STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-"

Transcriptie

1 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/

2 Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 3 ~1~~:~:~ ~1.~ ~l~l l~[ei 1 Balans per 31 augustus Staat van baten en lasten over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus Kasstroomoverzicht 7 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 8 5 Toelichting op posten van de balans per 31 augustus Toelichting op posten van de staat van baten en lasten over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat 18 SAMENSTELLINGSVRKLARING Samenstellingsverklaring 19-2-

3 Síichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) ALGEMEEN Oprichting stichting Bij notariële akte d.d. 20 december 1982 verleden door notaris mr. F.C.J. Majoor te Hengelo is opgericht Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente. Doel van de stichting Het doel van de stichting is het verzorgen van opleidingen in de metaal- en electrotechnische industrie, met name de verzorging van praktijk-opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Door de stichting worden opleidingen gegeven voor mechanische bewerkingen, constructie, bankwerken en electro. Inschrijving Kamer van Koophandel De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar In de bestuursvergadering gehouden op 11 december 2012 is de jaarrekening over de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 vastgesteld en goedgekeurd. -3-

4 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 ACTIVA 31 augustus augustus 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

5 Sfichting Metaa/- en E/ectro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) PASSIVA 31 augustus augustus 2012 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

6 Metaa/- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 1 SEPTEMBER 2012 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2013 i~11 Y ~1 1 Realisatie Begroting Realisatie 2012/ / /2012 Opbrengsten uit reguliere onderwijsactiviteiten Vergoeding bedrijven Overige opbrengsten Vergoedingen contract onderwijs Overige baten Som der baten LASTEN Personeelskosten Afschrijving op materiële vaste activa Huisvestingskosten Bedrijfskosten Verkoopkosten Algemene kosten S Som der lasten Saldo uit onderwijsactiviteiten Overige baten en lasten Rentelasten en -baten Saldo voor- nadelig Onttrekking aan de bestemmingsreserves Toevoeging aan de algemene reserve (93.187) ( ) (60.864)

7 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. Activiteiten De activiteit van de stichting is het verzorgen van opleidingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, met name de verzorging van praktijkopleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Door de stichting worden opleidingen gegeven voor mechanische bewerkingen, constructie, bankwerken en elektro. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs vernunderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verla-ijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten. -7-

8 Metaal- en Elecho Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) Afschrijvingen De afschrijving op de materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

9 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties 31 augustus augustus Het verloop van het totaal der materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde per 1 september 2012 Bij: investeringen Af: afschrijvingen Bedrijfsgebouwen en Machines en - terreinen installaties ( ) ( ) Boekwaarde per 31 augustus 2013 f~~e:~:~:~1; Som van de aanschafwaarden Som van de afschrijvingen en waardeverminderingen ( ) ( ) Boekwaarde per 31 augustus De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: - bedrijfsgebouwen en terreinen : 3-10; - machines en installaties 10-20

10 Stichting Metaal- en E/ectro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) Vorderingen Debiteuren Voor mogelijke oninbaarheid is geen voorziening opgenomen per 31 augustus 2013 (per 31 augustus 2012 : nihil). Belastingen en premies sociale verzekeringen 31 augustus augustus 2012 Omzetbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Te factureren schoolgeld OBM Twente B.V. Vooruitbetaald schoolgeld Te ontvangen ziekengeld IPC 9100 Lonen en salarissen Energie Vooruit betaalde assuranties Vooruitbetaalde service- en onderhoudscontracten, vaste lasten Rente IPC project 91 UO Dit betreft subsidieregeling "Innovatie Prestatie Contracten", waarvan de SMEOT penvoerder is. Het IPC project 9100 dient te worden uitgevoerd in de periode 24 juni 2009 tot en met 23 juni Dit project is in dit boekjaar afgerond. OBM Twente B. I! De renteloze lening verstrekt aan OBM Twente B.V. is in 2009 omgezet in 1 aandeel á nominaal. -10-

11 Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Hieronder is opgenomen het cumulatieve saldo van baten en lasten tot en met het boekjaar 2012/2013, vermeerderd en verminderd met overboekingen van en naar de onder het eigen vermogen opgenomen specifieke reserverekeningen. Het verloop is als volgt: Stand per 1 september Saldo van baten en lasten over het boekjaar 2012/ / Stand per 31 augustus Bestemmingsreserve CNC-machine Dit betreft een schenking van een CNC-machine door de Stichting Vrienden van de SMEOT ten bedrage van Dit bedrag is rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. Het bedrag valt vrij ten gunste van de algemene reserve naar rato van de afschrijvingen. 2012/ /2012 Stand per 1 september Vrijval afschrijving CNC-machine Stand per 31 augustus Bestemmingsreserve machinepark Dit betreft een schenking door de Stichting Vrienden van de SMEOT ten bedrage van Dit bedrag is rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. Het is bestemd voor de instandhouding van het machinepark. -11-

12 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) Recapitulatie eigen vermogen 31 augustus augustus 2012 Algemene reserve Bestemmingsreserve CNC-machine Bestemmingsreserve instandhouding machinepark Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen 31 augustus augustus 2012 Loonheffing Overige schulden en overlopende passiva 31 augustus augustus 2012 Vakantiegeldverplichting Vakantiedagenverplichting Accountants- en administratiekosten Assurantiepremie Vooruitontvangen SWB bijdrage Bestuurskosten

13 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) BATEN TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR Overige opbrengsten Realisatie Realisatie 2012/ /2012 Overige baten Huuropbrengsten Overige LASTEN Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten

14 Stichting Metaa!- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.J Realisatie Realisatie 2012/ /2012 Lonen en salarissen Brutolonen en -salarissen Ingehuurd personeel A ontvangen ziekengeld Sociale lasten Premies sociale verzekeringen Werkgeverslasten pensioenen Overige personeelskosten Reis- en onkostenvergoedingen Ziekengeldverzekering Kosten cursussen Eindheffing spaarloon 0 64 Diverse personeelskosten Personeelsleden Bij de SMEOT waren in 2012/2013 gemiddeld 8,5 personeelsleden werkzaam op basis van een volledig dienstverband (2011/2012 8,5). Directie/Manager opleidingen 2 2 Secretarieel/Conciërge 1,5 1,5 Leermeesters 5 5 8,5 8,5-14-

15 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) Realisatie Realisatie 2012/ /2012 Afschrijving op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Huisvestingskosten Vaste lasten onroerend goed Energiekosten Onderhoud Schoonmaakkosten Kosten afvoer afval Diverse huisvestingskosten Bedrijfskosten Inkoop materialen Inkoop gereedschap en hulpmaterialen Reparatie en onderhoud machines Leernuddelen en examenkosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Representatiekosten Kosten Public Relations Afboeking debiteuren

16 Stichting Metaal- en Eleciro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) Realisatie Realisatie 2012/ /2012 Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen, contributies en bijdragen Telefoon en porti Drukwerk en kopieën Accountantskosten Advieskosten Assuranties Bestuurskosten Computer- en inventariskosten Incassokosten OVERIGE BATEN EN LASTEN Bijzondere baten en lasten Rentelasten en -baten Rente en kosten bank (9.230) (10.230) Opbrengsten effecten (9.230) (9.340) -16-

17 Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twenfe te Hengelo (Ov.) OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat Vooruitlopend op cie beslissing van het bestuur is het voordelig saldo over het boekjaar 2012/2013 groot toegevoegd aan het eigen vermogen. -17-

18 ~~~~~ ACCOUNTANTS SAMENSTELLINGSVERKLARING Aan het bestuur van Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente Sportlaan Driene HA HENGELO (O.) Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening van de Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo bestaande uit de balans per 31 augustus 2013 en de winst-en-verliesrekening over het boekjaar 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Enschede, 22 november 2013 Hoogachtend, SMK Accountants B.V. namens deze, was getekend 22 november 2013 Rembrandtlaan 225, 7545 ZW Enschede Postbus 150, 7500 AD Enschede T. (053) F. (053) SMK Accountants BV. K.v.K. nr.: Blankenburgerstraat 41, 7481 EA Haaksbergen Postbus 296, 7480 AG Haaksbergen T. (053) F. (053) ~T~ C ~ n l~ lil