12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inventarisatie contracten Land Curac;ao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inventarisatie contracten Land Curac;ao"

Transcriptie

1 SOAB We know goernment. Aan de Raad an Ministers an Curac;ao T.a.. Minister an Financien, de heer dr. J.M.N. Jardim Pietermaai 17 Curac;ao Willemstad, 18 oktober 2012 Kenmerk Referentie Onderwerp 12/0941 C/SF J.M. Gosilio RA MSc CICA I D.E. Daal BSc Resultaten inentarisatie contracten Land Curac;ao 1. Inleiding Naar aanleiding an uw erzoek om de Shared Serice Organisatie (SSO) te ondersteunen bij de inentarisatie an de lopende contracten an het Land Curac;ao ten einde mogelijke besparingen in de begroting te identificeren, brengen wij u hierbij erslag uit an onze beindingen. Zoals door u erzocht hebben wij alle lopende contracten bij de negen ministeries doorgenomen en beoordeeld welke an deze contracten in de komende periode kunnen worden opgezegd, heronderhandeld enz., zodat deze tot besparingen in de komende jaren kunnen leiden. Wij hebben dit rapport per type contract opgebouwd zodat u een beeld kan ormen an aile contracten binnen de ministeries. 2. Aard en reikwijdte an de errichte werkzaamheden Onze werkzaamheden zijn erricht in oereenstemming met de Nadere oorschriften controle- en oerige standaarden, NV-COS 5500N "Transactie gerelateerde adiesdiensten" en de Verordening Gedragscode an de Nederlandse Beroepsorganisatie an Accountants (NBA). Gezien haar aard is dit geen opdracht tot accountantscontrole of een beoordelingsopdracht. Derhale wordt er in dit kader dan ook geen zekerheid erstrekt.

2 SCYI SOAB We know goernment. Volledigheidshale wijzen wij erop dat, indien wij een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgeoerd, wellicht andere aspecten aan het Iicht zouden kunnen zijn gebracht die mogelijk oor u an belang zouden kunnen zijn geweest. Teens wijzen wij u erop dat dit rapport uitsluitend ingaat op de hieronder aangegeen errichte werkzaarnheden. Hierdoor is dit rapport mogelijkerwijs niet geschikt oor andere doeleinden. Deze rapportage is uitsluitend bestemd oor u als Minister an Financien aangezien anderen die niet op de hoogte zijn an het doel an de uitgeoerde werkzaarnheden en situatie, de inhoud an dit rapport onjuist kunnen interpreteren. Wij erzoeken u derhale de rapportage niet aan anderen te erstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming ooraf. 3. Verrichte werkzaamheden Wij hebben op basis an de aan ons door de ministeries ter beschikking gestelde informatie per ministerie een inentarisatie gedaan an hun lopende contracten. Aan de hand an de contractgegeens hebben wij de olgende analyses gedaan: 1. Het inentariseren an de lopende contracten binnen elke ministerie. Per categorie hebben wij een oerzicht gemaakt an de contracten en de daarbij behorende kosten; 2. Het doornemen an de contractbepalingen ten einde de doorlooptijd en oerige contract oorwaarden inzichtelijk te maken; 3. Het analyseren an de mogelijkheden oor het opzeggen an bepaalde an de contracten zonder de bedrijfsoering an de organisatie te erstoren. 4. Het kwantificeren an de mogelijke besparing per organisatie en per categorie. Deze werkzaarnheden waren derhale gericht op financiele informatie. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat onze analyse geen betrekking heeft op het operationele beleid an SSO dan wei an de negen ministeries an Cura~ao. 4. Uitkomsten errichte werkzaamheden Wij hebben de bij de centrale inkoopunit an de SSO ingediende contracten geregistreerd en een analyse gedaan an de impact an deze contracten op de begroting en gekeken in hoeerre er sprake kan zijn an mogelijke besparingen. Daarnaast hebben wij gekeken of oor aile periodieke betalingen erwerkt in de financiele administratie een contract ten grondslag ligt (althans of wij daaroor een contract hebben ontangen). Uit onze analyse blijkt dat: 1. In totaal zijn 133 contracten na 10 oktober 2010 afgesloten. 2. Niet aile contracten geformaliseerd zijn daar deze niet door beide partijen zijn ondertekend. 3. Niet oor aile aan ons erstrekte contracten betalingen in de financiele administratie zijn erwerkt. 4. Niet oor aile periodieke betalingen wij een contract hebben ontangen. 5. De meeste contracten niet roegtijdig kunnen worden beeindigd zonder additionele kosten. In de meeste contracten is een bepaling opgenomen waarin een beeindigingergoeding is geregeld. 12/0941C/SF biz oktober 2012

3 SCYI SOAB We know goernment. 6. Er zijn contractuele erplichtingen aangegaan zonder een formele accordering terwijl reeds gebruik wordt gemaakt an de diensterlening an de leerancier. Hierdoor wordt de oerheid jegens de betreffende leerancier gebonden. In de naolgende paragrafen gaan wij per categorie contract in op deze beindingen oor zoer deze an toepassing zijn op een specifieke categorie Huurcontracten Wij hebben in totaal 46 contracten ontangen an de dierse ministeries. Voor een oerzicht an deze 46 huurcontracten wordt erwezen naar bijlage 1. Dierse an deze contracten zijn met ingang an oktober 2010 afgesloten. Deze huurcontracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten hebben oer het algemeen een doorlooptijd an 3 jaren en kunnen niet tussentijds worden opgezegd. In bepaalde an deze contracten is een clausule ingebouwd, dat bij het doorbereken an het contract een sanctiebepaling an toepassing is (bijoorbeeld dat het resterende contracttermijn moet worden betaald). Van de 46 huurcontracten blijkt dat oor dierse contracten geen betalingen in de financiele administratie zijn erwerkt. Dit houdt in dat oor deze contracten mogelijkerwijs geen rekening wordt gehouden met de aangegane erplichting met het geolg dat onopgemerkt een schuld wordt opgebouwd. In bijlage 2 is een oerzicht opgenomen an de contracten die niet betaald worden. Naast deze huurcontracten blijkt uit de financiele administratie dat maandelijkse betalingen zijn geboekt oor de huur an dierse andere gebouwen, echter hebben wij geen contract hieroor ontangen (zie bijlage 3). De kosten an deze contracten bedragen NA/ per maand. De totale huurkosten per jaar op basis an de aan ons erstrekte contracten wordt berekend op NAf Uitgaande an de betalingen waaroor wij geen contracten hebben ontangen wordt de totale huurkosten per jaar geschat op NAf Het is belangrijk om nate gaan of, oor die betalingen waaroor wij geen contract hebben ontangen, een contract te grondslag ligt dan wei op basis waaran een betaling wordt gedaan. Uit de analyse an de lopende contracten blijkt dat enkele panden worden gehuurd, terwijl deze niet in gebruik zijn. Het betreft hierbij de olgende panden: 12/0941 C/SF blz oktober 2012

4 scyi SOAB We know goernment. Nr. Leerancier Adres pand Doorlooptijd Bedrag Opmerking per rna and 1 The Safety Zone Pletterijweg z/n 1 maart ,20 Tussentijdse N.V. t/m 28 februari opzegging niet 2014 mogelijk. Huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari herzien op basis an de prijs indexcijfer an CBS 2 Salinja Salinja ,00 Is tot juli 2012 Properties N. V betaald 3 Krebbers Huur apr ,18 Werd door kabinet Associates N V Ansinghstraat 1 BPD gebruikt, maar zijn inmiddels erhuist. Indien nog niet opgezegd kan dit alsnog geschieden. 4 Deloitte & Huur ,00 Indien niet meer in Touche Cura~ao Scharlooweg gebruik door DBB 41 kan het worden opgezegd indien dit nog niet is gedaan. Totaal maandelijkse huurbedrag ,38 Deze panden kunnen na oerleg met de betreffende Ministerie en met inachtneming an de opzegtermijn worden opgezegd. Bij het opzeggen an deze ier huur contracten kan een besparing an NAf per maand (zijnde per jaar) worden behaald Contracten lease eroermiddelen De leasekosten oor eroermiddelen zijn opgebouwd uit een totaal an 22 leasecontracten oor een totaal an 33 eroerrniddelen erdeeld oer de dierse ministeries. Deze ertegenwoordigen een bedrag an NAf per maand (zijnde NAf per jaar). Voor een oerzicht an de leasecontracten wordt erwezen naar bijlage 4. Het gaat hier slechts om de contracten die door de rninisteries aan ons zijn erstuurd. Het is ons niet duidelijk geworden of aile deze contracten dan wei offertes tot het leasen an de betreffende oertuigen heeft geleid. Voor dierse an deze contracten konden wij geen betaling in de fmanciele administratie traceren. In tegendeel hebben wij in de financiele administratie betalingen gezien oor lease oertuigen, terwijl wij geen contract hieroor hebben ontangen. Daarnaast blijkt dat er oertuigen geleased zijn zonder een contract en waaroor ook nog geen betaling is gedaan. Dit terwijl de oertuigen reeds in gebruik zijn genomen. Dit geal doet zich onder meer oor bij het ministerie BPD. Het proces oor het accorderen an deze lease wagens is thans lopend. 12/0941C/SF blz oktober 2012

5 scyi SOAB We know goernment. Indien wij eran uitgaan dat met de huidige leasecontracten een bedrag an NA/ per jaar erschuldigd is aan de leeranciers terwijl een bedrag an NAf begroot is, alt te concluderen dat het begroot bedrag naar aile waarschijnlijkheid niet toereikend zal zijn rekening houdend met de erschuldigde bedragen oor de oertuigen die reeds in gebruik zijn genomen terwijl geen contract is afgesloten en dus ook geen betaling is erwerkt. Tussentijdse opzegging an de meeste an de contracten zal op basis an de contractuele bepalingen leiden tot het betalen an de resterende leasetermijn. Slechts oor de contracten die nag niet zijn ondertekend kan worden oerwogen om deze niet meer te ondertekenen en de lease oertuigen in te leeren. Onderzocht moet worden of dit tot mogelijke claims an de leeranciers kan leiden Contracten lease copier machines Er zijn 59 Lease contracten aan ons erstrekt oor het leasen an 59 Copier machines, printers, fax dan wei scanners erdeelt oer de dierse ministeries met uitzondering an het ministerie OWCS die al haar kopieermachines in eigendom heeft. Conform het ministerie OWCS zijn zij na oerweging an de huurprijs ten opzichte an de koopprijs tot de conclusie gekomen dat het kopen an de machines oordeliger is dan leasen. Van de 59 contracten zijn er dierse contracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Voor een oerzicht an de lease contracten wordt erwezen naar bijlage 5. Het hiermee gemoeide bedrag is NAf per maand (zijnde NAf per jaar). De machines worden geleased bij twee leeranciers zijnde Productie Business Solutions (erder erox) en Antraco N.V. Het merendeel an de machines worden bij erox geleased. De meeste contracten an erox zijn oer het algemeen eenzijdig ondertekend door de huurder of de erhuurder. De gebruikelijke looptijd is an 1-3 jaar met een bepaling oor stilzwijgende erlenging indien het contract niet 60 dagen oor afloop wordt opgezegd. De lease bedragen arieren tussen de NAf 142 per maand tot en met NAf per maand. De regering huurt ook machines bij Antraco N. V. Bij Antraco worden een negental machines geleased oor een totaalleasebedrag per maand an NAf Het leasebedrag arieert tussen de NAf 875 tot NAf per maand. Bij afsternming an deze contracten met de financiele administratie blijkt dat niet oor al de 59 contracten betalingen zijn erwerkt. Voor ongeeer 33 an deze contracten hebben wij geen betaling geonden in de fmanciele administratie. Het risico bestaat oor de contracten waaroor geen betaling in de administratie is erwerkt dat de oerheid achteraf een factuur dan wei aanmaning kan ontangen. Teens dient rekening te worden gehouden met de bepaling in het contract an deze leerancier, dat indien de oerheid niet tijdig zijn erplichting inzake betaling nakomt, deze machines door Antraco worden opgehaald en pas bij het ontangen an de betaling de machines teruggeplaatst zullen worden. Ook deze contracten kunnen stilzwijgend worden erlengd. 12/0941C/SF biz oktober 2012

6 scy~ SOAB We know goernment. Om tot besparing te geraken dient te worden nagaan welke contracten opgezegd kunnen worden en of er heronderhandeld kan worden oor een betere prijs. Voorgesteld wordt om een manteloereenkomst af te sluiten c.q. lagere prijzen af te dwingen, daar de oerheid een groot aantal kopieermachines huurt bij met name erox. Anderzijds dient uitgezocht te worden of het kopen an kopieermachines goedkoper uitalt dan het huren/leasen an deze machines Contracten Juridische bijstand Adocaten Voor juridische bijstand adocaten hebben wij een ijftal 5 contracten erdeeld oer de ministeries BPD, AZ, OWCS en VVRP ontangen. Het hiermee gemoeide bedrag is NAJ per maand (zijnde NAf per jaar). Voor een oerzicht an deze contracten wordt erwezen naar bijlage 6. Al deze 5 contracten zijn na 10 oktober 2010 zijn afgesloten en lopen door tot eind 2013/2014. Bepaalde an deze contracten zijn afgesloten oor alle juridische diensterlening benodigd bij deze ministeries met uitzondering an de werkzaarnheden die gebruikelijk door de eigen juristen an het ministerie of an die an Wetgeing en Juridische Zaken worden uitgeoerd. De werkzaarnheden omatten onder meer "juridische diensterlening aan de betrokken Minister bij een releante oerheidsennootschap of -stichting. De werkzaarnheden worden uitgeoerd tegen een aste maandelijkse prijs per maand. Deze prijs kan na erloop an 12 maanden op erzoek an ieder der partijen worden geealueerd, uitgaande an de errichte diensten en het geldend tarief an de adocaat, en zo nodig worden aangepast. Deze maandelijkse prijs is exclusief oerige kosten waaronder reiskosten, griffierechten en kosten aan derden. In deze contracten is een bepaling opgenomen waarin bepaald wordt dat bij tussentijdse beeindiging, niet zijnde wegens toerekenbare niet nakomen an het adocatenkantoor, een beeindigingergoeding geldt, dat gelijk is aan een ergoeding an 12 maanden. Uitgaande hieran achten wij dat deze contracten niet op korte termijn kunnen worden opgezegd, waardoor op deze kosten geen besparing alt te behalen Consultancy contracten Er zijn een 32 tal contracten oor een totaal bedrag per maand an NAf , die als consultancy contracten zijn aan te merken (zie bijlage 7). Van deze contracten zijn er dierse contracten die anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Een contract, oor een totaal bedrag an NAf per maand, komt niet oor in de financiele administratie. De Consultancy kosten betreffen oornamelijk IT -contracten met de oer he ids-n. V. CORE. Daarnaast zijn er enkele contracten oor ondersteuning en adies. De meeste an deze contracten, met uitzondering an de contracten an CORE, lopen af rond december 2012 en kunnen tot een besparing leiden mits de diensterlening niet meer noodzakelijk is. Hieroer dient oerleg te worden gepleegd met de ministeries om te bepalen welke contracten na afloop niet meer worden erlengd. 12/0941C/SF biz oktober 2012

7 SCYI SOAB We know goernment. Ten aanzien an de contracten an CORE moet worden opgemerkt dat niet alle contracten zijdens de oerheid zijn ondertekend. Binnen het ministerie BPD is men bezig met het opzetten an de IThelpdesk. Van de erkregen informatie k:unnen wij uitrnaken dat na de opzet an de IT-helpdesk bepaald zal worden welke diensterlening door de IT -helpdesk zelf wordt uitgeoerd en welke werkzaamheden CORE ten behoee an de oerheid zal blijen uitoeren. Hierna kan bepaald worden welke contracten met CORE tot een besparing k:unnen leiden Contracten oerige diensterlening Naast de in de oorgaande paragrafen ermelde contracten zijn er dierse andere contracten afgesloten die niet direct onder een an de eerder ermelde categorieen k:unnen worden ondergebracht. Het gaat om 50 contracten oor een totaal bedrag an NAf per maand (zijnde per jaar), waaran het merendeel bewakingscontracten betreffen. Daarnaast zijn er contracten oor schoonmaak, inhuur personeel en onderhoud lift. Voor een oerzicht an de huurcontracten wordt erwezen naar bijlage 8. De meeste an deze contracten zijn anaf oktober 2010 afgesloten. Voor wat betreft het bewakingscontract oor SSO moet worden opgemerkt dat in het huurcontract an het WTCgebouw (huidige huisesting an SSO) teens bewaking in de huurprijs is inbegrepen. Geealueerd moet worden of hier sprake is an oerlapping en of beide bewakingen moeten worden behouden. Uit door ons erkregen informatie an het ministerie an BPD blijkt dat in dit kader een contract met het bewakingsbedrijf Speedy Security oor het bewaken an het gebouw an het Ministerie an Financien bij brief d.d. 31 oktober 2011 werd opgezegd ingaande 31 mei Dit zal in de periode mi 31 mei 2012 een besparing opleeren an maandelijks NAf Uaarlijks: N Af ) Voor de oerige bewakingscontracten moet worden nagegaan of deze inderdaad noodzakelijk zijn rekening houdende met de mogelijkheid oor elektronische bewaking. Uitgaande hieran k:unnen de bewakingscontracten worden heronderhandeld dan wei opgezegd. Er zijn dierse schoonmaakcontracten oor de schoonmaak an de scholen, terwijl de oerheid zelf schoonmaakpersoneel in dienst heeft. lmmers in het huurcontract an het WTC-gebouw door SSO is teens schoonmaak in de huurprijs inbegrepen, terwijl de oerheid zelf schoonmaak personeel in dienst heeft. Oerwogen kan worden om de schoonmaakcontracten op te zeggen en het schoonmaakpersoneel in dienst an de oerheid in te zetten oor de schoonmaak an de scholen Contracten afgesloten anaf oktober 2010 Uit de analyse an de dierse aan ons erstrekte contracten blijkt dat de meeste contracten anaf oktober 2010 zijn afgesloten. Er zijn in totaal 133 contracten afgesloten oor een totaal bedrag per maand an NAf per maand (zie bijlage 9). Het merendeel an deze contracten hebben een doorlooptijd an 3 jaren en k:unnen moeilijk roegtijdig worden beeindigd. Immers in de meeste contracten is een beeindigingergoeding an rond de 12 maandenergoeding tot het betalen an de resterende contractuele termijnen opgenomen. 12/0941 C/SF blz oktober 2012

8 SCYI SOAB We know goernment Ontbrekende contracten Wij hebben de betalingen in de financiele administratie doorgenomen en nagegaan of er periodiek betalingen worden erwerkt die gedekt moeten zijn met een contract. Wij hebben dierse betalingen gei:dentificeerd die gebaseerd moeten zijn op een contract. Hieruit blijkt, dat er dierse betalingen zijn gedaan, echter hebben wij geen contract oor deze betalingen gekregen. In bijlage 3 is een oerzicht opgenomen an aile betalingen die niet gedekt zijn met een contract. Uitgezocht moet worden of deze betalingen gebaseerd zijn op een of ander contract en of de desbetreffende contracten geformaliseerd zijn en of het nog raadzaam is om deze te formaliseren. Voor de ontbrekende contracten dan wei de contracten die niet geformaliseerd zijn dient te worden nagegaan of het gewenst is om de diensterlening oort te zetten en in welke orm. Op basis daaran kan het contract alsnog worden aangepast alorens deze wordt geformaliseerd. 4.9 Naleing contracten Voor de aan ons erstrekte contracten zijn wij nagegaan in hoeerre de oerheid aan de betalingserplichtingen an deze contracten oldoet. Voor dierse contracten hebben wij geen betaling geonden. In bijlage 2 hebben wij een oerzicht opgenomen an de dierse c ontracten waaroor geen betaling in de financiele administratie is erwerkt. Op basis hieran wordt de betalingsachterstand geschat op NAf per maand. Athankelijk an het aantal maanden dat deze contracten reeds!open kan de schuld tot op dit moment worden berekend. De reden waardoor er geen betaling is gedaan op deze contracten dient zo snel mogelijk te worden nagegaan. Voorkomen moet worden dat de betreffende ministeries de respectieelijke facturen niet tijdig betaalbaar stellen. De oerheid loopt hierdoor bet risico door de betreffende leeranciers te worden aangemaand dan wei dat de contracten worden onderbroken wegens wanprestatie. 5. Recapitulatie Wij bebben de analyse an de dierse contracten uitgeoerd en geen u op basis an onze beindingen in oerweging om de olgende acties te oerwegen: 1. Voor de panden opgenomen in paragraaf 4. 1, na oerleg met de betreffende Ministerie en met in achtneming an de opzegtermijn, de betreffende buurcontracten op te zeggen. 2. De noodzaak an de eroermiddelen die thans in gebruik zijn door de ministeries, en waaroor nog geen contract oor is ondertekend, in oerleg met de ministeries na te gaan en op basis daaran te beslissen om deze contracten niet meer te formaliseren en de leaseoertuigen in te leeren. Alorens oer te gaan tot bet inleeren an deze oertuigen dient bet risico oor claims zijdens de leeranciers te worden onderzocbt. 3. Nagaan welke contracten oor kopieermacbines kunnen worden opgezegd. Aangezien de meeste contracten in 2010 en 2011 zijn afgesloten en een doorlooptijd bebben an 1-3 jaren wordt aanbeolen om deze contracten met de betreffende leeranciers te beronderhandelen om betere prijzen te bedingen. Voorgesteld wordt om een manteloereenkomst met deze leeranciers af te sluiten. In bet erolg dient de oerbeid de mogelijkheid oor bet kopen an deze machines te oerwegen. 12/0941 C/SF biz oktober 2012

9 SCYI SOAB We know goernment. 4. Bij het opzetten an de IT-Helpdesk dient het kostenaspect oor het in eigen beheer hebben an bepaalde ormen an diensterlening en het uitbesteden aan CORE een belangrijke oerweging te zijn. Op basis daaran dient, per orm an diensterlening, te worden besloten welke keuze zal worden gemaakt. Hierdoor is het niet raadzaam om zondermeer aile contracten met CORE te formaliseren. Een mogelijkheid is ook om een dee! an deze contracten, onder oorbehoud an het resultaat an de opzet an de IT-helpdesk, te formaliseren. 5. Het nagaan in hoeerre het schoonmaakpersoneel an de oerheid kan worden ingezet oor de schoonmaak an schoolgebouwen waardoor de contracten met de dierse schoonmaakbedrijen kunnen worden opgezegd dan wei ingekort. 6. De noodzaak an de dierse bewakingscontracten na te gaan rekening houdende met de mogelijkheid oor elektronische bewaking. Verolgens om op basis daaran te beslissen of aile bewakingscontracten noodzakelijk zijn en welke kunnen worden opgezegd, dan wei heronderhandeld. 7. Het daadwerkelijk aststellen dat er, inzake het contract met bewakingsbedrijf Speedy Security, geen betalingen plaatsinden in de periode mi 31 mei Slot Wij gaan eran uit u hiermede oldoende te hebben ge1nformeerd en zijn anzelfsprekend bereid deze analyse en onze adiezen nader toe te lichten. ~? J.M. Gosilio RA MSc CICA Senior Audit Manager Bijlage(n): 9 12/0941C/SF blz oktober 2012

10 Bijlage 1

11 Oerzicht huurcontracten I Offioo " >~ Ro" 700 I mrt 2010 g """ OB" ~Nkokn 47,14,_,,, po>i 2 ~u I ~ I de beer M.J.M. Swart 1m",~, I okl ,51 : I. ~-- jmn. ;;, schrirtelijke opzegging an 2 ~""" 3 ou Contn> I."~! ~.,.. 650,~ I Bodrng i> ".I ob """ 4 Dol"rt S lnd Hnbonil M nm~ Compl", 01rnb"" fmodorn Ro cy NV 470 I mrt ,110 I "",, iocl OB 53,19 s ~~ "" ~ : contw modioo ln gr.u 1mw M Dunker Ciro 521><11> 1-~p-2009 I 100,110 ""~ "" "" "" "" "" 6 o~tigo nitg ~ I Cootot IG" ""I E ~ BdC ~p ,50 1 Boomg i> iocl OB I mgdool I lmntl 7 8 ~": nil ~ ~~ ~:;;;;;;:"dko CM Child lb ID< Roo~ 1-~p ,25 I B~~" " ~:;~: ~~i "" l,.;;idd>g ~":" "~."" Knnao Klipwog I I"" NV lmoi2009 I" >p<oiu 189,110 Bodmg " iocl OB I mgdoel p woek 9 O~tigo: ~:~n; 0 ~ompto. Blinn Ploin I;~~~-"~ BY, J.K.P. B~k,..;,~;" j~-2012 I""" 20" 4.000,00 I "" """I. OB 25,00 > N>ll H.OOU. loci l3mnd :,:~:~;! ~ootl l: r~~; ~~~..., ~an te oren. I"" i..;. ", ;;;,;;;;;: I otliohting Ministerie wn Sociale Ontwikkeling Arbeld & Welzijn I. I~"~"""""""" >n~ Kn,.wog >U IK>ymorul L. H>ttoy " I 1- p >pt-2017 tu.oou,uu 13,>3 ~~r ~ta~t ru~t ermeld of.. I ~~ld oflmnlrij> inc! of excl ob is. ; ;-. einde an inc! of excl ob is. I niot o""gl. 2 IMini>~ot""" Snoi lo IOtrnb-171 fmw Donmoni 400 fl-tloo-2011 f-doo ,00 26,50 fn.v.t. i" I 1. ml~ngd, " 3 ~;~," ";,;;;;,;.;; opzegt. 3 1~""."""" """.~;ototn>mi P"king & M ll ; " fl mrtczuj2 fl-mn ,50 SK,30 fn.v.t. A Is er geen ~-~pzeggin~ ,50 IV,Ig.,;d N ) de huuroereenkomst telkens met I jaar erlengd. 4 IMini>~o"m Snoi>lo!Pioto~n>Mi P<king & M ll ; los f mrt ,50 58,30 N.V.T.!21 1".,; N > s IDioMII" IPioto~n>Mi P ~kmg & M ll ~: " goen opregging 1 >1."2,50 II" ,00 1 I~:~::N ) niot ~nnold n..t ,00 n..t. 1 E~ ;, :"" Hot botreft oon I""" Parking-Mall. I ~:: goon 1. Hot bolreft oen i Pieterrnaai i Pie "king M.l. Ministerie an Ecooomische OotwikkeUog I Kabinet an de Minister Pietermaai 258 Stichting partikulier fonds MCB apr-2006 onbepaalde tijd 9.800,00 26,85 Er is geen huuroereenkomst Geen opzegtermijn. Maar moet wei schrijftelijk Er is geen huuroereenkomst Pieterrnaai 25 bijgeoegd. Het betreft een astgelegd worden dat huurder geen erlenging wenst bijgeoegd. Het betreft een macbtigingserznek oor machtigingserzoek oor parkeerplaats binnen Pietennaai parkeerplaats binnen Pietennaai Parking Mall. Parking Mall. blz. I

12 gemeld. l ~ t;~:~~~~~j}i~l~~ welke nu en oor alsdan wordt die beeindiging tot aan het nog te erschijnen aantal waarbij een gedeelte an een maand loo""" olio maand word! gerekend. Ministerie an Bestuur, Planning en Diensterlenlng I Ministerii!le Staf Pletterijweg zln The Safety Zone N.V mrt feb ,20 Huurprijs wordtjaarlijks 37,10 Huurprijs wordt jaarlijks per I per I januari herzien op januarl herzien op basis an basis an prijsindexcijfer prijsindexcijfer an CBS an CBS Tussentijds is niet mogelijk. Sstilzwijgende erlenging oor ijf (5) jaren, indien huurder niet twaalf (12) maanden oor einde huurperiode opzegt. Waarborgsom ad ~n (I) maandhuur opgenomen in huuroereenkomst en ook betaald olgens E-one. Claurule beattende stilzwljg(!nde \erlenging oor ijf (S) jaren, indien huurder niet twaalf (12) maanden oor einde huurperiode opzegt. Waarborgsom ad CCn (l) maandhuur oopgeoomen in huuroereenkomst en ook betaald olgens E-one. Gebuurde i~ 11iet in gebruik. 2 Beleidsunit HR en 0&0 Piscaderabaai z/n World Trade Center feb mrt ,60 32,24 Geen huurprijserhoging opgenomen in huurcontract. 3 (drie) maanden en 10% boete oor resterende huurtennijnen. C\ausu\e beattende stilzwijgende erlenging oor dezelfe huurperiode, indien huurder niet drie (3) maanden oor einde huurperiode opzegt. WA erzekering ereist, olgens huurcontract. Gehuurde is in gebruik. Kosten an e\eccra, water, airco en beeiliging bij huurprijs inbegrepen. Clausule beattende stilzwijgende erlenging oor dezelfe huurperlode, indien \murder niet drie (3) maanden oor einde huurperiode opzegt. WA erzekering ereist, olgens iluurcontract. Gehuurde is in gebruik. KO"Slcn ~ 1m c\t(tra, wntl r, airco en bcl~lliging bij hulu prijs inbcgrepen. 3 Beleidsorganisatie Schotttegatweg 112 Salinja Real Estate aug !-jul , ,00 22,35 Geen huurprijserhoging opgenomen in huurcomract. Per 1 mei 2012 door BPD in gebruik genomen. Voorheen door AJZ gebruikt. Geen clausule beattende stilzwijgende erlenging. Gehuurde is in gehruik. Per 1 mel2012 door BPD in gebruik gcnomen. Voorheen door AJZ gebruikt. Geen clausule bealfende stilzwijgende er\enging. Gehuurde is in geilruik. 4 UO Publieke Zaken Casablanca Roodeweg 42 St. Monumentenzorg jul jul , ,85 32,62 Huurprijserhoging elk 2 1/2 (twe~nhalf jaar) op basis prijsindexcijfer an CBS Geen clausule beanende stilzwijgende erlenging. In geal an tussentijdse beeindiging wordt er!juurder oor de resterende iluurtennijnen sciladeloos gesteld Volgens oerecnkomst is 3 maanden buur aan borg betaald. Gehuurde is in gebruik. Per 1 jull2012 is eindc buurowreenkomst. Geen c\ausu\e beattende stilzwijgende erlenging. In geal an tussemijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende huurtermijnen schadeloos gesteld Volgens 0\1!reenkomst Is 3 maanden hour aan borg betaald. Gehuurde is in gebruik. llr 1 juli 2012 is einde buuro, creenkomst. 5 UO Publieke Zaken Reuzensteeg 2 St. Monumentenzorg PM 1-mei mei , ,93 PM Huurprijserhoging elk 2 1/2 (tweel!nhalf jaar) op basis prijsindexcijfer an CBS Geen clausule beattende stilzwijgende erlenging. In gea\ an tussentijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende huurtermijnen schadeloos gesteld. Gehuurde is in gebruik. Volgens oereenkomst dient een waarborgsom ad 2 (twee) maaooen huur betaa\d 1e worden. Aantal m2 is niet ermeld. Geen c\ausule beattende stilzwijgende erlenging. In geal an tussentijdse beeindiging wordt erhuurder oor de resterende iluurtennijnen schadeloos gesteld. Gehuurde is in gebruik. Vo\gens oereenkomst dient een waarborgsom ad 2 (twee) maanden huur be1aald 1e worden. Aantal m2 is niet ermeld. blz. 2

13 huurcontract. boete oor. Stilzwijgende erlenging oor dezelfe indien huurder niel drie (3) maanden huurperiode opzegt. erlenglng \Wr (5) jaren, indien huurder twaalf (12) maanden oor huurperiode opzegt. is in gebruik. l\finisterie \3D Ondenijs, Wetenschap, Cultuur en Sport oereenkomst. bcattende Gehuurde is in gebruik. telkens mel I 3 (drie) maanden oor eirxle huurperiode NAF. IOOOoorwaterenelectra I""""" in huuroereenkomst. Ministerie \3D Jnstitie blz. 3

14 ~~::~~:,~;~~; : ~::: partijen een nieuwe I tot betrekking tot de oereenkomst astgelegd. De oereenkomsten mogen niet stilzwijgend erlengd worden. " P>md Management NV blz. 4

15 Ministerie an A emene Zaken I UO Communicatie en KNSM gebouw te Punda Shikibo Deelopment N.V jun mei ,00 26,5 Geen huurerboging errneld in 3 (drie) maanden Geen clausule beauende Geen clausule beattende Voorlichting de huuroereenkomst. stilzwijgende erlenging. Aangaan nieuwe stilzwijgende erlenging. huuroereenkomst6 (zes) maanden oor einde Aangaan nieuwe huuroereenkomst. Gehuurde is in gebruik. Betaling huuroereenkomst 6 (zes) an I (<!<!n) maandhuur borgsom opgenomen In maanden oor einde huuroereenkomst m2 erhuurd, waaran 1000 huuroereenkomst. Gehuurde is m2 in rckening gebracht. in gebruik. Betaling an I (~n) maandhuur borgsom opgenomen in huuroereenkomst m2 erhuurd, waaran 1000 m2 in rekening gebracht. TotUII conti-acten AZ-, mklfi!u c. Mlnlsterie an Verkeer, Veroer en Ruimtelijke Plannine I Piscadera Bay zjn World Trade Center {WTC) MCB okt-10 1-okt ,00 Excl ob 32,00 6 maanden NVT Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Oereenkomst is geformaliseerd. 2 Emancipatie Bouleard 21 Dutch Caribbean Deeloping GIRO mei apr Excl OB 17,12 Huurprijserhoging kanjaarlijks 6 maanden 76\.307,68 Voormalige PZ afdeling was Company II NV op basis an de prijsindexcijfer hierin gehuisestigd. an de CBS. 3 Orionweg 10 Bear Holding NV MCB Sep aug ,00 Inc\ OB Niet enne\d Huurder heeft op 10 maan 2004 niet ermeld NVT De toerunalige gezaghebber Mr. een waarborgsom betaa\d an L. Dindial heeft de oereenkomst ANG 6.000,00 ondenekend in naam an Eilandgebied Cura(,:ao. ~~L,-~i:Jl=.. "" Jilll!ill~II!!;)J;~, biz. 5

Voortgangsrapportage december 2014

Voortgangsrapportage december 2014 Voortgangsrapportage december 2014 op basis an het erbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenatting erbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbeelingen op een rij 1.

Nadere informatie

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen Verzelfstandigingsconvenant gemeente Haarlem- Spaarnelanden N.V. inzake Service Bedrijf Haarlem Portefeuille C. van Velzen Auteur C.O. Scheepsma Telefoon 5114604

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen 1 Opdracht bevestiging Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen B.V. te Huis ter Heide, Rembrandtlaan 2 Versie maart 2012 I Contract nummer 2 1. Partijen : en Opdrachtnemer : B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springstaff

Algemene voorwaarden Springstaff Algemene voorwaarden Springstaff Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Springstaff

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving?

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Update. Inhoud Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Accounting 6 Overgang naar een DC-regeling bij een overschot in de pensioenregeling onder IAS 19 10

Nadere informatie

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Een verkennend onderzoek naar de wijze van renteberekening in de meest voorkomende gerechtsdeurwaarders softwarepakketten Utrecht, 4 december 2012 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie