5 CENTS. THOMAS NELSON & SONS 35 and 36, Paternoster Row, London, E.G. EDINBURGH NEW YORK PARIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 CENTS. THOMAS NELSON & SONS 35 and 36, Paternoster Row, London, E.G. EDINBURGH NEW YORK PARIS"

Transcriptie

1 Rede uitgesproken door den Engelschen Minister van Financiën (Chancellor of the Exchequer) David Lloyd George, M.P., in de Queen's Hall te Londen op 19 September H- 5 CENTS THOMAS NELSON & SONS 35 and 36, Paternoster Row, London, E.G. EDINBURGH NEW YORK PARIS

2

3 . ^ j..h'-}::--'--'*j^l-''> DE EUROPEESCHE OORLOG. Rede uitgesproken door den Engelschen Minister van Financiën {Chancellor of the Exchequer) David Lloyd George, M.P., in de Queen's Hall te Londen op 19 September ' f "WAAROM ONzri NATIONALE EER ER MEE GEMOEID IS. GEDURENDE den geheelen loop vaii een politiek leven heeft zeker niemand het vooruitzicht van in een grooten oorlog te worden betrokken met meer afkeer en weerzin beschouwd dan ik. {Instemming.) ]Sriemand is tegelijkertijd meer overtuigd dat wij, zonder onze nationale eer te verliezen, niet buiten het huidig conflict konden zijn gebleven. [Luid applaus.) Ik weet wel, dat elke natie die ten strijde trekt zich verbeeldt, dat hare eer er mee gemoeid is. Met een beroep hierop werden vaak misdaden begaan; men begaat ze op dit oogénblik 1 Toch bestaat er zulk een ding als nationale eer en wie tegen haar zondigt bereidt haar eigen verderf. {Instemming.) In hoeverre is onze eer als natie met dezen oorlog gemoeid 1 In zooverre wij, in de allereerste plaats, door heilige verplichtingen gebonden zijn om de onafhankelijkheid, de vrijheid en onschendbaarheid van srondsebied van een zwakker buur te verdedigen, een buur die altijd vreedzaam naast ons heeft geleefd. {Toejuiching.) Zij kon ons niet dwingen deze verplichtingen na te komen ; maar de man die zich aan eene verplichting meent te mogen onttrekken, omdat zijn schuldeischer buiten staat is hare nakoming af te dwingen, is een schelm. {Luid applaus.) We verbonden ons bij tractaat, een plechtig tractaat of liever bij twee afzonderlijke tractaten om België en hare integriteit te verdedigen. Wij teekenden deze documeriten en waren niet de eenige onderteekenaren; ons land was niet het eenige dat voor België's onschendbaarheid instond. Eusland, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen waren mede - onderteekenareii. Waarom komen Oostenrijk en Pruisen hunne verplichtingen in deze niet na? Men beweert dat wij alleen zooveel nadruk leggen op dit traktaat als een voorwendsel; dat wij het bezigen als een dekmantel voor onzen naijver ten aanzien van eene hoogere beschaving, die wij gaarne zouden vernietigd zien. {Gelach.) Als

4 2 antm'oord behoeven wij alleen maar te wijzen op onze houding in (Instemming). Op wat kwam zij neer? Mr. Gladstone was toen Eerste Minister (ToejuwMng), Lord Granville was, vergis ik mij niet, Foreign Secretary (IMinister A'an Buitenlandsche Zaken). Geen van twee heb ik ooit van Jingo-neigingen hoor en beschuldigen. FRANKRIJK EN BELGIË IN Wat deden zij in 1870? Het evengenoemd traktaat bond ons toen als nu. Onzerzijds werden de oorlogvoerende partijen aangezocht het te eerbiedigen. Wij vroegen dit aan Frankrijk, en aan Duitschland evenzeer. Destijds, vergeet dit niet, kwam het gevaar voor schending van Belgisch grondgebied van Frankrijk en niet van Duitschland. Wij mengden ons in de zaak om België tegen Frankrijk te Aaijwaren, precies als wij thans doende zijn om haar in bescherming te nemra tegen Duitschland. (Toejuiching.) Wij gedroegen ons destijds op volkomen dezelfde wijze als thans. Wij verzochten ieder der oorlogvoerende partijen ons te verzekeren, dat schending van Belgisch grondgebied niet in haar bedoeling lag. Welk antwoord gaf Bismarck? Hij zei, dat het geheel overbodig was Pruisen zulk een vraag voor te leggen; zij was immers door de bestaande tractaten gebonden. Frankrijks antwoord kwam op hetzelfde neer. De Belgische natie betuigde ons destijds haar dank voor onze bemoeiingen in een zeer belangrijk stuk. Het is een adres door het Brusselsche Gemeentebestuur aan Koningin Victoria gericht, luidende : " De groote en edelmoedige natie waarover Gij den schepter voert, heeft ons opnieuw een bewijs gegeven van de welgezinde gevoelens jegens ons vaderland... De stem der Engelsche natie heeft boven het strijdrumoer uitgeklonken en de beginselen van recht en oorbaarheid hooggehouden. Het Belgische volk zal altijd hare onafhankelijkheid boven alles stellen, maar onmiddellijk na deze gehechtheid vervult een onverwelkbare dankbaai'heid hunne harten het meest." (Luide toejuicliingen.) Dat was in Let op wat volgde! Drie, vier dagen na dit adres van dankbetuiging, bevond zich een Fraiisch leger in het nauw gedreven tegen de Belgische grens ] elke uitweg afgesneden door een keien van vuur gevormd door het Pruisisch geschut. Er was één deur open de schending van België's neutraliteit. Maakten zij er gebruik van? Neen, de Franschen verkozen vernietiging en vernedering boven het verbreken van hun woord. (Daverende

5 3 toejuiching.) De Fransche keizer, de Fransche maarschalken aan het hoofd van Fransche strijders, gaven er de voorkeur aan om als krijgsgevangenen naar het vijandelijk land te worden weggevoerd boven het schenden van den goeden naam van hun land. {Toejuiching.) Het was het laatste leger, waarop de Fransche natie haar hoop bouwde. Had het België's onzijdigheid geschonden, de oorlog zou wellicht een ander verloop hebben gehad ; toch, terwijl het belang van Frankrijk het niet nakomen van het traktaat dikteerde, kwam zij daartoe niet. " EEN VODJE PAPIER." Het belang van Pruisen brengt vandaag mee het traktaat te negeeren en.... zij doet het. (Levendige teehenen van afkeuring.) Zij bekent met cynische geringschatting van elk rechtsbeginsel dat zij 't negeert. Volgens haar zijn traktaten alleen dan bindend wanneer het in haar kraam te pas komt! (Gelach.) " Een verdrag " aldus de Duitsche Rijkskanselier "is een vodje papier." Heeft een van U een 5-pond-note in zijn zak? (Luide toejuichingen en gelach.) Ik vraag er niet om. (Gelach.) Heeft een van U soms een van die handige banknootjes van één pond bij zich? (Gelach.) Ja? Verbrand ze maar! Ze hebben geen waarde, 't zijn vodjes 'pci'pier! (Gelach en applaus.) Waar zijn ze van gemaakt? van ouwe lappen! (Gelach.) AVat zijn ze waard? Niet meter dan het crediet van het Britsche Rijk. (Luid applaus.) Vodjss papier! Ik heb de laatste maand met weinig anders te doen gehad. Het bleek opeens, dat de wereldhandel tot stilstand gekomen was. De machine wilde niet meer werken. Waarom niet? Ik zal het IJ zetrsen. Het wereldhandel-mechanisme wordt voortbewogen door wissels (gelach) schunnig en gekreukeld, vol krabbels, vol vlekken, beduimeld en toch, met deze vodjes papier worden groote schepen, geladen met duizenden tonnen kostbare lading in gang gezet, van het eene eind van de wereld naar het andere. (App)laiis.) Wat is de beweegkracht, die hen voortstuwt? De goede naam, de eer van den koopman. (Applaus.) Verdragen zijn het geld van de internationale politiek. (A2Jplaus.) Laat ons eerlijk erkennen, dat Duitsche handelsmenschen en kooplui den roep hebben van even eerlijk en betrouwbaar te zijn als de anderen (instemming), maar als hun crediet zou zakken tot op het peil van Duitscliland's huidige politiek, dan geeft geen enkele koopman van Shanghai tot Valparaiso een oortje voor een Duitsche handteekening. (Luid applaus.) Deze leer van het vodje papier, deze leer als verkondigd door Bernhardi, dat verdragen alleen dan bindend zijn voor eene natie als zij er

6 4 voordeel bij heeft, is de doodsteek voor alle openbare wet. Het komt op barbaarschheid neer. {Instenimiiifj.) Men kan evengoed trachten de Magnetische Pool op zij te zetten, omdat zij een Duitschen kruiser in den weg is. (Gelach.) Het wordt gevaarlijk, bezwaarlijk, neen onmogelijk de zeeën te bevaren, het heele organisme onzer beschaving wordt op losse schroeven gezet, als do leer van dezen oorlog zegeviert. {Instemming.) Wij hebben gevolgelijk den strijd aangebonden met barbaarschheid {appkms) en er is }naar één wijze om deze telvoereu. Als er naties zijn die zeggen, dat zij alleen dan traktaten willen erkeniiea als zij er belang bij hebben ze na te komen, dan moeten wij er voor zorgen, dat hun belang inderdaad meebrengt, dat zij er zich stipt aan houden. {Ai)]plaus.) DUITSCIILAND'S UITVLUCHT. Wat is hun verweer l De interview tusschen onzen gezant in Berlijn en de leiders van Duitschlands buitenlandsche politiek is kenschetsend. Grewezen op dit traktaat, dat hun land dan toch mee-onderteekend had, zeiden zij : " Daaraan kunnen wij ons heusch niet houden; bliksemsnel handelen is waar het voor ons op aankomt." Er is een oneindig kostbaarder ding voor eene iiatie dan bliksemsnel handelen rechtschapenheid, onkreukbaarheid. {Luid applaus.) Wat zijn Duitschlands uitvluchten 1 Dat België tegen haar samenspande; het heette dat zij met Engeland en Frankrijk heulde om haar, Duiiscaland, aan te vallen. Die bewering is niet alleen onwaar, maar Duitschland weet dat ze onwaar is. {Instemming.) Wat andere uitvlucht heeft zij 1 Dat Frankrijk een aanslag op Duitschland via België in den zin had. Dat is volmaakt onwaar. {Instemming) België verklaarde nadrukkelijk: "Ik heb geen Fransche hulp noodig, des Keizers woord is genoeg voor mij. Een keizer zal zeker niet liegen!'"' {Gelach en ap]}laus.) Al deze verhalen van samenzwering zijn later, "pour Ie besoin de Ia cause," uito-ebroed. Een groote natie jnoest zich schamen als een fraudulent bankroetier op te treden, die met slinksche streken van zijne verplichtingen zoekt af te komen. {Instemming.) Ze spreekt onwaarheid. Ze breekt het gegeven woord; wij voor ons waren gehouden het na te leven. (Applaus.) BELGIË'S VERTEOUWEN IN HET GEGEVEN WOORD. België is beestachtig behandeld. (Instemming.) Hoe beestachtig moet de tijd leeren. Wat wij dienaangaande weten is erg genoeg. En Avat heeft ze gedaan? Duitschland uitgelokt, uitgedaagd?

7 5 Had ze de geringste gedachte Duitschland aan te randen? Had ze Duitschland beleedigd op eene manier die voldoening voi'derde 1 Heelemaal niet. Ze was een "van de vreedzaamste kleine mogendheden van Europa. {Iivdemming.) Men kan zich moeilijk een meer ordelijk, werkzaam, vreedzaam en minder aanstoot gevend ^ olk denken. Eu in dit land zijn thans de korenvelden platgetrapt, de dorpen platgebrand, de kunstschatten vermeld, de bewoners geslacht, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd. {Kreten van "foei!") Honderden, neen, duizenden van hare bevolking zagen hunne nette geriefelijko woningen in vlammen opgaan en hebben nu geen onderkomen meer in hun eigen land. En wat was hun misdaad? Dat zij vertiouwen stelden in het woord van een Pruisisch Koning. {Ai>].)laus.) Ik weet op mijn woord niet wat de Keizei' met dezen oorlog voor heeft. (Jloongdarli.) Ik heb een flauw idee waarop het voor hem zal uitloopen; éón ding is zeker, gf'ón natie zal ooit weer in dezelfde fout vervallen. GXGKRHCIITIGHHDEN. Tk zal mij niet te zeer verdiepen in de ongerechtigheden. Ze ;',ijn niet allemaal waar en dan het is oorlog. <Jorlog is een gruwelijk, verschrikkelijk ding van welken kant ook bekeken (instemming), en ik zal zeker niet beweren, dat al wat men op dit gebied heeft verhaald de toets der waax'heid kan doorstaan. Ik wil dit laten voor wat het is ; wanneer gij twee millioen man, gedwongen, dienstplichtig, tegen hun wil in 't veld stuurt, moet gij er op rekenen, dat er altijd een zeker aantal onder hen zal zijn, die dingen doen v/aarvoor hun eigen land zich schamen zou. Ik kan het buiten deze sterkgekleurde verhalen doen. Ik heb meer dan genoeg aan wat de Duitschers zelve toegeven, als noodzakelijk erkennen, verdedigen, verordonneeren het verl)randen, slachten en neerschieten van weerlooze lieden. Maar... Duitschlands bchelmerij heeft haar weinig gebaat. Zij trokl-cen België binnen um tijd te winnen. Veel tijd ging integendeel verloren. [Luid en (lanlioudend apjjlaus.) In plaats van tijd te winnen, hebben zij hun goeden naam verloren. {Instehimiwj.) SKKVIK'S AANDEEL IN DEN OOELOG. Maar België is niet de eeuige kleine mogendheid, die in dezen oorlog werd aangevallen en mij kan geen vei'wijt treficn zoo ik hier een oogenblik bij het lot van een anderen kleinen staat, Servië, stilsta. {Indemining.) Een natie geleerd in een wreode school, maar die haar vrijheid won met volhardende dapperheid en I

8 6 zich met dciizelfden moed lieeft weten staande te liouden. {Ai)i)lans.) Als Serviërs inderdaad betrokken waren in den moord op Aartshertog Franz Ferdinand, dan behooren zij te worden gestraft. {Instemmmg.) Servië geeft dat zelve toe. Haar Ixeoeerino- had er zeker niets mee te maken. Dat wordt zelfs niet door Oostenrijk beweerd. De Servische Eerste Minister is een van de kundigste en meest geziene staatslieden van Europa. {InsteiHining.) Servië was bereid elk en een iegelijk van hare onderdanen, die zou blijken aan den moord medeplichtig te zijn, te straffen. Wat meer kon men van haar verlangen 1 Wat waren de eischen van Oostenrijk? Servië sympathiseerde met hare rasgenooten in Bosnië dat nam Oostenrijk haar kwalijk. Zij mocht daar niet mee voortgaan. Hare nieuwsbladen zeiden onaangename dingen van Oostenrijk daaraan moest ook een einde kommen. Dat is de Dviitsche geest we hebben hetzelfde in Zabern gezien. (Gronfc insfcmhiing en ajjjjlaiis.) Hoe durft U een Pruisisch overheidspersoon te beoordeelen! {Gelacli) En als gij lacht goeie hemel, dat wordt met don dood gestraft! De kolonel in Zabern dreigde er dadelijk op los te branden, als het weer voorkwam. Op gelijke wijze was de kritiek op Oostenrijk in de Servische bladen geoefend uit den booze. Ik zou wel eens willen weten, wat er gebeurd zou zijn, als wij dezelfde gedragslijn ten opzichte van de Duitsche pers hadden ge^'olgd. (Instemming.) Servië zei: " Goed, Ave zullen de kranten gelasten in den vervolge noch Oostenrijk, noch Hongarije, noch iets wat haar behoort, te beoordeelen!" (Gelach.) Niemand zal de dapperheid van Servië in twijfel trekken; ze durfden de redacteuren van haar dagbladen aan! (Gelach en applau».) Zij beloofde van verder gesympathiseer met Bosnië af te zien; kritiek op Oostenrijk zou voortaan achterwege blijven en vergaderingen waarin leelijke dingen van Oostenrijk werden gezegd, zouden niet meer gehouden worden. SERVIË HIELD ZICH GOEU ONUEK DE OMSTANDIOIIEDKN. Daarmee was Oostenrijk echter niet tevreden. Servië moest de officiereu ontslaan die Oostenrijk zou opgeven. Deze officieren hadden juist een oorlog ten einde gebracht, die niet weinig tot de glorie der Servische wapenen had bijgedragen ; het ware kloeke, strijdlustige, geharde kerels. (Instemming.) Het grappige van de zaak was, dat de officieren niet dadelijk werden genoemd. Servië moest eerst zeggen, of zij in priucipe bereid was hen te ontslaan, dan zou Oostenrijk hen noemen, maar niet eer. Kan iemand, mij den naam noemen van een land, dat zich zulk eene beleediging zou

9 7 laien -welgevallen? {Kreten van "neen!") Gesteld ecus dat Oostenrijk of Duitscliland een dergelijk ultimatum tot ons hadden gericht, in dezen geest: " Gij zult van Uw leger en van Uwc marine (gdacli) ontslaan de officieren, die ik U later zal opgeven! " Hot is vrij zeker, wie dan zouden worden genoemd. (Gelach.) Lord Kitchener {luid ujjj/laus) in de eerste plaats ; dan Sir John French {appjaus) : dan Generaal Smith Dorrien (rtj>jj/(n(s) en laat mij niet vergeten Sir John Jellicoe. {Apjdaun.) Er is een andere wakkere oude krijger, die zou moeten heengaan Lord Roberts. {Applaus.) Het was een lastig geval voor eene kleine mogendheid.- Hier werd een eiscli gesteld door een groote militaire mogendlieid, in staat een half dozijn mannen in het veld te brengen voor eiken één door Servië gecommandeerd, en die mogendheid werd, tot o\ermaat xan ramp, nog gesteund door de grootste militaire m;icht ter wereld! Hoe hield Serx'ië zich 1 Wel, het komt er niet zoozeei' op aan, wat je in het leven overkomt als wel, hoe je je er onder houdt {(jroote instcmnnm/) Sevyië hield zich kranig. Zij zei tol Oostenrijk : " Indien er officieren in mijn leger zijn, die misdreven hebben en schuldig worden bevonden, dan zal ik hen ontslaan." Oostenrijk antwoordde : " daar kan ilc geen genoegen mee nemen." RUSLAND'S KLEINE BKOKK. Xu was 't Ruslands beurt zich met de zaak te bemoeien. Rusland staat in eene bijzondere betrekking tot Servië; zij is bij haar wel en wee bijzonder geïnteresseerd. Vaak hebben Russen voor Servië's onafhankelijkheid hun bloed vergoten. Servië is een lid van de Russische famihe; zij kan niet worden mishandekl zonder dat Rusland het zich aantrekt. (Jostenrijk wist dit zeer wel. Duitschland was er ook mee bekend en zij zei tot Rusland : " Terwijl Oostenrijk je kleinen broer om zeep helpt, hou jij je handen thuis!" Wat was het antwoord \an den Czaar 1 Het eenige antwoord dat een man in zoo'n ge\'al kan ge\ en. (InsteuunuKj.) Hij zei : " Raak den jongcüi aan en ik ruk je heele saamgeraapte rijk uit elkaar-- stuk voor stuk! " {LuliJ upplaus en gelach.) Het a-appige van de zaak is, dat hij er op dit oogenblik druk mee bezig is! {Luid applaus.) KLEINE MOGF.NDIIKDI.A*. Dit is de geschiedenis van twee kleine staten. De wereld heeft groote verplichtingen aan kleine staten en kleijie lieden! * {Gelach * DG Heer Lloyd George is klein van stuk.

10 8 en (qjplaus.) Deze leer vaa groot-lieicl, dat je een groot rijk moet hebben, een grootc natie eu (jroote kerels wel, lange beenen kunnen te pas komen, in een vlucht bijvoorbeeld! {Gelach en ajjplaus.) Een voorvader van den lieizer koos zijn soldaten naar hun lengte en die traditie leeft blijkbaai- nog in de Duitsche politiek voort. Duitschland past de leer op naties toe en kan alleen naties van zes voet in de gelederen gebruiken. {Gelach.) ïoch heeft de wereld heel wat te danken aan de kleine vijfvoebnaties. De grootste kunst werd door kleine naties voortgebracht. De onsterfelijkste literatuur spruit uit kleine naties voort; de bloeitijd van de Eno-elsche Literatuur werd bereikt terwijl het land niet grooter was dan België, en aan het vechten met een groot Rijk. De heldendaden, die de menschheid voor geslachten in beroering brachten, werden in kleine staten bedreven, die voor hunne vrijheid \ochten. Ja, het Evangelie kwam tot ons door eene kleine natie, (iod heeft de kleine naties uitverkoren als de vaten waarin Hij de uitgezochste wijnen aan de menschheid voorzet, om haar het hart te verwarmen, de bezieling te verhoogeu, het geloof te verveelvoudigen on te versterken. Hadden wij ons onzijdig gehouden, terwijl twee kleine staten werden neergesmakt en afgeranseld door ruwe barbaren, dan zou onze schande nog in geen jaren zijn uit te wisschen. {Luid a^tjjluitn.) DK TOETS VAK ONS GELOOP. Volgens Duitschland hebben wij lüer te doen met een aanslag van eene mindere op eene hoogere beschaving. {Hoongelach.) Tnderdaad werd de aanval begonnen door de beschaving, die zich %-oor de hoogste houdt. Rusland heeft groote zelfopoffering getoond voor de zaak der vrijheid zeer groote. Herinnert gij IJ de noodkreet van Bulgarije toen zij door de uitzinnigste tyrannic, die l^uropa ooit heeft gekend, in stukken werd gereten? Wie luisterde naar den kreet 1 Het eenig antwoord dat de hoogere beschaving liet hooren was, dat de vrijheid van de Bulgaarsche boeren nog niet het le\en w;iard Avas ^'an één enkelen Pojnmersclion grenadier. De ruwe barbaren van het Noorden, als de Pruisen hen durven noemen, daarentegen, zouden duizenden hunner zonen om voor Bulgarije's vrijheid te ster^-en. En Engeland 1 Ga naar Griekenland, de Nederlanden, Italië, Duitschland en Frankrijk en in al deze landen zal men U plaatsen tooiien waar de zonen van Albion het leven lieten voor de vrijheid van landen hunzelven vreemd. Kunt gij mij een enkel land in de heele wereld noemen voor welks vrijheid Pruisen ooit één enkel menschcnleven veil had 1 {Neen.')

11 9' Toch is de toets van ons geloof, de hoogste maatstaf van beschaving, de bereidheid waarmee wij ons opofferingen voor anderen getroosten. [Toejuiching.) DE DUITSCIIE BESCHAVING. Ik zal niets ten nadeele van het Duitsche volk zeggen. Het is een groot volk en vele zijn zijne hoedanigheden van hoofd, hand en hart. Ik ben overtuigd, dat zelfs in deze dagen, de Duitsche boer een even groote mate van goedhartigheid bezit als welke andere boer in de wereld ook. Hem is echter een ayerechtsch idee van beschaving bijgebracht. Het is eene practische en doeltreffende, maar zeer harde beschaving; zij is vóór alles zelfzuchtig en alleen op het stoffelijke gericht. De Duitschers kunnen de Engelsche gedragslijn in dezen maar niet begrijpen; dat zeggen ze zelf. Ze zeggen: " Van Frankrijk konden wij dit verwachten; ze heeft nog altijd een grief tegen ons ; ze wil Elsasz-Lotharingen terughebben." {A;pplaus.) Zij erkennen, dat er ook voor Ruslands optreden iets te zeggen is ; zij wil de suprematie in dat deel der wereld machtig worden zij wil Galicië hebben. De Duitschers kunnen zich voorstellen, hoe iemand uit wrok of om den baas te spelen, vecht; ook om uitbreiding van grondgebied natuurlijk. Waar zij niet bij kunnen is, dat een groot Rijk zijn hulpbronnen, zijn macht, zoovele menschenlevens, neen, zijn eigen bestaan op het spel zet, alleen maar om eene kleine mogendheid bij te springen, die zich tracht te verweren. (Apjilaus.) God schiep den mensch naar Zijn beeld, hoog in bedoelen, vervuld van den geest vóór al de Duitsche beschaving weet er iets beters op, zij maakt hem naar het model van een Diesel-motor : precies, methodisch en sterk, maar met geen span-breed ruimte voor een ziel. (Instemming.) DE NIEUWE DUITSCHE ZEDELEBE. Heeft U hun speeches gelezen? Vol van het geschetter en gekletter van het Duitsche militarisme " de gepantserde vuist "^ en " de stralende wapenrusting." Arme, oude, gepantserde vuist! Haar knoken beginnen er afgeschaafd uit te zien! Arme, stralende rusting! Het stralen wordt er gaandeweg uitgerameid. (Applaus.) Dat was hun hoogste zedeleer. Verdragen 1 Ze houden Duitschland in haar loop maar op. Weg er mee, hak zo neer! Kleine naties? Ze zijn maar lastig voor Duitschlands vooruitgang. Trap ze dus maar in de modder onder den Duitschen hiel! De Rus? Hij verzet zich tegen Duitschlands suprematie. Zend legerbenden op hem af en sabel hem neer! Engeland Zij is eene voortdurende bedreiging voor de Duitsche heerschappij over de

12 10 wereld. Ontruk haar den drietand! Christendom? Ziekelijke gevoeligheid ten aanzien van anderen! Daar moet de Duitscher niets van hebben! Een nieuw dieet is noodig. " Wij zullen het aan do wereld voorschrijven! " Van Duitsche herkomst " made in Germany," zal het zijn. (Gelach en applaus.) Een dieet van bloed en ijzer. Daarmee zijn we klaar. Met verdragen hebben we afgerekend, met de eer der volkeren eveneens en natuurlijk luet de vrijheid ook. Wat houden we over 1 Duitschland! Duitschland is y:ebleven. " Duitschland vóór alles 1"' (" Deutschland ueber alles.") We hebben dus te vechten tegen die aanmatiging van de o ver heer selling van een materialistische, harde beschaving, eene beschaving d'e, als ze eens de baas wordt en de wereld regeert, alle vrijheid, alle volksregeering wurgen zal. Als Engeland en hare 2onen niet in de bres springen, zal het er voor de menschheid donker uitzien! (Applaus.) Heeft U den Pruisischen Jonker en zijne bedoelingen in de gaten? Wij vechten niet tegen het eigenlijke Duitsche volk. Dat volk lio't onder den hiel van den militairen stand en het zal een groote dag voor den Duitschen boer, handwerksman en winkelier zijn als dit juk verbroken is. Gij hebt natuurlijk van de aanmatioins dezer uitverkorenen gehoord. Ze denken, dat ze maar behoeven te zeggen : "We kunnen niet wachten" en alles heeft voor hen te vliegen. Zoo heette het tegenover België : " Snelheid van handelen is waar het bij ons op aan komt," in andere woorden: "Ik heb haast, maak plaats!" Kleine naties die in den weg liggen, worden op zij gesmeten, neergesmakt en vertrapt. Vrouwen en kinderen worden onder de wielen van de woeste strijdwagens verpletterd en Engeland wordt gelast ruim baan te maken. Nu laat ons wel wezen : als er nog iets van den ouden Britschen geest in ons leeft, dan zullen wij dien bullebak omlaag sleuren. [Luid applaus.) Wanneer hij won zou het de grootste ramp zijn, die ooit aan een volksregeering kon overkomen!" ZEGEVIEREND, AL ZAL IIEÏ VREESELIJKE OFFERS VERGEN. De Duitschers denken, dat wij hen niet aan kunnen. Zeker, het zal niet gemakkelijk gaan. Evenmin zal het gauw afloopen. Het zal een vreeselijke oorlog zijn, maar in het eind zullen wij, na vreeselijke offers te hebben gebracht, den zege bevechten. [Applaus.) We zullen elke zenuw hebben in te spannen; iedere hoedanigheid van ons ras te werk moeten stellen : kalm, bedaard, kloek handelen, doorzettendheid, moed in tegenspoed en zelfbedwang in het urnder overwinning bovenal zal het ons geloof zijn, dat ons moet

13 11 bijstaan. {Luid ajyplaus.) Deze Duitschers gelooven en verkondigen, dat wij een decadent, verworden volk zijn. Bij monde van hun professoren rekenen ze de wereld voor, dat wij lafaards zouden zijn, die ons achter onze mahoniehouten lessenaars versteken, terwijl wij andere, meer heldhaftige volkeren voor het gevaar laten opdraaien. Hoort, wat men in Duitschland van ons durft zeggen : " Een bloode, lamlendige natie, die het van haar vloot moet hebben." Het zou mij niet verwonderen, zoo zij nu reeds beginnen in te zien, dat zij het mis hadden. (Gejuich.) Een half millioen jonge mannen heeft zich reeds aangemeld en hun woord aan hun Koning verpand, dat zij de zee willen oversteken om dezen smaad den Engelschen moed aangedaan aan de beleedigers op de slagvelden van Frankrijk en Duitschland zelf te wreken. Een tweede half milhoen wordt noodig geacht; wij zullen het hebben ook. (Luid applaus.) DE OFFERS DIE MOETEN WOEDEN GEBEACHT. Ik benijd U, jonge mannen, dat gij de kans hebt, de groote kans^ die slechts een enkele maal in den loop van vele eeuwen wordt geschonken! Meestentijds is het op kleine schaal en zonder veel geestesverhefsng dat opofferingen van ons worden gevraagd. Maar vandaag komt XJw kans in den gloed en vervoering van eene groute beweging voor vrijheid, die door geheel Europa millioenen tot hetzelfde edele werk oproept. (Toejuichingen.) Het is de geweldige krijg voor de ontknechting van Europa uit het juk eener militaire caste, die op twee generaties hare sombere schaduw wierp eji de wereld thans in een vreeselijk bloedbad jaagt. Een aantal hebben reeds hun leven voor dit ideaal geofferd. Anderen hebben zelf.s meer gegeven dan dat, door hen af te staan, wier levens Imii dierbaarder waren dan het eigen bestaan. Ik eer hen om hun moed en bid God hun troost en kracht te schenken. Maar hun loon zal niet uitblijven ; de gevallenen zullen geheiligd worden in den dood. Zij hebben bijgedragen tot het scheppen van een nieuw Europa eene nieuwe wereld. Boven de gruwelen van het slagveld, zie ik de teekenen rijzen van een nieuwen dag! HET NIEUWE PATEIOTISME. De volken zullen meer winnen bij dezen krijg in alle landen dan zich op dit oogenblik laat bevatten. (Instemming.) In de eerste plaats zullen zij van de grootste bedreiging van hun vrijheid wordeu verlicht. Maar dat is bij lange na niet alles. Oneindig grootscher en blijvender dingen zullen uit dit geweldig conflict worden geboren een nieuw patriotisme, rijker, edeler, hooger dan het

14 12 oude. (Applaus.) Ik zie onder alle standen, hoog en laag, een bereidheid onzelfzuchtig te zijn en de erkentenis, nieuw en schoon, dat de eer van een land niet alleen afhangt vau de handhaving zijner glorie op het slagveld, maar niet minder van de beveiliging der woningen tegen ellende en kommer. {Instemming.) Dat opent een geheel nieuw gezichtspunt voor alle klassen. i)e weelde en verspilling die hier heerschten, beginnen merkbaar af te nemen en een nieuw volk maakt zijne verschijning. ISTu is het mogelijk te zien, waar het in het leven op aan komt, dingen die wij minder goed veriiiochten te onderkennen in den overdadigen groei van voorspoed die voorafging. {Instemming.) HET LICIIÏ AAN DEN EINDER. Laat mij trachten in een eenvoudige allegorie duidelijk te maken wat ik denk, dat deze oorlog brengen zal. Ik ken een dal in Wales, ingesloten door de bergen en de zee. Het is eene liefelijke vallei, rustig, geriefelijk, welbeschermd door de bergen tegen de gure vlagen. Maar het is er vreeselijk saai : ik herinner mij, hoe de jongens den heuvel boven het dorp plachten op te klauteren, alleen maar om een kijkje te nemen van de bergen in het verschiet en wat frissche lucht te happen in de windvlagen, die rond de heuveltoppen gierden, en zich te sterken aan het grootsch vergezicht. Voor vele geslachten hebben wij eigenlijk in een te wel beschut dal geleefd. \Yij hebben het te gosd gehad en het er te veel van genomen ; zelfzucht heeft velen onzer aangetast nu heeft op eens, de ijzeren hand van het lot ons opgejaagd naar boven, van waar wij de eeuwige dingen, waarop het voor eene natie bovenal aankomt de groote toppen, wier bestaan wij haast vergeten waren, kunnen aanschouwen; eer, plicht, vaderlandhliefde en een schitterend witte spits de groote top van het Willig Offer, die rechtstreeks naar den Hemel wijst. Wij zullen weer moeten neerdalen in onze vallei, maar hun leven lano- zullen de mannen en vrouwen van deze generatie het beeld in zich drao-en van deze groote bergtoppen waarvan de grondslagen niet zullen verwikken, al wordt ook Europa heen en weer geschud en "eslino-erd in de stuiptrekkingen ^ an een grooten oorlog. (Davprenrle en aanhoudende hijval.) LONDEN : DRUK VAN WM. CLOWES AND SONS, LIMITED.

15

16

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Werkblad van RJ Tarr www.activehistory.co.uk / 1

Werkblad van RJ Tarr www.activehistory.co.uk / 1 Werkblad van RJ Tarr www.activehistory.co.uk / 1 Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog: invuloefening Werkblad bij het simulatiespel www.activehistory.co.uk Instructie: Vul het witte veld in terwijl je het

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland

Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: A. Bos Koster: H. van Polen/ J. Hijmissen Muziek: José & Glenn Witterland Welkom Opwekking 720 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur. Welkom en mededelingen

Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur. Welkom en mededelingen Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur Welkom en mededelingen Zingen Psalm 90 : 1 en 2 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan,

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva?

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Genesis 4:1-2, eerste deel 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij

Nadere informatie

Hoe reageerde de mensen in Israël op de overwinning op de Filistijnen?

Hoe reageerde de mensen in Israël op de overwinning op de Filistijnen? Saul probeert David te doden. Hoe reageerde de mensen in Israël op de overwinning op de Filistijnen? 1 Samuel 18:6 6 Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden.

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. Hierbij de volgende vragen: Wie voert het oordeel uit? Over welke

Nadere informatie

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn,

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen?

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Dood van Saul en zijn zonen. Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Zie 1 Samuel 30 en 31 Saul echter voelde zich alleen en onbeschermd, omdat God hem verlaten

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter?

Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? De droom van koning Nebukadnezar. Wie kreeg een opmerkelijke droom en welk indruk liet deze droom bij de koning achter? Daniël 2:1 1 In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen.

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondag 30 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.30 uur

Liturgie voor de dienst op zondag 30 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.30 uur Liturgie voor de dienst op zondag 0 april 2017 in de Zuiderkerk te Drachten om 9.0 uur Voorganger ds. H. Klein Ikkink. Organist dhr. E. Bremer. voor de dienst zingen: lied 656 1 Ik ben de wijnstok, mijn

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT 8-14 FEBRUARI We gaan bekijken hoe de Nieuwe- Wereldvertaling een krachtig instrument is om Gods naam te heiligen en zijn wil bekend te maken. We gaan het ook hebben over de herziene uitgave van 2013.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Parasja Ki Tetze [als je ten strijde trekt] Deuteronomium 21:10-25:19

Parasja Ki Tetze [als je ten strijde trekt] Deuteronomium 21:10-25:19 Parasja Ki Tetze [als je ten strijde trekt] Deuteronomium 21:10-25:19 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2) Thematische verbindingen

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij Festival of Lessons and Carols in de Lichtkring 11 december 2016 Voorganger Organist Lector Licht : Mario Boelen : Mark Dijkstra : Marijke Drewes M.m.v. de cantorij o.l.v. Marianne Voskamp Wij komen in

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welk volk vertelde Saul waar David zich bevond?

Welk volk vertelde Saul waar David zich bevond? David spaart opnieuw het leven van Saul. Welk volk vertelde Saul waar David zich bevond? 1 Samuel 26:1 1 De Zifieten kwamen bij Saul in Gibea en zeiden: Houdt David zich niet verborgen op de heuvel Hachila,

Nadere informatie

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30

SCHADUW OVER HET EVANGELIE. 26 juni :30 10:30 SCHADUW OVER HET EVANGELIE 26 juni 2016 8:30 10:30 ds. W. Gugler VOORGANGER ds. W. Gugler Jan Pauw OUDERLING Gea van Maanen Lydia van den Broek ORGANIST Jan W. van den Brink Thea Bos LECTOR Desiree van

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon behoort tot de meest bekende personen uit de geschiedenis. Hij wist zich van eenvoudige komaf op te werken tot keizer van Frankrijk en heerser over

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

DIE VIJF DAGEN IN MEI

DIE VIJF DAGEN IN MEI DIE VIJF DAGEN IN MEI 1940 Op initiatief van Martin Lagestee maakte Lagestee Film BV in samenwerking met acht regionale omroepen en in coproductie met NTR en VPRO vijf documentaires met als onderwerp de

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12 Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : 16-21 Johannes 8: 12-20 Tekst : Johannes 8 : 12 NLB 287 : 1, 2 en 5 Lied 26 : 1 en 3 Opwekking 334 Psalm 119 : 12 en 17 Psalm 84 : 5 en 6 Bijeenkomsten in de Stille

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Geloven in hoop en perspectief. Nu mij dit is overkomen

Geloven in hoop en perspectief. Nu mij dit is overkomen Lijden en geloof Nu mij dit is overkomen Geloven in hoop en perspectief GVoor gelovigen is het zoeken naar de zin van het lijden rechtstreeks Als we rondom ons kijken, zien we enerzijds de pijn die mensen

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon?

Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon? In zijn onderwijs spiegelde Samuel zich aan God. Wat betekent de naam Samuel en hoe zag Hanna haar enige zoon? 1 Samuel 1:20 20 Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een

Nadere informatie

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld?

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Koning Asa in voorspoed en tegenspoed. Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Zie I koningen 13 en 2 Kronieken 14 Van Jerobeams dood tot de komst van Elia voor Achab ging het volk Israël

Nadere informatie

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Ps. 93: 1, 4 OB 1.De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand Dat

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Welkom Opwekking 623 met wierook van aanbidding. met de wolk van mijn Geest. met het brood

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Lessen uit de Reformatie

Lessen uit de Reformatie 1517 - Lessen uit de Reformatie - 2017 Deel 2 Herontdekkingen 12 februari 2017 19:00 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Rini Schouten Organist: Ans Kuus Lector: Aone Koopmans Koster: H. van Polen

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

De Tien Woorden. In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector.

De Tien Woorden. In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector. De Tien Woorden In de versies 1-5 en 7 worden de aanhef en de afsluiting altijd door de voorganger gesproken; de Tien Woorden door een lector. 1. DE TIEN WOORDEN ALS SMEKING (Ex. 20:2-17) U roepen wij

Nadere informatie

Maranathakerk. Welkom in de. Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have.

Maranathakerk. Welkom in de. Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have. Welkom in de Maranathakerk Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have Zondag 16 April Beamerteam Centrum-Oost 87: 1, 2, 3 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie