Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school"

Transcriptie

1 Het Antonieuws Donderdag 6 juni nr:14 Schooljaar 2012/2013 Informatie vanuit school Welkom! In groep 1-2B is begin vorige week Shenna van Ham uit Beuningen gestart. Welkom bij ons op de Antoniusschool, Shenna, we wensen je hier een leerzame en plezierige tijd toe! Personeel Op woensdag 5 en vrijdag 7 juni heeft Dorian Willems kort buitengewoon verlof. Dinsdag 11 juni moet Dorian een operatie ondergaan aan een zenuw in haar hand. Het herstel van die operatie duurt tot in de zomervakantie. De kinderen van groep 1-2B krijgen op de vrijdagen 7 en 14 juni les van Iris van der Ven die zij nog kennen van haar afstudeerstage. In groep 1-2A wordt Dorian vervangen door Goretti Bernards (5, 12, 17, 18, 19 en 26 juni) en door Iris van der Ven (11 en 25 juni). Alleen voor vrijdag 21 juni moeten we voor groep 1-2B een beroep doen op de Vervangerspool. Diny Schiebroek is vorig weekend door haar rug gegaan. Ze is sinds dinsdag vervangen door de inmiddels vertrouwde invalleerkracht Maaike van der Wielen. Vrijdag is Maaike helaas niet beschikbaar en krijgt de groep een andere leerkracht uit de vervangerspool. Ook de donderdagen 13 en 20 juni staat Maaike voor groep 4. Zoals de ouders van groep 4 al weten, wordt Diny vrijdag 21 juni in het ziekenhuis opgenomen. Ook haar herstel vraagt meerdere weken. Omdat Maaike van der Wielen vrijdags niet beschikbaar is, staat Kim van Wijk op vrijdag 21 juni voor de groep en Maaike van maandag 24 tot en met donderdag 27 juni. We wensen zowel Dorian als Diny een geslaagde operatie en veel sterkte en beterschap toe! Oudervragenlijst Net als vier jaar geleden peilen alle scholen van Kans en Kleur dit schooljaar de tevredenheid onder ouders over het onderwijs aan hun kind(eren). Dit gebeurt via een online-vragenlijst. Begin volgende week ontvangt u via uw kind een brief met inloggegevens. Mocht u thuis niet over een internetverbinding beschikken, dan kunt u voor het beantwoorden van de vragenlijst gebruik maken van een van de schoolcomputers. Vraag in dat geval een leerkracht of de conciërge om u te helpen bij het inloggen. We hopen op een grote respons en danken u bij voorbaat voor uw medewerking! Vakanties, vrije dagen en studiedagen schooljaar Elders in dit Antonieuws vindt u de vakanties, vrije dagen en studiedagen van volgend schooljaar. De lesurenberekening en de door school in te roosteren verlofdagen zijn ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Houd u er rekening mee dat de bovenbouwgroepen volgend jaar géén vrij hebben op de vrijdagmiddagen voorafgaand aan de herfstvakantie en de Hemelvaartvakantie? Uit de OuderRaad: Ouderhulplijst, groepscontactouders en nieuw dagelijks bestuur Bij of na het vorig Antonieuws ontving u voor elk kind de jaarlijkse Ouderhulplijst. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u de ingevulde Ouderhulplijst dan zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind? Voor de groepen 1/2 a, 1/2 b, 7 en 8 worden nog één of twee groepscontactouders gezocht. Mocht u het formulier al hebben ingeleverd maar zich alsnog willen aanmelden, dan kunt u dat doen met een briefje in de postbak van de OR. Dinsdag 18 juni neemt de OuderRaad afscheid van voorzitter Tine Giesbers en secretaris Francis Janssen. Met ingang van volgend schooljaar bestaat het dagelijks bestuur van de OR uit Rianne Verbeeten (voorzitter), Petri Schook (secretaris) en Elaine van Haren (penningmeester).

2 AGENDA Di 4 t/m vr 7 juni Do 6 juni Avondvierdaagse Studiemiddag onderbouw. Groep 1 t/m 4 s middags vrij Antonieuws mee Ma 10 - do 13 juni Inschrijven voor facultatieve oudergesprekken 20 en 24 juni Wo 12 juni Compensatieverlof Peter; Anita in groep 6 Sportdag groep 1 t/m 3 Ma 17 juni Rapport mee Doorschuifmiddag Di 18 juni Dansdag Reis om de Wereld o.l.v. De Grote Broer 17.30/ uur: Ouderbedankavond met Werelddansoptredens 20 uur: vergadering OuderRaad op school Wo 19 juni Sportdag groep 4 t/m 8 Kopij Antonieuws naar Do 20 juni Do 20, ma 24 juni Ma 24 juni Oudergesprekken (facultatief; groep 4 en groep 1-2A alleen do 20 juni) Antonieuws mee Di 25 juni Ochtend: Generale repetitie / Uitvoering Musical groep 8 voor groepen 3 t/m 7 en broertjes/zusjes groep 1-2 Wo 26 juni Musical groep 8; afscheidsfeest groep 8 Do 27 juni Vr 28 juni Laatste schooldag Studieochtend team. Alle groepen hele dag vrij 28 juni t/m 9 aug Zomervakantie Ma 12 aug Eerste schooldag Musical groep 8 woensdag 26 juni. Komt dat zien!

3 Groepsindeling en groepstoedeling schooljaar Bezuinigingen en krimp personeel Net als vorig jaar moet de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur fors bezuinigen. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen nemen af terwijl de uitgaven stijgen. Omdat de personele lasten in het onderwijs vele malen groter zijn dan de materiële lasten, zijn bezuinigingen alleen te realiseren door in het personeel te snijden. Van al het tijdelijk personeel van Kans en Kleur zijn de arbeidsovereenkomsten beëindigd. Gelukkig kunnen alle medewerkers met een vaste aanstelling hun baan behouden. Wanneer op hun eigen school geen plaats meer is, krijgen zij een passende functie op een andere school van Kans en Kleur. Ook de Antoniusschool moet het werk volgend schooljaar voor de tweede keer op een rij met minder mensen doen. We leveren 0,4 weektaak aan tijdelijke uitbreidingen in en 0,3 weektaak uit de vaste aanstellingen. Behalve twee dagen per week voor interne begeleiding hebben we alle ambulante uren geschrapt. Met de teamgrootte die overblijft, lukt het helaas niet om acht volledige groepen te bemensen. We komen op jaarbasis zo n 295 lesuren tekort. Keuzes afgelopen schooljaar Zoals we u vorig jaar hebben laten weten, vinden we dat het nu niet wenselijk is, om de hele week met zeven groepen te werken. Doen we dat wel dan zou de Antoniusschool, net als vijf tot tien jaar geleden, in de bovenbouw twee combinatiegroepen hebben. We kozen een vorm die langer meegaat, die door het gehele team en door de MR gedragen wordt, die aansluit bij onze leerlingen, ons dorp en onze schoolvisie en die ons onderwijs en onze resultaten versterkt. Dit schooljaar maakten we voor de groepen 3 tot en met 8 een onderscheid tussen de ochtenden en de middagen. In de ochtendgroepen werkten we in zes jaarklassen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 met het IGDI-model aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Zo continueerden we de onderwijsverbeteringen van de afgelopen jaren. Het IGDI-model zou in combinatiegroepen veel moeilijker uit te voeren zijn. In de middaggroepen werkten we in vijf samengestelde groepen op een geïntegreerde, thematische en projectmatige manier aan de brede ontwikkeling van kinderen. Door zaakvakken en creatieve vakken vanuit het programma Alles-in-1 aan te bieden, zorgden we voor meer balans in ons onderwijs. In onze schoolvisie staat immers dat we als school niet alleen cognitieve ontwikkeling, maar ook sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling beogen en aan willen sluiten bij de belevingswereld en leerstijl van onze kinderen. Tussenevaluatie Zoals afgesproken hebben we Alles-in-1 en het ochtend-/middagmodel zorgvuldig gevolgd en regelmatig geëvalueerd. Waar nodig pasten we plannen en planning aan. Zo zagen we tussentijds af van de middagcombinaties 3-4 en voerden we voor het hoekenwerk een digitaal kiesbord in. Het programma Alles-in-1 zouden we niet meer kunnen missen. Alles-in-1 is doelgericht, differentieert in niveaus, laat kinderen veel samenwerken, draagt bij aan de woordenschat en het leesbegrip van kinderen en maakt kinderen vertrouwd met de kleine en grote wereld om hen heen. De activiteiten binnen Alles-in-1 variëren: vieringen, weekopeningen, films, studieteksten en vragen, computertaken, werkstukken, verwerkingsopdrachten en verschillende expressievormen. Zowel over de inhoud als over de werkwijze, werkvormen en activiteiten zijn we heel tevreden. Het is een geweldige aanvulling op het ochtendonderwijs in de basisvakken. Betrokkenheid, werkplezier en leergierigheid van zowel kinderen als leerkrachten zijn enorm. De werkstukken van kinderen en de toetsresultaten zijn mooi. (Voor deze resultaten blijkt het overigens niet uit te maken, in welke combinatiegroep een kind zit. De groep 6-leerlingen in middaggroep 5-6 scoren gemiddeld minstens zo hoog als de groep-6-leerlingen in middaggroep 6-7.) Over het groepdoorbrekend werken zijn we eveneens tevreden. Voor kinderen was de groepswisseling al snel vanzelfsprekend. Ze voelden zich snel thuis in de middaggroep en leren veel van en met elkaar. De sfeer is open en tolerant. Ook leerkrachten leren veel; de combinaties zorgden voor meer afstemming, uitwisseling en gezamenlijkheid binnen het team. Bij de evaluatie van het ochtend-/middag-model kwamen ook nadelen naar voren. Voor leerkrachten vormen de extra overdracht en het bijkomend overleg tussen de middag en na schooltijd een zwaardere belasting dan vooraf ingeschat. Door deze druk en dus níet door de sfeer in de middaggroepen, die op zich prima is - ervaren vaste leerkrachten onrust. Voor invallers is een middaggroep extra zwaar. Organisatorisch was het model afgelopen jaar alleen te realiseren doordat we na de middag leerkrachten konden inzetten voor de rugzakbegeleiding en voor bouwcoördinatie. Volgend schooljaar is hier geen ruimte voor.

4 Afweging Over Alles-in-1 zijn we zonder meer positief. Ook verkiezen we nog steeds het groepoverstijgend werken boven volledige combinatiegroepen. Voordelen als de open sfeer, de vanzelfsprekende samenwerking, de groei in gezamenlijkheid en de duidelijke doorgaande lijnen willen we graag behouden. Voor de nadelen zochten we een oplossing. In overleg met de medezeggenschapsraad besloten we de combinatiegroepen te verplaatsen van de middag naar de woensdag. Groepsindeling Op alle maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen hebben we acht groepen. Behalve de kleutergroepen 1-2A en 1-2B, zijn dit jaarklassen (3, 4, 5, 6, 7 en 8). Vanaf groep 3 blijven we s morgens met het IGDI-model werken aan de basisvakken taal en rekenen. s Middags staan vooral Alles-in-1, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming op het programma. De thematische en geïntegreerde opbouw, de samenwerking en afwisseling en het onderzoekende en betekenisvolle karakter van Alles-in-1 behouden en versterken we. Alle woensdagochtenden werken we in zes combinatiegroepen. Alleen groep 5 blijft bij elkaar. Naast groep 5 krijgen we s woensdags groepen 1-2, 2-3, 3-4, 6-7 en 7-8. Elke groep telt dan 30 of 31 leerlingen. Elke leerling heeft in principe twee leerkrachten; wanneer leerlingen toch met een derde leerkracht te maken krijgen, kiezen we voor een leerkracht die de leerlingen al goed kent. Kleuters hebben in de woensdagcombinatie zoveel mogelijk eigen klasgenoten. Woensdagochtendprogramma s De afgelopen tijd hebben de leerkrachten samen lesroosters opgesteld voor de woensdagen. De woensdagprogrammering is stevig, inhoudelijk, effectief en efficiënt en benut tegelijk alle kansen en mogelijkheden van groepoverstijgend werken. In de onderbouwgroepen 1-2 (1 x), 2-3 en 3-4 wisselen s woensdags instructie en verwerking in de grote en kleine kring, spelactiviteiten en bewegingsonderwijs elkaar af. Het laatste half uur van de ochtend kijkt groep 3 met groep 2 schooltelevisie en krijgt groep 4 instructie. De bovenbouwgroepen 5, 6-7 en 7-8 krijgen vóór de pauze instructievakken, zodat leerkrachten ervaring opdoen met het gedifferentieerde instructiemodel in combinatiegroepen. Na de pauze staan expressie-onderdelen van het Alles-in-1-thema op het rooster. Net als eind vorig schooljaar bepalen de leerkrachten welke leerlingen in welke woensdaggroep geplaatst wordt. Hierbij houden ze rekening met de onderwijsbehoeften van leerlingen, de verdeling jongens - meisjes, de spreiding van broertjes/zusjes en met de vraag wie met wie goed samenwerkt. Vóór de zomervakantie hoort u, in welke woensdaggroep uw kind volgend jaar zit. Meubilair Wellicht heeft u gezien dat onze conciërge Cor een aantal mooie en stevige ladenkarren aan het maken is. Er staan er al twee te schitteren in de hal van de school. In deze kasten schuiven volgend schooljaar leerlingen op dinsdag aan het eind van de dag hun laden. s Woensdags treffen ze die dan aan in het lokaal van hun combinatiegroep. Woensdagmiddag gaan de laden in diezelfde karren terug naar het eigen groepslokaal. Verder schaffen we verrijdbare tafels aan, zodat de kinderen goed kunnen zitten en de ruimte in de lokalen alle dagen prettiger benut kan worden. Vragen? Met het hier beschreven model, zetten we de beschikbare onderwijstijd en leerkrachturen optimaal in, met behoud van de voordelen van het groepdoorbrekend werken en Alles-in-1. Op de informatieavonden begin volgend schooljaar vertellen we u concreter hoe de schooldagen van uw kind eruitzien in de basisgroep en in de woensdagcombinatie. Heeft u vóór die informatieavond al vragen of opmerkingen, dan kunt u zoals altijd even bellen of langslopen. Namens het team van de Antoniusschool, Thea Alkemade ladenkar

5 Groepstoedeling schooljaar De basisgroepstoedeling voor volgend schooljaar is zo goed als rond. We kunnen nu alvast bekend maken welke leerkrachten volgend schooljaar voor welke jaargroepen en combinatiegroepen staan. Vóór de zomervakantie krijgt u informatie over de werkdagen van de leerkrachten. Ook weten we dan welke leerkracht groep 3-4 woensdags krijgt en hoe het compensatieverlof van Ingrid Op de Laak wordt ingevuld. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag Groep 1-2 A Dorian Willems, Goretti Bernards Groep 1-2 B Hagar Verlouw Groep 1-2 Goretti Bernards Groep 3 Ingrid Eijsink, Ineke Hoffies Groep 2-3 Dorian Willems Groep 4 Diny Schiebroek, Ineke Hoffies Groep 3-4 Ineke Hoffies OF Ingrid Eijsink (Één leerkracht!) Groep 5 Kim van Wijk, Jolinde Renkens Groep 6 Erik Gerritsen, Jolinde Renkens Groep 5 Kim van Wijk Groep 7 Ingrid Op de Laak Groep 6-7 Erik Gerritsen Groep 8 Saskia Vissers, Anita van Schaik Groep 7-8 Ingrid Op de Laak De cursief geprinte leerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de groep

6 Vrije dagen Antoniusschool schooljaar Vakantie *), verlof **), studie ***), vroeg ) Groepen Data Studieochtend ***) 1 t/m 4 Vrijdagochtend 30 augustus Studiedag Kans & Kleur Wijchense Kermis ***) 1 t/m 8 Maandag 16 september Studiedag ***) 1 t/m 8 Dinsdag 1 oktober Herfstvakantie *) 1 t/m 8 14 oktober t/m 18 oktober Studieochtend ***) 1 t/m 4 Woensdagochtend 27 november Studiedag ***) 1 t/m 8 Vrijdag 6 december Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 20 december Kerstvakantie *) 1 t/m 8 23 december t/m 3 januari Studiemiddag ***) 1 t/m 8 Donderdag 6 februari Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 28 februari Voorjaarsvakantie *) 1 t/m 8 3 maart t/m 7 maart Vrije middag **) 1 t/m 4 Maandagmiddag 31 maart Goede Vrijdag: Studieochtend ***) Vrije middag **) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 18 april 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 18 april Tweede Paasdag *) 1 t/m 8 21 april Vroege start Koningsspelen ) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 25 april start 8.30 uur Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 25 april Meivakantie *) 1 t/m 8 28 april t/m 5 mei Hemelvaartvakantie *) 1 t/m 8 26 mei t/m 30 mei Tweede Pinksterdag *) 1 t/m 8 9 juni Studiemiddag ***) 1 t/m 4 Dinsdagmiddag 17 juni Studieochtend ***) 1 t/m 8 Woensdagochtend 2 juli Studieochtend ***) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 11 juli Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 11 juli Zomervakantie *) 1 t/m 8 14 juli t/m 22 augustus Let op: in tegenstelling tot afgelopen jaren heeft de bovenbouw géén vrije vrijdagmiddag voorafgaand aan de herfstvakantie en Hemelvaartvakantie

7 Uitnodiging oudergesprekken 20 en 24 juni Op donderdag 20 juni en maandag 24 juni zijn oudergesprekken gepland voor de groepen 1 tot en met 8. Deze oudergesprekken zijn facultatief. Wanneer u graag een gesprek wilt, kunt u zich van maandag 10 juni tot en met donderdag 13 juni inschrijven. De inschrijflijsten hangen bij de deur van het lokaal van uw kind. Wanneer een leerkracht graag een gesprek met u wilt of graag wat meer tijd heeft voor een gesprek, neemt hij of zij contact met u op. Omdat Dorian Willems en Diny Schiebroek de laatste schoolweek nog herstellen van hun operaties, vinden de oudergesprekken voor groep 1-2A en groep 4 op donderdag 20 juni of op een eerder tijdstip plaats. EHBO lessen in groep 8 De stabiele zijligging, verbandjes aanleggen, brandwonden verzorgen, een mitella aanleggen... Groep 8 krijgt momenteel EHBO lessen aangeboden. De leerlingen krijgen de theorie aangeboden m.b.v. beeldmateriaal en (werk)boeken. Daarnaast zijn ze druk in de weer om de geleerde theorie in de praktijk te oefenen. Professor in de klas Afgelopen week kregen groep 7 en 8 bezoek van een professor van de Radboud Universiteit. Hij kwam in toga een lezing geven over middeleeuwse boeken. Het was heel bijzonder en leerzaam om les te krijgen van een échte professor.

8 Dansleden gezocht! Ben jij tussen de 4 en 6 jaar oud en vind jij het leuk om te dansen. Dan is de Mountain Dancers iets voor jou. Onlangs zijn wij een nieuwe groep gestart en wij zijn nog op zoek naar leuke leden. We trainen iedere donderdagavond van uur tot uur, daarnaast nemen we deel aan diverse danstoernooien. Ben je geïnteresseerd neem dan even contact op met Ilse Arts via of kijk even op de website NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK Lieve kinderen, Bedankt voor alle boeken tips voor onze bibliotheek. Wat fijn dat jullie het leuk vinden om te lezen! Nu hebben we alle tips en voorstellen geteld, en zoals jullie weten, de meeste stemmen gelden De meesters en juffen hadden ook wat wensen aan ons doorgegeven. We hebben ook daaraan gehoor gegeven, en boeken voor de komende alles in 1 thema s besteld. Binnenkort zullen wij met trots en geheel volgens jullie wensen de boekenkasten inruimen met de nieuwe boeken. In de bieb komen ook lijsten van alle nieuwe titels en auteurs, zodat jullie in een oogopslag onze mooie investering kunnen bekijken. Uiteraard zullen we ook alle boeken administratief verwerken in ons eigen computer programma van de bieb. Veel leesplezier allemaal, groetjes Saskia, Hagar en de bieb-hulp-ouders, Wilma en Jaana PS. Cor bedankt voor jouw medewerking in/voor de bieb het afgelopen jaar, Wilma&Jaana