DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.petercam.com DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding"

Transcriptie

1 DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding

2 INHOUDSOPGAVE Het ziekteproces van dementie kent diverse stadia... 4 Preventieve maatregelen of beschermingsmaatregelen in een vroegtijdig stadium van de ziekte... 6 Schakelmoment in de ziekte: de aanstelling van een bewindvoerder... 8 Het toenemende belang van de vertrouwenspersoon Krachtlijnen van de vernieuwing door de wet van Een nieuwe rol voor de Belgische private stichting Schenkingen en testamenten Wat kan Petercam voor u doen? Beheer & Vermogensbegeleding

3 INTRODUCTIE In het kader van haar politiek van maatschappelijk verantwoord ondernemen, besteedt Petercam ook bij haar dienstverlening van vermogensplanning ruime aandacht aan maatschappelijke problemen, waaronder gehandicapte personen, die niet in staat zijn om hun vermogen te beheren, of families die geconfronteerd worden met het toenemende fenomeen van de dementie. Petercam legt zich hierbij niet alleen toe op het zoeken naar geschikte oplossingen, maar ijvert er ook voor om voor de vermogensplanningen voor deze doelgroepen een beter wettelijk kader en rechtszekerheid te bekomen. Als vermogensbeheerder zijn er drie voorname redenen om zich toe te leggen op de problematiek van dementie: 1. Dementerende personen zijn dikwijls het slachtoffer van misbruik. Bijgevolg behoeven zij niet alleen een speciale bescherming te krijgen voor hun persoon, maar ook voor hun vermogen. Petercam wenst de aandacht te vestigen op het feit dat men al op voorhand (preventief) bepaalde beschermingsmaatregelen kan treffen. Dit is iets waar tot hiertoe te weinig bij stilgestaan wordt, niet alleen door vermogensbeheerders maar ook door notarissen; 2. Petercam wenst als één van de eerste vermogensbeheerders in België de aandacht te vestigen op een nieuwe wet van over de éénmaking van de beschermingsstatuten van meerderjarige onbekwamen. Deze wet biedt bijkomende opportuniteiten en vooral betere buitengerechtelijke oplossingen (zoals de geregistreerde lastgeving) om deze bescherming op voorhand te organiseren; 3. Voor wie reeds in een vergevorderd stadium van dementie zit, stelt zich de vraag of men nog een schenking kan doen of een testament kan opstellen. Notarissen en vrederechters hebben uiteenlopende meningen daarover. Sommigen menen dat schenkingen niet meer mogelijk zijn. Petercam heeft ook hierover haar standpunt en grijpt hiervoor terug naar de nieuwe wet van die in het domein van schenkingen meer juridische zekerheid geeft en nieuwe opportuniteiten creëert. Beheer & Vermogensbegeleding 3

4 HET ZIEKTEPROCES VAN DEMENTIE KENT DIVERSE STADIA dementie heeft een impact op vele fronten. zo is er onder meer de toenemende onbekwaamheid van de persoon, waarvoor een bescherming zich opdringt. Dementie kan immers ontaarden in een gevaar voor zichzelf, voor de familie en voor de omgeving: De dementerende persoon is kwetsbaar voor misbruik. Hij kiest vaak de weg van de minste weerstand door telkens positief te antwoorden. Als iemand hem vraagt om geld uit te lenen, dan zegt hij snel ja. Hetzelfde geldt voor aankopen (van opdringerige verkopers) waarvan hij nadien spijt heeft. Hij kan grote bedragen geld afhalen en op onlogische plaatsen verbergen of buitensporige uitgaven doen. Hij kan bijvoorbeeld door een verminderd reactievermogen een aanrijding veroorzaken en schade berokkenen die niet meer vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, omdat deze laatste niet op voorhand ingelicht werd over de wijziging in de geestelijke toestand van de bestuurder. 4 Beheer & Vermogensbegeleding

5 Dementie is een evoluerend proces met verschillende stadia en elk stadium kent zijn gepaste beschermingsmaatregelen. In het begin wisselen periodes van geheugenverlies zich af met heldere periodes en kan men nog de dagelijkse activiteiten verder zetten. Op een bepaald ogenblik komt er een kantelmoment en zal de dementerende persoon niet meer in staat zijn om met helderheid van geest uit te drukken wat hij wil. Hij zal ook geen keuzes meer kunnen maken op persoonlijk, juridisch, ethisch en financieel vlak. Dementie zal dan ontaarden in gedeeltelijke of volledige juridische handelingsonbekwaamheid: men zal geen contracten meer kunnen sluiten of rechtshandelingen kunnen stellen. Men kan nog moeilijk een testament opstellen, een onroerend goed verkopen, schenkingen doen, een huwelijkscontract wijzigen, Men kan deze beschermingsmaatregelen vinden in het gemeen recht (zoals bijvoorbeeld in de rechtsfiguur van de lastgeving ( mandaat ) of volmacht) of in specifieke wettelijke regelingen, zoals die van het voorlopig bewind. Een wet van brengt ook nieuwe opportuniteiten en regels op dat vlak. Ook al zijn die pas van toepassing vanaf 1 juni 2014, zij kunnen wel al een oriëntatie geven aan de beschermingsmaatregelen die men nu al kan voorzien en wil uitwerken. Beheer & Vermogensbegeleding 5

6 PREVENTIEVE MAATREGELEN OF BESCHERMINGS- MAATREGELEN IN EEN VROEGTIJDIG STADIUM VAN DE ZIEKTE de oplossing bij uitstek in dit stadium bestaat in het verlenen van een volmacht of een lastgeving ( mandaat ) aan iemand waarop de dementerende persoon kan rekenen. zij laat toe dat een andere persoon in zijn naam en voor zijn rekening optreedt. zij is ook het minst ingrijpend voor het individu zelf, die het mandaat verleent. deze behoudt in principe zijn juridische bekwaamheid. De volmacht kan steeds op voorhand voorzien en opgesteld worden, ook al is er nog geen enkele indicatie van dementie. Zij dringt zich op als de persoon meer en meer gestresseerd geraakt door de vervulling van allerlei administratieve formaliteiten, zoals bankzaken, beheer van het pensioen, inning van huurgelden, De lastgeving kan algemeen zijn (voor alle administratieve zaken), specifiek (voor één enkele verrichting, zoals de verkoop van een onroerend goed) of een combinatie van beide. De akte wordt best voor een notaris verleden, omdat die als openbare ambtenaar kan vaststellen dat de lastgever nog lucide is op het moment dat hij ze verleent. Voor bepaalde verrichtingen (zoals de verkoop van een onroerend goed) dient zij verplicht notarieel te zijn. Voor dementerende personen die in de beginfase van de ziekte zitten, is het aangewezen om het mandaat of de volmacht zo snel mogelijk te geven omdat zij dan nog heldere periodes kunnen hebben. Men dient enkel goed op voorhand af te wegen wie als lasthebber aangeduid wordt: dit kan de andere echtgeno(o)t(e) zijn, één of meerdere van de kinderen of een derde vertrouwenspersoon. 6 Beheer & Vermogensbegeleding

7 De wet van heeft het mandaat nog aantrekkelijker gemaakt, door duidelijk te bepalen dat dit ook nog geldig kan blijven wanneer de lastgever door de vrederechter wettelijk onbekwaam wordt verklaard en een bewindvoerder toegewezen krijgt. Voorwaarde is wel dat dit mandaat tijdig geregistreerd werd in een centraal register bij de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (KFBN). Daarnaast werden ook nieuwe maatregelen voorzien om misbruiken tegen te gaan, zoals de uitsluiting van bepaalde personen als lasthebbers of gevolmachtigden (waaronder de personen die werken in de instelling waar de dementerende persoon verblijft), de opname van een beginselverklaring (principes die gerespecteerd moeten worden bij de uitvoering van de volmacht), alsook een alarmprocedure voor de vrederechter wanneer misbruiken van de volmacht vastgesteld worden. Deze nieuwigheden treden weliswaar slechts in werking op 1 juni 2014, maar kunnen ook al verwerkt en voorzien worden in de volmachten die voordien verleend worden. Beheer & Vermogensbegeleding 7

8 SCHAKELMOMENT IN DE ZIEKTE: DE AANSTELLING VAN EEN BEWINDVOERDER als de ziekte erger wordt, bij grotere vermogens of bij onenigheid in de familie betreffende de aanduiding van een lasthebber, dan kan het aangewezen zijn om een bewindvoerder te laten aanstellen. Deze aanstelling wordt gevraagd aan de vrederechter van de woonplaats van de te beschermen persoon. De vraag tot aanstelling kan gebeuren door iedere belanghebbende, te beginnen met de ouders of andere familieleden, maar eventueel dus ook door een derde (bijvoorbeeld de verzorgster, de huishoudster, een buur, ). Het verzoekschrift dient wel gestaafd te worden door een recent medisch verslag, waaruit de geestestoestand van de te beschermen persoon blijkt. Als de vrederechter van oordeel is dat de persoon beschermd moet worden, dan kan hij als bewindvoerder een dicht familielid aanstellen, met name de andere echtgeno(o)t(e) of partner of één van de kinderen. Hij kan eventueel ook een professionele bewindvoerder, doorgaans een advocaat, aanduiden. Dit laatste doet zich vooral voor indien de situatie complex is, de familie onbekwaam wordt ervaren of indien er onenigheid is tussen de naaste familieleden. Een professionele bewindvoerder kan meer als scheidsrechter optreden, maar zijn beheer zal dikwijls ook afstandelijker zijn en minder rekening houden met de menselijke kant van de zaak. Door de aanstelling van een bewindvoerder wordt de dementerende persoon in principe juridisch onbekwaam om handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen, tenzij de vrederechter hem enkel aanstelt voor bepaalde rechtshandelingen. 8 Beheer & Vermogensbegeleding

9 Het is nog te weinig bekend dat elke meerderjarige persoon op voorhand zijn voorkeur kan geven over wie men als zijn bewindvoerder wil zien wanneer men niet langer in staat is om zijn goederen te beheren. Die verklaring kan gebeuren voor een vrederechter of notaris en wordt bijgehouden in een centraal register. In beginsel neemt de vrederechter die keuze aan. Hij behoudt wel het recht om af te wijken van deze wens, indien hij dit kan motiveren door ernstige redenen. De wet van brengt ook hier belangrijke wijzigingen: de bewindvoerder is niet langer alleen maar bevoegd over de goederen, maar wordt ook bevoegd over de persoon. Hij zal dus ook de persoonlijke belangen en rechten van de beschermde persoon kunnen behartigen, bijvoorbeeld door hem te helpen met beslissingen in verband met de uitoefening van de rechten van de patiënt, bij de keuze van een verblijfplaats of verzorgingsinstelling, enz. Omwille van de uitbreiding van de bevoegdheden van een bewindvoerder, kan er voortaan meer dan één persoon hiervoor aangesteld worden, die elk onderscheiden bevoegdheden kunnen hebben. Het belang van een voorkeurverklaring over de aan te stellen bewindvoerder(s) vergroot alleen maar hierdoor. En als een rechterlijke bescherming opgelegd wordt, dan belet die niet meer (behalve als dat uitdrukkelijk is bepaald) dat de beschermde persoon toch nog juridisch bekwaam blijft voor een hele reeks van belangrijke persoonlijke en vermogensrechtelijke rechtshandelingen. De gerechtelijke bescherming verloopt meer op maat, aangepast aan de specifieke noden van iedere te beschermen persoon. Beheer & Vermogensbegeleding 9

10 HET TOENEMENDE BELANG VAN DE VERTROUWENSPERSOON naast de bewindvoerder, kan er ook een vertrouwenspersoon aangesteld worden. deze waakt over de persoonlijke noden, zoals de keuze van een woon- en zorgcentrum, en over het welzijn van de beschermde persoon. Hij ondersteunt de beschermde persoon bij het uitdrukken van zijn wil en treedt eveneens op als zijn tussenpersoon ten opzichte van de bewindvoerder. Aldus draagt de vertrouwenspersoon bij tot een meer menselijk en meer persoonlijk beheer van de goederen. Dit kan vooral van belang kan zijn bij aanstelling van een professionele bewindvoerder, die van buiten de omgeving van de beschermde persoon komt en deze voordien nooit gekend heeft. De vertrouwenspersoon functioneert eveneens als controleur van de bewindvoerder en kan naar de vrederechter stappen als hij vindt dat de bewindvoerder het beheer van de goederen verwaarloost of in strijd met de wet handelt. Hij wordt aangesteld door de vrederechter. Dit kan ambtshalve of op voorstel van de zieke persoon. Hij kan een naast familielid zijn, een buur of een vriend. De wet van waardeert de rol van de vertrouwenspersoon nog verder op. De wettelijke omkadering wordt verbeterd en voortaan kan deze persoon ook op voorhand worden aangeduid in een notariële akte. Zijn rol wordt ook belangrijker indien eenzelfde bewindvoerder zowel over het vermogen als over de persoon werd aangesteld. 10 Beheer & Vermogensbegeleding

11 Beheer & Vermogensbegeleding 11

12 KRACHTLIJNEN VAN DE VERNIEUWING DOOR DE WET VAN op 28 februari 2013 werd een wet goedgekeurd die de titel draagt: wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. zij moderniseert en uniformiseert de vier verschillende beschermingsstatuten voor meerderjarige onbekwamen, waartoe ook dementerende personen kunnen behoren. De nieuwe regels treden in werking op 1 juni 2014 en overgangsperiodes worden voorzien voor de gerechtelijke bescherming die nu reeds van toepassing is. Een eerste krachtlijn van de wijziging bestaat erin om het bewind uit te breiden tot de bescherming van de persoon. Tot hiertoe is dit beperkt tot de bescherming van het vermogen en moet er voor de bescherming van de persoon beroep gedaan worden op andere statuten van onbekwaamheid waarvan het toepassingsgebied beperkt is (verlengde minderjarigheid) of de procedure kostelijk en ingewikkeld (gerechtelijke onbekwaamverklaring). Om die reden zijn de naasten van de beschermde persoon dikwijls aangewezen op informele en rechtsonzekere oplossingen. Een tweede krachtlijn van de nieuwe wet is het in overeenstemming brengen van het voorlopig bewind met de Aanbeveling R(99)4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de juridische bescherming van meerderjarige onbekwamen en het recent door België geratificeerde VN-Verdrag van 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een handicap. Hierdoor krijgt men een andere kijk op de situatie: de bekwaamheid van het individu is vanaf nu het uitgangspunt en onbekwamen dienen maximaal geïntegreerd te worden in de samenleving. 12 Beheer & Vermogensbegeleding

13 De beschermde personen moeten maximaal betrokken worden in het besluitvormingsproces over alle aangelegenheden die hen raken en de vrederechter en bewindvoerder moeten informatie verstrekken aan en luisteren naar de beschermde persoon. Teneinde het individu en zijn fundamenteel recht op vrijheid zoveel mogelijk te respecteren, dient de informele of buitengerechtelijke bescherming zoveel mogelijk voorrang te krijgen op een gerechtelijke beschermingsmaatregel (subsidiariteit). De noodzaak van een beschermingsmaatregel moet aldus worden afgemeten naar de concrete beschermingsbehoefte en mag niet verder gaan dan wat nodig is (proportionaliteit). Iedere situatie is uniek en de concrete omkadering moet overgelaten worden aan de vrederechter die als eerstelijnsrechter bij uitstek kennis kan nemen van de specifieke situatie en een gepast kader kan uitwerken (maatwerk). De vrederechter moet bijgevolg uitgaan van wat de persoon nog kan en enkel maar maatregelen nemen voor wat de persoon niet meer kan. De beschermde persoon verliest niet meer noodzakelijk al zijn bekwaamheden en bijstand van een bewindvoerder wordt de regel, vertegenwoordiging de uitzondering. De minst ingrijpende maatregel moet getroffen worden, waarbij hij ook rekening gaat houden met ondersteunende actoren, zoals de familie, het sociale netwerk, alle betrokken diensten en verenigingen. De vrederechter moet uitdrukkelijk uitspraak doen over een lijst van gewichtige handelingen. Hiervoor zal hij zich kunnen baseren op een omstandige geneeskundige verklaring, waarvan de redactie en inhoud ook beter wettelijk omkaderd worden. Hij kan hierbij ook teruggrijpen naar buitengerechtelijke maatregelen, waaronder de lastgeving. De vrederechter zal de opgelegde maatregelen en de geestestoestand van de betrokkene bovendien in principe om de twee jaar moeten herevalueren. Beheer & Vermogensbegeleding 13

14 EEN NIEUWE ROL VOOR DE BELGISCHE PRIVATE STICHTING de belgische private stichting kan vanaf 1 juni 2014 ook aangesteld worden als bewindvoerder. dit is de enige uitzondering op de regel dat een bewindvoerder een natuurlijke persoon moet zijn. Petercam gelooft sterk in deze oplossing, zeker voor meer vermogende personen of grootaandeelhouders van familiebedrijven. Vermits de Raad van Bestuur van een private stichting minstens uit drie verschillende personen moet bestaan, blijft objectiviteit van de beslissingen meer gewaarborgd. Er wordt sterk aangeraden om de beschermde persoon mee op te nemen in het bestuur, naast minimum drie andere leden. Ook buiten het kader van bewindvoering, kan de private stichting eveneens als buitengerechtelijke beschermingsmaatregel een goede oplossing zijn. 14 Beheer & Vermogensbegeleding

15 SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN families met een dementerende ouder of echtgenoot, wensen dikwijls nog vermogen te verkrijgen bij leven, om minder successierechten te moeten betalen. vaak worden zij teruggefloten door de notaris, omdat een schenking volgens hem niet meer mogelijk is. Om een schenking te kunnen doen of om een testament op te stellen dienen de schenker of testator immers helder van geest te zijn. Wenst de dementerende persoon nog één van deze twee verrichtingen te doen, dan doet hij deze bij voorkeur in de aanvangsfase van zijn ziekte. Deze handelingen gebeuren best voor een notaris. Die kan zich immers vergewissen dat de schenker of testator zich vrij uitspreekt en geestelijk gezond is en verleent authenticiteit aan deze vaststelling. In de aanvangsfase van de ziekte en ook voordien, kan men ook een notariële volmacht geven aan iemand anders om in specifieke omstandigheden een schenking in extremis te doen, zelfs als de lastgever op dat moment niet meer handelingsbekwaam is. Als de persoon reeds handelingsonbekwaam (onder bewind) is, dan dient hij voor vrederechter te verschijnen. Deze zal nagaan of hij nog wilsgeschikt is om te schenken en in voorkomend geval machtiging hiervoor geven. Deze procedure is echter niet evident omdat de beschermde persoon zelf een verzoekschrift moet indienen en gehoord moet worden. Bij het verzoekschrift moet ook een ontwerp van schenkingsakte toegevoegd worden, alsook een certificaat van een geneesheer, waaruit blijkt dat de persoon nog wilsgeschikt is. Beheer & Vermogensbegeleding 15

16 Wat de goedkeuring van een ontwerp van testament betreft, bestaat er discussie of men de toevoeging van een kopie ervan kan eisen. Een testament heeft immers een confidentieel karakter zolang de erflater leeft. Nochtans wordt de machtiging voor een testament gemakkelijker verleend dan voor een schenking, omdat een testament minder het vermogen van de dementerende persoon kan aantasten tijdens zijn leven. Als de beschermde persoon door de vrederechter wilsonbekwaam wordt bevonden, dan bestaan er momenteel twee strekkingen onder de vrederechters en notarissen: volgens een eerste strekking zijn een schenking of testament dan niet meer mogelijk. volgens een tweede strekking (momenteel een minoriteit) is het dan nog wel mogelijk om een plaatsvervangende schenking te doen: dit is een schenking die in naam en voor rekening van de beschermde persoon gedaan wordt door de bewindvoerder. Deze laatste dient hiervoor door de vrederechter gemachtigd te worden. In praktijk zal de vrederechter nagaan of uit eerdere gedragingen of geschriften een wil tot schenken blijkt. De schenking moet ook in verhouding staan tot het vermogen van de beschermde persoon en mag hem of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigen te maken. De oplossing van de plaatsvervangende schenking wordt uitdrukkelijk voorzien in artikel 499/7 4 van de nieuwe wet van Deze nieuwe bepaling treedt slechts in werking vanaf 1 juni 2014, maar zal nu al kunnen ingeroepen worden ter ondersteuning van een minderheidsopvatting die een plaatsvervangende schenking onder de huidige wetgeving reeds mogelijk acht. Zij zal ook toelaten dat meer 16 Beheer & Vermogensbegeleding

17 vrederechters nu al dergelijke schenking systematisch zullen aanvaarden. In dit opzicht is het belangrijk dat wanneer nu al een volmacht of voorkeurverklaring voor aanstelling van bewindvoerder wordt opgesteld, deze wil tot schenken al voorzien en uitgewerkt wordt in de intentieverklaringen bijvoorbeeld. Voor een testament werd deze nieuwe mogelijkheid van plaatsvervangende handeling nog niet uitdrukkelijk in de nieuwe wet ingeschreven. Men gaat er immers van uit dat een beschermd persoon minder risico loopt om zich met een testament onvermogend te maken dan bij leven. Beheer & Vermogensbegeleding 17

18 WAT KAN PETERCAM VOOR U DOEN? EEN PERSOONLIJKE BENADERING We voeren eerst een diepgaande en volledige analyse uit van het vermogen en definiëren daarbij de persoonlijke en familiale noden en desiderata van onze cliënten. Op basis daarvan kunnen we een vermogens- en successieplanning uitwerken en implementeren. Deze methode maakt het mogelijk om de vastgelegde doelstellingen zo goed mogelijk te benaderen en dit steeds dankzij een persoonlijke benadering van de situatie van onze cliënten. MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK Zoals voor al haar andere activiteiten beoogt Petercam diensten te verlenen van de hoogste kwaliteit en degelijkheid. De juridische en fiscale adviseurs zijn dan ook gespecialiseerd in de diverse aspecten van vermogens- en successieplanning. Zij hebben een jarenlange ervaring die zij ten dienste stellen van hun cliënten via een gepersonaliseerde aanpak. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met het strikte (fiscaal-) wettelijke en reglementaire kader. Dit betekent een bijkomende zekerheid waarmee we de uitmuntendheid van onze diensten ondersteunen. Onze diensten maken deel uit van het ruimer kader van de Wealth Structuring die diverse thema s dekt die elk behandeld worden door medewerkers met de gepaste achtergrond (beheer, fiscaliteit, corporate finance, enz.). Deze multidisciplinaire aanpak levert een duidelijke meerwaarde op voor onze cliënten. 18 Beheer & Vermogensbegeleding

19 BEGELEIDING BIJ DE NOTARIS OF DERDE De concrete uitwerking van het verstrekte advies veronderstelt dikwijls dat er naar een notaris of eventueel een advocaat gestapt moet worden. Gelet op de complexiteit van de materie, kan dit nog een psychologische drempel vormen. Vandaar dat de medewerkers van Estate Planning en Wealth Structuring de cliënten kunnen bijstaan tijdens het eerste gesprek met de notaris of andere derde en de uitgewerkte ontwerpteksten mee kunnen opvolgen en nakijken vooraleer zij ondertekend worden. Beheer & Vermogensbegeleding 19

20 ONS CONTACTEREN BRUSSEL Sint-Goedeleplein Brussel Tel. : 02/ ANTWERPEN Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel. : 03/ GENT Kouter Gent Tel. : 09/ HASSELT Thonissenlaan Hasselt Tel. : 011/ KNOKKE Dumortierlaan Knokke-Heist Tel. : 050/ LUIK Boulevard Frère Orban Luik Tel. : 04/ LEUVEN Mgr. Ladeuzeplein Leuven Tel. : 016/ ROESELARE Accent Business Park Kwadestraat 157 bus Roeselare (Rumbeke) Tel. : 051/ WAVER Avenue Einstein Waver Tel. : 010/

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA.

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2009-20010 DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen Overzicht van gangbare praktijken bij notarissen, vrederechters en voorlopige bewindvoerders die in België in contact komen met personen

Nadere informatie

Beschermen zonder te beknotten

Beschermen zonder te beknotten Beschermen zonder te beknotten Nieuwe wet beschermingsstatuut Deze wet grijpt in op heel wat situaties waarmee gezinnen met een psychisch kwetsbaar persoon geconfronteerd worden: je zoon geeft ongeoorloofd

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen recht op recht Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen Kinderrechtencommissariaat dossier Wat zijn de knelpunten in de rechtsbescherming van minderjarigen? Kunnen minderjarigen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011. Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011. Masterproef van de opleiding Master in de rechten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 Zelfbeschikkingsrecht bij dementerende personen : juridische planning via voorafgaande wilsverklaringen Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen

Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen Fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting Algemene Richtlijnen www.kbs-frb.be Inhoudstafel Waarom een fonds bij de Koning Boudewijnstichting? [ 3 ] Waarom algemene richtlijnen? [ 4 ] Hoe een fonds

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011-

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011- 1/20 Aanbeveling nr 06/2012 van 2 mei 2012 Betreft: aanbeveling uit eigen beweging m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels

Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs op en rond het werk: de juridische regels Isabel PLETS Assistente Arbeidsrecht, Vakgroep sociaal recht, UGent Advocaat, Lydian, Brussel Willy VAN EECKHOUTTE

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie