4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl."

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 3 april 2012 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van uur tot uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagen) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Ingekomen stukken Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. *Dit stuk ontvangt u op maandag 2 april 2012 per 4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl. 5. Voortgangsrapportage Programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden Voorstel: 1. Kennis nemen van de stand van zaken over 1 jaar uitvoering van het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid (zie bijlagen). 2. Instemmen met de voorgestelde focus, inzet, planning en bijbehorende middelen om de 4 veranderopgaven op de arbeidsmarkt concrete uitwerking en follow-up te geven. Vergadernotitie (1) Lijst ingekomen stukken (2)* Vergadernotitie (3) en concept verslag (3a)** Vergadernotitie (4) Voortgangsrapportage Programmalijnen, evaluatierapport Actieplan Jeugdwerkloosheid en informatiekaart Drechtsteden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt (4a)* Samenvatting veranderopgaven (4b)* 6. Kredietaanvraag reguliere vervanging GRID Voorstel: Beschikbaar stellen van een krediet van voor de reguliere vervanging GRID. 7. Kredietaanvraag Applicatie en Technisch Beheer (ATB) Voorstel: Beschikbaar stellen van een krediet van voor de reguliere dienstverlening ATB. 8. Aanvullende kredietaanvraag Multifunctionals Voorstel: Beschikbaar stellen van een aanvullende krediet van voor de uitvoering van het project aanbesteding en implementatie Multifunctionals. Vergadernotitie (5) Vergadernotitie (6) Vergadernotitie (7) 9. Rondvraag en sluiting **U kunt dit onderliggende stuk vinden op

2 Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunten uiterlijk tot vrijdag om uur voor de vergadering van de Drechtraad via het adres bij de voorzitter van de Drechtraad indienen. Uw vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Onderwerp Ingekomen stukken Bijlagen Lijst met ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 12 maart 2012 steller J.S. van de Poel doorkiesnummer Gevraagde beslissing Stukken voor kennisgeving aannemen Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties Niet van toepassing Toelichting De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de vrijdag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren.

4 Bijlage 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Agendapunt 4 datum 12 maart 2012 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 6 maart 2012 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad op 6 maart Gevraagde beslissing Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 6 maart 2012.

5 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 3 april 2012 Onderwerp Voortgangsrapportage Programma Arbeidsmarktbeleid regio Drechtsteden Status Ter besluitvorming. Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering De notitie geeft inzicht in de uitvoering van het eerste jaar van het regionaal arbeidsmarktprogramma, en doet voorstellen voor de focus in Op wens van de Drechtraad is de inzet voor 2012 smart geformuleerd. agendapunt 5 datum 9 maart 2012 bestuurlijk pfh. Bert vd Burgt akkoord best. pfh d.d. 07 februari 2012 steller G.A. ten Dolle doorkiesnummer Voorstel Follow-up geven aan een 4-tal veranderopgaven op het gebied van Community jobs / Onderkant arbeidsmarkt, de Werkschool, Leerwerkbedrijven en de Maritieme Campus Drechtsteden ter realisering van een insluitende arbeidsmarkt in de regio. Ontwerp-besluit 1. Kennis nemen van de stand van zaken over 1 jaar uitvoering van het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid (zie bijlagen). 2. Instemmen met de voorgestelde focus, inzet, planning en bijbehorende middelen om de 4 veranderopgaven op de arbeidsmarkt concrete uitwerking en follow-up te geven. Korte voorgeschiedenis en wijze van voorbereiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP , is in het najaar van 2010 van start gegaan. Missie arbeidsmarktbeleid Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Vier programmalijnen Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op de sectoren techniek, metaal en zorg en verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen, welke zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt aanspreken: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Urgentiebesef HRM: 1 op de 6 werknemers zal de komende jaren de arbeidsmarkt in de Drechtsteden verlaten. Ontwikkelingen in het beroepsonderwijs laten zien dat de uitstroom uit het

6 pagina 2 beroepsonderwijs onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Deze demografische gegevens leiden niet vanzelfsprekend tot acties om ander potentieel te benutten. Derhalve is middels communicatie continue aandacht nodig voor aankomende tekorten en het benutten van alle beschikbare talenten op de arbeidsmarkt. D werkgeversorganisaties in de regio dragen dit eveneens uit aan hun achterban. Bijlage I bij de notitie geeft een overzicht van de resultaten per programmalijn. Box 1: Resultaten 2011 Matching vraag/aanbod - Baanbrekend Drechtsteden: 554 plaatsingen - Succesvolle afronding actieplan jeugdwerkloosheid: draagvlak voor doorstart - 2 werkgeverservicepunten (zorg&welzijn en techniek) operationeel:130 plaatsingen, waarvan 80 van werk naar werk - 11 lunchbijeenkomsten: nieuwe initiatieven in de regio - Start met invoering wet werken naar vermogen (Plan van aanpak in maart 2012 gereed) Aansluiting O&A - Uitrol masterplan beroepsonderwijs VMBO MBO: perspectief en draagvlak voor regionale samenwerking beroepsonderwijs - Bundeling van organisatiekracht in de Stichting Talent voor Techniek - Een grote groei van duale trajecten Leren & Werken in Drechtsteden: plm 1000 in 2011 Hoger Onderwijs - University College Dordrecht: verankering in topsectorenbeleid/economische agenda Zuidvleugel - Groei aantal studenten Hoger Onderwijs: > oa via Associate Degree-trajecten. - Magneetproject in zorg: upgrading van kwalificatieniveau zorg (MBO-HBO) Vergroten Urgentiebesef - Monitor arbeidsmarkt opgeleverd: opgave in beeld. Verdieping met techniek (IVA-onderzoek) - Diverse bijeenkomsten: gesprekken met de regio - Alle communicatie-instrumenten op orde: nieuwsbrief, website en signaleringsbericht. - Toenemende aandacht van partijen/overheden buiten de regio (Rijk/VNG, andere regio s) voor de aanpak van het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden ( Grand design Arbeidsmarkt ). Vier veranderopgaven Bovenop de vier programmalijnen zijn in het eerste jaar van de uitvoering, in 2011, vier veranderopgaven geïnitieerd: (1) Een impuls aan de onderkant van de arbeidsmarkt: creëren van zgn Community jobs (2) Uitrol van een Werkschool (3) Leer/Werk- en Werk naar Werk bedrijven (4) Maritieme Campus Drechtsteden Over deze veranderopgaven bent u geïnformeerd in een notitie Tussenstand voortgang programma arbeidsmarktbeleid welke in september 2011 in het PFO Sociaal besproken is, en daarna in oktober 2011 behandeld is in de Drechtraad. Inmiddels hebben op deze 4 opgaven kwartiermakers hun bevindingen en voorstellen neergelegd over vervolgactiviteiten. Met vertegenwoordigers van alle gemeenten is gesproken over locale arbeidmarktbeleid en de verbinding met het regionale programma. Deze processtappen hebben geleid tot een reeks adviezen over het vervolg, die u in de bijlagen bij deze notitie aantreft.

7 pagina 3 Bijlage II beschrijft de stand van zaken van de verschillende veranderopgaven. Box 2: Aanbevelingen 4 veranderopgaven Impuls onderkant arbeidsmarkt - Bereidheid tot opname van mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt (groep 3) bij ruim leer/werk bedrijven plaatsingen in Dordrecht, perspectief 500 voor de regio - Starten met 4 speerpuntprojecten: Plint, Koloriet, Stapvoets en Wielborgh Maritieme Campus Drechtsteden - Behoefte aan een coördinatie/regie op aansluiting O&A: richt je hierbij op groter schaalniveau (van Rijnmond tot Gorinchem) - Geen nieuwe structuren, maar verbinding van kleinschalige projecten/initiatieven - Cluster maritiem nog beter in beeld, ook gelet op toekomstige werkgelegenheid Werkschool - Samenwerkingstructuur voor Jongeren zonder startkwalificatie richting werk - Groeiscenario mogelijk van 125 leerlingen Werk-naar-werkbedrijven - Concrete steun aan 4 initiatieven: samenwerkingsverband in de bouw, busproject Flex Overschie, Transport en Logistiek (jongeren in de binnenvaart), en zorg. Arbeidsmarktontwikkelingen in 2011 Eind 2011 is de Arbeidsmarktmonitor van de regio verschenen en vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De monitor brengt de ontwikkelingen in onze regio in beeld, en schetst de uitdagingen naar de toekomst, ook gelet op de demografische veranderingen. In een reeks van 11 lunchbijeenkomsten dit najaar heeft de regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen met vele vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en werkgevers gesproken over concrete initiatieven om de uitdagingen zoals geschetst in de monitor op te pakken. De verslagen van de lunchbijeenkomsten staan op Concrete inzet/resultaten in 2012 Gebaseerd op de analyse uit de monitor, de gesprekken met vertegenwoordigers in de stad en regio, en afgaand op de adviezen de kwartiermakers komen we tot de volgende concrete inzet voor het arbeidsmarktbeleid in 2012 Inzet/Resultaten 2012 Matching vraag/aanbod: - Verdere groei van uitstoom bijstand in 2012 via Baanbrekend Drechtsteden: ambitie van 300 potentiële cliënten naar werk en 800 mensen uit de bijstand naar werk. - Eind 2012 structuur uitgewerkt voor invoering wet werken naar vermogen, incl integrale arbeidsmarktbenadering richting werkgevers (SDD/UWV/Drechtwerk) - Plaatsing van 200 mensen met werkvermogen tot maximaal 20% in Dordrecht, en een perspectief op verdere groei richting 500 via nieuwe regionale initiatieven (oa Volgerlanden) - De eerste 6 van-werk-naar-werk initiatieven van start: oa in de sectoren bouw, Transport en Logistiek, zorg en vervoer. Aansluiting O&A - Functionerend coördinatiemechanisme aansluiting arbeidsmarkt/beroepsonderwijs (Maritiem Campus Drechtsteden): inzet bedrijfsleven - Masterplan beroepskolom: concrete afspraken over nieuwe structuur, opleidingen tussen alle beroepsonderwijsinstellingen in de regio - Werkschool operationeel: de eerste 125 leerlingen zijn geplaatst Hoger Onderwijs - University College (in oprichting) operationeel, eerste studenten vanaf Extra groei studenten hoger onderwijs in de regio (oa via Erasmus, Hogeschool Ede, Hogeschool R dam en STC) Urgentiebesef - Integrale monitor economie&arbeidsmarkt operationeel - Extra communicatie-aandacht: nieuwe ronde gesprekken met de stad/regio, en interactieve beleidsvorming, om het urgentiebesef te vergroten.

8 pagina 4 Voor de uitvoering van het programma zal in 2012 door de gemeente Dordrecht euro ingezet worden en nog resterende middelen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Advies Drechtstedenbestuur Het Drechtstedenbestuur heeft op 9 februari 2012 kennisgenomen van de rapportage en vastgesteld dat het een het een goed beeld geeft van de uitgevoerde werkzaamheden en tot nu toe bereikte resultaten. Tevens onderschrijft het Drechtstedenbestuur de voorgestelde focus en verdere uitwerking van de vier veranderopgaven. In de carrousel van 6 maart 2012 hebben de verschillende vertegenwoordigers van de fracties vastgesteld dat de voortgangsrapportage inzicht verschaft in de uitgevoerde activiteiten. Tevens waren de fracties content over de uitgebreide bijlagen bij de voortgangsrapportage. Aan de coördinerend portefeuillehouder is gevraagd een meer eenduidig overzicht van arbeidsmarktcijfers te verstrekken. Deze zijn beschikbaar nl. in de huidige Crisismonitor c.q. de Conjunctuurmonitor die vanaf dit jaar per kwartaal zal verschijnen. Voorts heeft de portefeuillehouder bevestigd de toegezegde informatie over de kosten van Baanbrekend Drechtsteden te verstrekken. Relatie met andere (interne) beleidsterreinen/organisaties Ruimtelijk economische strategie, Acquisitiebeleid ROM-D, Minimabeleid en activeringsbeleid SDD. Consequenties Personele en organisatorische consequenties In dit eerste uitvoeringsjaar is gebouwd aan de personele samenstelling van een programmateam Arbeidsmarkt. In dit programmateam is expertise van verschillende gemeenten en organisatieonderdelen bijeengebracht zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, expertise over de onderkant van de arbeidsmarkt van de gemeente Alblasserdam, expertise van het SCD op het gebied van Communicatie, van de sector Projectmanagement, beleid van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en Onderwijs. De samenwerking tussen gemeenten zal extra verstevigd worden door ambtelijke inzet bij de uitvoering van de verschillende veranderopgaven (Proeftuin Beleid); de interne communicatie over het programma zal geïntensiveerd worden via een wekelijkse nieuwsbrief. Juridische consequenties Niet van toepassing. Financiële consequenties Voor 2012 heeft de gemeente Dordrecht opnieuw en bedrag van euro beschikbaar voor de uitvoering van het programma. De voorstellen voor inzet in 2012 zijn gedekt uit deze middelen. In de uitwerking zal nauwe samenhang gevonden worden met de 7 investeringslijnen die zijn neergezet in het regionale uitvoeringsprogramma economie & arbeidsmarkt, dat begin januari aan de Drechtraad is aangeboden. Communicatie Niet van toepassing. Verdere procedure Niet van toepassing. Toelichting Zie bijlagen. Onderliggen stukken (bijlagen staan alleen op intranet) 1. Voortgangsrapportage Programmalijnen 1.1. Evaluatierapport Actieplan Jeugdwerkloosheid 1.2. Informatiekaart Drechtsteden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 2. Samenvatting veranderopgaven Samenvatting van de bijlagen c.q. bij dit voorstel behorend rapport Niet van toepassing.

9 Bijlage I: Voortgangsrapportage vier programmalijnen Inleiding Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP , is in het najaar van 2010 van start gegaan. Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk en (3) van uitkering naar werk. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op de sectoren (martieme) techniek, zorg en toerisme en verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Het vergroten van het urgentiebesef bij werkgevers over toekomstige (sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale arbeidsmarktinformatie en communicatie. Bovenop de vier programmalijnen zijn in het eerste jaar van de uitvoering vijf veranderopgaven geïnitieerd: (1) Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (2) Werkschool (3) Leer/Werk- en Werk naar Werk bedrijven (4) Maritieme Campus Drechtsteden (5) Voorbereiding implementatie Wet werken naar vermogen Deze bijlage geeft een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten van de vier programmalijnen in het eerste uitvoeringsjaar ( ) van het regionaal programma. De stand van zaken over de eerste 4 veranderopgaven wordt in bijlage II beschreven. De voorbereiding van de Wet werken naar vermogen is middels een bestuursopdracht belegd bij een projectgroep bestaande uit de directeur Programma Arbeidsmarktbeleid, directeur SDD en de directeur van Drechtwerk. Over de voortgang de uitwerking van de bestuursopdracht wordt separaat gerapporteerd. 1. Programmalijn Matching Vraag en Aanbod op de arbeidsmarkt 1

10 Mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen ondersteunen en stimuleren, dat zij mee kunnen gaan doen op de arbeidsmarkt. Deze programmalijn beoogt de inzet van alle mogelijke instrumenten om de mismatch voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen. De volgende activiteiten en instrumenten zijn ingezet om de matching van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt een extra impuls te geven Baanbrekend Drechtsteden Een duurzame uitstroom van uitkering naar werk is het doel van de intensieve samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de Randstad Groep Nederland. In 2011 zijn 554 personen geplaatst; de ambitie voor 2011 was 632 duurzame plaatsingen. Voor 2012 wordt op dit moment de ambitie nader bepaald. Het programma Arbeidsmarktbeleid faciliteert Baanbrekend Drechtsteden op twee manieren: Beschikbaar stellen van financiële middelen om netwerkbijeenkomsten met werkgevers te organiseren die tot directe matches moeten leiden; de 1 e netwerkbijeenkomst is in oktober 2011 georganiseerd in de business lounge van FC Dordrecht; de 2 e bijeenkomst wordt op 26 januari 2012 georganiseerd. Regionale en branchegerichte netwerken die door het programma Arbeidsmarktbeleid worden ontwikkeld toegankelijk te maken voor bemiddelingsactiviteiten van Baanbrekend Drechtsteden. Zoals werving van personeel voor de Ark van Noah en de samenwerking die in DelTriverband voor bedrijven in de logistiek en maintenance wordt ontwikkeld. 1.2 Branche Servicepunten In 2011 zijn twee branche servicepunten operationeel geworden nl. het Servicepunt Techniek en het Servicepunt Zorg en Welzijn. In de servicepunten werken werkgevers, kenniscentra, branche organisaties zoals de O&O fondsen samen met het UWV en het Onderwijs. De branche servicepunten zijn onderdeel van de dienstverlening aan werkgevers door het UWV Werkbedrijf. De servicepunten richten zich in het algemeen op promotie en voorlichting over werken in een bepaalde branche (Imagoverbereing), organiseren van duale trajecten en behoud van vakmanschap door te werknemers die met ontslag worden bedreigd van werk naar werk te bemiddelen. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een derde servicepunt nl. voor de sector Transport & Logistiek. Het Servicepunt Techniek heeft de volgende resultaten gerealiseerd: 80 mensen zijn van werk naar werk bemiddeld. Er zijn netwerken opgebouwd met bedrijven en intermediairs Promotie en voorlichting over de sector via deelname aan Skillsmasters, Fenexpo, Game On en organisatie van de dag van de techniek Organisatie van een MKB-netwerkbijeenkomst in de Techniek met circa 30 bedrijven. De voorzitter van de werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn Drechtsteden is als voorzitter de aanjager van het Servicepunt Zorg & Welzijn. De resultaten van servicepunt Zorg en Welzijn in 2011 zijn: 50 werkzoekenden zijn begeleid naar werk in de sector (o.a. bij het Parkhuis, ASVZ, De Merwelanden en Rivas) Via een speciale banenmarkt voor de Zorg en werkcafés hebben 300 bezoekers informatie gekregen over werken in de Zorg en Welzijnssector 26 HRM en opleidingscoördinatoren van totaal 18 instellingen w.o. Yulius, ASZ, AV Zorggroep en Zorgwaard hebben deelgenomen aan een themabijeenkomst over het terugdringen van uitval tijdens opleidingen. Er is en sociale kaart van de sector voor de Drechtsteden opgesteld Met verschillende Zorginstellingen zijn instroom projecten ontwikkeld voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt w.o. het Project Welslagen en de Z-factor. 2

11 Er is een tool ontwikkeld voor personeelsfunctionarissen om de personeelsontwikkeling in kaart te brengen. Hiermee is een meer strategsiche personeelsplanning mogelijk. Er is een P&O overleg van aangesloten instellingen om periodiek arbeidsmarktontwikkelingen te bespreken. De Arbeidsmarktmonitor Drechtsteden is binnen dit netwerk verspreid. Het programma Arbeidsmarktbeleid heeft in haar faciliterende rol draagvlak verkregen van werkgevers uit de sector Transport & Logistiek, onderwijs, kenniscentra (TLN en VTL) en het UWV werkbedrijf om een Servicepunt voor de Transport en Logistiek op te zetten. Dit servicepunt in oprichting organiseert in mei 2012 van een dag voor de logistiek in de Drechtsteden. De directeur van Mondial Movers (Alblasserdam) is inmiddels bereid om als aanjager dit servicepunt verder te trekken. Het programma Arbeidsmarktbeleid ondersteunt de Servicepunten door incidenteel middelen te verstrekken voor scholingsprojecten zoals het project Welslagen en de Z-factor, het mede organiseren van netwerkbijeenkomsten met werkgevers om het vraagstuk van strategisch personeelsbeleid hoger op de agenda te krijgen of door sturing te geven aan gewenste ontwikkelingen via deelname in de stuurgroep. Vanwege de arbeidsmarkt ontwikkelingen in de Zorg en de mogelijkheden in deze sector is een inzet vanuit het regionaal programma van 0,5 FTE (40.000,- euro) nodig om de bemiddelingstaak te versterken en bij te dragen aan de veranderopgaven van het regionaal programma zoals de realisering van sectorale Werk naar Werkbedrijven. De werkgevers en het UWV Werkbedrijf nemen samen 1 FTE voor hun rekening. De bemensing van het Servicepunt Techniek en het Servicepunt Transport en Logistiek wordt geleverd door het UWV Werkbedrijf en de betrokken brancheorganisaties. Het programma faciliteert in de opstart fase door het vervullen van een tijdelijk kwartiermakerschap en het bij elkaar brengen van relevante partijen Banenmarkten Het UWV Werkbedrijf organiseert voor de matching van kansrijke werkzoekenden eenmaal per twee weken zg. Meet & Match bijeenkomsten. Gemiddeld zijn per bijeenkomst circa 10 uitzendbureaus en/of detacheringorganisaties aanwezig om werkzoekenden te selecteren en te bemiddelen naar werk. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen worden tevens zg brancheweken georganiseerd zoals de Week van de Zorg, Detailhandel etc. Tot slot wordt voor de matching de jaarlijkse landelijke banenmarkt op het Werkplein georganiseerd; de banenmarkt van het afgelopen jaar is door ruim 2000 werkzoekenden bezocht Actieplan Jeugdwerkloosheid Speciaal de matching van jongeren op stage, leerwerkbanen of reguliere vacatures is het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Geef Jongeren een kans ontwikkeld was het laatste jaar van het convenant waarmee extra middelen zijn ingezet voor het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Mede door de inzet van dit actieplan is de jeugdwerkloosheid in de regio na een aanvankelijke stijging sneller afgenomen dan de landelijke daling van jeugdwerkloosheid. Landelijk is tussen augustus 2010 en augustus 2011 het aantal jongeren in het bestand NWW-ers met personen afgenomen. Dit is een afname van 11,5 %. Het aantal werkloze jongeren in de arbeidsmarktregio Drechtsteden bedraagt per eind augustus 2011 totaal 953 personen. Ten opzichte van augustus 2010 betekent dit cijfer een afname van 27,1%. De samenwerking tussen overheid, ondernemers en het beroepsonderwijs zowel in de stuurgroep van het regionaal actieplan als in de uitvoering van projecten heeft geleid tot duurzame aanpakken. Het project Metalent is als good practice (werving, selectie, scholing, begeleiding en ontzorgen van de werkgever) beschreven in de estafette succesvolle projecten die het ministerie van SZW voor 30 arbeidsmarktregio s heeft opgesteld. De lessen van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en de daarbij ontwikkelde samenwerking tussen de drie O s zijn gepresenteerd in een afsluitende regionale conferentie met circa 175 deelnemers. De projectmatige aanpak wordt als volgt geborgd in het regionaal arbeidsmarktbeleid: De ontwikkelde netwerken (o.a. werkgevers en kenniscentra) worden ingezet voor uitvoering van de Wet werken naar vermogen 3

12 De bestuurlijke structuur wordt verbreed andere domeinen zoals voortijdig schooluitval, de Werkschool en het platform beroepsonderwijs De afzonderlijke sectorale leerwerktrajecten worden gebundeld in de Stichting talent voor techniek of Leerwerkbedrijven zoals voor de bouwsector. In 2012 wordt een aantal projecten voor jongeren voortgezet met ESF subsidie. Voor een uitgebreide verantwoording over de uitvoering en resultaten van het actieplan wordt verwezen naar het bijgevoegde evaluatieonderzoek van RadarAdvies Lessons learned: Evaluatie actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid, november 2011 (Bijlage 1.1.) Lunchbijeenkomsten Om meer synergie te bereiken tussen de drie decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en WwvN) zijn met verschillende stakeholders van de drie werkvelden 10 lunchbijeenkomsten georganiseerd. Deze lunchbijeenkomsten hebben een aantal concrete plannen opgeleverd voor verdere uitwerking van de Wet werken naar vermogen alsook draagvlak voor het opzetten van voorschakeltrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Programmalijn Verbeteren aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt De acties binnen deze programmalijn dragen bij tot het beperken van de instroom in uitkeringen het vergroten van de instroom in opleidingen (m.n. Techniek en Zorg). Het Masterplan Beroepsonderwijs 2.0 vormt de kern van deze programmalijn Masterplan beroepsonderwijs vmbo-mbo Drechteden Positionering Masterplan binnen de programmalijn De vo- en mbo-scholen in de Drechtsteden hebben te maken met een dalend aantal leerlingen in vmbo en mbo. Dit leidt tot knelpunten op de arbeidsmarkt in met name de sectoren techniek en zorg. De centrale vraag binnen het Masterplan Beroepsonderwijs is dan ook wat kunnen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Drechtsteden doen om te zorgen dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. De ontwikkeling van het Masterplan is een noodzakelijke stap van het onderwijs om: Te voorkomen dat (techniek)opleidingen in de Drechtsteden verdwijnen Versnippering van vmbo- en mbo opleidingen te voorkomen Om op te leiden voor de vraag uit de arbeidsmarkt Samen te werken met bedrijfsleven en opleidingsbedrijven Wat is in 2011 gerealiseerd?/doorkijk 2012 Gerealiseerd is een door alle vmbo scholen, Wellant College en Da Vinci College gedeeld kader over de Aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit kader is vastgelegd in een Kaart Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de Drechtsteden (Bijlage 1.2). Deze kaart vormt de basis voor een door alle vmbo besturen te ondertekenen convenant. De ondertekening van dit convenant staat gepland op 6 maart Voor de realisering van de doelstellingen van het Masterplan hebben deelnemende scholen afgesproken een proces te starten voor de vorming van een entiteit Masterplan beroepskolom. De vorm van de entiteit is afhankelijk van de taken, bevoegdheden en zeggenschap die scholen en eventueel gemeente hierin willen onderbrengen. Het streven is de contouren van de entiteit duidelijk te hebben per 1 mei Tevens is onderdeel van het Masterplan om te komen tot regionale herschikking van vmbo beroepsgerichte opleidingen. Basis voor de herschikking wordt mede gevormd door de grote vervangingsvraag naar technische 4

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie