De juridische posi.e van de gevolmach.gd agent nader beschouwd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De juridische posi.e van de gevolmach.gd agent nader beschouwd"

Transcriptie

1 De juridische posi.e van de gevolmach.gd agent nader beschouwd Volmachtseminar, 2 juli 2015

2 Wat ga ik met u bespreken? - Evolu=e van het fenomeen gevolmach=gd agent - Inconsisten=es en ongelijke behandeling - Insurance Distribu=on Direc=ve - Productontwikkeling door de gevolmach=gd agent - Vragen? 2

3 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Tot 1 september Handelsagent met verzekeraar als principaal Schijnvolmacht moest hogere beloning rechtvaardigen 3

4 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Na 1 september Handelsagent met verzekeraar als principaal regulering volmachtverlening aanvankelijk recht op enkel tekencommissie recht op beloning met ingang van 1 juli

5 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Thans - Uitvoerder van door verzekeraar uitbestede werkzaamheden Toezichtregime vergunningplicht uitbestedingsregels deel 3 WR van toepassing gedragstoezichtregels deel 4 WR van toepassing 5

6 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet Assuran.ebemiddeling "Een speciale regeling diende te worden getroffen voor de een bijzondere plaats in de verzekeringswereld innemende gevolmach=gde agenten. Zulks bleek met name nodig, omdat vele assuran=etussenpersonen van verzekeraars z.g. huisvolmachten hebben verkregen, op grond waarvan naar buiten de schijn wordt gewekt alsof zij optreden als gevolmach=gde van de verzekeraars, terwijl in feite hun posi=e geen andere is dan die van een gewoon assuran=ebezorger of assuran=eagent, doordat hun 'volmacht' bij interne instruc=e zover blijkt te zijn uitgehold, dat daaraan nog nauwelijks betekenis kan worden toegekend. Zonder nadere wewelijke voorziening zouden door verlening van deze schijn- volmachten de bepalingen gemakkelijk ontdoken kunnen worden." 6

7 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet Assuran.ebemiddelingsbedrijf "De regeling voor de gevolmach=gde agent in de Wet Assuran=ebemiddeling heer een posi=eve invloed gehad op de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep. De regeling heer volledig voldaan aan de doelstelling, namelijk het tegengaan van het ontduiken van de regels voor de assuran=ebemiddeling via schijnvolmachten." 7

8 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet financiële dienstverlening De defini=e van gevolmach=gde agent brengt onder meer tot uitdrukking dat deze weliswaar een posi=e inneemt tussen de aanbieder en consument, maar niet gelijk gesteld kan worden aan een bemiddelaar. Anders dan de bemiddelaar is de gevolmach=gde agent bevoegd om namens de aanbieder verzekeringsovereenkomsten aan te gaan. Bovendien vinden de contacten tussen een gevolmach=gde agent en de consument in de regel (indirect) plaats, door tussenkomst van een bemiddelaar. 8

9 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet op het financieel toezicht De defini=e van gevolmach=gde agent brengt onder meer tot uitdrukking dat deze weliswaar een posi=e inneemt tussen de aanbieder en consument, maar niet gelijk gesteld kan worden aan een bemiddelaar. Anders dan de bemiddelaar is de gevolmach=gde agent bevoegd om namens de aanbieder verzekeringsovereenkomsten aan te gaan. Bovendien vinden de contacten tussen een gevolmach=gde agent en de consument in de regel (indirect) plaats, door tussenkomst van een bemiddelaar. 9

10 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent De Nederlandsche Bank De werkzaamheden die de GA namens en voor rekening van de volmacht verlenende verzekeraar verricht, zijn aan te merken als uitbesteding van werkzaamheden door de verzekeraar. Die werkzaamheden kunnen immers ook door de volmacht verlenende verzekeraar zelf worden verricht in de uitoefening van diens bedrijf als verzekeraar. ( ) 10

11 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent De Nederlandsche Bank Dat houdt tevens in dat de verzekeraar er voor moet zorgen dat wordt voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk 5 Bpr, betreffende bepalingen ter uitvoering van ar=kel 3:18, derde lid van de WR, betreffende het uitbesteden van werkzaamheden, de beheersing van risico s die verband houden met het uitbesteden van werkzaamheden, en de tussen de uitbestedende financiële onderneming en de derde aan wie werkzaamheden worden uitbesteed te sluiten overeenkomst met betrekking tot die werkzaamheden. 11

12 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent De Nederlandsche Bank Dat betekent dat de volmacht verlenende verzekeraar, overeenkoms=g het bepaalde ingevolge ar=kel 3:18 eerste lid van de WR, er zorg voor moet dragen dat de GA aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, voor die werkzaamheden de op de verzekeraar van toepassing zijnde regels naleer. 12

13 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Uitvoerder van door verzekeraar uitbestede werkzaamheden - Onder uitbesteding wordt verstaan het laten uitvoeren van werkzaamheden door derden. (Kamerstukken II 2005/06, , nr. 14, p. 506) - Niet te verwarren met het als bemiddelen aan te merken assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering 13

14 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Uitvoerder van door verzekeraar uitbestede werkzaamheden - Art. 3:18 lid 1 WR Indien een financiële onderneming werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, draagt die financiële onderneming er zorg voor dat deze derde de ingevolge dit deel met betrekking tot die werkzaamheden op de uitbestedende financiële onderneming van toepassing zijnde regels naleer. 14

15 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Uitvoerder van door verzekeraar uitbestede werkzaamheden - Art. 4:16 lid 1WR Indien een financiële onderneming werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, draagt die financiële onderneming er zorg voor dat deze derde de ingevolge dit deel met betrekking tot die werkzaamheden op de uitbestedende financiële onderneming van toepassing zijnde regels naleer. - Dit betekent dat de overtreding van zo n bepaling door die derde een overtreding van ar=kel 4:16 door de financiële onderneming kan opleveren. (Kamerstukken II 2005/06, , nr. 14, p. 506) 15

16 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Protocol Volmacht - zelfregulering in aanvulling op de Gedragscode Verzekeraars - geldt voor leden van het Verbond resp. de NVGA - rol- en belangtransparan=e relevante informa=e op website plaatsen vastlegging in samenwerkingsovereenkomst met bemiddelaar vastlegging in samenwerkingsovereenkomst met verzekeraar juridische scheiding volmachtbedrijf en bemiddelingsbedrijf 16

17 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet Assuran.ebemiddeling iedere persoon, die als gevolmach=gd vertegenwoordiger van een verzekeraar voor diens rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent Wet assuran.ebemiddelingsbedrijf ieder die als gevolmach=gd vertegenwoordiger van een verzekeraar voor diens rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent 17

18 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Wet financiële dienstverlening degene die als gevolmach=gd vertegenwoordiger van een aanbieder voor diens rekening overeenkomsten aangaat met consumenten inzake verzekeringen - Wet op het financieel toezicht degene die optreedt als gevolmach=gd agent Optreden als gevolmach=gd agent: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf als gevolmach=gde van een verzekeraar voor diens rekening sluiten van een verzekering met een cliënt 18

19 Evolu.e van het fenomeen gevolmach.gd agent Cliënt Onderbemiddelaar Bemiddelaar Verzekeraar Volmacht Gevolmachtigd agent 19

20 Inconsisten.es en ongelijke behandeling Optreden als gevolmach.gd agent is vergunningplich.g, behalve voor: - verzekeraars, mits hun DNB- vergunning optreden als gevolmach=gd agent toestaat - financiële instellingen, mits hun DNB- vergunning optreden als gevolmach=gd agent toestaat - premiepensioeninstellingen, mits hun DNB- vergunning optreden als gevolmach=gd agent toestaat - Banken met DNB- vergunning - bemiddelaars uit een andere lidstaat na no=fica=e 20

21 Inconsisten.es en ongelijke behandeling BGfo- regels die gelden voor een verzekeraar en niet voor een gevolmach.gd agent - verplichte precontractuele informa=e bij complexe producten - verplichte precontractuele informa=e voor levensverzekeraars - verplichte precontractuele informa=e voor schadeverzekeraars - verplichte precontractuele informa=e voor schadeverzekeraars in geval het risico is gelegen in een andere lidstaat - verplichte precontractuele informa=e voor natura- uitvaartverzekeraars - verplicht opstellen en actueel houden van de financiële bijsluiter 21

22 Inconsisten.es en ongelijke behandeling BGfo- regels die gelden voor een verzekeraar en niet voor een gevolmach.gd agent - doorlopende informa=eplicht voor levensverzekeraars - doorlopende informa=eplicht voor natura- uitvaartverzekeraars - verplicht opstellen van een kostprijsmodel voor onder het provisieverbod vallende verzekeringen - kostprijsmodel verplicht op juistheid laten controleren door een accountant - direct writer: advies- en distribu=ekosten in rekening brengen 22

23 Inconsisten.es en ongelijke behandeling Polisopmaak- en afgiqeverplich.ng - art. 7:932 lid 1 BW De verzekeraar geer zo spoedig mogelijk een akte, polis genaamd, af, waarin de overeenkomst is vastgelegd. - art. 72 lid 1 BGfo Een gevolmach=gde agent of ondergevolmach=gde agent die voor rekening van een verzekeraar een verzekering heer gesloten, vermeldt in de polis dan wel in een daaraan toegevoegd aanhangsel de naam van de verzekeraar (...). 23

24 Inconsisten.es en ongelijke behandeling Polisopmaak- en afgiqeverplich.ng - art. 72 lid 2 BGfo Wordt, nadat de gevolmach=gde agent of ondergevolmach=gde agent de verzekering heer gesloten (...) niet of niet onverwijld aan de cliënt een polis of aanhangsel gegeven, dan verstrekt de gevolmach=gde agent onderscheidenlijk de ondergevolmach=gde agent de in het eerste lid bedoelde gegevens aan de cliënt binnen vier weken na het sluiten van de verzekering of na het aanbrengen van de wijziging. Behoort de verzekering evenwel tot de portefeuille van een bemiddelaar, dan verstrekt de gevolmach=gde agent onderscheidenlijk de ondergevolmach=gde agent deze gegevens binnen twee weken aan deze bemiddelaar. 24

25 Inconsisten.es en ongelijke behandeling Polisopmaak- en afgiqeverplich.ng - art. 72 lid 3 BGfo Wordt, nadat een verzekering is gesloten of, ingeval van een schadeverzekering, het door de verzekeraar geaccepteerde aandeel in de overeenkomst is gewijzigd, niet of niet onverwijld aan de cliënt een polis of aanhangsel afgegeven, waarin de naam van de verzekeraar en, in geval van co- assuran=e, diens aandeel of daarin aangebrachte wijziging is vermeld, dan verstrekt de bemiddelaar tot wiens portefeuille de verzekering behoort deze gegevens binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst of na het aanbrengen van de wijziging aan de cliënt. 25

26 Insurance Distribu.on Direc.ve Herziene/uitgebreide richtlijn Verzekeringsbemiddeling - alle vormen van verkoop van verzekeringen - geldt voor tussenpersonen en verzekeraars - gericht op passend en objec=ef verzekeringsadvies - tussenpersonen: verplichte transparan=e beloningswijze - uitbreiding handhavings- en sanc=emogelijkheden 26

27 Insurance Distribu.on Direc.ve Herziene/uitgebreide richtlijn Verzekeringsbemiddeling - eerste concept 3 juli aangenomen 30 juni invoering 1 juli

28 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (2a) However, this Direc=ve is aimed at minimum harmonisa=on and therefore should not preclude Member States from maintaining or introducing more stringent provisions in order to protect customers, provided that such provisions are consistent with their obliga=ons under Union law. 28

29 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (3) Intermediaries play a central role in the distribu=on of insurance and reinsurance products. (4) Various types of persons or ins=tu=ons, such as agents, brokers and bancassurance operators, insurance undertakings can distribute insurance products. Equality of treatment between operators and custom protec=on requires that all these persons or ins=tu=ons be covered by this Direc=ve. 29

30 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (6) In order to guarantee that the same level of protec=on applies regardless of the channel through which customers buy an insurance product, either directly from an insurance undertaking or indirectly from an intermediary, the scope of this Direc=ve needs to cover not only insurance undertakings but also other market par=cipants who sell insurance products on an ancillary basis, unless they meet the condi=ons for the exemp=on. 30

31 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (7) This Direc=ve should apply to persons whose ac=vity consists of assis=ng (whether on behalf of a customer or an insurance undertaking) in the administra=on and performance of a contract of insurance or reinsurance. 31

32 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (10) This Direc=ve should apply to persons whose ac=vity consists of providing insurance or reinsurance distribu=on services to third par=es. 32

33 Insurance Distribu.on Direc.ve Whereas (11) This Direc=ve should apply to persons whose ac=vity consists of the provision of informa=on on one or more contracts of insurance or reinsurance in response to criteria selected by the customer whether via an aggregator or price comparison website or other means, or the provision of a ranking of insurance or reinsurance products or a discount on the price of a contract, when this ac=vity is remunerated by the insurance distributor or by the customer; 33

34 Insurance Distribu.on Direc.ve Ar.cle 2 (3) 'insurance distribu=on' means the ac=vi=es of advising on, proposing or carrying out other work preparatory to the conclusion of contracts of insurance, concluding such contracts, or assis=ng in the administra=on and performance of such contracts, in par=cular in the event of a claim. 34

35 Insurance Distribu.on Direc.ve Ar.cle 2 (3a) insurance distributor means any insurance intermediary, ancillary insurance intermediary or insurance undertaking; Ar.cle 2 (3b) 'insurance intermediary' means any natural or legal person, other than an insurance or reinsurance undertaking, who, for remunera=on, takes up or pursues the ac=vity of insurance distribu=on; 35

36 Productontwikkeling door de gevolmach.gd agent Whereas (41a) In order to ensure that insurance products meet the needs of the target market, insurance undertakings and, in those jurisdic=on where this is the case, even insurance intermediaries manufacturing insurance products for sale to customers should maintain, operate and review a process for the approval of each insurance, through modali=es which take into account the features of the product and the nature of the undertaking. ( ) This Direc=ve should not limit the variety and flexibility of the approaches which undertakings use to develop new product. 36

37 Productontwikkeling door de gevolmach.gd agent Enkele observa.es - productontwikkeling wordt niet uitbesteed in de VSV - de (model)volmacht ziet evenmin op productontwikkeling - een gevolmach=gd agent moet noch mag derhalve producten ontwikkelen 37

38 Productontwikkeling door de gevolmach.gd agent Enkele observa.es - gevolmach=gd agenten beschikken doorgaans niet over de middelen en mogelijkheden voor een (volledige) PARP - via gevolmach=gd agenten aangeboden standaardproducten hebben bij de volmachtgever een productontwikkelingsproces doorlopen - voor zover het standaardproducten zijn met een extra dekking en/of lagere premie is dit in het voordeel van de klant - gevolmach=gd agenten voor deze producten een PARP te laten doorlopen leidt tot onnodige dubbele kosten 38

39 VRAGEN? 39

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Amsterdam, 12 november 2010 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. Huidige wettelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74244

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment firms. 18 December 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment firms. 18 December 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement 18 December 2013 ban for investment firms This newsletter is sent by NautaDutilh Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment

Nadere informatie

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd: Ontwerpbesluit van nr. houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft en het Besluit prudentiële

Nadere informatie

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Datum 18 november 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 35. Telefoon ----------------------- E-mail -------------------------------- Aangetekend verstuurd Openbare versie Ferratum Netherlands B.V. Het bestuur Asterweg 19, D12, unit17 1031 HL AMSTERDAM Datum 18 november 2013 Pagina 1 van 35 Telefoon ----------------------- E-mail --------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Publicatie bemiddelen September 2014

Publicatie bemiddelen September 2014 Publicatie bemiddelen September 2014 Inleiding Deze publicatie geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1 Consumenten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

SURFmarket legt het CBP kort samengevat de volgende vragen voor:

SURFmarket legt het CBP kort samengevat de volgende vragen voor: Zienswijze inzake de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij een overeenkomst met betrekking tot cloud computing diensten van een Amerikaanse leverancier Inleiding Op 20 februari 2012 (gedateerd

Nadere informatie

Oefenexamen Gevolmachtigd Agent

Oefenexamen Gevolmachtigd Agent Oefenexamen Gevolmachtigd Agent 1. Welke van de onderstaande combinaties van functies met betrekking tot een bepaalde verzekering kunnen worden vervuld door een gevolmachtigd agent? a. Acceptant, adviseur,

Nadere informatie

Product approval proces

Product approval proces Product approval proces Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen risico's, rendement en het belang van de klant. Geactualiseerd - januari 2015 Product approval en review procedure 1 Inleiding Productaanbieders

Nadere informatie

RSwonen Nederland Postbus 85392 3508 AJ Utrecht T. +31 [0]85 4015911 E. info@rswonen.nl W. www.rswonen.nl Kvk. 56981759 Btw.

RSwonen Nederland Postbus 85392 3508 AJ Utrecht T. +31 [0]85 4015911 E. info@rswonen.nl W. www.rswonen.nl Kvk. 56981759 Btw. RSwonen Nederland Postbus 85392 3508 AJ Utrecht T. +31 [0]85 4015911 E. info@rswonen.nl W. www.rswonen.nl Kvk. 56981759 Btw.109690503B01 Algemene Bemiddelingsvoorwaarden [Verhuurder e/o Verkoper] Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

Update: distribution fees in the Netherlands 18 February 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh

Update: distribution fees in the Netherlands 18 February 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Update: distribution fees in the Netherlands 18 February 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh On 14 February 2013 the Dutch Financial Markets Authority (Autoriteit Financiële Markten, the "AFM")

Nadere informatie

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M.

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Tilburg University Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Published in: Aansprakelijkheid, verzekering en schade Document version:

Nadere informatie

DE DIENSTVERLENING VAN EEN MAKELAAR TER BEURZE:

DE DIENSTVERLENING VAN EEN MAKELAAR TER BEURZE: DE DIENSTVERLENING VAN EEN MAKELAAR TER BEURZE: EEN JANUSKOP OF NIET? MR. PAUL SOETEMAN VERENIGING VOOR VERZEKERINGSWETENSCHAP 25 APRIL 2014 SOETEMAN RISK AND INSURANCE CONSULTANCY Janus Een mooi oud boekje

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht Dit document bevat versie 2011 van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht. De Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is opgesteld door de Werkgroep

Nadere informatie

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Bgfo 8 DUFAS, januari 2015 1 Verwerkte publicaties bron Naam Stb. 2006, nr. 520 Besluit Gedragstoezicht financiele ondernemingen Stb. 2006, nr. 662 Besluit

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie