12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inventarisatie contracten Land Curac;ao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inventarisatie contracten Land Curac;ao"

Transcriptie

1 SOAB We know goernment. Aan de Raad an Ministers an Curac;ao T.a.. Minister an Financien, de heer dr. J.M.N. Jardim Pietermaai 17 Curac;ao Willemstad, 18 oktober 2012 Kenmerk Referentie Onderwerp 12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inentarisatie contracten Land Curac;ao 1. Inleiding Naar aanleiding an uw erzoek om de Shared Serice Organisatie (SSO) te ondersteunen bij de inentarisatie an de lopende contracten an het Land Curac;ao ten einde mogelijke besparingen in de begroting te identificeren, brengen wij u hierbij erslag uit an onze beindingen. Zoals door u erzocht hebben wij alle lopende contracten bij de negen ministeries doorgenomen en beoordeeld welke an deze contracten in de komende periode kunnen worden opgezegd, heronderhandeld enz., zodat deze tot besparingen in de komende jaren kunnen leiden. Wij hebben dit rapport per type contract opgebouwd zodat u een beeld kan ormen an aile contracten binnen de ministeries. 2. Aard en reikwijdte an de errichte werkzaamheden Onze werkzaamheden zijn erricht in oereenstemming met de Nadere oorschriften controle- en oerige standaarden, NV-COS 5500N "Transactie gerelateerde adiesdiensten" en de Verordening Gedragscode an de Nederlandse Beroepsorganisatie an Accountants (NBA). Gezien haar aard is dit geen opdracht tot accountantscontrole of een beoordelingsopdracht. Derhale wordt er in dit kader dan ook geen zekerheid erstrekt.

2 SCYI SOAB We know goernment. Volledigheidshale wijzen wij erop dat, indien wij een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgeoerd, wellicht andere aspecten aan het Iicht zouden kunnen zijn gebracht die mogelijk oor u an belang zouden kunnen zijn geweest. Teens wijzen wij u erop dat dit rapport uitsluitend ingaat op de hieronder aangegeen errichte werkzaarnheden. Hierdoor is dit rapport mogelijkerwijs niet geschikt oor andere doeleinden. Deze rapportage is uitsluitend bestemd oor u als Minister an Financien aangezien anderen die niet op de hoogte zijn an het doel an de uitgeoerde werkzaarnheden en situatie, de inhoud an dit rapport onjuist kunnen interpreteren. Wij erzoeken u derhale de rapportage niet aan anderen te erstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming ooraf. 3. Verrichte werkzaamheden Wij hebben op basis an de aan ons door de ministeries ter beschikking gestelde informatie per ministerie een inentarisatie gedaan an hun lopende contracten. Aan de hand an de contractgegeens hebben wij de olgende analyses gedaan: 1. Het inentariseren an de lopende contracten binnen elke ministerie. Per categorie hebben wij een oerzicht gemaakt an de contracten en de daarbij behorende kosten; 2. Het doornemen an de contractbepalingen ten einde de doorlooptijd en oerige contract oorwaarden inzichtelijk te maken; 3. Het analyseren an de mogelijkheden oor het opzeggen an bepaalde an de contracten zonder de bedrijfsoering an de organisatie te erstoren. 4. Het kwantificeren an de mogelijke besparing per organisatie en per categorie. Deze werkzaarnheden waren derhale gericht op financiele informatie. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat onze analyse geen betrekking heeft op het operationele beleid an SSO dan wei an de negen ministeries an Cura~ao. 4. Uitkomsten errichte werkzaamheden Wij hebben de bij de centrale inkoopunit an de SSO ingediende contracten geregistreerd en een analyse gedaan an de impact an deze contracten op de begroting en gekeken in hoeerre er sprake kan zijn an mogelijke besparingen. Daarnaast hebben wij gekeken of oor aile periodieke betalingen erwerkt in de financiele administratie een contract ten grondslag ligt (althans of wij daaroor een contract hebben ontangen). Uit onze analyse blijkt dat: 1. In totaal zijn 133 contracten na 10 oktober 2010 afgesloten. 2. Niet aile contracten geformaliseerd zijn daar deze niet door beide partijen zijn ondertekend. 3. Niet oor aile aan ons erstrekte contracten betalingen in de financiele administratie zijn erwerkt. 4. Niet oor aile periodieke betalingen wij een contract hebben ontangen. 5. De meeste contracten niet roegtijdig kunnen worden beeindigd zonder additionele kosten. In de meeste contracten is een bepaling opgenomen waarin een beeindigingergoeding is geregeld. 12/0941C/SF biz oktober 2012

3 SCYI SOAB We know goernment. 6. Er zijn contractuele erplichtingen aangegaan zonder een formele accordering terwijl reeds gebruik wordt gemaakt an de diensterlening an de leerancier. Hierdoor wordt de oerheid jegens de betreffende leerancier gebonden. In de naolgende paragrafen gaan wij per categorie contract in op deze beindingen oor zoer deze an toepassing zijn op een specifieke categorie Huurcontracten Wij hebben in totaal 46 contracten ontangen an de dierse ministeries. Voor een oerzicht an deze 46 huurcontracten wordt erwezen naar bijlage 1. Dierse an deze contracten zijn met ingang an oktober 2010 afgesloten. Deze huurcontracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten hebben oer het algemeen een doorlooptijd an 3 jaren en kunnen niet tussentijds worden opgezegd. In bepaalde an deze contracten is een clausule ingebouwd, dat bij het doorbereken an het contract een sanctiebepaling an toepassing is (bijoorbeeld dat het resterende contracttermijn moet worden betaald). Van de 46 huurcontracten blijkt dat oor dierse contracten geen betalingen in de financiele administratie zijn erwerkt. Dit houdt in dat oor deze contracten mogelijkerwijs geen rekening wordt gehouden met de aangegane erplichting met het geolg dat onopgemerkt een schuld wordt opgebouwd. In bijlage 2 is een oerzicht opgenomen an de contracten die niet betaald worden. Naast deze huurcontracten blijkt uit de financiele administratie dat maandelijkse betalingen zijn geboekt oor de huur an dierse andere gebouwen, echter hebben wij geen contract hieroor ontangen (zie bijlage 3). De kosten an deze contracten bedragen NA/ per maand. De totale huurkosten per jaar op basis an de aan ons erstrekte contracten wordt berekend op NAf Uitgaande an de betalingen waaroor wij geen contracten hebben ontangen wordt de totale huurkosten per jaar geschat op NAf Het is belangrijk om nate gaan of, oor die betalingen waaroor wij geen contract hebben ontangen, een contract te grondslag ligt dan wei op basis waaran een betaling wordt gedaan. Uit de analyse an de lopende contracten blijkt dat enkele panden worden gehuurd, terwijl deze niet in gebruik zijn. Het betreft hierbij de olgende panden: 12/0941 C/SF blz oktober 2012

4 scyi SOAB We know goernment. Nr. Leerancier Adres pand Doorlooptijd Bedrag Opmerking per rna and 1 The Safety Zone Pletterijweg z/n 1 maart ,20 Tussentijdse N.V. t/m 28 februari opzegging niet 2014 mogelijk. Huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari herzien op basis an de prijs indexcijfer an CBS 2 Salinja Salinja ,00 Is tot juli 2012 Properties N. V betaald 3 Krebbers Huur apr ,18 Werd door kabinet Associates N V Ansinghstraat 1 BPD gebruikt, maar zijn inmiddels erhuist. Indien nog niet opgezegd kan dit alsnog geschieden. 4 Deloitte & Huur ,00 Indien niet meer in Touche Cura~ao Scharlooweg gebruik door DBB 41 kan het worden opgezegd indien dit nog niet is gedaan. Totaal maandelijkse huurbedrag ,38 Deze panden kunnen na oerleg met de betreffende Ministerie en met inachtneming an de opzegtermijn worden opgezegd. Bij het opzeggen an deze ier huur contracten kan een besparing an NAf per maand (zijnde per jaar) worden behaald Contracten lease eroermiddelen De leasekosten oor eroermiddelen zijn opgebouwd uit een totaal an 22 leasecontracten oor een totaal an 33 eroerrniddelen erdeeld oer de dierse ministeries. Deze ertegenwoordigen een bedrag an NAf per maand (zijnde NAf per jaar). Voor een oerzicht an de leasecontracten wordt erwezen naar bijlage 4. Het gaat hier slechts om de contracten die door de rninisteries aan ons zijn erstuurd. Het is ons niet duidelijk geworden of aile deze contracten dan wei offertes tot het leasen an de betreffende oertuigen heeft geleid. Voor dierse an deze contracten konden wij geen betaling in de fmanciele administratie traceren. In tegendeel hebben wij in de financiele administratie betalingen gezien oor lease oertuigen, terwijl wij geen contract hieroor hebben ontangen. Daarnaast blijkt dat er oertuigen geleased zijn zonder een contract en waaroor ook nog geen betaling is gedaan. Dit terwijl de oertuigen reeds in gebruik zijn genomen. Dit geal doet zich onder meer oor bij het ministerie BPD. Het proces oor het accorderen an deze lease wagens is thans lopend. 12/0941C/SF blz oktober 2012

5 scyi SOAB We know goernment. Indien wij eran uitgaan dat met de huidige leasecontracten een bedrag an NA/ per jaar erschuldigd is aan de leeranciers terwijl een bedrag an NAf begroot is, alt te concluderen dat het begroot bedrag naar aile waarschijnlijkheid niet toereikend zal zijn rekening houdend met de erschuldigde bedragen oor de oertuigen die reeds in gebruik zijn genomen terwijl geen contract is afgesloten en dus ook geen betaling is erwerkt. Tussentijdse opzegging an de meeste an de contracten zal op basis an de contractuele bepalingen leiden tot het betalen an de resterende leasetermijn. Slechts oor de contracten die nag niet zijn ondertekend kan worden oerwogen om deze niet meer te ondertekenen en de lease oertuigen in te leeren. Onderzocht moet worden of dit tot mogelijke claims an de leeranciers kan leiden Contracten lease copier machines Er zijn 59 Lease contracten aan ons erstrekt oor het leasen an 59 Copier machines, printers, fax dan wei scanners erdeelt oer de dierse ministeries met uitzondering an het ministerie OWCS die al haar kopieermachines in eigendom heeft. Conform het ministerie OWCS zijn zij na oerweging an de huurprijs ten opzichte an de koopprijs tot de conclusie gekomen dat het kopen an de machines oordeliger is dan leasen. Van de 59 contracten zijn er dierse contracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Voor een oerzicht an de lease contracten wordt erwezen naar bijlage 5. Het hiermee gemoeide bedrag is NAf per maand (zijnde NAf per jaar). De machines worden geleased bij twee leeranciers zijnde Productie Business Solutions (erder erox) en Antraco N.V. Het merendeel an de machines worden bij erox geleased. De meeste contracten an erox zijn oer het algemeen eenzijdig ondertekend door de huurder of de erhuurder. De gebruikelijke looptijd is an 1-3 jaar met een bepaling oor stilzwijgende erlenging indien het contract niet 60 dagen oor afloop wordt opgezegd. De lease bedragen arieren tussen de NAf 142 per maand tot en met NAf per maand. De regering huurt ook machines bij Antraco N. V. Bij Antraco worden een negental machines geleased oor een totaalleasebedrag per maand an NAf Het leasebedrag arieert tussen de NAf 875 tot NAf per maand. Bij afsternming an deze contracten met de financiele administratie blijkt dat niet oor al de 59 contracten betalingen zijn erwerkt. Voor ongeeer 33 an deze contracten hebben wij geen betaling geonden in de fmanciele administratie. Het risico bestaat oor de contracten waaroor geen betaling in de administratie is erwerkt dat de oerheid achteraf een factuur dan wei aanmaning kan ontangen. Teens dient rekening te worden gehouden met de bepaling in het contract an deze leerancier, dat indien de oerheid niet tijdig zijn erplichting inzake betaling nakomt, deze machines door Antraco worden opgehaald en pas bij het ontangen an de betaling de machines teruggeplaatst zullen worden. Ook deze contracten kunnen stilzwijgend worden erlengd. 12/0941C/SF biz oktober 2012

6 scy~ SOAB We know goernment. Om tot besparing te geraken dient te worden nagaan welke contracten opgezegd kunnen worden en of er heronderhandeld kan worden oor een betere prijs. Voorgesteld wordt om een manteloereenkomst af te sluiten c.q. lagere prijzen af te dwingen, daar de oerheid een groot aantal kopieermachines huurt bij met name erox. Anderzijds dient uitgezocht te worden of het kopen an kopieermachines goedkoper uitalt dan het huren/leasen an deze machines Contracten Juridische bijstand Adocaten Voor juridische bijstand adocaten hebben wij een ijftal 5 contracten erdeeld oer de ministeries BPD, AZ, OWCS en VVRP ontangen. Het hiermee gemoeide bedrag is NAJ per maand (zijnde NAf per jaar). Voor een oerzicht an deze contracten wordt erwezen naar bijlage 6. Al deze 5 contracten zijn na 10 oktober 2010 zijn afgesloten en lopen door tot eind 2013/2014. Bepaalde an deze contracten zijn afgesloten oor alle juridische diensterlening benodigd bij deze ministeries met uitzondering an de werkzaarnheden die gebruikelijk door de eigen juristen an het ministerie of an die an Wetgeing en Juridische Zaken worden uitgeoerd. De werkzaarnheden omatten onder meer "juridische diensterlening aan de betrokken Minister bij een releante oerheidsennootschap of -stichting. De werkzaarnheden worden uitgeoerd tegen een aste maandelijkse prijs per maand. Deze prijs kan na erloop an 12 maanden op erzoek an ieder der partijen worden geealueerd, uitgaande an de errichte diensten en het geldend tarief an de adocaat, en zo nodig worden aangepast. Deze maandelijkse prijs is exclusief oerige kosten waaronder reiskosten, griffierechten en kosten aan derden. In deze contracten is een bepaling opgenomen waarin bepaald wordt dat bij tussentijdse beeindiging, niet zijnde wegens toerekenbare niet nakomen an het adocatenkantoor, een beeindigingergoeding geldt, dat gelijk is aan een ergoeding an 12 maanden. Uitgaande hieran achten wij dat deze contracten niet op korte termijn kunnen worden opgezegd, waardoor op deze kosten geen besparing alt te behalen Consultancy contracten Er zijn een 32 tal contracten oor een totaal bedrag per maand an NAf , die als consultancy contracten zijn aan te merken (zie bijlage 7). Van deze contracten zijn er dierse contracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Een contract, oor een totaal bedrag an NAf per maand, komt niet oor in de financiele administratie. De Consultancy kosten betreffen oornamelijk IT -contracten met de oer he ids-n. V. CORE. Daarnaast zijn er enkele contracten oor ondersteuning en adies. De meeste an deze contracten, met uitzondering an de contracten an CORE, lopen af rond december 2012 en kunnen tot een besparing leiden mits de diensterlening niet meer noodzakelijk is. Hieroer dient oerleg te worden gepleegd met de ministeries om te bepalen welke contracten na afloop niet meer worden erlengd. 12/0941C/SF biz oktober 2012

7 SCYI SOAB We know goernment. Ten aanzien an de contracten an CORE moet worden opgemerkt dat niet alle contracten zijdens de oerheid zijn ondertekend. Binnen het ministerie BPD is men bezig met het opzetten an de IThelpdesk. Van de erkregen informatie k:unnen wij uitrnaken dat na de opzet an de IT-helpdesk bepaald zal worden welke diensterlening door de IT -helpdesk zelf wordt uitgeoerd en welke werkzaamheden CORE ten behoee an de oerheid zal blijen uitoeren. Hierna kan bepaald worden welke contracten met CORE tot een besparing k:unnen leiden Contracten oerige diensterlening Naast de in de oorgaande paragrafen ermelde contracten zijn er dierse andere contracten afgesloten die niet direct onder een an de eerder ermelde categorieen k:unnen worden ondergebracht. Het gaat om 50 contracten oor een totaal bedrag an NAf per maand (zijnde per jaar), waaran het merendeel bewakingscontracten betreffen. Daarnaast zijn er contracten oor schoonmaak, inhuur personeel en onderhoud lift. Voor een oerzicht an de huurcontracten wordt erwezen naar bijlage 8. De meeste an deze contracten zijn anaf oktober 2010 afgesloten. Voor wat betreft het bewakingscontract oor SSO moet worden opgemerkt dat in het huurcontract an het WTCgebouw (huidige huisesting an SSO) teens bewaking in de huurprijs is inbegrepen. Geealueerd moet worden of hier sprake is an oerlapping en of beide bewakingen moeten worden behouden. Uit door ons erkregen informatie an het ministerie an BPD blijkt dat in dit kader een contract met het bewakingsbedrijf Speedy Security oor het bewaken an het gebouw an het Ministerie an Financien bij brief d.d. 31 oktober 2011 werd opgezegd ingaande 31 mei Dit zal in de periode mi 31 mei 2012 een besparing opleeren an maandelijks NAf Uaarlijks: N Af ) Voor de oerige bewakingscontracten moet worden nagegaan of deze inderdaad noodzakelijk zijn rekening houdende met de mogelijkheid oor elektronische bewaking. Uitgaande hieran k:unnen de bewakingscontracten worden heronderhandeld dan wei opgezegd. Er zijn dierse schoonmaakcontracten oor de schoonmaak an de scholen, terwijl de oerheid zelf schoonmaakpersoneel in dienst heeft. lmmers in het huurcontract an het WTC-gebouw door SSO is teens schoonmaak in de huurprijs inbegrepen, terwijl de oerheid zelf schoonmaak personeel in dienst heeft. Oerwogen kan worden om de schoonmaakcontracten op te zeggen en het schoonmaakpersoneel in dienst an de oerheid in te zetten oor de schoonmaak an de scholen Contracten afgesloten anaf oktober 2010 Uit de analyse an de dierse aan ons erstrekte contracten blijkt dat de meeste contracten anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Er zijn in totaal 133 contracten afgesloten oor een totaal bedrag per maand an NAf per maand (zie bijlage 9). Het merendeel an deze contracten hebben een doorlooptijd an 3 jaren en k:unnen moeilijk roegtijdig worden beeindigd. Immers in de meeste contracten is een beeindigingergoeding an rond de 12 maandenergoeding tot het betalen an de resterende contractuele termijnen opgenomen. 12/0941 C/SF blz oktober 2012

8 SCYI SOAB We know goernment Ontbrekende contracten Wij hebben de betalingen in de financiele administratie doorgenomen en nagegaan of er periodiek betalingen worden erwerkt die gedekt moeten zijn met een contract. Wij hebben dierse betalingen gei:dentificeerd die gebaseerd moeten zijn op een contract. Hieruit blijkt, dat er dierse betalingen zijn gedaan, echter hebben wij geen contract oor deze betalingen gekregen. In bijlage 3 is een oerzicht opgenomen an aile betalingen die niet gedekt zijn met een contract. Uitgezocht moet worden of deze betalingen gebaseerd zijn op een of ander contract en of de desbetreffende contracten geformaliseerd zijn en of het nog raadzaam is om deze te formaliseren. Voor de ontbrekende contracten dan wei de contracten die niet geformaliseerd zijn dient te worden nagegaan of het gewenst is om de diensterlening oort te zetten en in welke orm. Op basis daaran kan het contract alsnog worden aangepast alorens deze wordt geformaliseerd. 4.9 Naleing contracten Voor de aan ons erstrekte contracten zijn wij nagegaan in hoeerre de oerheid aan de betalingserplichtingen an deze contracten oldoet. Voor dierse contracten hebben wij geen betaling geonden. In bijlage 2 hebben wij een oerzicht opgenomen an de dierse c ontracten waaroor geen betaling in de financiele administratie is erwerkt. Op basis hieran wordt de betalingsachterstand geschat op NAf per maand. Athankelijk an het aantal maanden dat deze contracten reeds!open kan de schuld tot op dit moment worden berekend. De reden waardoor er geen betaling is gedaan op deze contracten dient zo snel mogelijk te worden nagegaan. Voorkomen moet worden dat de betreffende ministeries de respectieelijke facturen niet tijdig betaalbaar stellen. De oerheid loopt hierdoor bet risico door de betreffende leeranciers te worden aangemaand dan wei dat de contracten worden onderbroken wegens wanprestatie. 5. Recapitulatie Wij bebben de analyse an de dierse contracten uitgeoerd en geen u op basis an onze beindingen in oerweging om de olgende acties te oerwegen: 1. Voor de panden opgenomen in paragraaf 4. 1, na oerleg met de betreffende Ministerie en met in achtneming an de opzegtermijn, de betreffende buurcontracten op te zeggen. 2. De noodzaak an de eroermiddelen die thans in gebruik zijn door de ministeries, en waaroor nog geen contract oor is ondertekend, in oerleg met de ministeries na te gaan en op basis daaran te beslissen om deze contracten niet meer te formaliseren en de leaseoertuigen in te leeren. Alorens oer te gaan tot bet inleeren an deze oertuigen dient bet risico oor claims zijdens de leeranciers te worden onderzocbt. 3. Nagaan welke contracten oor kopieermacbines kunnen worden opgezegd. Aangezien de meeste contracten in 2010 en 2011 zijn afgesloten en een doorlooptijd bebben an 1-3 jaren wordt aanbeolen om deze contracten met de betreffende leeranciers te beronderhandelen om betere prijzen te bedingen. Voorgesteld wordt om een manteloereenkomst met deze leeranciers af te sluiten. In bet erolg dient de oerbeid de mogelijkheid oor bet kopen an deze machines te oerwegen. 12/0941 C/SF biz oktober 2012

9 SCYI SOAB We know goernment. 4. Bij het opzetten an de IT-Helpdesk dient het kostenaspect oor het in eigen beheer hebben an bepaalde ormen an diensterlening en het uitbesteden aan CORE een belangrijke oerweging te zijn. Op basis daaran dient, per orm an diensterlening, te worden besloten welke keuze zal worden gemaakt. Hierdoor is het niet raadzaam om zondermeer aile contracten met CORE te formaliseren. Een mogelijkheid is ook om een dee! an deze contracten, onder oorbehoud an het resultaat an de opzet an de IT-helpdesk, te formaliseren. 5. Het nagaan in hoeerre het schoonmaakpersoneel an de oerheid kan worden ingezet oor de schoonmaak an schoolgebouwen waardoor de contracten met de dierse schoonmaakbedrijen kunnen worden opgezegd dan wei ingekort. 6. De noodzaak an de dierse bewakingscontracten na te gaan rekening houdende met de mogelijkheid oor elektronische bewaking. Verolgens om op basis daaran te beslissen of aile bewakingscontracten noodzakelijk zijn en welke kunnen worden opgezegd, dan wei heronderhandeld. 7. Het daadwerkelijk aststellen dat er, inzake het contract met bewakingsbedrijf Speedy Security, geen betalingen plaatsinden in de periode mi 31 mei Slot Wij gaan eran uit u hiermede oldoende te hebben ge1nformeerd en zijn anzelfsprekend bereid deze analyse en onze adiezen nader toe te lichten. ~? J.M. Gosilio RA MSc CICA Senior Audit Manager Bijlage(n): 9 12/0941C/SF blz oktober 2012

10 Bijlage 1

11 Oerzicht huurcontracten I Offioo " >~ Ro" 700 I mrt 2010 g """ OB" ~Nkokn 47,14,_,,, po>i 2 ~u I ~ I de beer M.J.M. Swart 1m",~, I okl ,51 : I. ~-- jmn. ;;, schrirtelijke opzegging an 2 ~""" 3 ou Contn> I."~! ~.,.. 650,~ I Bodrng i> ".I ob """ 4 Dol"rt S lnd Hnbonil M nm~ Compl", 01rnb"" fmodorn Ro cy NV 470 I mrt ,110 I "",, iocl OB 53,19 s ~~ "" ~ : contw modioo ln gr.u 1mw M Dunker Ciro 521><11> 1-~p-2009 I 100,110 ""~ "" "" "" "" "" 6 o~tigo nitg ~ I Cootot IG" ""I E ~ BdC ~p ,50 1 Boomg i> iocl OB I mgdool I lmntl 7 8 ~": nil ~ ~~ ~:;;;;;;:"dko CM Child lb ID< Roo~ 1-~p ,25 I B~~" " ~:;~: ~~i "" l,.;;idd>g ~":" "~."" Knnao Klipwog I I"" NV lmoi2009 I" >p<oiu 189,110 Bodmg " iocl OB I mgdoel p woek 9 O~tigo: ~:~n; 0 ~ompto. Blinn Ploin I;~~~-"~ BY, J.K.P. B~k,..;,~;" j~-2012 I""" 20" 4.000,00 I "" """I. OB 25,00 > N>ll H.OOU. loci l3mnd :,:~:~;! ~ootl l: r~~; ~~~..., ~an te oren. I"" i..;. ", ;;;,;;;;;: I otliohting Ministerie wn Sociale Ontwikkeling Arbeld & Welzijn I. I~"~"""""""" >n~ Kn,.wog >U IK>ymorul L. H>ttoy " I 1- p >pt-2017 tu.oou,uu 13,>3 ~~r ~ta~t ru~t ermeld of.. I ~~ld oflmnlrij> inc! of excl ob is. ; ;-. einde an inc! of excl ob is. I niot o""gl. 2 IMini>~ot""" Snoi lo IOtrnb-171 fmw Donmoni 400 fl-tloo-2011 f-doo ,00 26,50 fn.v.t. i" I 1. ml~ngd, " 3 ~;~," ";,;;;;,;.;; opzegt. 3 1~""."""" """.~;ototn>mi P"king & M ll ; " fl mrtczuj2 fl-mn ,50 SK,30 fn.v.t. A Is er geen ~-~pzeggin~ ,50 IV,Ig.,;d N ) de huuroereenkomst telkens met I jaar erlengd. 4 IMini>~o"m Snoi>lo!Pioto~n>Mi P<king & M ll ; los f mrt ,50 58,30 N.V.T.!21 1".,; N > s IDioMII" IPioto~n>Mi P ~kmg & M ll ~: " goen opregging 1 >1."2,50 II" ,00 1 I~:~::N ) niot ~nnold n..t ,00 n..t. 1 E~ ;, :"" Hot botreft oon I""" Parking-Mall. I ~:: goon 1. Hot bolreft oen i Pieterrnaai i Pie "king M.l. Ministerie an Ecooomische OotwikkeUog I Kabinet an de Minister Pietermaai 258 Stichting partikulier fonds MCB apr-2006 onbepaalde tijd 9.800,00 26,85 Er is geen huuroereenkomst Geen opzegtermijn. Maar moet wei schrijftelijk Er is geen huuroereenkomst Pieterrnaai 25 bijgeoegd. Het betreft een astgelegd worden dat huurder geen erlenging wenst bijgeoegd. Het betreft een macbtigingserznek oor machtigingserzoek oor parkeerplaats binnen Pietennaai parkeerplaats binnen Pietennaai Parking Mall. Parking Mall. blz. I

12 gemeld. l ~ t;~:~~~~~j}i~l~~ welke nu en oor alsdan wordt die beeindiging tot aan het nog te erschijnen aantal waarbij een gedeelte an een maand loo""" olio maand word! gerekend. Ministerie an Bestuur, Planning en Diensterlenlng I Ministerii!le Staf Pletterijweg zln The Safety Zone N.V mrt feb ,20 Huurprijs wordtjaarlijks 37,10 Huurprijs wordt jaarlijks per I per I januari herzien op januarl herzien op basis an basis an prijsindexcijfer prijsindexcijfer an CBS an CBS Tussentijds is niet mogelijk. Sstilzwijgende erlenging oor ijf (5) jaren, indien huurder niet twaalf (12) maanden oor einde huurperiode opzegt. Waarborgsom ad ~n (I) maandhuur opgenomen in huuroereenkomst en ook betaald olgens E-one. Claurule beattende stilzwljg(!nde \erlenging oor ijf (S) jaren, indien huurder niet twaalf (12) maanden oor einde huurperiode opzegt. Waarborgsom ad CCn (l) maandhuur oopgeoomen in huuroereenkomst en ook betaald olgens E-one. Gebuurde i~ 11iet in gebruik. 2 Beleidsunit HR en 0&0 Piscaderabaai z/n World Trade Center feb mrt ,60 32,24 Geen huurprijserhoging opgenomen in huurcontract. 3 (drie) maanden en 10% boete oor resterende huurtennijnen. C\ausu\e beattende stilzwijgende erlenging oor dezelfe huurperiode, indien huurder niet drie (3) maanden oor einde huurperiode opzegt. WA erzekering ereist, olgens huurcontract. Gehuurde is in gebruik. Kosten an e\eccra, water, airco en beeiliging bij huurprijs inbegrepen. Clausule beattende stilzwijgende erlenging oor dezelfe huurperlode, indien \murder niet drie (3) maanden oor einde huurperiode opzegt. WA erzekering ereist, olgens iluurcontract. Gehuurde is in gebruik. KO"Slcn ~ 1m c\t(tra, wntl r, airco en bcl~lliging bij hulu prijs inbcgrepen. 3 Beleidsorganisatie Schotttegatweg 112 Salinja Real Estate aug !-jul , ,00 22,35 Geen huurprijserhoging opgenomen in huurcomract. Per 1 mei 2012 door BPD in gebruik genomen. Voorheen door AJZ gebruikt. Geen clausule beattende stilzwijgende erlenging. Gehuurde is in gehruik. Per 1 mel2012 door BPD in gebruik gcnomen. Voorheen door AJZ gebruikt. Geen clausule bealfende stilzwijgende er\enging. Gehuurde is in geilruik. 4 UO Publieke Zaken Casablanca Roodeweg 42 St. Monumentenzorg jul jul , ,85 32,62 Huurprijserhoging elk 2 1/2 (twe~nhalf jaar) op basis prijsindexcijfer an CBS Geen clausule beanende stilzwijgende erlenging. In geal an tussentijdse beeindiging wordt er!juurder oor de resterende iluurtennijnen sciladeloos gesteld Volgens oerecnkomst is 3 maanden buur aan borg betaald. Gehuurde is in gebruik. Per 1 jull2012 is eindc buurowreenkomst. Geen c\ausu\e beattende stilzwijgende erlenging. In geal an tussemijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende huurtermijnen schadeloos gesteld Volgens 0\1!reenkomst Is 3 maanden hour aan borg betaald. Gehuurde is in gebruik. llr 1 juli 2012 is einde buuro, creenkomst. 5 UO Publieke Zaken Reuzensteeg 2 St. Monumentenzorg PM 1-mei mei , ,93 PM Huurprijserhoging elk 2 1/2 (tweel!nhalf jaar) op basis prijsindexcijfer an CBS Geen clausule beattende stilzwijgende erlenging. In gea\ an tussentijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende huurtermijnen schadeloos gesteld. Gehuurde is in gebruik. Volgens oereenkomst dient een waarborgsom ad 2 (twee) maaooen huur betaa\d 1e worden. Aantal m2 is niet ermeld. Geen c\ausule beattende stilzwijgende erlenging. In geal an tussentijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende iluurtennijnen schadeloos gesteld. Gehuurde is in gebruik. Vo\gens oereenkomst dient een waarborgsom ad 2 (twee) maanden huur be1aald 1e worden. Aantal m2 is niet ermeld. blz. 2

13 huurcontract. boete oor. Stilzwijgende erlenging oor dezelfe indien huurder niel drie (3) maanden huurperiode opzegt. erlenglng \Wr (5) jaren, indien huurder twaalf (12) maanden oor huurperiode opzegt. is in gebruik. l\finisterie \3D Ondenijs, Wetenschap, Cultuur en Sport oereenkomst. bcattende Gehuurde is in gebruik. telkens mel I 3 (drie) maanden oor eirxle huurperiode NAF. IOOOoorwaterenelectra I""""" in huuroereenkomst. Ministerie \3D Jnstitie blz. 3

14 ~~::~~:,~;~~; : ~::: partijen een nieuwe I tot betrekking tot de oereenkomst astgelegd. De oereenkomsten mogen niet stilzwijgend erlengd worden. " P>md Management NV blz. 4

15 Ministerie an A emene Zaken I UO Communicatie en KNSM gebouw te Punda Shikibo Deelopment N.V jun mei ,00 26,5 Geen huurerboging errneld in 3 (drie) maanden Geen clausule beauende Geen clausule beattende Voorlichting de huuroereenkomst. stilzwijgende erlenging. Aangaan nieuwe stilzwijgende erlenging. huuroereenkomst6 (zes) maanden oor einde Aangaan nieuwe huuroereenkomst. Gehuurde is in gebruik. Betaling huuroereenkomst 6 (zes) an I (<!<!n) maandhuur borgsom opgenomen In maanden oor einde huuroereenkomst m2 erhuurd, waaran 1000 huuroereenkomst. Gehuurde is m2 in rckening gebracht. in gebruik. Betaling an I (~n) maandhuur borgsom opgenomen in huuroereenkomst m2 erhuurd, waaran 1000 m2 in rekening gebracht. TotUII conti-acten AZ-, mklfi!u c. Mlnlsterie an Verkeer, Veroer en Ruimtelijke Plannine I Piscadera Bay zjn World Trade Center {WTC) MCB okt-10 1-okt ,00 Excl ob 32,00 6 maanden NVT Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Oereenkomst is geformaliseerd. 2 Emancipatie Bouleard 21 Dutch Caribbean Deeloping GIRO mei apr Excl OB 17,12 Huurprijserhoging kanjaarlijks 6 maanden 76\.307,68 Voormalige PZ afdeling was Company II NV op basis an de prijsindexcijfer hierin gehuisestigd. an de CBS. 3 Orionweg 10 Bear Holding NV MCB Sep aug ,00 Inc\ OB Niet enne\d Huurder heeft op 10 maan 2004 niet ermeld NVT De toerunalige gezaghebber Mr. een waarborgsom betaa\d an L. Dindial heeft de oereenkomst ANG 6.000,00 ondenekend in naam an Eilandgebied Cura(,:ao. ~~L,-~i:Jl=.. "" Jilll!ill~II!!;)J;~, biz. 5

16 Bijlage 2

17 Oerzicht contracten waaran een betaling in de fmanciele administratie ontbreekt Huurcontracten 2 3 natuur Ministerie an Bestuur, Planning en Klipweg 1 Roodeweg 42 1mei apr St. Monumentenzorg Nationaal Archief 79 N. V. Stadsherstel Ministerie an Bestuur, Planning en Diensterlening Burea oor de 96 Grimaud Inestments A.V.V Ministerie an Onderwijs, Cultuur en Ministerie an Onderwijs, Cultuur en APNA pensioenfonds APNA pensioenfonds Kaya Thomas Henriquez Ministerie an Ministerie an Justitie Winston Churchillweg Frederick Real estate Zeelandia Guesthouse & N.V. 1 januari augustus Ministerie an Financien Meldpunt Ongebruikelijke Schouwburgweg 22 biz. 1

18 an Sociale Arbeid & Welzijn 2 an Economische 1 4-jan-15 3 an Bestuur, Planning en 1 25-jul-12 biz. 2

19 2 UO Agrarisch en Visserij 36 rnnd Beheer 3 an Sociale Beleidsorganisatie z/n Pieterrnaai Arbeid & Welzijn & parking 4 Ministerie an Sociale Sector Arbeid z/n Pieterrnaai 1-apr-12 1-apr-15 Arbeid & Welzijn Mall & parking 5 an Sociale Ministerie!e Staf Antnico z/n Pieterrnaai 1-apr-12 1-apr-15 Arbeid & Welzijn Mall & parking 6 an Sociale Uitoeringsteam Familie, Antra co Schouwburgweg mei-12 1-mei-15 Arbeid & Welzijn & Sociale 7 an Sociale Beleidsorganisatie Productie Business Solutions Pietermaaipleinz/nPieterrnaai niet errneld niet ermeld Arbeid & Welzijn Mall & parking 8 an Sociale Uitoeringsteam Familie, Productie Business Solutions Schouwburgweg niet errneld niet errneld Arbeid & Welzijn & Sociale Ontwikkeling 9 an Sociale Sector Arbeid Business Solutions Bellisimaweg 17 niet ermeld errneld Arbeid & Welzijn 10 an Sociale Wijkantoor Marshe Nobo Productie Business Solutions Mortiersweg 5 niet errneld ermeld Arbeid & Welzijn 11 an Sociale Wijkantoor Montaiia I Productie Business Solutions Mortiersweg 5 niet ermeld ermeld Arbeid & Banda Ariba 12 an Sociale Wijkkantoor Brieengat Productie Business Solutions Mortiersweg 5 niet errneld errneld Arbeid & Welzijn 13 an Sociale Wijkkantoor Breedestraat Productie Business Solutions Mortiersweg 5 errneld ermeld Arbeid & Welzijn Otrabanda 14 an Economische Minister an Economische PBS(ERO) Molenplein errneld ermeld Ontwikkeling 15 an Bestuur, Planning en Kabinet an de Minister Hoyer 1 Januari januari an Bestuur, Planning en Kabinet an de Minister Hoyer 30-mei-15 blz. 3

20 17 an Bestuur, Planning en Ministeriele Staf WTC 30-apr ,- 131,00 18 an Bestuur, Planning en Ministeriele Staf Concordiastraat # juni juni 2012 R 440 or 19 an Bestuur, Planning en Ministeriele Staf WTC 1? ,00 r -r 20 an Bestuur, Planning en Beleidsorganisatie 1 N-:Juu-d J 1.13R.OO Dienster!ening 21 Ministerie an Bestuur, Planning en -e Oost jnn jun , on Dienster!ening 22 Ministerie an Bestuur, Planning en Serice Organisatie WTC 30-apr apr ,00 Dienster!ening 23 Ministerie an Bestuur, Planning en Serice Organisatie WTC 30-jun jun m,; nn 24 Ministerie an Bestuur, Planning en Serice Organisatie WTC 31-mrt mrt ,00 Diensterlening 25 Ministerie an Bestuur, Planning en Serice Organisatie WTC 31-mrt mrt ,00 lp 26 an Algemene Zaken anderm Fort Amsterdam december 2008 [31 december ,25 27 Ministerie an Algemene Zaken UO Wetgeing en [Fort Amsterdam 15 [6 juli mndn 917,96 Zaken 28 Ministerie an Financien T o PBS?. :-2012.<-uu ,5R 29 Ministerie an Financien L... Caribbean Eleator NV 1-aug aug Ri?. 00 n 30 Ministerie an Financien PBS -?.OOQ J?.: ,50 J f>pl 31 Ministerie an Verkeer, Veroer en Antra co Arrarat Perceel C 21-mrt mrt ,00 Ruimtelijke Planning 32 Ministerie an Verkeer, Veroer en AntroM I A rra rat Perceel C 1-feb feb io 00 Ruimtelijke Planning 33 Ministerie an Verkeer, Veroer en A A rrarot Perceel C 1-mei apr-2015 R?O 00 Ruimtelijke Planning biz. 4

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS Bemiddelingsovereenkomst Verhuurder Concept IJisberg Real Estate Rentals Van Spilbergenstraat 72 1057RK Amsterdam De heer G.W. IJisberg 06-46280649 KvK: 56259077 hierna te noemen: "Makelaar"; & naam en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2015 2016 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Recapitulatiestaat 1 Gewone Dienst Kapitaal dienst 10 Staatsorganen en overige

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Viddyo

Algemene voorwaarden Viddyo Algemene voorwaarden Viddyo Artikel 1. Algemeen Ingangsdatum: 08-06-2016 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Viddyo, hierna te noemen: aannemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST PENSTRAAT 211 WONING.

HUUROVEREENKOMST PENSTRAAT 211 WONING. HUUROVEREENKOMST PENSTRAAT 211 WONING. Huurder: Naam : Geboortedatum : Adres : Postcode : Plaats : Email adres : Telefoon : Eventuele contactgegevens in geval van nood: Verhuurder: Naam : SPF De Pen Adres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2012 2013 001 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2013 A 2013 N 10 PUBLICATIEBLAD Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer:

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD te Eindhoven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN a) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 BEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2017 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 - LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van Curaçao

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Contract nummer Perceelnummer : INVULVELD : INVULVELD Ondergetekenden, Woningstichting Eigen Haard gevestigd en kantoor houdend aan Arlandaweg 88 te Amsterdam,

Nadere informatie

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Brabant Onderneemt en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als 'algemene

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006

De Organisatie. pagina 1. mbo nederland: competent in examinering? Examenverslag mbo 2005 2006. Examenverslag mbo 2005 2006. versie december 2006 De Organisatie mbo nederland: Examenerslag mbo 2005 2006 pagina 1 competent in examinering? ersie december 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 Inhoud examenerslag mbo 2005 2006 Examenerslag mbo 2005 2006 pagina

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2.

1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld. nader aan te duiden als verhuurder en 2. HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Nederland te Herveld nader aan te duiden als verhuurder en 2. wonende/gevestigd te.(woonplaats),..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Instituut-Amsterdam

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Instituut-Amsterdam !!!!!!! versie 1.05 - d.d. 12-06-2009 1.Definities 1.1. Met zaalhuurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met zaalverhuurder: Instituut-Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Soul Essentials 1.Definities 1.1. Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder:

Nadere informatie

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: in Nederland vertegenwoordigd door:

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: in Nederland vertegenwoordigd door: HUUROVEREENKOMST stagehuizen studentenkamers studio s Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: verhuurder: STAGEDESK NV - Curaçao in Nederland vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

(in het vervolg aangeduid als verhuurder) huurder:... adres:... postcode:... plaats:... tel:... geboortedatum:... adres:...

(in het vervolg aangeduid als verhuurder) huurder:... adres:... postcode:... plaats:... tel:... geboortedatum:...  adres:... Huurovereenkomst Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: verhuurder: Exportweg 11 2645 ED Delfgauw Nederland StageDesk NV Curaçao adres: Exportweg 11 adres: Berg Altena

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst MultiTankcard-pas accepterende brandstofstations en Multi Tank Card B.V. Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10!

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10! Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Li-Ann WebCreations. Algemene Voorwaarden Li-Ann WebCreations

Li-Ann WebCreations. Algemene Voorwaarden Li-Ann WebCreations Algemene Voorwaarden Li-Ann WebCreations Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Li-Ann WebCreations en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Aosta Administratiekantoor

Algemene voorwaarden - Aosta Administratiekantoor Algemene voorwaarden - Aosta Administratiekantoor Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aosta: Aosta Nederland Administraties B.V., gevestigd te Amstelveen en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie