Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst Operationele Leasing en zijn van toepassing op alle offertes en leasecontracten van Volkswagen Leasing B.V. ter zake van Operationele Leasing. Artikel 1.2 Afwijkende Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Artikel 1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert. Artikel 2. Rechtsverhouding Artikel 2.1 Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt hebben een Mantelovereenkomst gesloten op grond waarvan Volkswagen Leasing B.V. en Cliënt leaseovereenkomsten sluiten met betrekking tot de door Cliënt gespecificeerde auto s. Volkswagen Leasing B.V. is eigenaresse van de auto s. Cliënt is houdster. Artikel 2.2 Het Operationele Leasecontract, hierna te noemen "Leasecontract", strekt ertoe om aan Cliënt het gebruiksrecht van de Auto te verschaffen. Volkswagen Leasing B.V. blijft steeds eigenaar van de Auto, en het is Cliënt verboden de Auto technisch te wijzigen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Auto bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het Leasecontract aan derden over te dragen. Artikel 3. Looptijd van het Leasecontract Artikel 3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden, eindigt het Leasecontract na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf de aflevering van de Auto aan Cliënt. Artikel 3.2 Wanneer vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal gecontracteerde kilometers is bereikt, blijft de Auto voor de resterende maanden onverminderd in gebruik bij Cliënt, althans voor zover het door Volkswagen Leasing B.V. voor een dergelijke auto vastgesteld maximum kilometeraantal, zoals vermeld in het Lease-contract, nog niet is bereikt. Artikel 3.3 Wanneer minder kilometers met de auto worden afgelegd dan de gecontracteerde kilometers, kan Cliënt aan Volkswagen Leasing B.V. verzoeken de looptijd van het Leasecontract te verlengen. Artikel 3.4 Voor de periode van het verlengd gebruik van de Auto blijven de contractsbepalingen onverkort van toepassing. Artikel 3.5 In geval van annulering van de bestelde Auto op verzoek van Cliënt, zullen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt komen en zal Volkswagen Leasing B.V. deze kosten aan Cliënt doorberekenen. Artikel 4. Aflevering Artikel 4.1 Bij aflevering van de Auto dient Cliënt, dan wel namens Cliënt, de berijder van de Auto, een Bevestiging Aflevering Auto te ondertekenen. Bij aflevering van de Auto ontvangt de berijder van de Auto tevens informatie over het gebruik en het onderhoud van de auto (service instructieboekje), alle wettelijk vereiste documenten, kentekenplaten, alsmede de voorwaarden van verzekering (op verzoek en te downloaden van de website van Volkswagen Leasing B.V.) en de te volgen procedures. Cliënt verplicht zich tot het opvolgen van deze richtlijnen en voorwaarden. Artikel 4.2 De door de fabrikant aangebrachte wijzigingen in de specificaties van de auto kunnen nooit leiden tot annulering van de bestelling c.q. het niet aanvaarden van de aflevering. Artikel 4.3 Na aflevering van de Auto wordt de ingebruikname aan Cliënt bevestigd door een zogenaamde Contractspecificatie, waarin de laatste Leasecontract gegevens vermeld staan. Artikel 4.4 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Auto niet binnen een redelijke termijn na de gewenste leverdatum door Cliënt in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaats gevonden vijf (5) dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt, dat de Auto voor aflevering gereed staat. Pagina 1 van 9

2 Artikel 4.5 Overschrijding van een door Volkswagen Leasing B.V. genoemde levertijd levert geen verzuim op van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 4.6 Cliënt is na (schriftelijke) toestemming van Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de Auto te voorzien van accessoires en de kosten daarvan op te doen nemen in de leasetermijn. Verzekering (conform de voorwaarden van assuradeur), alsmede onderhoud en reparatie van deze accessoires geschiedt dan volgens de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 4.7 Cliënt is alleen gerechtigd om na (schriftelijke) toestemming van Volkswagen Leasing B.V. voor eigen rekening en risico de Auto te voorzien van accessoires en/of reclame. Hierbij zijn kosten van onderhoud en reparatie van door Cliënt aangebrachte accessoires voor rekening van Cliënt. Artikel 4.8 Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de Auto, biedt Volkswagen Leasing B.V. op verzoek van Cliënt, de mogelijkheid om een tijdelijke auto, een zogenaamde voorloper, ter beschikking te stellen. Voor de duur en het aantal meerkilometers van het gebruik van de Voorloper zal Volkswagen Leasing B.V. de kosten apart in rekening brengen. Artikel 5. Leasetermijn Artikel 5.1 Inbegrepen in de leasetermijn zijn, tenzij anders vermeldt: verzekering, motorrijtuigenbelasting (HSB), reparatie en onderhoud, vervanging van banden, vervangend vervoer, administratie kosten, afschrijving, rente en 24-uurs-hulpdienst. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. Artikel 5.2 De leasetermijn is door Volkswagen Leasing B.V. berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers dat gedurende de looptijd van het Leasecontract met de Auto zal worden gereden. Artikel 5.3 Voor zowel méér, als voor minder gereden kilometers vermeldt het Leasecontract de verrekenprijs per kilometer. Artikel 5.4 Cliënt is verplicht om op eerste verzoek van Volkswagen Leasing B.V. mee te werken aan controle op het aantal werkelijk verreden kilometers. Artikel 5.5 Indien en voor zover het gereden aantal kilometers niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller, zal het ontbrekende aantal kilometers door Volkswagen Leasing B.V. worden geschat of vastgesteld op basis van de bij haar bekende gegevens. Artikel 6. Aanpassing van de leasetermijn Artikel 6.1 De leasetermijn kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van de Auto wijzigingen voordoen in de componenten van de leasetermijn zoals: - koopprijs van Auto en toebehoren; - rente; - verzekeringspremie; - overheidsheffingen. Artikel 6.2 Tijdens de looptijd kan Volkswagen Leasing B.V. de leasetermijn aanpassen in geval van wijziging van: - de kosten van verzekering; - overheidsmaatregelen; - de Belasting Personenauto s en Motorrijwielen (BPM), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed zijn op het economisch risico c.q. het waardeverloop van Auto s; - de specificatie van de Auto op verzoek van Cliënt, dan wel als gevolg van wettelijke Voorwaarden; - bij bovengemiddelde kosten (onderhoud, reparaties, schade, etcetera) die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de Auto; - de kostencomponenten Reparatie, Onderhoud, Banden en Vervangend vervoer. Deze kunnen worden aangepast aan het geldende CBS prijsindex arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel van reparatie en onderhoud (code 07230), indien dit prijsindex vanaf de aanvang van de leaseperiode of de datum van de laatste aanpassing van bovengenoemde kostencomponenten met minimaal 5% wijzigt. De aanpassing zal met terugwerkende kracht plaatsvinden en ingaan vanaf het moment van aanpassing van het CBS prijsindex. Artikel 6.3 De aangepaste leasetermijn geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Artikel 6.4 Aan de doorvoering van prijswijzigingen kan Cliënt niet het recht ontlenen een Leasecontract tussentijds te beeindigen of te ontbinden. Artikel 6.5 Pagina 2 van 9

3 Wanneer het werkelijke gebruik van de Auto meer dan 10% afwijkt van de gecontracteerde kilometers, heeft Volkswagen Leasing B.V. het recht de leasetermijn en zonodig ook de looptijd aan te passen aan het werkelijk gebruik. De aangepaste leasetermijn geldt vanaf de ingebruikname van de Auto en zal worden verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. Artikel 7. Betaling van de leasetermijn Artikel 7.1 Cliënt dient de verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen: - de "leasetermijn", die bij vooruitbetaling verschuldigd is, telkens per de eerste werkdag van de betreffende maand; - de eerste termijn, een pro rato vergoeding vanaf de afleverdatum tot de eerste dag van de volgende maand en de eerste volledige leasetermijn; - een eventuele aanbetaling of borgstelling op de daarvoor overeengekomen datum. Deze datum ligt vóór de datum waarop de Auto besteld wordt; - overige verschuldigde bedragen direct na facturering, doch uiterlijk 14 dagen na datum van de betreffende factuur. Artikel 7.2 Cliënt machtigt Volkswagen Leasing B.V. om alle vorderingen te incasseren van zijn bank- of girorekening, volgens de richtlijnen voor de bankgirobedrijfsincasso. Artikel 7.3 Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Cliënt een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen van anderhalf keer de wettelijke rente met een minimum van EUR 100,--. Indien Cliënt in verzuim is met de betaling, zijn alle buitengerechtelijke kosten van de incasso door de Volkswagen Leasing B.V. gemaakt of te maken, voor rekening van Cliënt. De kosten worden berekend op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 100,--. Artikel 7.4 Indien partijen een geschil hebben, is de administratie van Volkswagen Leasing B.V. leidend, tenzij Cliënt schriftelijk tegenbewijs kan overleggen. Artikel 7.5 Cliënt is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden. Artikel 7.6 Het feit dat de Auto om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij Volkswagen Leasing B.V. Cliënt schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de betalingsverplichting mag opschorten. Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leasetermijn Artikel 8.1 Alle kosten met betrekking tot het feitelijk gebruik van de auto en bijbehorende accessoires, gereedschappen, bescheiden en andere toevoegingen en/of uitrustingen, zijn voor rekening van Lessee, tenzij uit de leaseovereenkomst anders blijkt. Artikel 8.2 Dit geldt bijvoorbeeld even zo voor de kosten voor het up-to-date houden van navigatiesystemen, het gebruik van winterbanden of kosten die gemaakt worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en vervanging van het kentekenbewijs en/of kentekenplaten. Artikel 8.3 Lessee is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van, niet in de leaseprijs opgenomen hulpmiddelen, die door een (plaatselijke) overheid worden vereist. Dergelijke hulpmiddelen kunnen desgewenst worden meegeleast en in de leaseprijs worden opgenomen. Artikel 9. Vervangende Auto Artikel 9.1 In het Leasecontract kunnen de volgende varianten van vervangend vervoer worden opgenomen: a. vervangend vervoer per direct ongeacht de niet-beschikbaarheids termijn van de lease-auto; b. vervangend vervoer per direct indien de leaseauto niet binnen 24-uur beschikbaar kan zijn; c. geen recht op vervangend vervoer. De Voorwaarden van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto met uitzondering van een eventueel afwijkend eigen risico. Artikel 9.2 Het recht op vervangend vervoer bestaat uitsluitend wanneer reparatie en onderhoud in het Leasecontract is opgenomen. Artikel 9.3 Het recht op vervangend vervoer bij schade/diefstal bestaat slechts wanneer de verzekering van de Auto in het Leasecontract is opgenomen. In geval van verduistering bestaat geen recht op vervangend vervoer. Artikel 9.4 Voor vervangend vervoer wordt een in beginsel gelijkwaardige Auto ingezet tenzij anders bepaald. Pagina 3 van 9

4 Artikel 9.5 De vervangende auto kan uitsluitend na goedkeuring en in overleg met Volkswagen Leasing B.V. worden ingezet en wordt door of namens Volkswagen Leasing B.V. afgeleverd op een in overleg met Cliënt te bepalen adres. Artikel 9.6 Indien en voor zover het gebruik van een vervangende auto niet is inbegrepen in de leasetermijn, worden de kosten van een door Cliënt in gebruik aanvaarde vervangende auto separaat in rekening gebracht aan Cliënt, die deze kosten per omgaande zal voldoen. Artikel 9.7 Voor zover een vervangende auto wel deel uitmaakt van de overeengekomen diensten zullen de met vervangende auto( s) gereden kilometers worden betrokken bij het aantal gecontracteerde kilometers. Artikel 9.8 Wanneer slechts een in beginsel niet-gelijkwaardige auto beschikbaar kan worden gesteld, dan zijn de eventueel daaruit voortvloeiende brandstofmeerkosten (bijvoorbeeld benzine in plaats van diesel) voor rekening van Cliënt. Artikel 9.9 Als de kostenontwikkeling van de Auto dat nodig maakt, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de Auto voor de verdere duur van het Leasecontract permanent te vervangen door een Auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met Cliënt. Artikel 10. Hulpdienst Artikel 10.1 Cliënt, of de berijder van de Auto kan, zowel in binnen- als buitenland bij calamiteiten en/of pech met de Auto, een beroep doen op de mobiliteitsgarantie. Artikel 10.2 De door de mobiliteitsgarantie te hanteren algemene voorwaarden zijn op deze faciliteit van overeenkomstige toepassing. De betreffende voorwaarden liggen bij Volkswagen Leasing B.V. ter inzage en zullen Cliënt op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Artikel 10.3 De via de mobiliteitsgarantie gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende auto komen voor rekening van Volkswagen Leasing B.V., althans voor zover deze kosten deel uitmaken van de leasetermijn. Artikel 10.4 Indien Cliënt zelf voor verzekering zorgdraagt, zal ongewijzigd gebruik gemaakt kunnen worden van de mobiliteitsgarantie. Kosten worden dan aan Cliënt doorbelast, zover deze kosten niet worden gedekt door andere componenten. Artikel 11. Brandstofbeheer Artikel 11.1 Indien in het Leasecontract is vermeld dat deze wordt uitgebreid met zogenaamd brandstofbeheer, gelden aanvullend de onderstaande bepalingen. Artikel 11.2 Volkswagen Leasing B.V. stelt Cliënt in staat middels door Volkswagen Leasing B.V. aan Cliënt te verstrekken identificatiepas(sen) ten behoeve van de Auto('s) op rekening van Volkswagen Leasing B.V. brandstof te tanken en olieproducten te kopen. Artikel 11.3 Volkswagen Leasing B.V. maakt hierbij gebruik van de diensten van een brandstofpas leverancier. Voor het gebruik van deze pas(sen) gelden, voor zover niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden, tevens de voorwaarden van de brandstofpas leverancier. Artikel 11.4 Tegelijk met de maandelijkse leasetermijn van het betreffende voertuig zal als brandstofvoorschot een bedrag gelijk aan de kosten van 1/12 de deel van het geschatte jaarverbruik aan Cliënt in rekening worden gebracht: a. de jaarlijkse vergoeding voor brandstofbeheer ter zake voor beheer, administratie en rapportage. b, de geschatte jaarlijkse kosten van brandstofverbruik, die door Volkswagen Leasing B.V. worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik, van het jaarkilometrage zoals vermeld in het Leasecontract en van de brandstofrichtprijs. Artikel 11.5 Het gemiddelde brandstofverbruik van het merk en het type Auto wordt bepaald op basis van een door de fabriek/importeur opgegeven normverbruik. Artikel 11.6 Het brandstofvoorschot bedrag kan door Volkswagen Leasing B.V. te allen tijde worden aangepast zowel aan gewijzigde literprijzen als aan de werkelijke verbruiksgegevens. Artikel 11.7 Er kan alleen met een identificatiepas getankt worden. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij het defect raken van de identificatiepas, accepteert Volkswagen Leasing B.V. alleen volledig ingevulde, van de handtekening van berijder voorziene afleveringsbonnen. Cliënt is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij elke keer dat getankt wordt, de juiste kilometerstand van de Auto wordt vermeld. Volkswagen Leasing B.V. verplicht zich de correct ingevulde en akkoord bevonden bonnen aan de rechthebbende te voldoen. Artikel 11.8 Pagina 4 van 9

5 De aan Cliënt, dan wel aan de door hem aangewezen berijder verstrekte identificatiepas(sen) blijven eigendom van de brandstofpas leverancier. Na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen genoemde passen onverwijld aan Volkswagen Leasing B.V. te worden afgegeven. Artikel 11.9 Cliënt vrijwaart Volkswagen Leasing B.V. tegen alle schade en gevolgen, die misbruik van identificatiepas(sen) ten gevolge heeft. Alle aankopen die zonder goedkeuring van Cliënt gedaan zijn met gebruik van voornoemde pas(sen) zijn niettemin voor rekening van Cliënt. Cliënt is verplicht in geval van vermissing of diefstal van de pas(sen) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking Volkswagen Leasing B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Volkswagen Leasing B.V. draagt zorg voor vervanging van de pas(sen) en kan de kosten hiervan op Cliënt verhalen. Artikel Brandstof getankt in een tijdelijk of permanent vervangend voertuig wordt geacht te zijn getankt in de Auto, zoals vermeld in het Leasecontract. Op verzoek van Cliënt kan door Volkswagen Leasing B.V. periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandstof en/of olie. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende brandstofvoorschot bedragen vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en brandstofvoorschot bedragen vindt ook plaats bij beëindiging van het Leasecontract. Artikel 12. Gebruik van de Auto Artikel 12.1 Cliënt zal de Auto overeenkomstig de (technische) bestemming van de Auto zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van de Auto en ervoor zorgdragen dat deze zich steeds in goede staat bevindt. Artikel 12.2 De Auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die beschikt over een in Nederland voor de betreffende Auto verplicht rijbewijs. Artikel 12.3 Cliënt zal ervoor zorgdragen, dat de Auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Artikel 12.4 Als Cliënt de Auto wil voorzien van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening is eveneens toestemming van Volkswagen Leasing B.V. nodig. De kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij beëindiging van het Leasecontract, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Auto, komen voor rekening van Cliënt. Artikel 12.5 Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, ontstaan door toedoen of schuld van Cliënt of berijder, zijn voor rekening van Cliënt. Alle financiële gevolgen wegens van overheidswege opgelegde aanslagen, boetes en andere maatregelen als gevolg van overtreding van enige wetsbepaling door de Cliënt en/of door de gebruiker van het voertuig zullen voor rekening zijn van Cliënt. Gedurende de tijd dat het rijbewijs van de berijder van overheidswege is ingetrokken c.q. aan de berijder de rijbevoegdheid is ontzegt en ook indien het voertuig van overheidswege in beslag genomen is, blijven de verplichtingen van Cliënt uit de leaseovereenkomst onverminderd gelden. Artikel 12.6 Ingeval van herhaalde overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht door Cliënt of berijder, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd het Leasecontract met onmiddellijke ingang te beëindigen; Cliënt is alsdan aan Volkswagen Leasing B.V. de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 16 lid 3. Artikel 12.7 Cliënt verklaart ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van het voertuig door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Indien hiervan sprake is, is Cliënt alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van het voertuig te verkrijgen aan Volkswagen Leasing B.V. verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van het voertuig door de rechter is Cliënt gehouden Volkswagen Leasing B.V. volledig schadeloos te stellen. Artikel 12.8 Indien Cliënt om welke reden dan ook niet (langer) door de fiscus als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15b Wet BPM wordt aangemerkt, zijn alle financiële risico s die hieruit voorvloeien dan wel voort kunnen vloeien, onder meer ten aanzien van de BPM en fiscale boetes, geheel voor rekening van Cliënt. Artikel 13. Onderhoud en reparaties Artikel 13.1 Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële dealer van het betreffende automerk, dan wel een ander door Volkswagen Leasing goedgekeurd bedrijf, conform de bepalingen als vermeld in het instructieboekje behorende bij de Auto. Volkswagen Leasing B.V. is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert. Pagina 5 van 9

6 Artikel 13.2 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het binnenland die het bedrag van 125,- (excl. BTW) te boven gaan, moet de dealer vooraf toestemming krijgen van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 13.3 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland die het bedrag van 125,- (excl. BTW) te boven gaan, dient Cliënt vooraf (telefonisch) overleg te plegen met Volkswagen Leasing B.V. Indien de (goedgekeurde) kosten door Cliënt zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door Volkswagen Leasing B.V. met Cliënt worden verrekend. De facturen dienen te allen tijde aan Volkswagen Leasing B.V. te zijn gericht. Artikel 13.4 Een defect aan de kilometerteller van de Auto dient binnen 24 uur aan Volkswagen Leasing B.V. te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. Artikel 13.5 Indien sprake is van meer dan gebruikelijke vervanging en/of reparatie van onderdelen en/of banden, zullen deze kosten voor rekening van Cliënt zijn. Artikel 14 Verzekering Artikel 14.1 Volkswagen Leasing B.V. draagt zorg voor verzekering tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Auto, en draagt de Cascorisico s in eigen beheer. Artikel 14.2 Cliënt ontvangt op verzoek de voorwaarden, die van toepassing zijn op de door Volkswagen Leasing B.V. te verzorgen verzekering. Cliënt kent de inhoud en verklaart zich met toepassing daarvan akkoord. Artikel 14.3 Indien geen gebruik wordt gemaakt van de door Volkswagen Leasing B.V. aangeboden verzekering, verplicht Cliënt zich om de Auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen Casco en Wettelijke Aansprakelijkheid risico s ter zake van de Auto. Artikel 14.4 Ingeval Cliënt de Auto zelf verzekert maakt het aanhangsel genaamd Leasen Exclusief Assurantie integraal onderdeel uit van het Contract en deze Algemene Voorwaarden. Het aanhangsel zal aan het Contract en de Algemene Voorwaarden bij Autoleasing worden gehecht. Artikel 15. Schade, diefstal Artikel 15.1 Cliënt is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de Auto, Volkswagen Leasing B.V. onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier, in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. Artikel 15.2 In geval van diefstal, vermissing, letselschade, vandalisme en (poging tot) inbraak dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan Volkswagen Leasing B.V. te overleggen. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie. Artikel 15.3 Cliënt is verplicht voor herstel van de schade de instructies van Volkswagen Leasing B.V. stipt op te volgen. Artikel 15.4 In het geval van schade is Cliënt het vastgestelde bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, totdat de ontstane schade geheel door een derde is vergoed. Artikel 15.5 Voorzover schade niet vergoed wordt door de verzekering, komt deze voor rekening van de Cliënt. Artikel 15.6 Schade aan of verlies van zich in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen van Cliënt komt voor rekening van Cliënt, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Indien en voor zover eigendommen van Cliënt die zich in of aan de Auto bevinden zijn betrokken in de verzekering van Volkswagen Leasing B.V., hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Cliënt gehouden tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan Volkswagen Leasing B.V. ter beschikking te stellen. Artikel 15.7 Het definitieve verlies door diefstal of verduistering van de Auto, danwel bij zodanige (aanrijdings)schade, dat naar het oordeel van assuradeurs of Volkswagen Leasing B.V. herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet het Leasecontract eindigen. In geval van schade en diefstal eindigt het Leasecontract op de datum van vaststelling van het definitieve verlies, in geval van verduistering eindigt het Leasecontract op de dag van de verduistering van de Auto. Artikel 15.8 Volkswagen Leasing B.V. is gerechtigd, indien de verzekeringsmaatschappij in verband met het schadeverloop over gaat tot het tussentijds verhogen van de verzekeringspremie en/of eigen risico, die verhoging aan Cliënt Pagina 6 van 9

7 door te berekenen, danwel over te gaan tot onmiddellijke beëindiging van de verzekering met onvoorwaardelijke handhaving van het Leasecontract. Artikel 15.9 Indien er aanleiding bestaat tot het tussentijds aanpassen van de cascopremie of het eigen risico, is Volkswagen Leasing B.V. gerechtigd de leasetermijn met onmiddellijke ingang overeenkomstig te wijzigen. Artikel 16. Vroegtijdige beëindiging Artikel 16.1 Cliënt kan het Leasecontract vroegtijdig beëindigen, onder de voorwaarde, dat Cliënt zulks twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar maakt en Volkswagen Leasing B.V. schadeloos stelt. Het bedrag van schadeloosstelling bedraagt het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop alsmede de aantoonbare kosten en winstderving. Tevens blijven eventuele overige bestaande vorderingen door Cliënt aan Volkswagen Leasing B.V. verschuldigd. Artikel 16.2 Volkswagen Leasing B.V. kan Leasecontracten per aangetekende brief of per deurwaardersexploit met onmiddellijke ingang ontbonden verklaren en zich weer in het bezit van de Auto (doen) stellen, onder andere indien: a. Cliënt ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen jegens Volkswagen Leasing B.V. na te komen; b. Cliënt surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij vestiging in het buitenland van Cliënt, danwel Cliënt zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert; c. executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van Cliënt of op de Auto wordt gelegd, danwel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag; d. een normale (verzekerings-)dekking tegen WA- en cascoschade als gevolg van een extreem schadeverloop niet meer kan worden verkregen; e. bij bovengemiddelde kosten (onderhoud, reparaties, schade, etcetera) die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de Auto; f. van overheidswege de Auto wordt gevorderd; g. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Volkswagen Leasing B.V. met betrekking tot Cliënt in gevaar brengen. Artikel 16.3 In geval van ontbinding door Volkswagen Leasing B.V. van Leasecontracten is Cliënt gehouden Volkswagen Leasing B.V. volledig schadeloos te stellen. Betaling van alle nog resterende leasetermijnen onder aftrek van de componenten houderschapsbelasting en verzekeringspremie is daarbij het uitgangspunt. In het geval van ontbinding als aangegeven in Art a t/m g heeft Volkswagen Leasing B.V. tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interesten, waaronder die van juridische en andere bijstand. Artikel 17. Beslag en maatregelen van derden Artikel 17.1 Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt en/of berijder aan deze derden terstond doen blijken, dat niet Cliënt doch Volkswagen Leasing B.V. eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit de macht van Cliënt mocht geraken, zal Cliënt en/of berijder Volkswagen Leasing B.V. daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Artikel 17.2 Volkswagen Leasing B.V. kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Cliënt machtigt Volkswagen Leasing B.V. hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Cliënt. Artikel 18. Inname van de Auto en eindafrekening Artikel 18.1 Bij beëindiging van het Leasecontract zal Cliënt de Auto in goede staat inleveren op het adres van Volkswagen Leasing B.V. of op een andere overeengekomen plaats. Bij inlevering op een ander dan het overeengekomen adres is Cliënt aansprakelijk voor het object tot dat de auto daadwerkelijk op het vaste inleveradres van Volkswagen Leasing is aangekomen. Artikel 18.2 Daarbij wordt een "Innamebevestiging" opgesteld waarop o.a. wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de Auto waarin deze zich op dat moment bevindt. Tevens dient Cliënt dan in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, het gehele kentekenbewijs, de brandstofpas, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke begrepen zijn in de leasetermijn. Artikel 18.3 Pagina 7 van 9

Algemene Voorwaarden Operationele Lease

Algemene Voorwaarden Operationele Lease Algemene Voorwaarden Operationele Lease Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Zuidlease en Lessee gesloten Mantelovereenkomst van Operationele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Lease

Algemene Voorwaarden Operationele Lease Algemene Voorwaarden Operationele Lease Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Myleasecar B.V. en Lessee gesloten Mantelovereenkomst van Operationele

Nadere informatie

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente Ondergetekenden: Naam : «naam» Naam : Autolease Twente B.V. Adres : «BezoekAdres» «BezoekadresHuisnummer» Adres : Almeloseweg 175 Postcode : «Bezoekpostcodes» Postcode : 7615 NA Woonplaats : «BezoekPlaats»

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen B.V., (hierna genoemd : Leasemaatschappij

Nadere informatie

Van Leeuwen Autolease BV

Van Leeuwen Autolease BV Van Leeuwen Autolease BV Kenmerk: VL05/08 ID 2.9.doc 1/5 17 mei 2008 Mantelovereenkomst en algemene bepalingen van operationele lease De ondergetekende Nr.... CLIËNT (A) naam... deb.nr.... adres... btw

Nadere informatie

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden Bijlage: Algemene huurvoorwaarden Versie 1, oktober 2007 Artikel 1 Toepasselijkheid en wijzigingen 1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de tussen B-tham Trade & Consultancy B.V., te Rheden

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Operationele Leasing That s Lease B.V. Versie TL 2011 versie 2.0

Algemene Bepalingen Operationele Leasing That s Lease B.V. Versie TL 2011 versie 2.0 Artikel 1. Partijen en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Bepalingen wordt That s Lease B.V. statutair gevestigd te Sassenheim en 1.2 kantoorhoudende te Rijksstraatweg 20F, 2171AL aangeduid als Lessor

Nadere informatie

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst van Operationele Lease en zijn van toepassing op alle offertes

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE TECHNOLOGY TO ENJOY 1. Definities Aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden Leasemaatschappij Maximaal aantal kilometers Meer-/

Nadere informatie

DutchLease B.V. Postadres: Postbus 1787 3800 BT Amersfoort. KvK Amersfoortnr. 24118146 BTW-nr. NL0012.35.928.B01 info@dutchlease.nl www.dutchlease.

DutchLease B.V. Postadres: Postbus 1787 3800 BT Amersfoort. KvK Amersfoortnr. 24118146 BTW-nr. NL0012.35.928.B01 info@dutchlease.nl www.dutchlease. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen, hierna te noemen Lessor, en Cliënt, hierna te noemen Lessee, gesloten Mantelovereenkomst Operationele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van operationele lease

Algemene Voorwaarden van operationele lease Algemene Voorwaarden van operationele lease Van TSR-lease versie 2016-02 Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen TSR-lease B.V. (hierna te noemen:

Nadere informatie

M A N T E L O V E R E E N K O M S T

M A N T E L O V E R E E N K O M S T M A N T E L O V E R E E N K O M S T Nummer mantelovereenkomst: 5195 De ondergetekenden: LESSEE. LESSOR. NIEKO van Es Floridalaan 2 Frankfurtstraat 30 3404 WV IJSSELSTEIN UT 1175 RH LIJNDEN KvK te nummer

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Dat schakelt makkelijk! 1. Definities Aanvullende voorwaarden Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Keurmerk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AutoRent Groep B.V. h.o.d.n. Autolease123 / Shortlease123/AutoRent123

Algemene Voorwaarden AutoRent Groep B.V. h.o.d.n. Autolease123 / Shortlease123/AutoRent123 Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen AutoRent Groep B.V., (h.o.d.n. Shortlease123, Autolease 123 en Autorent 123) hierna te noemen Lessor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Operationele Autoleasing Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Operationele Autoleasing Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Operationele Autoleasing Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing B.V., hierna

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services (hierna genoemd:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene ShortLease voorwaarden Blankert Shortlease versie 2016

Algemene ShortLease voorwaarden Blankert Shortlease versie 2016 Algemene ShortLease voorwaarden Blankert Shortlease versie 2016 In aanmerking nemende dat; A. BLANKERT SHORTLEASE binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/shortleast in verscheidene prijsklassen en van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Rij Zorgeloos is voor de leasing van de aanboden auto s een samenwerking aangegaan met Averus Financial Services te Vianen, onderdeel van Alcredis

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease (20160901)

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst.

Algemene voorwaarden Toyota Private Lease. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Algemene voorwaarden Toyota Private Lease Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw leaseovereenkomst. Toyota Private Lease Juni 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging... 3 Artikel

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Versie 2013/01

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Versie 2013/01 Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging 1.1 In deze Algemene Bepalingen wordt onder Lessor verstaan, en onder Cliënt degene die met Lessor een of meer overeenkomsten ter zake van operationele

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen 1. Toepasselijkheid en wijziging Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan en leasecontracten aangegaan door

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operational Lease Wensink Lease B.V.

Algemene Voorwaarden Operational Lease Wensink Lease B.V. Algemene Voorwaarden Operational Lease Wensink Lease B.V. Versie 2016 Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Lessor en Lessee gesloten Mantelovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor operationele autoleasing versie 2017/10

Algemene voorwaarden voor operationele autoleasing versie 2017/10 Een betere weg vooruit Algemene voorwaarden voor operationele autoleasing versie 2017/10 ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Bourguignon

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

M A N T E L O V E R E E N K O M S T

M A N T E L O V E R E E N K O M S T M A N T E L O V E R E E N K O M S T Nummer mantelovereenkomst: De ondergetekenden: LESSEE. LESSOR. Auto Lease Company B.V. M.C. Akerboom Saturnusstraat 25 E 2132 HB HOOFDDORP Overwegende dat: lessee zich

Nadere informatie