Voorstel voor de Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor de Raad"

Transcriptie

1 Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 28 november 2013 Agendapuntnummer : XVII, punt 9 Besluitnummer : 965 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Reductie van huishoudelijk restafval, kostenbesparing en verbetering van de bronscheiding. Samenvatting: Samen met de huishoudens realiseert de gemeente De Wolden een bronscheiding van huisvuil van 64%. Dat is meer dan de 60% die de gemeente zich ten doel heeft gesteld en ver boven het landelijk gemiddelde. Dat is erg goed. Desondanks bestaat het afval in de restafvalcontainer (grijze bak) nog voor meer dan de helft uit recyclebles (ca ton). De verwerking daarvan kost jaarlijks ca ,-. Er is dus veel geld te besparen met een betere afvalscheiding. Daarnaast zijn er milieuvoordelen. Met de huidige gescheiden inzameling van papier, GFT, glas, textiel en kunststofverpakkingsmateriaal wordt ton CO2 bespaard. Ook hier ligt dus besparingspotentieel. Het Rijk verwacht van de gemeenten in 2015 een bronscheiding van 65%. Gemeenten moeten niet denken in afvalstoffen maar in waardevolle grondstoffen. Om kosten te besparen en uit oogpunt van duurzaamheid zijn veel gemeente in Nederland bezig met het invoeren (of beproeven) van inzamelsystemen die tot verdere reductie van restafval leiden. Hieruit blijkt dat het optimaliseren van het bestaande systeem niet tot een noemenswaardige reductie leidt (meer dan 5%). Om dit wel te bereiken zijn er twee mogelijkheden, het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer (serviceprikkel) en het invoeren van een diftar-systeem (financiële prikkel). Met een inzamelsysteem waarbij de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer wordt verlaagd naar eens in de drie of vier weken, met daarbij een passende ledigingsfrequentie van de GFT-afvalcontainer en ophaalfrequentie van het kunststofverpakkingsmateriaal, kan de hoeveelheid restafval met 50 tot 75 kg per inwoner per jaar worden gereduceerd. Dit betekent op basis van de huidige verwerkingstarieven een kostenreductie van 26,- tot 37,- per aansluiting en een bronscheidingsresultaat van 70 tot 75%. Ons college wil tot een reductie van de hoeveelheid restafval komen en daarvoor een afvalbeheerplan opstellen voor de komende vier jaar. Uw raad wordt gevraagd om voor dit plan de richting aan te geven. Fase van besluitvorming: Opiniërend. Inleiding en aanleiding: Inleiding: De gemeente heeft op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke plicht om Pagina 1 van 6

2 huishoudelijk afval in te zamelen (afvalbeheer). De verplichting houdt in dat wekelijks bij alle woningen in de gemeente het huisvuil moet worden opgehaald en dat er een locatie is waar inwoners hun grof huisvuil naar toe kunnen brengen. Daarnaast schrijft de wet voor dat bepaalde afvalcomponenten gescheiden moeten worden ingezameld. De gemeente bepaalt zelf hoe het afvalbeheer wordt ingericht. Ze heeft daarbij alle vrijheid. Er zijn geen wettelijke recyclingdoelstellingen. De wet bepaalt dat de ingezetenen betrokken moeten worden bij het vaststellen van het afvalbeheer en dat het beheer moet worden vastgelegd in een (afvalstoffen)verordening. De taakverdeling is dat uw raad de kaders stelt en dat ons college verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het afvalbeheer start met het stellen van een doel (ambitie), het bepalen van de instrumenten om dit doel te bereiken en het op elkaar afstemmen van de instrumenten, tezamen het afvalbeheerbeleid. De huidige doelstelling, die uw raad heeft vastgelegd in het Milieu-Ambitieplan is, dat de gemeente De Wolden wil voldoen aan de recyclingdoelstelling uit het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). Dit betekent dat de gemeente 60 % van het aangeboden afval aan de bron wil scheiden. Om dit te bereiken - heeft uw raad besloten - wordt geen gebruik gemaakt van het instrument tariefsdifferentiatie en is een kostenstijging voor de huishoudens, door een wijziging van de inzamelstructuur, alleen toegestaan wanneer het serviceniveau evenredig stijgt. Aanleiding: Ons college wil een afvalbeheerplan opstellen voor de periode 2014 tot met Problemen of vraagstukken: Beschrijving probleem: Met het huidige afvalbeheer realiseert de gemeente De Wolden een bronscheiding van 64 % en dus haar doelstelling. Uit de jaarlijkse sorteeranalyses blijkt echter dat het afval in de restafvalcontainers (grijze mini s) nog voor meer dan de helft bestaat uit recyclebles die gescheiden worden ingezameld. In 2012 op basis van de sorteeranalyses ca ton. De verwerking van deze recyclebles als restafval kost ca ,-. Er is dus veel geld te besparen door verbetering van de afvalscheiding. Een betere afvalscheiding heeft niet alleen financieel voordeel maar ook milieuvoordeel. De inzet van recyclebles bespaart grondstoffen en vermijdt CO2. Voor de componenten papier, GFT, glas, textiel en kunststoffen heeft Agentschap NL een eenvoudige rekentool ontwikkeld die de CO2-besparing berekent wanneer deze afvalstromen niet worden verbrand, maar gescheiden worden ingezameld en verwerkt. De tool laat zien dat de gemeente De Wolden met de gescheiden inzameling van deze componenten ton CO2 bespaart. Gelet op de recyclebles die nog in het restafval zitten ligt hier een kans om nog meer CO2 te besparen. In zijn brief van 25 augustus 2011 (Meer waarde uit afval) schrijft Staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer dat de recycling van huishoudelijk afval achter blijft bij de andere sectoren. De recycling schommelt landelijk al jaren tussen de 48 en 53%, terwijl er een doelstelling is van 60%. Door een aantal ontwikkelingen (o.a. de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingsmaterialen) is hij van mening dat de bronscheidingsdoelstelling kan stijgen naar in 65% in Hij schrijft dat gemeenten niet langer moeten denken in afvalstoffen maar in waardevolle grondstoffen. Om de doelstelling van 65% bronscheiding te halen moet de gemeente De Wolden nog ca. 200 ton extra gescheiden inzamelen. Dit is mogelijk met enkele aanpassingen van de bestaande inzamelstructuur. Deze aanpassingen richten zich met name op het terugdringen van de hoeveelheid GFT-afval en kunststofverpakkingsmateriaal in de restafvalcontainer (grijze mini) en het verbeteren van de gescheiden inzameling van grof afval. Met betrekking tot dit laatste zijn inmiddels een aantal aanpassingen ingevoerd. Zo worden sinds 1 januari jl. dakleer, harde kunststoffen (o.a. tuinmeubilair) Pagina 2 van 6

3 en gips gescheiden ingezameld op het afvaldepot. Dit levert ca. 100 ton extra recyclebaar materiaal op. Een verdere aanpassing om de scheiding van grof afval te verbeteren is het niet meer opstellen van het mobiel afvaldepot. Dit levert ca. 25 ton minder restafval op en bespaart ca ,-. Vanuit oogpunt van kostenbesparing en duurzaamheid zijn veel gemeente in Nederland bezig met het invoeren (of beproeven) van inzamelsystemen die tot verdere reductie van (rest)afval moeten leiden. Hieruit blijkt dat het optimaliseren van het bestaande systeem niet tot een noemenswaardige reductie leidt (meer dan 5%). Om dit wel te bereiken zijn er twee mogelijkheden, het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer (serviceprikkel) en het invoeren van een diftar-systeem (financiële prikkel). De verandering in service is daarbij een evenzo goede prikkel als diftar. Nog beter is een combinatie van service en diftar. Beoogd effect: Met de wijziging van het afvalbeheer/inzamelsysteem wordt het volgende effect beoogd: 1. het reduceren van de hoeveelheid restafval; 2. het reduceren van de kosten voor afvalbeheer; 3. het behouden c.q. verbeteren van het bestaande serviceniveau; 4. het terugwinnen van meer grondstoffen (recyclebles) uit het restafval en daarmee het verder sluiten van de grondstoffen kringloop (duurzamer afvalbeheer). Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Toelichting ontwerpbesluit: Enkele voorbeelden van de serviceprikkel: Hoogeveen (Area) De doelstelling van Hoogeveen is om de LAP doelstelling van 65% recycling in 2015 te halen. Hoogeveen gaat dit doen door optimalisering van de bronscheiding, waarbij gestreefd wordt naar een goede balans tussen milieu, service en kosten. Sinds oktober vorig jaar houdt Hoogeveen een proef in de wijk Wolfsbos (stedelijke wijk met kleine tuintjes en 500 gezinnen). In de proef wordt 1 keer per 3 weken gft, kunststof en restafval ingezameld. Voor alle drie de afvalstromen hebben de inwoners een minicontainer beschikbaar. De inwoners hebben geen papiercontainer. Verder is er bij het winkelcentrum een mini-milieustraat ingericht en is er voor de inwoners een afvalcoach om vragen te beantwoorden. De proef is erg succesvol en de inwoners zijn positief over het nieuwe systeem. Er wordt een kwart minder restafval ingezameld en meer dan twee keer zoveel kunststof. Het plan is om het systeem in de hele gemeente toe te passen. Meppel en Borger-Odoorn De gemeente Meppel verlaagt de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer per januari a.s. naar eens per 4 weken en de gemeente Borger-Odoorn dit najaar naar eens in de 3 weken. Beide gemeenten hebben daarvoor zelf geen proeven uitgevoerd, maar doen dat op basis van resultaten uit proeven van andere gemeenten. Rova De Rova-gemeenten (diftar-gemeenten) hebben de ambitie om de hoeveelheid restafval te reduceren tot enkele tientallen kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat men omgekeerd inzamelen. Het nieuwe systeem wordt in twee fasen ingevoerd. In de eerste fase wordt de restafvalcontainer nog maar 1 keer per 4 weken geleegd en in de tweede fase wordt overgeschakeld naar wijkcontainers voor de inzameling van restafval. In de gemeenten Staphorst, Olst Wijhe en Steenwijkerland is vorig jaar gestart met de eerste fase van omgekeerd inzamelen. De resultaten na één jaar zijn dat de hoeveelheid Pagina 3 van 6

4 restafval met ca. 30% is gedaald, dat de hoeveelheid GFT-afval meer dan verdubbeld is en dat de hoeveelheid kunststof is gestegen naar 16 kg/inwoner (De Wolden ca. 8 kg). De drie gemeenten behalen daarmee een bronscheiding van ca. 68%. In Hoonhorst kern (2011) en de wijk Stadshagen in Zwolle (oktober 2012) is omgekeerd inzamelen volledig uitgevoerd. De resultaten uit Hoonhorst laten volgens Rova zien dat in de tweede fase van omgekeerd inzamelen een daling van de hoeveelheid restafval naar 30 kg per inwoner per jaar en een percentage hergebruik van 90% mogelijk is. Rova heeft aan de hand van het bewonersonderzoek getoetst of de wijzigingen in de inzameling van afval in Staphorst, Steenwijkerland en Olst Wijhe hebben geleid tot wijziging in tevredenheid bij de inwoners. In de totale beoordeling door de inwoners is geen verschil in de beoordeling gevonden tussen 2010 en 2012 (beide keren ruim voldoende). Volgens Rova zijn de inwoners van Staphorst, Steenwijkerland en Olst Wijhe in 2012 gemiddeld minder gaan betalen aan afvalkosten in vergelijking met Daarnaast, zegt Rova, dat Hoonhorst laat zien dat het gehele model van omgekeerd inzamelen met een positief financieel resultaat kan worden ingevoerd. Naar aanleiding van de resultaten in fase 1 is de gemeente Steenwijkerland dit jaar gestart met de invoering van fase 2. Er worden 160 ondergrondse containers geplaatst voor restafval en met de grijze container wordt kunststof ingezameld. Argumenten ontwerpbesluit: Het verlagen van de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer naar eens per 3 of 4 weken met daarnaast het verlagen van de ledigingsfrequentie van de GFT-container naar 3 weken of het gelijk houden op 2 weken en het verhogen van de ophaalfrequentie van het kunststofverpakkingsmateriaal naar eens per 3 of 2 weken, levert, gelet op de proeven in andere gemeenten, een reductie op van 50 tot 75 kg restafval per inwoner. In De Wolden zou dit eveneens mogelijk moeten zijn. Realisatie daarvan zou een kostenreductie van 26,- tot 37,- per aansluiting betekenen en een bronscheidingsresultaat van 70% tot 75%. Ons college wil daarvoor gaan en vraagt uw raad een standpunt in te nemen over de invoering van een van onderstaande inzamelsystemen. A. Verschillende inzamelsystemen 1. De restafvalcontainer 1 keer per 3 weken legen en de g.f.t.-afvalcontainers 1 keer per 2 weken restafval Gft-afval kunststof papier 1 x per 3 weken 1 x per 2 weken 1 x per 3 weken 1 x per maand Met dit systeem lijkt een restafvalreductie mogelijk van 50 kg per inwoner per jaar en een bronscheidingsresultaat van 70%. De kostenreductie is berekend op ca. 26,-. Een verlaging van de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer van eens in de 2 naar eens in de 3 weken geeft de huishoudens de minste problemen, omdat het eenvoudig weg de minst grote verandering is. Daarnaast is de ledigingsfrequentie van de GFTafvalcontainer op eens in de 2 weken gehouden. Dit laatste kan belangrijk zijn omdat in de bestaande situatie, zo blijkt uit de sorteeranalyses, er veel GFT-afval in de restafvalcontainer terecht komt (ca. 20% van de totale hoeveelheid). Een verlaging van de ledigingsfrequentie zou dit probleem kunnen verergeren. Het systeem heeft als nadeel dat er een onduidelijk inzamelschema ontstaat, omdat de restafval- en de GFT-afvalcontainer eens in de 6 weken in dezelfde week geleegd moeten worden. Doordat beide containers niet op dezelfde dag aangeboden kunnen worden, dienen de containers verschillende ledigingsdagen te krijgen. Bijvoorbeeld de GFT-afvalcontainer op maandag en de restafvalcontainer op dinsdag. Dit vraagt een goede communicatie met de huishoudens. Een ander nadeel is dat de inzameldienst de inzamelvoertuigen minder efficiënt kan inzetten. Dit werkt kostenverhogend. Pagina 4 van 6

5 2. De restafvalcontainer en de g.f.t.-afvalcontainer beide 1 keer per 3 weken legen restafval Gft-afval kunststof papier 1 x per 3 weken 1 x per 3 weken 1 x per 3 weken 1 x per maand Met dit systeem lijkt eveneens een restafvalreductie mogelijk van 50 kg per inwoner per jaar en een bronscheidingsresultaat van meer dan 70%. De kostenreductie is berekend op ca. 32,-. Voordeel van dit systeem is dat het inzamelschema duidelijk is en eenvoudig te communiceren met de huishoudens. Nadeel is de langere ledigingsfrequentie voor de GFT-afvalcontainer. Hierdoor is er het risico dat de hoeveelheid GFT-afval in de restafval gaat toenemen en het paard achter de wagen komt te staan voor wat betreft de verwerkingskosten. Aan dit probleem kan tegemoet gekomen worden door in die situaties waarin dat gewenst is, een gratis extra GFTafvalcontainer te verstrekken en daarnaast flankeren maatregelen op het gebied van groenafval te treffen, zoals het gratis storten van grof tuinafval op het afvaldepot, het plaatsen van bladkorven in het najaar, en het rijden van een gratis takkenroute, een kerstbomenroute enz. De financiële ruimte is hiervoor aanwezig. Een tweede nadeel is dat er met name in de zomermaanden extra stankoverlast kan ontstaan door keukenafval. Dit kan verminderd worden door huishoudens te adviseren om het keukenafval (niet het tuinafval) in de zomermaanden in de container te deponeren die het eerst geleegd wordt. 3. De restafvalcontainer 1 keer per 4 weken legen en de g.f.t.-afvalcontainer 1 keer per 2 weken restafval Gft-afval kunststof papier 1 x per 4 weken 1 x per 2 weken 1 x per 2 weken 1 x per maand Met dit systeem lijkt een restafvalreductie mogelijk van 75 kg per inwoners per jaar en een bronscheidingsresultaat van 75%. De kostenreductie is berekend op ca. 37,-. Voordeel van dit systeem is dat de ledigingsfrequentie van de GFT-afvalcontainer op eens per 2 weken kan worden gehouden en dat de ophaalfrequentie van de plasticzakken eveneens naar eens per 2 weken kan worden gebracht. Het inzamelschema is daarnaast overzichtelijk en eenvoudig te communiceren. Nadeel is dat het aantal malen dat de restafvalcontainer kan worden aangeboden in één keer wordt gehalveerd. Dit kan te veel van het goede zijn. Wij zien dit systeem meer als een toekomstige stap om tot nog verdere reductie te komen. 4. Omgekeerd inzamelen De tweede mogelijkheid om via een serviceprikkel tot restafvalreductie te komen is het invoeren van omgekeerd of gespiegeld inzamelen. De kern van dit systeem is dat de service op recyclebles wordt verhoogd en de service op restafval wordt verlaagd. Concreet betekent dit dat de herbruikbare materialen aan huis worden opgehaald en dat de inwoners het restafval in een plasticzak naar een wijkcontainer moeten brengen. Met dit systeem lijkt het mogelijk om de hoeveelheid restafval te reduceren naar enkele tientallen kg per inwoner per jaar en een bronscheidingsresultaat van 90%. Wij denken dat invoering van dit systeem voor De Wolden een brug te ver is en adviseren daarvoor niet te kiezen. 5. Huidige inzamelstructuur optimaliseren Gelet op de brief Meer waarde uit afval wordt in 2015 van de gemeenten een bronscheidingsresultaat verwacht van 65%. Voor De Wolden betekent dit nog ca. 200 ton extra te scheiden afval. Dit kan bereikt met optimaliseren van het bestaande inzamelsysteem. Wij adviseren om niet voor dit alternatief te kiezen, omdat het niet leidt tot een noemenswaardige afvalreductie, kostenreductie en verduurzaming van het Pagina 5 van 6

6 afvalbeheer. 6. Invoeren van een diftar-systeem Deze optie is, gelet op het eerder door uw raad ingenomen standpunt, niet nader onderzocht. Feit is wel dat met dit systeem een aanzienlijke restafvalreductie te realiseren is. B. Het mobiel afvaldepot Sinds de gemeentelijke herindeling wordt maandelijks een mobiel afvaldepot opgesteld in de gemeente. Ons college wil graag weten hoe uw raad staat tegenover het niet meer opstellen van dit mobiele depot. Met het niet meer opstellen kan een besparing worden gerealiseerd van ca ,- en een verbetering van het scheidingsresultaat. C. Inzamelen kunststof met een minicontainer Het kunststofverpakkingsafval wordt nu met zakken ingezameld. Het is ook mogelijk om dat te doen met minicontainers. Vanwege ruimtegebrek zullen niet alle huishoudens daar positief over zijn. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door alleen te plaatsen wanneer een huishouden daarom vraagt. Ook is het mogelijk om samen te doen met een container (bijvoorbeeld twee ééngezinshuishoudens). We willen hier flexibel mee omgaan. Onze verwachting is dat met de inzet van minicontainers meer kunststofverpakkingsafval gescheiden wordt ingezameld zodat er meer bespaard wordt op de verwerkingskosten. Ons college wil graag weten wat uw raad vindt van het beschikbaar stellen van minicontainers. Alternatief beleid: Zie hierboven. Financiële effecten: Met een inzamelsysteem waarbij de ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer wordt verlaagd naar eens in de drie of vier weken, met daarbij een passende ledigingsfrequentie van de GFT-afvalcontainer en ophaalfrequentie van het kunststofverpakkingsmateriaal, kan de hoeveelheid restafval met 50 tot 75 kg per inwoner per jaar worden gereduceerd. Dit betekent op basis van de huidige verwerkingstarieven een kostenreductie van 26,- tot 37,- per aansluiting. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) Er is een communicatieplan opgesteld. Aanpak en uitvoering: Nadat uw raad het kader heeft vastgesteld voor de huisvuilinzameling, stelt ons college een afvalbeheerplan op voor de periode 2014 tot en met Het plan wordt ter kennisname naar uw raad gestuurd. Over de uitvoering van het plan wordt jaarlijks verslag aan uw raad gedaan. Hierbij worden de inwoners betrokken. Naar aanleiding van de verslaglegging is bijstelling van de kaders en het afvalbeheer(beleid) mogelijk. Bijlagen (alleen digitaal): - Nota Afval(bron)scheiding en hoe verder. Zuidwolde, 15 november 2013 Burgemeester en wethouders van De Wolden, secretaris Nanne Kramer burgemeester Roger de Groot Pagina 6 van 6

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012

Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 april 2013 Inhoud 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 2 Omgekeerd inzamelen ingevoerd... 7 2.1 Fase 1 omgekeerd inzamelen... 7 2.2 Fase 2 omgekeerd inzamelen... 7 3

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Afval(bron)scheiding en hoe verder?

Afval(bron)scheiding en hoe verder? Afval(bron)scheiding en hoe verder? Inhoud 1. Inleiding 2. Huidig kader 3. Landelijke ontwikkelingen afvalinzameling 4. Inzamelprestatie gemeente De Wolden 2012 5. Afvalbeheer 6. Ambities en doelen 7.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Rapportage 2012 Mei 2013 1

Rapportage 2012 Mei 2013 1 Rapportage 2012 Mei 2013 1 Omgekeerd Inzamelen Rapportage 2012 inhoud Samenvatting...3 1. Inleiding... 5 2. Omgekeerd inzamelen ingevoerd...7 2.1. Fase 1 omgekeerd inzamelen...7 2.2. Fase 2 omgekeerd inzamelen...

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

* * Gemeenteraad Hoogeveen Postbus PA HOOGEVEEN. Geachte raadsleden,

* * Gemeenteraad Hoogeveen Postbus PA HOOGEVEEN. Geachte raadsleden, Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN ** DATUM 16 december 2013 ONDERWERP Afval Anders ONS NUMMER Geachte raadsleden, Op 11 november bent u geïnformeerd over de eindevaluatie van de in

Nadere informatie

De uitwerking kan binnen de ambtelijke begroting worden uitgevoerd.

De uitwerking kan binnen de ambtelijke begroting worden uitgevoerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Financiële consequenties Uitgangspunten afvalinzameling Doel van dit raadsvoorstel is een besluit te nemen over de uitwerking

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel Onderwerp: Grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel openbaar Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april 2017-1/7 Voorgelegd

Nadere informatie

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030.

Collegebesluit. De startnotitie met achtergrondinformatie is bijgevoegd. 4) Milieu: te streven naar een afvalloos Amersfoort in 2030. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/MIL/MB Opsteller: mw. S. Bakker User-id: BAK9 Tel: 4287 Onderwerp: UITGANGSPUNTEN STARTNOTITIE GRONDSTOFFENPLAN 2014-2020 VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 25-05-2010 Onderwerp: Afvalbeleidsplan 2010-2015 Conceptbesluit: - ter vaststelling aan de raad aanbieden van het afvalbeleidsplan

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Van: Bodegraven Tel nr: 8841 Nummer: 14A.00754. Advies: In te stemmen met het raadvoorstel en deze naar de gemeenteraad te sturen ter besluitvorming

Van: Bodegraven Tel nr: 8841 Nummer: 14A.00754. Advies: In te stemmen met het raadvoorstel en deze naar de gemeenteraad te sturen ter besluitvorming VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Bodegraven Tel nr: 8841 Nummer: 14A.00754 Datum: 5 november 2014 Team: Afval en reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Raadsvergadering : 10 juli Voorstelnr. : R : VANG (Van Afval Naar Grondstof) Stadskanaal, 23 juni 2017

Raadsvergadering : 10 juli Voorstelnr. : R : VANG (Van Afval Naar Grondstof) Stadskanaal, 23 juni 2017 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Eindverslag inspraak concept-afvalbeleidsplan

Eindverslag inspraak concept-afvalbeleidsplan Eindverslag inspraak concept-afvalbeleidsplan 2015 2020 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. De gevolgde procedure 3. Ingebrachte zienswijzen 4. op zienswijzen / aanpassing concept-plan 1. Algemeen De Wet Milieubeheer

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A: Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 26 Uitgifte: 8 april 2015 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2015, nr. 7B, tot vaststelling van het Afvalbeleidsplan

Nadere informatie

Bestuursvoorstel GD13.02317. Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: 8-8-2013. Steller: Jessica Ramakers Toestelnr.

Bestuursvoorstel GD13.02317. Onderwerp: verbetering afvalinzameling. Afdeling: RB Datum: 8-8-2013. Steller: Jessica Ramakers Toestelnr. GD13.02317 Bestuursvoorstel Onderwerp: verbetering afvalinzameling Afdeling: RB Datum: 8-8-2013 Steller: Jessica Ramakers Toestelnr. 020 3144872 Portefeuillehouder: J.A. Pietersen Besluitvormingsproces:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer

Datum: 30 juli 2013 Portefeuillehouder: C.J. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-063 Registratiekenmerk: Onderwerp: optimalisatie afvalinzameling Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de verbeteringen van de gescheiden inzameling van met name het GFT

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 Afvalbeheersplan Rd4-gemeenten 18881

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 Afvalbeheersplan Rd4-gemeenten 18881 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 onderwerp Afvalbeheersplan 2014 2020 Rd4-gemeenten 18881 zaakkenmerk Inleiding Door de mondiaal toenemende welvaart en groei

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof

Van Afval naar Grondstof Van Afval naar Grondstof de Waterlandse keuze Pagina 1 van 10 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Stand van Zaken... 3 1.3 Doel... 3 1.4 Nascheiding... 3 1.5 Voorstel inzamelmodellen...

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen

Nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen Nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht/Terugblik... 3 1.3 Opbouw/Leeswijzer... 4 2. Milieuaspecten van afval...

Nadere informatie

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen PILOT HOONHORST Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen Gemeente: Dalfsen Periode: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Datum: 20 september 2012 Hoonhorst zegt DAG 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Nulsituatie

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen.

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen. Aan de Raad. No. : 4/8. Muntendam: 13 september 2012. Onderwerp : afvalmaatregelen ------------------------------------------------------------------------------------------- Aanleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie