Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 6 juni. Schooljaar 2012/2013. Informatie vanuit school"

Transcriptie

1 Het Antonieuws Donderdag 6 juni nr:14 Schooljaar 2012/2013 Informatie vanuit school Welkom! In groep 1-2B is begin vorige week Shenna van Ham uit Beuningen gestart. Welkom bij ons op de Antoniusschool, Shenna, we wensen je hier een leerzame en plezierige tijd toe! Personeel Op woensdag 5 en vrijdag 7 juni heeft Dorian Willems kort buitengewoon verlof. Dinsdag 11 juni moet Dorian een operatie ondergaan aan een zenuw in haar hand. Het herstel van die operatie duurt tot in de zomervakantie. De kinderen van groep 1-2B krijgen op de vrijdagen 7 en 14 juni les van Iris van der Ven die zij nog kennen van haar afstudeerstage. In groep 1-2A wordt Dorian vervangen door Goretti Bernards (5, 12, 17, 18, 19 en 26 juni) en door Iris van der Ven (11 en 25 juni). Alleen voor vrijdag 21 juni moeten we voor groep 1-2B een beroep doen op de Vervangerspool. Diny Schiebroek is vorig weekend door haar rug gegaan. Ze is sinds dinsdag vervangen door de inmiddels vertrouwde invalleerkracht Maaike van der Wielen. Vrijdag is Maaike helaas niet beschikbaar en krijgt de groep een andere leerkracht uit de vervangerspool. Ook de donderdagen 13 en 20 juni staat Maaike voor groep 4. Zoals de ouders van groep 4 al weten, wordt Diny vrijdag 21 juni in het ziekenhuis opgenomen. Ook haar herstel vraagt meerdere weken. Omdat Maaike van der Wielen vrijdags niet beschikbaar is, staat Kim van Wijk op vrijdag 21 juni voor de groep en Maaike van maandag 24 tot en met donderdag 27 juni. We wensen zowel Dorian als Diny een geslaagde operatie en veel sterkte en beterschap toe! Oudervragenlijst Net als vier jaar geleden peilen alle scholen van Kans en Kleur dit schooljaar de tevredenheid onder ouders over het onderwijs aan hun kind(eren). Dit gebeurt via een online-vragenlijst. Begin volgende week ontvangt u via uw kind een brief met inloggegevens. Mocht u thuis niet over een internetverbinding beschikken, dan kunt u voor het beantwoorden van de vragenlijst gebruik maken van een van de schoolcomputers. Vraag in dat geval een leerkracht of de conciërge om u te helpen bij het inloggen. We hopen op een grote respons en danken u bij voorbaat voor uw medewerking! Vakanties, vrije dagen en studiedagen schooljaar Elders in dit Antonieuws vindt u de vakanties, vrije dagen en studiedagen van volgend schooljaar. De lesurenberekening en de door school in te roosteren verlofdagen zijn ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Houd u er rekening mee dat de bovenbouwgroepen volgend jaar géén vrij hebben op de vrijdagmiddagen voorafgaand aan de herfstvakantie en de Hemelvaartvakantie? Uit de OuderRaad: Ouderhulplijst, groepscontactouders en nieuw dagelijks bestuur Bij of na het vorig Antonieuws ontving u voor elk kind de jaarlijkse Ouderhulplijst. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u de ingevulde Ouderhulplijst dan zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind? Voor de groepen 1/2 a, 1/2 b, 7 en 8 worden nog één of twee groepscontactouders gezocht. Mocht u het formulier al hebben ingeleverd maar zich alsnog willen aanmelden, dan kunt u dat doen met een briefje in de postbak van de OR. Dinsdag 18 juni neemt de OuderRaad afscheid van voorzitter Tine Giesbers en secretaris Francis Janssen. Met ingang van volgend schooljaar bestaat het dagelijks bestuur van de OR uit Rianne Verbeeten (voorzitter), Petri Schook (secretaris) en Elaine van Haren (penningmeester).

2 AGENDA Di 4 t/m vr 7 juni Do 6 juni Avondvierdaagse Studiemiddag onderbouw. Groep 1 t/m 4 s middags vrij Antonieuws mee Ma 10 - do 13 juni Inschrijven voor facultatieve oudergesprekken 20 en 24 juni Wo 12 juni Compensatieverlof Peter; Anita in groep 6 Sportdag groep 1 t/m 3 Ma 17 juni Rapport mee Doorschuifmiddag Di 18 juni Dansdag Reis om de Wereld o.l.v. De Grote Broer 17.30/ uur: Ouderbedankavond met Werelddansoptredens 20 uur: vergadering OuderRaad op school Wo 19 juni Sportdag groep 4 t/m 8 Kopij Antonieuws naar Do 20 juni Do 20, ma 24 juni Ma 24 juni Oudergesprekken (facultatief; groep 4 en groep 1-2A alleen do 20 juni) Antonieuws mee Di 25 juni Ochtend: Generale repetitie / Uitvoering Musical groep 8 voor groepen 3 t/m 7 en broertjes/zusjes groep 1-2 Wo 26 juni Musical groep 8; afscheidsfeest groep 8 Do 27 juni Vr 28 juni Laatste schooldag Studieochtend team. Alle groepen hele dag vrij 28 juni t/m 9 aug Zomervakantie Ma 12 aug Eerste schooldag Musical groep 8 woensdag 26 juni. Komt dat zien!

3 Groepsindeling en groepstoedeling schooljaar Bezuinigingen en krimp personeel Net als vorig jaar moet de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur fors bezuinigen. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen nemen af terwijl de uitgaven stijgen. Omdat de personele lasten in het onderwijs vele malen groter zijn dan de materiële lasten, zijn bezuinigingen alleen te realiseren door in het personeel te snijden. Van al het tijdelijk personeel van Kans en Kleur zijn de arbeidsovereenkomsten beëindigd. Gelukkig kunnen alle medewerkers met een vaste aanstelling hun baan behouden. Wanneer op hun eigen school geen plaats meer is, krijgen zij een passende functie op een andere school van Kans en Kleur. Ook de Antoniusschool moet het werk volgend schooljaar voor de tweede keer op een rij met minder mensen doen. We leveren 0,4 weektaak aan tijdelijke uitbreidingen in en 0,3 weektaak uit de vaste aanstellingen. Behalve twee dagen per week voor interne begeleiding hebben we alle ambulante uren geschrapt. Met de teamgrootte die overblijft, lukt het helaas niet om acht volledige groepen te bemensen. We komen op jaarbasis zo n 295 lesuren tekort. Keuzes afgelopen schooljaar Zoals we u vorig jaar hebben laten weten, vinden we dat het nu niet wenselijk is, om de hele week met zeven groepen te werken. Doen we dat wel dan zou de Antoniusschool, net als vijf tot tien jaar geleden, in de bovenbouw twee combinatiegroepen hebben. We kozen een vorm die langer meegaat, die door het gehele team en door de MR gedragen wordt, die aansluit bij onze leerlingen, ons dorp en onze schoolvisie en die ons onderwijs en onze resultaten versterkt. Dit schooljaar maakten we voor de groepen 3 tot en met 8 een onderscheid tussen de ochtenden en de middagen. In de ochtendgroepen werkten we in zes jaarklassen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 met het IGDI-model aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Zo continueerden we de onderwijsverbeteringen van de afgelopen jaren. Het IGDI-model zou in combinatiegroepen veel moeilijker uit te voeren zijn. In de middaggroepen werkten we in vijf samengestelde groepen op een geïntegreerde, thematische en projectmatige manier aan de brede ontwikkeling van kinderen. Door zaakvakken en creatieve vakken vanuit het programma Alles-in-1 aan te bieden, zorgden we voor meer balans in ons onderwijs. In onze schoolvisie staat immers dat we als school niet alleen cognitieve ontwikkeling, maar ook sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling beogen en aan willen sluiten bij de belevingswereld en leerstijl van onze kinderen. Tussenevaluatie Zoals afgesproken hebben we Alles-in-1 en het ochtend-/middagmodel zorgvuldig gevolgd en regelmatig geëvalueerd. Waar nodig pasten we plannen en planning aan. Zo zagen we tussentijds af van de middagcombinaties 3-4 en voerden we voor het hoekenwerk een digitaal kiesbord in. Het programma Alles-in-1 zouden we niet meer kunnen missen. Alles-in-1 is doelgericht, differentieert in niveaus, laat kinderen veel samenwerken, draagt bij aan de woordenschat en het leesbegrip van kinderen en maakt kinderen vertrouwd met de kleine en grote wereld om hen heen. De activiteiten binnen Alles-in-1 variëren: vieringen, weekopeningen, films, studieteksten en vragen, computertaken, werkstukken, verwerkingsopdrachten en verschillende expressievormen. Zowel over de inhoud als over de werkwijze, werkvormen en activiteiten zijn we heel tevreden. Het is een geweldige aanvulling op het ochtendonderwijs in de basisvakken. Betrokkenheid, werkplezier en leergierigheid van zowel kinderen als leerkrachten zijn enorm. De werkstukken van kinderen en de toetsresultaten zijn mooi. (Voor deze resultaten blijkt het overigens niet uit te maken, in welke combinatiegroep een kind zit. De groep 6-leerlingen in middaggroep 5-6 scoren gemiddeld minstens zo hoog als de groep-6-leerlingen in middaggroep 6-7.) Over het groepdoorbrekend werken zijn we eveneens tevreden. Voor kinderen was de groepswisseling al snel vanzelfsprekend. Ze voelden zich snel thuis in de middaggroep en leren veel van en met elkaar. De sfeer is open en tolerant. Ook leerkrachten leren veel; de combinaties zorgden voor meer afstemming, uitwisseling en gezamenlijkheid binnen het team. Bij de evaluatie van het ochtend-/middag-model kwamen ook nadelen naar voren. Voor leerkrachten vormen de extra overdracht en het bijkomend overleg tussen de middag en na schooltijd een zwaardere belasting dan vooraf ingeschat. Door deze druk en dus níet door de sfeer in de middaggroepen, die op zich prima is - ervaren vaste leerkrachten onrust. Voor invallers is een middaggroep extra zwaar. Organisatorisch was het model afgelopen jaar alleen te realiseren doordat we na de middag leerkrachten konden inzetten voor de rugzakbegeleiding en voor bouwcoördinatie. Volgend schooljaar is hier geen ruimte voor.

4 Afweging Over Alles-in-1 zijn we zonder meer positief. Ook verkiezen we nog steeds het groepoverstijgend werken boven volledige combinatiegroepen. Voordelen als de open sfeer, de vanzelfsprekende samenwerking, de groei in gezamenlijkheid en de duidelijke doorgaande lijnen willen we graag behouden. Voor de nadelen zochten we een oplossing. In overleg met de medezeggenschapsraad besloten we de combinatiegroepen te verplaatsen van de middag naar de woensdag. Groepsindeling Op alle maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen hebben we acht groepen. Behalve de kleutergroepen 1-2A en 1-2B, zijn dit jaarklassen (3, 4, 5, 6, 7 en 8). Vanaf groep 3 blijven we s morgens met het IGDI-model werken aan de basisvakken taal en rekenen. s Middags staan vooral Alles-in-1, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming op het programma. De thematische en geïntegreerde opbouw, de samenwerking en afwisseling en het onderzoekende en betekenisvolle karakter van Alles-in-1 behouden en versterken we. Alle woensdagochtenden werken we in zes combinatiegroepen. Alleen groep 5 blijft bij elkaar. Naast groep 5 krijgen we s woensdags groepen 1-2, 2-3, 3-4, 6-7 en 7-8. Elke groep telt dan 30 of 31 leerlingen. Elke leerling heeft in principe twee leerkrachten; wanneer leerlingen toch met een derde leerkracht te maken krijgen, kiezen we voor een leerkracht die de leerlingen al goed kent. Kleuters hebben in de woensdagcombinatie zoveel mogelijk eigen klasgenoten. Woensdagochtendprogramma s De afgelopen tijd hebben de leerkrachten samen lesroosters opgesteld voor de woensdagen. De woensdagprogrammering is stevig, inhoudelijk, effectief en efficiënt en benut tegelijk alle kansen en mogelijkheden van groepoverstijgend werken. In de onderbouwgroepen 1-2 (1 x), 2-3 en 3-4 wisselen s woensdags instructie en verwerking in de grote en kleine kring, spelactiviteiten en bewegingsonderwijs elkaar af. Het laatste half uur van de ochtend kijkt groep 3 met groep 2 schooltelevisie en krijgt groep 4 instructie. De bovenbouwgroepen 5, 6-7 en 7-8 krijgen vóór de pauze instructievakken, zodat leerkrachten ervaring opdoen met het gedifferentieerde instructiemodel in combinatiegroepen. Na de pauze staan expressie-onderdelen van het Alles-in-1-thema op het rooster. Net als eind vorig schooljaar bepalen de leerkrachten welke leerlingen in welke woensdaggroep geplaatst wordt. Hierbij houden ze rekening met de onderwijsbehoeften van leerlingen, de verdeling jongens - meisjes, de spreiding van broertjes/zusjes en met de vraag wie met wie goed samenwerkt. Vóór de zomervakantie hoort u, in welke woensdaggroep uw kind volgend jaar zit. Meubilair Wellicht heeft u gezien dat onze conciërge Cor een aantal mooie en stevige ladenkarren aan het maken is. Er staan er al twee te schitteren in de hal van de school. In deze kasten schuiven volgend schooljaar leerlingen op dinsdag aan het eind van de dag hun laden. s Woensdags treffen ze die dan aan in het lokaal van hun combinatiegroep. Woensdagmiddag gaan de laden in diezelfde karren terug naar het eigen groepslokaal. Verder schaffen we verrijdbare tafels aan, zodat de kinderen goed kunnen zitten en de ruimte in de lokalen alle dagen prettiger benut kan worden. Vragen? Met het hier beschreven model, zetten we de beschikbare onderwijstijd en leerkrachturen optimaal in, met behoud van de voordelen van het groepdoorbrekend werken en Alles-in-1. Op de informatieavonden begin volgend schooljaar vertellen we u concreter hoe de schooldagen van uw kind eruitzien in de basisgroep en in de woensdagcombinatie. Heeft u vóór die informatieavond al vragen of opmerkingen, dan kunt u zoals altijd even bellen of langslopen. Namens het team van de Antoniusschool, Thea Alkemade ladenkar

5 Groepstoedeling schooljaar De basisgroepstoedeling voor volgend schooljaar is zo goed als rond. We kunnen nu alvast bekend maken welke leerkrachten volgend schooljaar voor welke jaargroepen en combinatiegroepen staan. Vóór de zomervakantie krijgt u informatie over de werkdagen van de leerkrachten. Ook weten we dan welke leerkracht groep 3-4 woensdags krijgt en hoe het compensatieverlof van Ingrid Op de Laak wordt ingevuld. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag Groep 1-2 A Dorian Willems, Goretti Bernards Groep 1-2 B Hagar Verlouw Groep 1-2 Goretti Bernards Groep 3 Ingrid Eijsink, Ineke Hoffies Groep 2-3 Dorian Willems Groep 4 Diny Schiebroek, Ineke Hoffies Groep 3-4 Ineke Hoffies OF Ingrid Eijsink (Één leerkracht!) Groep 5 Kim van Wijk, Jolinde Renkens Groep 6 Erik Gerritsen, Jolinde Renkens Groep 5 Kim van Wijk Groep 7 Ingrid Op de Laak Groep 6-7 Erik Gerritsen Groep 8 Saskia Vissers, Anita van Schaik Groep 7-8 Ingrid Op de Laak De cursief geprinte leerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de groep

6 Vrije dagen Antoniusschool schooljaar Vakantie *), verlof **), studie ***), vroeg ) Groepen Data Studieochtend ***) 1 t/m 4 Vrijdagochtend 30 augustus Studiedag Kans & Kleur Wijchense Kermis ***) 1 t/m 8 Maandag 16 september Studiedag ***) 1 t/m 8 Dinsdag 1 oktober Herfstvakantie *) 1 t/m 8 14 oktober t/m 18 oktober Studieochtend ***) 1 t/m 4 Woensdagochtend 27 november Studiedag ***) 1 t/m 8 Vrijdag 6 december Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 20 december Kerstvakantie *) 1 t/m 8 23 december t/m 3 januari Studiemiddag ***) 1 t/m 8 Donderdag 6 februari Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 28 februari Voorjaarsvakantie *) 1 t/m 8 3 maart t/m 7 maart Vrije middag **) 1 t/m 4 Maandagmiddag 31 maart Goede Vrijdag: Studieochtend ***) Vrije middag **) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 18 april 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 18 april Tweede Paasdag *) 1 t/m 8 21 april Vroege start Koningsspelen ) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 25 april start 8.30 uur Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 25 april Meivakantie *) 1 t/m 8 28 april t/m 5 mei Hemelvaartvakantie *) 1 t/m 8 26 mei t/m 30 mei Tweede Pinksterdag *) 1 t/m 8 9 juni Studiemiddag ***) 1 t/m 4 Dinsdagmiddag 17 juni Studieochtend ***) 1 t/m 8 Woensdagochtend 2 juli Studieochtend ***) 1 t/m 8 Vrijdagochtend 11 juli Vrije middag **) 5 t/m 8 Vrijdagmiddag 11 juli Zomervakantie *) 1 t/m 8 14 juli t/m 22 augustus Let op: in tegenstelling tot afgelopen jaren heeft de bovenbouw géén vrije vrijdagmiddag voorafgaand aan de herfstvakantie en Hemelvaartvakantie

7 Uitnodiging oudergesprekken 20 en 24 juni Op donderdag 20 juni en maandag 24 juni zijn oudergesprekken gepland voor de groepen 1 tot en met 8. Deze oudergesprekken zijn facultatief. Wanneer u graag een gesprek wilt, kunt u zich van maandag 10 juni tot en met donderdag 13 juni inschrijven. De inschrijflijsten hangen bij de deur van het lokaal van uw kind. Wanneer een leerkracht graag een gesprek met u wilt of graag wat meer tijd heeft voor een gesprek, neemt hij of zij contact met u op. Omdat Dorian Willems en Diny Schiebroek de laatste schoolweek nog herstellen van hun operaties, vinden de oudergesprekken voor groep 1-2A en groep 4 op donderdag 20 juni of op een eerder tijdstip plaats. EHBO lessen in groep 8 De stabiele zijligging, verbandjes aanleggen, brandwonden verzorgen, een mitella aanleggen... Groep 8 krijgt momenteel EHBO lessen aangeboden. De leerlingen krijgen de theorie aangeboden m.b.v. beeldmateriaal en (werk)boeken. Daarnaast zijn ze druk in de weer om de geleerde theorie in de praktijk te oefenen. Professor in de klas Afgelopen week kregen groep 7 en 8 bezoek van een professor van de Radboud Universiteit. Hij kwam in toga een lezing geven over middeleeuwse boeken. Het was heel bijzonder en leerzaam om les te krijgen van een échte professor.

8 Dansleden gezocht! Ben jij tussen de 4 en 6 jaar oud en vind jij het leuk om te dansen. Dan is de Mountain Dancers iets voor jou. Onlangs zijn wij een nieuwe groep gestart en wij zijn nog op zoek naar leuke leden. We trainen iedere donderdagavond van uur tot uur, daarnaast nemen we deel aan diverse danstoernooien. Ben je geïnteresseerd neem dan even contact op met Ilse Arts via of kijk even op de website NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK Lieve kinderen, Bedankt voor alle boeken tips voor onze bibliotheek. Wat fijn dat jullie het leuk vinden om te lezen! Nu hebben we alle tips en voorstellen geteld, en zoals jullie weten, de meeste stemmen gelden De meesters en juffen hadden ook wat wensen aan ons doorgegeven. We hebben ook daaraan gehoor gegeven, en boeken voor de komende alles in 1 thema s besteld. Binnenkort zullen wij met trots en geheel volgens jullie wensen de boekenkasten inruimen met de nieuwe boeken. In de bieb komen ook lijsten van alle nieuwe titels en auteurs, zodat jullie in een oogopslag onze mooie investering kunnen bekijken. Uiteraard zullen we ook alle boeken administratief verwerken in ons eigen computer programma van de bieb. Veel leesplezier allemaal, groetjes Saskia, Hagar en de bieb-hulp-ouders, Wilma en Jaana PS. Cor bedankt voor jouw medewerking in/voor de bieb het afgelopen jaar, Wilma&Jaana

Het Antonieuws. Een rustige start...

Het Antonieuws. Een rustige start... Het Antonieuws Donderdag 10 okt nr: 3 Schooljaar 2013/2014 Een rustige start... Rust op school vraag een rustige start. Wat verwachten we van u als ouder? Samen met de kinderen is het ons deze eerste periode

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland Agenda Personele zaken Buitenschoolse opvang (BSO) nieuwe partner Afscheidsavond Spelen tot je groen ziet! Doorschuifochtend Klus-/Schoonmaakavond Laatste schooldag: afsluiting & afscheid Vakantierooster

Nadere informatie

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16:

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16: Nr 16: 17 juni 2016 Inleiding De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend cursusjaar. In deze nieuwsbrief krijgt u daar dan ook veel informatie over. Onder andere het

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Woensdag 6 juli andere schooltijden ( uur!!)

Woensdag 6 juli andere schooltijden ( uur!!) Nr 17, 30 juni 2016 Beste ouders/verzorgers, In deze Boemerang de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de tijdelijke voorziening. Ook natuurlijk het laatste nieuws over de groepsverdeling en de formatie.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie Hofbode 21-2 Juli 2013 Vakantie 2013 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari Vakantie 2014 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari Pasen + meivakantie 18

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Het Antonieuws. Donderdag 28 februari. Schooljaar 2012/2013

Het Antonieuws. Donderdag 28 februari. Schooljaar 2012/2013 Het Antonieuws Donderdag 28 februari nr: 9 Schooljaar 2012/2013 Informatie vanuit school Welkom en afscheid In groep 1-2A start Jasmijn van Venrooij. Groep 1-2B is verrijkt met Noah Janssen. Welkom, Jasmijn

Nadere informatie

Het Antonieuws. Schooljaar 2014/2015. Maandag 16 sept nr: 2. Studieochtend onderbouw. Groepen 1 t/m 3 s morgens vrij

Het Antonieuws. Schooljaar 2014/2015. Maandag 16 sept nr: 2. Studieochtend onderbouw. Groepen 1 t/m 3 s morgens vrij Het Antonieuws Maandag 16 sept nr: 2 Schooljaar 2014/2015 Vr 12 sep. Ma 15 en di 16 sep. Di 16 sep Ma 22 sep. Wo 24 sep Studieochtend onderbouw. Groepen 1 t/m 3 s morgens vrij Ouderinformatieavond Ouderinformatieavond

Nadere informatie

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school September 2014 36 1 2 3 4 5 Start VS, blok 1 37 8 Kennismakingsgesprekken 11 9 10 Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken 12 OR startvergadering 38 15 16 17 18 Bezoek vogelnest

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Het Antonieuws. Schooljaar 2014/2015

Het Antonieuws. Schooljaar 2014/2015 Het Antonieuws Donderdag 5 maart Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen tel: 024-6453319 nr:09 Schooljaar 2014/2015 website: www.antonius-alverna.nl Kopy naar: antonieuws@antonius-alverna.nl Informatie vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Nummer 20 26 juni 2015

Nummer 20 26 juni 2015 Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nummer 20 26 juni 2015 de data: zaterdag 27 juni: Kleine snoeidag, van 10.00-12.00 uur dinsdag 30 juni: Inloopavond van 18.00-19.00 uur en mogelijkheid

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Nieuwsbulletin November 2015

Nieuwsbulletin November 2015 Nieuwsbulletin November 2015 Beste ouders / verzorgers, De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. De kinderen krijgen nu herfstvakantie en de klok wordt verzet naar de wintertijd. Terugkijkend

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA.

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA. Waterlandjournaal Jaargang 3 nr. 8 29 april 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie oproep Vakantieregeling 2016-2017 Kinderstralen LOS MR Sportochtenden JVA Bibliotheek

Nadere informatie

DICK VERHOEKS Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni

DICK VERHOEKS Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni IN HERINNERING DICK VERHOEKS 1952-2016 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 1 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 2 Nieuwsbrief Vondelschool Bussum 2 juni 2016 3 Het leven gaat door Onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Vlak voor de voorjaarsvakantie vertelde meester Aad dat hij met ingang van 1 mei aanstaande gebruik gaat maken van het aanbod om met vervroegd pensioen te

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Er zijn slechts 2 dagen in het jaar, waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Nieuwsbrief - Beste ouders: nieuwe cao - Vakantierooster - Leerling tevredenheidpeiling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 11 25 juni 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 11 25 juni 2015 Toermalijnnieuws Nummer 11 25 juni 2015 Algemene informatie Het einde van het schooljaar is in zicht. Terugkijkend hebben we weer veel bereikt en vooruitkijkend staan er ook veel nieuwe doelen gepland.

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

NLdoet 11 en 12 maart

NLdoet 11 en 12 maart Maandag 11 april nr. 9 en 10 Schooljaar 2015-2016 NLdoet 11 en 12 maart Kinderen blij en veilig naar school, dat wil toch iedereen? Een flinke groep moeders, een enkele vader en een aardig stel kinderen

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 17 / 3 juli Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 17 / 3 juli Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 17 / 3 juli 2015 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Agenda. Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni Sponsoractie. Alle sponsors BEDANKT namens Team Amy

Agenda. Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni Sponsoractie. Alle sponsors BEDANKT namens Team Amy Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni 2015 01 Agenda 16 juni MR vergadering 20.00 uur 17, 18, 19 juni schoolreis meerdaagse schoolreis groep 8 18 juni De Hooizolder groep 2 24 juni bedankochtend 1 juli afscheid

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b Maandinfo Maand: september 2014 Inhoud. In deze maandinfo wordt u geïnformeerd over de volgende zaken: Juf Sandra Twaalfhoven Nieuwe leerlingen Zorgleerlingen Gezonde School Teamstudiedag Infoavonden Basketbal-clinic

Nadere informatie

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers,

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers, PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Het Antonieuws. Opening Verkeer en Vervoer. Schooljaar 2014/2015. Donderdag 6 nov. 6603 CZ Wijchen Copy naar:

Het Antonieuws. Opening Verkeer en Vervoer. Schooljaar 2014/2015. Donderdag 6 nov. 6603 CZ Wijchen Copy naar: Het Antonieuws Donderdag 6 nov nr:04 Schooljaar 2014/2015 Opening Verkeer en Vervoer Heumenseweg 46 website: www.antonius-alverna.nl 6603 CZ Wijchen Copy naar: tel: 024-6453319 antonieuws@antonius-alverna.nl

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 1014 Datum: 13-02-2015 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 9 juni 2016

Nieuwsbrief 10 9 juni 2016 Nieuwsbrief 10 9 juni 2016 Belangrijke data 10 juni juf Annemarie trouwt, leerlingen om 14.00 uur uit (zie brief 26-5-2016) 11 juni oud papier ophalen: fam. Anna Neeteson Lemkes en reserve 14 juni leerlingenraad

Nadere informatie

STAPSTEENNIEUWS. Het volgende Stapsteennieuws verschijnt op 10 september. Kopij inleveren op maandag 7 september.

STAPSTEENNIEUWS. Het volgende Stapsteennieuws verschijnt op 10 september. Kopij inleveren op maandag 7 september. Locatie De Muzenberg BS De Stapsteen Kijkakkers 1A2 6026 ER Maarheeze 0495-599264 STAPSTEENNIEUWS infodestapsteen@skozok.nl www.bsdestapsteen.nl Schooljr. 2014/2015 16 juli t/m.. september, nr.19 Het volgende

Nadere informatie

n t e s s o r i s c h o o l s p i j k e n i s s e

n t e s s o r i s c h o o l s p i j k e n i s s e M n t e s s o r i s c h o o l s p i j k e n i s s e M 2 / 3 4 Rap voor de bb-groepen 5 1/2a en 1/2c naar Boymans gr.7 naar C vd Kunsten gr.6 : Stoep MEMO APRIL 2016 6 Percussie voor de mb-groepen 7 8 Afsluiting

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag A U G U S T U S 2015 definitief 3 4 5 6 7 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 10 11 12 13 14 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 17 18 19 20 21 Eerste schooldag OPA H00fdluiscontr. 24

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek 2016-2017 Een Twitter account is aangemaakt om activiteiten, bijzonderheden en/of foto s (zonder herkenbaar de leerlingen erop) te plaatsen. Via onze website is het Twitter account te volgen. http://www.sgmbrouwerij.nl/contact/de+brouwerij%2c+locatie+oosterbeek/

Nadere informatie

PRIKBORD 9. 3 september 2014. 14 april 2016. Nieuws van de directie

PRIKBORD 9. 3 september 2014. 14 april 2016. Nieuws van de directie PRIKBORD 9 3 september 2014 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Nieuw op school 1 1 3 4 5 Verjaardagen 5 Kinderjury 5 Agenda 6 14 april 2016 de directie - Als

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 25 augustus 2016 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 25 augustus 2016 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 25 augustus 2016 INFO 1 IN DEZE INFO Van start! Schoolreis Vakantierooster Waar zijn ze heen? Gymdagen

Nadere informatie

Woensdag 25 mei uur vrij. Oudervereniging opzoek naar nieuwe leden. Schoolreisje: Dolfinarium ALGEMEEN

Woensdag 25 mei uur vrij. Oudervereniging opzoek naar nieuwe leden. Schoolreisje: Dolfinarium ALGEMEEN ALGEMEEN Woensdag 25 mei - 12.00 uur vrij Woensdag 25 mei hebben alle leerkrachten van stichting Uniek een studiemiddag. Daarom zijn deze dag de kinderen om 12.00uur uit. Wilt u hier aub rekening mee houden?

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade 31 Deze week kennismakingsgesprekken September 2015 1 2 3 4 5 6 Kamp

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief Activiteitenkalender Di. 23-06: Schoolreisje middenbouw Vr. 26-06: Verslagen mee naar huis Ma. 29-06 t/m 03-07: Week van de oudergesprekken Woe 01-07: Wisselochtend Vr. 03-07: Bouwverlatersactiviteit Di.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.16, 23 april 2015

Nieuwsbrief nr.16, 23 april 2015 Vanuit de directie Nieuwsbrief nr.16, 23 april 2015 Schoolmaatschappelijk werk De spreekuren van schoolmaatschappelijk werk zijn verzet. Het spreekuur van donderdag 21 mei wordt verzet naar dinsdag 19

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje

In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje schooljaar 2014-2015 aflevering 19 In deze Nieuwsflits: Terugblik schoolreisje Gewijzigde openingstijden van de bieb Eindejaarsviering en laatste schooldag Nieuwe schooltijd schooljaar 2015-2016 Beknopte

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2015-2016 Versie 2 vrijdag 18 september KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2015-2016 Groep 1-2a Groep 1-2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 Ria Verdellen Yvonne Delis

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg 32 6281AE Mechelen Tel.: 043-4559059 E-mail: info@wienberg.nl Nieuwsbrief augustus 2014 Het nieuwe schooljaar is gestart. Na een heerlijke zomervakantie,

Nadere informatie

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1)

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1) agenda do. 2 juni schoolreis kleuters (pt. 1) ma. 13 juni spreekavond groep 1 en 7 (pt. 4) ma. 13 juni en do. 16 juni spreekavond groep 7 (pt. 5) ma. 27 juni t/m vr. 1 juli schoolkamp groep 8 (pt. 7) ma.

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 6 Uitgifte: 14-1-2016.

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 6 Uitgifte: 14-1-2016. Hoofdgebouw Flamingoweg 53 4386 DT VLISSINGEN Tel.: 0118-46 03 44 Nevenvestiging Kleiweg 15-17 4386 PA VLISSINGEN Tel.: 0118-47 87 92 E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi

Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi Denken, Voelen, Bewegen en Creëren September Oktober November 31-08 Ma Start schooljaar 01 Do 01 Zo 01 Di Bekekenrooi 1 02 Vrij Koffie uurtje nieuwe ouders 02

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie