Bijlage 2. 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2. 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet."

Transcriptie

1 Wat te doen; Bijlage 2 8 verordeningen noodzakelijk voor de uitvoering van de Particitpatiewet. a. Verordening cliºntenparticipatie In het beleidsplan WMO staat dat we de synergie tussen de drie transities willen versterken. Eerder heeft het Platform Wmo aangegeven geen inhoudelijke adviezen over het specifieke terrein van de Participatiewet (sociale verzekeringswetten) te kunnen afgeven. Om deze reden is er naast het Platform Wmo ook een Platform Sociale Zekerheid ingericht. Vooralsnog is de synergie dus niet in de vorm van ØØn cliºntvertegenwoordiging Sociaal Domein mogelijk. Wel is er sprake van goede contacten tussen beide Platforms en is de wil aanwezig om samen te werken aan onderwerpen met raakvlakken voor beide Platforms. Het college ervaart de samenwerking met beide Platforms als constructief. De nieuwe verordening wijkt inhoudelijk niet af van de bestaande verordening. Uitsluitend een aantal juridische termen en verwijzingen is aangepast. Deze verordening is lokaal uitgewerkt. Deze verordening geeft beleidsvrijheid aan de gemeente in de zin hoe de cliºntparticipatie vorm wordt gegeven. Deze verordening is echter geen instrument om financiºle stromen te kunnen be nvloeden en in die zin niet aan te merken als een sturingsinstrument. b. Verordening individuele inkomenstoeslag Op dit moment kennen we een verordening WWB Langdurigheidstoeslag. Het komt er op neer dat iedereen die langer dan drie jaar een inkomen heeft tot 101% van het sociaal minimum, zonder zicht op inkomensverbetering, na aanvraag een langdurigheidstoeslag toegekend krijgt. Dit wijzigt met de Participatiewet. Voortaan dient de gemeente te kijken naar de individuele omstandigheden van de persoon. Er wordt gekeken naar de krachten en bekwaamheden van de persoon en naar de inspanningen die de betrokkene heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Studenten zijn door deze omschrijving uitgesloten van toekenning van deze inkomenstoeslag. In op te stellen beleidsregels zullen wij nadere invulling geven wat we verstaan onder krachten, bekwaamheden en inspanningen. Wij zullen er daarbij van uitgaan dat degenen die langer dan vijf jaar een laag inkomen hebben en in die periode voldoende gepoogd hebben een betaalde baan te vinden, voor de individuele toeslag in aanmerking komen. Wij kunnen zelf de hoogte van de inkomensgrens bepalen en ook de hoogte van de toeslag. Ons voorstel is hiervoor dezelfde criteria aan te houden als in de bestaande verordening, namelijk een inkomensgrens van 101% en de bedragen op dezelfde wijze en hoogte vaststellen als onder de Langdurigheidstoeslag. Deze verordening is afgestemd in de regio Dongemond, maar lokaal uitgewerkt. Deze verordening geeft beleidsvrijheid aan de gemeente. De gemeente kan zelf namelijk bepalen welke doelgroep in aanmerking komt. Met name de refertetijd (= tijdsverloop van zoveel maanden voordat iemand in aanmerking komt) en het wegen van het voldoen aan de arbeidsvoorwaarden zijn bepalend. Dit wordt uitgewerkt in beleidsregels. De verordening is nu gebaseerd op de bestaande praktijk van de voorgaande Verordening Langdurigheidstoeslag. 1

2 c. Verordening individuele studietoeslag Op dit moment kent de Wajong (wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten) de mogelijkheid een studietoeslag toe te kennen aan personen die op grond van arbeidsbeperkingen niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Met de komst van de Participatiewet krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een diploma is een bewijs tegenover werkgevers dat iemand gemotiveerd is en veel in zijn mars heeft. Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. De gemeente moet hiervoor een verordening vaststellen. Daarin dient in elk geval de hoogte van de vergoeding te worden opgenomen en de frequentie van betaalbaar stellen. Hoewel dit niet verplicht is, hebben wij er voor gekozen om de nieuwe regeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande Wajong regeling. De toe te kennen bedragen zijn ongeveer gelijk aan de Wajong regeling. Het is een nieuwe verordening; op dit moment kennen we geen verordening individuele studietoeslag. Deze verordening is afgestemd in de Dongemond regio, maar lokaal uitgewerkt. Deze verordening geeft beleidsvrijheid aan de gemeente. Het betreft een kan bepaling. Dit houdt in dat de gemeenteraad bij verordening kan besluiten om deze ondersteuning niet aan te bieden. De verwachting is dat er minimale budgetten in deze ondersteuning zullen omgaan. d. Verordening handhaving Op dit moment kennen we een verordening Handhaving WWB. De Participatiewet verplicht de gemeenteraad in een verordening nadere regels te stellen met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet. In de verordening wordt ingegaan op het belang van fraudepreventie, de controle aspecten en het beschikbaar hebben van een heronderzoeksplan. Er is gekozen voor het onderbrengen van regels van de Participatiewet, IOAW en IOAZ in ØØn verordening, omdat daarmee de overzichtelijkheid van de gemeentelijke regelgeving wordt bevorderd. Bovendien zijn de regels daarmee op elkaar afgestemd. De inhoud van de bestaande WWB verordening is grotendeels overgenomen in de nieuwe verordening. Deze verordening is voorbereid en uitgewerkt binnen de Dongemond regio. Deze verordening geeft beperkte beleidsvrijheid aan de gemeente. In de verordening is opgenomen dat ook gemeente Drimmelen actief wil zijn op de terreinen om fraude te voorkomen en de instrumenten die daar voor worden ingezet. Op het moment dat Drimmelen afwijkt van controles, heeft dit gevolg voor eventueel aanvullende budgetten vanuit het Rijk, als het bestaande BUIG budget niet toereikend is. In die zin wordt eventuele beleidsvrijheid wel financieel afgestraft. e. Verordening verrekening bij bestuurlijke boete 2

3 Een boete wordt opgelegd, wanneer de uitkeringsgerechtigde de inlichtingenplicht heeft geschonden. In deze verordening wordt vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het invorderen van een bestuurlijke boete, als er sprake is van herhaald gedrag. De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De overige bepalingen omtrent het opleggen en invorderen van boetes zijn in de wet geregeld. Een aantal landelijke organisaties, waaronder de VNG, heeft gezamenlijk een modelverordening ontwikkeld. Biij de ontwikkeling van deze nieuwe verordening hebben we zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening De inhoud van de bestaande verordening is grotendeels overgenomen in de nieuwe verordening. Deze verordening is voorbereid en uitgewerkt binnen de Dongemond regio. Deze verordening geeft geen beleidsvrijheid. f. Verordening tegenprestatie De wet schrijft voor dat gemeenten een verordening opstellen over het opdragen van een tegenprestatie. Onder een tegenprestatie verstaan we het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. De uit te voeren taken mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Een tegenprestatie is uitsluitend aan de orde, als de betrokkene niet in staat is te gaan werken, niet in een re-integratietraject past, geen stage kan verrichten, geen vrijwilligerswerk doet en geen mantelzorger is. Mensen die wel aan deze activiteiten zouden kunnen deelnemen, maar dit niet willen, krijgen een maatregel (korting op de uitkering) opgelegd. De tegenprestatie is geen re-integratie instrument. Het is gericht op de categorie uitkeringsgerechtigden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, die onder op de re-integratieladder staan. Vaak leven deze mensen een ge soleerd bestaan. Ze zitten op dit moment in een zogenaamd zorg-traject. Deze groep willen we meer actief krijgen. Dat kan door hen een tegenprestatie aan te bieden. De schatting is dat zo n 20 procent van ons uitkeringsbestand tot deze doelgroep behoort. Het zijn mensen met psychische problemen, medische beperkingen, sociale problemen, verslavingsproblemen etc. In den lande wordt verschillend geoordeeld hoe om te gaan met de tegenprestatie. Er zijn een paar mogelijkheden: a. iedereen verplichten b. motiveringsgesprekken voeren en erop aandringen om deel te nemen c. uitsluitend de tegenprestatie opleggen aan degenen die dat zelf willen In de wet staat dat als de tegenprestatie wordt opgelegd, er een beschikking moet worden gestuurd en daar moet dan op gehandhaafd worden. Stopt iemand ermee zonder goede gronden, dan moeten we een maatregel opleggen. Gelet op de omvang van onze formatie consulenten en gelet op de prioriteit om mensen met arbeidspotentie richting de arbeidsmarkt te krijgen, is ons voorstel om uit te gaan van punt a. Dat betekent dat we de klanten zullen motiveren, verplichten en handhaven om een tegenprestatie te gaan verrichten. Wanneer iemand wel wil, maar niet kan, beoordelen we de situatie: is het iemand die niet in staat is (ook niet op termijn), dan laten we het daarbij. Na een jaar bekijken we de situatie dan nog eens. 3

4 Gaat het om iemand die mogelijk (na verloop van enige tijd) wel een aantal uren per week regulier zou kunnen gaan werken, dan plaatsen we iemand op een aangepast re-integratietraject. Wil zo iemand dat niet, dan leggen we een maatregel op. We willen namelijk niet dat iemand die wel (beperkt) regulier zou kunnen gaan werken, passief thuis blijft zitten. Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we een voorbeeldlijst ontvangen van ongeveer 80 soorten werkzaamheden die we kunnen aanmerken als tegenprestatie. Indien nodig zullen we met het vrijwilligers informatie meldpunt SWO (VIP) nagaan welke mogelijkheden zij hebben. Het is een nieuwe verordening. In de WWB kenden wij een dergelijke verordening niet. Aanvankelijk is getracht de verordening uit te werken op de schaal van de regio West-Brabant. Het bleek echter dat per gemeente verschillend wordt gedacht over het inzetten van een tegenprestatie. Daarom werd besloten dat elke gemeente afzonderlijk een voorstel maakt. Binnen Dongemond wordt dezelfde verordening voorgelegd, maar kan de keuze hoe om te gaan met de tegenprestatie varriºren door een keuze te maken uit a = iedereen verplichten, b = motiveren / overtuigen en c = motiveren / loslaten. Deze verordening geeft wel beleidsvrijheid. Weliswaar moet de gemeenteraad een kader stellen voor de tegenprestatie, maar de vrijheid ligt op het terrein van wel fors handhaven of dit niet te doen. Zoals aangegeven in de Beleidsnota kiest Drimmelen voor handhaven. Het heeft geen zin om regels te maken voor een doelgroep, die moeilijk in beweging is te krijgen en vervolgens niet te handhaven. g. Afstemmingsverordening In de Participatiewet heeft de regering een uniformering aangebracht van diverse arbeidsverplichtingen. In het aanvankelijke wetsvoorstel gold voor schending van deze ge niformeerde arbeidsverplichtingen, dat zowel de duur als de hoogte van de maatregel (de korting) bij het niet nakomen van deze verplichtingen, wettelijk was geregeld. Namelijk een verlaging van 100% gedurende drie maanden. In de loop van de parlementaire behandeling is dit zodanig gewijzigd, dat voor schending van een arbeidsverplichting in beginsel een maatregel moet worden opgelegd van honderd procent gedurende ØØn tot drie maanden. In de afstemmingsverordening kan de gemeenteraad de duur aangeven van de maatregel. Wij hebben er voor gekozen om bij deze nieuwe verordening zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze bestaande afstemmingsverordening WWB. Deze verordening werd voorbereid op de schaal van de regio West-Brabant, omdat deze verordening een belangrijke re-integratie component in zich draagt. Er wordt bijvoorbeeld een korting opgelegd bij: - een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid - onvoldoende inspanningen om een betaalde baan te verkrijgen Het streven is daarom om binnen de regio West-Brabant hetzelfde beleid te hanteren wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen. Deze verordening geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de strafmaat. Omdat deze verordening echter regionaal is voorbereid en sterke banden heeft hoe er tegen arbeidsprestatie en inzet wordt aangekeken en dit ook in verband moet worden gezien met de eenduidige werkgeversbenadering, wordt dringend 4

5 geadviseerd om ten aanzien van deze verordening Regio West Brabant te volgen. h. Re-integratieverordening (inclusief het inzetten van loonkostensubsidies) De re-integratieverordening is de belangrijkste verordening van de Participatiewet. In de re-integratieverordening moet een groot aantal punten worden opgenomen. Een belangrijk onderdeel vormt de werkgeversbenadering, die we regionaal willen vormgeven. De wet schrijft voor dat er in elke arbeidsmarktregio een regionaal werkbedrijf moet komen. Het werkbedrijf wordt gevormd door de gemeenten, het UWV en werkgevers- en werknemers organisaties. Ook het speciaal onderwijs kan erbij betrokken worden. Op dit moment vindt binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid nog overleg plaats over de concrete wijze van invulling van het werkbedrijf. De voorkeur van de sub-regio Dongemond gemeenten gaat uit naar het decentraliseren van de taken die zijn opgedragen aan het regionaal werkbedrijf. Strekking daarvan is dat WerkLink voor de zes Dongemond gemeenten werkzaamheden kan blijven uitvoeren. De wet noemt een aantal onderwerpen die in de re-integratie verordening moeten worden geregeld: - loonwaarde en loonkostensubsidie - ondersteunen bij arbeidsinschakeling (bijv. inzetten van een jobcoach) - het aanbieden van voorzieningen - no-risk polis - scholing of opleiding participatieplaats - premie bij participatieplaats - beschut werk Andere aspecten die ook in de verordening moeten worden geregeld zijn: - de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorzieningen - evenwichtig verdelen van de voorzieningen over de verschillende groepen personen en daarbij rekening houden met aspecten als: zorgtaken, structurele functionele beperking etc. - de voorzieningen noemen waarvoor een werkgever in aanmerking kan komen De financiºle situatie is belangrijk. Het is bekend dat het Participatiebudget de komende jaren steeds verder zal worden verlaagd. Dit betekent dat wij terughoudend zullen zijn bij het inzetten van de voorziening beschut werk. Om de uitvoering financieel beheersbaar te houden, is in artikel 3 van de verordening re-integratie opgenomen, dat het college de ruimte heeft om voor verschillende doelgroepen budget-plafond vast te stellen. Dit zal in een Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 en in afzonderlijke beleidsregels vastgelegd worden. Beschut werk kunnen we laten uitvoeren bij WAVA, maar we mogen daarvoor ook andere locaties gebruiken. Op dit moment hebben we nog geen andere locatie in beeld. Uit het zogenaamde BUIG-budget moeten we de maandelijkse uitkeringen betalen en de structurele loonkostensubsidies. Loonkostensubsidies moeten we inzetten voor uitkeringsgerechtigden met arbeidsbeperkingen. Loonkostensubsidie wordt toegekend aan de werkgever die een 5

6 uitkeringsgerechtigde met arbeidsbeperkingen in dienst neemt. In de verordening stellen we regels over de doelgroep die voor loonkostensubsidie in aanmerking komt. Daarnaast moeten we bepalen hoe we de loonwaarde gaan vaststellen. Er zijn verschillende systemen om de loonwaarde vast te stellen. In de regio West-Brabant willen we ØØn systeem gaan hanteren. Binnenkort zal hierover een besluit worden genomen. Het kan om financiele redenen wenselijk zijn een beperking aan te brengen in de aantallen in te zetten loonkostensubsidies. Dat kan gedaan worden door: - een verdeelsleutel aan te houden voor de categorieºn personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen met een hogere loonwaarde, omdat een lagere loonwaarde meer geld zal kosten; - er kan ook voor gekozen worden om juist te investeren in mensen met een lage loonwaarde, omdat dit de meest kwetsbare groep is; - leeftijdscriteria op te nemen. - een specifiek beleid te voeren ten aanzien van nietuitkeringsgerechtigden. De loonkostensubsidie wordt voor onbepaalde duur toegekend. In het Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 en in afzonderlijke beleidsregels zullen we dit verder uitwerken. Een ander aspect betreft de loonkostensubsidie voor mensen die 100% van het WML kunnen verdienen. Voor deze groep willen we loonkostensubsidie inzetten als stimuleringssubsidie voor de werkgever. Voor deze categorie worden leeftijd criteria ingevoerd, de duur van het werkloos zijn en de hoogte van de bonus. Het belangrijkste verschil met de huidige verordening zit in het kunnen toekennen van loonkostensubsidie aan nieuwe uitkeringsgerechtigden, die wegens hun arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De voorbereiding van de re-integratieverordening vond plaats binnen de regio West-Brabant. We kozen hiervoor, omdat het de bedoeling is dat alle gemeenten in onze arbeidsmarktregio eenzelfde verordening vaststellen. Voor de werkgeversdienstverlening vanuit het werkbedrijf is het ondoenlijk wanneer elke gemeente afzonderlijke bepalingen zou opnemen in de verordening. De werkgeversorganisaties hebben de gemeenten uitdrukkelijk verzocht om op dit terrein een eenduidig beleid te gaan voeren. De verordening moet voor 1 juli 2015 worden vastgesteld. De wetgever koos voor deze latere datum, omdat voor deze verordening in de voorbereiding de nodige afstemming nodig is tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio en werkgevers. Gelet echter op het feit dat we vanaf 1 januari 2015 aanvragen kunnen verwachten, is er in de arbeidsmarktregio West-Brabant naar gestreefd om de verordening voor 1 januari 2015 voor te leggen aan de gemeenteraden. Deze verordening biedt beleidsvrijheid. In principe is daar waar sprake is van een kan bepaling in de wet met de opdracht dat nader uit te werken in een verordening, het aan de gemeenteraad om groepen inwoners, die aangewezen zijn op ondersteuning van de gemeente een aanbod te doen. Deze verordening is voorbereid op de schaal van Regio West-Brabant met de idee om de markt (werkgevers en ook benadering van werknemers) zo eenduidig mogelijk in te richten. In die zin wordt geadviseerd hierin geen wijzigingen aan te brengen. 6

7 i. Overige bepalingen Toeslagen en verlagingen verordening Deze verordening komt ambtshalve te vervallen per 1 januari 2015, behoudens voor de lopende uitkering verstrekkingen. Daar geldt een overgangsrecht voor tot 1 juli 2015 en blijft de werking van deze verordening van kracht. Voortaan worden toeslagen aan alleenstaande ouders toegekend door de fiscus. De wet biedt gemeenten nog twee mogelijkheden om een verlaging op de uitkering toe te passen, namelijk: - bij lagere woonkosten, of bij het ontbreken van woonkosten - de eerste zes maanden na het verlaten van school In ons huidig beleid zijn deze verlagingen ook opgenomen. Wij willen dit voortzetten. De korting voor schoolverlaters leggen we op, om hierdoor niet te stimuleren dat het aantrekkelijker is een uitkering te ontvangen dan een (nieuwe) studie te aanvaarden. In beleidsregels zullen we dit vastleggen. Invoeren van een verplichte zoektijd In de praktijk voeren gemeenten dit verschillend uit. Er zijn gemeenten die na melding de zoektijd laten ingaan. Heeft de betrokkene na 4 weken geen werk gevonden, dan nemen ze de aanvraag in behandeling en vanaf dat moment gaat de afdoeningstermijn van 8 weken lopen. Er zijn ook gemeenten die na de zoektijd van 4 weken binnen vier weken daarna een besluit nemen. Drimmelen kiest voor deze laatste optie om toch binnen de tijdslimiet van 8 weken na de aanmelding een besluit te nemen op de aanvraag. Het is onze bedoeling om in de zoektijd workshops aan te bieden, waarin betrokkenen bijv. gewezen worden op de verplichting zich in te schrijven bij uitzendbureaus, sollicitatietips ontvangen etc. Hierin zal ook de rol betrokken worden van het Arbeidsmeldpunt Drimmelen i.o. om de periode van 4 weken intensief te vullen met het zoeken naar een passende vakature. De workshops kunnen we eventueel gezamenlijk organiseren, met aanvragers uit buurgemeenten. Het voordeel van het invoeren van een wachttijd is dat het de instroom in de uitkering beperkt, zo leert de ervaring van andere gemeenten (o.a. Oosterhout en Rotterdam). Het invoeren van een verplichte zoektijd voor aanvragers van 27 jaar zullen we uitwerken in beleidsregels. 7

Verordeningen participatiewet. Volgnr

Verordeningen participatiewet. Volgnr Onderwerp Volgnr. 2014-060 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Verordeningen participatiewet 14.0012594 / 2014Z03252 14.0012594 wethouder P. Jorritsma de raad A. Huijsman Loket Altena Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : 13 Datum collegebesluit : 11 november 2014 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet 0. Samenvatting Met

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen)

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen) Participatiewet De wet en de verordeningen Dinsdag 4 november 2014, Bartho van Wel>Presentatie Participatiewet Bert van der Laan> gespreksleider en Vitale Sportvereniging Beide medewerkers van Het Plein

Nadere informatie

Verordeningen participatiewet. Volgnr

Verordeningen participatiewet. Volgnr VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Volgnr. 2014-060 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Verordeningen participatiewet 14.0012594 / 2014Z03252 14.0012594 wethouder P. Jorritsma de raad A. Huijsman

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014

Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Aan de Raad Raad Made 11 november 2014 Agendapuntnummer: 13 Raadsvergadering 11 december 2014 Registratienummer: 14int04390 Casenr: 14.01565 Onderwerp: Vaststellen Beleidsnota Participatiewet 2015 en diverse

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Dag van de uitvoering 14 oktober 2014 Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Wijziging van de personenkring Invoering loonkostensubsidie Tegenprestatie als uitgangspunt Aanscherpen maatregelen bijstand

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad.

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad. MEMO Datum : 14 november 2014 Aan Van : De leden van de raad : College van B&W Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet Inleiding In dit memo wordt de kern van de verordeningen beschreven

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen

Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen Toelichting Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen Algemeen De Invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Deze

Nadere informatie

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015

Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Participatiewet; Acht verordeningen 1-1-2015 Programma Wat is er al: uitgangspuntennotitie Acht verordeningen Hoe verder? Wat is er al: uitgangspuntennotitie Uitgangspuntennotitie vastgesteld door raad

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Individuele studietoeslag Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012698 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18276 Portefeuillehouder : Wethouder Krook Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Zaak- / Docnummer : 14-18276-3934

Nadere informatie

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding Voorstel aan de Raad Onderwerp: Invoeringswet Participatiewet Raadsvergadering: 17 december 2014 Besluitnummer: 2014-117 Portefeuillehouder: L.G.M. van der Beek Datum: 11 november 2014 Beslispunt(en):

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater Bijlage 1 Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater De toeslagenverordening wordt per 1 juli 2015 ingetrokken. Dit is een gevolg van de invoering van de Wet Maatregelen WWB 2015.

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii BM1402174 Raadsvergadering 18 december 2014 Agendanummer Onderwerp Verordeningen Participatiewet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering van: 4 december 2014 Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Voorstel: 1. De volgende concept-verordeningen vaststellen: a) Afstemmingsverordening gemeente Assen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen

WWB- maatregelen. In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen WWB- maatregelen In vogelvlucht Aandachtspunten Verordeningen Reden wijziging Arbeidsverplich>ngen Tegenpresta>e Kostendelersnorm Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014

Nota van toelichting. Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Nota van toelichting Nummer: 14Tl060 Kerkrade, 31 oktober 2014 Behorend bij ontwerpbesluiten nummers: 14Rb086; 14Rb087; 14Rb088; 14Rb089; 14Rb090; 14Rb091; 14Rb092 Onderwerp Vaststelling nieuwe, aangepaste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) gezien het voorstel van het Dagelijks

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t :

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t : Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 F De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2016

Verordening individuele studietoeslag 2016 Verordening individuele studietoeslag 2016 10-03-2016 Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Programma Wat is er al: Visienota werken naar vermogen in Midden Limburg (2012) Uitgangspuntennotitie Participatiewet (30 oktober 2014) Wat komt er nu aan: Vijf verordeningen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas (2014-093) De Raad van de Gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-093; Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Notitie Individuele Studietoeslag 2015

Notitie Individuele Studietoeslag 2015 Notitie Individuele Studietoeslag 2015 Datum : 20 januari 2015 Gemeente : Cuijk Versie : 1.0 *Z00B0A29368* documentnr.: ADV/C/14/00917 zaaknr.: Z/C/14/13635 Inhoud ONDERWERP... 2 VOORSTEL... 2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag

Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag Gemeenteblad Texel 2014 nr 15 22-10-2014 Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Bijlage 8 Verordening Individuele Studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8, derde lid van de Participatiewet,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Recht op individuele studietoeslag

Recht op individuele studietoeslag De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Geertruidenberg; gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE Doel Een financiële inkomensondersteuning bieden aan studenten met een arbeidsbeperking zodat zij in staat

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Pagina Planningsoverzicht Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 W'dam W'chem. planning

Pagina Planningsoverzicht Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 W'dam W'chem. planning 1-4-2015 Pagina 1 1. Planningsoverzicht Uitvoeringsplan Participatiewet 2015 W'dam W'chem 2. Ontwikkeling uitkeringsbestand 1e kw 2015 2e kw 2015 3e kw 2015 4e kw 2015 2016 bestand samenstellen van klanten

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee *Z03761839F6* Registratienummer: Z -13-03431 / 29210 Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie