Particuliere schenking via notariële akte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Particuliere schenking via notariële akte"

Transcriptie

1 Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar. Stichting Terschellings Oerol Festival waar het Fonds onder valt draagt zorg dat uw bijdrage 100% ten goede komt aan Atelier Oerol. De voordelen hiervan zijn: U krijgt een aanzienlijk deel van uw gift terug van de fiscus, tot wel 65%. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan het Fonds Atelier Oerol te schenken terwijl uw netto donatie hetzelfde blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met ingang van 2012 geldt een speciale regeling; namelijk de multiplier. U mag uw donatie in uw aangifte verhogen met 25% zodat u profiteert van extra belastingbesparing. Een jaarlijkse gift van 1000,- kost u per saldo 350,- in het hoogste IB-tarief. U profiteert dan van een belastingafsteek van 650,- De schenking wordt gedaan in periodieke uitkeringen van 300 of meer gedurende ten minste vijf jaar. U steunt hiermee Fonds Atelier Oerol op een structurele manier. Oerol en Notariskantoor Mensink op Terschelling en Vlieland nemen de kosten voor het opstellen en passeren van de akte voor haar rekening wanneer de schenking hoger is dan 300 per jaar. Bij een schenking van 300 of lager wordt eenmalig 50 in rekening gebracht. U krijgt toegang tot de voorverkoop van het Oerol Festival, een jaarlijkse bijeenkomst in de randstad en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Atelier Oerol. Hoe gaat het in zijn werk? Volg de instructies op het bijgevoegde volmacht particuliere schenking via notariële akte formulier, ook te downloaden op Vul de volmacht en de incassomachtiging volledig in. Laat de handtekening(en) op uw volmacht legaliseren en laat een ambtstempel op uw formulier zetten door een notaris bij u in de buurt of bij Notaris Mensink op Terschelling of Vlieland. Meer informatie over het hoe en waarom van legaliseren vindt u hieronder. Zet uw paraaf op elke bladzijde van de concept akte (ook te downloaden op Voeg bij de volmacht een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) van uzelf en, als hij of zij mee tekent, van uw partner. Maak voor uw eigen administratie een kopie. Stuur de volmacht na legalisatie, ondertekening en bijvoeging van kopie identificatiebewijs naar: Stichting Terschellings Oerol Festival o.v.v. Atelier Oerol Zuid Midslandweg GH Terschelling-Midsland Binnen vier weken ontvangt u de officiële schenkingsakte. Inning van uw bijdrage start de maand nadat de akte is gepasseerd op de door u op het formulier aangegeven betaalwijze. U wordt vanaf dat moment indien gewenst tweejaarlijks op de hoogte gehouden van activiteiten en de bestedingen uit het Fonds Atelier Oerol. 1

2 Legalisatie handtekening bij notaris Sinds enige tijd is bij wet geregeld dat u ter identificatie uw handtekening en de handtekening van uw partner in het bijzijn van een notaris moet laten legaliseren en een ambtstempel op uw formulier te laten plaatsen. U dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Aan de legalisatie kunnen kosten zijn verbonden. Het is goed hierover vooraf te informeren. Zoekt u een notaris bij u in de buurt? Kijk dan op Voor deze en algemene informatie kunt u ook bellen met de Notaristelefoon, Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à 0,25 per minuut). Wij hebben notariskantoor Mensink op Terschelling en Vlieland bereid gevonden de handtekening(en) op uw volmacht kosteloos voor u te legaliseren. Voor legalisatie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via Wij danken notariskantoor Mensink hartelijk voor hun medewerking. Hoe werkt vervolgens de giftenaftrek bij uw belastingopgave? Uw periodieke schenking is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij uw aangifte inkomstenbelasting voegt u een kopie van de schenkingsakte om de aftrekbaarheid aan te tonen. De akte valt in de categorie periodieke giften. Het beste is ook een kopie van de bank- of giroafschrijving bij te voegen. De belastingdienst houdt nu rekening met de notariële schenking. U ontvangt dan ook belastingteruggave. Het bedrag dat u schenkt mag u verhogen met 25% (bedrag x 1.25). De akte vervalt na het verlopen van de termijn vijf jaar of tot wederopzegging indien u ons voor onbepaalde tijd machtigt, maar ook bij overlijden. Uw nabestaanden worden nergens toe verplicht. Aan het einde van de termijn van vijf jaar wordt gevraagd of u uw akte wilt verlengen. Contact Neem bij vragen gerust contact op met Floor Vuurboom bij Oerol via of Secretariaat: Zuid Midslandweg, 8891 GH Terschelling-Midsland, T +31 (0)

3 Schenkingsvolmacht bij particuliere schenking via notariële akte Ik ga over tot schenking per notariële akte aan het Fonds Atelier Oerol, onderdeel van de Stichting Terschellings Oerol Festival. Vul deze volmacht volledig in en lever deze in of stuur deze in een gesloten envelop naar: Stichting Terschellings Oerol Festival t.a.v. Atelier Oerol, antwoordnummer 7650, 8890 VA Midsland Ondergetekende: Achternaam : Volledige voornamen : m / v* Geboortedatum : Geboorteplaats/-land : Straat / huisnummer : Postcode / plaats : Telefoonnummer : (t.b.v. notaris) : [ ] ongehuwd [ ] gehuwd [ ] geregistreerd partner [ ] samenlevingscontract verklaart volmacht te geven aan: iedere medewerker van Notariskantoor Mensink gevestigd te Terschelling en Vlieland, om voor en namens mij de notariële akte van schenking te ondertekenen. Mijn schenking wordt gedaan aan het Fonds Atelier Oerol, ondergebracht bij de Stichting Terschellings Oerol Festival, gevestigd te Terschelling. De schenking gaat in nadat de notariële akte bij de notaris is gepasseerd. Voor een periode van vijf jaar schenk ik: (graag keuze aangeven, dit is het bedrag vóór belastingteruggave tot 52%) O 300,- per jaar O 600,- per jaar O 900,- per jaar O... per jaar Bedrag in letters.euro per jaar. Onder de verplichting de termijnen gedurende 5 jaren jaarlijks uit te keren, onder de navolgende bepalingen: a) de uitkeringen zijn gevestigd op het leven van de schenker; b) de aanspraak op de uitkeringen kan niet worden afgekocht of vervreemd en kan niet dienen tot voorwerp van zekerheid; c) de op deze schenking vallende rechten en kosten komen ten laste van de begiftigde stichting. Deze volmacht strekt voorts om terzake voormeld al datgene te doen wat de lasthebber nodig mocht oordelen. 3

4 Bij schenkingen hoger dan 300,- per jaar neemt de Stichting Terschellings Oerol Festival/ Fonds Atelier Oerol de notariskosten voor haar rekening. Bij een schenking van 300,- per jaar of minder betaal ik eenmalig een tegemoetkoming van 50,-. N.B. U dient de handtekening(en) op de volmacht te laten legaliseren in het bijzijn van een notaris bij u in de buurt en een ambtstempel te laten plaatsen. Zie of bovenstaande info voor meewerkende notarissen en informatie over legalisatie. Getekend te :.. op : Handtekening schenker: Ambtstempel S.v.p. een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanhechten. Indien u een identiteitskaart hebt, graag een kopie van de zijde van uw kaart waar uw handtekening op staat. INDIEN DE SCHENKER GEHUWD OF GEREGISTREERD PARTNER IS Ondergetekende verklaart zijn / haar* echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner* de ingevolge artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de vereiste toestemming te verlenen tot het doen van de bovenstaande periodieke schenking. Achternaam : Volledige voornamen : m / v* Geboortedatum : Geboorteplaats/-land : Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner*: S.v.p. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner aanhechten. Indien u een identiteitskaart hebt, graag een kopie van de zijde van uw kaart waar uw handtekening op staat. Zet u paraaf op elke pagina van bijgevoegde concept akte en stuur deze mee Ik wil wel/niet* twee keer per jaar op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van Atelier Oerol via een -nieuwsbrief en van de Atelier Oerol Campagne. Ik wil wel/niet* mijn naam als donateur van Fonds Atelier Oerol vermeld zien op de website van Oerol en in het programmablad. *Doorhalen wat niet van toepassing is. Zie volgende pagina: machtiging voor automatische incasso 4

5 Vervolg Volmacht: Machtiging voor automatische incasso Ik machtig hierbij Stichting Terschellings Oerol Festival om ten gunste van het Fonds Atelier Oerol mijn periodieke schenking ad... per jaar voor de jaren 2013 t/m 2017: O per jaar, heden en vervolgens in januari van elk jaar O vijf jaar ineens* *Bij betaling ineens wordt dit bedrag fiscaal beschouwd als renteloze lening, waarvan jaarlijks 1/5 wordt geboekt als gift vanwege deze periodieke schenking. Na 5 jaar is het totaalbedrag van de storting geheel geboekt als gift aan het Fonds Atelier Oerol van de Stichting Terschellings Oerol Festival. Ik machtig hierbij Stichting Terschellings Oerol Festival om eenmalig een bijdrage van 50,- in de notariskosten af te schrijven (alleen bij schenkingen tot en met 300,-) O eenmalig 50,- Af te schrijven van: Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Bankrekeningnummer: Getekend te: op: Handtekening schenker: N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen vijftig dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen. Dit ontslaat mij echter niet van deaangegane verplichting, de periodieke schenking, conform in de bepalingen omschreven te voldoen. U wordt verzocht deze gelegaliseerde volmacht, tezamen met kopie rijbewijs of paspoort van uzelf (en echtgeno(o)t(e)/ partner), de geparafeerde concept akte en het machtigingsformulier in te zenden aan: Stichting Terschellings Oerol Festival t.a.v. Fonds Atelier Oerol Zuid, Midslandweg 4, 8891 GH Terschelling-Midsland. Na het notarieel passeren van de akte ontvangt u bericht over de afwikkeling van uw gift. 5

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud 5 Welkom DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. 6 Onze leningen Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet WOZ-Krediet Bent u op zoek naar

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Contactpersoon : Robert Kuiper Dedemsvaartweg Hackfortstraat/Verwoldestraat Jacob Schorerlaan Burgemeester Jansenstraat Gasseltestraat Hellendoornstraat E-mail

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds

Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds d.d. 1 mei 2011 Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de van 1 mei 2011, verder te noemen: Voorwaarden. Deze voor waarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

ZZP-AOV. Aanvraagformulier

ZZP-AOV. Aanvraagformulier Aanvraagformulier ZZP-AOV De ZZP-AOV is de betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering die u voor een vaste tijd een vangnet biedt als u arbeidsongeschikt raakt. Acceptatie vindt plaats op basis van het

Nadere informatie