ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG"

Transcriptie

1 ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE Het bedrijf en onze waarden Wat is de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag? Waarom hebben we een Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag? Wie moeten de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag volgen? PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN M.B.T. HET GEDRAG Persoonlijke verantwoordelijkheden van alle collega s Aanvullende verantwoordelijkheden van de directie en senior management MELDEN VAN EEN SCHENDING OF EEN MOGELIJKE SCHENDING Bezorgdheid uiten Medewerking bij interne beoordelingen, audits en onderzoeken BELANGENCONFLICTEN NALEVING VAN DE CODE Relaties met collega s Relaties met leveranciers Relaties met klanten Relaties met concurrenten Relaties met derden STRAFFEN VOOR SCHENDINGEN EINDE DIENSTVERBAND BIJ VLADEX B.V TOEPASSING VAN DE WET SAMENVATTING VAN ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG BEVESTIGING COLLEGA, CONSULTANT EN AANNEMER... 21

3 Introductie 3 1. INTRODUCTIE 1.1 Het bedrijf en onze waarden Vladex b.v. is een dynamisch, snel groeiend internationaal erkend handelsbedrijf met een goede reputatie op het gebied van eerlijkheid, integriteit, en corporate governance op alle werkniveaus. De fundamenten van Vladex b.v. zijn hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van zijn producten en diensten, en een goed ontwikkelde ethische houding van zijn medewerkers. Het behoud van deze reputatie is van het grootste belang; zeker nu ons bedrijf zich zowel nationaal als internationaal aan het uitbreiden is. Wij zijn ons ervan bewust dat we, ongeacht onze plichten en vestigingsplaatsen, ervoor dienen te zorgen dat we ons inspannen om de hoogst mogelijke normen van persoonlijke en zakelijke ethiek te hanteren. De directie en het senior management van Vladex b.v. hebben verder de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de cultuur, het raamwerk en de zakelijke omstandigheden die het mogelijk maken dat alle medewerkers hun werkzaamheden in een veilige en legitieme werkomgeving uit kunnen voeren. Verder doen wij al het mogelijke om een ondersteunend netwerk te ontwikkelen waarbinnen alle werknemers de mogelijkheid hebben hun vaardigheden in te zetten en verbeteren ten einde hun volle potentieel te kunnen benutten. Om dit verder te faciliteren en beschermen heeft Vladex b.v. zijn Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag ( De Code of Code ) geïntroduceerd. Alle werknemers verplichten zich om de belangrijke inhoud van dit document te lezen en begrijpen en te gebruiken als constante referentie voor de duur van hun dienstverband. De Code is van toepassing op alle medewerkers op alle niveaus en moet worden gezien als een gids voor het geval een werknemer wordt geconfronteerd met een mogelijke schending van de voorwaarden van De Code en twijfels heeft omtrent een ethische uitdaging of conflict. Aan het einde van dit document word je uitgenodigd om een formulier te ondertekenen waarin je het begrip en de aanvaarding van de voorwaarden van de Code bevestigd. Dit formulier zal worden bewaard in je personeelsdossier.

4 4 Introductie 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag? De Code is de hoeksteen van de inspanningen van Vladex b.v. om onze activiteiten op een wettige manier en volgens de hoogste ethische normen uit te voeren. Het zet in praktische en duidelijke bewoordingen de toon voor de manier waarop we zaken doen. Er staat in beschreven wat er op elk moment wordt verwacht van alle medewerkers met betrekking tot al onze activiteiten op alle locaties. Naast de algemene regels inzake ethiek en de manier waarop we ons gedragen in ons bedrijf en naar de buitenwereld toe, zijn er ook een aantal persoonlijke verantwoordelijkheden die we hebben tegenover het bedrijf, de medewerkers, de klanten en de leveranciers. Veel van deze verantwoordelijkheden zijn ook opgenomen in dit document. Het bedrijf verklaart zich akkoord om verder te gaan met herzien, bijwerken en doorvoeren van veranderingen wanneer ze denkt dat dit noodzakelijk is, ten einde ervoor te zorgen dat de Code actueel blijft en alle wettelijke of statutaire wijzigingen weerspiegelt. 1.3 Waarom hebben we een Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag? Het naleven van De Code zorgt ervoor dat we onze activiteiten volgens de hoogste integriteitsnormen en op de best passende wijze uitvoeren, wat op zijn beurt vertrouwen en respect bevordert, zowel binnen het bedrijf alsook in relatie met onze klanten, leveranciers, concurrenten, overheden en de gemeenschappen waar we zijn gevestigd. We streven ernaar om te allen tijde een solide reputatie voor integriteit op te bouwen en te behouden, in de wetenschap dat het bereiken van dit doel in grote mate zal bijdragen aan het welzijn van alle medewerkers en het succes van ons bedrijf. 1.4 Wie moeten de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag volgen? De normen van De Code gelden voor alle medewerkers van Vladex b.v., op alle niveaus, in alle landen, en op alle locaties waar we onze activiteiten uitvoeren. Verder zijn alle consultants, vertegenwoordigers en contractanten die voor of namens het bedrijf werken, verplicht om werkwijzes te volgen die in overeenstemming zijn met de bedrijfscultuur en het beleid van Vladex b.v. Dit is vooral belangrijk omdat Vladex b.v. steeds meer activiteiten ontwikkelt op overzeese locaties en als gevolg daarvan meer internationale consultants en contractanten

5 Introductie 5 heeft. Vergeet niet dat in bepaalde landen de normen met betrekking tot bedrijfsethiek soms twijfelachtig kunnen zijn; we mogen evenwel niet toestaan dat onze normen op welke wijze of op elk welk moment dan ook worden aangetast. Het is daarom dan ook belangrijk dat alle medewerkers ervoor zorgen dat, voorafgaand aan toezeggingen, alle consultants en contractanten zich volledig bewust zijn van het beleid en de cultuur van Vladex b.v. en zich akkoord verklaren met De Code. Daarnaast moeten alle consultants en contractanten voortdurend worden gemonitord om ervoor te zorgen dat in hun vertegenwoordiging van het bedrijf, het vereiste bedrijfsgedrag en de ethische normen altijd worden gehandhaafd. Waar vermoed wordt dat dit niet het geval is, dienen medewerkers hiervan hun directe leidinggevende op de hoogte stellen, zodat deze de benodigde maatregelen kan nemen om de situatie aan te pakken, en, indien nodig, zelfs een dienstverband kan beëindiging. Het handhaven van de goede reputatie van het bedrijf is van vitaal belang en de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

6 6 PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN ONDER DE CODE 2. PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN ONDER DE CODE 2.1 Persoonlijke verantwoordelijkheden van alle medewerkers Alle medewerkers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gedrag en moeten te allen tijde als volgt streven naar de hoogste ethische normen: Naleving van De Code met alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die het gedrag van ons bedrijf bepalen, valt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Opgemerkt dient te worden dat bij werkzaamheden op internationale locaties medewerkers kennis dienen te nemen van de relevante internationale, nationale en lokale wetten en te allen tijde moeten zorgen voor de naleving hiervan; Zaken en relaties met onze klanten en leveranciers moeten altijd gepaard gaan met eerlijkheid, integriteit, zorgvuldigheid en toewijding, en uitgevoerd worden op een professionele en hoffelijke manier; De nodige aandacht schenken aan de impact, en het volle besef van de gevolgen van eventuele beslissingen gedurende de loop van de werkzaamheden; Alle zakelijke transacties moeten op de juiste wijze worden goedgekeurd en nauwkeurig worden vastgelegd; Bescherm alle eigendommen, apparatuur en intellectuele eigendommen; gebruik deze alleen voor geschikte activiteiten en niet voor persoonlijk gewin; Indien van toepassing op uw taken; zorg ervoor dat alle procedures voor kwaliteitscontrole en eisen voor de opslag, transport en verplaatsing van de Vladex b.v. voorraad strikt wordt gerespecteerd;

7 PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN ONDER DE CODE 7 Meld elke situatie waarvan u denkt dat onze service aan een klant onder de norm ligt die normaal gesproken wordt verwacht. Houd alle toevertrouwde vertrouwelijke bedrijfs- en eigen informatie volledig geheim en maak deze niet bekend aan derden op een manier die direct of indirect kan leiden tot schade of verlies aan Vladex b.v.; Waar medewerkers toegang hebben tot persoonlijke gegevens van collega s mag deze informatie alleen worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden; Elke legitieme verwijdering van bedrijfsvertrouwelijke en persoonlijke informatie moet worden uitgevoerd op een veilige manier, zoals aanbevolen door het bedrijf; Doe geen bewuste onbevoegde toezeggingen of beloftes die een negatief effect kunnen hebben op het bedrijf; Alle claims voor uitgaven, gemaakt voor bedrijfsactiviteiten, moeten binnen het bedrijfsbeleid vallen. Zakelijke uitgaven moeten altijd legitiem en redelijk zijn en van waarde voor het bedrijf; Het gebruik van bedrijfswagens moet binnen het bedrijfsbeleid vallen; Terwijl beperkt persoonlijk gebruik van het internet en toegang tot het netwerk is toegestaan, moet dit worden beperkt tot beroepsmatige activiteiten, kennisontwikkeling en korte persoonlijke s tijdens de pauzes en buiten de reguliere werkuren. Het bekijken of downloaden van enig pornografisch, beledigend, discriminerend of ander materiaal dat als ongepast wordt beschouwd is ten strengste verboden, evenals het gebruik van computers voor activiteiten als hacken enz., en zal leiden tot disciplinaire maatregelen; Zorg ervoor dat de gezondheids- en veiligheidsregels te allen tijde worden opgevolgd en dat een veilige werkomgeving altijd wordt gehandhaafd. Aandacht voor uw eigen veiligheid en die van uw collega s is van groot belang. Als u een situatie als niet veilig beschouwd dient u zich terug te trekken en hulp in te roepen van uw meerdere. Zorg ervoor dat alle onnodige risico s bij alle activiteiten vermeden worden; Zorg altijd op een juiste manier voor bedrijfsapparatuur en werk zoals geïnstrueerd of geautoriseerd. Vermijd alle handelingen die de schijn van laakbaar gedrag of wangedrag kunnen opleveren; Weiger geen redelijke instructies van een leidinggevende en negeer geen werktaken en verantwoordelijkheden;

8 8 PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN ONDER DE CODE Normen en verplichtingen in verband met het dragen van geschikte kleding op uw werk moeten altijd worden opgevolgd, en waar uniformen of beschermende kleding en schoeisel worden verstrekt door het bedrijf, moeten deze altijd worden gedragen; Verzuim niet op uw werk, kom niet op regelmatige basis te laat zonder een geldige reden en geef geen onjuiste of misleidende informatie om verlof te krijgen; Bemoei u niet met werk of activiteiten, met inbegrip van het zoeken naar of onderhandelen over een dienstverband, die in strijd zijn met de officiële bedrijfstaken, verantwoordelijkheden of functies; Het gebruik van drugs en alcohol op terrein van Vladex b.v. of tijdens het besturen van bedrijfsvoertuigen is ten strengste verboden, met inbegrip van rijden onder invloed, daar dit uw vermogen om de u toegewezen taken uit te voeren kan beïnvloeden en de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen. Vladex b.v. behoudt zich het recht voor om medewerkers te screenen en testen op het gebruik van drugs, indien er een redelijk vermoeden van gebruik bestaat door het gedrag, het uiterlijk of de spraak van een medewerker. Als u voorgeschreven medicijnen gebruikt die uw werk en oordeel zouden kunnen aantasten, moet uw directe leidinggevende meteen worden geïnformeerd; Roken is uitsluitend toegestaan in de daartoe aangewezen gebieden; Zorg ervoor dat alle collega s met respect worden bejegend en een eerlijke behandeling en gelijke mogelijkheden krijgen, zonder discriminatie of intimidatie; Bevorder een cultuur waarin ethisch gedrag wordt erkend en gewaardeerd; Wees te goeder trouw, en houdt u als goede burger aan strafrechtelijke en financiële wetten. 2.2 Aanvullende verantwoordelijkheden van de directie en het senior management Directie en senior management dienen altijd het goede voorbeeld geven hun gedrag als model te stellen voor alle Vladex b.v. medewerkers, waaronder het volgende: Persoonlijke gedragingen en activiteiten moeten te allen tijd onberispelijk zijn en vrij van twijfelachtigheid; Ervoor zorgen dat alle zaken met betrekking tot bedrijfs- en ethisch gedrag effectief worden gecommuniceerd, afgedwongen en voortdurend bevorderd;

9 PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN ONDER DE CODE 9 Ervoor zorgen dat individuele verschillen en culturele diversiteit worden gerespecteerd en dat er geen discriminatie of intimidatie plaatsvindt op de werkplek; Leiding geven door constante bewaking van programma s op het gebied van naleving; Zorgen voor arbeidsomstandigheden, faciliteiten en apparaten die geschikt zijn voor hun doel en goed zijn onderhouden; Creëren van een veilige omgeving voor alle medewerkers en bezoekers; Instrueren van medewerkers op een passende wijze die te allen tijde behoorlijk en ethisch is; Geven van een snelle en eerlijke feedback aan alle medewerkers; Bevorderen van een efficiënt rapportagesysteem dat medewerkers toestaat om persoonlijke en ethische bezwaren in goed vertrouwen te uiten, zonder angst voor beschuldigingen of vergeldingen; Het onmiddellijk nemen van maatregelen ter correctie van geïdentificeerde problemen, gevolgd door eventuele disciplinaire acties.

10 10 MELDEN VAN EEN SCHENDING OF EEN MOGELIJKE SCHENDING 3. MELDEN VAN EEN SCHENDING OF EEN MOGELIJKE SCHENDING 3.1 Bezorgdheid uiten Het is van vitaal belang dat alle medewerkers verplicht zijn om onmiddellijk hun bezorgdheid te uiten omtrent een schending of een mogelijke schending van De Code, of waar sprake is van een situatie die onwettig, onethisch of zelfs gevaarlijk kan te zijn. Het is aanvaard dat dit soms tot een conflict van persoonlijke loyaliteit leidt en derhalve moeilijk kan zijn omdat het mogelijk gevolgen heeft voor een andere medewerker, een familielid of vriend. PROTECT Dit uiten van bezorgdheid dient om het bedrijf en de werknemers te beschermen tegen mogelijke kwaad, wat kan leiden tot schade aan gezondheid, veiligheid of welzijn van andere medewerkers, klanten en leveranciers, en het verlies van vertrouwen en reputatie van het bedrijf als geheel. Naast mogelijk persoonlijk letsel aan medewerkers en bezoekers kan dit ook leiden tot aanzienlijke boetes, schadevergoedingen en andere financiële sancties tegen het bedrijf, alsmede boetes of zelfs gevangenisstraffen voor natuurlijke personen. Aanvankelijke bezorgdheden moeten onmiddellijk geuit worden aan uw leidinggevende. Als het ongepast is uw leidinggevende hierin te betrekken of als u na het uiten van uw bezorgdheid merkt dat uw leidinggevende het niet adequaat heeft afgehandeld, kunt u naar het volgende managementniveau gaan of direct naar de senior directors. Een dergelijke situatie kan zich ook voordoen als u instructies hebt ontvangen van uw leidinggevende die worden beschouwd als onethisch, ongepast of onjuist. Na het uiten van uw bezorgdheid kunt u binnen 2 dagen een reactie van de betreffende leidinggevende, senior manager of directeur verwachten, of eerder als er sprake is van een situatie die bijzonder ernstig of gevaarlijk is en snelle aandacht vereist.

11 MELDEN VAN EEN SCHENDING OF EEN MOGELIJKE SCHENDING Medewerking bij interne beoordelingen, audits en onderzoeken Alle medewerkers zijn verplicht tot volledige medewerking aan interne evaluaties, beoordelingen en onderzoeken. Hier niet aan voldoen kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de ernst van de kwestie die wordt geuit door een medewerker, zal de leidinggevende die deze ontvangt, ofwel de zaak snel behandelen, dan wel deze communiceren met het senior management of de directie. Na onderzoek en evaluatie zullen passende maatregelen worden genomen om de situatie te herstellen of verbeteren en zal feedback worden gegeven aan de persoon die de kwestie heeft geuit. Medewerkers mogen hun officiële posities en werkrelaties niet gebruiken voor het uitoefenen van ongepaste invloed middels het interfereren in interne onderzoeken of bij externe instanties die de wet handhaven. Vladex b.v. tolereert geen vergelding of verwijt tegen een medewerker voor het in goed vertrouwen melden van een kwestie, en zal gepaste disciplinaire maatregelen nemen tegen de degene die zich hieraan schuldig maakt, met inbegrip van de mogelijkheid van dienstbeëindiging.

12 12 BELANGENCONFLICTEN 4. BELANGENCONFLICTEN Alle medewerkers hebben de plicht om te allen tijde te doen wat het beste is voor ons bedrijf en onze klanten. Daarom moeten tegenstrijdige belangen worden voorkomen. Een belangenconflict ontstaat wanneer uw persoonlijke en financiële belangen, of die van mensen die dicht bij u staan (familie, partners of vrienden), in strijd zijn met het onpartijdige functioneren van uw professionele taken en op enige wijze invloed kunnen hebben op uw besluitvorming. U dient altijd op een open manier werken en zelfs de schijn van een belangenconflict vermijden. Alle financiële, zakelijke en andere activiteiten moeten volkomen legaal zijn en vrij van enig belangenconflict. Het kan voorkomen dat u, een familielid of een goede vriend financiële of persoonlijke belangen in een kwestie heeft waarbij namens Vladex b.v. gehandeld wordt, waar tijdens uw werkzaamheden verkregen informatie wordt gebruikt voor persoonlijk gewin, of waar u andere bedrijfsactiviteiten of contacten hebt die uw besluitvorming in verlegenheid brengen en dus invloed hebben op uw vermogen om uw taken op een correcte, eerlijke en onpartijdige manier uit te voeren. Omgang met familie, partners, goede vrienden en andere persoonlijke relaties moet altijd met discretie, integriteit en onpartijdigheid worden omgeven. Dit geldt vooral voor werving, promotie, algemene samenwerking of externe zakelijke transacties. Met nauwe relaties, zelfs wanneer ze niet werkelijk als zodanig kunnen worden geïdentificeerd, kunnen belangenconflicten vaak terecht of onrechte worden waargenomen door andere medewerkers, hetgeen pleit voor voor discretie en integriteit. In het geval dat het bedrijf gelooft dat er feitelijke of schijnbare problemen zijn met nauwe relaties, heeft het bedrijf het recht om de werkafspraken te wijzigen of zelfs het dienstverband van een of beide medewerkers te beëindigen. Het hebben van een ander dienstverband door medewerkers wordt niet aangemoedigd door Vladex b.v. maar is toegestaan. Voorafgaand aan het verrichten van externe arbeid moeten medewerkers echter schriftelijke toestemming krijgen van hun directe leidinggevende en moet aangetoond kunnen worden dat zulke activiteiten geen belangenverstrengeling veroorzaken of de schijn hiervan hebben. Alle externe dienstbetrekkingen moeten worden uitgevoerd buiten uw normale werktijden en zonder behulp van eigendommen en bronnen van Vladex b.v. Dergelijke bronnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: kantoor- en opslagfaciliteiten, computertoepassingen (met inbegrip van en netwerkbronnen), voertuigen, telefoons en intellectueel eigendom. Medewerkers dienen zich ook onthouden van het werken aan bepaalde zaken die de belangen van potentiële werkgevers beïnvloeden bij wie ze op zoek zijn naar werk. Bepalen of er sprake is van een belangenverstrengeling is niet altijd gemakkelijk. Als er enige twijfel bestaat omtrent een mogelijke belangenverstrengeling, dienen alle betreffende medewerkers in overleg te treden met uw leidinggevende, en begeleiding te zoeken voordat er verder kan worden gegaan met deze zaak of andere activiteiten.

13 NALEVING VAN DE CODE NALEVING VAN DE CODE 5.1 Relaties met collega s Vladex b.v. streeft ernaar een eerlijke werkgever te zijn, die alle vormen van vooroordelen en discriminatie wil uitroeien en alleen werknemers beloont op basis van verdienste en goed functioneren. Het bedrijf dient correcte en eerlijke procedures te voeren voor werving, introductie, opleiding, beoordelingen, functioneringsgesprekken, promoties en financiële beloningen. Alle werknemers worden behandeld, en dienen elkaar behandelen, met uiterste bescheidenheid en respect, en hebben het recht om in een omgeving te werken zonder intimidatie, fysiek geweld en misbruik. Het gebruik van ongeschikte en beledigende taal, met inbegrip van vloeken, is verboden. Alle medewerkers moeten een veilige werkomgeving ter beschikking krijgen conform de wettelijke eisen. De privacy van medewerkers met betrekking tot salariëring, medische en andere persoonlijke informatie moet te allen tijde worden gerespecteerd. Medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens van andere medewerkers mogen deze alleen gebruiken voor legitieme bedrijfsdoeleinden en altijd in strikte vertrouwelijkheid. Alle onderzoeken naar bezorgdheden in verband met ethisch gedrag moeten worden uitgevoerd op een eerlijke en correcte manier, zonder vooroordelen en discriminatie. Indien nodig in verband met de te garanderen eerlijkheid, zal een niet bij de ethische kwestie betrokken senior manager zich bezig houden met het onderzoek.

14 14 NALEVING VAN DE CODE 5.2 Relaties met leveranciers Er mag geen compromis gesloten worden in het streven naar de integriteit van Vladex b.v., het is belangrijk dat de leveranciers vertrouwen hebben in de eerlijkheid van onze selectieprocessen en dat alle zakelijke transacties en prijsinformatie strikt vertrouwelijk zijn. Op grond van ons werk komen veel medewerkers in contact met bedrijven die ofwel zaken doen met Vladex b.v. of dat wensen te doen. Dit geldt vooral voor de medewerkers die betrokken zijn bij de aankoop van producten of diensten voor rekening van Vladex b.v. Hoewel het belangrijk is dat de zakelijke relaties met leveranciers worden behouden en ontwikkeld, moeten ze vrij van omkoping of corruptie blijven. In geen geval mag u geld, tegoeden, fooien, extra kortingen of overmatige gastvrijheid en amusement aannemen, en u mag zich nooit op een manier gedragen waardoor u zelf aansprakelijk zou kunnen zijn voor beschuldigingen van oneerlijke inkooppraktijken. U mag op geen enkele manier persoonlijke verplichtingen hebben bij de leverancier. Medewerkers dienen altijd hun gezonde verstand te gebruiken om echte of vermeende conflictsituaties te vermijden. Normale zakelijke attenties, zoals incidentele zakelijke maaltijden met leveranciers, of acceptatie van redelijke en gebruikelijke geschenken of promotionele artikelen met een geringe waarde, zoals petten, pennen, agenda s, kalenders, koffiemokken en dergelijke, zijn over het algemeen aanvaardbaar. Mocht er een geschenk worden aangeboden dat kan worden aangemerkt als buitensporig, dan moet dit worden geweigerd en teruggegeven aan de leverancier met een beleefde toelichting dat een dergelijke actie niet aanvaardbaar is. Als er enige twijfel bestaat dan dient u hieromtrent in overleg te treden met uw leidinggevende. Als het niet mogelijk is om af te zien van geschenken, gastvrijheid of andere voordelen die geacht worden excessief te zijn, of waarvan geoordeeld kan worden dat er onvoldoende voordeel voor het bedrijf bestaat om de acceptatie hiervan te rechtvaardigen, moet u om schriftelijk advies vragen aan uw directe leidinggevende, waarbij aan u opgedragen kan worden de geschenken voor het bedrijf te bewaren, zich ervan te ontdoen of ze te doneren aan een goed doel. Alle aankoopbeslissingen moeten uitsluitend zijn gebaseerd op de beste prijs (inclusief logistieke kosten), beschikbaarheid, service, betrouwbaarheid en geschiktheid voor onze zakelijke behoeften. Alle leverancierscontracten of overeenkomsten op naam van Vladex b.v. dienen alleen te worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Het is belangrijk dat medewerkers die betrokken zijn bij het aankoopproces hun leveranciers kennen en zich aantoonbaar inzetten voor de bedrijfsethiek volgens de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag die vergelijkbaar is met deze Code.

15 NALEVING VAN DE CODE Relaties met klanten Medewerkers mogen niets van waarde aanbieden aan onze bestaande of potentiële klanten, zoals ongepaste betalingen of geschenken, als ze goederen of diensten van Vladex b.v willen verkopen. Mocht u direct of indirect worden benaderd door een klant in verband met een voorstel wat u buitensporig vindt, dan dient u uw leidinggevende bij de eerste gelegenheid om advies vragen. Dit geldt ook voor alle uitdagingen die afwijken van de normen van De Code. U mag geen overeenkomst aangaan of afspraak maken - uitdrukkelijk of impliciet, formeel of informeel, schriftelijk of mondeling - met klanten die de prijzen of andere voorwaarden voor de producten en diensten beperken waardoor ze deze producten of diensten kunnen doorverkopen aan derden. Alle klantencontacten of overeenkomsten aangegaan namens Vladex b.v. mogen alleen worden ondertekend door een vertegenwoordiger van het bedrijf. Waar het uw verantwoordelijkheid is, moeten al uw medewerkers ervoor zorgen dat alle geleverde producten door het bedrijf aan de klanten voldoen aan de vereiste voedselnormen, juist zijn opgeslagen en afgehandeld, en een passende uiterste houdbaarheidsdatum hebben op het moment dat ze worden geleverd aan de klant. Alle transacties met klanten dienen altijd eerlijk en integer zijn. Mocht u merken dat er in een transactie met de klant een fout is opgetreden ten nadele van hem, dan moet u de klant direct kenbaar maken de eventuele verschillen door middel van een tegoed, terugbetaling of andere vorm te zullen corrigeren. 5.4 Relaties met concurrenten EU- en internationale concurrentiewetten zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsomgeving waarin Vladex b.v. werkzaam is; overtreding van dergelijke wetten kan ernstig strafbaar zijn. U mag geen overeenkomst aangaan of afspraak maken met een concurrent - uitdrukkelijk of impliciet, formeel of informeel, schriftelijk of mondeling - over enig aspect van concurrentie tussen Vladex b.v. en de concurrent. Dit kan van toepassing zijn, maar is niet beperkt tot, vaststelling van prijzen, het verdelen van gebieden, de toewijzing van klanten en frauduleuze aanbiedingen, als ook het akkoord gaan met contractvoorwaarden of andere gelijkwaardige activiteiten met een concurrent die negatieve invloeden kunnen hebben op de klant en schadelijk kunnen zijn voor de vrije marktprincipes.

16 16 NALEVING VAN DE CODE Tijdens uw werk kunt u in contact komen met concurrenten. Op geen enkel moment mag u prijzen of andere daaraan gerelateerde handelsbepalingen en voorwaarden bespreken, of informatie delen met betrekking tot Vladex b.v. die niet bestemd zijn voor openbaar gebruik. Mocht een concurrent zo n discussie op gang brengen, dan moet u zich hieruit terugtrekken en uw leidinggevende bij de eerste gelegenheid hiervan op de hoogte brengen. 5.5 Relaties met derden Tijdens uw werk kunt u benaderd worden in verband met informatie of reacties in relatie tot de bedrijfsactiviteiten van Vladex b.v., door bekende of onbekende mensen van buiten uw normale werkzaamheden. Dit kan betrekking hebben op de bedrijfsorganisatie, financiën en handelszaken, of informatie over klanten, leveranciers of collega s. Verzoeken hiertoe kunnen komen van de media, ordehandhavers of regeringsambtenaren. Mocht u dergelijke vragen krijgen, dan dient u geen commentaar te geven en moet u dit bij de eerste gelegenheid aan uw leidinggevende melden. Tenzij de informatie openbaar is, moet alle informatie die aan u is toevertrouwd als strikt vertrouwelijke worden behandeld. Deze mag niet openbaar worden gemaakt of op welk moment dan ook besproken, zelfs niet in een ongedwongen gesprek met familie of vrienden. Dit geldt in het bijzonder wanneer dergelijke informatie kan worden gebruikt op een manier die kan leiden tot schade of verlies, direct of indirect, aan het bedrijf of uw collega s.

17 STRAFFEN VOOR SCHENDINGEN STRAFFEN VOOR SCHENDINGEN Alle medewerkers hebben collectieve verantwoordelijkheden voor hun acties en zijn volledig toerekenbaar. Elke collega die handelt in strijd met de akte of de geest van De Code kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, inclusief dienstbeëindiging en strafrechtelijke procedures. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van wangedrag die kunnen leiden tot te nemen disciplinaire maatregelen: Acties die de voorwaarden van De Code specifiek schenden; Anderen, zowel binnen het bedrijf als er buiten, specifiek verzoeken of dwingen te handelen in strijd met de bepalingen van De Code; Het niet tijdig uiten van een bekende of vermoede schending van De Code; Het niet meewerken aan een onderzoek of navraag naar een mogelijke schending van De Code; Vernietiging, verwijdering, verandering of vervalsing van documenten of overzichten met betrekking tot lopende, dreigende of verwachte onderzoeken, beoordelingen en controles; Verduistering of misbruik van bedrijfseigendommen en activa; Wraakneming of vergelding tegen een collega inzake het in goed vertrouwen melden van een mogelijke schending van De Code; Het niet tonen van goed leiderschap en de toewijding die nodig is voor naleving van De Code en andere van toepassing zijnde wet- en regelgevingen.

18 18 EINDE DIENSTVERBAND BIJ VLADEX B.V. 7. EINDE DIENSTVERBAND BIJ VLADEX B.V. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking bij Vladex b.v. blijven uw geheimhoudingsverplichtingen bestaan; het volgende is van toepassing op alle medewerkers: Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing, moeten alle apparaten en goederen verstrekt door het bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot motorvoertuigen, computers/laptops, mobiele telefoons, promotiemateriaal, sleutels, uniformen en beschermende kleding teruggegeven worden aan het bedrijf; Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, marketingmateriaal en computersoftware moeten ook worden teruggegeven; en geen informatie die niet openbaar gemaakt is, mag in eigendom worden gehouden;

19 TOEPASSING VAN DE WET TOEPASSING VAN DE WET Vladex b.v. neemt haar verantwoordelijkheid om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving erg serieus. Dit is niet alleen goed voor onze integriteit en reputatie; naleving van de wet kan zelfs een voorwaarde zijn voor de omgang met bepaalde klanten. Vladex b.v. is actief in landen over de hele wereld en omdat ons bedrijf groeit, zal het aantal locaties toenemen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zelf kennis nemen van alle relevante lokale en internationale wetten die van toepassing zijn op de plaatsen waar u gevestigd bent of waar u mee te maken hebt, en dat deze zonder uitzondering in acht worden genomen. Op sommige locaties kunnen er ook specifieke culturele eisen worden gesteld die, alhoewel niet noodzakelijk vastgelegd, moeten worden behandeld met inachtneming en respect. We gaan om met voedsel en op een bepaald moment bereiken onze producten het grote publiek. We hebben niet alleen wettelijke verplichtingen, we hebben ook morele verantwoordelijkheden. Met onze leveranciers en klanten maken we deel uit van een proces dat, als we ons werk niet goed doen, ernstige gevolgen kan hebben; schade aan de gezondheid inbegrepen. Daarnaast zijn wij een internationale handelsonderneming en moeten wij ons, door onze bijzondere activiteiten, houden aan alle relevante wetten en regels voor de betreffende handelscontroles, inclusief licenties, vervoersdocumenten, import- en exportdocumentatie, rapportages en documenten en het bewaren ervan, vaak specifiek per land. Diverse wetten, zoals die op het gebied van privacy, gezondheid, veiligheid, milieu, concurrentie en voedselveiligheid zijn behandeld in dit document, en waar deze met name relevant zijn voor medewerkers van Vladex b.v., zijn ze opgenomen in de desbetreffende bepalingen.

20 20 SAMENVATTING VAN 9. SAMENVATTING VAN ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Het doel van de Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag van Vladex b.v. is het handhaven en versterken van de reputatie van het bedrijf, en het bieden van een duidelijk ethisch gedragskader voor alle medewerkers die ermee moeten werken. Natuurlijk kan niet elk gebied van gedrag en ethiek worden afgedekt in dit document; daarnaast kunnen er ook andere specifieke beleidsmaatregelen binnen Vladex b.v. zijn die de verklaringen ondersteunen en verbeteren. Daarom is het ook aan alle medewerkers om zich op een correcte, eerlijke en fatsoenlijke manier te gedragen, met respect voor het bedrijf, haar klanten en leveranciers, en natuurlijk de medewerkers. Het is algemeen aanvaard dat het niet altijd even gemakkelijk is om het juiste te doen, en als u twijfelt, wees dan niet bang uw leidinggevende of senior manager om advies te vragen. Het bedrijf heeft een open deur-beleid, en als we op de hoogte worden gesteld van een probleem dan kunnen we er wat aan doen - en zullen we er wat aan doen. Bedrijfswaarden worden meestal uitgedrukt in termen van interacties van het bedrijf ten opzichte van haar klanten en leveranciers, en natuurlijk het personeel. De Ethische Gedragscode en Normen voor Zakelijk Gedrag definieert ons bedrijf en maakt voor iedereen duidelijk dat het gebaseerd is op eerlijkheid, integriteit, respect en billijkheid in alles wat we doen. Het bedrijf en alle medewerkers hebben een collectieve verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, die, indien gerespecteerd, in hoge mate bijdraagt aan het succes van het bedrijf en een veilige en wettelijke juiste omgeving om in te werken. Hartelijk dank voor uw inzet voor het bedrijf en de te verwachte naleving van De Code. Vladimir Cosic Directeur

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Procedure Algemeen P-PZ-340

Procedure Algemeen P-PZ-340 ETHISCHE CODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 1.1 CONO Kaasmakers en onze waarden 1.2 Wat is de 1.3 Waarom hebben we een 1.4 Reikwijdte van de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013.

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. Bouwvereniging Ambt Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. 1 1. Inleiding Bouwvereniging Ambt Delden is een maatschappelijke

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode VvE Totaalservice

Gedragscode VvE Totaalservice Gedragscode VvE Totaalservice Versie: 1.0 Datum: 01-08-2016 VvE Totaalservice biedt dienstverlening aan op het gebied van VvE Beheer aan professionele zakelijke en/of georganiseerde opdrachtgevers. Directieleden

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie