OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : FAILLISSEMENTSNUMMER : 06/13/45 F RECHTER-COMMISSARIS : mr. J.S.W. Lucassen CURATOR : mr. V.F.M. Jongerius AANVRAGER(S) : eigen aangifte DATUM FAILLISSEMENT : 25 januari 2013 DATUM VERSLAG : 26 maart 2013 DATUM VORIG VERSLAG : BOEDELREKENINGNUMMER : SALDO BOEDELREKENING : ,18 BIJLAGEN : Bijlage 1: urenverantwoording Bijlage 2: lijst concurrente crediteuren Bijlage 3: lijst preferente crediteuren Bijlage 4: voorlopig financieel verslag TIJDOPGAVE Bestede uren in verslagperiode : 75 uren Bestede uren totaal : 75 uren 1

2 INLEIDING 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Rechtsvorm Bestuurder(s) Aandeelhouder(s) De Strang B.V. is een besloten vennootschap die is opgericht op 16 november De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 19 november De vennootschap richt zich op het vervaardigen van bereide vlees- en vismaaltijden en het produceren van kant en klare vleesproducten. Harold André Peters en Tinie Geertruida Catharina Oldenhave HTP Beheer B.V. gevestigd te Gendringen (KvK nummer ) De aandelen van HTP beheer B.V. worden gehouden door de heer Peters en mevrouw Oldenhave. Ulft. De Bolanden 7, 7071 PW Ulft. Commissaris(sen) Statutaire zetel Vestigingsadres(sen) Handelsnamen De Strang Vleesverwerking, Koksgemak. Winst en verliesrekening 2010: verlies ,00; 2011: verlies ,00; 2012 t/m januari 2013: verlies circa ,00 Balanstotaal 2010: , : ,00 Gelieerde vennootschappen Zie aandeelhouders. 1.2 Procedures Omschrijving geschil Status procedure + evt. datum machtiging overname De Strang heeft hoger beroep ingesteld tegen een vonnis waarbij De Strang is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ,00. Aangezien De Strang nog niet voldaan had aan de veroordeling, is de procedure doorgehaald. 1.3 Duurovereenkomsten Soort overeenkomst Huurovereenkomst Nutsvoorzieningen Telefoon abonnementen Bedrijfsverzekering Pensioenovereenkomsten Diverse overeenkomsten Status: De Strang huurde het bedrijfspand aan De Bolanden 7 te Ulft van HTP Beheer B.V. Deze huurovereenkomst is na toestemming van de rechter-commissaris opgezegd en nadien met wederzijds goedvinden beëindigd op 1 maart Deze zijn in kaart gebracht en beëindigd. Deze zijn in kaart gebracht en beëindigd. De verzekeringen van gefailleerde vennootschappen zijn in kaart gebracht en beëindigd. Eventuele premierestituties zullen op de boedelrekening worden gestort. Zijn beëindigd. Zijn beëindigd, of overgenomen door Jansen Versproducten B.V. Te denken valt aan overeenkomsten tot leeghalen van container, alarmsysteem, internetverbinding. 1.4 Oorzaak faillissement Volgens de bestuurders liep de omzet terug en waren de vaste kosten te hoog. Het is niet gelukt om de kosten terug te dringen en uiteindelijk hebben de bestuurders/aandeelhouders besloten het eigen faillissement aan te vragen. 2

3 1.5 De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en de jaarrekeningen en tussentijdse cijfers bestuderen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Aantal in het jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De curator heeft, met toestemming van de rechtercommissaris, bij brief van 28 januari 2013 het ontslag aangezegd. Machtiging rechter-commissaris 28 januari Status afwikkeling UWV Het UWV heeft de loonverplichtingen (art 61 WW e.v.) overgenomen en dient haar boedel- en preferente vordering nog in te dienen. 2.5 Vordering van UWV na indiening controleren. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Bedrijfsauto s, kantoor- en bedrijfsinventaris. Rechten van derden Pandrecht van Rabobank Graafschap Zuid. Beslagen Taxatie In opdracht van de curator heeft een taxatie plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen. De taxatie is uitgevoerd door Cees Lubbers Taxaties & Veilingen. Op basis van liquidatiewaarde zijn de kantoor- en bedrijfsinventaris getaxeerd (excl. btw) totaal op ,00 en voor de (bedrijfs)auto s ,00 (In deze taxatie is meegenomen een leaseauto welke voor 7.500,00 is getaxeerd) Op basis van verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming is de kantoor- en bedrijfsinventaris getaxeerd (excl. btw) totaal op: ,00 en voor de (bedrijfs-)auto s ,00. (In deze taxatie is meegenomen een leaseauto welke voor ,00 is getaxeerd) 3.6 Verkoopopbrengst (Bedrijfs)auto s: ,00, (exclusief lease auto). Kantoor- en bedrijfsinventaris: ,00. (bodemzaken). De opbrengst van het rollend materieel gaat minus boedel bijdrage van 10 % naar de ABN AMRO Bank 3.7 Boedelbijdrage 3.000,00 (bedrijfs-)auto s. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de kantoor- en bedrijfsinventaris. De opbrengst houdt de curator onder zich ten behoeve van een mogelijk voorrecht van de fiscus. De opbrengst zal met inachtneming van artikel 57 lid 3 Fw. aan de rechthebbende toekomen. Voorraad / 3

4 onderhanden werk 3.9 Beschrijving Vlees- en verpakkingsvoorraad. Rechten van derden Pandrecht van Rabobank Graafschap Zuid, alsmede eigendomsvoorbehoud leveranciers. De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld door teruggave dan wel vergoeding van verkochte voorraad met eigendomsvoorbehoud na faillissement. Beslagen Taxatie Op basis van de boekhouding bedraagt de waarde van de voorraad circa , Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage 3.000,00 Overige activa 3.12 Beschrijving Kasgeld: 1.164,55 Restituties: 325,75 Rente: 23,84 Verkoop leaseauto na lossing: 1.922,67 Immateriële activa De curator heeft de immateriële activa, goodwill, domeinnamen, handelsnamen e.d. verkocht voor ,00. In kaart brengen van de fiscale schulden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Circa ,00 stond open op datum faillissement aan onbetaalde facturen. De debiteurenlijst was niet opgeschoond en circa ,00 vertegenwoordigde een bedrag aan debiteuren langer dan 90 dagen. Inmiddels is namens de bank door de curator ,85 geïncasseerd. De bedragen zijn bijgeschreven op de Rabo-rekening en op de faillissementsrekening ( 4.518,39). Rechten van derden Pandrecht van Rabobank Graafschap Zuid. Beslagen 4.2 Opbrengst Zie Boedelbijdrage 10% over geïncasseerde bedragen. Afrekenen met Rabobank Graafschap Zuid. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering(en) van de bank(en) De Strang bankierde bij de Rabobank Graafschap Zuid. De totale vordering op de faillissementsdatum bedraagt , Leasecontracten Leaseauto is afgewikkeld door lossing en verkoop, zie paragraaf Beschrijving zekerheden Verpanding inventaris, voorraden en vorderingen; Borgstelling van ,00 verleend door de heer Peters; Hypothecaire inschrijving op bedrijfspand (eigendom van HTP Beheer B.V.). 5.4 Separatistenpositie Zie paragraaf Boedelbijdragen Zie paragraaf 3.7, 3.11, 4.3 4

5 5.6 Eigendomsvoorbehoud Afgewikkeld 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Afwikkeling financiële afspraken met Rabobank Graafschap Zuid. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden In verband met mogelijke doorstart en het feit dat de voorraad bederfelijk waren bevatten, zijn nog orders uitgeleverd. Rechten van derden Pandrecht op de voorraad van de Rabobank Graafschap Zuid. De curator heeft aan de bank voorgesteld dat 60% van deze opbrengst aan de boedel toekomt en 40% aan de bank zal worden afgedragen. 6.2 Financiële verslaglegging Totaal is ,41 (incl btw) gefactureerd, waarvan tot op heden ,82 is voldaan. De bedragen zijn bijgeschreven op de Rabo-rekening en op de faillissementsrekening ( 3.910,74). Doorstart 6.3 Beschrijving Vanaf datum faillissement heeft de curator gesproken met meerdere partijen over een mogelijke doorstart, waarbij door de curator de voorkeur is uitgesproken te komen tot een doorstart van het geheel. Na diverse gesprekken is nog één kandidaat overgebleven (Jansen Versproducten B.V.) en heeft per 1 februari 2013 een doorstart in afgeslankte vorm plaatsgevonden waarbij de activa zijn verkocht. 6.4 Verantwoording Zie paragraaf Opbrengst Voorraad: ,00 (pandrecht bank); Vervoermiddelen: ,00 (pandrecht bank); Kantoor- en Bedrijfsinventaris: ,00 (bodemzaken); Goodwill: , Boedelbijdrage Zie paragraaf 5.5. Afwikkeling financiële afspraken met Rabobank Graafschap Zuid. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator zal nog onderzoeken of op de juiste wijze is voldaan aan de boekhoudverplichting 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen tot en met 2010 zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De jaarrekeningen zijn voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant. Gezien de omvang is de vennootschappen niet controleplichtig (art 396 lid 1 BW.) 7.4 Volstorting aandelen Aandelen zijn volgestort. 5

6 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal een en ander in de komende verslagperiode nader onderzoeken. 7.6 Paulianeus handelen De curator zal nog onderzoek doen naar paulianeus handelen. De curator zal nader onderzoek naar de boekhouding. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Algemene boedelkosten, taxatiekosten, afkoop eigendomsvoorbehoud, loonovername UWV en huurpenningen vanaf datum faillissement. 8.2 Preferente vordering van de fiscus ,00 (bijlage 3) 8.3 Preferente vordering van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere preferente crediteuren 1 (bijlage 3) 8.5 Aantal concurrente crediteuren 62 (bijlage 2) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden verricht: Onderzoeken administratie en rechtmatigheid; Overleg met Rabobank Graafschap Zuid. Afwikkeling crediteuren; Gebruikelijke werkzaamheden. 9.3 Indiening volgend verslag Juni 2013 Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen. Doetinchem, 26 maart 2013 mr. V.F.M. Jongerius curator 6

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Subnev B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 30142917 INSOLVENTIENUMMER : C/05/14/161 F RECHTER-COMMISSARIS : mr. J.S.W.

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie