Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend."

Transcriptie

1 Voorzitter vergadering door te geleiden naar de minister van Financiën. Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Verbugt. Mevrouw Verbugt (VVD): Mijnheer de voorzitter! Via de pers hebben wij kennis kunnen nemen van de einduitkomst van een nog niet openbaar gemaakt rapport over een onderzoek door het Landbouw economisch instituut, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de gevolgen van de aanleg van de HSL-zuid voor de tuinbouw in de Zuidhollandse zogenaamde B-driehoek. Volgens de kranteberichten zou de schade voor de tuinbouwsector daar 30 mln. bedragen, maar deze uitkomst staat toch wel in heel schril contrast met het verslag van een onderzoek van het bureau Haskoning, dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat eerder heeft ontvangen van de Tuinbouw structuurcommissie Zuid-Holland. Volgens dat onderzoek zou de schade 1 mld. gaan bedragen. Ik wil de minister van Verkeer en Waterstaat daarom vragen of zij het LEI-rapport zo snel mogelijk aan de Kamer wil doen toekomen, vergezeld van een nader uitgewerkte reactie op de twee voorliggende rapporten, zodat de Kamer een verantwoorde afweging kan maken. De heer Reitsma (CDA): Mijn fractie ondersteunt dit verzoek en wil hieraan een tweede verzoek toevoegen. Wil de minister van Verkeer en Waterstaat in dezelfde brief ook de exacte procedurele stand van zaken bij de besluitvorming van de HSL meedelen? De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daartoe wordt besloten. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 21 maart 1994 te Noordwijk tot stand gekomen verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en, respectievelijk, de Volksrepubliek Benin, het Koninkrijk Bhutan en de Republiek Costa Rica inzake duurzame ontwikkeling (23949). De algemene beraadslaging wordt geopend. Mevrouw Roethof (D66): Voorzitter! In de internationale politiek is het niet goed mogelijk om vrijelijk van gedachten te wisselen. Iedere zienswijze is gekleurd door belangen, door omvang, geografische ligging en door macht. Dit gegeven kan men niet wegredeneren door in de duurzaamheidsverdragen die wij vandaag bespreken, een soort principiële gelijkwaardigheid vast te leggen. Nederland is niet gelijk aan Benin of aan Bhutan en ook niet aan Costa Rica. Maar dat door deze minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gezocht naar een vorm waarbij de donor niet dominant is, vinden wij heel goed. Wij zijn wat sceptisch over de landenkeuze en over de uitwerking, maar het idee spreekt ons erg aan. De poging is zeer sympathiek. Het idee voor deze duurzaamheidsverdragen ontstond op de wereldmilieutop in Rio de Janeiro. Achteraf gezien, blijkt dat het eigenlijk een van de weinige tastbare resultaten is van het wereldklimaatverdrag uit Deelt de minister onze zorgen over het functioneren van de UNEP? Meent hij dat de uitvoering van de global environment facility bij de UNEP, de UNDP en de Wereldbank in goede handen is? De klimaatconferentie van de Verenigde Naties van dit jaar in Berlijn heeft het mondiale milieubeleid gelukkig weer een impuls gegeven. De minister van VROM heeft in Berlijn ook namens de OESO en het internationaal energieagentschap gesproken over de noodzaak een duurzaam consumptiepatroon te ontwikkelen. Wij vroegen ons af in hoeverre de inbreng van Nederland en van de drie verdragspartners aan de vooravond van de Berlijnse conferentie onderling is besproken. Het sympathieke element van de duurzaamheidsverdragen is dat zij ons dwingen om het beslag dat wij leggen op de milieugebruiksruimte, te vergelijken met het beslag dat landen als Bhutan en Benin daarop leggen. Volgens de stichting Eco-operation is het CO 2 -verbruik per hoofd van de bevolking 300 maal hoger dan in Bhutan en Benin. In Costa Rica is dat iets genuanceerder. Als deze verhouding klopt wij horen dat graag van de regering zouden wij in het kader van de wederkerigheid toch aan straffere maatregelen moeten denken dan aan die welke nu in het NMP-plus staan. Hiermee ben ik aangeland bij een cruciale vraag in dit debat. Nemen wij onze verplichtingen wel serieus? Hoe is het mogelijk dat ik gisteren in de krant kon lezen, dat de minister van Verkeer en Waterstaat bij de feestelijke opening van een winkelcentrum op Schiphol stelt, dat Schiphol de milieudoelstellingen niet haalt? Wat vindt deze minister daarvan? Erger nog: hoe gaan Benin, Bhutan en Costa Rica dit opvatten? Vermoedelijk heeft Bhutan nog niet op de toespraak van minister Jorritsma gereageerd. Wij hebben begrepen dat dit land zich als het om kritiek op Nederland gaat, terughoudend opstelt. Volgens de regering komt dat zo lazen wij in de nota naar aanleiding van het verslag doordat de culturele barrières te groot zijn en doordat er een gebrek is aan human resources. In die nota staat: Wij moeten voorkomen dat de wederkerigheid als een nieuwe conditionaliteit wordt ervaren. Daarom is door de vier verdragslanden in maart 1994 afgesproken dat men gezamenlijk een beleidskader zal formuleren. Mij klinkt dat allemaal erg Nederlands in de oren. In ieder geval heeft Bhutan aangeboden om deze gedachte uit te werken en op te schrijven. Is dat al gebeurd? Of wordt het opstellen van zo n document daar ginder ook als een conditie ervaren? De samenwerkende energiebedrijven verenigd in de stichting FACE hebben het plan opgevat om de CO 2 -uitstoot in eigen land te compenseren door in Bhutan bomen aan te planten, dit in het kader van de joint implementation. Is het juist dat Bhutan hier weinig in ziet? Gaat het als dat het geval is, door? Of wijkt FACE uit naar een ander land, bijvoorbeeld naar Costa Rica waar men geen moeite heeft met het concept van de joint implementation? In Costa Rica heeft men nog een ander idee ontwikkeld voor duurzaam bosbeheer, het zogeheten kooldioxydefonds. De eigenaar van het land krijgt jaarlijks een vergoeding voor het laten staan van zijn TK

2 Roethof bomen. Het geld kan van buitenlandse donateurs komen het kunnen regeringen zijn, maar ook particulieren die in ruil voor hun gift certificaten krijgen. Wat zij precies met dat certificaat kunnen doen, is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is wel een idee dat uitwerking verdient, omdat het lijkt op de verhandelbare emissierechten. Zou iets dergelijks in Bhutan en Benin kunnen worden toegepast? Bhutan wil, zo lazen wij in de nieuwsbrief van de stichting Eco-operation niet al te hijgerig aan de slag gaan met projecten, dit tot teleurstelling van de Nederlandse delegatie die juist heel graag een lijst met projecten had opgesteld. Klopt het, zoals in de Volkskrant stond, dat Nederland niet mee wil werken aan de horizonvervuiling in Bhutan door daar een aantal hoogspanningsmasten neer te zetten? Klopt het ook dat de masten het stoken van brandhout in woningen verminderen en het project wel degelijk een milieudoelstelling heeft? Wie heeft de medewerking geweigerd: de stichting Eco-operation of het ministerie van Buitenlandse Zaken? Mijn fractie wil in ieder geval graag weten hoe de verantwoordelijkheden precies verdeeld zijn. In de toekomst wil de minister voor Ontwikkelingssamenwerking de uitvoering van de verdragen geheel in handen van de stichting leggen. Wij zouden graag zien, dat hij een constructie kiest, waarbij dit werk in ieder geval wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid blijft vallen. Dit terzijde. Ik sprak over de hoogspanningsmasten in Bhutan. Is dat nu één ongelukkig voorbeeld of is de dominantie van Nederlandse kant ondanks alle mooie beloften volop aanwezig? Eerlijk gezegd vrezen wij dat overwicht in de betrekkingen niet te vermijden is, zolang het geld alleen uit Nederland komt. De gelijkwaardigheid die hier ontstaat, lijkt nogal op de gelijkwaardigheid tussen een vermogend man en een jeugdige, normaal verdienende maîtresse. Misschien niet eens zo n slechte vergelijking: zij heeft de toekomst, maar voorlopig heeft hij het voor het zeggen. Daarom lijkt het ons goed om het budget voor de uitvoering van de duurzaamheidsverdragen in ieder geval klein te houden. Hoe groter het wordt, hoe moeilijker het zal zijn om het principe van de wederkerigheid in de praktijk te brengen. Op het totaal van onze ontwikkelingsbegroting is dit echt een kleine post. Het kan naar ons idee een ideale proeftuin zijn om het landenprogramma met nieuwe ervaringen te verrijken. Wij maken ons wel zorgen over de onderschrijding op dit artikel. Van overschrijding is geen sprake; het geld wordt niet uitgegeven. Vorig jaar kon een bedrag van 2 mln. niet aan Costa Rica worden uitgekeerd en Bhutan liep maar liefst 4 mln. mis. Het laatste had te maken met de sluiting van een houtfabriek die niet tijdig tot stand kwam. Voor Bhutan staat jaarlijks 6 mln. op het programma. Als 4 mln. daarvan niet wordt uitgekeerd vinden wij dat erg veel. Kan de minister hierover opheldering geven? Dit brengt mij op een paar vragen die wellicht net iets buiten dit kader vallen maar misschien ook niet. Deze vragen bereikten ons via de stichting Tropenbos en luiden: Waarom lukt het niet om de bestemde 50 mln. voor behoud van het tropisch bos uit te geven? Stelt het departement soms al te gedetailleerde eisen aan de plannen die hiervoor ingeleverd moeten worden? Tot slot wil ik nog enkele vragen stellen naar aanleiding van de schriftelijke voorbereiding van dit debat. Is er nog steeds geen duurzame-ontwikkelingstoets? Wanneer komt de milieueffectrapportage voor de internationale samenwerking? Hoe wil de regering het draagvlak in de Nederlandse samenleving voor deze verdragen vergroten? Hoe staat het met de plannen tot uitbreiding van het aantal landen? De gedachte is geopperd om daarbij ook andere geïndustrialiseerde landen te betrekken, zodat meer evenwicht ontstaat. Wordt daaraan gewerkt? Bij de onbegrensde duur van de verdragen blijven wij vraagtekens plaatsen. Laten wij in ieder geval een moment afspreken waarop wij de gang van zaken rond deze verdragen evalueren. Het verslag van het bezoek van onze eigen kamercommissie aan Bhutan hebben wij met veel interesse gelezen. Mede daardoor vinden wij het op dit moment niet nodig om over de vreemdelingenpolitiek van het koninkrijk Bhutan jegens de Nepalezen te spreken, al zal mijn fractie op dit punt zeker de vinger aan de pols houden. De regering is van mening, zo las ik in de nota, dat ernstige schending van mensenrechten door Bhutan strijdig kan zijn met het verdrag. Kan het ook een reden zijn tot opzegging van het verdrag? Wil de minister iets zeggen over de vraag hoe op grond van de duurzaamheidsverdragen de biodiversiteit kan worden bevorderd? Kan op grond daarvan het ethisch ondernemen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door keurmerken? In Costa Rica liggen wat dat betreft op het vlak van de bananen en koffie natuurlijk uitstekende mogelijkheden. Bovenal blijft toch de vraag: hoe zal het kabinet de rest van Nederland aan het verstand brengen dat 134 auto s per vierkante kilometer, waar ook nog eens gemiddeld kilometer per jaar mee gereden wordt, gewoon te veel is? Van die autoritten is 42% korter dan 5 kilometer. De CO 2 -uitstoot kan worden verminderd met 5 tot 10 miljard kilogram per jaar door die afstanden per fiets of met het openbaar vervoer af te leggen. En dan heb ik het nog niet eens over onze fenomenale veestapel gehad. Wellicht is het een idee voor de delegaties uit Bhutan, Benin en Costa Rica om daar tijdens het volgende periodiek beleidsoverleg over te beginnen. Mevrouw Vos (GroenLinks): Ik vind het zeer interessant dat mevrouw Roethof inging op de wederkerigheid, die uiteraard van groot belang is, en vooral op de CO 2 -uitstoot in Nederland. Zij vroeg aan het kabinet of het niet tijd is de doelstellingen in het NMP-plus verder aan te scherpen. Zij vroeg ook hoe het mogelijk is dat de minister van Verkeer en Waterstaat gewoon zegt dat de uitbreiding van Schiphol veel extra milieuvervuiling met zich brengt, maar dat dit helaas niet is te voorkomen. Blijkbaar vindt mevrouw Roethof dat het kabinet zich daarbij niet moet neerleggen. Wat gaat haar fractie doen? Welke aanscherping van de doelstelling inzake CO 2 bepleit zij? En als inderdaad blijkt dat Schiphol en het milieu niet samengaan, wat doet de fractie van D66 daar dan aan? De voorzitter: Het debat gaat niet over deze onderwerpen, hoe belangrijk zij ook zijn. Als u daarover wilt debatteren, moet dat afzonderlijk worden geagendeerd. Ik heb begrepen dat mevrouw Roethof ze meer als illustratie heeft bedoeld en TK

3 Roethof niet als onderwerpen van een uitvoerig debat. Nu u de vraag hebt gesteld, mag mevrouw Roethof antwoorden. Ik zal op dit punt echter geen verder debat toestaan, omdat wij anders buiten de orde van dit agendapunt komen. Daarmee is niet gezegd dat het onderwerp irrelevant zou zijn. Mevrouw Roethof (D66): Ik dank mevrouw Vos voor de vraag. Mijn fractie vindt inderdaad dat er meer moet worden gedaan aan het terugdringen van de automobiliteit en dat bij het aanleggen van nieuwe wegen uiterste zorgvuldigheid moet worden betracht, dan wel dat helemaal geen nieuwe wegen moeten worden aangelegd. Daarnaast willen wij een heffing op kerosine. U kènt al onze punten wel. Dat ik ze in dit verband nog eens ter sprake heb gebracht, is logisch. Het gaat immers om milieuverdragen waarbij het aspect wederkerigheid zeer belangrijk is. Ik heb om een reactie van deze minister, en dus van het kabinet, gevraagd op de toespraak die minister Jorritsma heeft gehouden bij de opening van het winkelcentrum op Schiphol. Dat lijkt mij een normale vraag. Het kabinet heeft zich gebonden aan een aantal milieudoelstellingen als randvoorwaarden voor de uitbreiding van Schiphol. Wij gaan ervan uit dat het kabinet zich daaraan houdt. Als dat niet gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat het kabinet zich hieraan móet houden. De heer Van Middelkoop (GPV): Mijnheer de voorzitter! Wat men ook kan zeggen van het drietal verdragen dat vandaag ter goedkeuring voorligt, naar hun inhoud zijn het in elk geval interessante verdragen. Ze vormen niet alleen een bilaterale vertaling van de Rio-verklaring en van Agenda 21, hiermee wordt ook een poging gedaan om het beginsel van wederkerigheid te introduceren in relaties met ontwikkelingslanden. De introductie van dat beginsel en dit type internationale relaties mag een novum heten. Het is een weerspiegeling van het onmiskenbare feit dat wij, zeker als het over duurzaamheid gaat, leven in een steeds kleiner wordende wereld, een global village, waarin belangrijke verantwoordelijkheden minder nationaal en meer gemeenschappelijk zullen worden beleefd. Wie het wat hoogdravend wil formuleren, kan zeggen dat deze verdragen een uitwerking vormen van belangrijke, morele regels die het volkenrecht dragen, namelijk internationale solidariteit, wederzijdse aansprakelijkheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Na dit te hebben opgemerkt, lijkt het evenwel verstandig om weer met beide benen op de grond te komen, al was het maar om te voorkomen dat deze verdragen het slachtoffer zouden worden van te hoge pretenties. Je verbetert de wereld nog niet ècht met een budget van 26 mln. per jaar. Toch is dat nog geen reden om deze investering na te laten. Voorshands lijkt het verstandig, het experimentele karakter van deze verdragen te benadrukken. Ik gebruik het begrip experimenteel omdat nu eens niet de multilaterale weg wordt gekozen maar de bilaterale. Ik neem ook ter harte wat de minister ter zake opmerkte bij de begrotingsbehandeling van het vorige jaar, namelijk dat de Kamer goed moest weten wat zij zou doen als zij de desbetreffende verdragen zou accepteren. Hij doelde toen vooral op de gevolgen voor ons eigen land en ons milieubeleid. Welnu, ik vrees dat de minister op dit punt meer heeft gesuggereerd dan kan worden waargemaakt. Juist op dit punt is de minister in de nota naar aanleiding van het verslag op vragen van mijn fractie rijkelijk vaag gebleven. Zo stelt hij dat het beginsel van wederkerigheid aan partners de mogelijkheid biedt om commentaar te leveren en zo mogelijk invloed uit te oefenen op elkaars beleid en activiteiten met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Dat mag waar zijn, voorzitter, het is allemaal nog maar zeer weinig concreet. De minister heeft bij de begrotingsbehandeling een voorbeeld genoemd dat nogal de aandacht heeft getrokken. Op grond van deze verdragen zou een land als Bhutan iets mogen zeggen over de toekomst van Schiphol. Dat voorbeeld was ongetwijfeld een eye-opener maar wel een met vooralsnog een zeer gering realiteitsgehalte. Immers, wie over de toekomst van Schiphol wil meepraten of het nu een lokale actiegroep of de koning van Bhutan is moet wèl weten waar het over gaat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat men de drie landen waar het om gaat, vooralsnog zwaar overvraagt als van hen wordt verlangd een verantwoorde bijdrage te leveren aan die Nederlandse milieudiscussie. Interessanter en ook relevanter is het andere voorbeeld dat de minister bij de begrotingsbehandeling noemde, namelijk ons Waddengebied als ecologisch waardevol gebied, vergelijkbaar met de tropische regenwouden van Costa Rica en Bhutan. Toch blijf ik het een interessante vraag vinden in hoeverre in het kader van deze verdragen stimulansen kunnen ontstaan die verandering van eigen beleid tot gevolg hebben. Wij zijn, als het over milieubeleid gaat, soms misschien wat te zelfingenomen. Juist dan is het goed dat anderen ons een spiegel voorhouden. Ik vraag in dit verband de minister of het niet beter was geweest wanneer zijn collega van VROM wat nadrukkelijker bij deze verdragen betrokken zou zijn geweest. Natuurlijk, de handtekening van minister De Boer staat eronder, maar daar lijkt het bij te blijven. Ook nu zijn het de woordvoerders voor ontwikkelingssamenwerking die het debat voeren met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Daardoor blijft de aandacht vooral gevestigd op de ontwikkelingslanden en minder op het eigen land. Wellicht zou het een aardig parlementair experiment zijn, dit debat nog eens over te doen, maar dan uitsluitend met de milieuwoordvoerders en de minister van VROM. Voor mevrouw Vos en mijzelf moet ik hier een uitzondering maken, omdat wij beiden deze twee kwaliteiten in één persoon verenigen. Hier kan de vraag aan gekoppeld worden of het wel zo vanzelfsprekend moet worden geacht, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking de uitvoering van de verdragen financiert. Is het wel zo logisch dat deze minister, die de laatste jaren bijvoorbeeld al een deel van de financiering van vredesoperaties voor eigen rekening heeft genomen, nu ook een deel van het internationale milieubeleid gaat betalen? Op een vraag van mijn fractie zegt de minister in de nota naar aanleiding van het verslag, dat deze verdragen materieel zijn te beschouwen als vallend onder de 0,1% BNP die ingevolge de Rio-afspraken voor TK

4 Van Middelkoop internationale milieudoelen zal worden aangewend. Hij had moeilijk anders kunnen antwoorden. Echter, wij weten allen dat hierover in de toegezegde herijkingsnota nader uitsluitsel zal worden gegeven. Mag ik het dan zo beschouwen, dat de minister deze financiering uit eigen ontwikkelingsmiddelen vooralsnog beschouwt als een financiering onder voorbehoud? Dit lijkt mij ook voor de Kamer van belang, want ik heb er weinig zin in om later tegengeworpen te krijgen, dat met de goedkeuring van deze verdragen ook de Kamer al zou hebben ingestemd met de financiering van internationaal milieubeleid uit bestaande daar gaat het natuurlijk om ontwikkelingsgelden. Kortom, als de minister op dit punt nog een krachtig woord wil spreken, nodig ik hem daar graag toe uit. Het ligt in het voornemen van de minister, de uitvoering van deze verdragen in handen te leggen van de stichting Eco-operation. Algemeen wordt erkend dat het daarbij van belang is, dat ook het bedrijfsleven een belangrijke rol zal spelen. Is al duidelijk wie de zetel zal innemen in de raad van advies, die is gereserveerd voor een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven? Waarom hebben wel DGIS en de departementen van LNV en VROM zitting in deze raad, maar Economische Zaken niet? Juist voor dat departement kan het belangrijk zijn, als het nadrukkelijk wordt betrokken bij dit type internationaal beleid. Waarom is dat niet gebeurd? De minister overweegt, het beschikbaar gestelde budget na een overgangsperiode over te hevelen naar de stichting. Ik ben er nog niet uit of dit verstandig is. Een argument pro is, dat op deze manier een meer onafhankelijke organisatie de noodzakelijke ruimte krijgt om ook kritiek op het Nederlands beleid uit te oefenen. Weet de minister of deze wijze van uitbesteding, enigszins analoog aan het bekende type medefinancieringsorganisatie, door de drie verdragspartners op prijs wordt gesteld? Daar tegenover ik kom een beetje in de buurt van de opmerking van mevrouw Roethof van zoëven kan niet worden ontkend dat het om verdragen gaat die allereerst staten verplichten. Het moet immers allereerst gaan om een beter overheidsbeleid. Welnu, is het dan verstandig om je bestuurlijk van deze verantwoordelijkheden te bevrijden, door de gehele uitvoering in handen te leggen van een particuliere organisatie? In hoeverre zal in de nabije toekomst deze minister nog rechtstreeks door de Kamer zijn aan te spreken op de wijze van uitvoering door de stichting? Dit is exact dezelfde vraag als mevrouw Roethof zoëven stelde. Dat zal toch minder het geval kunnen zijn naarmate de verantwoordelijkheid binnen de stichting meer in handen van maatschappelijke organisaties komt. Kortom, ik stel het op prijs als de minister nog eens op dit punt wil ingaan. Als ik het goed heb begrepen, is er nog altijd geen definitief standpunt ingenomen en kunnen wij er de komende jaren nog over spreken. Ik zou dat ook zeer op prijs stellen. In dit debat krijg ik echter graag het begin van een antwoord. Op de selectie van de drie landen, Costa Rica, Bhutan en Benin, heb ik weinig aan te merken. Je moet ergens beginnen. Costa Rica lijkt mij in elk geval een goede keus. Of dit ook van Bhutan gezegd kan worden, moet nog blijken. Het land ligt niet alleen letterlijk, maar ook cultureel mijlen ver van Nederland verwijderd. Dat het land een staatsgodsdienst, te weten het boeddhisme, kent, is ook geen aanbeveling. Wellicht kunnen dit soort internationale contacten het land op dit punt uit het isolement halen. In de nota naar aanleiding van het verslag lees ik dat in het kader van het verdrag in Benin een ambassade is geopend. Dat gaat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een stuk gemakkelijker af dan zijn collega van Buitenlandse Zaken, zo zeg ik, de debatten met minister Van den Broek in de afgelopen jaren in herinnering roepend. Uit welke middelen wordt deze ambassade overigens gefinancierd? Mag ik aannemen dat deze post ook nog andere zaken zal behartigen dan die welke voortvloeien uit het verdrag? Ten slotte wil ik kort stilstaan bij de manier waarop wij de komende jaren de uitvoering van de verdragen zullen moeten volgen. Op een vraag van de CDA-fractie merkt de minister in de nota naar aanleiding van het verslag op, dat de huidige DGISprocedure zal worden vervangen door een duurzameontwikkelingstoets, maar dat deze nog niet beschikbaar is. In hoeverre is dat een handicap? Zal deze duurzame-ontwikkelingstoets worden opgesteld in samenwerking met de andere landen, dus de drie verdragspartners? Kan de minister meedelen hoe hij zich voorneemt de Kamer in de komende jaren te informeren over de voortgang en de uitvoering van deze verdragen? Zowel het experimentele karakter als de wens van de minister om er nog een vierde land bij te zoeken, betekenen dat de Kamer goed moet weten hoe een en ander zich de komende tijd ontwikkelt. Overigens, of er nog een verdrag met een vierde land zou moeten worden gesloten, lijkt mij een zaak die beter even kan wachten, bijvoorbeeld tot het moment waarop wij enig zicht hebben op de werking van deze verdragen en tot de stichting Eco-operation zich heeft bewezen. Hoe denkt de minister daar thans over? Er is al een begin met deze discussie gemaakt bij de begrotingsbehandeling. Ten slotte. Het lijkt mij ook verstandig, na een aantal jaren de uitvoering van deze verdragen niet alleen aan een reguliere evaluatie te onderwerpen, maar ook te bezien of ze eventueel zouden moeten worden opgezegd, dan wel of er, om het wat vriendelijker te zeggen, op deze weg verder moet worden gegaan. Laten wij niet vergeten dat dit soort overeenkomsten zeer kwetsbaar zijn. Er is slechts een minimum aan kwade zin nodig om ze te ridiculiseren, en dat gebeurt ook al. Zo las ik ergens een vergelijking met Postbus 51-berichten. Als dit meer gebeurt, dan is het beschadigend voor het hele terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Het lijkt mij dan ook gewenst, vandaag vast te leggen dat wij deze verdragen materieel bijvoorbeeld vijf jaar een kans geven, om de zaak dan opnieuw te bezien. Amendering van het goedkeuringsvoorstel is daarvoor niet nodig, er kan worden volstaan met een heldere uitspraak van minister of Kamer. Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA): Voorzitter! De duurzaamheidsverdragen hebben het karakter van een raamwerk. Ze vormen een nieuwe aanpak, een experiment om op basis van de principes van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en maatschappelijke participatie duurzame ontwikkeling te TK

5 Van Ardenne-van der Hoeven bevorderen. Op dit moment is niet te voorzien of te overzien, welke uitwerking deze aanpak zal hebben en of die ook aan de verwachtingen van de deelnemers voldoet. Dat kunnen er overigens gelet op de beoogde maatschappelijke participatie, vele zijn. Het is onduidelijk of er voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak zal blijven bestaan voor de uitvoering van projecten en programma s en voor het opzetten van nieuwe initiatieven in de vier verdragsstaten. Toch lijkt de keuze voor een meerjarige relatie met Benin, Bhutan en Costa Rica een goede. Ze behoren immers alle drie tot de groep van de allerarmste landen. Nog lopende ontwikkelingsprojecten van de Nederlandse overheid zullen, naar ik aanneem, onder de werking van de verdragen geplaatst worden. In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de regering de 90 vragen van de Kamer uitgebreid beantwoord, waarvoor dank. Toch nog enkele opmerkingen en kanttekeningen van onze fractie. De verdragen komen voort uit afspraken op de conferentie van Rio, waarbij de verklaring van Rio de Janeiro over milieu en ontwikkeling en Agenda 21 het inhoudelijke kader vormen. Met alle respect voor de procesmatige aanpak van de verdragen lijkt het de CDA-fractie ten minste gewenst om de doeleinden uit Agenda 21 per verdragsland nader uit te werken. Op basis daarvan kunnen projecten en programma s worden getoetst op zin en onzin en zijn aparte criteria voor participerende organisaties en het bedrijfsleven niet nodig. Is de nog op te stellen duurzameontwikkelingstoets het instrument daartoe? Kan de minister aangeven, hoe er in het kader van de verdragen concreet uitvoering wordt gegeven aan Agenda 21? En wie bewaakt de samenhang van de projecten en de programma s? Ik wijs in dit verband op de concrete doelstelling in ons NMP-plus met betrekking tot bijvoorbeeld het terugdringen van de uitstoot van CO 2, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het energieverbruik, het mestoverschot en de uitstoot van nitraat en fosfaat. Kunnen dergelijke concrete doeleinden voor Benin, Bhutan en Costa Rica worden vastgesteld? Of zijn deze al vastgesteld? Het lijkt mij dat zonder concrete, vastgestelde doeleinden selectie van voorstellen en ideeën nauwelijks mogelijk is. Wij hebben ons verbaasd over het antwoord van de ministers op de vraag van de GPV-fractie over de financiering van de uitvoering van de verdragen, dat deze conform de afspraken van Rio onder de 0,1% van het BNP zal vallen. Waar halen zij dit cijfer vandaan? Is dit al in de begroting verwerkt? Neemt de minister een voorschot op de herijkingsdiscussie? Komt dit bovenop het huidige ODApercentage van 0,81? Of valt het impliciet onder het huidige budget van Ontwikkelingssamenwerking? Dan zou het gaan om een herschikking van de middelen. Graag een reactie van de minister. Een van de verdragsprincipes, brede maatschappelijke participatie, verdient volgens onze fractie meer dan gewone aandacht. Ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, is vooral een zaak van mensen en hun organisaties. De vraag op welke wijze maatschappelijke participatie wordt verbreed en verdiept, is in de nota naar aanleiding van het verslag helaas niet beantwoord. Hoe denkt de minister dit uit te werken? Te denken valt aan het bevorderen van samenwerking tussen lokale en regionale overheden, de uitwerking van de lokale Agenda 21. Dit is in Bhutan, waar maatschappelijke organisaties geheel ontbreken, een mogelijkheid die uitwerking behoeft. Te denken valt aan het bevorderen van initiatieven van het bedrijfsleven, energiebedrijven, land- en tuinbouw, bos- en houtbouw, agri-business, het onderwijs, universiteiten en waterschappen. Te denken valt ook aan het op termijn geheel overdragen van de ontwikkelingsrelaties aan het particuliere initiatief. In dit verband zet de fractie van het CDA vraagtekens bij de onbepaalde duur van de verdragen. Deze kan duurzame verwachtingen bij de verdragslanden en de participanten wekken. Het is de vraag of de Nederlandse overheid en de andere overheden aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Ik weet dat er een opzeggingsclausule is, maar betrouwbaarheid vraagt zekerheid over de termijn waarop samenwerking wordt beoogd. Het lijkt de fractie van het CDA noodzakelijk, nu al een termijn af te spreken, niet te kort en ook niet te lang, met de afspraak dat deze stilzwijgend verlengd kan worden. Wij overwegen een motie op dit punt. Op dit moment zijn al enkele projecten gestart en andere zijn in voorbereiding. Dat is prima. Er is veel enthousiasme, niet alleen in Nederland, maar ook in Bhutan, waar ik in januari in een gesprek met de task force kon vernemen hoe serieus daar aan de uitwerking van de verdragen gewerkt wordt. Overigens heeft de gemiddelde Bhutaan nooit van duurzame ontwikkeling gehoord. Het land is nauwelijks geïndustrialiseerd. Er is zeer beperkt gemotoriseerd verkeer en een zeer beperkte energievoorziening. De landbouw, waarvan 90% van de bevolking leeft, wordt voornamelijk met de hand bedreven. Het merendeel van de Bhutanen kan lezen noch schrijven. Enige organisatiegraad ontbreekt. Wel wordt via lokale en regionale overheden betrokkenheid van Bhutanen bij de activiteiten van de task force beoogd. Deze betrokkenheid lijkt mij een nadrukkelijke voorwaarde voor het ontwikkelingsproces. Dit geldt ook voor de twee andere landen, Costa Rica en Benin. Daar zijn meer mogelijkheden voor maatschappelijke participatie, doordat er structuren aanwezig zijn. Toch is ook in die landen inschakeling van maatschappelijke organisaties door de overheid geen vanzelfsprekendheid. Hoe wordt deze bevorderd? De vrijblijvende houding die Costa Rica op dit punt inneemt, lijkt ons weinig constructief. Hoe denkt de minister hierover? Graag ziet de fractie van het CDA over enige tijd, zeg twee jaar, een tussentijdse rapportage met daarin een antwoord op de volgende vragen. Welke activiteiten zijn er in het kader van de verdragen gaande in de drie landen, welke samenhang zit erin en hoe lang lopen de projecten en programma s? Wie zijn bij de programma s en projecten betrokken? Welke Agenda 21-doelen worden beoogd en welke financiële middelen worden hiervoor gebruikt? In welke nationale en internationale beleidskaders kunnen de programma s en projecten worden geplaatst? Voor de coördinatie van multilaterale inspanningen denkt de regering aan het opstellen van nieuwe verdragen. Coördinatie is altijd toe te juichen. Dubbel werk en langs elkaar heen werken moeten in ontwikkelingsprocessen zoveel mogelijk voorkomen worden. Is er enige indicatie van dat dergelijke TK

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt?

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt? Vermeend sector eigenlijk een onderdeel. Je kunt de zelfstandigenaftrek niet uitsluitend verhogen voor de agrarische sector. Dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zoiets kan dus niet. Dit

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

(Zie vergadering van 9 juni 2009.) Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden.

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden. Voorzitter over het landelijk telefoonnummer van de politie (27400-VII, nr. 31). Ik stel voor, donderdag 30 november bij het begin van de vergadering te behandelen: - de verslagen van de commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Verzamel algemeen overleg Energie De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie