DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.petercam.com DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding"

Transcriptie

1 DEMENTIE, LAAT ONS ER NU OVER SPREKEN OM ER MORGEN BETER MEE OM TE GAAN private banking beheer & vermogensbegeleding

2 INHOUDSOPGAVE Het ziekteproces van dementie kent diverse stadia... 4 Preventieve maatregelen of beschermingsmaatregelen in een vroegtijdig stadium van de ziekte... 6 Schakelmoment in de ziekte: de aanstelling van een bewindvoerder... 8 Het toenemende belang van de vertrouwenspersoon Krachtlijnen van de vernieuwing door de wet van Een nieuwe rol voor de Belgische private stichting Schenkingen en testamenten Wat kan Petercam voor u doen? Beheer & Vermogensbegeleding

3 INTRODUCTIE In het kader van haar politiek van maatschappelijk verantwoord ondernemen, besteedt Petercam ook bij haar dienstverlening van vermogensplanning ruime aandacht aan maatschappelijke problemen, waaronder gehandicapte personen, die niet in staat zijn om hun vermogen te beheren, of families die geconfronteerd worden met het toenemende fenomeen van de dementie. Petercam legt zich hierbij niet alleen toe op het zoeken naar geschikte oplossingen, maar ijvert er ook voor om voor de vermogensplanningen voor deze doelgroepen een beter wettelijk kader en rechtszekerheid te bekomen. Als vermogensbeheerder zijn er drie voorname redenen om zich toe te leggen op de problematiek van dementie: 1. Dementerende personen zijn dikwijls het slachtoffer van misbruik. Bijgevolg behoeven zij niet alleen een speciale bescherming te krijgen voor hun persoon, maar ook voor hun vermogen. Petercam wenst de aandacht te vestigen op het feit dat men al op voorhand (preventief) bepaalde beschermingsmaatregelen kan treffen. Dit is iets waar tot hiertoe te weinig bij stilgestaan wordt, niet alleen door vermogensbeheerders maar ook door notarissen; 2. Petercam wenst als één van de eerste vermogensbeheerders in België de aandacht te vestigen op een nieuwe wet van over de éénmaking van de beschermingsstatuten van meerderjarige onbekwamen. Deze wet biedt bijkomende opportuniteiten en vooral betere buitengerechtelijke oplossingen (zoals de geregistreerde lastgeving) om deze bescherming op voorhand te organiseren; 3. Voor wie reeds in een vergevorderd stadium van dementie zit, stelt zich de vraag of men nog een schenking kan doen of een testament kan opstellen. Notarissen en vrederechters hebben uiteenlopende meningen daarover. Sommigen menen dat schenkingen niet meer mogelijk zijn. Petercam heeft ook hierover haar standpunt en grijpt hiervoor terug naar de nieuwe wet van die in het domein van schenkingen meer juridische zekerheid geeft en nieuwe opportuniteiten creëert. Beheer & Vermogensbegeleding 3

4 HET ZIEKTEPROCES VAN DEMENTIE KENT DIVERSE STADIA dementie heeft een impact op vele fronten. zo is er onder meer de toenemende onbekwaamheid van de persoon, waarvoor een bescherming zich opdringt. Dementie kan immers ontaarden in een gevaar voor zichzelf, voor de familie en voor de omgeving: De dementerende persoon is kwetsbaar voor misbruik. Hij kiest vaak de weg van de minste weerstand door telkens positief te antwoorden. Als iemand hem vraagt om geld uit te lenen, dan zegt hij snel ja. Hetzelfde geldt voor aankopen (van opdringerige verkopers) waarvan hij nadien spijt heeft. Hij kan grote bedragen geld afhalen en op onlogische plaatsen verbergen of buitensporige uitgaven doen. Hij kan bijvoorbeeld door een verminderd reactievermogen een aanrijding veroorzaken en schade berokkenen die niet meer vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, omdat deze laatste niet op voorhand ingelicht werd over de wijziging in de geestelijke toestand van de bestuurder. 4 Beheer & Vermogensbegeleding

5 Dementie is een evoluerend proces met verschillende stadia en elk stadium kent zijn gepaste beschermingsmaatregelen. In het begin wisselen periodes van geheugenverlies zich af met heldere periodes en kan men nog de dagelijkse activiteiten verder zetten. Op een bepaald ogenblik komt er een kantelmoment en zal de dementerende persoon niet meer in staat zijn om met helderheid van geest uit te drukken wat hij wil. Hij zal ook geen keuzes meer kunnen maken op persoonlijk, juridisch, ethisch en financieel vlak. Dementie zal dan ontaarden in gedeeltelijke of volledige juridische handelingsonbekwaamheid: men zal geen contracten meer kunnen sluiten of rechtshandelingen kunnen stellen. Men kan nog moeilijk een testament opstellen, een onroerend goed verkopen, schenkingen doen, een huwelijkscontract wijzigen, Men kan deze beschermingsmaatregelen vinden in het gemeen recht (zoals bijvoorbeeld in de rechtsfiguur van de lastgeving ( mandaat ) of volmacht) of in specifieke wettelijke regelingen, zoals die van het voorlopig bewind. Een wet van brengt ook nieuwe opportuniteiten en regels op dat vlak. Ook al zijn die pas van toepassing vanaf 1 juni 2014, zij kunnen wel al een oriëntatie geven aan de beschermingsmaatregelen die men nu al kan voorzien en wil uitwerken. Beheer & Vermogensbegeleding 5

6 PREVENTIEVE MAATREGELEN OF BESCHERMINGS- MAATREGELEN IN EEN VROEGTIJDIG STADIUM VAN DE ZIEKTE de oplossing bij uitstek in dit stadium bestaat in het verlenen van een volmacht of een lastgeving ( mandaat ) aan iemand waarop de dementerende persoon kan rekenen. zij laat toe dat een andere persoon in zijn naam en voor zijn rekening optreedt. zij is ook het minst ingrijpend voor het individu zelf, die het mandaat verleent. deze behoudt in principe zijn juridische bekwaamheid. De volmacht kan steeds op voorhand voorzien en opgesteld worden, ook al is er nog geen enkele indicatie van dementie. Zij dringt zich op als de persoon meer en meer gestresseerd geraakt door de vervulling van allerlei administratieve formaliteiten, zoals bankzaken, beheer van het pensioen, inning van huurgelden, De lastgeving kan algemeen zijn (voor alle administratieve zaken), specifiek (voor één enkele verrichting, zoals de verkoop van een onroerend goed) of een combinatie van beide. De akte wordt best voor een notaris verleden, omdat die als openbare ambtenaar kan vaststellen dat de lastgever nog lucide is op het moment dat hij ze verleent. Voor bepaalde verrichtingen (zoals de verkoop van een onroerend goed) dient zij verplicht notarieel te zijn. Voor dementerende personen die in de beginfase van de ziekte zitten, is het aangewezen om het mandaat of de volmacht zo snel mogelijk te geven omdat zij dan nog heldere periodes kunnen hebben. Men dient enkel goed op voorhand af te wegen wie als lasthebber aangeduid wordt: dit kan de andere echtgeno(o)t(e) zijn, één of meerdere van de kinderen of een derde vertrouwenspersoon. 6 Beheer & Vermogensbegeleding

7 De wet van heeft het mandaat nog aantrekkelijker gemaakt, door duidelijk te bepalen dat dit ook nog geldig kan blijven wanneer de lastgever door de vrederechter wettelijk onbekwaam wordt verklaard en een bewindvoerder toegewezen krijgt. Voorwaarde is wel dat dit mandaat tijdig geregistreerd werd in een centraal register bij de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (KFBN). Daarnaast werden ook nieuwe maatregelen voorzien om misbruiken tegen te gaan, zoals de uitsluiting van bepaalde personen als lasthebbers of gevolmachtigden (waaronder de personen die werken in de instelling waar de dementerende persoon verblijft), de opname van een beginselverklaring (principes die gerespecteerd moeten worden bij de uitvoering van de volmacht), alsook een alarmprocedure voor de vrederechter wanneer misbruiken van de volmacht vastgesteld worden. Deze nieuwigheden treden weliswaar slechts in werking op 1 juni 2014, maar kunnen ook al verwerkt en voorzien worden in de volmachten die voordien verleend worden. Beheer & Vermogensbegeleding 7

8 SCHAKELMOMENT IN DE ZIEKTE: DE AANSTELLING VAN EEN BEWINDVOERDER als de ziekte erger wordt, bij grotere vermogens of bij onenigheid in de familie betreffende de aanduiding van een lasthebber, dan kan het aangewezen zijn om een bewindvoerder te laten aanstellen. Deze aanstelling wordt gevraagd aan de vrederechter van de woonplaats van de te beschermen persoon. De vraag tot aanstelling kan gebeuren door iedere belanghebbende, te beginnen met de ouders of andere familieleden, maar eventueel dus ook door een derde (bijvoorbeeld de verzorgster, de huishoudster, een buur, ). Het verzoekschrift dient wel gestaafd te worden door een recent medisch verslag, waaruit de geestestoestand van de te beschermen persoon blijkt. Als de vrederechter van oordeel is dat de persoon beschermd moet worden, dan kan hij als bewindvoerder een dicht familielid aanstellen, met name de andere echtgeno(o)t(e) of partner of één van de kinderen. Hij kan eventueel ook een professionele bewindvoerder, doorgaans een advocaat, aanduiden. Dit laatste doet zich vooral voor indien de situatie complex is, de familie onbekwaam wordt ervaren of indien er onenigheid is tussen de naaste familieleden. Een professionele bewindvoerder kan meer als scheidsrechter optreden, maar zijn beheer zal dikwijls ook afstandelijker zijn en minder rekening houden met de menselijke kant van de zaak. Door de aanstelling van een bewindvoerder wordt de dementerende persoon in principe juridisch onbekwaam om handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen, tenzij de vrederechter hem enkel aanstelt voor bepaalde rechtshandelingen. 8 Beheer & Vermogensbegeleding

9 Het is nog te weinig bekend dat elke meerderjarige persoon op voorhand zijn voorkeur kan geven over wie men als zijn bewindvoerder wil zien wanneer men niet langer in staat is om zijn goederen te beheren. Die verklaring kan gebeuren voor een vrederechter of notaris en wordt bijgehouden in een centraal register. In beginsel neemt de vrederechter die keuze aan. Hij behoudt wel het recht om af te wijken van deze wens, indien hij dit kan motiveren door ernstige redenen. De wet van brengt ook hier belangrijke wijzigingen: de bewindvoerder is niet langer alleen maar bevoegd over de goederen, maar wordt ook bevoegd over de persoon. Hij zal dus ook de persoonlijke belangen en rechten van de beschermde persoon kunnen behartigen, bijvoorbeeld door hem te helpen met beslissingen in verband met de uitoefening van de rechten van de patiënt, bij de keuze van een verblijfplaats of verzorgingsinstelling, enz. Omwille van de uitbreiding van de bevoegdheden van een bewindvoerder, kan er voortaan meer dan één persoon hiervoor aangesteld worden, die elk onderscheiden bevoegdheden kunnen hebben. Het belang van een voorkeurverklaring over de aan te stellen bewindvoerder(s) vergroot alleen maar hierdoor. En als een rechterlijke bescherming opgelegd wordt, dan belet die niet meer (behalve als dat uitdrukkelijk is bepaald) dat de beschermde persoon toch nog juridisch bekwaam blijft voor een hele reeks van belangrijke persoonlijke en vermogensrechtelijke rechtshandelingen. De gerechtelijke bescherming verloopt meer op maat, aangepast aan de specifieke noden van iedere te beschermen persoon. Beheer & Vermogensbegeleding 9

10 HET TOENEMENDE BELANG VAN DE VERTROUWENSPERSOON naast de bewindvoerder, kan er ook een vertrouwenspersoon aangesteld worden. deze waakt over de persoonlijke noden, zoals de keuze van een woon- en zorgcentrum, en over het welzijn van de beschermde persoon. Hij ondersteunt de beschermde persoon bij het uitdrukken van zijn wil en treedt eveneens op als zijn tussenpersoon ten opzichte van de bewindvoerder. Aldus draagt de vertrouwenspersoon bij tot een meer menselijk en meer persoonlijk beheer van de goederen. Dit kan vooral van belang kan zijn bij aanstelling van een professionele bewindvoerder, die van buiten de omgeving van de beschermde persoon komt en deze voordien nooit gekend heeft. De vertrouwenspersoon functioneert eveneens als controleur van de bewindvoerder en kan naar de vrederechter stappen als hij vindt dat de bewindvoerder het beheer van de goederen verwaarloost of in strijd met de wet handelt. Hij wordt aangesteld door de vrederechter. Dit kan ambtshalve of op voorstel van de zieke persoon. Hij kan een naast familielid zijn, een buur of een vriend. De wet van waardeert de rol van de vertrouwenspersoon nog verder op. De wettelijke omkadering wordt verbeterd en voortaan kan deze persoon ook op voorhand worden aangeduid in een notariële akte. Zijn rol wordt ook belangrijker indien eenzelfde bewindvoerder zowel over het vermogen als over de persoon werd aangesteld. 10 Beheer & Vermogensbegeleding

11 Beheer & Vermogensbegeleding 11

12 KRACHTLIJNEN VAN DE VERNIEUWING DOOR DE WET VAN op 28 februari 2013 werd een wet goedgekeurd die de titel draagt: wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. zij moderniseert en uniformiseert de vier verschillende beschermingsstatuten voor meerderjarige onbekwamen, waartoe ook dementerende personen kunnen behoren. De nieuwe regels treden in werking op 1 juni 2014 en overgangsperiodes worden voorzien voor de gerechtelijke bescherming die nu reeds van toepassing is. Een eerste krachtlijn van de wijziging bestaat erin om het bewind uit te breiden tot de bescherming van de persoon. Tot hiertoe is dit beperkt tot de bescherming van het vermogen en moet er voor de bescherming van de persoon beroep gedaan worden op andere statuten van onbekwaamheid waarvan het toepassingsgebied beperkt is (verlengde minderjarigheid) of de procedure kostelijk en ingewikkeld (gerechtelijke onbekwaamverklaring). Om die reden zijn de naasten van de beschermde persoon dikwijls aangewezen op informele en rechtsonzekere oplossingen. Een tweede krachtlijn van de nieuwe wet is het in overeenstemming brengen van het voorlopig bewind met de Aanbeveling R(99)4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de juridische bescherming van meerderjarige onbekwamen en het recent door België geratificeerde VN-Verdrag van 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een handicap. Hierdoor krijgt men een andere kijk op de situatie: de bekwaamheid van het individu is vanaf nu het uitgangspunt en onbekwamen dienen maximaal geïntegreerd te worden in de samenleving. 12 Beheer & Vermogensbegeleding

13 De beschermde personen moeten maximaal betrokken worden in het besluitvormingsproces over alle aangelegenheden die hen raken en de vrederechter en bewindvoerder moeten informatie verstrekken aan en luisteren naar de beschermde persoon. Teneinde het individu en zijn fundamenteel recht op vrijheid zoveel mogelijk te respecteren, dient de informele of buitengerechtelijke bescherming zoveel mogelijk voorrang te krijgen op een gerechtelijke beschermingsmaatregel (subsidiariteit). De noodzaak van een beschermingsmaatregel moet aldus worden afgemeten naar de concrete beschermingsbehoefte en mag niet verder gaan dan wat nodig is (proportionaliteit). Iedere situatie is uniek en de concrete omkadering moet overgelaten worden aan de vrederechter die als eerstelijnsrechter bij uitstek kennis kan nemen van de specifieke situatie en een gepast kader kan uitwerken (maatwerk). De vrederechter moet bijgevolg uitgaan van wat de persoon nog kan en enkel maar maatregelen nemen voor wat de persoon niet meer kan. De beschermde persoon verliest niet meer noodzakelijk al zijn bekwaamheden en bijstand van een bewindvoerder wordt de regel, vertegenwoordiging de uitzondering. De minst ingrijpende maatregel moet getroffen worden, waarbij hij ook rekening gaat houden met ondersteunende actoren, zoals de familie, het sociale netwerk, alle betrokken diensten en verenigingen. De vrederechter moet uitdrukkelijk uitspraak doen over een lijst van gewichtige handelingen. Hiervoor zal hij zich kunnen baseren op een omstandige geneeskundige verklaring, waarvan de redactie en inhoud ook beter wettelijk omkaderd worden. Hij kan hierbij ook teruggrijpen naar buitengerechtelijke maatregelen, waaronder de lastgeving. De vrederechter zal de opgelegde maatregelen en de geestestoestand van de betrokkene bovendien in principe om de twee jaar moeten herevalueren. Beheer & Vermogensbegeleding 13

14 EEN NIEUWE ROL VOOR DE BELGISCHE PRIVATE STICHTING de belgische private stichting kan vanaf 1 juni 2014 ook aangesteld worden als bewindvoerder. dit is de enige uitzondering op de regel dat een bewindvoerder een natuurlijke persoon moet zijn. Petercam gelooft sterk in deze oplossing, zeker voor meer vermogende personen of grootaandeelhouders van familiebedrijven. Vermits de Raad van Bestuur van een private stichting minstens uit drie verschillende personen moet bestaan, blijft objectiviteit van de beslissingen meer gewaarborgd. Er wordt sterk aangeraden om de beschermde persoon mee op te nemen in het bestuur, naast minimum drie andere leden. Ook buiten het kader van bewindvoering, kan de private stichting eveneens als buitengerechtelijke beschermingsmaatregel een goede oplossing zijn. 14 Beheer & Vermogensbegeleding

15 SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN families met een dementerende ouder of echtgenoot, wensen dikwijls nog vermogen te verkrijgen bij leven, om minder successierechten te moeten betalen. vaak worden zij teruggefloten door de notaris, omdat een schenking volgens hem niet meer mogelijk is. Om een schenking te kunnen doen of om een testament op te stellen dienen de schenker of testator immers helder van geest te zijn. Wenst de dementerende persoon nog één van deze twee verrichtingen te doen, dan doet hij deze bij voorkeur in de aanvangsfase van zijn ziekte. Deze handelingen gebeuren best voor een notaris. Die kan zich immers vergewissen dat de schenker of testator zich vrij uitspreekt en geestelijk gezond is en verleent authenticiteit aan deze vaststelling. In de aanvangsfase van de ziekte en ook voordien, kan men ook een notariële volmacht geven aan iemand anders om in specifieke omstandigheden een schenking in extremis te doen, zelfs als de lastgever op dat moment niet meer handelingsbekwaam is. Als de persoon reeds handelingsonbekwaam (onder bewind) is, dan dient hij voor vrederechter te verschijnen. Deze zal nagaan of hij nog wilsgeschikt is om te schenken en in voorkomend geval machtiging hiervoor geven. Deze procedure is echter niet evident omdat de beschermde persoon zelf een verzoekschrift moet indienen en gehoord moet worden. Bij het verzoekschrift moet ook een ontwerp van schenkingsakte toegevoegd worden, alsook een certificaat van een geneesheer, waaruit blijkt dat de persoon nog wilsgeschikt is. Beheer & Vermogensbegeleding 15

16 Wat de goedkeuring van een ontwerp van testament betreft, bestaat er discussie of men de toevoeging van een kopie ervan kan eisen. Een testament heeft immers een confidentieel karakter zolang de erflater leeft. Nochtans wordt de machtiging voor een testament gemakkelijker verleend dan voor een schenking, omdat een testament minder het vermogen van de dementerende persoon kan aantasten tijdens zijn leven. Als de beschermde persoon door de vrederechter wilsonbekwaam wordt bevonden, dan bestaan er momenteel twee strekkingen onder de vrederechters en notarissen: volgens een eerste strekking zijn een schenking of testament dan niet meer mogelijk. volgens een tweede strekking (momenteel een minoriteit) is het dan nog wel mogelijk om een plaatsvervangende schenking te doen: dit is een schenking die in naam en voor rekening van de beschermde persoon gedaan wordt door de bewindvoerder. Deze laatste dient hiervoor door de vrederechter gemachtigd te worden. In praktijk zal de vrederechter nagaan of uit eerdere gedragingen of geschriften een wil tot schenken blijkt. De schenking moet ook in verhouding staan tot het vermogen van de beschermde persoon en mag hem of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigen te maken. De oplossing van de plaatsvervangende schenking wordt uitdrukkelijk voorzien in artikel 499/7 4 van de nieuwe wet van Deze nieuwe bepaling treedt slechts in werking vanaf 1 juni 2014, maar zal nu al kunnen ingeroepen worden ter ondersteuning van een minderheidsopvatting die een plaatsvervangende schenking onder de huidige wetgeving reeds mogelijk acht. Zij zal ook toelaten dat meer 16 Beheer & Vermogensbegeleding

17 vrederechters nu al dergelijke schenking systematisch zullen aanvaarden. In dit opzicht is het belangrijk dat wanneer nu al een volmacht of voorkeurverklaring voor aanstelling van bewindvoerder wordt opgesteld, deze wil tot schenken al voorzien en uitgewerkt wordt in de intentieverklaringen bijvoorbeeld. Voor een testament werd deze nieuwe mogelijkheid van plaatsvervangende handeling nog niet uitdrukkelijk in de nieuwe wet ingeschreven. Men gaat er immers van uit dat een beschermd persoon minder risico loopt om zich met een testament onvermogend te maken dan bij leven. Beheer & Vermogensbegeleding 17

18 WAT KAN PETERCAM VOOR U DOEN? EEN PERSOONLIJKE BENADERING We voeren eerst een diepgaande en volledige analyse uit van het vermogen en definiëren daarbij de persoonlijke en familiale noden en desiderata van onze cliënten. Op basis daarvan kunnen we een vermogens- en successieplanning uitwerken en implementeren. Deze methode maakt het mogelijk om de vastgelegde doelstellingen zo goed mogelijk te benaderen en dit steeds dankzij een persoonlijke benadering van de situatie van onze cliënten. MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK Zoals voor al haar andere activiteiten beoogt Petercam diensten te verlenen van de hoogste kwaliteit en degelijkheid. De juridische en fiscale adviseurs zijn dan ook gespecialiseerd in de diverse aspecten van vermogens- en successieplanning. Zij hebben een jarenlange ervaring die zij ten dienste stellen van hun cliënten via een gepersonaliseerde aanpak. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met het strikte (fiscaal-) wettelijke en reglementaire kader. Dit betekent een bijkomende zekerheid waarmee we de uitmuntendheid van onze diensten ondersteunen. Onze diensten maken deel uit van het ruimer kader van de Wealth Structuring die diverse thema s dekt die elk behandeld worden door medewerkers met de gepaste achtergrond (beheer, fiscaliteit, corporate finance, enz.). Deze multidisciplinaire aanpak levert een duidelijke meerwaarde op voor onze cliënten. 18 Beheer & Vermogensbegeleding

19 BEGELEIDING BIJ DE NOTARIS OF DERDE De concrete uitwerking van het verstrekte advies veronderstelt dikwijls dat er naar een notaris of eventueel een advocaat gestapt moet worden. Gelet op de complexiteit van de materie, kan dit nog een psychologische drempel vormen. Vandaar dat de medewerkers van Estate Planning en Wealth Structuring de cliënten kunnen bijstaan tijdens het eerste gesprek met de notaris of andere derde en de uitgewerkte ontwerpteksten mee kunnen opvolgen en nakijken vooraleer zij ondertekend worden. Beheer & Vermogensbegeleding 19

20 ONS CONTACTEREN BRUSSEL Sint-Goedeleplein Brussel Tel. : 02/ ANTWERPEN Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel. : 03/ GENT Kouter Gent Tel. : 09/ HASSELT Thonissenlaan Hasselt Tel. : 011/ KNOKKE Dumortierlaan Knokke-Heist Tel. : 050/ LUIK Boulevard Frère Orban Luik Tel. : 04/ LEUVEN Mgr. Ladeuzeplein Leuven Tel. : 016/ ROESELARE Accent Business Park Kwadestraat 157 bus Roeselare (Rumbeke) Tel. : 051/ WAVER Avenue Einstein Waver Tel. : 010/

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen?

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen? VFB Event Financiële planning Langer leven zonder zorgen? LEO STEVENS & CIE. PUUR EN PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER. P. 2 De impact van familiale zorgen : welke voorzorgen moet u nemen LEO STEVENS & CIE.

Nadere informatie

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik.

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik. Nieuwe wetgeving inzake bewindvoering is sinds 1/9/2014 van kracht. Deze wet vervangt de wet op de onbekwaamheid, de gerechtelijk raadsman, het voorlopig bewind en de verlengde minderjarigheid. Deze laatste

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

DB Planning Insights - April De zorgvolmacht: zorg nu voor uw vermogen voor wanneer u het zelf niet meer kan.

DB Planning Insights - April De zorgvolmacht: zorg nu voor uw vermogen voor wanneer u het zelf niet meer kan. DB Planning Insights - April 2017 De zorgvolmacht: zorg nu voor uw vermogen voor wanneer u het zelf niet meer kan. Inhoud 1 / Inleiding 3 2 / Wat is een zorgvolmacht en aan welke voorwaarden moet ze voldoen?

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Rechten van de patiënt

Nadere informatie

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND Procedure na de wet van 17 maart 2013 Dirk Scheers Tim Wuyts Antwerpen Cambridge De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart

Nadere informatie

BROCHURE. Bewindvoering

BROCHURE. Bewindvoering BROCHURE Bewindvoering Inhoud Inleiding... 1 1. Vooraf... 2 2. Twee beschermingssystemen... 2 3. Wat is bewindvoering?... 3 4. Soorten bewind... 3 4.1. Bewind over goederen... 3 4.2. Bewind over de persoon...

Nadere informatie

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT Beatrijs Mevesen Vrederechter Kanton Neerpelt- Lommel. Wet van 17 maart 2013 Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel.

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. Hoofdstuk I. Situering. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:...

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:... Onderhandse overeenkomst van plaatsvertrouwing: lastgeving voor buitengerechtelijke rechtsbescherming bij toepassing van art. 490 van het Burgerlijk Wetboek Op vandaag,.../.../... werd tussen: de hiernagenoemde

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? In deze gids... Vooraf 3 Een nieuw beschermingsstatuut 4 Buitengerechtelijke bescherming 7 Rechterlijke bescherming: voorlopig

Nadere informatie

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel.

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Het globaal beschermingsstatuut Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Wet van 17 maart 2013. Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? Praktische gids bescherming onbekwamen 3 Vooraf Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen

Nadere informatie

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger HET MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament?

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament? HET LEVENSTESTAMENT U heeft er waarschijnlijk al over gehoord of iets over gelezen: het maken van een levenstestament. Maar wat is een levenstestament nu precies? En wanneer is het maken van een levenstestament

Nadere informatie

Eindelijk schot in een kwetsbare materie.

Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Het langverwachte, nieuwe beschermingsstatuut voor personen die omwille van een verstandelijke beperking, een psychische ziekte, dementie, kwetsbaar zijn en in

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 11

INHOUD VOORWOORD... 11 INHOUD VOORWOORD... 11 TEN GELEIDE juridisch vocabularium, altijd iets vreemds... 13 1. HISTORIEK EN DUIDING... 15 1.1. De bewindvoering als tweeluik met de wet inzake de bescherming van de persoon van

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

1/ VOORWOORD 2/ BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING (BGB) Nieuwsbrief. Voordeel van een buitengerechtelijke bescherming (BGB) IN DEZE EDITIE

1/ VOORWOORD 2/ BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING (BGB) Nieuwsbrief. Voordeel van een buitengerechtelijke bescherming (BGB) IN DEZE EDITIE Nieuwsbrief April 2015 / nr. 26 IN DEZE EDITIE 1/ Voorwoord door Hugo Van Geet 2/ Buitengerechtelijke bescherming (BGB) 3/ Schematisch overzicht rechtshandelingen 1/ VOORWOORD Elk van ons is of wordt vroeg

Nadere informatie

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende :

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende : I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON Inhoud I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON... 1 Inleiding... 1 Doel van de informatie... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 2 Controles... 3 Opmerking

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

ALZHEIMER & RECHT. Mijn partner heeft diagnose Alzheimer. Zijn er zaken die ik dien te regelen?

ALZHEIMER & RECHT. Mijn partner heeft diagnose Alzheimer. Zijn er zaken die ik dien te regelen? Mijn partner heeft diagnose Alzheimer. Zijn er zaken die ik dien te regelen? Mijn partner heeft diagnose Alzheimer. Moeten we nu een testament maken of aanpassen? Kan ik het huis verkopen als ik kleiner

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding.

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding. Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1 1. Inleiding. De wet van 17 maart 2013 inzake het globaal beschermingsstatuut voorziet in een specifieke onderafdeling 2 die van toepassing is op situaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET BEWIND Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 Evolutie, krachtlijnen en doelstellingen 7 1. Evolutie 7 2. Krachtlijnen van het globale beschermingsstatuut

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014 1/10 Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het

Nadere informatie

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) Titel XI. Meerderjarigheid

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Doc: a117016 Tijdschrift: 117 p. 11 Datum: 14/07/2007 Origine: NR Thema's: Arts (Behandelend-)

Nadere informatie

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger MEER DAN ÉÉN NACHT IJS WET GOUTRY 2003 KRACHTLIJNEN Bewindvoering bij voorkeur door naast bestaanden Naast bestaanden

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

De voorlopige bewindvoerder.

De voorlopige bewindvoerder. De voorlopige bewindvoerder. Een manier om het vermogen te beschermen... van wie het niet meer kan. Het voorlopig bewind Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament Juridische aspecten Herman NYS Plan uiteenzetting Het begrippenkader De juridische duiding Het Belgisch recht (Tussentijdse) Besluiten Het begrippenkader Complexe

Nadere informatie

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001.

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. O. Ref. : 10 / A / 2001 / 022 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de v.z.w. «Blindenzorg Licht en Liefde» gemachtigd wordt toegang te hebben tot de

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Wereldkidz Meerklank maart 2016 Jaap-Willem Caron Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Welke beschermingsmaatregelen? Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting

Nadere informatie

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX (plaats & XX XX X datum) De vrederechter van het kanton Geachte vrederechter, Betreft: voorlopig bewind Het is u bekend dat ik bij vonnis van als voorlopig bewindvoerder aangesteld werd voor De beschermde

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen

Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen Notaris mr. L. van Veen Korte Achterweg 11 2941 EB Lekkerkerk Tel.: 088 546 86 00 email: info@lintnotarissen.nl - web: www.lintnotarissen.nl

Nadere informatie

Bewindvoering in een notendop

Bewindvoering in een notendop Bewindvoering in een notendop De bewindvoeringen worden geregeld door de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen 20 juli 2017 Persinfo: Bart Azare Fednot 02 505 08 14-0478 58 46 21 azare@fednot.be www.notaris.be De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen Het federaal parlement

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Het Levenstestament (ook wel genaamd: De Notariële volmacht)

Het Levenstestament (ook wel genaamd: De Notariële volmacht) Het Levenstestament (ook wel genaamd: De Notariële volmacht) Door mvr. Mr. S. (Stevie) Post Kandidaat-Notaris bij Smeets en Weijmer notarissen te Goirle Opbouw presentatie levenstestament Wat is het levenstestament?

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

Recht en Ouder worden

Recht en Ouder worden Recht en Ouder worden Juridische aspecten van ouder worden: vertegenwoordiging van de wilsonbekwame, schenkingen/testamenten, euthanasieverklaring, zorgcontracten Hendrik DEBUCQUOY notaris te Diksmuide

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,...

VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,... VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,... Op heden,... 2016 I. geven verzoekende partijen, hierna genoemd appellanten,

Nadere informatie

Levenstestament. Voor wie de regie in eigen hand wil houden

Levenstestament. Voor wie de regie in eigen hand wil houden Voor wie de regie in eigen hand wil houden 1 Voor wie de regie in eigen hand wil houden Inleiding Ongeval Ziekte Ouderdom Het in niet in alle gevallen te voorzien of u wilsonbekwaam wordt als gevolg van

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven.

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. Levenstestament Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vast laat leggen voor het geval dat er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent zelfstandig te handelen.

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/009 BERAADSLAGING NR. 09/007 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE NOTARISSEN, HUN

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als patiënt? 3 Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie