ELANTIS N.V. Maatschappelijke zetel : Rue des Clarisses Luik Tel : Fax : Internet : Belfius N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELANTIS N.V. Maatschappelijke zetel : Rue des Clarisses 38 4000 Luik Tel : 04 232 45 45 Fax : 04 232 45 01 Internet : www.elantis.be Belfius N.V."

Transcriptie

1 1 Reglement voor de klanten 2015

2 2 DEEL 1 HET REGLEMENT EN DE AANPASSINGEN ERVAN 1. Doel van dit Reglement Het Reglement beschrijft bepaalde rechten en plichten van Elantis en van de klanten in het kader van hun zakelijke betrekkingen. 2. Waar vind ik dit Reglement? Het Reglement is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website van Elantis, of is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek aan de makelaar of bij Elantis. 3. Wijzigingen Elantis kan het Reglement wijzigen of aanvullen, bijvoorbeeld als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën Hoe worden de wijzigingen meegedeeld? Elantis zal het aangepaste Reglement op zijn website plaatsen en een banner zal de aandacht vestigen op de aangebrachte wijzigingen Wanneer worden de wijzigingen van kracht? Behoudens wettelijke of reglementaire verplichtingen worden de wijzigingen aan het Reglement van kracht na het verstrijken van een termijn van twee maanden die begint te lopen de dag nadat ze via de website werden meegedeeld aan de Klant. De Klant wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hij de Bank vóór de geplande datum van inwerkintreding van die wijzigingen niet heeft laten weten dat hij de wijzigingen niet aanvaardt Betwistingen worden beslecht op basis van het Reglement dat van kracht is op de datum van het betwiste feit. DEEL 2 DEFINITIES Voor de toepassing van dit Reglement gelden de volgende definities: Begunstigde: de persoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft. Klant: de persoon die een contractuele relatie heeft met Elantis en er een hypothecair krediet en/of een consumentenkrediet aangaat. Het kan zowel om natuurlijke personen als om rechtspersonen gaan. Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van het gebruik van de door Elantis aangeboden diensten handelt voor andere doeleinden dan zijn handels- of beroepswerkzaamheden. Domiciliëring: een betaaldienst voor het debiteren van de rekening van de Betaler, waarbij een betalingstransactie wordt geïnitieerd door de Begunstigde, aan de Bank van de Begunstigde of aan de Bank van de Betaler gegeven instemming.

3 3 FSMA: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die als toezichthoudende overheid optreedt en waarbij Elantis is ingeschreven in het register. Werkdag: een dag waarop Elantis toegankelijk is voor de uitvoering van betaalverrichtingen. Lidstaten van de EER (op dit ogenblik): de EU-lidstaten plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. EU-lidstaten (op dit ogenblik): België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slowakije en Slovenië (lidstaten van de eurozone), evenals Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden (nietlidstaten van de eurozone). Niet-consument: iedere persoon of entiteit die niet onder de definitie van "Consument" in dit Reglement valt, bijvoorbeeld entiteiten met rechtspersoonlijkheid, verenigingen zonder winstoogmerk, vrije beroepen, zelfstandigen (als ze handelen in het kader van hun beroepsactiviteit). Betaler : de persoon die een zichtrekening heeft bij een bank en een betalingstransactie vanop die zichtrekening (bv. een overschrijving) toestaat. SEPA: Single Euro Payments Area: de eengemaakte Europese betaalruimte die het mogelijk maakt dat gebruikers van betaaldiensten met dezelfde betaalmiddelen hun betalingen kunnen afhandelen in alle landen die deel (zullen) uitmaken van het SEPA-betalingsgebied. Laatstgenoemde bestaat uit de EU- en EER-lidstaten, Monaco en Zwitserland. SEPA Direct Debit: Europese domiciliëring uit te voeren op grond van het Europese domiciliëringsmandaat (hierna Domiciliëring). Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Klant in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie zó op te slaan dat de informatie gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die afgestemd is op het doel waarvoor de informatie kan dienen en die een ongewijzigde reproductie van de bewaarde informatie mogelijk maakt. DEEL 3 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Identificatiegegevens Alvorens diensten te verstrekken aan de Klant, zal Elantis de Klant volledig identificeren conform artikelen 7 tot en met 9 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, en conform de richtlijnen van de FSMA.

4 4 De identificatie omvat ook de controle van de identiteitsgegevens op basis van de wettelijk vereiste bewijsstukken, waarvan Elantis een kopie zal nemen. Zolang de identificatie niet heeft plaatsgevonden, kan Elantis de dienst weigeren. 2. Stroman Als Elantis redenen heeft om aan te nemen dat de Klant niet voor eigen rekening handelt, kan het eisen dat hij de identiteit meedeelt van de persoon voor wie hij optreedt. 3. Bewijsstukken Elantis kan de uitvoering van een dienst bovendien laten afhangen van de mededeling van inlichtingen of bewijsstukken die het nodig acht. 4. Controlerecht De Klant machtigt Elantis om de juistheid van de inlichtingen die hij deze laatste meedeelt - zelfs op eigen initiatief - na te gaan of te laten nagaan. De Klant geeft Elantis uitdrukkelijk de toelating om al die inlichtingen in een gegevensbank op te nemen. 5. Juridisch en fiscaal statuut van de Klant Algemeen De Klant is verplicht Elantis alle elementen en verantwoordingsstukken mee te delen die betrekking hebben op zijn juridisch of fiscaal statuut, zijn handelingsbekwaamheid, zijn huwelijksstelsel, de personen die gemachtigd zijn om hem te vertegenwoordigen, zijn naam, benaming en adres (woonplaats of zetel van de vennootschap), evenals alle latere wijzigingen, en is verplicht er de vereiste bewijsstukken bij te voegen. De Klant is volledig aansprakelijk voor de inlichtingen en documenten die hij meedeelt. Hij garandeert dat ze juist, conform en rechtsgeldig zijn. Elke Klant die onderworpen is aan een bijzonder statuut, leeft de wettelijke of reglementaire bepalingen na die eraan verbonden zijn. Elantis heeft ter zake geen enkele controleplicht en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van deze regels door de Klant Vertegenwoordiging van een rechtspersoon De organen van een rechtspersoon worden geacht te beschikken over een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. De Klant moet de vertegenwoordiging van een rechtspersoon staven met de documenten die vereist zijn in het kader van de onder 3.1. beschreven identificatie van de Klant en met elk document dat moet worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of met een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals de benoemingen van bestuurders of zaakvoerders, alsook het bewijs van de registratie in het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen Klanten van vreemde nationaliteit Elantis kan aan klanten met een vreemde nationaliteit vragen om het bewijs te leveren van hun (juridische) bekwaamheid of hun juridisch of fiscaal statuut. Deze klanten moeten Elantis in kennis stellen van de wetswijzigingen die een weerslag kunnen hebben op hun rechtsbekwaamheid of hun bevoegdheden.

5 5 6. Contractuele vrijheid Elantis beslist vrij of het een contractuele relatie wenst aan te gaan. Bij een eerste contact impliceert de aanmaak van een klantnummer dus nog niet de eventuele aanvaarding van de relatie. Desgevallend zal Elantis de Klant laten weten dat het geen relaties met de betrokkene wenst aan te knopen. 7. Briefwisseling 7.1 Vorm, drager en taal De vorm en de drager van de voor de klanten bestemde documenten worden bepaald door Elantis. Elantis informeert en communiceert met de Klant in de taal die de Klant heeft opgegeven bij de start van de relatie, d.w.z. het Nederlands of het Frans. 7.2 Verzendingsadres De briefwisseling van de Klant wordt verstuurd naar zijn laatst bekende adres of naar elk ander daartoe door hem opgegeven adres. 7.3 Bewijs van de verzending en van de inhoud van de briefwisseling Elantis kan de verzending van de briefwisseling naar de Klant bewijzen door een kopie van die briefwisseling voor te leggen. De kopie kan een andere vorm hebben dan het originele document, als dit het gevolg is van de gebruikte technologie, bijvoorbeeld de informatica. 7.4 Elektronische communicatie De briefwisseling, andere berichten, documenten en informatie kunnen de Klant ter beschikking worden gesteld langs elektronische weg en via elektronische middelen van Elantis (bijvoorbeeld per sms of door middel van een elektronische informatiedrager zoals een USB-stick). Ook documenten in verband met verzekeringsproducten en hypothecaire kredieten kunnen de Klant langs elektronische weg worden bezorgd. Als de Klant een telefoon- of faxnummer of een elektronisch adres heeft meegedeeld of gebruikt, mag Elantis aannemen dat het een door hem gekozen communicatiemiddel betreft. In dat geval behoudt Elantis zich het recht voor een kennisgeving of mededeling door te geven die kan worden verzonden per gewone post, per sms, fax of . In ieder geval wordt de briefwisseling rechtsgeldig verzonden naar het laatst bekende telefoon- of faxnummer of het laatst bekende elektronische adres. Elantis is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Klant de wijziging van die gegevens niet of niet tijdig heeft meegedeeld Gebruik van Elantis behoudt zich het recht voor om met de Klant te communiceren per . Noch de Klant, noch Elantis hebben het recht de rechtsgeldigheid of het bewijs van de per verzonden informatie te betwisten louter op grond van het feit dat ze werd verzonden via dit communicatiemiddel. Elantis mag redelijkerwijs aannemen dat het elektronische bericht afkomstig is van de Klant. Dit bericht geldt als bewijs van ontvangst door Elantis, van de datum en de inhoud ervan. Elantis kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies van het elektronische bericht of van laattijdige uitvoering van een in dat bericht vervat verzoek, behoudens opzettelijke of grove fout van hem of van zijn aangestelden of volmachthouders.

6 6 De klant is aansprakelijk voor de aan zijn persoonlijke elektronische uitrusting verbonden risico's (bijvoorbeeld een verboden toegang of een wijziging van elektronisch bericht) en voor de risico's bij de verzending van een elektronisch bericht. Hij zal de schade dragen die eruit voortvloeit. 8. Tarieven 8.1 Tarieven en voorwaarden De tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn op de hypothecaire kredieten en de consumentenredieten van Elantis worden vermeld in het document Tarieven en rentevoeten dat ter beschikking wordt gesteld op de website van Elantis. Op verzoek van de Klant deelt Elantis hem alle informatie mee over de kosten die verbonden zijn aan een hypothecair krediet of een consumentenkrediet. 8.2 Rechten, taksen, belastingen Alle zegel- en registratierechten en andere taksen van om het even welke aard of de bijdragen die de Klant verschuldigd is wegens of naar aanleiding van een specifieke verbintenis (bijvoorbeeld kosten van registratierechten van een pandakte), zijn te zijnen laste. 9. Archivering van de documenten Bewijskracht 9.1 Verplichtingen van Elantis Elantis is niet verplicht de boekhoudkundige stukken, de bewijsstukken of andere documenten, ongeacht de drager waarop zij zijn opgeslagen, langer te bewaren dan de wettelijk bepaalde duur. 9.2 Bewijskracht De Klant aanvaardt dat elektronisch uitgewisselde berichten informatie bewijskracht hebben, ongeacht de drager waarop die gegevens geregistreerd zijn. 10. Verjaring Het recht om een rechtsvordering in verband met contractuele aansprakelijkheid in te stellen tegen Elantis verjaart na 10 jaar. De termijn van 10 jaar wordt verminderd tot 5 jaar wanneer de niet-contractuele aansprakelijkheid van Elantis in het geding wordt gebracht. 11. Aansprakelijkheid van Elantis 11.1 Principe Tenzij bij wet of contractueel anders is bepaald, is Elantis enkel aansprakelijk in geval van zware of opzettelijke fout die het begaat in de uitoefening van haar beroepsactiviteiten Overmacht Gebod of verbod uitgaande van een publieke overheid ( fait du prince ) Elantis is niet aansprakelijk voor de schade die haar klanten zouden lijden in geval overmacht of als gevolg van een gebod of verbod van een publieke overheid Bijzondere bepalingen Elantis is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van gewapende overvallen, van vergissingen of vertragingen die te wijten zijn aan derden, defecte telecommunicatienetwerken, gehele of gedeeltelijke pannes van de informaticasystemen, of stakingen.

7 7 12. Gevestigde waarborgen ten gunste van Elantis Verrekening: principes Als de Klant zijn verplichtingen tegenover Elantis niet nakomt, mag Elantis al haar schuldvorderingen op die Klant te allen tijde, zelfs na faillissement van de Klant of in iedere situatie van samenloop, verrekenen met al de schuldvorderingen van de Klant op Elantis, ongeacht of die schuldvorderingen al dan niet opeisbaar zijn en ongeacht of ze uitgedrukt zijn in euro of in vreemde munten. 13. Keuze van woonplaats Voor de uitvoering van onderhavig Reglement kiest Elantis woonplaats op zijn zetel te 4000 Luik, rue des Clarisses 38. De klant kiest woonplaats op het aan Elantis meegedeelde adres of op een verplicht in België gekozen adres. Als de Klant geen bekende verblijf- of woonplaats in België heeft, wordt hij geacht woonplaats te kiezen bij het Parket van de Procureur des Konings in Luik, waar alle betekeningen en kennisgevingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan. Elantis behoudt zich echter het recht voor rekening te houden met de werkelijke woonplaats van de Klant. 14. Toepasselijk recht en toewijzing van bevoegdheid Tenzij wettelijk anders is bepaald of tenzij het tegendeel overeengekomen is, vallen de geschillen tussen de Klant en Elantis onder het Belgisch recht en zijn de Belgische rechtbanken als enige bevoegd. 15. Opzegging, stopzetting van de relaties In geval van vertrouwensbreuk of van fraude door de Klant heeft Elantis het recht het contract onmiddellijk te beëindigen zonder opzegging, noch ingebrekestelling. DEEL 4 VOLMACHTEN 16. Volmachten: algemeen De Klant kan aan derden volmacht geven om hem te vertegenwoordigen in zijn relaties met Elantis in het algemeen. Tenzij anders overeengekomen is, heeft de volmachthouder dezelfde bevoegdheden (beheer, beschikking, opzegging, ) als de volmachtgever zelf, met uitzondering van de bevoegdheid om volmachten toe te voegen. Tijdens de hele duur van de volmacht heeft de volmachthouder recht van inzage in alle informatie over de kredieten waarvoor de volmacht geldt. Bij het verstrijken van de volmacht heeft de volmachthouder nog recht van inzage in alle informatie over de kredieten waarvoor de volmacht geldt, maar enkel voor de duur die gedekt is door de volmacht. 17. Herroeping van de volmacht Behoudens overmacht eindigen de volmachten de eerste werkdag nadat Elantis de herroepingsbrief heeft ontvangen. Ze eindigen in ieder geval op de dag waarop het krediet wordt beëindigd. Wanneer de volmachtgever of de volmachthouder een einde wil maken aan de volmacht, doet hij dat per brief aan de betrokken dienst.

8 8 18. Andere manieren waarop de volmacht eindigt Behalve voor wat betreft de volmachten die worden gegeven in het kader van een hypothecair mandaat, eindigen de volmachten bij overlijden van de volmachtgever of - houder en in het algemeen voor de redenen die worden bepaald door artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek. De volmachten die gegeven zijn door vennootschappen eindigen in geval van vereffening, ontbinding of faillissement.

Algemeen Reglement. der Verrichtingen

Algemeen Reglement. der Verrichtingen Algemeen Reglement der Verrichtingen Geregistreerd te Brussel, op 02/09/2013 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL HOOFDSTUK I: ALGEMEEN DEEL 1 REGLEMENT EN AANPASSINGEN 1. Doel van dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2 Versie 15/11/2013 De inhoud van deze voorwaarden is aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de voorwaarden kunt u vinden op onze website. Een vorige versie kan altijd gratis worden opgevraagd

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT KREDIETKAARTEN. Bijlage 5 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen

TITEL I. - Algemene bepalingen einde Publicatie : 2010-01-15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 10 DECEMBER 2009. - Wet betreffende de betalingsdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie