FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 Gegevens onderneming: Setax Holding B.V. Inschrijving KvK: Surseance van betaling: Voorlopig verleend 30 augustus 2012 Surseance nummer: 12/14 S Datum intrekking surseance: 4 september 2012 Faillissementsnummer: 12/416 F Datum uitspraak: 4 september 2012 Curator: mr. Th.R.M. Welling Rechter-commissaris: mr. J.S.W. Lucassen Activiteiten onderneming: Financiële holding/beheersmaatschappij Exploitatie wagenpark/taxibedrijf via dochteronderneming Omzetgegevens: 2010: , : 268,500,00 Personeel gemiddeld aantal: Geen Verslagperiode: 4 september 2012 t/m 2 oktober 2012 N.B. In overleg en met toestemming van de rechter-commissaris vindt geconsolideerde urenverantwoording plaats gezamenlijk met het faillissement van werkmaatschappij/dochtervennootschap Setax B.V. In de genoemde uren/bestede tijd is dan mede de tijd begrepen besteed aan het faillissement van moedervennootschap Setax B.V. Bestede uren gedurende periode surseance van betaling: 14 uren Bestede uren in verslagperiode faillissement: 94 uren Bestede uren totaal: 108 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie: De besloten vennootschap Setax Holding B.V. is opgericht in het jaar 2009 in het kader van een herstructurering en reorganisatie van de 1

2 onderneming Setax B.V., de werkmaatschappij waarin sedert jaren de operationele werkzaamheden plaatsvinden van het in 1933 reeds opgerichte vervoers/taxibedrijf Setax. De oorspronkelijke onderneming van Setax kende aanvankelijk meerdere activiteiten zoals een taxibedrijf, autoherstelbedrijf en rijwielhandel doch in de loop der jaren is de hoofdactiviteit komen te liggen op het vervoer van personen (taxi- en groepsvervoer) en vervoer van goederen in de vorm van koerierswerk. In een poging een meer solide organisatie neer te zetten is de ondernemingsstructuur in het jaar 2008/2009 gewijzigd, in die zin dat de aandelen van Setax B.V. werden ondergebracht in de nieuw opgerichte beheersvennootschap Setax Holding B.V., in welke houdstermaatschappij tevens kapitaalgoederen werden ondergebracht van het taxibedrijf, te weten het complete wagenpark. Het wagenpark werd vervolgens vanuit Setax Holding B.V. verhuurd aan werkmaatschappij Setax B.V., in welke werkmaatschappij het personeel was ondergebracht alsook de vervoerscontracten en de operationele werken. De aandelen van Setax Holding B.V. zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Setax Holding. Dit in verband met het feit dat de aandeelhouders van de onderneming, de familie Veldink, al gedurende een aantal jaren niet meer operationeel binnen de onderneming werkzaam waren en de onderneming (lees de werkmaatschappij Setax) onder leiding stond van een externe directeur, de heer A. Korenromp, die bij oprichting van Setax Holding BV tot statutair directeur werd benoemd. Vanuit de Stichting Administratiekantoor Setax werd door middel van een drietal bestuursleden toezicht gehouden op en sturing gegeven aan Setax Holding en in het verlengde daarvan de werkmaatschappij Setax. Eind maart 2012 is de externe directeur/statutair bestuurder de heer A. Korenromp bedankt voor bewezen diensten, waarbij in zijn plaats ingaande 22 maart 2012 de heer R. Veldink, lid van de familie Veldink en de oorspronkelijk eigenaren van de onderneming, werd benoemd tot statutair directeur/bestuurder. Tot 22 maart 2012 werd de directie over Setax Holding B.V. gevoerd door de heer A. Korenromp als statutair bestuurder. 1.2 Winst en verlies: 2009: verlies , : winst , : verlies 5.286,00 Eerste 6 maanden 2012: verlies circa , Balanstotaal: 2009: , : ,00 2

3 2011: , Lopende procedures: Geen/onbekend 1.5 Verzekeringen: Verzekering wagenpark + overige gebruikelijke verzekeringen. Verzekeringsovereenkomsten zijn inmiddels beeindigd. 1.6 Huur: Het kantoor/bedrijfspand wordt gehuurd door hetzij Setax Holding B.V. hetzij werkmaatschappij Setax B.V. van de familie Veldink c.q. Veldink Beheer B.V. Pand/bedrijfsruimten zijn thans door de curator in verband met doorstart tijdelijk onderverhuurd/in gebruik gegeven tot 1 januari 2013 aan doorstarter Noot Touringcar Ede B.V. 1.7 Oorzaak faillissement: De oorzaak van het faillissement dient bij globale beoordeling door de curator te worden gezocht in een gebrekkige organisatie binnen de onderneming. In de jaren vanaf 2006/2007 is de omzet van het bedrijf fors gestegen doch heeft geen professionalisering plaatsgevonden van de organisatie. Het personeelsbestand en wagenbestand werd hoe langer hoe meer uitgebreid doch werd inefficiënt beheerd en ingezet. Uiteindelijk gingen de kosten dan ook voor de baten uit. De dientengevolge ontstane liquiditeitstekorten werden opgelost door het laten oplopen van crediteurenposities, het uitstellen van noodzakelijke investeringen in materieel c.a. Deze liquiditeitsproblemen stonden er voorts aan in de weg om eerder c.q. tijdig in de organisatie in te grijpen en te reorganiseren. Nadat bestuurder de heer Korenromp in maart 2012 door de aandeelhoudster werd bedankt voor bewezen diensten is getracht het tij nog te keren en de organisatie te professionaliseren, hetgeen, mede als gevolg van diverse lijken uit de kast en het feit dat binnen de organisatie overwegend op eilandjes werd gewerkt, die van elkaar niet wisten hoe het over en weer functioneerde, niet is gelukt. Getracht is in augustus nog om bij de huisbankier (Rabobank) extra financiering beschikbaar te krijgen voor het financieren van noodzakelijke investeringen in het wagenpark en verruiming van het rekening-courantkrediet doch gezien de onduidelijke structuur en situatie intern binnen de onderneming werd de bank daartoe niet bereid gevonden. Daarbij werd zelfs het maandelijkse overbruggingskrediet van ruim ,00, benodigd voor het betalen van de salarissen, door de bank ingetrokken, hetgeen uiteindelijk voor de directie aanleiding was in eerste instantie surseance van betaling aan te vragen, welke surseance van betaling binnen 5 dagen gevolgd is 3

4 door het uitspreken van het faillissement van zowel Setax Holding B.V. als werkmaatschappij Setax B.V. door de rechtbank Zutphen op 4 september jl. 7,2 uur periode surseance van betaling 9,6 uur periode faillissement 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: Ten tijde van faillissement geen. 2.2 In jaar voor faill.: Geen/1 (directeur) 2.3 Datum ontslagaanzegging: N.v.t. 2 uur periode surseance van betaling 7 uur periode faillissement 3. Activa Onroerende zaken N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: - Complete kantoorinventaris bestaande uit bureaus, stoelen, kantoorautomatisering, kantoormachines zoals printers/copiers, kantineinrichting, automatisering middels server met diverse werkstations, etc., een en ander als geïnventariseerd en gewaardeerd door ABAS Taxaties en Veilingen Arnhem; - Beperkte werkplaatsinrichting voor dagelijks onderhoud auto s, onder meer hefbrug, bandenwissel en balanceer apparatuur, handgereedschappen, etc.; - Wagenpark bestaande uit circa 65 taxi s, rolstoelbussen, gesloten bedrijfswagens, deels geleased, deels eigendom, geïnventariseerd en getaxeerd door ABAS Taxaties en Veilingen te Arnhem. 3.6 Verkoopopbrengst: Bedrijfsinventaris 6.400,00 Motorvoertuigen ,00 (waarop in mindering gebracht moet worden circa ,00 aan afkoop/inlossing financial leaseverplichtingen). 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. Netto opbrengst valt in de boedel. 4

5 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: N.v.t.: Inventaris behoort tot vrij boedelactief. 16,9 uur Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: N.v.t. / Nihil 3.10 Verkoopopbrengst: N.v.t Boedelbijdrage: N.v.t. Zie 3.8 Andere activa 3.12 Beschrijving: N.v.t Verkoopopbrengst: N.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Binnen Holding, Setax Holding B.V., zijn er geen debiteuren. 4.2 Opbrengst: N.v.t. 4.3 Boedelbijdrage: N.v.t. 2,5 uur 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Per datum faillissement was sprake van een positief banksaldo van , Leasecontracten: Financial leases: - 14 stuks De Lage Landen Lease; - 4 x financial lease Daimler Financial Services; - 6 x financial lease Volkswagen Bank; - 8 x operational lease Regio Lease. De leaseovereenkomsten zijn inmiddels allemaal afgehandeld: De financial leases bij De Lage Landen zijn ingelost; De financial leases bij Daimler zijn buiten de boedel om door de overnemende / voortzettende partij met Daimler geregeld, de wagens van Volkswagen Bank zijn op een auto na retour gegaan. Eén leaseovereenkomst bij Volkswagen Bank is afgekocht. De operational leases met betrekking tot bedrijfswagens van Regio Lease zijn beëindigd en de wagens zijn retour gegaan. 5

6 Nadien zijn enkele leaseovereenkomsten nog overgenomen door de koper/voortzetter van de koeriersactiviteiten. 5.3 Beschrijving zekerheden: De Lage Landen lease had rechtsgeldig (stil) pandrecht op motorvoertuigen in het kader van de financial lease, zowel voor de totale vordering op de leaseauto s waarvoor nog een financial leaseovereenkomst liep, als op de van het wagenpark deel uitmakende auto s waarvan voorheen financiering afkomstig van De Lage Landen had plaatsgevonden en waarvan de financiering inmiddels was afgelopen. DLL Lease heeft de zekerheden vrij gegeven tegen betaling van ,= waarmee de restschuld was ingelost. 5.4 Separatistenpositie: N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen: N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Beperkt eigendomsvoorbehoud bestond op aanwezige voorraad automaterialen ten behoeve van het dagelijks onderhoud van auto s. Ter zake is door leverancier met overnemende partij regeling getroffen. Voor het overige geen eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten: N.v.t. 5.8 Retentierechten: Op één auto werd door autoschadeherstelbedrijf retentierecht uitgeoefend ter zake een aan de betreffende auto uitgevoerde reparatie. In verband met de verkoop van de betreffende auto heeft de curator de desbetreffende schuld ingelost zodat de auto daarmede voor verkoop beschikbaar kwam. 5 uur 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten In overleg met en met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator gedurende uiteindelijk een tweetal weken de exploitatie van met name de onderneming en de activiteiten van werkmaatschappij Setax BV voortgezet, enerzijds teneinde te voorkomen dat het dagelijks 6

7 vervoer van ouderen, gehandicapten, schoolkinderen, mindervaliden, etc. van het ene op het andere moment stil zou komen te liggen, anderzijds teneinde een eventuele overname van de activiteiten door derden met daaruit voortvloeiend voordeel ten behoeve van de boedel middels van een hogere verkoopopbrengst, te kunnen realiseren. In overleg met en met medewerking van het personeel, de chauffeurs, planners, het administratieve personeel en de bedrijfsleider is het gelukt de dienstverlening nog operationeel te houden totdat uiteindelijk de exploitatie formeel per 15 september 2012 werd overgenomen door de overnemende/doorstartende partij, Noot Touringcar Ede B.V., die de activiteiten van de werkmaatschappij Setax heeft overgenomen op het gebied van het personenvervoer. De activiteiten op het gebied van koeriers/bezorgdienst zijn door de voormalig bedrijfsleider overgenomen en voortgezet. Het doorstarten/voortzetten van de ondernemingsactiviteiten betreft overigens de activiteiten van dochtervennootschap/werkmaatschappij Setax B.V. en heeft derhalve geen betrekking op de houdstermaatschappij Setax Holding B.V. Wel is in dat kader gebruik gemaakt van de activa van Setax Holding B.V., te weten het wagenpark en de bedrijfs/kantoorinventaris. Feitelijke exploitatie en risico heeft evenwel bij werkmaatschappij Setax B.V. gezeten. 6.1 Exploitatie / zekerheden: N.v.t. Exploitatie + zekerheden feitelijk afkomstig van werkmaatschappij Setax B.V. 6.2 Financiële verslaglegging: N.v.t. c.q. is onderdeel van faillissement Setax B.V. 2,9 uur periode surseance van betaling 29,9 uur periode faillissement Doorstart 6.3 Beschrijving: De activiteiten van de houdstermaatschappij zelf worden niet doorgestart. 6.4 Verantwoording: N.v.t. 6.5 Opbrengst: N.v.t. 6.6 Boedelbijdrage: N.v.t. -- 7

8 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Boekhouding is per saldo voor het overgrote deel bijgewerkt tot aan datum overdracht ondernemingsactiviteiten 15 september Aan de boekhoudverplichting is correct voldaan. Enige vraagtekens ten aanzien van getrouwheid van (vroegere) administratie kunnen worden gesteld. Een en ander zal nog nader worden onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen: Is correct aan voldaan. 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Voor zover bekend aan voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Zal nader worden onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen: Tot op heden niet van gebleken Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: N.v.t./Nog geen aangemeld. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Nog geen aangemeld. 8.3 Pref. vord. van het UWV: Nog geen aangemeld. 8.4 Andere pref. crediteuren: Nog geen aangemeld. 8.5 Aantal conc. crediteuren: Bedrag conc. crediteuren: circa ,00 tot op heden aangemeld. 8.7 Verwachte wijze afwikkeling: Vereenvoudigde afhandeling/onbekend. 9,6 uur 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maanden tot 1 jaar. 9.2 Plan van aanpak: Nader onderzoek, nader inventariseren mogelijke activa, onderzoek administratie, inventarisatie crediteurenpositie c.a. 9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden 1,9 uur periode surseance van betaling 13,5 uur periode faillissement. Doetinchem, 2 oktober 2012 mr. Th.R.M. Welling curator 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: 09143054 Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371) De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 9 augustus 2013 Gegevens onderneming : Momexx B.V. statutair gevestigd te

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie