BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten."

Transcriptie

1 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Apranax 275 mg filmomhulde tabletten Apranax 550 mg filmomhulde tabletten Natriumnaproxen Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen hetzelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Apranax en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Apranax inneemt 3. Hoe wordt Apranax ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Apranax 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS APRANAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Apranax (natriumnaproxen) is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel (NSAI). Natriumnaproxen remt de ontstekingsverschijnselen, verlicht de pijn en vermindert ook de koorts. Apranax is aangewezen bij ziekten waarvan de symptomen door ontsteking worden veroorzaakt. Zoals alle ontstekingsremmende stoffen, kan Apranax deze symptomen enkel verlichten, want meestal is de precieze oorzaak van deze aandoeningen niet bekend. Enkel uw arts kan deze aandoeningen diagnosticeren en beslissen of een dergelijk geneesmiddel geschikt is voor u. Apranax is omwille van zijn ontstekingsremmende eigenschappen aangewezen bij : - Ontsteking en pijn door irritatie van de structuren die zich dichtbij de gewrichten bevinden (peesontsteking, bursitis, synovitis...); - Gewrichtsaandoeningen met ontstekingsverschijnselen :. reumatoïde artritis,. juveniele reumatoïde artritis,. spondylartritis ankylosans,. acute inflammatoire opstoten van artrose; - Ontsteking en hevige pijn door jicht. Apranax helpt de pijn te verlichten : - Na een operatie en na verwondingen of slagen (ontsteking en pijn veroorzaakt door een operatie, het trekken van een tand, een slag of een wonde, met name bij sportbeoefening); - Bij een acute migraine-aanval; - Gynaecologie: pijn in de onderbuik bij de maandstonden. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U APRANAX INNEEMT Neem Apranax niet in

2 - Als u een allergische reactie ontwikkeld hebt na inname van Naprosyne Enteric Coated (naproxen), natriumnaproxen, een geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur, of een ander niet-steroïdaal antiinflammatoir middel. - Als u een allergische reactie hebt op een van de andere bestanddelen van Naprosyne Enteric Coated. - Als u een ernstige nierinsufficiëntie hebt. - Als u een zweer in het maag-darmstelsel, een maagontsteking of bloedingen in het maag-darmstelsel hebt. - Als u een ernstige hartinsufficiëntie hebt. - Apranax niet toedienen aan kinderen onder de 2 jaar. Pas goed op met Apranax - Men zal er op letten voldoende te drinken (1 liter tot 1,5 liter per dag). - Als u een zweer in het maagdarmstelsel heeft of gehad heeft. De bijwerkingen kunnen tot een minimum herleid worden door de minimale effectieve dosis aan te wenden gedurende de kortst mogelijke duur om de symptomen onder controle te houden. - Als u aan een aandoening van de nieren, de lever of het hart lijdt. - Geneesmiddelen zoals Apranax kunnen het risico op een hartinfarct (myocardinfarct) of een cerebrovasculair accident licht verhogen. Het risico is groter bij hogere dosissen en een langdurige behandeling. Gebruik geen hogere dosissen dan de aanbevolen doseringen en gebruik het middel niet langer dan aanbevolen. In geval van hartstoornissen, voorgeschiedenis van cerebrovasculair accident of als u denkt dat u risicofactoren vertoont voor die aandoeningen (zoals een hoge bloeddruk, diabetes, een te hoge cholesterolwaarde of als u rookt), bespreek de behandeling dan met uw arts of uw apotheker. - Het wordt afgeraden kinderen onder de 6 jaar Apranax te geven, met uitzondering van bijzondere en bevestigde indicaties. - Oudere personen moeten regelmatig medisch onderzocht worden. - Zeer zelden werden ernstige huidreacties gemeld, die soms dodelijk waren. De behandeling met Apranax moet worden stopgezet zodra huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekens van overgevoeligheid optreden. - Apranax kan het zwanger worden bemoeilijken. Informeer uw arts indien u een zwangerschap hebt gepland of indien u moeilijkheden ondervindt om zwanger te worden. - De bijwerkingen kunnen tot een minimum herleid worden door de minimale effectieve dosis aan te wenden gedurende de kortst mogelijke duur om de symptomen onder controle te houden. - Raadpleeg de rubriek "Inname met andere geneesmiddelen" indien u nog andere geneesmiddelen inneemt. Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest. Inname met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. - Gelijktijdige toediening van Apranax en andere NSAI, met inbegrip van salicylaten en pyrazolderivaten, moet worden vermeden, omdat dit het risico op spijsverteringsstoornissen verhoogt. - Het gebruik van Apranax samen met selectieve COX 2-remmers moet worden vermeden. - Het gebruik van Apranax samen met orale anticoagulantia of ticlopidine (geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen) kan eveneens het risico op spijsverteringsstoornissen (bijv. bloedingen) verhogen. Een aanpassing van de dosis kan noodzakelijk zijn. - Bij patiënten die orale antidiabetica (geneesmiddelen die het teveel aan suiker in het bloed corrigeren) nemen of bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie, kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk zijn. - Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening van methotrexaat omdat de toxiciteit ervan kan toenemen. - Apranax kan de werking van bepaalde antihypertensiva (geneesmiddelen die een te hoge bloeddruk behandelen) en van bepaalde diuretica (geneesmiddelen die de productie van urine bevorderen) verminderen. Controle van de bloeddruk is noodzakelijk.

3 - Zoals de andere NSAI, kan Apranax het risico op nierinsufficiëntie, dat samenhangt met het gebruik van ACE-remmers, verhogen. Net als voor het gebruik van ACE-remmers, kan ook het gelijktijdige gebruik van angiotensine-ii-receptorantagonisten en een NSAI het risico op aantasting van de nierfunctie verhogen, in het bijzonder bij patiënten met een reeds bestaande nierinsufficiëntie. - Apranax werkt in op het metabolisme van zidovudine zodat een aanpassing van de dosis van zidovudine moet worden overwogen. - Apranax kan de plasmaconcentraties van lithium verhogen. - Er is gesuggereerd dat het gebruik van Apranax 48 uur voor de uitvoering van bijnierfunctietests tijdelijk zou moeten worden stopgezet, aangezien het met deze tests interfereert. Er is ook interferentie mogelijk met bepaalde urinetests. - Apranax vermindert de plaatjesaggregatie en verlengt de bloedingstijd. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de meting van de bloedingstijd. - Gelijktijdige toediening van corticosteroïden verhoogt het risico op gastro-intestinale letsels door NSAI. - De nefrotoxiciteit van ciclosporine wordt versterkt. - NSAI kunnen eventueel het hartbeschermende effect van acetylsalicylzuur tegenwerken. - Het risico op gastro-intestinale bloedingen is hoger als NSAI samen met plaatjesremmers of bepaalde antidepressiva (selectieve serotonineheropnameremmers) worden ingenomen. Inname van Apranax met voedsel en drank - Men zal er op letten voldoende te drinken (1 liter tot 1,5 liter per dag). - De tabletten moeten ingeslikt worden met een beetje water, nuchter of bij een maaltijd. Zwangerschap en borstvoeding Het is af te raden deze groep van geneesmiddelen in te nemen op het einde van de zwangerschap (gevaar voor bloedingen en misvormingen). Ongeveer 1% van het geneesmiddel wordt aangetroffen in de moedermelk; daarom wordt de raad gegeven om geen borstvoeding te geven tijdens een behandeling met Apranax. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Sommige personen kunnen aan slaperigheid, duizeligheid of slapeloosheid lijden tijdens het gebruik van Apranax. Dit moet in acht genomen worden bij het uitoefenen van activiteiten die waakzaamheid vereisen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Apranax Elke tablet Apranax 275 mg (of 550 mg) bevat ongeveer 25 mg (of 50 mg) natrium. Dit moet in acht genomen worden bij patiënten die een streng zoutloos dieet volgen. Apranax 550 mg bevat zonnegeel FCF (E110) lak, wat allergische reacties kan veroorzaken. 3. HOE WORDT APRANAX INGENOMEN De tabletten worden met wat water ingeslikt. Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. A. Volwassenen Doorgaans zal uw arts u aanraden 2 tot 4 tabletten van 275 mg in twee of meer keer te nemen. 1 tablet van 550 mg Apranax kan 2 tabletten van 275 mg vervangen. Als u zich niet meer herinnert welke hoeveelheid uw arts u heeft aangeraden, neemt u de onderstaande doses in, maar zodra u kunt, vraagt u opnieuw aan uw arts hoeveel tabletten u precies moet innemen. Voorbeelden van in te nemen hoeveelheden, gemakshalve uitgedrukt in tabletten van 275 mg :

4 - voor ontsteking en pijn rond de gewrichten of tengevolge van een slag, een wonde of na een heelkundige ingreep : men kan beginnen met 2 tabletten van 275 mg in één keer. Daarna 1 tablet van 275 mg 3 maal per dag. - om een acute migraine-aanval te verlichten : beginnen met 3 tabletten van 275 mg bij de eerste symptomen van de aanval, daarna 1 tot 2 tabletten van 275 mg ten vroegste een half uur na de eerste inname. De eerste 24 uur niet meer dan 5 tabletten van 275 mg innemen. De volgende dag(en) zo nodig 2 tot 4 tabletten van 275 mg verdeeld over de dag. - tegen pijn in de onderbuik bij de maandstonden : beginnen met 2 tabletten van 275 mg, daarna 1 tablet van 275 mg eenmaal per dag of zo nodig hoogstens 3 of 4 maal per dag. De behandeling stopzetten zodra de pijn verdwijnt. - chronische ontsteking en pijn van de gewrichten : doorgaans volstaat 1 tablet van 275 mg 's morgens en 's avonds. Soms zijn 2 tabletten van 275 mg 's avonds noodzakelijk, bijvoorbeeld als de pijn 's nachts hevig is. In andere gevallen moet men 's morgens 2 tabletten van 275 mg nemen, bijvoorbeeld als de stijfheid en de pijn 's morgens zeer erg zijn. In het begin, en in alle gevallen, nooit meer dan 3 tot 4 tabletten van 275 mg per dag nemen. Zodra mogelijk de dosis verlagen tot 2 tabletten van 275 mg per dag. Soms zal uw arts u aanraden de dagdosis in een keer 's morgens of 's avonds in te nemen. - hevige pijn tengevolge van jicht : beginnen met 3 tabletten van 275 mg, 8 uur later 2 tabletten van 275 mg, en vervolgens 1 tablet van 275 mg om de 8 uur tot het einde van de aanval. B. Kinderen Apranax mag worden gebruikt vanaf de leeftijd van 6 jaar, maar enkel op advies van de arts. De dosis moet uiteraard worden aangepast. Doorgaans wordt een dosis van 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag aanbevolen. C. Bejaarden en personen met een verminderde nierfunctie : Deze personen moeten aandachtig de raadgevingen van de arts volgen. De arts zal de dosis en de duur van de behandeling in de mate van het mogelijke beperken. Wat u moet doen als u meer van Apranax heeft ingenomen dan u zou mogen Indien u te veel Apranax heeft ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker, de medische spoeddienst of het Antigifcentrum (070/ ). In afwachting is het nutteloos om melk of iets anders te drinken. Dit kan zelfs de opname van het geneesmiddel in het bloed versnellen. Een matige overdosering veroorzaakt meestal slechts tekens van indigestie en duizeligheid. Als een kind per ongeluk Apranax inneemt, dan moet u er zich rekenschap van geven dat een normale dosis voor een volwassene al te hoog kan zijn voor een kind. De arts start een symptomatische en ondersteunende behandeling. Zo vlug mogelijk toedienen van een voldoende hoeveelheid actieve kool kan het gevaar op absorptie van het product aanzienlijk verminderen. Veiligheidshalve is een ziekenhuisopname noodzakelijk. De patiënt wordt op een correcte manier gevolgd. Geforceerde diurese, alkalisatie van de urine, hemodialyse of hemoperfusie zijn waarschijnlijk niet nuttig gezien de hoge mate van eiwitbinding. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Apranax in te nemen Neem nooit een dubbele dosis Apranax om een overgeslagen dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van Apranax Niet van toepassing.

5 Als u nog vragen heeft over de inname van dit geneesmiddel, vraag dan meer informatie aan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Apranax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De frequentste bijwerkingen van Apranax zijn : Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, constipatie, diarree, spijsverteringsstoornissen, brandend gevoel in de maag, nausea, ontsteking van de mond (stomatitis). Zenuwstelselaandoeningen: duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, flauwvallen. Oogaandoeningen: gezichtsstoornissen Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: gehoorsstoornissen, abnormale gehoorsverschijnselen (oorsuizen), vertigo. Hartaandoeningen: hartkloppingen Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: ademhalingsstoornissen (dyspneu) Huid- en onderhuidaandoeningen: bloedingen onder de huid (blauwe plekken, purpura), jeuk (pruritis), huiduitslag, zweten. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vochtophoping (oedeem), dorstgevoel. Andere bijwerkingen zijn: Maagdarmstelselaandoeningen: ulceraties, bloedingen en/of perforatie, ontsteking van de slokdarm, braken, winderigheid, zwart bloed in de stoelgang (melaena), bloedbraken (hematemese), verergering van een ontsteking van de dikke darm en van de ziekte van Crohn, ontsteking van de pancreas, maagontsteking. Infecties en parasitaire aandoeningen: meningitis met helder vocht Bloed- en lymfestelselaandoeningen: vermindering of toename van het aantal witte bloedcellen, vermindering van het aantal rode bloedcellen en/of bloedplaatjes. Immuunsysteemaandoeningen: anafylactoïde reacties Voedings- en stofwisselingsstoornissen: te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie) Psychische stoornissen: depressie, abnormale dromen, slapeloosheid. Zenuwstelselaandoeningen: ontsteking van de oogzenuw (retrobulbaire neuritis optica), convulsies, cognitieve functiestoornissen, concentratiestoornissen. Oogaandoeningen: opaciteit van de cornea, oedeem van de oogzenuw (papillitis en papiloedeem). Evenwichtsorgaan- en oraandoeningen: gehoorverlies Hartaandoeningen: hartinsufficiëntie Bloedvataandoeningen: ontsteking van de bloedvaten, oedeem, hoge bloeddruk, hartinsufficiëntie. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: longoedeem, astma, ademhalingsverschijnselen die gepaard gaan met een toename van de witte bloedcellen (eosinofiele pneumonie). Lever-en galaandoeningen: hepatitis (enkele gevallen waren fataal), geelzucht. Huidaandoeningen: haaruitval, vernietiging van huidcellen (necrolyse van de epidermis), roodheid (polymorf of nodulair erytheem), huiduitslag soms samenhangend met algemene stoornissen (verspreide lupus erythematosus), blaasjes (lichen planus), puistjes, rash, syndroom van Stevens-Johnson (aantasting van de slijmvliezen, vooral in de mond), urticaria, zwelling van de keel en het gezicht (Quincke-oedeem), lichtgevoeligheidsreacties (broze huid of blaarvorming kunnen voorkomen). Skeletspierstelsel-en bindweefselaandoeningen: spierpijn en/of spierzwakte. Nier-en urinewegaandoeningen: bloed in de urine (hematurie), nierontsteking (interstitiële nefritis), nefrotisch syndroom (gekenmerkt door veralgemeende vochtophoping), nierziekte, nierinsufficiëntie, vernietiging van niercellen (renale papilnecrose) Voortplantingsstelsel-en borstaandoeningen: onvruchtbaarheid bij de vrouw. Algemeneaandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: rillingen en koorts, malaise.

6 Onderzoeken: abnormale leverfunctietests, stijging van het serumcreatinine. Geneesmiddelen zoals Naprosyne Enteric Coated kunnen het risico op hartinfarct (myocardinfarct) en cerebrovasculair accident licht verhogen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U APRANAX Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bij kamertemperatuur bewaren. Gebruik Apranax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na de afkorting "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Apranax - Het werkzame bestanddeel is natriumnaproxen (275 mg en 550 mg). - De andere bestanddelen zijn: Apranax 275 mg filmomhulde tabletten: monokristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvidon K30, talk, gezuiverd water, Opadry blauw YS (hypromellose, macrogol 8000, titaandioxide (E171), indigotine (E132) lak). Apranax 550 mg filmomhulde tabletten: monokristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvidon K30, talk, gezuiverd water, Opadry oranje OY-3437 (hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171), talk, zonnegeel FCF (E110) lak). Hoe ziet X er uit en wat is de inhoud van de verpakking De tabletten van Apranax 275 mg zijn langwerpige blauwe filmomhulde tabletten. Ze zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 30 tabletten van thermisch gevormd Alu/PVC. De tabletten van Apranax 550 mg zijn langwerpige oranje filmomhulde gleuftabletten. Ze zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 30 tabletten van thermisch gevormd Alu/PVC. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen N.V. Roche S.A., Dantestraat 75, B-1070 Brussel, België. Fabrikant Roche Farma S.A., C/Severo Ochoa 13, Polygono Industrial, Leganes, Madrid (Spanje) Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen Apranax 275 mg filmomhulde tabletten: BE Apranax 550 mg filmomhulde tabletten: BE Afleveringswijze Geneesmiddel op medisch voorschrift Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009 Juni 2009 N.V. Roche S.A., Belgium

7 NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR Apranax 275 mg comprimés pelliculés Apranax 550 mg comprimés pelliculés Naproxène sodique Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. - Si l'un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice: 1. Qu est-ce que Apranax et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Apranax 3. Comment prendre Apranax 4. Les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver Apranax 6. Informations supplémentaires 1. QU EST-CE QU APRANAX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Apranax (naproxène sodique) est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Le naproxène sodique lutte contre l'inflammation, soulage la douleur et diminue également la fièvre. Apranax est indiqué dans le traitement des maladies dont les symptômes sont provoqués par l'inflammation. Comme tous les anti-inflammatoires, Apranax ne peut que soulager ces symptômes car la cause exacte de ces maladies reste le plus souvent inconnue. Seul votre médecin peut diagnostiquer ces affections et décider que ce type de médicament vous convient. Apranax est indiqué pour ses propriétés anti-inflammatoires dans : - les inflammations et les douleurs provoquées par une irritation des structures qui se trouvent près des articulations (tendinite, bursite, synovite...) ; - les maladies des articulations accompagnées d'inflammation:. polyarthrite chronique évolutive,. arthrite rhumatoïde juvénile,. spondylarthrite ankylosante,. les poussées inflammatoires aiguës d arthrose ; - l'inflammation et les fortes douleurs provoquées par la goutte. Apranax est indiqué pour soulager la douleur : - en chirurgie et après des blessures ou des coups (l'inflammation et les douleurs provoquées par une opération, l'enlèvement d'une dent, un coup ou une blessure et notamment ceux qui peuvent survenir lorsqu'on fait du sport) ; - lors de la crise aiguë de migraine ; - en gynécologie : douleurs dans le bas-ventre pendant les règles. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE APRANAX

8 Ne prenez jamais Apranax - Si vous avez présenté une réaction allergique à la suite de la prise de naproxène, de naproxène sodique, d'un médicament contenant de l'acide acétylsalicylique, ou un autre anti-inflammatoire non stéroïdien. - Si vous présentez une réaction allergique à l un des autres composants d'apranax, - Si vous souffrez d une insuffisance rénale grave, - Si vous souffrez d une ulcération du tube digestif, d une gastrite ou de saignements gastro-intestinaux. - Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque sévère. - Apranax ne sera pas administré chez les enfants de moins de 2 ans. Faites attention avec Apranax - Veillez à boire suffisamment (1 litre à 1,5 litre par jour). - Si vous avez ou avez eu un ulcère digestif. Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace minimale pendant la durée la plus courte nécessaire à contrôler les symptômes. - Si vous souffrez d'une maladie des reins, du foie ou du cœur. - Les médicaments tels qu'apranax peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée du traitement prolongée. Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée du traitement. En cas de troubles cardiaques, d'antécédent d'accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ces maladies (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez discuter de votre traitement avec votre médecin ou votre pharmacien. - Sauf indications particulières et confirmées, il n'est pas conseillé de donner Apranax aux enfants de moins de 6 ans. - Les personnes âgées s'assureront d'une surveillance médicale régulière. - Des réactions cutanées graves, parfois fatales, ont été rapportées très rarement. Apranax sera arrêté à la première apparition de rash cutané, lésions des muqueuses ou tout autre signe d'hypersensibilité. - Apranax peut rendre plus difficile de devenir enceinte. Informez votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des difficultés pour devenir enceinte. - Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace minimale pendant la durée la plus courte nécessaire pour contrôler les symptômes. - Si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Prise d autres médicaments». Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Prise d autres médicaments Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. - L administration simultanée d'apranax avec d autres AINS, y compris l acide acétylsalicylique et ses dérivés et les pyrazolés, doit être évitée car elle augmente le risque d altération digestive. - L'utilisation d'apranax avec des inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 sera évitée. - L utilisation d'apranax avec des anticoagulants oraux ou la ticlopidine (médicaments qui ralentissent la coagulation) peut également augmenter le risque de troubles digestifs (par ex., saignements). Un ajustement de la dose peut être nécessaire. - Chez les patients recevant des hypoglycémiants oraux (médicaments qui traitent l excès de sucre dans le sang) ou certains médicaments contre l épilepsie, un ajustement de la dose peut être nécessaire - La prudence est conseillée lors de l administration simultanée de méthotrexate, car sa toxicité pourrait être augmentée. - Apranax peut diminuer l effet de certains médicaments antihypertenseurs (médicaments qui traitent une tension artérielle trop élevée) et de certains diurétiques (médicaments favorisant la production d urine). Un contrôle de la tension sera nécessaire. - Apranax, comme les autres AINS, peut augmenter le risque d'insuffisance rénale associé à l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Comme pour les inhibiteurs de l enzyme de conversion de

9 l angiotensine, l utilisation d un antagoniste des récepteurs de l angiotensine II et d un AINS peut potentialiser le risque de détérioration de la fonction rénale, plus particulièrement chez les patients avec une fonction rénale détériorée. - Apranax interfère avec le métabolisme de la zidovudine de sorte qu un ajustement de la dose de zidovudine doit être envisagé. - Apranax peut provoquer une augmentation des concentrations plasmatiques du lithium. - On a suggéré qu Apranax soit temporairement arrêté 48 heures avant que les tests de la fonction surrénale soient effectués car il interfère avec ceux-ci. Il peut également interférer avec certains tests urinaires. - Apranax diminue l agrégation plaquettaire et prolonge le temps de saignement. Cet effet sera gardé à l esprit quand les temps de saignement seront déterminés. - L administration concomitante de corticostéroïdes augmente le risque de lésions gastro-intestinales dues aux AINS. - La néphrotoxicité de la ciclosporine est potentialisée. - Les AINS pourraient contrecarrer l effet cardioprotecteur de l aspirine - Le risque de saignements gastro-intestinaux est augmenté, lorsque des agents antiplaquettaires et certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) sont combinés aux AINS. Aliments et boissons - Veillez à boire suffisamment (1 litre à 1,5 litre par jour). - Les comprimés doivent être avalés avec un peu d eau à jeun ou avec un repas. Grossesse et allaitement Cette famille de médicaments est déconseillée en fin de grossesse (risque de saignement et de malformation). Environ 1% du médicament se retrouve dans le lait maternel, pour cette raison, il est conseillé de ne pas utiliser Apranax pendant l'allaitement. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Certaines personnes peuvent présenter de la somnolence, des vertiges ou des insomnies avec l'usage de Apranax. Il faudra y prendre garde lors de l'exécution d'activités qui demandent de la vigilance. Informations importantes concernant certains composants d Apranax Chaque comprimé d'apranax à 275 mg (ou à 550 mg) contient environ 25 mg (ou 50 mg) de sodium. Ceci doit être pris en considération chez les patients soumis à une restriction sodée majeure. Apranax 550 mg contient de la laque jaune orangé S (E110) qui peut provoquer des réactions allergiques. 3. COMMENT PRENDRE APRANAX Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau. Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. A. Adultes Généralement votre médecin vous conseillera de prendre de 2 à 4 comprimés de 275mg en deux ou plusieurs prises. 1 comprimé à 550mg d'apranax peut remplacer 2 comprimés à 275mg.

10 Si vous ne vous souvenez plus de la quantité qu'il vous a conseillée, respectez les doses données en exemple, mais dès que vous le pouvez, redemandez à votre médecin le nombre exact de comprimés que vous devez prendre. Exemples de quantités à prendre exprimées pour la facilité en comprimé à 275mg : - pour l'inflammation et la douleur situées autour des articulations, ou provoquées par un coup, une blessure, ou encore après une opération chirurgicale : on peut commencer par 2 comprimés à 275mg en une fois. Ensuite un comprimé à 275mg trois fois par jour. - pour soulager la crise aiguë de migraine : commencer par 3 comprimés à 275mg aux premiers symptômes de la crise, ensuite 1 à 2 comprimés à 275mg, au plus tôt une demi-heure après la prise initiale. On ne dépassera pas un total de 5 comprimés à 275mg au cours des premières 24 heures. Si nécessaire, le (les) jour(s) suivant(s), 2 à 4 comprimés à 275mg répartis sur la journée. - contre les douleurs du bas-ventre liées aux règles : commencer par 2 comprimés à 275mg ensuite prenez 1 comprimé à 275mg 1 fois par jour ou si nécessaire 3 ou 4 fois par jour maximum. Arrêtez dès la disparition des douleurs. - l'inflammation et les douleurs chroniques des articulations : d'une manière générale 1 comprimé à 275mg le matin et le soir sont suffisants. Parfois, 2 comprimés à 275mg le soir sont nécessaires, par exemple, lorsque les douleurs pendant la nuit sont très importantes. Dans d'autres cas, il faut prendre 2 comprimés à 275mg le matin. Ceci est nécessaire, par exemple, lorsque la raideur et les douleurs sont très importantes le matin. Au début, et dans tous les cas, on ne prendra pas plus de 3 à 4 comprimés à 275mg par jour. Dès que possible, on diminuera la dose à 2 comprimés à 275mg par jour. Parfois, votre médecin vous conseillera de prendre la dose journalière en une seule fois le soir ou le matin. - fortes douleurs provoquées par la goutte : 3 comprimés à 275mg comme dose de départ, puis 2 comprimés à 275mg 8 heures après, ensuite 1 comprimé à 275mg toutes les 8 heures jusqu'à la fin de la crise. B. Enfants : Apranax peut être utilisé à partir de six ans, uniquement suivant les indications d'un médecin. La dose doit évidemment être adaptée. On conseille généralement une prise de 10 mg par kg de poids corporel et par jour. C. Les personnes âgées et celles dont la fonction rénale est diminuée : Elles suivront attentivement les conseils du médecin qui limitera autant que possible la quantité de médicament et la durée du traitement. Si vous avez pris plus d Apranax que vous n auriez dû Si vous avez pris trop d Apranax, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, le service médical d urgence ou le Centre Anti-poison (070/ ). En attendant, il est inutile de faire boire du lait ou une autre boisson. Cette manœuvre risque d'augmenter le passage du médicament dans le sang. Un surdosage modéré ne provoquera le plus souvent que des symptômes d'indigestion et quelques étourdissements. Si un enfant absorbe accidentellement Apranax, on sera d'autant plus attentif qu'une dose normale pour un adulte peut déjà être excessive pour lui.

11 Un traitement symptomatique et des mesures de support seront instauré par le médecin. L'administration sans délai et en quantité convenable de charbon activé pourrait réduire considérablement la résorption du produit. La prudence impose une hospitalisation. Le patient sera surveillé correctement. Une diurèse forcée, une alcalinisation des urines, une hémodialyse ou une hémoperfusion peuvent ne pas être d'une grande utilité, en raison du degré élevé de liaison aux protéines. Si vous avez oublié de prendre Apranax Ne prenez jamais une double dose d Apranax pour compenser la dose que vous avez oubliée. Si vous arrêtez de prendre Apranax Sans objet. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Apranax peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables suivants sont ceux les plus fréquemment observés avec Apranax : Affections gastro-intestinales : douleur abdominale, constipation, diarrhée, troubles digestifs, brûlures d estomac, nausées, inflammation de la bouche (stomatite). Affections du système nerveux : étourdissements, somnolence, maux de tête, évanouissements. Affections oculaires : troubles visuels. Affections de l'oreille et du labyrinthe : troubles de l ouïe, sensation auditive anormale (acouphène), vertiges. Affections cardiaques : palpitations. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : gêne respiratoire (dyspnée). Affections de la peau et du tissu sous-cutané : saignements sous la peau (bleus, purpura), démangeaisons (prurit), éruptions cutanées, sueurs. Troubles généraux et anomalies au site d'administration : rétention d eau (œdème), sensation de soif. Les effets indésirables suivants ont aussi été rapportés : Affections gastro-intestinales : ulcérations, saignements et/ou perforation, inflammation de l œsophage, vomissements, flatulence, sang noir dans les selles (mélaena), vomissement de sang (hématémèse), aggravation d'une inflammation du côlon et d'une maladie de Crohn, inflammation du pancréas, inflammation de l'estomac. Infections et infestations : méningite à liquide clair. Affections hématologiques et du système lymphatique : diminution ou augmentation des globules blancs, diminution des globules rouges et/ou des plaquettes. Affections du système immunitaire : réactions anaphylactoïdes. Troubles du métabolisme et de la nutrition : excès de potassium dans le sang (hyperkaliémie). Affections psychiatriques : dépression, rêves anormaux, insomnie. Affections du système nerveux : inflammation du nerf optique (névrite optique rétrobulbaire), convulsions, troubles cognitifs, incapacité à se concentrer. Affections oculaires : opacité cornéenne, œdème du nerf optique (papillite et œdème papillaire). Affections de l'oreille et du labyrinthe : détérioration de l ouïe. Affections cardiaques : insuffisance cardiaque. Affections vasculaires : inflammation des vaisseaux, œdème, hypertension, insuffisance cardiaque. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : œdème pulmonaire, asthme, manifestation respiratoire associée à une augmentation des globules blancs (pneumopathie éosinophile). Affections hépatobiliaires : hépatite (certains cas ont été fatals), jaunisse. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : perte de cheveux, destruction cellulaire de la peau

12 (nécrolyse épidermique), rougeurs (érythème polymorphe ou noueux), éruptions, quelquefois associées à des troubles généraux (lupus érythémateux disséminé), papules (lichen plan), pustules, rash, syndrome de Stevens-Johnson (atteinte des muqueuses, surtout de la bouche), urticaire, gonflement de la gorge et du visage (œdème de Quincke), réactions de photosensibilité (fragilité de la peau ou formation d ampoules peuvent survenir). Affections musculo-squelettiques et systémiques : douleur et/ou faiblesse musculaire. Affections du rein et des voies urinaires : sang dans l urine (hématurie), inflammation du rein (néphrite interstitielle), syndrome néphrotique (caractérisé par un œdème généralisé), maladie rénale, insuffisance rénale, destruction cellulaire du rein (nécrose papillaire rénale). Affections des organes de reproduction et du sein : infertilité chez la femme. Troubles généraux et anomalies au site d'administration : frissons et fièvre, malaise. Investigations : anomalies des tests du foie, élévation de la créatinine sérique. Les médicaments tels qu'apranax peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER APRANAX Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser Apranax après la date de péremption mentionnée sur l emballage après la mention EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec des ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Apranax - La substance active est le naproxène sodique (275 mg et 550 mg). - Les autres composants sont : Apranax 275 mg comprimés pelliculés : cellulose monocristalline, stéarate de magnésium, polyvidone K30, talc, eau purifiée, Opadry YS bleu (hypromellose, macrogol 8000, dioxyde de titane (E171), laque d'indigotine (E132)). Apranax 550 mg comprimés pelliculés : cellulose monocristalline, stéarate de magnésium, polyvidone K30, talc, eau purifiée, Opadry OY-3437 orange (hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), talc, laque jaune orangé S (E110)). Qu'est-ce qu'apranax et contenu de l'emballage extérieur Les comprimés d'apranax 275 mg sont des comprimés pelliculés oblongs bleus. Ils sont disponibles en conditionnements de 30 comprimés en plaquettes thermoformées Alu/PVC. Les comprimés d'apranax 550 mg sont des comprimés pelliculés oblongs bisécables orangés. Ils sont disponibles en conditionnements de 30 comprimés en plaquettes thermoformées Alu/PVC. Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché N.V. Roche S.A., Rue Dante 75, B-1070 Bruxelles, Belgique. Fabricant Roche Farma S.A., C/Severo Ochoa 13, Polygono Industrial, Leganes, Madrid (Espagne)

13 Numéro de l'autorisation de mise sur le marché Apranax 275 mg comprimés pelliculés : BE Apranax 550 mg comprimés pelliculés : BE Délivrance Médicament soumis à prescription médicale. La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2009 Juin 2009 N.V. Roche S.A., Belgium

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantomed 40 mg Maagsapresistente tabletten Pantoprazol (als natriumsesquihydraat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen.

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER REDOMEX 10 mg & 25 mg filmomhulde tabletten REDOMEX DIFFUCAPS 25 mg, 50 mg & 75 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (amitriptylinehydrochloride) Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol Publieksbijsluiter BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten Gestoden/Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

CELLTOP Bijsluiter 1/8

CELLTOP Bijsluiter 1/8 Bijsluiter 1/8 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER DOTAREM 1/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER PERDOTENSIO 200 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofenlysinaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdophen Pediatrie 2% suspensie voor oraal gebruik. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdophen Pediatrie 2% suspensie voor oraal gebruik. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ibuprofen Voor gebruik bij kinderen ouder dan 6 maanden (meer dan 5 kg). Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie voor u en uw kind Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Voor kinderen vanaf 8 kg (vanaf 6 maand), adolescenten en volwassenen Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT INFORMATION DESTINEE AU PATIENT L utilisation d eltrombopag pour le traitement de patients atteints d Aplasie Médullaire dans le cadre d un Programme médical d urgence (MNP) Proposition de participation

Nadere informatie

Nurofen 200 Fastcaps, 200 mg capsules zacht Ibuprofen

Nurofen 200 Fastcaps, 200 mg capsules zacht Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nurofen 200 Fastcaps, 200 mg capsules zacht Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Perdotensio 200 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een tablet bevat 200 mg ibuprofen. Dit is aanwezig

Nadere informatie

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1401 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg Acitretine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt? and Package Leaflet page 1/16 1.3.1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paroxetine 20 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stoffen: paroxetine (als mesilaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten

Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Liosanne 0,075 mg/0,030 mg omhulde tabletten Gestodeen en Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie