. bij het Parkhuis, ASVZ, De Merwelanden en Rivas) Via een speciale banenmarkt voor de Zorg en werkcafés hebben 300 bezoekers informatie gekregen over werken in de Zorg en Welzijnssector 26 HRM en opleidingscoördinatoren van totaal 18 instellingen w.o. Yulius, ASZ, AV Zorggroep en Zorgwaard hebben deelgenomen aan een themabijeenkomst over het terugdringen van uitval tijdens opleidingen. Er is en sociale kaart van de sector voor de Drechtsteden opgesteld Met verschillende Zorginstellingen zijn instroom projecten ontwikkeld voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt w.o. het Project Welslagen en de Z-factor. 2

11 Er is een tool ontwikkeld voor personeelsfunctionarissen om de personeelsontwikkeling in kaart te brengen. Hiermee is een meer strategsiche personeelsplanning mogelijk. Er is een P&O overleg van aangesloten instellingen om periodiek arbeidsmarktontwikkelingen te bespreken. De Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden is binnen dit netwerk verspreid. Het programma Arbeidsmarktbeleid heeft in haar faciliterende rol draagvlak verkregen van werkgevers uit de sector Transport & Logistiek, onderwijs, kenniscentra (TLN en VTL) en het UWV werkbedrijf om een Servicepunt voor de Transport en Logistiek op te zetten. Dit servicepunt in oprichting organiseert in mei 2012 van een dag voor de logistiek in de Drechtsteden. De directeur van Mondial Movers (Alblasserdam) is inmiddels bereid om als aanjager dit servicepunt verder te trekken. Het programma Arbeidsmarktbeleid ondersteunt de Servicepunten door incidenteel middelen te verstrekken voor scholingsprojecten zoals het project Welslagen en de Z-factor, het mede organiseren van netwerkbijeenkomsten met werkgevers om het vraagstuk van strategisch personeelsbeleid hoger op de agenda te krijgen of door sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen via deelname in de stuurgroep. Vanwege de arbeidsmarkt ontwikkelingen in de Zorg en de mogelijkheden in deze sector is een inzet vanuit het regionaal programma van 0,5 FTE (40.000,- euro) nodig om de bemiddelingstaak te versterken en bij te dragen aan de veranderopgaven van het regionaal programma zoals de realisering van sectorale Werk naar Werkbedrijven. De werkgevers en het UWV Werkbedrijf nemen samen 1 FTE voor hun rekening. De bemensing van het Servicepunt Techniek en het Servicepunt Transport en Logistiek wordt geleverd door het UWV Werkbedrijf en de betrokken brancheorganisaties. Het programma faciliteert in de opstart fase door het vervullen van een tijdelijk kwartiermakerschap en het bij elkaar brengen van relevante partijen Banenmarkten Het UWV Werkbedrijf organiseert voor de matching van kansrijke werkzoekenden eenmaal per twee weken zg. Meet & Match bijeenkomsten. Gemiddeld zijn per bijeenkomst circa 10 uitzendbureaus en/of detacheringorganisaties aanwezig om werkzoekenden te selecteren en te bemiddelen naar werk. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen worden tevens zg brancheweken georganiseerd zoals de Week van de Zorg, Detailhandel etc. Tot slot wordt voor de matching de jaarlijkse landelijke banenmarkt op het Werkplein georganiseerd; de banenmarkt van het afgelopen jaar is door ruim 2000 werkzoekenden bezocht Actieplan Jeugdwerkloosheid Speciaal de matching van jongeren op stage, leerwerkbanen of reguliere vacatures is het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Geef Jongeren een kans ontwikkeld was het laatste jaar van het convenant waarmee extra middelen zijn ingezet voor het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Mede door de inzet van dit actieplan is de jeugdwerkloosheid in de regio na een aanvankelijke stijging sneller afgenomen dan de landelijke daling van jeugdwerkloosheid. Landelijk is tussen augustus 2010 en augustus 2011 het aantal jongeren in het bestand NWW-ers met personen afgenomen. Dit is een afname van 11,5 %. Het aantal werkloze jongeren in de arbeidsmarktregio Drechtsteden bedraagt per eind augustus 2011 totaal 953 personen. Ten opzichte van augustus 2010 betekent dit cijfer een afname van 27,1%. De samenwerking tussen overheid, ondernemers en het beroepsonderwijs zowel in de stuurgroep van het regionaal actieplan als in de uitvoering van projecten heeft geleid tot duurzame aanpakken. Het project Metalent is als good practice (werving, selectie, scholing, begeleiding en ontzorgen van de werkgever) beschreven in de estafette succesvolle projecten die het ministerie van SZW voor 30 arbeidsmarktregio s heeft opgesteld. De lessen van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en de daarbij ontwikkelde samenwerking tussen de drie O s zijn gepresenteerd in een afsluitende regionale conferentie met circa 175 deelnemers. De projectmatige aanpak wordt als volgt geborgd in het regionaal arbeidsmarktbeleid: De ontwikkelde netwerken (o.a. werkgevers en kenniscentra) worden ingezet voor uitvoering van de Wet werken naar vermogen 3

12 De bestuurlijke structuur wordt verbreed andere domeinen zoals voortijdig schooluitval, de Werkschool en het platform beroepsonderwijs De afzonderlijke sectorale leerwerktrajecten worden gebundeld in de Stichting talent voor techniek of Leerwerkbedrijven zoals voor de bouwsector. In 2012 wordt een aantal projecten voor jongeren voortgezet met ESF subsidie. Voor een uitgebreide verantwoording over de uitvoering en resultaten van het actieplan wordt verwezen naar het bijgevoegde evaluatieonderzoek van RadarAdvies Lessons learned: Evaluatie actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid, november 2011 (Bijlage 1.1.) Lunchbijeenkomsten Om meer synergie te bereiken tussen de drie decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en WwvN) zijn met verschillende stakeholders van de drie werkvelden 10 lunchbijeenkomsten georganiseerd. Deze lunchbijeenkomsten hebben een aantal concrete plannen opgeleverd voor verdere uitwerking van de Wet werken naar vermogen alsook draagvlak voor het opzetten van voorschakeltrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Programmalijn Verbeteren aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt De acties binnen deze programmalijn dragen bij tot het beperken van de instroom in uitkeringen het vergroten van de instroom in opleidingen (m.n. Techniek en Zorg). Het Masterplan Beroepsonderwijs 2.0 vormt de kern van deze programmalijn Masterplan beroepsonderwijs vmbo-mbo Drechteden Positionering Masterplan binnen de programmalijn De vo- en mbo-scholen in de Drechtsteden hebben te maken met een dalend aantal leerlingen in vmbo en mbo. Dit leidt tot knelpunten op de arbeidsmarkt in met name de sectoren techniek en zorg. De centrale vraag binnen het Masterplan Beroepsonderwijs is dan ook wat kunnen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Drechtsteden doen om te zorgen dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het Masterplan is een noodzakelijke stap van het onderwijs om: Te voorkomen dat (techniek)opleidingen in de Drechtsteden verdwijnen Versnippering van vmbo- en mbo opleidingen te voorkomen Om op te leiden voor de vraag uit de arbeidsmarkt Samen te werken met bedrijfsleven en opleidingsbedrijven Wat is in 2011 gerealiseerd?/doorkijk 2012 Gerealiseerd is een door alle vmbo scholen, Wellant College en Da Vinci College gedeeld kader over de Aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit kader is vastgelegd in een Kaart Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de Drechtsteden (Bijlage 1.2). Deze kaart vormt de basis voor een door alle vmbo besturen te ondertekenen convenant. De ondertekening van dit convenant staat gepland op 6 maart Voor de realisering van de doelstellingen van het Masterplan hebben deelnemende scholen afgesproken een proces te starten voor de vorming van een entiteit Masterplan beroepskolom. De vorm van de entiteit is afhankelijk van de taken, bevoegdheden en zeggenschap die scholen en eventueel gemeente hierin willen onderbrengen. Het streven is de contouren van de entiteit duidelijk te hebben per 1 mei Tevens is onderdeel van het Masterplan om te komen tot regionale herschikking van vmbo beroepsgerichte opleidingen. Basis voor de herschikking wordt mede gevormd door de grote vervangingsvraag naar technische 4

13 vakmensen en de economische structuur van de regio waarin de maritieme sector een belangrijke plaats inneemt. Met dit laatste is er een directe verbinding tussen het Masterplan en de Maritieme Campus. Door het programma AMB is de start van het proces van herschikking gefaciliteerd door een bijdrage aan een onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag en aantal leerlingen in het technisch beroepsonderwijs. Dit onderzoek met als titel Trek in Techniek (te raadplegen op de was een co-productie van het OCD en het IVA (Universiteit Tilburg) en is in september 2011 aan de scholen in het beroepsonderwijs beschikbaar gesteld. Scholen spannen zich in de voorstellen van herschikking te hebben afgerond uiterlijk 1 oktober Naast het traject van de scholen is door de onderwijs wethouders in de Drechtsteden in 2011 een traject gestart waarmee wordt onderzocht op welke de onderwijshuisvesting voor het vmbo beroepsonderwijs doorgedecentraliseerd kan worden. In 2012 moet dit onderzoek zijn afgerond. De uitrol van het Masterplan Beroepsonderwijs wordt in 2012 ondersteund door het organiseren van expertmeetings, aanvullend onderzoek en het opzetten van het platform beroepsonderwijs Drechtsteden Stichting Talent voor techniek i.o. In 2011 is gestart met de vorming van een Stichting Talent voor Techniek (STvT). In deze stichting werken alle opleidingsbedrijven in de techniek samen. Er ontstaat hiermee voor het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en programma AMB één partner die alle opleidingbedrijven in de techniek vertegenwoordigd. Met deze partij kunnen afspraken gemaakt worden over: Gezamenlijke promotie instroom techniek vmbo Creatie van Leerwerkplekken voor BBL trajecten en werk-werk trajecten Hieronder een overzicht van het huidig aantal leerlingen dat een traject volgt en het aantal verbonden bedrijven. Opleidingsbedrijf Leerlingen Bedrijven Bouwschakel Metalent SSPB Installatiewerk ZH Spg Infra vakopleidingen 140 VSB opleidingsbedrijf (steiger) Schilder scool Verbinding STvT Arbeidsmarktbeleid De opgave voor het arbeidsmarktbeleid is de doelstelling van STvT instroom vmbo techniek te verbinden met het Masterplan, de Maritieme Campus en het Platform stimulering Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs. Met deze verbinding moet een gezamenlijke inspanning ontstaan van beroepsonderwijs vmbo-mbo, opleidingsbedrijven, primair onderwijs en bedrijfsleven om de promotie van techniek vorm te geven. Met de doelstelling van het STvT acquisitie Leerwerkplekken kan de stichting zich ontwikkelen als een belangrijke partner in het opleiden van de doelgroepen 2 en mogelijke 3 van de Wwnv Platform Promotie Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs Dordrecht In 2011 is een platform Promotie Wetenschap en Techniek Dordrecht in het basis- en voortgezet onderwijs gestart. Aan dit platform nemen de onderwijskoepels uit primair onderwijs, Leonardo experience, de Pabo s van Inholland en HRO, opleidingsbedrijven techniek, de gemeente Dordrecht en het CED deel. In 2011 heeft het platform samengewerkt met Kamer van Koophandel en Werkgevers Drechtsteden bij promotie activiteiten. Verder worden in het platform praktische afspraken gemaakt over samenwerking. Verbinding Platform en Arbeidsmarktbeleid 5

14 In het platform zitten partijen om afspraken mee te maken over instroom techniek in Dordrecht. Dit gebeurd op dit moment op kleine schaal binnen het platform. Door het platform te verbinden met het Masterplan Beroepskolom, De STvT en de maritieme campus kan meer massa worden gemaakt met Dordtse primair onderwijs instellingen Leren en Werken Drechtsteden De projectmatige aanpak is eind 2010 afgerond. De projectdoelstelling om 900 duale en EVC trajecten te realiseren is met 1050 trajecten gehaald. Het projectmanagement is in 2011 door het programma overgedragen aan het UWV Werkbedrijf. De ontwikkelde samenwerking en dienstverlening van het Leerwerkloket wordt voortgezet door het UWV Werkbedrijf. Tot en met oktober 2011 hadden de scholingsmakelaars van het Leerwerkloket totaal 500 zg. informatie & adviesgesprekken gevoerd. 45 kandidaten zijn doorverwezen naar een BBL-traject, 23 naar een BOL opleiding, 60 naar een EVC procedure en 29 zijn bemiddeld naar werk is een transitiejaar voor het Leerwerkloket. De re-design van de dienstverlening heeft in 2012 nog geen gevolgen voor het leerwerkloket. De inzet vanuit het programma is om in het businessplan 2012 meetbare doelstellingen op te nemen. 2.5.Deelname KMR In 2011 wordt door het programma Arbeidsmarktbeleid bestuurlijk deelgenomen aan KMR. Begin 2012 wordt met een aantal regionale partners besproken in hoeverre KMR een rol speelt bij de versterking van onze regionale doelstellingen AMB. Dit gesprek vormt een belangrijk input voor de beslissing om deelname aan KMR te continueren. 6

15 3. Programmalijn Verbeteren kennisinfrastructuur De inzet van deze programmalijn is gericht op versterking van het hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van meer studenten. In 2011 zijn de volgende zaken opgepakt University College Drechtsteden De University College bevindt zich in een fase waarin het een Kwartiermaker gaat aantrekken die als boegbeeld fungeert en leiding geeft aan een kleine en slagkrachtige Werkorganisatie.De Werkorganisatie, die een eigen juridische en organisatorische entiteit is, zal concreet vorm en inhoud geven aan de realisatie van de University College op het gebied van water, maritiem en deltatechnologie. Er is een Startnotitie in voorbereiding die bij een positief besluit van B&W (verwacht januari 2012) de start markeert van een opleiding die vanaf maart 2012 in (de beoogde locatie) De Waag in Dordrecht zal werken aan de komst van de eerste bachelorstudenten, naar verwachting in de loop van het jaar Aantrekken van Hoger Onderwijs Hoger onderwijs voor Volwassenen (Hovo): Uit vrijwel afgerond onderzoek van de Erasmus universiteit blijkt dat ouderen dagelijks gelukkiger worden van regelmatig studeren. Een groot aantal Hovo-studenten heeft aan dit onderzoek meegewerkt, dus de conclusies zijn mede afkomstig van de mensen die de cursussen volgen. Al langer is bekend dat mensen die gelukkiger zijn, ook gezonder zijn, en een langere levensverwachting hebben van 2 tot maar liefs 7 jaar, die in grotere gezondheid doorgebracht. Gesprekken met de programmamanager HOVO Rotterdam, om ook in Dordrecht een aanbod aan Hovo cursussen Algemene ontwikkeling, te verzorgen kunnen positief afgesloten worden als Dordrecht de wensen van de EUR m.b.t. de leslocatie in Oude Binnenstad en faciliteiten tegen een redelijke prijs gaat aanbieden. 3.3.Magneetproject In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede is eind 2011 de businesscase `Magneetproject`afgerond Het magneetproject is een speciaal ontwikkelde pilot flexibel onderwijs waarmee MBO opgeleide werknemers in de Zorgsector al werkend het HBO diploma kunnen behalen. De Christelijke hogeschool Ede zal dit programma i.s.m. het Top Klinisch Instituut van Albert Schweitzer Ziekenhuis in de Drechtsteden uitvoeren. Nu de businesscase is afgerond heeft de Christelijke Hogeschool tot einde 2012 nodig om de uitvoering voor te bereiden. 3.4.Behoud/uitbouw HBO Behoud/uitbouw bestaande opleidingen: PaBo opleidingen InHolland en Hogeschool Rotterdam(HRO) blijven in Dordrecht. De HBO opleidingen van het Da Vincicollege lopen met uitzondering van de opleiding ondernemerschap goed. Voor deze laatste wordt momenteel een herstelprogramma opgezet. In het kort komt het hierop neer dat de opleiding wil inzetten in E- learning het pakket modulair aanbieden. Om te onderzoeken of deze vorm van leren aanspreekt zal hij (tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden aan (startende) ondernemers. Over de financiering hiervan is nog niet gesproken. Bedoeling is dat ZZPers niet (opnieuw) in het uitkeringcircuit terecht komen. 3.5.Doorlopende leerlijnen Bevorderen van doorlopende leerlijnen (VMBO-MBO-AD), in september 2011 is InHolland i.s.m. Da Vinci College het nieuwe AD-traject Business economie gestart. Da Vinci College werkt i.s.m. InHolland en HRO AD trajecten uit op de speerpunten Zorg, Toerisme en (maritieme)techniek. Deze mogelijkheid is vruchtbaar omdat het ministerie heeft besloten meer AD trajecten in de toekomst toe te staan. 7

16 4. Programmalijn Vergroten urgentiebesef Het hoofddoel van deze programmalijn is het vergroten van het urgentiebesef, met name bij ondernemers en HRM, dat de situatie op de arbeidsmarkt op de lange termijn wezenlijk anders is dan die van de korte termijn. Daarbij is uiteraard voor elke onderneming de situatie verschillend; enerzijds vanwege de specifieke personele samenstelling en anderzijds vanwege de specifieke eisen op het gebied van opleiding, ervaring etc. Actuele en betrouwbare informatie over vraag en aanbodontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt is daarvoor essentieel. In 2011 zijn de volgende producten ontwikkeld en bijeenkomsten georganiseerd met bedrijven en onderwijs Regionale arbeidsmarktanalyse De arbeidsmarktmonitor is bedoeld om de huidige situatie en de vooruitzichten op de regionale arbeidsmarkt in beeld te brengen. Een achterliggend doel is om daarmee input te hebben om het urgentiebesef van werkgevers over het dreigende tekort aan arbeidskrachten op de middellange en lange termijn te verhogen. Met de gegevens uit de Arbeidsmarktmonitor wordt het mogelijk om het scholingsaanbod beter af te stemmen op de vraag van het bedrijfsleven. De nulmeting Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden is door het OCD ontwikkeld en in december 2011 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. Voor de speerpuntsectoren van het arbeidsmarktbeleid (Techniek/maritieme maakindustrie, Zorg en Toerisme) worden zogenaamde verdiepingsstudies verricht. De eerste verdiepingsstudie voor de Techniek is min of meer parallel aan de monitor uitgevoerd. Deze studie (Trek in Techniek) heeft het OCD in samenwerking met het IVA uitgevoerd. In 2012 wordt de vraagontwikkeling voor het cluster Maritiem in kaart gebracht. Dit betreft een verdere verdiepingsstudie voor dit cluster. In 2012 wordt een communicatietraject uitgevoerd om de uitkomsten van de monitor met ondernemers, onderwijs en intermediairs te bespreken (Rondetafelgesprekken en Netwerkbijeenkomsten per gemeente). Een beleidsmatige actie betreft het aan elkaar koppelen van de monitoren economie en arbeidsmarkt, waarbij ook enkele indicatoren van de Crisismonitor opgenomen zullen worden. Begin 2012 wordt een voorstel voor een geïntegreerde monitor aan het Drechtstedenbestuur voorgelegd Programmacommunicatie Voor communicatie over het Programma Arbeidsmarktbeleid is een basisstructuur vereist. Deze structuur is in 2011 gerealiseerd en bestaat uit de volgende middelen. Website Dordt werkt Deze nieuwe website (gelanceerd tijdens het Prinsjesdag ontbijt) vormt een portal voor iedereen die geïnteresseerd is in de arbeidsmarkt en heeft als doel informatie uitwisselen en interactie mogelijk te maken. E-nieuwsbrief Arbeidsmarktbeleid De bestaande nieuwsbrief van het Actieplan jeugdwerkloosheid is doorontwikkeld tot een electronische nieuwsbrief over het programma Arbeidsmarktbeleid. In 2011 zijn 4 nieuwsbrieven gemaakt; het mailingsbestand is gegroeid tot ruim 600 adressen. Aktiviteitenkalender De website bevat een actueel activiteitenkalender met regionale activiteiten voor werkgevers en andere stakeholders. Flyer Voor de algemene communicatie over het programma is een zg. uitdeel flyer gemaakt. Netwerkbijeenkomsten Urgentiebesef Urgentiebesef is niet als gemeente alleen tot stand willen brengen. Verbinding zoeken is essentieel voor het vergroten van het urgentiebesef. Die verbinding waarmaken én volhouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is, maar waar alle betrokken partijen mee aan de slag zullen moeten gaan. Tegen deze achtergrond heeft het programma in 2011 de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 8

17 werkconferentie Insluitende arbeidsmarkt op 4 juli 2011 met grote ondernemingen en als gastspreker professor Ton Wilthagen netwerkbijeenkomst voor het MKB in de Techniek op 20 september Conferentie Benutten we al het talent op 1 december 2011 is met medewerking van het Ministerie van SZW, werkgevers en het onderwijs over de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en de Wet werken naar vermogen. Met deze fysieke netwerkbijeenkomsten zijn in 2011 totaal circa 300 vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, onderwijs, intermediaire organisaties en overheid bereikt. Wekelijkse highlights Sinds het najaar van 2011 worden aan het eind van de week de highlights van het programma met een interne groep van ambtenaren uit de regio gedeeld. Externe presentaties De programmatische aanpak van het arbeidsmarktbeleid in de regio Drechtsteden trekt ook buiten de regio de aandacht. Het programma heeft in zeker opzicht een ambassadeursrol voor de regio. Behalve op conferenties in de regio (Werkconferentie R27) zijn inleidingen verzorgd op een werkconferentie van de Universiteit Tilburg / ReflecT en tijdens een van de leercirkels die de VNG organiseert voor de 30 arbeidsmarktregio s. 4.3 Leerwerk en Werk naar Werkbedrijven De werk naar werkbedrijven worden om de volgende redenen ontwikkeld: Een werk naar werkbedrijf biedt bedrijven de mogelijkheid om (werkgerelateerd) overbodig personeel, waarbij expertise en vaardigheden nog volop aanwezig zijn, de kans te beiden dit over te brengen naar de instromers, die in het vakgebied nog moeten groeien. Op deze manier is er een verbinding tussen de bedrijven die mensen zoeken en onderwijs en opleiding. Voor de overheid ligt er een verbinding naar de werk naar werkbedrijven, om potentiële kandidaten met een uitkering op een beschermde manier (weer) naar werk te geleiden. Ook kan het zijn dat op deze manier zij-instroom naar nieuwe kansen wordt doorgeleid. Op kleine schaal geeft het werk naar werkbedrijf op deze wijze aan mensen zonder perspectief uitzicht op werk en daarmee deelname aan de maatschappij. Een werk naar werkbedrijf vraagt wel om een goede afstemming tussen aanbieders en afnemers. Op dit moment wordt er gewerkt aan de oprichting van 5-6 werk naar werkbedrijven, waarbij Metalent, een al bestaand concept van een werk naar werkbedrijf als voorbeeld dient. Electrobus. Dit is electrisch vervoer, als aanvulling op openbaar vervoer, gereden door mensen in opleiding in stadswijken van de Drechtsteden, gericht op duurzaamheid en toekomst. De electrobus rijdt al in Overschie. De ontwikkelaars daar zullen ons ook helpen om dit hier op te gaan zetten. De bedoeling is uiteindelijk 60 opleidingsplaatsen te realiseren in de regio. Doorgeleiding kan plaatsvinden naar de transportsector, waar binnen afzienbare tijd een tekort aan gekwalificeerde mensen gaat ontstaan. De ontwikkeling van een businesscase (afronding gepland in april 2012) wordt bekostigd met middelen uit het actieplan jeugdwerkloosheid. Met de regionale uitrol van de electrobus wordt begonnen in een wijk in Dordrecht. Bouw Het Bedrijfsmodel werkbedrijf bouw wordt op dit moment uitgewerkt SSPB, BST en Herbouw gaan samen kar trekken. Er wordt toegewerkt naar een intentieovereenkomst of convenant Het model zoals dat met de Biesboschhal (actieplan J) is gehanteerd is een leidend voorbeeld. Hierbij is 50% ingezet op SROI. Er komt een bedrijfsbureau, die de kar moet trekken en dat zorgt voor werk op basis van SROI. Scholing moet gaan lopen via Herbouw. Van belang is te onderzoeken of bij onderhoud van vastgoed van gemeenten en corporaties het werkbedrijf permanent kan worden ingeschakeld, zodat er een vaste buffer aan werk ontstaat (minimaal 60%). Dekking vooralsnog: 60% uit uitkeringsgelden en onderwijs (inverdieneffect) en 9

18 40% uit opbrengsten. Dit jaar moet ook gekeken worden hoe de wet WNV in een dergelijke constructie kan worden ingepast. De acquisitie leiding en administratie wordt bekostigd uit een verrekenfactor die gegund wordt door aannemers (Talent voor Techniek). Op deze manier wordt een buffer gecreëerd voor nieuw personeel voor de bouw in de toekomst (gunnend karakter, compromis in opdrachten). In de voorwaardelijke sfeer is het belangrijk dat er een opdrachtgever komt voor overheidsprojecten en werk vergelijkbaar met de rol van het Ingenieursbureau bij het opknappen van de Bieschboshal, waarbij het Werk naar Werkbedrijf Bouw als onderaannemer fungeert. Er is behoefte aan een proefproject om het gunnend karakter te toetsen (Orangerie of Holland) en waarbij experimenteel gekeken kan worden of het construct werkt. Per werk moet er een garantiestelling zijn (SROI). Ook zal het SROI percentage bij BIA aangekaart worden met de vraag dit te verhogen (momenteel 10%). Hierbij is het belangrijk regionale aannemers en corporaties te koppelen aan opdrachten. Voor dit initiatief dat uiteindelijk ca 50 jongeren per jaar aan een baan kan helpen, wordt vrijgemaakt uit de resterende middelen van het actieplan J. Transport en Logistiek (T&L) Er is een servicepunt T&L opgericht. Deze heeft nu een stuurgroep met een voorzitter uit het bedrijfsleven. De activiteit voorlopig bestaat uit het organiseren van de dag van Transport en logistiek op 12 mei Hiermee wordt het startsein gegeven om te gaan kiezen voor T&L (met een nadrukkelijke koppeling aan maritiem), omdat er in deze sector de komende jaren een heel groot tekort gaat ontstaan. Daarnaast wil men op deze dag laten zien dat T&L veel breder is dan vrachtwagenchauffeur. Ook scholen kunnen op deze wijze met de sector kennis maken. Voor de organisatie van deze dag zijn middelen vrijgemaakt uit het actieplan Jeugdwerkloosheid. De discussie over begeleiding van werk naar werk moet eigenlijk nog starten, maar biedt voldoende perspectief om tientallen mensen aan een baan te helpen. Binnenvaart Afgeleid van T&L heeft Trivium een plan MATE opgesteld om een werkbedrijf te starten om, in eerste instantie normaal begaafde maar problematische jongeren te interesseren voor de binnenvaart. Het onderzoek hiernaar start in januari. Vooralsnog gaat het om zo n 20 jongeren per jaar. MKB Er zal gekeken worden of het mogelijk is in Dordrecht een leerwerkbedrijf te starten op het gebied van stadse outlet en/of supermarkt. Onderzocht zal worden of er voldoende draagvlak bij de MKB-ondernemers in de stad is, om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen. In eerste instantie zijn middelen uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid vrijgemaakt om dit initiatief te laten starten. Toerisme Voor het toerisme in de regio wordt verder onderzocht hoe we dit in kunnen zetten om mensen aan een baan te helpen. Ook de vorm (leerwerkbedrijf, werk naar werkbedrijf) moet nog verder worden onderzocht. De uitwerking van deze branche is gerelateerd aan de regionale inspanningen op dit gebied zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Economie en Arbeidsmarkt. 10

19 11

20 Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid Lessons Learned RadarAdvies Jerry Galesloot en Klaske Gonlag November 2011

Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen

Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Inleiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP 2010-2014,

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL SOCIAAL 5 MAART 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL SOCIAAL 5 MAART 2013 Bijlage S3 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL SOCIAAL 5 MAART 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel Bert v.d. Burgt 22-01-2013 informerend Steller E-mail Telefoonnummer G. ten Dolle / S.Ramkhelawan

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Onderwerp Tussenstand uitvoering programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden. datum 18 augustus 2011 bestuurlijk pfh. Bert vd

Nadere informatie

Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid

Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid Bijlage I: Voortgangsrapportage programma regionaal arbeidsmarktbeleid Inleiding Het programma Regionaal Arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Op weg naar een vitale arbeidsmarkt! Synthese. Tussenevaluatie programma regionaal arbeidsmarktbeleid. Onderzoekcentrum Drechtsteden

Op weg naar een vitale arbeidsmarkt! Synthese. Tussenevaluatie programma regionaal arbeidsmarktbeleid. Onderzoekcentrum Drechtsteden Op weg naar een vitale arbeidsmarkt! Tussenevaluatie programma regionaal arbeidsmarktbeleid Synthese drs. M.C.A. Bakx drs. F.W. Winterwerp dr. M.G. Weide december 2013 Colofon Status: definitief concept,

Nadere informatie

Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie

Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie Aanpak jeugdwerkloosheid: Drechtsteden benutten talent Regiogesprek Mirjam Sterk 1. Aanpak & resultaten 2. Borgingsstrategie Dordrecht, 15 januari 2015 Stanley Ramkhelawan, Projectleider aanpak JWL s.ramkhelawan@dordrecht.nl

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regionaal Actieplan Geef jongeren een kans

Nieuwsbrief Regionaal Actieplan Geef jongeren een kans Geachte betrokkenen, Het is voor sommigen van u wellicht al enige tijd geleden dat u nieuws heeft gekregen over het Regionaal Actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid. Maar dat betekent niet dat er ondertussen

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Infra Deal Zuid-Holland

Infra Deal Zuid-Holland Infra Deal Zuid-Holland 300 duurzame werk-opleidingsplekken uit aanbestedingen infraprojecten 12 september 2016 Pagina 1 van 7 Intentieverklaring Infra Deal Zuid-Holland: 300 duurzame werk-opleidingsplekken

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 z509 LK DEN HAAG T 070-3 499 577 E info@stvda.nl www.stvda.nl

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00575 Beslisdatum B&W 26 maart 2013 Dossiernummer 13.13.103 (2.7.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over Studenten in de bouwsector Voorkomen voortijdig

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES Onderwerp Update Baanwijs Zaaknummer 324980 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 29 mei 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Sanne Bloemen Portefeuillehouder Lucien Peeters/Martijn

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden Carrousel Sociaal Bijlage S1 Baanbrekend Drechtsteden - Brief college van Dordrecht d.d. 5 maart 2013 aan de fractie Beter Voor Dordt inzake beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid. Lessons Learned. RadarAdvies

Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid. Lessons Learned. RadarAdvies Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid Lessons Learned RadarAdvies Jerry Galesloot en Klaske Gonlag November 2011 Lessons Learned Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie