Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst Operationele Leasing en zijn van toepassing op alle offertes en leasecontracten van Volkswagen Leasing B.V. ter zake van Operationele Leasing. Artikel 1.2 Afwijkende Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Artikel 1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert. Artikel 2. Rechtsverhouding Artikel 2.1 Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt hebben een Mantelovereenkomst gesloten op grond waarvan Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt leaseovereenkomsten sluiten met betrekking tot de door Cliënt gespecificeerde auto s. Volkswagen Leasing B.V. is eigenaresse van de auto s. Cliënt is houdster. Artikel 2.2 Het Operationele Leasecontract, hierna te noemen "Leasecontract", strekt ertoe om aan Cliënt het gebruiksrecht van de Auto te verschaffen. Volkswagen Leasing B.V. blijft steeds eigenaar van de Auto, en het is Cliënt verboden de Auto technisch te wijzigen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Auto bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het Leasecontract aan derden over te dragen. Artikel 3. Looptijd van het Leasecontract Artikel 3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden, eindigt het Leasecontract na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf de aflevering van de Auto aan Cliënt. Artikel 3.2 Wanneer vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal gecontracteerde kilometers is bereikt, blijft de Auto voor de resterende maanden onverminderd in gebruik bij Cliënt, althans voor zover het door Volkswagen Leasing B.V. voor een dergelijke auto vastgesteld maximum kilometeraantal, zoals vermeld in het Lease-contract, nog niet is bereikt. Artikel 3.3 Wanneer minder kilometers met de auto worden afgelegd dan de gecontracteerde kilometers, kan Cliënt aan Volkswagen Leasing B.V. verzoeken de looptijd van het Leasecontract te verlengen. Artikel 3.4 Voor de periode van het verlengd gebruik van de Auto blijven de contractsbepalingen onverkort van toepassing. Artikel 3.5 In geval van annulering van de bestelde Auto op verzoek van Cliënt, zullen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt komen en zal Volkswagen Leasing B.V. deze kosten aan Cliënt doorberekenen. Artikel 4. Aflevering Artikel 4.1 Bij aflevering van de Auto dient Cliënt, dan wel namens Cliënt, de berijder van de Auto, een Bevestiging Aflevering Auto te ondertekenen. Bij aflevering van de Auto ontvangt de berijder van de Auto tevens informatie over het gebruik en het onderhoud van de auto (service instructieboekje), alle wettelijk vereiste documenten, kentekenplaten, alsmede de voorwaarden van verzekering (op verzoek en te downloaden van de website van Volkswagen Leasing B.V.) en de te volgen procedures. Cliënt verplicht zich tot het opvolgen van deze richtlijnen en voorwaarden. Artikel 4.2 De door de fabrikant aangebrachte wijzigingen in de specificaties van de auto kunnen nooit leiden tot annulering van de bestelling c.q. het niet aanvaarden van de aflevering. Artikel 4.3 Na aflevering van de Auto wordt de ingebruikname aan Cliënt bevestigd door een zogenaamde Contractspecificatie, waarin de laatste Leasecontract gegevens vermeld staan. Artikel 4.4 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Auto niet binnen een redelijke termijn na de gewenste leverdatum door Cliënt in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaats gevonden vijf (5) dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt, dat de Auto voor aflevering gereed staat. Pagina 1 van 9

2 Artikel 4.5 Overschrijding van een door Volkswagen Leasing B.V. genoemde levertijd levert geen verzuim op van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 4.6 Cliënt is na (schriftelijke) toestemming van Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de Auto te voorzien van accessoires en de kosten daarvan op te doen nemen in de leasetermijn. Verzekering (conform de voorwaarden van assuradeur), alsmede onderhoud en reparatie van deze accessoires geschiedt dan volgens de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 4.7 Cliënt is alleen gerechtigd om na (schriftelijke) toestemming van Volkswagen Leasing B.V. voor eigen rekening en risico de Auto te voorzien van accessoires en/of reclame. Hierbij zijn kosten van onderhoud en reparatie van door Cliënt aangebrachte accessoires voor rekening van Cliënt. Artikel 4.8 Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de Auto, biedt Volkswagen Leasing B.V. op verzoek van Cliënt, de mogelijkheid om een tijdelijke auto, een zogenaamde voorloper, ter beschikking te stellen. Voor de duur en het aantal meerkilometers van het gebruik van de Voorloper zal Volkswagen Leasing B.V. de kosten apart in rekening brengen. Artikel 5. Leasetermijn Artikel 5.1 Inbegrepen in de leasetermijn zijn, tenzij anders vermeldt: verzekering, motorrijtuigenbelasting (HSB), reparatie en onderhoud, vervanging van banden, vervangend vervoer, administratie kosten, afschrijving, rente en 24-uurs-hulpdienst. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. Artikel 5.2 De leasetermijn is door Volkswagen Leasing B.V. berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers dat gedurende de looptijd van het Leasecontract met de Auto zal worden gereden. Artikel 5.3 Voor zowel méér, als voor minder gereden kilometers vermeldt het Leasecontract de verrekenprijs per kilometer. Artikel 5.4 Cliënt is verplicht om op eerste verzoek van Volkswagen Leasing B.V. mee te werken aan controle op het aantal werkelijk verreden kilometers. Artikel 5.5 Indien en voor zover het gereden aantal kilometers niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller, zal het ontbrekende aantal kilometers door Volkswagen Leasing B.V. worden geschat of vastgesteld op basis van de bij haar bekende gegevens. Artikel 6. Aanpassing van de leasetermijn Artikel 6.1 De leasetermijn kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van de Auto wijzigingen voordoen in de componenten van de leasetermijn zoals: - koopprijs van Auto en toebehoren; - rente; - verzekeringspremie; - overheidsheffingen. Artikel 6.2 Tijdens de looptijd kan Volkswagen Leasing B.V. de leasetermijn aanpassen in geval van wijziging van: - de kosten van verzekering; - overheidsmaatregelen; - de Belasting Personenauto s en Motorrijwielen (BPM), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed zijn op het economisch risico c.q. het waardeverloop van Auto s; - de specificatie van de Auto op verzoek van Cliënt, dan wel als gevolg van wettelijke Voorwaarden; - bij bovengemiddelde kosten (onderhoud, reparaties, schade, etcetera) die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de Auto; - de kostencomponenten Reparatie, Onderhoud, Banden en Vervangend vervoer. Deze kunnen worden aangepast aan het geldende CBS prijsindex arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel van reparatie en onderhoud (code 07230), indien dit prijsindex vanaf de aanvang van de leaseperiode of de datum van de laatste aanpassing van bovengenoemde kostencomponenten met minimaal 5% wijzigt. De aanpassing zal met terugwerkende kracht plaatsvinden en ingaan vanaf het moment van aanpassing van het CBS prijsindex. Artikel 6.3 De aangepaste leasetermijn geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Artikel 6.4 Aan de doorvoering van prijswijzigingen kan Cliënt niet het recht ontlenen een Leasecontract tussentijds te beeindigen of te ontbinden. Artikel 6.5 Pagina 2 van 9

3 Wanneer het werkelijke gebruik van de Auto meer dan 10% afwijkt van de gecontracteerde kilometers, heeft Volkswagen Leasing B.V. het recht de leasetermijn en zonodig ook de looptijd aan te passen aan het werkelijk gebruik. De aangepaste leasetermijn geldt vanaf de ingebruikname van de Auto en zal worden verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. Artikel 7. Betaling van de leasetermijn Artikel 7.1 Cliënt dient de verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen: - de "leasetermijn", die bij vooruitbetaling verschuldigd is, telkens per de eerste werkdag van de betreffende maand; - de eerste termijn, een pro rato vergoeding vanaf de afleverdatum tot de eerste dag van de volgende maand en de eerste volledige leasetermijn; - een eventuele aanbetaling of borgstelling op de daarvoor overeengekomen datum. Deze datum ligt vóór de datum waarop de Auto besteld wordt; - overige verschuldigde bedragen direct na facturering, doch uiterlijk 14 dagen na datum van de betreffende factuur. Artikel 7.2 Cliënt machtigt Volkswagen Leasing B.V. om alle vorderingen te incasseren van zijn bank- of girorekening, volgens de richtlijnen voor de bankgirobedrijfsincasso. Artikel 7.3 Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Cliënt een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen van anderhalf keer de wettelijke rente met een minimum van EUR 100,--. Indien Cliënt in verzuim is met de betaling, zijn alle buitengerechtelijke kosten van de incasso door de Volkswagen Leasing B.V. gemaakt of te maken, voor rekening van Cliënt. De kosten worden berekend op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 100,--. Artikel 7.4 Indien partijen een geschil hebben, is de administratie van Volkswagen Leasing B.V. leidend, tenzij Cliënt schriftelijk tegenbewijs kan overleggen. Artikel 7.5 Cliënt is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden. Artikel 7.6 Het feit dat de Auto om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij Volkswagen Leasing B.V. Cliënt schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de betalingsverplichting mag opschorten. Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leasetermijn Artikel 8.1 Alle kosten met betrekking tot het feitelijk gebruik van de auto en bijbehorende accessoires, gereedschappen, bescheiden en andere toevoegingen en/of uitrustingen, zijn voor rekening van Lessee, tenzij uit de leaseovereenkomst anders blijkt. Artikel 8.2 Dit geldt bijvoorbeeld even zo voor de kosten voor het up-to-date houden van navigatiesystemen, het gebruik van winterbanden of kosten die gemaakt worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en vervanging van het kentekenbewijs en/of kentekenplaten. Artikel 8.3 Lessee is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van, niet in de leaseprijs opgenomen hulpmiddelen, die door een (plaatselijke) overheid worden vereist. Dergelijke hulpmiddelen kunnen desgewenst worden meegeleast en in de leaseprijs worden opgenomen. Artikel 9. Vervangende Auto Artikel 9.1 In het Leasecontract kunnen de volgende varianten van vervangend vervoer worden opgenomen: a. vervangend vervoer per direct ongeacht de niet-beschikbaarheids termijn van de lease-auto; b. vervangend vervoer per direct indien de leaseauto niet binnen 24-uur beschikbaar kan zijn; c. geen recht op vervangend vervoer. De Voorwaarden van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto met uitzondering van een eventueel afwijkend eigen risico. Artikel 9.2 Het recht op vervangend vervoer bestaat uitsluitend wanneer reparatie en onderhoud in het Leasecontract is opgenomen. Artikel 9.3 Het recht op vervangend vervoer bij schade/diefstal bestaat slechts wanneer de verzekering van de Auto in het Leasecontract is opgenomen. In geval van verduistering bestaat geen recht op vervangend vervoer. Artikel 9.4 Voor vervangend vervoer wordt een in beginsel gelijkwaardige Auto ingezet tenzij anders bepaald. Pagina 3 van 9

4 Artikel 9.5 De vervangende auto kan uitsluitend na goedkeuring en in overleg met Volkswagen Leasing B.V. worden ingezet en wordt door of namens Volkswagen Leasing B.V. afgeleverd op een in overleg met Cliënt te bepalen adres. Artikel 9.6 Indien en voor zover het gebruik van een vervangende auto niet is inbegrepen in de leasetermijn, worden de kosten van een door Cliënt in gebruik aanvaarde vervangende auto separaat in rekening gebracht aan Cliënt, die deze kosten per omgaande zal voldoen. Artikel 9.7 Voor zover een vervangende auto wel deel uitmaakt van de overeengekomen diensten zullen de met vervangende auto( s) gereden kilometers worden betrokken bij het aantal gecontracteerde kilometers. Artikel 9.8 Wanneer slechts een in beginsel niet-gelijkwaardige auto beschikbaar kan worden gesteld, dan zijn de eventueel daaruit voortvloeiende brandstofmeerkosten (bijvoorbeeld benzine in plaats van diesel) voor rekening van Cliënt. Artikel 9.9 Als de kostenontwikkeling van de Auto dat nodig maakt, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de Auto voor de verdere duur van het Leasecontract permanent te vervangen door een Auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met Cliënt. Artikel 10. Hulpdienst Artikel 10.1 Cliënt, of de berijder van de Auto kan, zowel in binnen- als buitenland bij calamiteiten en/of pech met de Auto, een beroep doen op de mobiliteitsgarantie. Artikel 10.2 De door de mobiliteitsgarantie te hanteren algemene voorwaarden zijn op deze faciliteit van overeenkomstige toepassing. De betreffende voorwaarden liggen bij Volkswagen Leasing B.V. ter inzage en zullen Cliënt op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Artikel 10.3 De via de mobiliteitsgarantie gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende auto komen voor rekening van Volkswagen Leasing B.V., althans voor zover deze kosten deel uitmaken van de leasetermijn. Artikel 10.4 Indien Cliënt zelf voor verzekering zorgdraagt, zal ongewijzigd gebruik gemaakt kunnen worden van de mobiliteitsgarantie. Kosten worden dan aan Cliënt doorbelast, zover deze kosten niet worden gedekt door andere componenten. Artikel 11. Brandstofbeheer Artikel 11.1 Indien in het Leasecontract is vermeld dat deze wordt uitgebreid met zogenaamd brandstofbeheer, gelden aanvullend de onderstaande bepalingen. Artikel 11.2 Volkswagen Leasing B.V. stelt Cliënt in staat middels door Volkswagen Leasing B.V. aan Cliënt te verstrekken identificatiepas(sen) ten behoeve van de Auto('s) op rekening van Volkswagen Leasing B.V. brandstof te tanken en olieproducten te kopen. Artikel 11.3 Volkswagen Leasing B.V. maakt hierbij gebruik van de diensten van een brandstofpas leverancier. Voor het gebruik van deze pas(sen) gelden, voor zover niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden, tevens de voorwaarden van de brandstofpas leverancier. Artikel 11.4 Tegelijk met de maandelijkse leasetermijn van het betreffende voertuig zal als brandstofvoorschot een bedrag gelijk aan de kosten van 1/12 de deel van het geschatte jaarverbruik aan Cliënt in rekening worden gebracht: a. de jaarlijkse vergoeding voor brandstofbeheer ter zake voor beheer, administratie en rapportage. b, de geschatte jaarlijkse kosten van brandstofverbruik, die door Volkswagen Leasing B.V. worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik, van het jaarkilometrage zoals vermeld in het Leasecontract en van de brandstofrichtprijs. Artikel 11.5 Het gemiddelde brandstofverbruik van het merk en het type Auto wordt bepaald op basis van een door de fabriek/importeur opgegeven normverbruik. Artikel 11.6 Het brandstofvoorschot bedrag kan door Volkswagen Leasing B.V. te allen tijde worden aangepast zowel aan gewijzigde literprijzen als aan de werkelijke verbruiksgegevens. Artikel 11.7 Er kan alleen met een identificatiepas getankt worden. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij het defect raken van de identificatiepas, accepteert Volkswagen Leasing B.V. alleen volledig ingevulde, van de handtekening van berijder voorziene afleveringsbonnen. Cliënt is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij elke keer dat getankt wordt, de juiste kilometerstand van de Auto wordt vermeld. Volkswagen Leasing B.V. verplicht zich de correct ingevulde en akkoord bevonden bonnen aan de rechthebbende te voldoen. Artikel 11.8 Pagina 4 van 9

5 De aan Cliënt, dan wel aan de door hem aangewezen berijder verstrekte identificatiepas(sen) blijven eigendom van de brandstofpas leverancier. Na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen genoemde passen onverwijld aan Volkswagen Leasing B.V. te worden afgegeven. Artikel 11.9 Cliënt vrijwaart Volkswagen Leasing B.V. tegen alle schade en gevolgen, die misbruik van identificatiepas(sen) ten gevolge heeft. Alle aankopen die zonder goedkeuring van Cliënt gedaan zijn met gebruik van voornoemde pas(sen) zijn niettemin voor rekening van Cliënt. Cliënt is verplicht in geval van vermissing of diefstal van de pas(sen) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking Volkswagen Leasing B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Volkswagen Leasing B.V. draagt zorg voor vervanging van de pas(sen) en kan de kosten hiervan op Cliënt verhalen. Artikel Brandstof getankt in een tijdelijk of permanent vervangend voertuig wordt geacht te zijn getankt in de Auto, zoals vermeld in het Leasecontract. Op verzoek van Cliënt kan door Volkswagen Leasing B.V. periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandstof en/of olie. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende brandstofvoorschot bedragen vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en brandstofvoorschot bedragen vindt ook plaats bij beëindiging van het Leasecontract. Artikel 12. Gebruik van de Auto Artikel 12.1 Cliënt zal de Auto overeenkomstig de (technische) bestemming van de Auto zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van de Auto en ervoor zorgdragen dat deze zich steeds in goede staat bevindt. Artikel 12.2 De Auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die beschikt over een in Nederland voor de betreffende Auto verplicht rijbewijs. Artikel 12.3 Cliënt zal ervoor zorgdragen, dat de Auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Artikel 12.4 Als Cliënt de Auto wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens toestemming van Volkswagen Leasing B.V. nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van het Leasecontract, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Auto, komen voor rekening van Cliënt. Artikel 12.5 Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, ontstaan door toedoen of schuld van Cliënt of berijder, zijn voor rekening van Cliënt. Alle financiële gevolgen wegens van overheidswege opgelegde aanslagen, boetes en andere maatregelen als gevolg van overtreding van enige wetsbepaling door de Cliënt en/of door de gebruiker van het voertuig zullen voor rekening zijn van Cliënt. Gedurende de tijd dat het rijbewijs van de berijder van overheidswege is ingetrokken c.q. aan de berijder de rijbevoegdheid is ontzegt en ook indien het voertuig van overheidswege in beslag genomen is, blijven de verplichtingen van Cliënt uit de leaseovereenkomst onverminderd gelden. Artikel 12.6 Ingeval van herhaalde overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht door Cliënt of berijder, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd het Leasecontract met onmiddellijke ingang te beëindigen; Cliënt is alsdan aan Volkswagen Leasing B.V. de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 16 lid 3. Artikel 12.7 Cliënt verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van het voertuig door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Indien hiervan sprake is, is Cliënt alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van het voertuig te verkrijgen aan Volkswagen Leasing B.V. verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van het voertuig door de rechter is Cliënt gehouden Volkswagen Leasing B.V. volledig schadeloos te stellen. Artikel 12.8 Indien Cliënt om welke reden dan ook niet (langer) door de fiscus als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15b Wet BPM wordt aangemerkt, zijn alle financiële risico s die hieruit voorvloeien dan wel voort kunnen vloeien, onder meer ten aanzien van de BPM en fiscale boetes, geheel voor rekening van Cliënt. Artikel 13. Onderhoud en reparaties Artikel 13.1 Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële dealer van het betreffende automerk, dan wel een ander door Volkswagen Leasing goedgekeurd bedrijf, conform de bepalingen als vermeld in het instructieboekje behorende bij de Auto. Volkswagen Leasing B.V. is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert. Pagina 5 van 9

6 Artikel 13.2 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het binnenland die het bedrag van 125,- (excl. BTW) te boven gaan, moet de dealer vooraf toestemming krijgen van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 13.3 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland die het bedrag van 125,- (excl. BTW) te boven gaan, dient Cliënt vooraf (telefonisch) overleg te plegen met Volkswagen Leasing B.V. Indien de (goedgekeurde) kosten door Cliënt zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door Volkswagen Leasing B.V. met Cliënt worden verrekend. De facturen dienen te allen tijde aan Volkswagen Leasing B.V. te zijn gericht. Artikel 13.4 Een defect aan de kilometerteller van de Auto dient binnen 24 uur aan Volkswagen Leasing B.V. te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. Artikel 13.5 Indien sprake is van meer dan gebruikelijke vervanging en/of reparatie van onderdelen en/of banden, zullen deze kosten voor rekening van Cliënt zijn. Artikel 14 Verzekering Artikel 14.1 Volkswagen Leasing B.V. draagt zorg voor verzekering tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Auto, en draagt de Cascorisico s in eigen beheer. Artikel 14.2 Cliënt ontvangt op verzoek de voorwaarden, die van toepassing zijn op de door Volkswagen Leasing B.V. te verzorgen verzekering. Cliënt kent de inhoud en verklaart zich met toepassing daarvan akkoord. Artikel 14.3 Indien geen gebruik wordt gemaakt van de door Volkswagen Leasing B.V. aangeboden verzekering, verplicht Cliënt zich om de Auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid risico s ter zake van de Auto. Artikel 14.4 Ingeval Cliënt de Auto zelf verzekert maakt het aanhangsel genaamd Leasen Exclusief Assurantie integraal onderdeel uit van het Contract en deze Algemene Voorwaarden. Het aanhangsel zal aan het Contract en de Algemene Voorwaarden bij Autoleasing worden gehecht. Artikel 15. Schade, diefstal Artikel 15.1 Cliënt is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de Auto, Volkswagen Leasing B.V. onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier, in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. Artikel 15.2 In geval van diefstal, vermissing, letselschade, vandalisme en (poging tot) inbraak dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan Volkswagen Leasing B.V. te overleggen. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie. Artikel 15.3 Cliënt is verplicht voor herstel van de schade de instructies van Volkswagen Leasing B.V. stipt op te volgen. Artikel 15.4 In het geval van schade is Cliënt het vastgestelde bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, totdat de ontstane schade geheel door een derde is vergoed. Artikel 15.5 Voorzover schade niet vergoed wordt door de verzekering, komt deze voor rekening van de Cliënt. Artikel 15.6 Schade aan of verlies van zich in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen van Cliënt komt voor rekening van Cliënt, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Indien en voor zover eigendommen van Cliënt die zich in of aan de Auto bevinden zijn betrokken in de verzekering van Volkswagen Leasing B.V., hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Cliënt gehouden tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan Volkswagen Leasing B.V. ter beschikking te stellen. Artikel 15.7 Het definitieve verlies door diefstal of verduistering van de Auto, danwel bij zodanige (aanrijdings)schade, dat naar het oordeel van assuradeurs of Volkswagen Leasing B.V. herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet het Leasecontract eindigen. In geval van schade en diefstal eindigt het Leasecontract op de datum van vaststelling van het definitieve verlies, in geval van verduistering eindigt het Leasecontract op de dag van de verduistering van de Auto. Artikel 15.8 Volkswagen Leasing B.V. is gerechtigd, indien de verzekeringsmaatschappij in verband met het schadeverloop over gaat tot het tussentijds verhogen van de verzekeringspremie en/of eigen risico, die verhoging aan Cliënt Pagina 6 van 9

7 door te berekenen, danwel over te gaan tot onmiddellijke beëindiging van de verzekering met onvoorwaardelijke handhaving van het Leasecontract. Artikel 15.9 Indien er aanleiding bestaat tot het tussentijds aanpassen van de cascopremie of het eigen risico, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de leasetermijn met onmiddellijke ingang overeenkomstig te wijzigen. Artikel 16. Vroegtijdige beëindiging Artikel 16.1 Cliënt kan het Leasecontract vroegtijdig beëindigen, onder de voorwaarde, dat Cliënt zulks twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar maakt en Volkswagen Leasing B.V. schadeloos stelt. Het bedrag van schadeloosstelling bedraagt het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop alsmede de aantoonbare kosten en winstderving. Tevens blijven eventuele overige bestaande vorderingen door Cliënt aan Volkswagen Leasing B.V. verschuldigd. Artikel 16.2 Volkswagen Leasing B.V. kan Leasecontracten per aangetekende brief of per deurwaardersexploit met onmiddellijke ingang ontbonden verklaren en zich weer in het bezit van de Auto (doen) stellen, onder andere indien: a. Cliënt ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen jegens Volkswagen Leasing B.V. na te komen; b. Cliënt surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij vestiging in het buitenland van Cliënt, danwel Cliënt zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert; c. executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van Cliënt of op de Auto wordt gelegd, danwel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag; d. een normale (verzekerings-)dekking tegen WA- en cascoschade als gevolg van een extreem schadeverloop niet meer kan worden verkregen; e. bij bovengemiddelde kosten (onderhoud, reparaties, schade, etcetera) die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de Auto; f. van overheidswege de Auto wordt gevorderd; g. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Volkswagen Leasing B.V. met betrekking tot Cliënt in gevaar brengen. Artikel 16.3 In geval van ontbinding door Volkswagen Leasing B.V. van Leasecontracten is Cliënt gehouden Volkswagen Leasing B.V. volledig schadeloos te stellen. Betaling van alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van de componenten houderschapsbelasting en verzekeringspremie is daarbij het uitgangspunt. In het geval van ontbinding als aangegeven in Art a t/m g heeft Volkswagen Leasing B.V. tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand. Artikel 17. Beslag en maatregelen van derden Artikel 17.1 Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt en/of berijder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Cliënt doch Volkswagen Leasing B.V. eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit de macht van Cliënt mocht geraken, zal Cliënt en/of berijder Volkswagen Leasing B.V. daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Artikel 17.2 Volkswagen Leasing B.V. kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Cliënt machtigt Volkswagen Leasing B.V. hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Cliënt. Artikel 18. Inname van de Auto en eindafrekening Artikel 18.1 Bij beëindiging van het Leasecontract zal Cliënt de Auto in goede staat inleveren op het adres van Volkswagen Leasing B.V. of op een andere overeengekomen plaats. Bij inlevering op een ander dan het overeengekomen adres is Cliënt aansprakelijk voor het object tot dat de auto daadwerkelijk op het vaste inleveradres van Volkswagen Leasing is aangekomen. Artikel 18.2 Daarbij wordt een "Innamebevestiging" opgesteld waarop o.a. wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de Auto waarin deze zich op dat moment bevindt. Tevens dient Cliënt dan in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, het gehele kentekenbewijs, de brandstofpas, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke begrepen zijn in de leasetermijn. Artikel 18.3 Pagina 7 van 9

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Van Leeuwen Autolease BV

Van Leeuwen Autolease BV Van Leeuwen Autolease BV Kenmerk: VL05/08 ID 2.9.doc 1/5 17 mei 2008 Mantelovereenkomst en algemene bepalingen van operationele lease De ondergetekende Nr.... CLIËNT (A) naam... deb.nr.... adres... btw

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

A73 AutoLease Venrayseweg 28 5928 NZ Venlo Tel : 077-3961855. Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst. Klantnr. : Datum :

A73 AutoLease Venrayseweg 28 5928 NZ Venlo Tel : 077-3961855. Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst. Klantnr. : Datum : Algemene voorwaarden / Mantelovereenkomst Klantnr. : Datum : De ondergetekenden: A. A73 Autolease BV, gevestigd te Venlo,, postbus 3105,5902 RC,Venlo, hierna te noemen: A73 AutoLease B. Lessee, gevestigd

Nadere informatie

Volvo Car Lease. Inhoud

Volvo Car Lease. Inhoud 2011-1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Cliënt wenst bij wege van operationele lease te huren en in gebruik te nemen vrachtauto( s), bestelauto( s),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ARTIKEL 1: ALGEMEEN De voorwaarden van deze leaseovereenkomst zijn van toepassing op alle door HUURDER te leasen auto s. PURE zal aan HUURDER op basis van deze leaseovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden 2012

Algemene Leasevoorwaarden 2012 Algemene Algemene Leasevoorwaarden Leasevoorwaarden 01 01 Algemene behorende bij Leasevoorwaarden Mantel-en Leaseovereenkomsten 01 behorende bij de Mantel-en Leaseovereenkomsten behorende van Athlon bij

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJLZ 2.0 pagina 1 van 19 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJL 001A pagina 1 van 18 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Inhoud A L G E M E N E BEPALI N G E N ALGEMEEN 1 BEGRIPSBEPALING 2 DOMICILIEKEUZE 3 GESCHILLENREGELING 4 TOEPASSELIJK RECHT

Nadere informatie

Operational Lease Alphabet

Operational Lease Alphabet Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full Operational Lease (DirectPrivéLease)

Algemene voorwaarden Full Operational Lease (DirectPrivéLease) Algemene voorwaarden Full Operational Lease (DirectPrivéLease) Klantnummer [ ] Datum: [ ] Behorende bij het Full Operational Leasecontract tussen: a) ICLH 2 B.V. h.o.d.n. DirectLease B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie