Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven"

Transcriptie

1 Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Gemeente Eindhoven 11 augustus 2014 Definitief rapport BC

2

3 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein 1 Postbus VB Eindhoven Telefoon Internet Amersfoort KvK Documenttitel Gefaseerd saneringsplan NRE-terrein Locatieontwikkeling NRE-terrein te Eindhoven Verkorte documenttitel Status Definitief rapport Datum 11 augustus 2014 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie Eindhoven BC Gemeente Eindhoven Auteur(s) Collegiale toets Ing. B.J.B.P. Harmeling / Ir. Bart Hoogenberg Ir. B.R.C. Hoogenberg Datum/paraaf 11 augustus Vrijgegeven door Ir. B.R.C. Hoogenberg Datum/paraaf 11 augustus A company of Royal HaskoningDHV

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 ACHTERGRONDINFORMATIE Situatiebeschrijving Bodemopbouw en geo(hydro)logie Uitgevoerde onderzoeken Verontreinigingssituatie Fase Fase Gevalsdefinitie en risicobeoordeling Gevalsdefinitie Ernst en spoedeisendheid Resumé risicobeoordeling 10 3 SANERINGSDOELSTELLING, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Algemene saneringsdoelstelling Uitgangspunten en randvoorwaarden Specifieke saneringsdoelstelling 11 4 SANERINGSAANPAK OP HOOFDLIJNEN Algemeen Maatregelen ter voorkoming contact met verontreiniging Voorkomen blootstelling door direct contact Voorkomen blootstelling ten gevolge van uitdamping Specifieke maatregelen om te voldoen aan de saneringsdoelstelling Sanering bestaande tuinen Dommelhoefstraat Saneringsmaatregelen bestaande gebouwen Saneringsmaatregelen te handhaven/vervangen verhardingen Saneringsmaatregelen voor nieuw te realiseren tuinen Saneringsmaatregelen voor aan te leggen riolering, kabels en leidingen Saneringsmaatregelen voor de realisatie van nieuwe bebouwing Saneringsmaatregelen voor te realiseren verhardingen Saneringsmaatregelen voor de realisatie van openbaar groen (extensief) Saneringsmaatregelen voor de realisatie van openbaar groen (intensief) en speeltuinen Verwerking van vrijkomende grond 20 Blz. Definitief rapport 11 augustus 2014

6 5 UITVOERINGSASPECTEN SANERING Algemeen Stappenplan Stap 1. Voorbereidende werkzaamheden Stap 2. Nader bodemonderzoek Stap 3. Opstellen deelplannen Stap 4. Uitvoering saneringsfase Bestek/technische werkomschrijving Vergunningen en meldingen Verzekeringen Voorbereidende werkzaamheden 26 6 ORGANISATIE, VEILIGHEID EN GEZONDHEID Taken en verantwoordelijkheden Veiligheid en gezondheid Effecten sanering op de omgeving (overlast) 29 7 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING Taken Controlemonsters sanering Saneringsverslag 31 8 NAZORG EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 32 9 PLANNING EN FINANCIËN De planning op hoofdlijnen Financiën 33 Bijlagen 1. Regionale ligging locatie 2. Kadastrale gegevens 3. Situatie 1955 met begrenzing fase 1 en fase 4. Verontreinigingssituatie grond (immobiel) 5. Verontreinigingssituatie grond (mobiel) 6. Verontreinigingssituatie grondwater 11 augustus 2014 Definitief rapport

7 1 INLEIDING Door de gemeente Eindhoven is aan Royal HaskoningDHV opdracht verleend voor het opstellen van een gefaseerd saneringsplan ter plaatse van het voormalig gasfabrieksterrein genaamd NRE-terrein aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. De aanleiding voor dit gefaseerd saneringsplan is het voornemen van de gemeente Eindhoven om het NRE-terrein te transformeren van industriegebied naar woon/werkgebied. Hiertoe wil de gemeente de locatie saneren tot het niveau waarbij de herontwikkeling mogelijk is. Op basis van de vastgelegde bodemkwaliteit en de in 2008 afgegeven beschikking ernst en spoed op de verontreinigingssituatie zullen de saneringsmaatregelen gericht zijn op het geschikt maken van de locatie voor het voorgenomen gebruik. In dit kader dienen de maatregelen zodanig te worden uitgevoerd dat geen sprake zal zijn van humane risico s. Vooralsnog worden geen gebruiksvormen verwacht waardoor de aanwezige bodemverontreiniging zal resulteren in potentiele verspreidingsrisico s of ecologische risico s. Aangezien de herontwikkelingen niet aaneensluitend zullen plaatsvinden, is ervoor gekozen een gefaseerd saneringsplan op hoofdlijnen op te stellen. In het gefaseerd saneringsplan worden globaal de verwachte verschillende uitvoeringsfasen weergegeven en het daaraan gekoppelde voorgenomen gebruik. Zodra een ontwikkelfase meer in detail bekend is, wordt ten behoeve van de specifieke werkzaamheden een deelplan/uitvoeringsplan opgesteld. Dit deelplan zal ter toetsing aan de algemene doelstelling in het gefaseerd saneringsplan worden voorgelegd aan het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (Wbb). In navolgende figuur zijn globaal de te onderscheiden ontwikkelfasen weergegeven. De aangegeven nummering geeft niet automatisch de volgorde van de fasen weer. Definitief rapport augustus 2014

8 In dit rapport worden achtereenvolgens beschreven: Achtergrondinformatie : hoofdstuk 2 Saneringsdoelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden : hoofdstuk 3 Saneringsaanpak op hoofdlijnen : hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten sanering : hoofdstuk 5 Organisatie, veiligheid en gezondheid : hoofdstuk 6 Milieukundige begeleiding : hoofdstuk 7 Nazorg en gebruiksbeperkingen : hoofdstuk 8 Planning en financiën : hoofdstuk 9 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2.1 Situatiebeschrijving Het NRE-terrein is gelegen aan de rand van het centrum van Eindhoven. De locatie is circa 3 hectare groot en wordt begrensd door de volgende straten: Nachtegaallaan, Patrijsstraat, Dommelhoefstraat en Kanaaldijk Noord. In bijlage 3 is een figuur opgenomen met de (voormalige) inrichting van het NRE-terrein en de nummering van de gebouwen. Het terrein is ten behoeve van het recent (2013/2014) uitgevoerde bodemonderzoek opgedeeld in twee gebieden, fase 1 en fase 2. Fase 1 is circa 9000 m² groot en omvat gebouw 3 met omliggende wegen en parkeerterreinen. Fase 2 is circa m² groot en omvat de gebouwen 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 17 en omliggende wegen en parkeerterreinen. Het gehele terrein is vrijwel volledig verhard of bebouwd. Fase 2 Fase 1 Afbeelding 2.1 Fasering bodemonderzoek NRE-terrein te Eindhoven. 11 augustus Definitief rapport

9 2.2 Bodemopbouw en geo(hydro)logie De deklaag (de bovenste 23 meter van de ondergrond) in het gebied wordt gevormd door de Formatie van Boxtel. De Formatie van Boxtel bestaat uit overwegend fijne zanden en leemlagen (niet aaneengesloten leemlagen). De basis van de Formatie van Boxtel wordt gevormd door een kleilaag. Onder de deklaag is de Formatie van Sterksel gelegen (eerste watervoerend pakket). Dit is een zandig pakket met een hoge doorlatendheid en heeft een dikte van circa 62 meter. De Formatie van Sterksel wordt aan de onderkant begrensd door de kleien van de Formatie van Stramroy. Door de slechte doorlatendheid van de kleien vormen deze afzettingen een scheiding met de diepere pakketten. De diepere pakketten zijn hydrologisch gezien dan ook van weinig belang voor dit onderzoek/plan. Afbeelding 2.2. Regionale bodemopbouw. Op basis van lokaal verricht veldwerk en de REGIS II.1 database kan de deklaag aanvullend worden gedetailleerd. De globale bodemopbouw van de deklaag is weergegeven in tabel 2.1. Tabel 2.1 Globale bodemopbouw Globale diepte* [m+nap] Geohydrologische schematisatie (geologische eenheid) Samenstelling tot Deklaag (Formatie van Boxtel) Fijn tot matig fijn zand met leemlagen (niet aaneengesloten) tot Deklaag (Formatie van Boxtel) Klei tot +5.5 Deklaag (Formatie van Boxtel) Fijn tot matig fijn zand +5.5 tot -7.5 Deklaag (Formatie van Boxtel) Klei, lokaal doorsneden door een zandlaag -7.5 tot WVP 1 (Formatie van Sterksel) Grove zanden, grindig > Scheidende laag (Formatie van Stramroy) Klei * Kan sterk variëren Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken op het NRE-terrein is een beschrijving te geven van de lokale bodemopbouw. Navolgend is op basis van de onderzoeken in 2013 en 2014 een beschrijving gegeven van de lokale bodemopbouw en de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen ter plaatse van fase 1 en fase 2. Definitief rapport augustus 2014

10 Lokale bodemopbouw fase 1 De bodem ter plaatse van fase 1 bestaat vanaf het maaiveld tot een maximale diepte van 3,0 m-mv, uit een ophooglaag van matig fijn tot zeer fijn zand. In deze ophooglaag zijn bodemvreemde materialen aanwezig als puin, sintels, slakken, kolengruis. Minder frequent worden ook materialen als glas, aardewerk en resten hout aangetroffen. Lokaal is vanaf 2,0 m-mv een veenlaag aanwezig. Over het gehele terrein komen vanaf 0,4 m-mv tot 2,5 m-mv matige tot volledige (bodemvreemde) verhardingslagen voor bestaande uit slakken, puin, kolengruis en glas. Nabij de grens met fase 2, ter hoogte van gebouw 5 is een voormalige ondergrondse brandstof tank (C) aangetroffen (bovenzijde tank op 0,8 m-mv). Gebaseerd op de veldwaarnemingen is de tank in het verleden vermoedelijk gevuld met zand. Lokale bodemopbouw fase 2 De bodem op de onderzoekslocatie fase 2 bestaat vanaf het maaiveld tot circa 2,0 m- mv uit matig fijn tot zeer fijn zand (ophooglaag). In deze ophooglaag zijn bodemvreemde materialen aangetroffen als puin, baksteen, slakken, kolengruis. Minder frequent worden ook materialen als asfalt, sintels, resten ijzer of sporen teerhoudend materiaal aangetroffen. De mate van de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen is minder dan op onderzoekslocatie fase 1 die geruime tijd is gebruikt voor de opslag van kolen. Lokaal zijn op een diepte tussen 1,3 en 2,5 m-mv veenlagen aangetroffen. Vanaf 2,5 tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m-mv komen leemlagen voor. In en/of rondom de deellocaties gebouw 5, gebouw 8, hoofdtracé/riooltracé en midden op het buitenterrein zijn met behulp van de olie-detectiepan lichte tot uiterste olie-water reacties waargenomen. Veelal rond of beneden het grondwaterniveau is hierbij tevens een matige tot sterke (brandstof)geur waargenomen. Ten noorden van gebouw 9 zijn uiterste olie-water reacties en uiterste carbolineumgeur waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden is vastgesteld dat de (voormalige) ondergrondse tanks (A) ten zuidwesten van gebouw 4 nog in bodem aanwezig zijn (bovenzijde tanks op circa 0,7 m-mv). Gebaseerd op historische informatie gaat het hier om opslagtank met super benzine en een opslagtank met diesel. De tanks zijn inwendig gereinigd met deels afgevuld met zand. Er zijn zintuiglijk geen oliecomponenten in de bodem waargenomen. Freatisch grondwater Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek in 2013/2014 is de grondwaterstand aangetroffen tussen de 0,5 tot 1,5 meter beneden maaiveld wat overeenkomt met NAP +13,5 tot NAP +14,5 meter. Deze grondwaterstanden zijn afhankelijk van de locatie op het NRE-terrein en dienen beschouwd te worden als een momentopname. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren onder invloed van de weersgesteldheid en de seizoenen. Het gemiddeld peil van het Eindhovens kanaal, ten zuiden van de onderzoeklocatie bedraagt circa NAP meter en het gemiddelde peil van de Dommel ten westen van de onderzoekslocatie bedraagt circa NAP meter. Gezien de situering van beide waterlopen wordt voor het freatische pakket een westnoordwestelijke grondwaterstroming verwacht. 11 augustus Definitief rapport

11 Eerste watervoerend pakket Om inzicht te krijgen in de stijghoogtefluctuaties in het eerste watervoerende pakket is het digitale archief van TNO (DINO) geraadpleegd. In de omgeving van de onderzoekslocatie is (in de database) één peilbuis beschikbaar met een filter in het eerste watervoerende pakket. De gemiddelde stijghoogte in het eerste watervoerende pakket ter hoogte van deze peilbuis bedraagt NAP meter. Op basis van het afgeleide isohypsenpatroon in het eerste watervoerende pakket (d.d , TNO, 2013 ) wordt een noord-noordwestelijke grondwaterstromingsrichting verwacht. 2.3 Uitgevoerde onderzoeken De bodemkwaliteit ter plaatse van het NRE-terrein is afgeleid op basis van de verrichte bodemonderzoeken zoals beschreven in de volgende rapportages. 1) Actualiserend bodemonderzoek plus saneringsplan, Royal Haskoning, kenmerk 9P7819/R00006/RHo/DenB, 6 juli 2005; 2) Verkennend en aanvullend bodemonderzoek NRE-terrein te Eindhoven, fase 1, Royal HaskoningDHV, kenmerk BC /R00003, 18 december 2013; 3) Verkennend asbestonderzoek NRE-terrein te Eindhoven, fase 1 en 2, Royal HaskoningDHV, kenmerk BC /R00004, 18 december 2013; 4) Verkennend en aanvullend bodemonderzoek NRE-terrein te Eindhoven, fase 2, Royal HaskoningDHV, kenmerk BC /R00006, 12 februari 2014; 5) Notitie; Locatiespecifieke risicobeoordeling gebouwen 5 en 9 NRE-terrein Eindhoven, Royal HaskoningDHV, kenmerk BC /N00003/900613/Eind, 15 mei ) Nader onderzoek NRE-terrein te Eindhoven, fase 2, Royal HaskoningDHV, kenmerk BC Verontreinigingssituatie In het actualiserend bodemonderzoek uit 2005 [lit.1, 2.3] is de bodemkwaliteit ter plaatse van het gehele NRE-terrein beschreven waarbij tevens alle voorgaande onderzoeken uit de periode zijn betrokken. Op basis van deze rapportage is een beschikking op ernst en spoedeisendheid genomen. Geconcludeerd is dat ter plaatse van het NRE-terrein sprake is van een niet-spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging (beschikking d.d , kenmerk: EH ESSP-1). Vanaf 2013 zijn diverse aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd [lit. 2 t/m 6, 2.3]. Deze onderzoeken hadden tot doel: Het gehele NRE terrein NEN5740-dekkend onderzoeken zodat de algemene bodemkwaliteit bekend is voor bijvoorbeeld toekomstige vergunningenprocedures; De aard en omvang van de aanwezige bodemverontreinigingen te actualiseren en nader in beeld te brengen; De potentiele humane risico s bij huidig gebruik in beeld te brengen. Definitief rapport augustus 2014

12 2.4.1 Fase 1 Ten behoeve van het bepalen of sprake kan zijn van humane risico s heeft het grondwateronderzoek zich alleen gericht op het ondiepe freatisch grondwater (tot maximaal 6 m mv). Actualisatie van de verontreinigingen in het diepere grondwater op de locatie heeft niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat de kwaliteit van het diepere grondwater niet bepalend is voor humane risico s en reeds in de beschikking uit 2008 is vastgesteld dat geen sprake is van verspreidingsrisico s. Ten behoeve van de bovengenoemde bodemonderzoeken is het NRE-terrein opgedeeld in fase 1 (zuidwest-zijde) en fase 2 (noordoost-zijde). De verontreinigingssituatie zoals vastgesteld in 2013/2014 is navolgend op hoofdlijnen beschreven. Voor een detailbeschrijving wordt verwezen naar de verschillende uitgevoerde bodemonderzoeken ( 2.3). Grond Op basis van de analyseresultaten van de grondmonsters kan het onderzochte profiel op de onderzoekslocatie globaal als volgt worden ingedeeld: Tabel 2.2 Indeling bodemprofiel en bodemkwaliteit onderzoekslocatie fase 1 Laag Globale diepte (m-mv) Mate van bijmenging Bovenlaag 0,0 1,0 Geen tot zwakke bijmenging Bodemvreemde laag 0,4 2,5 Zwak tot volledige bijmenging Onderlaag 1,0 3,0 Geen tot zwakke bijmenging Kwaliteit (getoetst aan de Wbb) 0% - 5% PAK >AW Zware metalen >T 5% - 100% Minerale olie en aromaten >AW Zware metalen, PAK, cyanide >I 0% - 5% PAK >AW Zware metalen >T De in de ondergrond aanwezige bodemvreemde laag binnen en buiten gebouw 3 is sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. Ten noordoosten van gebouw 3, ter hoogte van gebouw 5, is tevens een verontreiniging met benzeen en cyanide in de grond aangetroffen die overloopt in fase 2. Nadere afperking heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek van fase 2 (zie 2.4.2). Voor de visualisatie van de verontreinigingssituatie in de grond wordt verwezen naar de figuren in bijlage 4 en 5. Freatisch grondwater In het grondwater onder gebouw 3 is een sterke grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten en minerale olie aangetoond. Deze verontreiniging is horizontaal in beeld gebracht. Uit de resultaten blijkt dat grondwaterverontreiniging zich beperkt tot onder gebouw 3. Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank (C) (naast gebouw 5) is een sterke grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten en minerale olie aangetoond. Deze verontreiniging loopt stroomafwaarts verder op onderzoekslocatie fase 2. Voor de verontreinigingssituatie in het freatische grondwater wordt verwezen naar de figuur in bijlage augustus Definitief rapport

13 2.4.2 Fase 2 Grond Gebaseerd op de actuele onderzoeksresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt worden samengevat: Tabel 6.1 Samenvatting bodemkwaliteit fase 2 NRE-terrein Deellocatie Bodemkwaliteit (> interventiewaarde) Grond Grondwater Gebouw 2 PCB s -- Gebouw 4 PAK -- Gebouw 5 MO en aromaten, naftaleen MO en aromaten, naftaleen Gebouw Gebouw 8 -- MO en aromaten, naftaleen Gebouw 9 ZM, CN CN Gebouw 10 ZM -- Gebouw Gebouw Hoofdtracé wegen en riolering PAK, ZM -- vml) brandstoftanks (A) -- MO en aromaten, naftaleen Overig te ontwikkelen gebied ZM, CN, PAK, MO en aromaten CN, PAK, MO en aromaten Patrijsstraat MO en PAK MO, aromaten en PAK Toelichting: MO : minerale olie ZM : zware metalen CN : cyanide (totaal) PAK : polycyclische aromatische koolwaterstoffen Voor de visualisatie van de verontreinigingssituatie in de grond wordt verwezen naar de figuren in bijlage 4 en 5. Op basis van de hoogst aangetroffen gehalten zijn de vermeende bronnen van de mobiele bodemverontreinigingen weergegeven op tekening. Voor de verontreinigingssituatie in het grondwater wordt verwezen naar figuur in bijlage 6. Diepe grondwater (>6,0 m-mv) Uit de resultaten van het actualiserend onderzoek in 2005 [lit 1, 2.3] is gebleken dat de sterke grondwaterverontreiniging zich uitstrekt tot een diepte van maximaal 10 m-mv (vluchtige aromaten) ter hoogte van de voormalige gashouders. Buiten het NRE terrein (noordwestelijk) worden tot een diepte van circa 25 m-mv licht verhoogde gehalten aan vluchtige aromaten gemeten. De verontreinigingen in het grondwater op de locatie hebben zich van 1995 tot 2004 niet verspreid, de totale omvang van de verontreiniging is aanzienlijk afgenomen. De gemeten concentraties in het grondwater zijn eveneens afgenomen. Op basis hiervan wordt gesteld dat er geen sprake is van verspreidingsrisico s en naar verwachting zelfs sprake is van een stabiele situatie. Definitief rapport augustus 2014

14 2.5 Gevalsdefinitie en risicobeoordeling Gevalsdefinitie Het geval van bodemverontreiniging is ontstaan door activiteiten van de voormalige gasfabriek, zodat het gehele gebied van het voormalige gasfabrieksterrein aan de Nachtegaallaan is te beschouwen als één geval van bodemverontreiniging. Het geval van de vaste bodemverontreiniging wordt begrensd door de locatiegrenzen van het (voormalige) gasfabrieksterrein. Het terrein van het nieuwe hoofdkantoor (gebouw 1) is reeds gesaneerd voorafgaand aan de nieuwbouw in 1990/1991 (evaluatierapport 1991) en maakt derhalve geen onderdeel uit van dit saneringsgeval. Het gebied in de zuidoosthoek van het terrein is gesaneerd en verkocht aan Wooninc (onderdeel Picusterrein) en valt om die reden buiten het geval van bodemverontreiniging. De contour van de grondwaterpluim, zoals vastgesteld in 2005, maakt deel uit van het geval van bodemverontreiniging en ligt deels buiten de locatiegrenzen van het voormalige gasfabrieksterrein Ernst en spoedeisendheid Ernst Op de locatie wordt het volumecriterium voor een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25m³ grond en >100 m³ grondwater) overschreden. Geconcludeerd wordt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Spoedeisendheid Indien blijkt dat sprake is van een onaanvaardbaar risico, is sanering spoedeisend. Onaanvaardbare risico s zijn aanwezig indien: de mens chronische of acute negatieve gezondheidseffecten of aantoonbare hinder ondervindt; er maatschappelijk onaanvaardbare effecten op het ecosysteem zijn. Met effecten wordt bedoeld aantasting van de biodiversiteit van het ecosysteem, verstoring van kringloopfuncties en bio-accumulatie/doorvergiftiging. Dit criterium is oppervlakteafhankelijk; het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd indien sprake is van een onbeheersbare situatie. Een onbeheersbare situatie houdt in dat een drijflaag of zaklaag aanwezig is of dat sprake is van een grote grondwaterverontreiniging (>6000 m³) waarbij een zodanige verspreiding van verontreiniging plaatsvindt dat dit leidt tot risico s voor mens, plant of dier. De methodiek voor de risicobeoordeling van historische verontreinigingen (ontstaan vóór 1987) is beschreven in de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013). In deze circulaire is het beleid volgens de Wet Bodembescherming uitgewerkt. Voor de onderstaande risicobeoordeling is het programma Sanscrit gebruikt (http://www.risicotoolbox.nl/tools/sanscrit/). 11 augustus Definitief rapport

15 Risicobeoordeling Voor de aanwezige bodemverontreinigingen op het NRE-terrein (fase 1 en 2) is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd uitgaande van de huidige gebruiksfunctie Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie. De standaard risicobeoordeling is uitgevoerd waarbij de maximaal gemeten gehalten boven de interventiewaarde in eerste instantie zijn gebruikt (worst case). Aansluitend is op basis van verrichte binnenluchtmetingen een locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd. Navolgend zijn de uitkomsten van de risicobeoordeling samengevat. Ecologische risico s De gehele locatie is verhard of bebouwd. Hierdoor zijn ecologische risico s bij het huidige gebruik niet aanwezig. Verspreidingsrisico s Onderhavig bodemonderzoek heeft zich gericht op de ondiepe verontreinigingen. Tijdens het onderzoek in 2005 is tevens het diepe grondwater onderzocht. Op basis van dat onderzoek is reeds beschikt dat geen sprake is van verspreidingsrisico s. Humane risico s Humane risico s kunnen optreden in geval van direct contact met de aanwezige bodemverontreiniging of door indirecte blootstelling via bijvoorbeeld uitdamping. Omdat in de huidige situatie vrijwel de gehele locatie is verhard of bebouwd, is direct contact met de aanwezige bodemverontreiniging niet aan de orde. Uit de risicobeoordeling is gebleken dat de aanwezige bodemverontreiniging ter plaatse van de tuinen aan de Dommelhoefstraat niet resulteren in humane risico s. Ten gevolge van uitdamping van vluchtige verontreinigingen naar binnenruimten kan indirecte blootstelling aan de verontreiniging optreden. Binnen het NRE-terrein kunnen de vluchtige aromatische koolwaterstoffen en cyaniden worden aangemerkt als potentieel vluchtige verontreinigingen. Ter plaatse van gebouw 5 en gebouw 9 zijn 1 of meerdere van deze componenten aangetroffen in gehalten boven de interventiewaarden. Door zowel modelmatige vaststelling als door uitvoering van binnenluchtmetingen is bepaald of sprake is van humane risico s. Ter plaatse van gebouw 5 en gebouw 9 wordt in de bodem Cyanide-vrij aangetroffen boven de interventiewaarde. Omdat uit Cyanide-vrij in de bodem, onder bepaalde omstandigheden, blauwzuurgas (HCN) gevormd kan worden, is door middel van binnenluchtmetingen bepaald of sprake kan zijn van humane risico s. De binnenluchtmetingen zijn verricht in gebouw 9 omdat op deze locatie de hoogst gemeten gehalten Cyanide-totaal zijn aangetoond (factor 5 hoger dan nabij gebouw 5). Uit de resultaten blijkt dat de geconstateerde gehalten in de bodem niet resulteren in onacceptabele verslechtering van de binnenluchtkwaliteit (factor 200 beneden de norm). Er worden derhalve geen humane risico s ten gevolge van cyaniden in gebouw 9 en 5 verwacht. Ter plaatse van gebouw 5 is tevens sprake van een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen. Om vast te stellen of er sprake is van humane risico s voor het verblijven in gebouw 5 zijn binnenluchtmetingen uitgevoerd. Op basis van de worst-case risicobeoordeling (maximaal gemeten gehalten in binnenlucht) is onder de standaardomstandigheden geen sprake van potentiele humane risico s in gebouw 5 (voor minerale olie en vluchtige aromaten). Definitief rapport augustus 2014

16 2.5.3 Resumé risicobeoordeling Op basis van de risicobeoordeling zoals uitgevoerd in 2008 (beschikking d.d , kenmerk: EH ESSP-1) alsmede op basis van de in 2013 en 2014 aanvullend verkregen onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van een nietspoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging. Het uitvoeren van een herbeschikking Ernst en spoed is derhalve ook niet nodig. 3 SANERINGSDOELSTELLING, UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 3.1 Algemene saneringsdoelstelling De algemene saneringsdoelstelling uit de Wet bodembescherming stelt: Met de sanering moet de bodem ten minste geschikt worden gemaakt voor de functie die het na de sanering krijgt, waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast moet het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk worden beperkt alsook de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem (de nazorg). Zoveel mogelijk betekent dat de kosten in goede relatie moeten staan tot het resultaat van de sanering. 3.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden Voor de vertaling van de algemene doelstelling naar de locatiespecifieke situatie op het NRE-terrein zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: De werkzaamheden ter plaatse van het NRE-terrein hebben grotendeels ten doel een andere gebruiksfunctie te realiseren. Sanering van een locatie tot een bepaalde gebruiksfunctie vindt pas plaats wanneer de locatie wordt heringericht. Iedere keer dat een deellocatie een gevoeligere gebruiksfunctie krijgt, dienen aan de hand van een hernieuwde risicobeoordeling de noodzakelijke saneringsmaatregelen in een deelplan uitgewerkt te worden. De saneringsmaatregelen krijgen ten doel om potentiele humane risico s ten gevolge van de aanwezige bodemverontreiniging bij het voorgenomen gebruik te voorkomen. Dit zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van leeflagen en isolatielagen om contact met de bodemverontreiniging te voorkomen alsmede het tegengaan van uitdamprisico s door terugbrengen van de gehalten in de bodem tot het niveau waarbij geen uitdamprisico s kunnen optreden en/of het aanbrengen van bouwtechnische maatregelen zoals het aanbrengen van dampdichte folie onder vloeren. Ten behoeve van de aangetroffen verontreinigingskernen alsmede voor de grondwaterverontreinigingen worden geen specifieke saneringsmaatregelen getroffen gericht op vrachtverwijdering. Saneringsmaatregelen worden enkel getroffen indien vanuit de herinrichting hier een noodzaak toe bestaat dan wel vanuit specifieke wensen van (toekomstige) eigenaren. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de diepe grondwaterverontreiniging niet resulteert in verspreidingsrisico s. Hierdoor wordt op voorhand geen separaat deelplan opgesteld 11 augustus Definitief rapport

17 voor het diepe grondwater.eventueel toekomstige maatregelen tot in het diepe grondwater worden vanuit gebiedsgericht grondwaterbeheer nader beschouwd. De aanwezige bodemverontreiniging kan bij het voorgenomen gebruik niet resulteren in ecologische of verspreidingsrisico s. In het kader van het aanbrengen van leeflagen worden geen analytische uitkeuringen van de ontgravingsput uitgevoerd. Hiervan wordt afgeweken indien hierdoor verwacht wordt dat een kadastrale aantekening van een perceel kan worden verwijderd of indien daarmee aangetoond moet worden dat geen sprake is van een overschrijding van een risiconorm. Aanwezige ondergrondse obstakels worden enkel weggenomen indien hiervoor vanuit de herinrichting een noodzaak bestaat of indien deze gelden als potentiele verspreidingsbron (ondergrondse tanks). De uit te voeren werkzaamheden waarbij grondverzet nodig is, dienen onder saneringscondities plaats te vinden (BRL SIKB 7000 aannemer en BRL SIKB 6000 milieukundige begeleiding). Na afronding van de werkzaamheden is geen actieve nazorg noodzakelijk. Wel zullen voor de locatie beperkingen gelden, zoals geen graafwerkzaamheden of grondwateronttrekkingen uitvoeren zonder toestemming bevoegd gezag Wbb. Deze passieve nazorgmaatregelen zullen in de saneringsverslagen op basis van het saneringsresultaat nader uitgewerkt worden. 3.3 Specifieke saneringsdoelstelling In lijn met de algemene doelstelling heeft de sanering ter plaatse van het NRE-terrein ten doel de bodem geschikt te maken voor een gebruik als woon- en werklocatie waar mensen veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Na de sanering zal gezien de aard en omvang van de verontreiniging nog een grote restverontreiniging in de bodem aanwezig zijn. In de eindsituatie is sprake van een stabiele, milieuhygiënische acceptabele eindsituatie. Na saneren worden geen actieve nazorgmaatregelen voorzien en is enkel sprake passieve nazorg, zoals registratie en in stand houden van leef- en isolatielagen. Indien na sanering opnieuw werkzaamheden gaan plaatsvinden in de verontreinigde bodem en indien de locatie een gevoeligere gebruikfunctie krijgt, zal hiervoor een hernieuwd deelsaneringsplan opgesteld worden. Definitief rapport augustus 2014

18 4 SANERINGSAANPAK OP HOOFDLIJNEN 4.1 Algemeen Op het NRE-terrein is een bodemverontreiniging aanwezig. Deze bodemverontreiniging resulteert bij het huidige gebruik niet tot actuele risico s. Het voornemen bestaat het NRE-terrein her in te richten waarbij deels de huidige functies blijven bestaan en deel nieuwe gebruiksfuncties worden gerealiseerd. Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van de sanering/gebruik van de locatie dient om de volgende redenen een deelplan met detailuitwerking te worden opgesteld: Door middel van een risicobeoordeling dient vastgesteld te worden of de aanwezige bodemverontreiniging bij het voorgenomen nieuwe gebruik resulteert in potentiele risico s. Indien hier sprake van is, dient in het deelplan de saneringsmaatregelen te worden uitgewerkt om de bodemverontreiniging zodanig te saneren dat er geen sprake kan zijn van risico s bij het nieuwe gebruik. Als er op of in een ernstig verontreinigde bodem (bouw)activiteiten plaatsvinden waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, is sprake van sanering en is een nadere uitwerking vereist hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. In navolgende paragraaf worden de maatregelen op hoofdlijnen beschreven ten behoeve van het voorkomen van contact met de aanwezige bodemverontreiniging bij het beoogde gebruik. 4.2 Maatregelen ter voorkoming contact met verontreiniging Het NRE-terrein zal in de nabije toekomst een woon-/werkfunctie krijgen. Binnen deze functie zijn een aantal gebruiksfuncties te onderscheiden. De gebruiksfunctie bepaalt op welke wijze met de bodem wordt omgegaan en daarmee welke blootstellingsroutes er kunnen bestaan met de bodemverontreiniging. De te nemen saneringsmaatregelen ter voorkoming van contact met de bodemverontreiniging is derhalve afhankelijk van de gebruiksfunctie. Binnen het NRE-terrein worden de volgende gebruiksfuncties verwacht: Tuinen (bestaand/nieuw). Openbaar groen (intensief) en kinderspeelplaatsen. Openbaar groen (extensief)/onverhard. Bebouwing (bestaand/nieuw). Verharding (bestaand/nieuw). Riolering, kabels- en leidingenstroken Voorkomen blootstelling door direct contact Om blootstelling aan de bodemverontreiniging te voorkomen dienen binnen het geval van bodemverontreiniging voor de verschillende gebruiksfuncties isolatielagen (vloeren/verharding) of leeflagen met een bepaalde kwaliteit aanwezig te zijn. De isolatielagen en leeflagen vormen een fysieke scheiding tussen de gebruiker van de locatie en de verontreiniging. 11 augustus Definitief rapport

19 Leeflagen kunnen op de volgende wijze worden aangebracht: Verontreiniging in de bovengrond ontgraven en vervangen door een leeflaag bestaande uit grond met de gewenste dikte en bodemkwaliteit, of, Verontreinigde grond afdekken met een leeflaag bestaande uit grond met een gewenste dikte en kwaliteit, of, Een combinatie van beide (half ingegraven leeflaag). Tussen de leeflaag en verontreinigde grond met gehalten boven de interventiewaarde boven de grondwaterspiegel dient een signaallaag aangebracht te worden (bijvoorbeeld geotextiel). Vanwege de bestaande bebouwing op het NRE-terrein zal het niet of nauwelijks mogelijk zijn het maaiveldniveau te verhogen. Dit betekent dat voor alle gebruiksfuncties waarbij een leeflaag wordt aangebracht, hoofdzakelijk sprake zal zijn van ontgraven en vervangen van de sterk verontreinigde bovengrond. De gemeente heeft aangegeven geen postzegel -sanering te willen uitvoeren. Om die reden wordt als uitgangspunt voor het gefaseerd saneringsplan aangenomen dat de bovengrond tot minimaal 1 m mv ter plaatse van het NRE-terrein integraal verontreinigd is. In het kader van de op te stellen deelplannen bestaat de mogelijkheid om meer op detailniveau onderscheid in kwaliteit te maken in de verwachte aanwezige en vrijkomende grond. Er bestaat echter geen verplichting om voorafgaand aan de herinrichting de bodemkwaliteit exacter in beeld te brengen. Er zijn komen het NRE-terrein weinig locaties beschikbaar waar vrijkomende grond herschikt kan worden. Dit betekent dat (vrijwel) alle vrijkomende grond afgevoerd moet worden Voorkomen blootstelling ten gevolge van uitdamping Vluchtige verontreinigingen zoals vluchtige aromaten en cyaniden (potentieel) kunnen ten gevolge van uitdamping een humaan risico vormen. Ten behoeve van de bodemverontreiniging onder een leeflaag/fundering/verharding dienen derhalve zodanige sanerende maatregelen getroffen te worden dat de bodem minimaal is teruggesaneerd tot onder het risiconiveau voor uitdamping. Dit risiconiveau is afhankelijk van de gebruiksfunctie. Ter plaatse van de locaties waar interventiewaarde overschrijdingen in het bodempakket tot 6 m mv aangetroffen zijn, vindt sanering plaats tot minimaal beneden het risiconiveau. De risiconiveaus voor humane risico s bij de voorgenomen gebruiksfuncties worden berekend door het uitvoeren van een risicobeoordeling (bijvoorbeeld het risicobeoordelingsprogramma Sanscrit of Volasoil). Deze gehalten gelden als minimale terugsaneerwaarde. Op basis van de gemeten gehalten tijdens de milieukundige verificatie wordt door het uitvoeren van een risicobeoordeling bepaald of de humane risico s bij de voorgenomen gebruiksfunctie voldoende zijn weggenomen. De bepalende verontreinigingscomponenten voor uitdamping betreffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en cyanide-vrij. Definitief rapport augustus 2014

20 Ter plaatse van kabels- en leidingentracés worden waar nodig aanvullende maatregelen getroffen ten einde na sanering zonder extra beveiligingsmiddelen aan kabels- en leidingen te kunnen werken. In de deelplannen voor iedere fase zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de risico s ten gevolge van uitdamping worden weggenomen. 4.3 Specifieke maatregelen om te voldoen aan de saneringsdoelstelling Navolgend is per gebruiksvorm aangegeven welke saneringsmaatregelen er minimaal getroffen dienen te worden om te voldoen aan de saneringsdoelstelling en de aanvullende ambities van de gemeente Eindhoven. In het kader van de ontwikkeling is het toegestaan om verdergaande saneringsmaatregelen te treffen. Eventuele aanvullende maatregelen dienen dan uitgewerkt en onderbouwd te worden in de op te stellen deelplannen Sanering bestaande tuinen Dommelhoefstraat De tuinen in de Dommelhoefstraat welke grenzen aan het NRE-terrein zijn verontreinigd. In het verleden zijn toezeggingen gedaan om deze tuinen te saneren zodra het NRE-terrein ontwikkeld wordt. In navolgende figuren is het gewenste saneringsresultaat schematisch weergegeven: Mv Mv Bestaand Toekomst In de huidige situatie is de bovengrond tot 1 m mv verontreinigd (immobiele parameters). Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat de onderliggende bodem niet ernstig verontreinigd is. De huidige eigenaren wordt de mogelijkheid geboden om in de tuinen een 1 meter dikke leeflaag met de kwaliteit wonen te laten aanbrengen (vervangen van de bovenste meter). Door uitkeuring van de putbodem wordt vastgesteld of alle ernstige verontreinigingen door deze maatregel zijn weggenomen (verwijdering aantekening bij het kadaster). 11 augustus Definitief rapport

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken,

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken, DATUM 27 oktober 2016 KENMERK 15569-JvdS-1216104 CONTACTPERSOON ir. J.B.P. van der Stroom TELEFOONNUMMER +31 (0)412 655058 BIJLAGE sanscritberekeningen ONDERWERP risicobeoordeling Aan Hoeflaken Advies,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 mei 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-005396 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 november 2016 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013199 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart - Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie drs. ing. A. Pasop locatiecode UT

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00492034 ODH-2017-00079751 - h AUG. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Aan: G.J. Derksen Wegenbouw B.V. T.a.v. de heer G.J. Derksen Oud Aa 16 3621 LC Breukelen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw,

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw, Dienst Water en Milieu Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus 8300 3009 AH ROTTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 november 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-010677 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Datum: Middelburg ^jjtjp&t? Afdeling: " Milieuhygiene Globiscode: ZL070300108 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 1 mei 2007 hebben wij een evaluatieverslag op grond

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A,

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A, Afdeling Handhaving Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus 1131 3000 BC Rotterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Staatsbosbeheer T.a.v. de heer A. Smit Postbus 58174 1040 HD AMSTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 Zaaknummer 00489029 2501 GB Den Haag Ons Kenmerk ODH-2017-00071513 T (070)21 899 02 Datum 1 7 JULI 2817 E vergunningen@odh.nl I

Nadere informatie

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd:

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd: 2015/133837 gemeente Zaanstad Vakspecialisten Stichting Zaan Primair De heer LC Houweling Ds. Martin Luther Kingweg 206 1504 DG ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00483244 ODH-2017-00048810 1 1 MEI 2817 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 B Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o.

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. Notitie Onderwerp Rand terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. 1. Inleiding Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Beschikking saneringsplan. Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest. Geachte heer Van de Grift,

1 Inleiding. 2 Beschikking saneringsplan. Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest. Geachte heer Van de Grift, Afdeling Handhaving Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 6

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat KZ Veenendaal. Geachte heer Hoogendijk,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat KZ Veenendaal. Geachte heer Hoogendijk, 1 Afdeling Handhaving Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat 62 3905 KZ Veenendaal Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00484842 ODH-2017-00059510 0 9 JUNI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer G.M.T. Dolmans Postbus 37608 1030 BB AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Nadere informatie

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming deelsaneringsplan Burgemeester Padmosweg 204 te Wilnis, gemeente De Ronde Venen

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming deelsaneringsplan Burgemeester Padmosweg 204 te Wilnis, gemeente De Ronde Venen - beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming deelsaneringsplan Burgemeester Padmosweg 204 te Wilnis, gemeente De Ronde Venen datum 27 oktober 2005 nummer 2005WEM004516i bijlage kadastrale

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp .~ provincie:: Utrecht VERZO N DEN 1 9 MRT 2010 Afdeling Handhaving Aan: Woef Hap Nederland B.V. t.a.v. de Directie Lange Uitweg J I 3998 WO SCHALK WIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Plan van Aanpak - Bodemonderzoek Cruquiusweg te Amsterdam - fase 1

Plan van Aanpak - Bodemonderzoek Cruquiusweg te Amsterdam - fase 1 Plan van Aanpak - Bodemonderzoek Cruquiusweg te Amsterdam - fase 1 Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. 12 augustus 2014 Definitief rapport BC6242-101-100 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt.

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied T.a.v. de heer S. Baanders Postbus 209 1500 EE ZAANDAM Locatiecode: NH/0358/01046 Zaaknummer: 3512575 Ons kenmerk: AMNO161322_eva ODNZKG Betreft: Aanvullende gegevens

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSEV150027/ 00101576 Afdeling: Vergunningen Datum: 14 juli 2015 Onderwerp: Beschikking op

Nadere informatie

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen 20 1077 BM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Beschikking ingevolge de

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU ) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU ) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU 571004-2) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Overwegende: dat op 16 februari 2001 voor de locatie

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming Beschikking op grond van de Wet bodembescherming op het saneringsplan voor het geval

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Plan van aanpak sanering. Aan: de heer M.J. Klever Postbus CB LOPIK. Geachte heer Klever,

1 Inleiding. 2 Plan van aanpak sanering. Aan: de heer M.J. Klever Postbus CB LOPIK. Geachte heer Klever, 1 Afdeling Handhaving Aan: de heer M.J. Klever Postbus 72 3410 CB LOPIK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 8 nopvember

Nadere informatie

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 provincie :: Utrecht VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 - Beschikking - ernst en urgentie bodemverontreiniging Kooijdijk Maartensdijk datum nummer bijlagen sector referentie locatiecode 29 juli 2002 2002WEM002747i

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT O OMGEVINGSDIENST Gemeente Eindhoven Keizer Karei V Singel i ontvangen 13 NOV. \^ Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I; vwvw.odzob.ni Gemeente Eindhoven Sector ORVM T.a.v. de heer J.E. Lebon

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 april 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Kanaaldijk

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100247 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk NV Nederlandse Gasunie Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging

Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: Mijkenbroek 30 te Breda Code: S16.1758 Beoordelaar: info@verhoevenmilieu.nl

Nadere informatie

Aan: Bomenrijk Beheer B.V. T.a.v. de heer A.L.E. van den Boom Weteringsdijk 4 3984 LL Odijk. Geachte heer Van den Boom,

Aan: Bomenrijk Beheer B.V. T.a.v. de heer A.L.E. van den Boom Weteringsdijk 4 3984 LL Odijk. Geachte heer Van den Boom, Dienst Water en Milieu Aan: Bomenrijk Beheer B.V. T.a.v. de heer A.L.E. van den Boom Weteringsdijk 4 3984 LL Odijk Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. Dienst Water en Milieu Aan: Nefkens Vastgoed Amersfoort BV T.a.v. de heer M. de Bruin Postbus 1292 38 BG Amersfoort Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 234860 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: IJsbaanpad 90 te Amsterdam AM0363/13044 Gemeente Amsterdam Op 23 december

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Rapportage Sanscrit.nl

Rapportage Sanscrit.nl Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: ter hoogte van Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut (grondwater) Code:

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 181560 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: Diverse locaties openbare weg Stadsdeel Zuid te Amsterdam AM0363/18020 Stadsdeel

Nadere informatie

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: JF Kennedylaan 5 Code: 3201R002 Beoordelaar: bas@archimil.nl Datum

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam Huisman Vastgoed b.v. T.a.v. de heer I. Spijker Admiraal Trompstraat 2 3115 HH SCHIEDAM gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk gebruik Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden Memo Ter attentie van KNSF Vastgoed II B.V. Mevrouw M. Schotte Datum 6 september 2016 Projectnummer 16.1713 Onderwerp Actualisatie bodemparagraaf ontwikkeling De Krijgsman te Muiden INLEIDING KNSF Vastgoed

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Wooninc. 22 november 2013 Definitief rapport 9X0690.0B0 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein 1 Postbus 80007 5600 JZ

Nadere informatie

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets,

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets, Dienst Water en Milieu Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets Postbus 80300 3508 TH Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda

Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda 1 Bewonersbijeenkomst Posthumus Breda Welkom en opening Toelichting Bosatex-regeling Onderzoeksresultaten Zonnebloemstraat 3-7 en omgeving Beoogde saneringsaanpak en gevolgen voor omgeving Planning en

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

De locatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10.

De locatie is aangegeven op de kadastrale kaart in hoofdstuk 10. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Kuwait Petroleum B.V. T.a.v. dhr. M. Mertens Brusselsestraat 59 B-2018 Antwerpen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Plaats: Datum: Kenmerk: Afdeling: Globiscode: Middelburg 9 december 2009 09039472 Milieuhygiene ZL065000001 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 13 november 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming Saneringsplan Installatieweg 22 te Dronten

Beschikking Wet bodembescherming Saneringsplan Installatieweg 22 te Dronten 0 8 DEC 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Beschikking Wet bodembescherming Saneringsplan Installatieweg 22 te Dronten r III. a,". OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & DOOI EN VECI TTTTTT K Beschikking

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie