werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is www.healthy-workplaces."

Transcriptie

1 Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Gezond werk is #EUManageStress werk zonder stress Campagnegids De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk

2 Campagnegids Werk zonder stress De dienst Europe Direct helpt u antwoorden te krijgen op al uw vragen over de Europese Unie. Gratis telefoonnummer (*): (*) Sommige providers van mobieletelefoniediensten geven geen toegang tot nummers of brengen hier kosten voor in rekening.. De foto s in deze publicatie illustreren een reeks werkactiviteiten. Zij tonen niet noodzakelijk goede praktijken of de naleving van wettelijke voorschriften. Meer informatie over de Europese Unie kunt u vinden op het internet (http://europa.eu). Bibliografische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze publicatie. Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2013 Concept & ontwerp: ROS, Spanje Fotografie: EU-OSHA, Shutterstock 2 Vermenigvuldiging EU-OSHA Europees is toegestaan, Agentschap mits hierbij voor de veiligheid bron wordt en gezondheid vermeld. op het werk

3 Gezond werk is werk zonder stress Inhoud Inleiding 4 Wat is werkgerelateerde stress en wat zijn psychosociale risico s? 4 Waarom is de aanpak van stress en psychosociale risico s zo belangrijk? 5 Waarom lanceert EU-OSHA deze campagne? 6 Wat is de omvang van het probleem? 8 De aanpak van psychosociale risico s 10 De rol van het management bij het verbeteren van de psychosociale omgeving 11 Het belang van participatie van de werknemers 12 Preventie 15 Hoe ziet een positieve psychosociale werkomgeving eruit? 16 Wat zijn de voordelen van het voorkomen van psychosociale risico s? 16 De campagne van : Gezond werk is werk zonder stress 19 Over deze campagne 19 Praktische hulpmiddelen en ondersteuning om stress te verminderen 20 Wie kunnen er aan de campagne deelnemen? 20 Concrete deelname 20 De Europese awards voor goede praktijken 23 Ons bestaande partnernetwerk 25 Eerdere campagnesuccessen 26 Meer informatie en hulpbronnen 28 EU-OSHA s netwerk van focal points 29 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 3

4 Campagnegids Inleiding Een doeltreffende aanpak van gezondheid en veiligheid op het werk is goed voor werknemers, goed voor de onderneming en goed voor de maatschappij als geheel. Het is belangrijk dat in het achterhoofd te houden, juist in tijden van economische onzekerheid waarin het voor bedrijven extra belangrijk is om hun productiviteit op peil te houden en er onder druk gewerkt moet worden om deadlines te halen. Dat zijn precies de momenten waarop er gemakkelijker fouten kunnen worden gemaakt en de kans groter is dat zich ongelukken voordoen. Het kan dan aanlokkelijk zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk (occupational safety and health OSH) in het onder druk staande moderne bedrijfsleven weg te wuiven als extra administratieve rompslomp, die vooral dient om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar een contraproductieve werking heeft. Het is altijd belangrijk om je bewust te zijn van de risico s op het werk en daar adequaat mee om te gaan. Deze brochure is de belangrijkste gids bij de campagne Gezond werk is werk zonder stress, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Het belangrijkste doel van deze campagne is om werkgevers, managers, werknemers en werknemersorganisaties te helpen stress en psychosociale risico s op het werk te herkennen en aan te pakken. Als psychosociale risico s doeltreffend worden aangepakt, ontstaat er een gezonde werkomgeving waar werknemers zich gewaardeerd voelen. De werkcultuur is positiever en als gevolg daarvan verbeteren de bedrijfsprestaties. Wat is werkgerelateerde stress en wat zijn psychosociale risico s? Werkgerelateerde stress ontstaat wanneer er bij de uitoefening van een functie meer van een werknemer wordt gevraagd dan hij aankan. Werkgerelateerde stress is één van de belangrijkste gevolgen van negatieve psychosociale omstandigheden. Werknemers die op het werk langdurige stress ervaren kunnen daardoor ernstige geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen. Psychosociale risico s houden verband met een minder goede organisatie van het werk, een zwak management en een negatieve werkcultuur op het werk. Daarbij valt te denken aan o.a.: te veeleisend werk en/of niet genoeg tijd om taken uit te voeren; tegenstrijdige eisen en gebrek aan duidelijkheid over de rol van de werknemer; een onjuiste afstemming tussen de eisen van het werk en de competenties van de werknemer: onvoldoende beroep doen op de vaardigheden van de werknemer kan net zo goed een bron van stress zijn als een te groot beroep erop doen; een gebrek aan betrokkenheid bij de besluitvorming die de werknemer betreft en een gebrek aan invloed op de manier waarop het werk moet worden gedaan; een gebrek aan steun van management en collega s en slechte interpersoonlijke relaties; Werkgerelateerde stress ontstaat wanneer er bij de uitoefening van een functie meer van een werknemer wordt gevraagd dan hij aankan. 4 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

5 Gezond werk is werk zonder stress alleen werken, vooral als men te maken heeft met burgers en klanten, en/of slachtoffer is van geweld, dat de vorm kan aannemen van verbale agressie, ongewilde seksuele aandacht en de dreiging van of daadwerkelijk fysiek geweld; psychologische of seksuele pesterijen op het werk: het onverdiend straffen, vernederen, ondermijnen of bedreigen van een werknemer of groep werknemers door leidinggevenden of collega s; ongelijke verdeling van werk, beloningen, promoties of carrièrekansen; ondoeltreffende communicatie, slecht geleide organisatorische veranderingen en baanonzekerheid; problemen met het combineren van werk en privéleven. Het is belangrijk te benadrukken dat een psychosociale gezonde omgeving te maken heeft met een gezonde, uitdagende en ondersteunende werkomgeving waarin werknemers gestimuleerd worden en waarin ze worden aangemoedigd zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te presteren. Waarom is de aanpak van stress en psychosociale risico s zo belangrijk? door het werk meer ontwikkelingsmogelijkheden en meer zelfvertrouwen hebben. Een ongezonde psychosociale werkomgeving kan echter aanzienlijke negatieve effecten hebben op de gezondheid van werknemers. De negatieve gevolgen van onvoldoende aandacht voor psychosociale risico s kunnen voor de werknemer onder andere bestaan uit werkgerelateerde stress, een zwakke geestelijke gezondheid, moeite met concentratie en meer fouten maken, problemen thuis, drugs- en alcoholmisbruik en een slechte lichamelijke gezondheid, met name hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Voor de organisatie bestaan de negatieve gevolgen onder andere uit slechte algemene bedrijfsresultaten, meer verzuim, doorwerken bij ziekte en verhoogde ongeval- en letselpercentages. Verzuim duurt doorgaans langer dan verzuim door andere oorzaken ( 1 ) en werkgerelateerde stress kan bijdragen aan hogere aantallen vervroegde pensioneringen, vooral onder kantoorpersoneel ( 2 ). De schattingen van de kosten voor het bedrijfsleven en de maatschappij zijn hoog en lopen op nationaal niveau in de miljarden euro s. Hoewel veel factoren van invloed zijn op de geestelijke gezondheid en het welzijn van werknemers, zijn er aanwijzingen dat de werkomgeving daar een belangrijke bijdrage aan levert. In een goede psychosociale omgeving kan werk een positieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van werknemers, aangezien werk structuur geeft aan hun leven en hun een gevoel geeft van meer sociale integratie, identiteit en status. Ook ervaren werkenden dat ze ( 1 ) Health and Safety Executive, Beschikbaar op: ( 2 ) Meting van de Oostenrijkse gezondheidsmonitor werknemers, Arbeidskamer van de provincie Opper-Oostenrijk (AK OÖ) en het Oostenrijkse Instituut voor Empirische Sociale Studies (IFES), Wenen. EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 5

6 Campagnegids Waarom lanceert EU-OSHA deze campagne? Er zijn veel misverstanden en gevoeligheden rond psychosociale risico s op het werk, en er hangt nog steeds een stigma rond geestelijke gezondheid. De Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico s (ESENER) stelde vast dat meer dan 40% van de werkgevers van mening is dat de aanpak van psychosociale risico s moeilijker is dan die van traditionele risico s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De belangrijkste obstakels die worden genoemd, zijn gevoeligheid van het onderwerp en gebrek aan deskundigheid en ervaring ( 3 ). Daarnaast bleek uit een enquête onder senior managers dat bijna de helft van hen geloofde dat geen van zijn of haar werknemers gedurende zijn of haar werkzame leven ooit last had gehad van een geestelijk gezondheidsprobleem ( 4 ). De waarheid is dat een op de zes werknemers problemen zal krijgen met de geestelijke gezondheid. Werknemers met een psychische aandoening worden soms als een risico voor de organisatie beschouwd, terwijl zelfs mensen met niet-werkgerelateerde psychische problemen doorgaans goed functioneren op een werkplek in een goede psychosociale omgeving. Wij zijn deze campagne begonnen om het inzicht in dit probleem te vergroten en de kloof te overbruggen door werknemers en werkgevers ondersteuning en advies te geven en het gebruik van praktische, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen te bevorderen. Werkgevers in Europa hebben een wettelijke verplichting om psychosociale risico s op het werk in kaart te brengen en er iets aan te doen ( 5 ). Bovendien erkent het Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn ( 6 ) de veranderende eisen en toenemende druk op het werk en moedigt het werkgevers aan om op vrijwillige basis extra maatregelen te nemen om het geestelijk welzijn te bevorderen. Wat de werkgevers betreft, wil deze campagne hen ervan overtuigen dat hun wettelijke verplichtingen relevant zijn voor het leiden van een succesvol bedrijf en het vasthouden van gemotiveerd en gezond personeel, en dat er voor de aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk organisatorische maatregelen moeten worden getroffen. Wat de werknemers betreft, is het doel hen gerust te stellen dat werkgerelateerde stress een organisatorisch probleem is. Ze zouden niet bang moeten zijn om het te melden en ze zouden zich ook geen zorgen moeten maken dat het als een teken van zwakheid kan worden gezien. Werkgerelateerde stress is een organisatorisch probleem, geen individuele tekortkoming. ( 3 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, De Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico s (ESENER). Beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, Londen. ( 5 ) Kaderrichtlijn 89/391/EEG. De kaderovereenkomst inzake werkgerelateerde stress (2004) en de kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk (2007) bevatten richtlijnen voor werkgevers in de EU om met stress op het werk om te gaan. ( 6 ) Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn, Beschikbaar op: ( 7 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk, 21 maart Beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures 6 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

7 Hoe denken Europese werknemers over werkgerelateerde stress? Uit een recente pan-europese opiniepeiling ( 7 ) bleek dat: 72% van de werknemers reorganisaties of baanonzekerheid als één van de belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde stress beschouwt; 66% stress toeschrijft aan het aantal gewerkte uren of de werkdruk ; 59% aangeeft dat het slachtoffer zijn van onacceptabel gedrag zoals pesten of intimidatie een bron van stress vormt; 51% van alle werknemers aangeeft dat werkgerelateerde stress bij hen algemeen voorkomt op de werkplek; ongeveer vier op de tien werknemers van mening zijn dat stress op de werkplek niet goed wordt aangepakt. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Campagnegids Wat is de omvang van het probleem? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria De statistieken stemmen somber Onderzoeken suggereren dat 50-60% van alle verloren werkdagen aan werkgerelateerde stress en psychosociale risico s kunnen worden toegeschreven ( 8 ). Werkgerelateerde stress is het op een na meest genoemde werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa, na de aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Over een periode van negen jaar gaf bijna 28% van de Europese werknemers aan te zijn blootgesteld aan psychosociale risico s die een negatieve invloed hadden op hun geestelijk welzijn ( 9 ). Onderzoek toont aan dat psychosociale risico s en werkgerelateerde stress zowel organisaties als nationale economieën aanzienlijk veel geld kunnen kosten. Over het algemeen is de kans groot dat werknemers die aan werkgerelateerde stress en andere psychische problemen lijden, gedurende langere tijd afwezig zijn. Het komt ook vaak voor dat werknemers wel op het werk verschijnen, maar niet in staat zijn 100% te functioneren (dat wordt presenteïsme genoemd). De totale kosten van psychische aandoeningen in Europa (al dan niet werkgerelateerd) worden geschat op 240 miljard EUR per jaar ( 10 ). Minder dan de helft van dat bedrag bestaat uit directe kosten zoals medische behandelingen, terwijl maar liefst 136 miljard EUR is toe te schrijven aan verloren productiviteit, waaronder ziekteverzuim. ( 8 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Onderzoek naar werkgerelateerde stress. Beschikbaar op: en/publications/reports/203/view ( 9 ) Europese Commissie, Gezondheid en veiligheid op het werk in Europa ( ) Een statistisch portret. Publicatiebureau van de Europese Unie, Luxemburg. Beschikbaar op: ( 10 ) Europees Netwerk voor gezondheidsbevordering op de werkplek (ENWHP). A guide to the business case for mental health (Een gids ten behoeve van de kosten-batenanalyse voor geestelijke gezondheid), Beschikbaar op: Broschuere_businesscase.pdf ( 11 ) Trontin, C., Lassagne, M., Boini, S., en Rinal, S., 2007, Le coût du stress professionnel en France en Institut national de recherche et de sécurité, Paris. ( 12 ) Health and Safety Executive, Beschikbaar op: ( 13 ) Meting van de Oostenrijkse gezondheidsmonitor werknemers, Arbeidskamer van de provincie Opper-Oostenrijk (AK OÖ) en het Oostenrijkse Instituut voor Empirische Sociale Studies (IFES), Wenen. 8 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

9 De kosten-batenanalyse Voorbeelden De nationale kosten van werkgerelateerde stress in Frankrijk werden geschat op ongeveer 2 à 3 miljard EUR in 2007 ( 11 ). In het Verenigd Koninkrijk zijn in de periode ongeveer 9,8 miljoen werkdagen verloren gegaan als gevolg van werkgerelateerde stress. Hierdoor waren werknemers gemiddeld 22,6 dagen afwezig ( 12 ). In Oostenrijk werden psychosociale problemen aangewezen als de belangrijkste reden voor kantoorpersoneel om met vervroegd pensioen te gaan. Van alle vervroegde pensioneringen onder deze categorie werknemers was 42% toe te schrijven aan psychosociale problemen ( 13 ). Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Campagnegids De aanpak van psychosociale risico s Iedere organisatie moet nadenken over werkgerelateerde stress en psychosociale risico s. Gemiddeld 51% van de werknemers is van mening dat werkgerelateerde stress algemeen voorkomt op het werk en dat hoge percentage wordt in zowel grote als kleinere organisaties waargenomen. In heel kleine (micro-) ondernemingen van negen of minder mensen geeft 45% van de werknemers aan dat werkgerelateerde stress algemeen voorkomt en in grotere organisaties loopt dat percentage op tot 54-58% van de werknemers ( 14 ). Uit de ESENER-enquête van EU-OSHA blijkt dat 79% van de managers in Europa zich zorgen maakt over stress op het werk ( 15 ). Tegelijkertijd beschikt minder dan 30% van de organisaties in Europa over procedures om met stress, intimidatie en geweld op de werkplek om te gaan. ESENER toonde aan dat 40-50% van de grotere organisaties (> 250 werknemers) maatregelen heeft getroffen om met psychosociale risico s om te gaan, terwijl slechts 20-30% van de kleinere organisaties (10-49 medewerkers) dergelijke maatregelen heeft genomen. Vooral in kleinere organisaties werd vaak melding gemaakt van een gebrek aan ondersteuning en begeleiding of een gebrek aan ervaring en deskundigheid. op tegen de kosten ervan ( 16 ). De sleutel is om iedereen te betrekken bij het realiseren van een goede psychosociale werkomgeving. Dat betekent dat managers en werknemers de nodige middelen krijgen aangereikt om doeltreffend met moeilijke situaties om te kunnen gaan, mochten die zich voordoen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is daar psychologische vakkennis voor nodig. EU-OSHA/Emmanuel Biard Toch kunnen, zelfs met beperkte middelen, psychosociale risico s ook in kleinere organisaties in kaart worden gebracht en aangepakt. De voordelen van de aanpak van werkgerelateerde stress in kleinere organisaties wegen ruimschoots ( 14 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Pan-Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk, 21 maart Beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures ( 15 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, De Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico s (ESENER). Beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for use in SMEs. Beschikbaar op: gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf 10 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

11 Gezond werk is werk zonder stress EU-OSHA/Adam Skrzypczak De rol van het management bij het verbeteren van de psychosociale omgeving De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van een plan om psychosociale risico s te voorkomen/verminderen, zodat werknemers in staat worden gesteld hun eigen bijdrage aan te leveren om een gezonde psychosociale werkomgeving tot stand te brengen. Door benaderbaar en ontvankelijk te zijn en een ondersteunende werkomgeving te bevorderen, bieden managers werknemers niet alleen de gelegenheid om problemen te bekritiseren, maar moedigen ze hen ook aan om te helpen bij het vinden van oplossingen. Begrip voor de problemen die werknemers buiten het werk hebben, maakt weliswaar geen onderdeel uit van de juridische verantwoordelijkheid van de werkgever tegenover de werknemer, maar kan wel helpen bij het realiseren van een stimulerende werkomgeving en bovendien mogelijkheden creëren voor sociale interactie buiten het werk. Het middenmanagement speelt hierin een cruciale rol: middenmanagers hebben dagelijks contact met de werknemers en zouden moeten worden aangemoedigd hun competenties voor het creëren van een goede psychosociale werkomgeving verder te ontwikkelen. Goed leiderschap kan helpen werkgerelateerde stress en psychosociale risico s te verminderen. Het is niet zo dat goede leiders altijd als goede leiders worden geboren. Net als andere vaardigheden kunnen vaardigheden als goed leiderschap en personeelsmanagement worden aangeleerd en ontwikkeld. Een goed leider dient als rolmodel om werknemers te inspireren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Hij of zij is open en benaderbaar en weet wat de sterke en zwakke punten van de teamleden zijn. Een goed leider daagt de teamleden uit en moedigt hen aan om naar gezamenlijke doelen en het grotere goed toe te werken en neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk. Hij of zij bevordert de teamgeest, houdt het moreel hoog en haalt het beste uit het team. Op elke werkplek zijn psychosociale risico s. EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 11

12 Campagnegids Het belang van participatie van de werknemers Hoewel werkgevers de wettelijke plicht hebben ervoor te zorgen dat risico s op het werk goed in kaart worden gebracht en worden gereguleerd, is het van essentieel belang dat werknemers hier ook bij worden betrokken. Werknemers en hun vertegenwoordigers weten het beste welke problemen zich op de werkplek kunnen voordoen. Door die kennis met managers en werkgevers te delen, kunnen ze helpen de plannen vorm te geven en oplossingen toe te passen. EU-OSHA/Marcos Oliveira Voor participatie van de werknemers is echter meer nodig dan alleen feedback van onderaf. Er moet een wederzijdse dialoog tussen werkgevers en werknemers tot stand worden gebracht waarbij beide partijen: met elkaar praten; luisteren naar de zaken die de andere partij zorgen baren; zienswijzen en informatie met elkaar delen; en samen besluiten nemen ( 17 ). Betrokkenheid van werknemers is voornamelijk van cruciaal belang voor de aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk, omdat managers op deze manier, juist door werknemers te raadplegen, bijdragen aan de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen waarin werknemers weten dat zij zaken aan de orde mogen stellen. Het betrekken van werknemers bij het opstellen van preventieve maatregelen verbetert ook het algemene moreel en zorgt ervoor dat de maatregelen die worden genomen zowel passend als doeltreffend zijn. EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Werknemersparticipatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk: een handleiding. Beschikbaar op https://osha.europa.eu/en/publications/reports/workers-participation-in-osh_guide 12 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

13 Gezond werk is werk zonder stress CASESTUDY Rigshospitalet, Kopenhagen De positieve effecten van samenwerking en het betrekken van werknemers bij het verbeteren van de werkomgeving komen duidelijk naar voren in een casestudy uit Denemarken ( 18 ). Met een personeelsbestand van ongeveer 8500 werknemers is Rigshospitalet, een openbaar ziekenhuis, een van de grootste werkgevers van Denemarken. Een werktevredenheidsonderzoek uit 2011 toonde echter aan dat stress, pesten en seksuele intimidatie een groot probleem waren op de werkplek. Het verbeteren van de werkomgeving werd topprioriteit voor het senior management. Maar in plaats van een top-downbenadering werd ervoor gekozen om de werkomgeving op de aparte afdelingen van het ziekenhuis in groepen te beoordelen. Vervolgens werden er in samenspraak met vakbondsen werknemersvertegenwoordigers nieuwe werkwijzen ingevoerd om de werkgerelateerde stress, het pesten en de seksuele intimidatie een halt toe te roepen. De nadruk lag op het belang van kennisdeling en het leveren van feedback. Bovendien werd het werk van de bestaande werkgroepen gereorganiseerd om beide aandachtspunten te verbeteren. Werknemersvertegenwoordigers waren betrokken bij het opstellen van richtlijnen en beleid om pesten en seksuele intimidatie te voorkomen en stress te verminderen. Er werd een managementnetwerk opgezet om slecht gedrag tegen te gaan en in de e-nieuwsbrief van het ziekenhuis stonden voorbeelden van hoe de afdelingen hun werkomgeving hadden verbeterd. Dat er concrete resultaten waren geboekt, bleek uit een verbetering van de werktevredenheid en duidelijk verlaagde stressniveaus onder secretaressen en verpleegkundigen. ( 18 ) Winnaar van een van de awards voor goede praktijken van de campagne Een gezonde werkplek van , Samen sterk voor preventie. EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 13 Hay que poner el pie de foto

14 Campagnegids 14 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA/Mário Marques

15 Gezond werk is werk zonder stress Preventie Een proactieve houding en het hebben van een plan om problemen te voorkomen, is de meest effectieve manier om psychosociale risico s op het werk aan te pakken. De ervaring leert dat op het moment dat werkgerelateerde stress, gezondheidsproblemen en verzuim toenemen, de productiviteit en innovatie al afnemen, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de bedrijfsresultaten. Psychosociale risico s kunnen op dezelfde systematische manier in kaart worden gebracht en aangepakt als andere risico s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk met behulp van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de participatieve benadering: Breng de risico s in kaart en de personen die mogelijk risico lopen. Bewustwording is de sleutel: zorg ervoor dat managers en werknemers zich bewust worden van de psychosociale risico s en de vroege waarschuwingssignalen van werkgerelateerde stress, en dat allen betrokken zijn bij de risicobeoordeling Evalueer de risico s en stel prioriteiten Plan preventieve acties: als risico s niet vermijdbaar zijn, hoe kunnen ze dan zo klein mogelijk worden gehouden? Leg het plan ten uitvoer: specificeer de maatregelen die moeten worden genomen, de middelen die nodig zijn, de mensen die erbij betrokken zijn en het tijdsbestek Monitor en evalueer continu en wijzig het plan naar aanleiding van de resultaten van de monitoring. Het is goed niet uit het oog te verliezen dat mensen verschillend kunnen reageren op dezelfde omstandigheden. Zo kunnen sommige mensen beter met drukke perioden of strakke deadlines omgaan dan andere. Waar mogelijk moet in de psychosociale risicobeoordeling rekening worden gehouden met de psychosociale competenties en behoeften van werknemers (die onder meer samenhangen met geslacht, leeftijd of ervaring). In micro-organisaties hebben managers vaak regelmatig contact met werknemers en leren ze hen goed kennen. In grotere organisaties spelen middenmanagers een belangrijke rol, omdat zij dagelijks contact hebben met de werknemers. Deze campagne biedt ondersteuning aan werkgevers, managers en werknemers door het gebruik te bevorderen van eenvoudige, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen en benaderingen om psychosociale risico s op de werkplek te beoordelen en aan te pakken. Een dergelijke aanpak kan beginnen met een beoordeling van de huidige werkomgeving aan de hand van onderzoeken en interviews met het personeel, waarna er besprekingen plaatsvinden om vast te stellen waar praktische verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Door een dergelijke procedure te volgen, is participatie van de werknemers gegarandeerd en wordt de aandacht gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van werkgerelateerde stress en andere psychosociale problemen. Een kader dat de procedure structureert biedt organisaties ook de gelegenheid toe te zien op het welslagen van preventieve maatregelen. Het is belangrijk dat de aanpak van psychosociale risico s wordt geïntegreerd in de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk, en niet als een aparte activiteit wordt beschouwd. De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een goed instrument voor de aanpak van werkgerelateerde stress. EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 15

16 Campagnegids Hoe ziet een positieve psychosociale werkomgeving eruit? In een goede werkomgeving rapporteren werknemers een hoge werktevredenheid en worden ze uitgedaagd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. De organisatie profiteert daarvan door goede bedrijfsresultaten, weinig verzuim en een laag personeelsverloop. Sleutelfactoren die bijdragen aan een goede psychosociale werkomgeving: Werknemers zijn goed opgeleid en krijgen voldoende tijd en zelfstandigheid om hun werk in te delen en hun taken uit te voeren. Monotone taken worden tot een minimum beperkt of gedeeld, en werknemers worden aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Werknemers begrijpen precies wat er van hen wordt verwacht en krijgen regelmatig constructieve feedback (positief en negatief). Werknemers worden betrokken bij de besluitvorming met betrekking tot hun werk en worden aangemoedigd om bij te dragen aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld werkmethoden en roosters. Er is sprake van een eerlijke verdeling van werk, beloningen, promoties en carrièrekansen. De werkomgeving is vriendelijk en ondersteunend en in drukke tijden worden extra mensen of middelen beschikbaar gesteld. De wederzijdse communicatie is open. Werknemers worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, vooral in tijden van organisatorische veranderingen. Er zijn maatregelen genomen om werkgerelateerde stress, intimidatie en geweld te voorkomen, en werknemers hebben het gevoel dat er met eventuele zorgen die ze uiten vertrouwelijk wordt omgegaan. Werknemers zijn in staat hun werk en privéleven doeltreffend te combineren. Naast bovengenoemde maatregelen kunnen werkgevers op vrijwillige basis extra maatregelen nemen om het geestelijk welzijn van hun werknemers te bevorderen. Wat zijn de voordelen van het voorkomen van psychosociale risico s? De voordelen spreken voor zich: voor werknemers: verbetering van het welzijn en meer werktevredenheid; voor managers: gezond, gemotiveerd en productief personeel; voor organisaties: verbeterde algemene prestaties, minder verzuim en doorwerken bij ziekte, lagere ongeval- en letselpercentages en minder personeelswisselingen; voor de maatschappij: lagere kosten en minder druk op het individu en de maatschappij als geheel. In een goede werkomgeving rapporteren werknemers een hoge werktevredenheid en worden ze uitgedaagd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. ( 19 ) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Beschikbaar op: 16 EU-OSHA Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk